Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006."

Transkript

1

2 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point. Rapporten beskriver konstruktioner, varmetabsberegninger og energiforbrug for et konkret ældre rækkehus fra 1971 med et opvarmet etageareal på 171 m². Der er lavet beregninger på både den oprindelige, den nuværende og en fremtidig konstruktion, indeholdende en række energibesparende forbedringer såsom facadeisolering og udskiftning af vinduer til lavenergivinduer. Projektet fokuserer på, at de energibesparende tiltag skal kunne få huset til at overholde Bygningsreglementets lavenergiklasse 1. Dog skal husets oprindelige arkitektoniske værdi bevares så vidt muligt, og tiltagene skal være realistiske og effektive i forhold til omkostninger og lokalplan. Desuden stræber projektet efter en vis brugervenlighed, således at bebyggelsens beboere kan drage nytte af rapportens indhold. I rapporten findes beskrivelser af eksisterende forhold og ombygningsforslag, og i bilagene findes detaljerede beregninger, der påviser hvor stor en energibesparelse, man kan opnå ved en energirigtig totalrenovering, og konstruktionstegninger Rapporten er udarbejdet af diplomingeniørstuderende Julie Juhl Jakobsen og Maja Grud Christensen. Til rapporten medfølger to bilagsrapporter, som indeholder hhv. tegningsmaterialet (Bilag 1-10) og beregningsmaterialet (Bilag A-Q). Vejledere: Jesper Engelmark / arkitekt / lektor BYG DTU Toke Rammer Nielsen / civilingeniør / adjunkt BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december Julie Juhl Jakobsen, s Maja Grud Christensen, s Side 2 af 58

3 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 2 Indholdsfortegnelse 3 3 Resume 5 4 Indledning Formål med rapporten Problemformulering Værktøjer 7 5 Baggrund Albertslund Den tilrettelagte by Røde Vejrmølle Parken Lokalplan 18.5, for Røde Vejrmølle Parken 11 6 Beskrivelse af husets oprindelige forhold Husets konstruktion Terrændæk Ydervægge Indervægge Etageadskillelse Tag Døre/vinduer Samlinger Varmeanlæg Ventilation Inventar Husets energibehov Husets energimærkning Beskrivelse af ændringer fra opførelse til nu Husets energibehov Husets energimærkning Brugernes faktiske forbrug 29 8 Opstilling af løsningsforslag til totalrenovering Hvad er et energimærke? Efterisolering Ydervægge Tag Terrændæk 35 Side 3 af 58

4 8.2.4 Fundament Udskiftning Vinduer og døre Yderligere tiltag Ventilation og varmegenvinding Solvarmeanlæg Husets energibehov efter renovering Lavenergibyggeri iflg. gældende bygningsreglement Energibehov efter renovering 42 9 Vurdering af renoveringsforslag Vurdering i forhold til lokalplan og udførelsesmuligheder Forbedringer med den største energiøkonomiske gevinst Oversigt over økonomiske besparelser ved forskellige energibesparende tiltag Andre besparelsesmuligheder Konklusion Litteratur og kilder 57 Side 4 af 58

5 3 Resume Denne opgave viser ved beregninger og analyse af eksisterende energiforhold samt konkret ombygningsforslag, hvordan man kan renovere et konkret enderækkehus i Albertslund, så det opfylder de nutidige krav i Bygningsreglementet og kan betegnes som et energiklasse 1 hus (A1). Rapporten tager udgangspunkt i et enderækkehus opført som montagebyggeri i 1971: Humlehusene 96, 2620 Albertslund. Efter en historisk gennemgang af Albertslund Kommune gennemgås og analyseres det konkrete hus og de konstruktive og energimæssige forhold vurderes i 3 tilstande: det oprindelige hus (1971, energiklasse D2), nuværende hus (2006, energiklasse D1) og energirenoverede hus. De tre forskellige tilstande er sammenlignet og vurderet i forhold til hinanden og dokumenteret ved beregninger i Be06 og detaljerede tegninger i Autocad. Ud fra disse analyser opstilles forslag til renovering hovedsagelig med fokus på energibesparelser. I forslagene er benyttet konkrete produkter fra anerkendte producenter. Tiltagene har medført, at huset overholder de energimæssige krav, som kræves ved en A1 energimærkning svarende til lavenergiklasse 1. Rapporten dokumenterer, at renoveringen vil være ensbetydende med en besparelse af energien på 75 % og samtidig medføre et godt og sundt indeklima. Projektforslaget er forsøgt behandlet så realistisk som muligt i forhold til valg af tekniske løsninger. Det er også vurderet, ved enkle beregninger om løsningerne er rentable, og om de vil kræve ændringer i den gældende lokalplan. Side 5 af 58

6 4 Indledning I Danmark findes knap 2,5 mio. bygninger, hvoraf ca. ¾ er opvarmede, og af hele Danmarks opvarmningsbehov går ca. 25 % til opvarmning af boliger. Fordi den eksisterende bygningsmasse i Danmark er opført over en lang årrække, har bygningerne et meget forskelligt energibehov i driftsfasen. Ens for dem alle er dog, at de bruger meget mere energi end nødvendigt. I vores del af verden er der efterhånden opstået et stærkt ønske om mindre ressourceafhængighed af hensyn til miljø, forsyningssikkerhed og klima. Da der i disse år bliver bygget og renoveret som aldrig før, vil det være energimæssigt økonomisk at energiforbedre samtidigt. Det er vurderet, at danske bygninger sammenlagt vil kunne spare mellem 50 % og 90 % af energien til opvarmning og det endda med bedre komfort og indeklima til følge. 1 Men selvom den nødvendige viden og de tekniske løsninger eksisterer, går det stadig trægt med energirenoveringerne. Offentlige instanser gør dog et stort arbejde for at få energiforbedret den samlede boligmasse i Danmark, og senest har skærpelser i Bygningsreglementet fået specielt de private husejeres øjne op for energibesparelserne. 4.1 Formål med rapporten Siden september 2006 har det været lovpligtigt at energimærke sit hus i forbindelse med salg eller udlejning. Energimærkningsordningen, som kan sammenlignes med mærkningen af el-apparater, giver køber/lejer et indtryk af husets energimæssige tilstand samt en energiplan med forslag til mulige energibesparelser, og hvorvidt de er rentable. Desuden trådte der pr. 1. april 2006 et tillæg til Bygningsreglementet i kraft, der kræver, at man energiforbedrer sit hus i forbindelse med en lang række renoveringer. Disse skærpelser af loven har skabt yderligere travlhed i branchen, da en energimærkning kræver en grundig gennemregning af huset. 1 Kilde 21: Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Side 6 af 58

7 Formålet med denne rapport er at vise, hvor store energibesparelser man i praksis kan opnå på en typisk enfamiliebolig fra 1971, samt hvilke bygningsmæssige tiltag, der skal tilføjes huset for at opnå disse besparelser. 4.2 Problemformulering 1. Analyse og beregning af eksisterende forhold ved konkret enderækkehus i ældre bebyggelse: Humlehusene 96, 2620 Albertslund. 2. Udarbejdelse af projektforslag til en omfattende energirenovering af det konkrete hus for at opnå lavenergiklasse Værktøjer 3. Vurdering af løsningsforslag og energibesparelser ved renoveringen. Da dette projekt fortrinsvis beskæftiger sig med beregning af varmetab og energiforbrug, har vi benyttet os meget af programmet Be06. Be06 er et program til beregning af bygningers energibehov og kan bruges, når man skal eftervise, at en bygning opfylder energibestemmelserne i Bygningsreglementet. Programmet og den medfølgende SBI-anvisning henvender sig primært til rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, andre projekterende og udførende inden for både nybyggeri og renovering. Brug af programmet kræver en vis teknisk viden samt kendskab til relevante bestemmelser. Derudover har vi benyttet tegneprogrammet AutoCad til formidling af forslag til nye konstruktionssnit og samlingsdetaljer. Side 7 af 58

8 5 Baggrund 5.1 Albertslund Den tilrettelagte by Figur 1: Kort over Albertslund Kommune. (Kilde 11) Albertslund har udviklet sig anderledes end mange andre byer. I gennem århundreder lignede det nuværende Albertslunds landsbyer i høj grad de øvrige lokalsamfund på Københavns vestegn. Da Statsfængslet i Vridsløselille åbnede i midten af 1800-tallet, opstod som det eneste sted i Danmark en "fængselsby" langs Roskildevej. Københavns udvikling i 1800-tallet med bl.a. indlemmelsen af de nærmeste forstæder i Københavns Kommune i 1901 betød, at vejen var banet for vækst udefter. Københavns vækst blev derfor en væsentlig grund til, at Albertslund blev til den forstadskommune, vi kender i dag. I 1955 bad Herstedernes Kommune 2 Peter Bredsdorff, som stod bag fingerplanen, om hjælp til at udforme en byplan for den del af kommunen, der i første omgang skulle indgå i en byudvikling. Men arealerne omkring den planlagte station kunne først bebygges, efter man havde overtaget Albertslundgården 3, som lå, hvor stationen ligger i dag. Og man havde travlt, for man var interesseret i, at der stod indflytningsklare boliger, når stationen var bygget. Figur 2: kort over bebyggelsesområderne. (Kilde 17) Hovedprincipperne i byplanen fra 1955 var, at S- togsstationen skulle være byens trafikale midtpunkt. Beboerne i den nye by ville langtfra alle være beskæftigede i kommunen, så de ville være afhængige af toget som transport til og fra arbejde. Ved stationen skulle der være et center med butikker og institutioner. Indenfor gangafstand fra stationen skulle den mest koncentrerede bebyggelse placeres, og villaer og rækkehuse skulle lægges lidt længere væk. Vejnettet skulle udformes således, at de gennemgående veje kun havde forbindelse til det lokale vejnet nogle få steder. Dermed kunne beboerne, og ikke mindst deres børn, færdes til fods uden at skulle krydse de stærkt trafikerede veje. 2 Før 1970 var Albertslund kendt som Herstedernes Kommune, som bestod af de fire landsbyer Herstedøster, Herstedvester, Risby og Vridsløselille. 3 Det er efter denne gård, som var den største i Herstedernes Kommune, at Albertslund har fået sit navn. Side 8 af 58

9 Figur 4: Det første montagebyggeri af 1-2 etagers hus, Kilde 2). Figur 3: Det tætte lave byggeri lejeboliger, Kilde 2. Figur 5: 2-etages rækkehuse i øst Albertslund ejerboliger, Kilde 2. Man havde en vision om en tæt-lavt-bebygget by, men der var ikke nogen egentlige retningslinier for, hvordan boligerne skulle udformes. Man var klar over, at et lavt byggeri i 1-2 etager var dyrere pr. kvadratmeter, men man mente, at en sådan bebyggelse rummede kvaliteter, som var værd at betale for. Da man havde som mål at bebygge betydelige store arealer på rekordtid, oprettes Albertslundkontoret, som fungerede som en slags fælles tegnestue, der skulle styre udviklingen og designet af den tilrettelagte by. De projekterende arkitekter blev stillet overfor en række krav til det store byggeri i det sydlige Albertslund. Husene skulle være billige og samtidig kunne opføres hurtigt. Derfor måtte fællestegnestuen udvikle nogle passende løsninger, der også skulle imødegå nye krav fra Boligministeriet i 1960, som ændrede Albertslundbebyggelsen radikalt. Det nye cirkulære tillod kun byggerier i den størrelsesorden, som var planlagt i Albertslund, hvis de blev opført som montagebyggeri. Til gengæld ville staten give tilskud til byggeriet, da det var første gang, man skulle opføre et tæt-lavt-byggeri med denne byggeteknik. Byggeriet var altså et eksperiment, hvor man ikke kunne bruge standardprodukter, men måtte designe hver enkelt bygningsdel. Byggeriet omfattede næsten 2200 boliger syd og vest for stationen og rummede gårdhavehuse, rækkehuse og få etageboliger langs en kanal. Alle rækkehuse og gårdhavehuse var forsynet med en lille have, som alle værelser var rettet mod, og husene var lukkede mod gaden. Husene var sammenbygget med hinanden i klynger, have mod have. Gårdhus-typen blev senere kopieret andre steder, da bebyggelsen viste sig at få stor popularitet og opmærksomhed. Nu var udviklingen startet, og i 1960 opkøbte Herstedernes Kommune fire gårde og et par mindre ejendomme i det nordvestlige område. Her blev bygget et lille område med gårdhavehuse som i syd, og resten af det store område blev udstykket til parcelhusgrunde og grønne områder. Efter bebyggelsen af Albertslund Syd og -Vest var Albertslund Nord det næste bykvarter, som skulle projekteres. Her blev rækkehusene igen den mest dominerende bebyggelse, ligesom i syd, men nu i flere planer. Til sidst blev den østlige del af Albertslund bebygget, som udelukkende bestod af større ejerrækkehuse i 2-3 planer. Side 9 af 58

10 Albertslund gennemgik således en hastig udvikling fra landsbysamfund til forstadskommune i perioden fra 1960 og til midten 1970 erne. Efter stationen blev bygget i 1963, blev der bygget huse i rekordtempo i byen. Det meste af bebyggelsen i Albertslund er bygget i 60 erne og 70 erne, hvilke har medført en by bygget i beton. 5.2 Røde Vejrmølle Parken Det konkrete hus, som vi vil arbejde med i denne rapport, er et enderækkehus beliggende i den østlige del af Albertslund, i Røde Vejrmølle Parken. Bebyggelsen er opført som montagebyggeri i og består af 290 toetagers rækkehuse inddelt i tre kvarterer, Humlehusene, Præstehusene og Degnehusene. Der var oprindeligt projekteret langt flere huse, men entreprenøren gik fallit undervejs, og derfor blev den sidste tredjedel aldrig opført, men senere foræret til kommunen, der udlagde den som grønt område. Figur 6: Situationsplan over Humlehusene i 1968, se bilag 1. Side 10 af 58

11 5.3 Lokalplan 18.5, for Røde Vejrmølle Parken 4 Den gældende lokalplanen (3. lokalplan) indeholder bestemmelser om områdets byplanmæssige forhold vedrørende anvendelse, ejendommenes størrelse og afgrænsning, samt bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden m.m. I renoveringssager vil det være den ydre fremtræden af bygningen, der skal vurderes og tages til revision i forhold til lokalplanens krav. Uddrag af væsentlige krav i forhold til en energirenovering; Indenfor område B (red. området med boliger) må den eksisterende bebyggelses udseende ikke ændres således, at den tilstræbte helhedsvirkning brydes. ( 8.2, side 9) På boligparceller må bebyggelsen højst opføres i 2 etager uden udnyttelig tagetage samt kælder. Bygningshøjden må ikke overstige 7 m fra omgivende terræn. ( 7.5, side 7) Hvis en energirenovering medfører arkitektoniske ændringer, er der mulighed for, at; Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser. Grundejerforeningen og naboerne skal dog høres, inden der meddeles dispensation fra lokalplanen, jævnfør planloven 20. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. ( 12.3, side 13) Lokalplanen har dog nogle lempelser, der stiller beboeren mere frit i forhold til forbedringer af klimaskærmen. Så længe de påkrævede farver, former og til dels materialer overholdes, er udskiftninger tilladt. På boligparcellers indgangsside er det tilladt at opføre en tilbygning til det oprindelige hus. 4 Lokalplan nr. 18.5, For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken, Albertslund Kommune. 2003, Kilde 23. Side 11 af 58

12 Udhuset må have en max. højde der går til underkant af 1 sals betonelement, og udhuset skal være forsynet med et vandret gennemgående sternbræt på 30 cm. Udhuset kan anvendes til boligformål, hvis det opfylder bygningsreglementets krav,.. ( 7.6, side 8) Facaderenovering med ændrede vinduesformater kan kun tillades i havesidens stueplan. ( 8.3, side 9) Ifølge Albertslunds kommuneplan er bæredygtighed en vigtig del af kommunens politik. Med bæredygtighed menes recirkulering af ressourcer og begrænset forbrug af ikke for-nybare ressourcer. Alle bæredygtige tiltag skal vurderes ud fra totaløkonomiske overvejelser. (lokalplan 18.5, side 2) Billede 1: luftfoto over Røde Vejrmølle Parken, kilde 17. Side 12 af 58

13 6 Beskrivelse af husets oprindelige forhold Konstruktionerne og deres varmeisoleringsevne/isolans samt varme- og ventilationssystemerne beskrives i det følgende. Beskrivelsen er hovedsageligt baseret på oprindelige tegninger fra Albertslund Kommunes arkiver, bilag 1-5, samt opmålinger og inspektioner i huset. Hvor spørgsmål til husets samlingsdetaljer m.m. ikke har kunnet afdækkes ved hjælp af tegningsmaterialet, er antagede tilsvarende løsninger fundet i litteratur om datidens typiske montagebyggeri. 5 Alle beregninger af U-værdier er foretaget efter DS418, hvis ikke andet er angivet. For detaljerede beregninger, se bilag A. 6.1 Husets konstruktion Figur 7: Konstruktionssnit, se bilag 4. Rækkehusene er opført i præfabrikerede armerede betonelementer i to fulde etager uden kælder og tagrum. Ét hus består af tre moduler af hver 3300 mm og er 10 m brede og 7 m dybe, halvdelen sydvendte og resten vestvendte. Stueetagen indeholder entre, gæstetoilet, opholds- og spisestue, køkken og bryggers. 1.sal indeholder badeværelse og soveværelse samt to større eller tre mindre værelser efter behov. Bruttoetagearealet for de enkelte huse er 146,5 m². Derudover er der på 210 af husene opført en pergola (karnap) på havesiden på ca. 6 m², samt et åbent halvtag på indgangssiden på ca. 10 m², hvor der er indbygget affaldsstativ. (Oprindelige tegninger ses i bilag 2-5) Terrændæk Fundamentet er et punktfundament i beton nedført til frostfri dybde. I alle opholdsrum i stueetagen er der lagt trægulv og i bryggers og gæstetoilet klinkegulv. Hvor der er trægulv, består terrændækket af et 80 mm klaplag (λ = 2,1 W/mK), 50 mm isolering (λ = Figur 8: Terrændæk, se bilag 5 detalje 7. 0,055 W/mK), 40 x 60 mm strøer pr. 700 mm (λ = 0,13 W/mK), opklodsning samt 22 mm parketgulv (λ = 0,15 W/mK). Terrændækket i 5 Kilde 1: Modul og montagebyggeri, Henrik Nissen, Polyteknisk forlag 1975 Side 13 af 58

14 karnap er underlagt med 200 mm grus, og fundamentet består af Zenith fundamentblokke. Langs begge facader er der udført Ø40-huller i parketgulvet pr. 500 mm til ventilering af det underliggende hulrum. Klinkegulvet (uisoleret) består af 155 mm betonlag (λ = 2,1 W/mK), 15 mm mørtel (λ = 0,9 W/mK), 25 mm klinker (λ = 1,3 W/mK). Figur 9: Punktfundament, se bilag 5 detalje 4. U-værdi for terrændæk i hovedhus: U-værdi for terrændæk i karnap: U = 0,40 W/m²K U = 0,46 W/m²K Ydervægge Figur 10: Tung ydervæg, bilag 5 detalje 6. Huset består af to slags ydervægge, en let ydervæg mod haven og en tung mod gaden og i gavl. Den tunge ydervæg er 240 mm tyk og består af et ydre betonelement på 65 mm (λ = 2,2 W/mK), og et indre på 100 mm (λ = 2,1 W/mK), med 75 mm isolering (λ = 0,05 W/mK) imellem. Den lette ydervæg er udført som snedkerfacade med brystningsplader. Den består af en 100 mm bred stolpekonstruktion med 75 mm isolering (λ = 0,05 W/mK), beklædt med krydsfiner (λ = 0,13 W/mK), på indersiden og på ydersiden i stueetagen. På 1.sal er brystningen belagt med plagan på ydersiden, dvs. forzinket stålplade belagt med overhærdet plast. Væggen er monteret på betonsøjler 200 x 300 mm (λ = 2,2 W/mK) for hvert modul, som desuden bærer etagedæk og tag. Over søjlerne ligger en betondrager 200 x 280 mm (λ = 2,2 W/mK). Alt udvendigt træ er imprægneret. U-værdi for tung ydervæg (nord): U-værdi for tung ydervæg (gavl): U-værdi for let facade: U = 0,85 W/m²K U = 0,75 W/m²K U = 1,2 W/m²K Figur 11: Let ydervæg, bilag 5 detalje Indervægge Bærende indervægge er 100 mm betonvægge, og de ikkebærende er almindelige 100 mm gipsvægge. Lejlighedsskel er udført Side 14 af 58

15 som dobbeltkonstruktion: 2 x 100 mm beton med 30 mm mineraluld imellem og opfylder Bygningsreglementets krav om lydreduktion 1966, jf. Kilde 3. Alle indvendige vægge er pudsede, tapetserede og malede Etageadskillelse Etageadskillelsen er et 120 mm betondækelement med strøer, opklodsning og 22 mm parketgulv. Dækket ligger af på den gennemgående bærende væg i stueetagen samt på betondrageren langs havesiden og den tunge ydervæg. Elementerne er store elementer, hvoraf der bruges 6 stk. for hvert hus. (Se bilag 5, detalje 6) Tag Taget er udført af spærfag, som på oversiden er beklædt med krydsfinerplader og dækket af gråt tagpap. Det hælder 15 grader mod haven. Tag og tagrum (R = 0,3 m³k/w). Mod beboelsesrum er 100 mm isolering (nogle huse kun 75 mm) (λ = 0,05 W/mK), 26 mm spredt forskalling (R = 0,16 m³k/w) og 12 mm karlitpanel (λ = 0,2 W/mK) på plastikfolie. Tagrummet har ventilationsåbning mod haven, og taget har firkantede tagrender i zink. Figur 12: Tag hovedhus, se bilag 5 detalje 1+2. Taget på karnappen består af 9 mm gipspladeloft (λ = 0,2 W/mK), 26 mm spredt forskalling (λ = 0,16 W/mK), 70 mm isolering (λ = 0,05 W/mK) indeholdende 50 x 100 mm spær (λ = 0,13 W/mK), 0-40 mm opskalkning (ventileret hulrum R i = 0,14 m²k/w), 26 mm ru pladebrædder og tagpap. Figur 13:Tag karnap, se bilag 5 snit af karnap. U-værdi for samlet tagkonstruktion: U = 0,41 W/m²K Side 15 af 58

16 6.1.6 Døre/vinduer Figur 14: Vinduer og døre i tung facade (bilag 2) facade opstalt. Der er få vinduer i facaden mod gaden. Et 3 x 0,4 m fast vindue i stuen og et 1 x 0,4 m vindue over indgangsdør samt i bryggers. På 1.sal er der kun et 0,4 m² kvadratisk vindue ved toilettet. Mod havesiden er der vinduer i hele facadens bredde både i stuen og på 1.sal. Vinduerne på 1.sal sidder i 1m s højde over gulv og er 1,1 m høje, mens vinduerne i stuen sidder i 90 cm s højde og er 1,32 m høje. Vinduerne i karnappen sidder i 30 cm s højde er og 1,92 m høje. Alle vinduer er 2-lags glasruder. Der er yderdøre tre steder i huset, hoveddør, terrassedør og bryggersdør. Sidstnævnte er todelt. U-værdier for vinduer ligger mellem 2,5 2,9 W/m²K. U-værdier for yderdøre ligger mellem 2,0 2,5 W/m²K. Figur 15: Vinduer og dør i let facade (bilag 2) facade opstalt. Linietabet ved døre og vinduer kan ses i beregningsbilaget A, side Samlinger Husene i Røde Vejrmølle Parken er opført med mange samlingsløsninger, der medfører unødvendige kuldebroer og store linietab. For at få et samlet overblik over hvor stor en del af klimaskærmen, der udgør disse kuldebroer og linietab, findes en oversigt i bilag 6. Samtidig kan en oversigt over udregningerne findes i bilag A. Ydervæg/terrændæk: Den tunge ydervæg hviler direkte på soklen, som igen hviler på punktfundamentet. Punktfundamentet vil forårsage et varmetab til jorden, og da isoleringen ikke er ført helt ned til jorden, vil der opstå et betydeligt fundamentslinietab i denne samling. Figur 16: Tynd ydervæg / Terrændæk, se bilag 5 detalje 5. Fundamentslinietab ved tung facade: Fundamentslinietab ved let facade: Ψ fundament = 0,83 W/mK Ψ fundament = 0,72 W/mK Side 16 af 58

17 Figur 17: Tung ydervæg/etageadskillelse, se bilag 5 detalje 6. Ydervæg/etageadskillelse: I denne samling ses det, at etagedækket hviler på den nederste tunge ydervæg, og at den øverste ydervæg er monteret direkte herpå. Etagedækket er altså trukket helt ud i facaden, hvilket giver en kuldebro. Kuldebroen består af 65 mm udvendig betonfacade (λ = 2,2 W/mK), 10 mm kuldebroafbrydelse ((λ = 0,05 W/mK) og 165 mm betondæk (λ = 2,1 W/mK). Ved vinduerne er etagedækket synligt på udvendig side, som det ses på billede 2, hvilket gør, at der forekommer gennemgående beton, dvs. kuldebro, disse steder. U-værdi for denne kuldebro: Linietab for udmuringer: U = 2,1 W/m²K Ψ k = 0,06 W/mK Billede 2: Synligt etagedæk over vinduer på tung ydervæg. (Foto) Betondrager/søjler i let facade: På den lette facade mod syd forekommer uisolerede betonsøjler i både stue og på 1. sal samt en underliggende drager, der alle er gennemgående i facaden. Disse medfører væsentlige kuldebroer i den lette facade og gør, at den samlede u-værdi er meget dårlig. U-værdi for betondrageren: U-værdi for betonsøjlerne på 1. sal: U-værdi for betonsøjlerne i stue: U = 2,80 W/m²K U = 2,48 W/m²K U = 3,26 W/m²K Figur 18: Gennemgående beton drager /søjler i letfacade, se bilag 5 detalje 3. Der vil samtidig forekomme et linjetab mellem den gennemgående beton og den lette facadekonstruktion: Ψk = 0,15 W/mK. Udmuringer omkring døre og vinduer: Omkring alle døre og vinduer er udført en 100 mm bred eller høj udmuring bestående af 100 mm udvendig betonfacade (λ = 2,2 W/mK), 10 mm kuldebrosafbrydelse (λ = 0,05 W/mK) og 100 mm indvendig betonfacade (λ = 2,1 W/mK). Figur 19: Udmuring omkring vinduer og døre, se bilag 5 detalje 6. U-værdi for denne kuldebro: Linietab for udmuringer: U = 2,2 W/m²K Ψ k = 0,06 W/mK Side 17 af 58

18 Elementsamlinger Ved elementsamlingerne i gavl og den tunge facade forekommer også en kuldebro, idet der er udmuringer ved begge tilstødende elementer. Udmuringerne består her af 130 mm udvendig betonfacade (λ = 2,2 W/mK), 10 mm kuldebrosafbrydelse (λ = 0,05 W/mK) og 100 mm indvendig betonfacade (λ = 2,1 W/mK). Figur 20: Eks. på samling mellem gavl og tung facade. (kilde 1) U-værdi for denne kuldebro: Linietab for udmuringer: U = 2,1 W/m²K Ψ k = 0,06 W/mK Der er sandsynligvis også et varmetab fra fugerne mellem facadeelementer, se billede 3. Billede 3: Fuge ved samling mellem elementer. (foto) Ydervæg/tag (nord): Spærfagene ligger på det inderste vægelement. Det yderste vægelement og isoleringen fortsætter op til spærhovedet. Figur 21: Tung ydervæg / Tag, se bilag 5 detalje 2. Ydervæg/tag (syd): Spærfagene ligger af på en rem, som ligger af på betonsøjlerne. Der er et lille tagudhæng med tagrende. Isoleringen i taget fortsætter ud i tagfoden. Figur 22: Let ydervæg / Tag, se bilag 5 detalje 1. Side 18 af 58

19 6.1.8 Varmeanlæg Alle husene i Røde Vejrmølle Parken er som følge af krav i lokalplanen m.v. fjernvarmeforsynet individuelt, direkte koblet fra hovedledningsnettet via stik ført ind i husenes bryggers. Varmeanlægget er et 2-strengs anlæg uden veksleranlæg, hvor rumopvarmningen udelukkende foregår med pladejernsradiatorer. Da radiatorerne er direkte koblede og gennemstrømmes af fjernvarmevand, som behandles på Albertslunds Varmeværk, vil korrosion blive mindst mulig. Huset er forsynet med en 150 liter varmtvandsbeholder placeret i bryggerset. Radiatorerne i huset er placeret på brystningerne under de store vinduer mod haven, både på 1. sal og i stue. Da brystningerne er forholdsvis sparsomt isoleret, er der et stort varmetab herfra. Etableringen af brændeovne er ikke længere tilladt iflg. lokalplanen. (Kilde 23) Ventilation Huset er forsynet med udsugningsventiler som eneste ventilation i køkken, bryggers, bad og toilet. Derfor antages huset at være naturligt ventileret Inventar I bryggerset er der gjort plads til vaskemaskine og opvaskemaskine samt installationsskab og ovn. Der er udført dræn af PVC-rør om alle boligblokke. Kloak er udført som separat system, så regn- og spildevand udledes til hver sin ledning. Badeværelset er forsynet med indmuret badekar og bruseniche. Gulvet er belagt med mosaikstifter og væggene med grå 15 x 15 cm fliser. Bryggersgulv og gulv på gæstetoilettet er udført af betonslidlag og belagt med brune 15 x 15 cm fliser. Øvrige gulve i huset er Junckers asketræsparket. I stuen: A-sortering. 1.sal: B-sortering. Trappen består af behandlede stålprofiler med håndliste og trin udført af lakeret pitch pine -træ. Side 19 af 58

20 6.2 Husets energibehov 1971 Figur 23: Energiramme for husets oprindelige konstruktion. Se bilag E. Efter udregning af U-værdier og linietab for alle husets konstruktioner og samlinger (se bilag A) kan husets samlede energibehov beregnes. U-værdier samt oplysninger om ventilationsbehov, internt varmetilskud, solindfald, varmt brugsvand, varmefordelingsanlæg m.m. er indtastet i Be06 (se bilag B og C). Det årlige energibehov for huset har, fra det blev bygget og til de første ændringer blev udført, været på 213,4 kwh/m² år. (Se nøgletal og resultater på bilag E og D). Dette tal dækker over et meget stort energiog opvarmningsforbrug og ligger langt over, hvad der er tilladt for nybyggeri i dag. Det vil være et oplagt hus at energirenovere, og der ligger store besparelses- og forbedringspotentialer i en sådan renovering både mht. energi, økonomi og indeklima, som naturligt afhænger af hinanden. Når man skal renovere et hus, er der mange ting, der kan gøres, og det er nødvendigt med en vurdering af, hvor den største gevinst umiddelbart kan hentes. Herunder ses på fordelingen af det samlede varmetab. Tabel 1: Dimensionerende varmetab for oprindelig konstruktion Værdierne er taget efter beregninger i Be06 programmet. Oprindelig konstruktion Transmissionstab: 58,1W/m² Samlet transmissionstab: Φv = 58,1 W/m² 152 m² = 9059,2W Ventilationstab: 13,4W/m² Samlet ventilationstab: Φv = 13,4 W/m² 152 m² = 2036,8W Samlet varmetab: Φv = 71,5 W/m² 152 m² = 10868W Transmissionstabet fordelt på bygningsdele: Bygningsdel Φ pr. areal Φ for samlet konstruktion Tung ydervæg 25,89 W/m² 2636,96W Let ydervæg 38,40 W/m² 1198,00W Vinduer og døre 88,68 W/m² 3159,32W Tagkonstruktion 13,12 W/m² 962,48W Terrændæk 4,05 W/m² 297,67W Linietab ved fundamenter og samlinger 571,35W Ventilationstab 2036,80W Samlet varmetab: 10862,60W Side 20 af 58

21 Varmetab fordelt på bygningsdele, i % Let ydervæg 11% Vinduer og døre 29% Tung ydervæg 24% Tagkonstruktion 9% Ventilationstab 19% Terrændæk 3% Linietab ved fundamenter og samlinger 5% Tung ydervæg Let ydervæg Vinduer og døre Tagkonstruktion Terrændæk Linietab ved fundamenter og samlinger Ventilationstab Figur 24: Samlede varmetab fordelt på bygningsdele oprindelige forhold. Ovenstående figur viser husets samlede varmetab fordelt på bygningsdelene og ventilation. Det ses, at 82 % af varmetabet er et transmissionstab, dvs. et varmetab ud gennem konstruktionsdele og vinduer. Af transmissionstabet sker det største tab gennem ydervæggene og gennem vinduer og døre, hvilket også var forventet. Det var forventet, at der ville have været et større tab gennem taget, end diagrammet viser, men det kan skyldes de meget store kuldebroer i ydervæggenes konstruktion, som er den store, men lidt skjulte, synder i varmetabsberegningen. I den lette ydervæg udgør kuldebroerne hele 45 % af varmetabet, og dette er i form af den massive uisolerede betondrager i etageadskillelsen samt de ligeledes uisolerede bærende betonsøjler og linietabene imellem dem og vægkonstruktionen. 6 Ved udvendig efterisolering vil man helt eller delvist kunne afskaffe disse betydelige kuldebroer, da blot en smule isolering vil reducere varmetabet markant. Det samme gælder for den tunge ydervæg, hvori der indgår store kuldebroer ved etageadskillelser og elementsamlinger, hvor der kun er 10 mm isolering. 6 Overslagstal vurderet ud fra varmetabsberegningerne, bilag A, side Side 21 af 58

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hejrevænget 018 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001264-001 Energikonsulent: Carsten Dam Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dyrlæge Jürgensensgade 6-8 og 1630 Dyrlæge Jürgensensgade 6 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Adresse: Postnr./by: Nymånevej 28B 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-001162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 85 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-004685 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 55 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-007059 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: Resultat 7673 Harboøre BBR-nr.: 665-980745-001 Energikonsulent: Claus Pedersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-571167-002 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd 12 Enøvej Enøvej 1-10+12+14+16 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldeblomsten 17 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere