HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium"

Transkript

1 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder fra kvalitetssystemet, der løbende belyses, samt nøgleområder, der løbende udvælges til nærmere evaluering. Nøgleområderne er hentet fra OG s vision og indsatsområder og er formuleret i resultataftalen for indeværende skoleår. HVAD EVALUERES SÆRLIGE NØGLEOMRÅDER OG MÅL FOR SKOLEÅRET 2017/18 Nøgleområde: Visionen Mål: At der ved slutningen af skoleåret 2017/18 er lagt et klart spor, som gør det muligt at formulere en endelig vision og strategisk handleplan i efteråret At visionsarbejdet er forankret i bestyrelsen og i et bredt samarbejde mellem ledelsen, medarbejderne og eleverne på skolen samt at det trækker både på skolens historie og værdier og nyere udviklingsarbejde HVORFOR At sikre, at væsentlige dele af strategien for Ordrup Gymnasium bliver implementeret på skolen At sikre en fælles forståelse af vores værdigrundlag og mission som skole. At sikre, at en ny vision for OG bygger på en fælles refleksion og dermed fælles mål. At sikre, at en ny vision binder skolens historie sammen med temaer i det senere års arbejde, er en platform for fremdrift og har nogle tydelige målsætninger. At sikre, at der i planlægning af skoleåret 2018/19 er mulighed for at realisere dele af den strategiske handleplan HVORDAN Varetages i skiftende former alt efter området. Dog altid med igangsætning og opfølgning af ledelsen Evaluering i ledelsen og i arbejdsgruppen for visionsarbejdet. Resultaterne fremlægges og drøftes i bestyrelsen. HVEM ER ANSVARLIG Ledelsen og relevante organer på skolen HVORNÅR Skoleåret 2017/18 RESULTATER OG OPFØLGNING I ledelsen og i relevante fora med et særligt blik på evt. nye indsatsområder for de kommende skoleår Ledelsen April/maj 2018 Resultaterne skal ligge til grund for den endelige formulering af mission, vision og handleplan i skoleåret 2018/19.

2 Nøgleområde: Faggruppesamarbejdet Mål: At styrke faggruppesamarbejdet og faggruppelederrollen herunder at der er udarbejdet en ny funktionsbeskrivelse for opgaven som faggruppeleder samt en strategi for efteruddannelse og at alle faggrupper ved skoleårets afslutning har gennemført projekter inden for et af indsatsområderne om feedback. At styrke samarbejdet med fokus på elevernes læring i faggrupperne At udvikle og yderligere kvalificere arbejdet med feedback på skolen Projekterne bliver drøfte til mini- GRUS i faggrupperne. Desuden bliver der i foråret gennemført en samlet evaluering og vigtige resultater og pointer bliver sammenfattet og formidlet ud til hele lærerkollegiet, ligesom de vil indgå i det pædagogiske udviklingsarbejde i skoleåret 2018/19. Arbejdet med faggruppelederrollen bliver evalueret i forhold til målet for området. Faggrupperne, PU og ledelsen marts/april/maj 2018 Resultaterne behandles i ledelsen og i PU. Arbejde med feedback bliver desuden særskilt behandlet ii faggrupperne hvor fokus er på evt. ændring af praksis. Evt. tiltag i forhold til faggruppelederrollen gøres til en del af planlægning af skoleåret 2018/19. Nøgleområde: Ekstern kommunikation Mål: At den nye hjemmeside for OG er lanceret, og at der i tæt tilknytning til skoleårets proces mod etableringen af en ny vision formuleres en kommunikationsstrategi At sikre, at der er et tydeligt mål og en tydelig fremgangsmåde i forhold til brugen af digitale kanaler til kommunikation om OG At sikre, at OG s værdier, praksis og vision omsættes til en klar profil, som bruges som afsæt i denne strategi Evaluering i ledelsen Ledelsen April/maj 2018 Resultater behandles i ledelsen

3 Nøgleområde: Gymnasiereformen Mål: At der er sket en vellykket implementering af gymnasiereformen i 1.g samt at der er udarbejdet tiltag og strategier for 2.g. UNDERVISNING Elevernes udbytte og undervisningens organisering At tilpasse grundforløbet med inddragelse af det første års erfaringer og evalueringer med lærere og elever At sikre, at den videre implementering af reformen fortsat bygger på et bredt samarbejde på skolen og at nye tiltag bliver integrerede med eksisterende strukturer på skolen. At den enkelte lærer for indsigt i, hvordan undervisningen virker på eleverne At skabe en konstruktiv dialog mellem den enkelte underviser og eleverne på et hold om undervisningen og evt. tiltag til forbedring. At skabe en konstruktiv dialog mellem klassens lærere om undervisningen i en pågældende klasse. At skabe et erfaringsgrundlag til at diskutere udfordringer i et givent fag med afsæt i et fælles evalueringsmateriale. Evaluering af grundforløbet i faggrupper. Evaluering med SR-lærere og dansklærere af SR-præsentationerne. Evaluering med eleverne af grundforløbet som helhed. Opsamling i ledelsen og i hele lærergruppen. Skriftlig evaluering mindst en gang om året med OG s evalueringsskema om læring og motivation Diskussion af evalueringerne til et møde for klassens lærere i december/januar Gennemgang af evalueringen med klassen. Ledelsen og grundforløbsgruppen Alle lærere på alle hold Klasseteams Ledelsen Efteråret 2017 og foråret 2018 Efteråret Resultaterne behandles i ledelsen og andre relevante grupper med henblik på planlægning af skoleåret 2018/19 Resultaterne drøftes med klassens øvrige lærere og evt. handleplaner aftales. Den enkelte lærer drøfter desuden resultaterne med eleverne. Med udgangspunkt heri opstiller lærerne sammen med eleverne nye mål for undervisningen. Resultaterne af Lectioevalueringen gøres desuden tilgængelig for nærmeste leder. Lærerne kan løbende drøfte resultaterne med nærmeste leder, ligesom de indgår som en naturlig del af i MUS.

4 Den enkelte medarbejder som professionel underviser At understøtte den enkelte lærer til at forbedre sin pædagogiske praksis. At få den enkelte lærers styrker sat i spil i forhold til resten af skolen. At klarlægge styrker og udviklingsbehov hos den enkelte lærer. Hvert år er der medarbejdersamtaler (MUS) for alle lærere med den leder, man er tilknyttet. Lederen observerer undervisningen hos den pågældende lærer i hhv. efterårssemestret og forårssemestret og set relevante undervisningsevalueringer igennem. Der afholdes desuden to porteføljesamtaler om året, hvor det primære fokus er sammenhæng mellem tidsforbrug og arbejdsopgaver, men hvor pædagogisk praksis og anden opgaveløsning ligeledes kan drøftes. Alle lærere Ledelsen Løbende over året Der udarbejdes et resumé af MUS-samtalen, som skrives ind på TFF-siden og godkendes af nærmeste leder og medarbejder. Som opsamlingen på samtalen sigtes der imod, at lederen og medarbejderen aftaler konkrete initiativer, som kan realisere relevante dele af samtalens indhold

5 Faggruppernes arbejde med læringsudfordringer i fagene At skabe fælles mål på faggruppeniveau. At skabe et fælles billede af god pædagogisk praksis i faget. At gøre kompetenceudvikling til fælles integreret læring. På skoleårets første faggruppemøde drøftes faggruppens og de enkelte medlemmers behov for kompetenceudvikling set i lyset af OG s indsatsområder og udviklingsarbejde. Der afholdes hvert år en GRUS hvor fokus er på at problematisere faget og undervisningen herunder centrale læringsudfordringer. Der er desuden krav om inddragelse af data. Herefter formuleres konkrete indsatsområder for faggrupperne. Samtalen er et møde mellem ledelsen og faggruppen med et pædagogisk fokus, og med gennemgang og diskussion af ovenstående sigtes der imod igangsættelse af projekter, nye tiltag m.m. Som forberedelse til mødet har ledelsen bl.a. overværet undervisning i faget og set evalueringsmateriale, talstatistik m.m. igennem. Faggrupper og ledelse Foråret En fra faggruppen udarbejder et referat af mødet, hvor fokus er på evt. aftaler om faggruppens arbejde, nye projektområder m.m. Centrale dele af GRUS inddrages desuden i MUS. Der sigtes imod, at faggruppen vælger indsatsområder, som kan strække sig over flere år. Opfølgning på disse vil løbende ske til GRUS og MUS.

6 Skolens overordnede resultater At skabe klare mål for den gode skole med afsæt i en analyse af egne styrker og udviklingsmuligheder. Ledelsen vil hvert år se eksamensresultater og anden karakterstatistik igennem og på baggrund heraf sætte udviklingsmål på skoleniveau og en plan for fælles kompetenceudvikling. Ledelsen og relevante organer på skolen August/septe mber Specifikke resultater og udviklingsmål præsenteres i første omgang for bestyrelsen og herefter i relevante fora. Opfølgning på resultaterne vil herefter ske i form igangsættelse og evaluering af pædagogiske projekter og af fremtidige års eksamensresultater. Pædagogisk udviklingsarbejde og samlet kompetenceudvikling At skabe en fælles pædagogisk ramme og et fælles billede af god pædagogisk praksis. At igangsætte og fastholde en diskussion om et kodeks for god pædagogik. Med inddragelse af hele lærerkollegiet drøftes der mellem ledelsen og PU for hvert skoleår en række særlige mål og rammer for PU s arbejde. Data fra analysen af skolens overordnede resultater og input fra GRUS og MUS skal inddrages i formuleringen af de særlige mål og rammer. Ledelsen og PU April/maj De særlige mål og rammer evalueres internt i PU og til et særskilt møde med ledelsen. Evalueringerne fremlægges desuden på et skolemøde. PU skal varetage de særlige mål og rammer i en række projekter som samtidig kan danne ramme for en del af den efteruddannelse, som gives på skolen herunder pædagogiske dage.

7 Karaktersamtaler ELEV- KOMPETENCER Kompetencer på tværs af fagene/alm. studiekompetencer At få identificeret elever, som klarer sig fagligt dårligt og viser tegn på forkert skolegang. At sikre et samarbejde om elevernes kompetencer på klasseniveau. At sikre opfølgning på, om eleverne tilegner sig de relevante tværfaglige/alm. studie-kompetencer. Efter afgivelsen af standpunktskarakterer i hhv. efteråret og foråret mødes ledelsen, studievejledningen og klasseteams og gennemgår klassen generelt og enkelte elever specifikt som har enten fraværsmæssige eller karaktermæssige problemer. Arbejdet med studieplan/ kompetenceplan etc. På et møde inden eller ved skoleårets start drøfter teamet og klassens lærere i forbindelse med udarbejdelsen af studieplanen: - arbejdet med kompetencerne (progression og opfyldelse af mål) på tværs af fagene - inddragelse af internationalisering/rejser - tværfagligt samarbejde - det 3-årige forløb set i et SRperspektiv Leder Studievejleder Klasseteam Team og klassens lærere Efteråret Foråret Løbende og ved skoleårets afslutning Som opfølgning på møderne holder klasseteamet og studievejlederne samtaler med udvalgte elever og relevante oplysninger samt evt. varsler skrives i Lectio. Ved slutningen af skoleåret afholdes et evaluerende møde mellem teamledere og ledelsen, hvor årets arbejde i klasserne evalueres. På et møde mellem teamet og klassens lærere midt i skoleåret drøftes udviklingen i elevernes kompetencer samt klassens kompetenceplan, og eventuelle justeringer vedtages. Opfølgning i den daglige undervisning med øje for den enkelte elev.

8 Faglige kompetencer OVERGANG TIL GYMNASIUM Introforløbet At sikre, at eleverne 1) kender de faglige kompetencer og mål, som er knyttet til et specifikt fag 2) er bevidste om hvor de befinder sig i forhold til dem og 3) ved hvordan de konkret kan arbejde videre mod opfyldelsen af disse mål. At sikre, at eleverne får støtte i forhold til motivation i den daglige undervisning. At sikre en god og tryg overgang fra grundskolen til gymnasiet. Mundtlige elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning med udgangspunkt i elevernes opfyldelse af de faglige mål i faget. Indslusningssamtaler med studievejlederne Den enkelte faglærer Løbende afhængig af metode. Dog mindst én gang om året. I den skriftlige evaluering af undervisningen spørges der direkte til, hvordan eleven vurderer sig selv i forhold til 1) om de kender de faglige kompetencer og mål, som er knyttet til faget 2) om de er bevidste om, hvor de befinder sig i forhold til målet og 3) om de ved, hvordan de konkret kan arbejde videre. Svarene behandles af den enkelte lærer både i dialog med klassen og med resten af klassens lærere. Evalueringen indgår ligeledes i GRUS. Studievejlederne Efterår Studievejlederne og ledelsen evaluerer på forløbet og drøfter, om der er behov for ændringer. Trivselssamtaler UDSLUSNING Udslusningssamtaler At sikre en god og tryg overgang fra grundskolen til gymnasiet. At få indsigt i, hvilke problemstillinger eleverne møder i deres skolegang over tre år Teamet afholder evalueringssamtaler med 1.g klasserne med særligt fokus på elevernes trivsel i klassen Studievejlederne afholder udslusningssamtaler med 3.geleverne Teams Efter jul inden vinterferien Ved problemer vurderer teamet evt. i samarbejde med studievejleder og ledelse, hvordan man bedst kan støtte eleverne. Studievejlederne April/maj Studievejlederne sammenskriver resultater af samtalerne og offentliggør dem bl.a. til lærerkollegiet.

9 TEAM Organisering og rammer FAGGRUPPER At få formuleret konkrete initiativer, som medvirker til en fortsat høj elevtrivsel. At sikre, at teamarbejdet er struktureret på en fortsat konstruktiv måde og med en velfungerende vægtning af opgaver. At sikre en årlig deling af god praksis blandt teams. At sikre en fortsat diskussion af problemstillinger som er knyttet særligt til teamarbejdet. Alle teamledere og teammedlemmer samt ledelsen mødes en gang i slutningen af skoleåret for at drøfte rammerne omkring teamets arbejde. Studievejlederne og ledelsen drøfter, om der på baggrund af resultaterne behov for konkrete initiativer. Ledelsen Maj/juni Team og ledelse vurderer i fællesskab, om der skal ske ændringer i samspillet mellem team og ledelse og team og klassens øvrige lærere m.m. Det aftales på mødet, i hvilket omfang der skal ske justeringer. Klassens øvrige lærere orienteres og inddrages. Organisering og rammer At sikre, at faggrupperne som ramme for fagsamarbejdet er struktureret på en fortsat konstruktiv måde og med. At sikre en fortsat diskussion af problemstillinger som er knyttet særligt til faggruppesamarbejdet. Som en selvstændig del af den årlige GRUS-samtale vil der blive fokuseret på faggruppens evne til samarbejde og desuden på evt. kompetencebehov. Faggrupperne opfordres til løbende at tage kontakt til ledelsen, hvis der opstår behov for at drøfte problemstillinger som knytter sig særligt til faggruppens ressourcer eller lignende. Der afholdes en runde med ekstrabevillinger til faggrupper med særlige og/eller aktuelle behov, som ikke kan dækkes af faggruppens eget budget. Ledelsen og faggrupperne Foråret Løbende Efteråret Der udarbejdes et referat af mødet, hvor det skal fremgå, hvad status er på faggruppens samarbejde, og om faggruppen har specifikke behov for efteruddannelse. Ledelsen præsenterer en oversigt over de samlede midler, som er blevet tildelt som ekstrabevillinger. PÆDAGOGISK UDVALG

10 Organisering og rammer UNDERVISNINGS- MILJØ ELEVER At sikre, at PU har en velfungerende ramme omkring dets arbejde. At sikre, at PU altid arbejder hensigtsmæssigt i forhold til at løse de opgaver, som er blevet sat af ledelsen. Ved slutningen af hvert skoleår udfærdiger PU evalueringer af de projekter, som er blevet afviklet i skoleåret. Ledelsen mødes herefter med PU til et evalueringsmøde og diskuterer 1) resultaterne af projekterne og 2) hvordan PU har fungeret det pågældende år. Ledelsen og PU Foråret Evalueringerne af projekterne og referatet fra evalueringsmødet gøres tilgængelige for hele lærerkollegiet. Evt. tiltag i forhold til forbedring af arbejdsproces og ramme for PU s arbejde implementeres det følgende år. Trivselsundersøgelse (Ennova) Trivsel og motivation At få et indblik i elevtrivsel på OG på et overordnet plan. At få igangsat konkrete initiativer, som kan imødegå evt. udfordringer i forhold til elevtrivsel på skolen. At sikre en fortsat høj trivsel hos de enkelte elever i deres 2. år på skolen. At få indsigt i evt. problemstillinger omkring elevkultur på skolen. Der foretages hvert andet år en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne. Undersøgelsen giver resultater både på skoleniveau og for den enkelte klasse. Der foretages en spørgeskemaundersøgelse på Lectio i alle 2.g-klasser. Ledelsen og klasseteams Studievejlederne Hvert andet år Hvert år forår Resultatet drøftes i ledelsen, i SU, i elevrådet og til et skolemøde. Der opstilles en handleplan og undersøgelsens hovedresultater lægges på hjemmesiden. Klasseteams gennemgår resultaterne på klasseniveau og diskuterer evt. udfordringer og tiltag med klassen. Undersøgelsens resultater ligger til grund for en kollektiv vejledningstime om trivsel og motivation i klasserne samt individuelle samtaler med enkelte elever.

11 Trivsel og motivation i undervisningen Problematikker knyttet til de forskellige årgange At sikre, at der er et trygt og sikkert læringsmiljø i alle klasser på OG. At sikre, at eleverne har gode studievaner og en forståelse for læring og motivation. At sikre at eleverne på de respektive årgange har adgang til ledelsen og kan fremlægge konkrete forslag til forbedringer på skolen. Som forløber til undervisningsevalueringerne i fagene udfylder alle klasser et skema om læring og motivation, som teamet introducerer og samler op på. Resultaterne diskuteres både på det møde, hvor de fagspecifikke evalueringer gennemgås, og med klassen. Hvert år afholdes der årgangsmøder mellem eleverne på hhv. 1., 2. og 3.g og ledelsen. Til møderne kan de forskellige årgange fremlægge evt. problemstillinger tilknyttet livet som elev på OG. Teams Hver efterår Resultaterne gennemgås med klassens lærere og elever som afsæt til evt. handleplaner for at fremme læring, trivsel og motivation. Ledelsen Efteråret Resultaterne af møderne drøftes internt i ledelsen og med lærerne til et skolemøde. Evt. tiltag vedtages på baggrund heraf. ARBEJDSMILJØ APV (arbejdspladsvurdering) At få en samlet vurdering af arbejdspladsen med særligt fokus på medarbejdertrivsel. At få igangsat initiativer, som kan udvikle OG som arbejdsplads. APV gennemføres hvert 3. år. Ledelsen udarbejder en opfølgningsplan, der drøftes i samarbejdsudvalget. Ledelsen sammen med et ad-hocudvalg og sikkerhedsrepræse ntanten Hvert 3.år Næste gang Skoleåret 2020/21 Resultaterne og plan for opfølgning drøftes i ledelsen og samarbejdsudvalget og fremlægges på et møde for lærerne. Relevante punkter med tilknytning til APV en vil efterfølgende optræde som særlige nøgleområder i K og E- planen og i resultataftalen og opfølgning vil ske på baggrund heraf.

12 Den enkelte medarbejders trivsel At sikre en sund trivsel for den enkelte medarbejder herunder at få den enkelte medarbejders trivsel synliggjort. At sikre en drøftelse af den enkelte medarbejders aktuelle arbejdssituation løbende over året. Hvert år er der medarbejdersamtaler (MUS) for alle lærere med den leder, man er tilknyttet. Der er ligeledes to porteføljesamtaler om året med fokus på forholdet mellem tidsforbrug og arbejdsopgaver. Lærerne kan til enhver tid selv bede om en MUS. Ledelsen I foråret hvert skoleår Der udarbejdes et referat af samtalerne, som skrives ind på TFF-siden og godkendes af nærmeste leder og medarbejder. Generelle tendenser eller problemstillinger i samtalerne drøftes internt i ledelsen og evt. med SU og/eller til et skolemøde.

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder fra kvalitetssystemet, der løbende belyses, samt nøgleområder, der

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet.

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. 1. niveau: Elevernes udbytte mål hvilken Elevernes faglige standpunkt (summativt) Centralt stillede mål for Lærerne Ved opgaver, tests, prøver, karaktergivning,

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb.

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb. Faglig evaluering og studieaktivitet Alle elever i alle fag alle fag Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb./marts, maj) Karaktersamtale og/eller kommentar i Elevens generelle standpunkt

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Kvalitetsudvikling Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Henriette Knudsen Fredericia Gym 1 Historien om de 5 s samarbejde

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Kvalitet. Aabenraa Statsskole

Kvalitet. Aabenraa Statsskole Kvalitet på Aabenraa Statsskole 5.8.2013 1 Kvalitet på Aabenraa Statsskole På Aabenraa Statsskole udvikler og tilpasser medarbejdere og ledelse løbende STX og HFuddannelserne til gavn for elever og kursister.

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer Klasseteamet Teamformændene Ledelsen

Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer Klasseteamet Teamformændene Ledelsen Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer varetager den kvalificerede undervisning, der bygger på: faglighed kontakten til den enkelte elev og dermed niveaufastlæggelsen anvendelse af forskellige metoder

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2016-17 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Kvalitetssikring. Indledning

Kvalitetssikring. Indledning 9-9-2015 Kvalitetssikring Indledning Kvalitetssystemet skal sikre og løfte kvaliteten af undervisning og dannelse på på Grenaa Gymnasium. Systemet indeholder de metoder og procedurer, som Grenaa Gymnasium

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Afrapportering på. Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium Basisrammen. 17. september 2015

Afrapportering på. Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium Basisrammen. 17. september 2015 Afrapportering på 17. september 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2014-2015 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 15 % Mål: der er gjort en indsats for,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2016-17 1 - et moderne gymnasium med stolte traditioner Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009 Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling august 2009 Kvalitetsrapport Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009 Kommunalt indsatsområde: Kompetenceudvikling (Skolepolitik) Mål for indsatsområdet.

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020 System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Frem til 2020 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Sammenhæng mellem værdigrundlaget og den valgte strategi for selvevaluering... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Indhold: Proces: Formål: Visioner og værdier: Opfølgning Holdbarhed:

Indhold: Proces: Formål: Visioner og værdier: Opfølgning Holdbarhed: Indhold: Kommunikationsstrategien er et overblik over allerede igangsatte og kommende indsatsområder i perioden 2009-2012. Følgende områder indgår i kommunikationsstrategien: - Elektronisk kommunikation

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning:

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning: Opsamling på KOPRA ledermøde 26. november 2014 Dagsorden til mødet var denne gang sammensat mhp. på: - Opsamling om KOPRA start - at bidrage fælles til den videre udvikling af KOPRA - at skabe klarhed

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011)

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Uddannelsesområde: Ansvarlig chef/leder: Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning - E-læring m.v. Handlingsplaner Succeskriterier

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020 System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Frem til 2020 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Sammenhæng mellem værdigrundlaget og den valgte strategi for selvevaluering... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere