Halsnæs Spildevand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Spildevand A/S"

Transkript

1 Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014

2 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af (Betalingsloven) har Halsnæs Spildevand A/S vedtaget, og Halsnæs Byråd godkendt denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet de til Halsnæs Spildevand tilhørende anlæg. Betalingsvedtægten er udarbejdet af Halsnæs Spildevand A/S, der som spildevandsforsyningsselskab er bemyndiget hertil i henhold til lov nr. 496 af om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven). Halsnæs Spildevand A/S forestår efter samme lovgrundlag al administration af vedtægten, således også fastlæggelse af samtlige takster til årlig godkendelse i Byrådet. Taksterne fremgår af det tilhørende takstblad. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar Halsnæs Spildevands A/S Gjethusparken 3, Frederiksværk Tlf Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 DEFINITIONER OG ORDFORKLARINGER 5 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE Generelt Spildevandsanlæg og kontrakter Stik og -tilslutning Vejafvanding Andre byområder 6 3 SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB Generelt Budget Regnskab og revision 7 4 SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS INDTÆGTER Tilslutningsbidrag 8 Generelt 8 Hvor betales tilslutningsbidrag? 8 Bidragets størrelse boliger og erhverv 8 Erhvervsejendomme i byzone matrikulære ændringer 9 Erhvervsejendomme i landzone 10 Regulering Vandafledningsbidrag 10 Vandafledningsbidragets beregning 11 Bidragspligtig vandmængde 13 Opkrævningstidspunkt 13 Afværgepumpninger, grundvandssænkning, filterskyllevand og kølevand Særbidrag Vejbidrag 14 Statsveje 14 Kommunale veje og private fællesveje Bidrag for slam, fedt og spildevand fra hustanke og virksomheder 14 3

4 Aflevering af slam, spildevand og fedt mv. på spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg Udtræden af spildevandsforsyningsselskabet 15 Tilbagebetaling til grundejere 15 Økonomisk kompensation til spildevandsforsyningsselskabet 15 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Genindtræden i spildevandsforsyningsselskabet 16 5 ANDRE SPILDEVANDSANLÆG Overtagelse af eksisterende, ANDRE (private) spildevandsanlæg 17 Andre (private) spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets anlæg 17 Andre (private) spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets anlæg Overtagelse af nye spildevandsanlæg udført som private byggemodninger Andre (Private) spildevandsanlæg 17 6 KONTRAKTLIGT MEDLEMSKAB FOR EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Udførelse, drift og vedligeholdelse Kontrakt 19 7 MÅLERDATA Ledningsbrud 20 8 FÆLLES BESTEMMELSER 21 9 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN 22 4

5 1 DEFINITIONER OG ORDFORKLARINGER Ved Spildevandsselskabet forstås Halsnæs Spildevand A/S. Ved Spildevandsforsyningsselskabet forstås Halsnæs Spildevand A/S. Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændigt køkken i fx et parcelhus, et rækkehus, en bolig i et etagehus, en ejerlejlighed, en andelslejlighed, et sturehus i en landbrugslejlighed eller et sommerhus, hvorfra der kun afledes husspildevand. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industri dvs. industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til Halsnæs Spildevand A/S s spildevandsanlæg. Ved husspildevand forstås sanitært spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad. Ved kontraktligt medlemskab forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet Halsnæs Spildevand A/S s anlæg, men som har indgået kontrakt med Halsnæs Spildevand A/S om udførelse, drift og vedligeholdelse af ejendommens spildevandsanlæg, jf. spildevandsbetalingslovens 7a. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra lossepladser. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen. Ved spildevandsanlæg forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer som f.eks. flisebelagte arealer, P-pladser, veje og jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning. Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til Selskabets spildevandsanlæg. 5

6 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE 2.1 GENERELT Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Halsnæs Spildevand A/S. Vedtægten gælder for områder, som til enhver tid er omfattet af en gældende spildevandsplan. Vedtægten gælder endvidere for modtagelse og behandling af slam, fedt, spildevand mv. på Halsnæs Spildevandsforsynings A/S renseanlæg. 2.2 SPILDEVANDSANLÆG OG KONTRAKTER Halsnæs Spildevand A/S har som ansvarsområde at etablere, drive og vedligeholde de til spildevandsforsyningsselskabet tilknyttede spildevandsanlæg, herunder også spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Halsnæs Spildevand A/S, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. 7a. 2.3 STIK OG -TILSLUTNING Halsnæs Spildevand A/S er forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom tilknyttet spildevandsforsyningsselskabets anlæg eller til områdeafgrænsningen for et andet spildevandsanlæg. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakoplande, der dækkes af spildevandsanlæg under Halsnæs Spildevand A/S, er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtet til at tilslutte sig dette spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. 2.4 VEJAFVANDING Vejafvandingsanlæg, dvs. vejbrønde med tilhørende stik samt visse hovedledninger jf. spildevandsplanen, hører til vejanlæg, og dermed ikke under spildevandsforsyningsselskabets anlæg. 2.5 ANDRE BYOMRÅDER Hvor det er hensigtsmæssigt, kan områder i nabokommuner medtages under spildevandsforsyningsselskabet Halsnæs Spildevand A/S, ligesom områder i Halsnæs Kommune kan inddrages under nabokommuners spildevandsforsyningsselskaber. 6

7 3 SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB 3.1 GENERELT Økonomien i Halsnæs Spildevand A/S skal hvile i sig selv. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Balancen skal ikke nødvendigvis være til stede i de enkelte regnskabsår, men blot over en vis periode, i overensstemmelse med den til enhver tid af bestyrelsen for Halsnæs Spildevand A/S vedtagne investeringsplan. 3.2 BUDGET De til Halsnæs Spildevand A/S tilhørende budgetter med forventede udgifter og indtægter udarbejdes i spildevandsforsyningsselskabet og behandles i selskabets bestyrelse. Udgifterne omfatter omkostninger til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, fællesanlæg med andre spildevandsforsyningsselskaber samt anlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet efter betalingslovens 7a. Under driftsudgifter hører også omkostninger til eventuel forrentning af optagne lån. Indtægterne omfatter betaling iht. til denne betalingsvedtægt fra den til enhver tid værende ejer af fast ejendom, der tilleder til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet. 3.3 REGNSKAB OG REVISION Halsnæs Spildevand A/S er som spildevandsforsyningsselskab efter Vandsektorloven forpligtet til at aflægge årsregnskab efter årsregnskabsloves regler. Dette indebærer, at Halsnæs Spildevand A/S skal entrere med et uvildigt revisionsselskab, der reviderer regnskabet og udarbejder en revisionsprotokol. Revisionsprotokollen bilagt et revideret regnskab forelægges for selskabets bestyrelse og generalforsamlingen en gang årligt. Generalforsamlingen skal derefter godkende årsregnskab med revisionsprotokol. 7

8 4 SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS INDTÆGTER Halsnæs Spildevand A/S henter sine indtægter via tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, vejbidrag fra kommunale veje, bidrag for levering af slam, fedt, spildevand mv. på spildevandsrenseanlæggene. særbidrag, 4.1 TILSLUTNINGSBIDRAG Generelt Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet, eller har betalt tilslutningsbidrag til det offentlige spildevandsanlæg. Hvor betales tilslutningsbidrag? Tilslutningsbidrag betales af følgende ejendomme, når der er ført et stik/et sæt stikledninger frem til grundgrænsen, og der dermed foreligger mulighed for fysisk tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg: Nye ejendomme, der udstykkes fra områder, der ikke tidligere har været inddraget under spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Nye boligejendomme, der udstykkes fra ejendomme, hvis de nye parceller efter frastykningen ikke er tilsluttet, men hvor disse ved stikledning frem til skel opnår tilslutningsmulighed til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Erhvervsejendomme, hvis beregningsgrundlag ændres. Her kan opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Ejendomme i det åbne land, der indgår kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, dog med undtagelse af punkt c og d. Bidragets størrelse boliger og erhverv Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes efter de i betalingsloven fastsatte regler. Beregningsgrundlaget er ét standardbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme Boliger Tilslutningsbidrag opkræves med hensyn til boligenheder ud fra det antal boligenheder, der lovligt kan opføres på arealet efter den på tilslutningstidspunktet gældende planlægning. 8

9 Erhvervsejendomme Der pålignes ét standardtilslutningsbidrag for erhvervsejendomme mindre end eller lig 800 m 2. For erhvervsejendomme større end 800 m 2, pålignes ét standardtilslutningsbidrag pr. yderligere påbegyndt 800 m Undtagelser Halsnæs Spildevand A/S kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. Fastsættelsen sker efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, samtidig med at det sikres, at sammenlignelige tilfælde behandles ens Ejendomme kloakeret alene for spildevand For ejendomme, der i henhold til spildevandsplanen er spildevandskloakeret og hermed ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis spildevandsplanen ændres, så der i spildevandskloakerede områder gives mulighed for afledning af tag- og overfaldevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Erhvervsejendomme i byzone matrikulære ændringer Udstykning af ejendom Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for den/de frastykkede ejendomme, hvis ejendommen, der udstykkes fra, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af Betalingslovens 2, stk. 8. (fastsættelse af et reduceret tilslutningsbidrag) Bidragsberegning Det supplerende tilslutningsbidrag fra de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for de ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes Matrikulære udvidelser Ved udvidelse af eksisterende erhvervsejendomme, hvor der pålignes supplerende tilslutningsbidrag, beregnes tilslutningsbidraget for de nye arealer ud fra multipla af 800 m 2 af det samlede areal Forfaldstidspunkt Bidraget opkræves, når der foreligger fysisk mulighed for tilslutning af den frastykkede ejendom. 9

10 Erhvervsejendomme i landzone Erhvervsejendomme defineres som alle ejendomme, der ikke er indrettet til beboelse alene. Endvidere regnes landbrugsejendomme, der afleder spildevand fra driftsbygninger, som erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal Bidragsberegning ved ændringer i bebyggelse mv. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Regulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede reguleringsindeks for Bygge- og anlægsomkostninger, med basis i juni prisindekset år 2000, indeks 120,53. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af Halsnæs Spildevand A/S takstblad. 4.2 VANDAFLEDNINGSBIDRAG Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller er kontraktligt tilknyttet Halsnæs Spildevand A/S, betaler et årligt vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, genanvendt regnvand, spildevand fra skibe og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt spildevandsforsyningsselskabets anlæg. Halsnæs Spildevand A/S skal give tilladelse til afledning af vand fra afværgepumpninger m.v., som afregnes efter målt afledning Midlertidige tilslutninger til kloaken Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan for eksempel være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler Erhvervsvirksomheder (trappemodel) Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året. 10

11 Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug - til og med 500 m3 (takst 1), - vandforbrug på over 500 og til og med m3 (takst 2), samt - vandforbrug på over m3 (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens 2 b (se endvidere pkt ). Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidragets størrelse fastsættes efter de i Betalingsloven fastsatte regler. Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: 1. et fast bidrag, der maksimalt kan udgøre 30 gange m 3 prisen dog højest 500 kr. pr. stik, inklusiv moms. 2. et variabelt bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrag fastsættes af Halsnæs Spildevand A/S én gang årligt på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og prisloftet og godkendes efterfølgende af Byrådet. Bidragenes størrelse fremgår af Halsnæs Spildevand A/S takstblad for det enkelte budgetår Det faste bidrag opkræves pr. stikledning til den enkelte parcel, og kan maksimalt reguleres iht. Danmarks Statistik juni prisindeks for jordarbejder, basisår 2000, indeks 120, Det variable bidrag Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Boligenheder For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1 (takst 1). For boligenheder, herunder sommerhuse, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år. 11

12 Erhvervsejendomme Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst OBS. Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. Nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag Erhvervsejendomme kan, efter forudgående ansøgning herom til Halsnæs Spildevand A/S, opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsforsyningsselskabets anlæg. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige til den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at de vandmængder, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler, eller at der på anden måde skaffes dokumentation for størrelsen af vandmængden. Der gives ikke nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag med tilbagevirkende kraft Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. 12

13 Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Bidragspligtig vandmængde For ejendomme og boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, betales efter målt vandforbrug. Bidrag kan også afregnes efter målere, opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at Halsnæs Spildevand A/S har modtaget skriftlig underretning om, at det tilhørende vandforsyningsselskab har godkendt den installerede måler. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales ikke vandafledningsbidrag. Opkrævningstidspunkt Vandafledningsbidraget desuagtet ejendommens anvendelse - opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets anlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes Kontraktlige tilknyttede ejendomme Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Halsnæs Spildevand A/S efter Betalingslovens 7a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. Delvis brug af spildevandsselskabets anlæg (det justerede betalingsprincip) Nedsættelse eller bidragsfritagelse for vandafledningsbidrag Byrådet kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg, ud fra en opgørelse over de omkostninger, som påføres selskabets anlæg. Tilladelsen kan alene gives, hvis ejendommen for egen regning financierer og vedligeholder en transportledning fra ejendommen til spildevandsrenseanlægget. Spildevandsforsyningen fastsætter de nærmere vilkår for gennemførelsen af det justerede betalingsprincip for den enkelte ejendom Udledning af renset spildevand via spildevandsforsyningsselskabets udløbsledning. Virksomheder med tilladelse til særskilt udledning af renset spildevand, som afledes direkte til spildevandsforsyningsselskabets udløbsledninger til recipient, betaler et bidrag pr. m3 udledt spildevand. Bidragets størrelse skal svare til omkostningerne, som påføres spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg ved udledning af spildevandet, og beregnes hvert år af Halsnæs Spildevand A/S. Afværgepumpninger, grundvandssænkning, filterskyllevand og kølevand Halsnæs Spildevand kan efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger, grundvandssænkninger, filterskyllevand og kølevand, 13

14 såfremt tilledningen indebærer færre omkostninger for Spildevandsforsyningsselskabet end tilledning af almindeligt spildevand, når samfundsmæssige og miljømæssige forhold taler herfor. 4.3 SÆRBIDRAG Der kan opkræves særbidrag som et forureningstillæg, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end normalt spildevand, såfremt tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med anlæg og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Særbidraget beregnes ud fra en skønsmæssig opgørelse over de omkostninger, som påføres spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Forureningstillægget beregnes normalt ved at multiplicere vandforbruget med forureningsfaktoren F, der udregnes efter formlen: F = (200 + BI 5 )/600-1 hvor BI 5 er det gennemsnitlige 5-døgns biokemiske iltforbrug. Formlen anvendes kun for værdier af BI 5 > 400 mg/l. Halsnæs Spildevand A/S kan i særlige tilfælde fastsætte en anden beregning af forureningstillægget under hensyntagen til de med forureningen forbundne særlige omkostninger og eventuelle besparelser. 4.4 VEJBIDRAG Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag til anlæg og drift efter en vandmængde på 0,12 m 3 pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Bidraget beregnes ved brug af kubikmetertaksten på trin 1, og på baggrund af det matrikulære areal, der er tilsluttet spildevandsanlægget. Kommunale veje og private fællesveje For afledning fra vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Halsnæs Spildevand A/S på 4 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. 4.5 BIDRAG FOR SLAM, FEDT OG SPILDEVAND FRA HUSTANKE OG VIRKSOMHEDER Alle ejendomme og virksomheder med samletanke, bundfældningstanke, fedtudskiller og lignede, der er omfattet af en fælles obligatorisk tømningsordning, opkræves et årligt bidrag. Taksten for tømning fastsættes af Halsnæs Spildevand fra år til år, og skal efterfølgende godkendes af Byrådet. Taksten for tømning fremgår af Halsnæs Spildevand A/S takstblad. Tømning udføres i henhold til de gældende regulativer, der fremgår af Halsnæs Spildevand A/S takstblad. 14

15 Aflevering af slam, spildevand og fedt mv. på spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Ejendomme og virksomheder, der ikke i forbindelse med en fælles, obligatorisk tømningsordning afleverer slam, spildevand, fedt og andet organisk materiale på et af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsrenseanlæg, betaler et bidrag herfor. Bidragets størrelse skal svare til omkostningerne ved modtagelsen og behandlingen samt administration i forbindelse hermed, og beregnes særskilt i hvert enkelt tilfælde. 4.6 UDTRÆDEN AF SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABET Tilbagebetaling til grundejere Hvis Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Byrådet er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, (ophævelse af tilslutningspligt), og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af spildevandsforsyningsselskabet med grundejere indenfor de pågældende oplande, kan Halsnæs Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsvirksomhed alene udtræder for tag- og overfladevand udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed maksimalt 40 % af det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan spildevandsforsyningsselskabet efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling at et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Tilbagebetalingen er betinget af etablering af lovlig, alternativ bortskaffelse af den afledning, som ikke længere skal ske til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Beløbet udbetales, når lovligt alternativ bortskaffelse er etableret, og tilslutning, eller den pågældende del heraf, herefter ophører. Økonomisk kompensation til spildevandsforsyningsselskabet Hvis Halsnæs Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at spildevandsforsyningsselskabet har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en bolig/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan spildevandsforsyningsselskabet kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, spildevandsforsyningsselskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige foranstaltninger eller anlæg. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af spildevandsforsyningsselskabet, kan Byrådet fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 15

16 4.7 GENINDTRÆDEN I SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABET Efter ansøgning til Halsnæs Spildevand A/S kan en ejendom, der tidligere er udtrådt af spildevandsforsyningsselskabets kloakerede oplande, ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af ret til at aflede spildevand til spildevandsforsyningsselskabets anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Halsnæs Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det standardtilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelsen af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen, dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 16

17 5 ANDRE SPILDEVANDSANLÆG 5.1 OVERTAGELSE AF EKSISTERENDE, ANDRE (PRIVATE) SPILDEVANDSANLÆG Andre (private) spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets anlæg Byrådet kan gennem Halsnæs Kommunes spildevandsplan træffe beslutning om at spildevandsforsyningsselskabet overtager private spildevandsanlæg. Såfremt et privat spildevandsanlæg ønskes helt eller delvist tilsluttet Halsnæs Spildevand A/S, fastsætter spildevandsforsyningsselskabet bidrag for tilslutningen fordelt på de berørte ejendomme efter betalingsvedtægten. Halsnæs Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen opkræves fremover vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Andre (private) spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets anlæg Byrådet kan gennem Halsnæs Kommunes spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets anlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Halsnæs Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves fremover vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmålet om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 5.2 OVERTAGELSE AF NYE SPILDEVANDSANLÆG UDFØRT SOM PRIVATE BYGGEMODNINGER Udførelse af privat byggemodning kræver Byrådets tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Halsnæs Spildevand A/S træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk kompensering af anlæggets værdi. Efter Halsnæs Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme fremover vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler. 5.3 ANDRE (PRIVATE) SPILDEVANDSANLÆG For andre (private) spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, men som forbliver private, fastsætter Halsnæs Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. 17

18 De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutningen vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler. 18

19 6 KONTRAKTLIGT MEDLEMSKAB FOR EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Ejendommen i det åbne land, for hvilke Byrådet i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4 har udstedt påbud om forbedret spildevandsrensning, kan opnå kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet. Sommerhuse har ikke mulighed for at opnå kontraktligt medlemskab. Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører kun enkeltejendomsanlæg hos helårsejendomme, herunder stuehuse ved landbrugsejendomme. Tilbuddet vil normalt ikke omfatte afledning af regnvand. 6.1 UDFØRELSE, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Halsnæs Spildevand A/S forestår udførelsen af selve anlægget og afholder omkostningerne hertil. Ved anlægget forstås selve renseløsningen, herunder nedsivningsanlæg samt eventuelle ledninger fra bundfældningstank og frem til den valgte renseløsning. Ejendommens ejer forestår udførelsen af øvrige ledninger, eventuelle bundfældningstanke mv. og afholder omkostningerne hertil. Ønsker grundejeren et mere omkostningskrævende anlæg end det af Byrådet påbudte, må ejeren selv bekoste differencen. Halsnæs Spildevand forestår drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder omkostningerne hertil. Ejendommens ejer leverer og betaler elektricitet og vand til anlæggets drift. Halsnæs Spildevand A/S foretager tømning af bundfældningstanke. Ejendommens ejer er forpligtet til at anvende samt at tilse anlægget efter spildevandsforsyningsselskabets instrukser, og er ansvarlig for omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejerens, dennes husstands eller dennes ansattes side.. Ejendommens ejer er forpligtet til at holde anlægget forsikret. Halsnæs Spildevand A/S, eller den som spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil, skal gives adgang til ejendommen i fornødent omfang. 6.2 KONTRAKT Der skal indgås en kontrakt mellem ejendommens ejer og Halsnæs Spildevand A/S. Kontrakten skal tinglyses på ejendommen for ejerens regning. Halsnæs Spildevand A/S kan fastsætte nærmere vilkår for det kontraktlige medlemskab, herunder udarbejde en standardkontrakt. 19

20 7 MÅLERDATA Tilsluttede og tilknyttede forbrugere i spildevandsforsyningsselskabet har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere, og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Halsnæs Spildevandsforsyning. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet forbruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Halsnæs Spildevand A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 /år. 7.1 LEDNINGSBRUD I det omfang, vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom spildevandsforsyningsvirksomheden ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Der henvises til særlig administrationspraksis for sagsbehandling af sager om ledningsbrud. 20

21 8 FÆLLES BESTEMMELSER Ethvert bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter fra forfaldsdagen efter sædvanlige regler herom. Ved rykkerskrivelse opkræves der rykkergebyr iht. takstbladet. For ejerlejlighedsejendomme opkræves vandafledningsbidrag hos ejerforeningen som en fællesudgift, jf. ejerlejlighedslovens 6. Halsnæs spildevand A/S kan forud for tilslutning af en ejendom til spildevandssystemet kræve, at der stilles sikkerhed for betaling af tilslutningsbidraget. Sikkerhedsstillelsen kan kræves i form af en bankgaranti og kan maksimalt udgøre det samlede beløb, der efter fremføring af stikledning til grundgrænsen, pålignes i tilslutningsbidrag. Halsnæs Spildevand A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne betalingsvedtægt i henhold til Betalingsloven. Halsnæs Spildevand A/S kan fortolke denne betalingsvedtægts bestemmelser i spørgsmål, som ikke direkte kan afklares efter vedtægten. Halsnæs Spildevand s afgørelser efter Betalingsloven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 21

22 9 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014 Vedtaget i Halsnæs Spildevand A/S, bestyrelsen den 31. oktober 2013 Bestyrelsesformand / Direktør Godkendt i Halsnæs Kommunes Byråd den 10. december 2013 Borgmester / Kommunaldirektør 22

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere