Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 551 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 01/01/09-31/12/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Udskiftning af cirkulationspumpe til varmt brugsvand. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el 2590 kr kr. 4.1 år 2 Udskiftning af cirkulationspumpe til gulvvarmefordeling. 3 Udskiftning af cirkulationspumpe til ventilationsanlæg. 4 Udskiftning af cirkulationspumpe til varmefordelingssystem. 449 kwh el 900 kr kr. 6.3 år 449 kwh el 900 kr kr. 6.3 år 378 kwh el 760 kr kr. 7.5 år 5 Dæk over uopvarmet kælder og ingeniørgange i den ældre del af bygningen isoleres nedefra med 100 mm mineraluld. 6.3 MWh Fjernvarme 2790 kr kr. 24 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme

2 SIDE 2 AF 9 eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: 4500 kr./år Samlet besparelse på el: 3400 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: 7900 kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 6 Lodret og vandret skunk samt vandrette lofter med 200 mm isolering efterisoleres med 100 mm isolering. 8.4 MWh Fjernvarme 3730 kr.

3 SIDE 3 AF 9 7 Kælderydervægge mod jord i den ældre tilbygning mod vest efterisoleres med 100 mm mineraluld. 8 Udskiftning af samtlige vinduer, døre og ovenlys i hele bygningen. 9 Kældergulv i den ældre tilbygning mod vest opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 10 Dæk over uopvarmet kælder i tilbygningerne mod syd isoleres nedefra med 100 mm mineraluld. 11 Skråvægge i hele bygningen efterisoleres med 100 mm mineraluld i en ny nedstroppet konstruktion. 6 MWh Fjernvarme 2660 kr. 33 MWh Fjernvarme kr. 5 MWh Fjernvarme 2200 kr. 2.3 MWh Fjernvarme 1010 kr. 3 MWh Fjernvarme 1340 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer 1. Konklusion: Ejendommens beregnede energimærke, skønnes rimeligt i forhold til bygningens og installationernes alder og stand. Det kan betale sig at udskifte cirkulationspumpen til det varme brugsvand, at udskifte cirkulationspumperne til ventilationsanlægget og gulvvarmekredsen samt en af pumperne til varmefordelingssystemet. Det kan betale sig at efterisolere dækket over den uopvarmede kælder i den oprindelige del af bygningen nedefra. Øvrige forbedringer kan kun betale sig at gennemføre, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres - f.eks. hvis man ønsker at udskifte vinduer og døre eller renovere belysningsanlægget. 2. Vedvarende energi: Der er taget stilling til installation af vedvarende energi på bygningen i form af jordvarme og solvarme. Fælles for installeringen af jordvarme og solvarme, er den lange tilbagebetalingstid. Generelt for bygningen vurderes det, at være for stor en omkostning ift. den besparelse der følger med installationen. Grunden hertil er de fordelagtige priser på fjernvarme. 3. Bygningsbeskrivelse: Bygningen i energimærket anvendes som Hvilehjem i Lyngby ved Grenaa i Norddjurs Kommune. Den ældste del af bygningen er i følge BBR oplysningerne opført i Gennem årene er der bygget til over flere gange, senest i Bygningen er i 2 plan med kælder under en del af bygningen. Det samlede opvarmede areal er på 3826 m² fordelt i kælder, stuetage og 1. sal. Der er arealer til erhverv og beboelse i bygningen. Energikonsulenten skønner, at hele bygningen benyttes og er opvarmet over hele døgnet, alle ugens dage. Brugstiden for bygningen er derfor sat til 168 timer om ugen. Bygningen vurderes normal tæt. 4. Forudsætninger: Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen samt opmåling på rekvireret tegningsmateriale.

4 SIDE 4 AF 9 Konstruktionerne i høj grad vurderet ud fra tegningsmaterialet. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Der var adgang til alle rum ved besigtigelsen. Dog var der et kælderrum der ikke var adgang til. 5. Forbrug: Varme: Det har ikke været muligt at få oplyst et forbrug til opvarmning af bygningen. Det beregnede forbrug er derfor indtastet under det oplyste forbrug. Beregnet graddag korrigeret forbrug i energimærket: Fjernvarme: 551,4 MWh. Fjernvarmeforbruget for bygningen giver et varmeforbrug på 144,1 kwh/m²/år. Varmeforbruget vurderes acceptabelt i forhold til bygningens og installationernes alder og stand. Vand: Oplyst forbrug: Ikke oplyst. I følge Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3, bør det oplyste gennemsnitlige forbrug være omkring 0,94 m³/m²/år. 6. Kommentar til BBR oplysningerne: Der er ifølge BBR oplysningerne 2 bygninger på adressen. Det er ved besigtigelsen konstateret at de to bygninger er sammenbygget. Bygningerne er derfor indtastet som en bygning i energimærket. Det samlede bygningsareal i følge BBR oplysningerne er 3530 m² fordelt med 1944 m² til beboelse og 1586 m² til erhverv. Det opmålte opvarmede areal er opmålt til i alt 3826 m² fordelt med 1944 m² til beboelse og 1882 m² til erhverv. Af de 3826 m² er der 540 ² i kælderen, 1754 m² i stueetagen og 1532 m² på 1. salen. Der regnes med de opmålte opvarmede arealer i energimærket. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Taget på tilbygningerne mod syd er udvendig belagt med tagsten på lægter på saddeltag. Der er vandret loft i tilbygningerne. Lofter er i følge tegningerne isoleret med 200 mm isolering på letbetonelementer. Taget på gangbroen mellem tilbygningerne mod syd er udvendig belagt med tagpap. Taget er i følge tegningerne isoleret med 250 mm isolering. Taget på den ældre tilbygning mod vest er udvendig belagt med eternitbølgeplader på lægter på saddeltag. Spærene er gitterspær. Der er vandret loft i hele bygning. Loftet er registreret isoleret med 300 mm isolering. Taget på den oprindelige bygning mod nord samt på de mindre tilbygninger i gården er udvendig belagt med eternitbølgeplader. Taget er saddeltag. I den oprindelige bygning mod nord er den vandrette og lodrette skunk samt skråvæggen registreret isoleret med 200 mm isolering. Det vandrette loft er registreret isoleret med 300 mm isolering. Skråvægge i de mindre tilbygninger i gården er i følge tegningerne isoleret med 200 mm isolering.

5 SIDE 5 AF 9 På den nordlige side af den oprindelige bygning er en mindre bygning med fladt tag. Udvendigt er taget belagt med tagpap. taget antages isoleret med 150 mm isolering. Forslag 6: Lodret skunk og vandret skunk efterisoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Vandrette lofter i hele bygningen der er isoleret med 200 mm isolering efterisoleres med 100 mm mineraluld. Mineraluld udlægges og opsættes på eksisterende isolering. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser. Forslag 11: Skråvægge i hele bygningen efterisoleres nedefra med 100 mm mineraluld i ny nedstroppet konstruktion. Eksisterende skråvæg nedbrydes og bortskaffes. Eksisterende isolering bevares. Der etableres ny skråvæg med ny dampspærre på den varme side af den nye isolering. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser. Ydervægge Ydervæggene på tilbygningerne mod syd samt den ældre tilbygning mod vest, er udvendig med facade i blanke teglsten. Ydervæggene er 350 mm hulmur. Bagmuren på tilbygningerne mod syd er ifølge tegningerne betonelement. Hulmuren er isoleret med 125 mm isolering. Den ældre tilbygning mod vest antages med bagmur i teglsten og med 125 mm isolering i hulmuren. Ydervæggene på den oprindelige bygning mod nord er udvendig med malede teglsten. Gavlen mod øst på 1. salen er registret isoleret med 100 mm isolering indvendigt i forsatsvæg. De mindre tilbygninger i gården er udvendig beklædt med facadeplader. Ydervæggen er ifølge tegningerne med bagmur i 1/1 massiv teglsten. Der er i følge tegningerne isoleret med 100 mm isolering. På den nordlige side af den oprindelige bygning er der en nyere tilbygning med udvendig beklædning af vandret klink træbeklædning. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer og døre i hele bygningen er træelementer med termoruder. Ovenlys elementer er ligeledes med termoruder. Forslag 8: Alle vinduer og døre udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Ovenlys med termoruder udskiftes til nye elementer med maks. u-værdi = 2,0 W/m²K. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Gulve og terrændæk Gulvene i hele bygningen er hovedsageligt belagt med linoleum. Gulvet i tilbygningerne mod syd er betongulv der i følge tegningerne er isoleret med 75 mm trykfast isolering på 150 mm lecanødder. Dækket over den uopvarmede kælder er betongulv der i følge tegningerne er isoleret med 75 mm trykfast isolering på jernbetondæk. I den ældre tilbygning mod vest samt den oprindelige bygning mod nord er gulvet ligeledes betongulv. Her antages gulvet isoleret med 150 mm løse lecanødder. Gulvene i de mindre tilbygninger i gården er ligeledes beton gulve. I følge tegningerne er gulvene her isoleret med 75 mm trykfast isolering på 150 mm lecanødder. Forslag 5: Dæk over den uopvarmede kælder og ingeniør gange i den oprindelige del af bygningen efterisoleres nedefra med 100 mm mineraluld kl. 37. Mineralulden fastholdes og kælderloftet

6 SIDE 6 AF 9 afsluttes med plademateriale som nyt loft. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslag 10: Dæk over den uopvarmede kælder i tilbygningerne mod syd efterisoleres nedefra med 100 mm mineraluld kl. 37. Mineralulden fastholdes og kælderloftet afsluttes med plademateriale som nyt loft. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser. Kælder Der er kælder under en del af bygningen. En mindre del af kælderen er uden opvarmning. Gulvet i kælderen er betongulv. Kældergulvet i tilbygningen mod syd er ifølge tegningerne isoleret med 200 mm lecanødder. Kældergulvet i den ældre tilbygning mod vest antages at være uden isolering og direkte mod jord. Kælderydervæggene er 350 mm massiv beton. Kælderydervæggene under tilbygningen mod syd er i følge tegningerne isoleret med 100 mm udvendig isolering. Ved den ældre tilbygning mod vest er kælderydervæggen uisoleret. Forslag 7: Kælderydervæggene i kælderen under den ældre tilbygning mod vest isoleres indvendigt. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt, som isoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser. Forslag 9: I kælder under den ældre tilbygning mod vest demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslaget er kun rentabelt ved renovering eller stigende energipriser. Ventilation Ventilation Der er udsugning fra træningslokale på 1. salen i den oprindelige bygning mod nord. Udsugningen sker med en Lindab kanalventilator af typen CH200 med effekt på 0,115 kw. Der er manuel styring af udsugningen. Anlægget er placeret i skunken. Der er mekanisk ventilationsanlæg der betjener køkkenet i den oprindelige bygning mod nord. Anlægget er af typen Genvex GE 2400 VA-2H-OPT.1-DK med 2 motorer på hver 1,5 kw. Anlægget er med krydsveksler, indblæsning og udsugning. Der er fjernvarmeflade med en Grundfos UPS , 75W, 3 trins reguleret cirkulationspumpe på indblæsningsdelen. Det er ved besigtigelsen oplyst at anlægget er i drift fra kl til kl hver dag. Der er ved besigtigelsen oplyst at der er udsugning med udsugningsanlæg fra alle toiletter i lejlighederne. Det er oplyst at udsugningen kører konstant i hele døgnet alle ugens dage. Der er naturlig ventilation i den resterende del af bygningen. Der er naturlig ventilation i kælderen. Varme Varmeanlæg

7 SIDE 7 AF 9 Bygningen opvarmes med direkte fjernvarme. Der er 2 teknikrum i bygningen. Begge teknikrum er placeret i kælderen. Teknikrummet der betjener den ældre del af bygningen er placeret i kælderen under den ældre tilbygning mod vest. Teknikrummet der betjener den nyere del af bygningen er placeret i kælderen under den vestlige af tilbygningerne mod syd. Varmt vand Det varme brugsvand produceres i 3 stk. varmtvandsbeholdere. 1 beholder er på 290 liter og er af typen ACV HR320 fra Cirkulation af det varme vand herfra sker med en Grundfos UP N150, 65W, konstant cirkulationspumpe. De andre beholdere er placeret under den ene af tilbygningerne mod syd. Beholderne er på hver 200 liter og er af typen ACV H2M 240. Der er ikke cirkulation af det varme brugsvand fra de 2 beholdere. Forslag 1: Cirkulationspumpen til varmt brugsvand udskiftes til en ny temperatur- og urstyret pumpe. Termostatfunktionen skal overstyre ur - funktionen af hensyn til bakterie- og slimdannelse i beholder og rør. Fordelingssystem Fordelingssystemet er et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg. Bygningen opvarmes via radiatorer. Dog er der gulvvarme i spisesalen i den oprindelige bygning. Cirkulation på gulvvarmekredsen sker med en Grundfos UPS , 3 trins reguleret cirkulationspumpe. Den ældre afdeling cirkuleres med 2 stk. cirkulationspumper af typen Grundfos UPS x20, 65W, 3 trins reguleret og Grundfos Alpha Pro W, automatisk styret. Den nye afdeling cirkuleres med 2 cirkulationspumper af typen Grundfos UPE , 60W, automatisk reguleret og Grundfos UPE , 100W, automatisk reguleret. Automatik Der er radiatorventiler på alle radiatorerne. Der er rumfølere i spisesalen med gulvvarme. Der er installeret ældre natsænkning på fordelingssystemerne med motorventil og blandesløjfe. Pumper varme Forslag 2: Cirkulationspumpen på gulvvarmekredsen udskiftes til en ny energibesparende, selvregulerende og tidsstyret cirkulationspumpe. Forslag 3: Cirkulationspumpen på ventilationsanlægget udskiftes til en ny energibesparende, selvregulerende og tidsstyret cirkulationspumpe. Forslag 4: Cirkulationspumpen, Grundfos UPS x20, på varmeanlægget udskiftes til en ny energibesparende, selvregulerende og tidsstyret cirkulationspumpe. El Belysning Belysningen i kælderen sker med loftmonterede 1 rørs armaturer med 36W lysstofrør. Der er

8 SIDE 8 AF 9 bevægelsesmelder på gangbelysningen i kælderen. I administrationen og kontorer sker belysningen med 1 rørs armaturer med 36W lysstofrør. Der er supplerende belysning ved kontorborde med arbejdslamper. I køkken sker belysningen ligeledes med 1 rørs armaturer med 36W lysstofrør. I køkkenet er der bevægelsesmeldere. I spisesalen sker belysningen med loftsmonterede 3 rørs armaturer med HF og 14W lysstofrør. Træningslokalet på 1. salen belyses med nedhængte 1 rørs armaturer med 36W lysstofrør. Gangarealer i hele bygningen belyses hovedsageligt med 1 rørs armaturer med 36W lysstofrør. På gange er ca. halvdelen af armaturerne frakoblet. Fælles opholdsarealer ved gange belyses med sparepærer i nedhængte lamper samt med sparepærer i runde loftmonterede lamper. I lejlighederne er der individuel belysning. Vand Vand Der er ved besigtigelsen registreret armaturer i håndvaske og brudefaciliteter uden sparefunktion. Der er registreret nyere toiletter med enkel høj skyllefunktion i bygningen. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1863 År for væsentlig renovering: 1987 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 1944 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 1586 m² Opvarmet areal: 3826 m² Anvendelse ifølge BBR: 160 Døgninstitution Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 445 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

9 SIDE 9 AF 9 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Nørregade Hjørring Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Bolystvej 1A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-048439-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pæregrenen 43 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-629032 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Ejgårdsparken 1 Postnr./by: 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-017241-001 Energikonsulent: Karsten Mehlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 223 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-056824 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere