Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014."

Transkript

1 Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område Kapitel 2 Lovhjemmel Kapitel 3 Vedtægtens definitioner Kloakforsyningen Spildevand Spildevandsanlæg Kloakforsyningens spildevandsanlæg Private spildevandsanlæg Kontraktligt tilknyttede anlæg Private afløbsinstallationer Tilslutningsret og pligt Tilsluttede ejendomme En boligenhed Kapitel 4 Kloakforsyningens budget og regnskab Kapitel 5 Kloakforsyningens indtægter Tilslutningsbidrag Opkrævning af tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v Tilslutningsbidragets størrelse Fast afledningsbidrag Vandafledningsbidrag Reduktion i afregnet vandmængde ved vandledningsbrud Trinvis reduceret vandafledningsbidrag for erhverv med stort vandforbrug Opgørelse af spildevandsmængder for boligenheder Opgørelse af spildevandsmængder fra genanvendt regnvand Opgørelse af spildevandsmængder for erhvervsejendomme Særbidrag Tilledning af forurenet pladsvand fra erhvervsejendomme Vejbidrag for statsveje Vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje Bidrag til fælles, obligatorisk tømningsordning for, bundfældningstanke Kapitel 6 Kloakforsyningens overtagelse af private spildevandsanlæg Overtagelse af private spildevandsanlæg der ikke er tilsluttet offentlig spildevandsforsyning Overtagelse af private spildevandsanlæg der er tilsluttet offentlig spildevandsforsyning Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Kapitel 7 Udtræden af Kloakforsyningen

3 7.1 Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i særlige tilfælde Økonomisk kompensation til Kloakforsyningen Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Kapitel 8 Genindtræden i Kloakforsyningen Kapitel 9 Betalingsforhold Generelle betalingsbetingelser Forfaldstidspunkt for tilslutningsbidrag Opkrævning af faste og variable afledningsbidrag samt bidrag til tømningsordning Kapital 10 Tvistigheder og klage Kapitel 11 Ikrafttræden

4 Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område. Betalingsvedtægten gælder for alle ejendomme og veje, der er tilsluttet eller tilknyttet eksisterende og kommende spildevandsanlæg i Sorø kommune, tilhørende Sorø Spildevand A/S samt for ejendomme, der er omfattet af den obligatoriske ordning for tømning af bundfældningstanke i Sorø kommune. (LBK nr stk. 3) Vilkår for den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke er beskrevet i et særskilt regulativ. (LBK nr stk. 3) Kapitel 2 Lovhjemmel. Denne betalingsvedtægt er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning. Herunder er angivet det lovstof, der har særlig betydning i forhold til betalingsvedtægten. Der henvises til dette lovgrundlag i denne betalingsvedtægt, idet der benyttes de forkortelser, der er anført herunder. Ved eventuelle fremtidige lovændringer med betydning for nærværende betalingsvedtægt skal lovgivningen følges, og betalingsvedtægten skal snarest muligt revideres i forhold til lovændringerne. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010, Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879) Bekendtgørelse nr af 11/12/2007 Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1448) Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, Lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v. (LBK. nr. 633) Lov nr. 902 af 04/07/2013 Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 902) Lov nr af 11/12/2012 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (LBK nr. 1149) Lov nr. 61 af 29/01/2013, Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb (LBK nr. 61) Bekendtgørelse nr af 02/09/2013, Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. (BEK nr.1070). Lov nr. 469 af 12/06/2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Lov nr. 469) Lov nr.1333 af 19/12/2008 Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Lov nr.1333) Kapitel 3 Vedtægtens definitioner. 3.1 Kloakforsyningen. Sorø Spildevand A/S (efterfølgende kaldet Kloakforsyningen) ejer og driver kloakforsyningens spildevandsanlæg. (Lov nr ) Kloakforsyningen etablerer, driver og vedligeholder private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Kloakforsyningen. (LBK nr a) Kloakforsyningen forestår den fælles obligatoriske ordning for tømning af bundfældningstanke. (LBK nr stk. 3) 3.2 Spildevand. Spildevand er i princippet alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. (BEK nr stk. 1) 4

5 Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, filterskyllevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer og perkolat fra lossepladser. (LBK nr a stk. 1 og 2) Vand fra omfangsdræn fra kloakerede bygninger og drænvand fra kirkegårde betragtes også som spildevand, hvorimod andre former for drænvand ikke er omfattet af definitionen. Da drænvand således ikke er omfattet af definitionen af spildevand, skal drænvand ikke tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. Der skal ikke betales vandafledningsbidrag for tag og overfladevand der ikke genbruges. LBK nr a stk. 2) 3.3 Spildevandsanlæg. Ved spildevandsanlæg forstås ethvert anlæg og enhver ledning, åben som lukket, der tjener til transport, rensning eller udledning af spildevand. (BEK nr stk. 7) 3.4 Kloakforsyningens spildevandsanlæg. Hvorvidt et spildevandsanlæg ejes af Kloakforsyningen eller er privat, fremgår af Sorø kommunes spildevandsplan. (LBK nr ) Langt den største del af spildevandsanlæg i Sorø kommune ejes af Kloakforsyningen. 3.5 Private spildevandsanlæg. Et privat spildevandsanlæg kan være et anlæg, hvor kun én ejer er ansvarlig for anlægget, og det kan være fælles privat, dvs. at flere ejere er ansvarlige. Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af private spildevandsanlæg, der ikke er kontraktligt tilknyttet Kloakforsyningen, påhviler den eller de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg. (LBK nr stk. 1) 3.6 Kontraktligt tilknyttede anlæg. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Kloakforsyningen, er ejendomme, hvor Kloakforsyningen etablerer, driver og vedligeholder et spildevandsanlæg etableret på ejendommen. (LBK. nr a stk. 2) Anlægget er kontraktligt tilknyttet Kloakforsyningen, men tilhører ejendommen og er derfor privatejet. (LBK. nr stk. 7) Ejeren af ejendommen skal afholde udgifter til elektricitet og vandforsyning til dette anlæg samt udgifterne til etablering og drift af bundfældningstank. (LBK. nr a stk. 4) Kloakforsyningen afholder udgifterne ved tømning af bundfældningstanken. (LBK. nr a stk. 5) 3.7 Private afløbsinstallationer. Ved en privat afløbsinstallation forstås de rørledninger, brønde, tanke nedsivningsanlæg m.v., som etableres til opsamling, rensning og bortledning af spildevand på egen ejendom. Inden for en ejendoms matrikulære grænser er det grundejerens pligt at etablere, drive og vedligeholde afløbsinstallationen, bortset fra eventuelle spildevandsanlæg, der ifølge tinglyst deklaration eller andre skriftlige bindende aftaler er etableret på ejendommen og drives og vedligeholdes af andre end ejeren. Ledninger og brønde, som ligger i vejareal, og som kun tjener til afledning af regnvand fra tagnedløb, lyskasser, kældertrapper og altaner fra bygninger, der ligger i vejskel, er ikke Kloakforsyningens spildevandsanlæg, men private afløbsinstallationer. (BEK nr stk. 10) 3.8 Tilslutningsret og pligt. Spildevandsplanen for Sorø kommune angiver, hvilke områder der er, eller senere skal kloakforsynes af Kloakforsyningen. (LBK nr stk. 1) I disse områder er Kloakforsyningen forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. (LBK nr stk. 2) Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. (LBK nr stk. 4) Sorø kommune giver tilladelse til tilslutning til Kloakforsyningens spildevandsanlæg. (LBK nr stk. 3) I denne tilladelse fastsættes vilkår for spildevandets sammensætning og mængde. Dette har især betydning for tilledning af særligt forurenet industrispildevand. (BEK nr stk. 2) Sorø kommune afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. (LBK nr stk. 4) Ved nyanlæg fører Kloakforsyningen som hovedregel stikledning 1 m indenfor skelgrænsen og sætter 1 spilde- og 1 regnvandsparcelbrønd. 5

6 3.9 Tilsluttede ejendomme. Ved ejendom forstås i denne betalingsvedtægt en ejendom, der består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ligger samlet og som ifølge notering i tingbogen skal holdes forenet. Boligejendomme er enhver ejendom, der udelukkende tjener til beboelse. Erhvervsejendomme er enhver ejendom, der ikke udelukkende benyttes til bolig En boligenhed. En boligenhed defineres som en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken. fx et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende. Kapitel 4 Kloakforsyningens budget og regnskab. Kloakforsyningens regnskab følger kalenderåret. Kloakforsyningens regnskab udarbejdes og revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Taksterne udarbejdes på grundlag af Kloakforsyningens budget for det kommende år, hvor budgettet udarbejdes på baggrund af forventet omsætning, omkostninger og investeringer. Taksterne skal overholde det prisloft, der er fastsat for Kloakforsyningen. (Lov nr g 13) Indtægter og udgifter fra den fælles, obligatoriske tømningsordning for samle- og bundfældningstanke registreres særskilt i regnskabet som en tilknyttet virksomhed. (Lov nr og LBK stk. 3)). Kapitel 5 Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens indtægter kommer fra tilslutningsbidrag, fast afledningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag, vejbidrag, gebyrer samt indtægter fra den fælles, obligatoriske tømningsordning for de ejendomme der er betjenes af Kloakforsyningen. Kloakforsynings takster og gebyrer fremgår af gældende takstblad. Sorø kommune godkender de af Kloakforsyningen fastsatte takster for opkrævningsåret. (LBK nr stk. 1) 5.1 Tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag skal som udgangspunkt betales af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab. (LBK nr stk. 1) Der opkræves tilslutningsbidrag ved Kloakforsyningens overtagelse af et privat etableret spildevandsanlæg. (LBK nr stk. 1) Der opkræves tilslutningsbidrag ved oprettelse af kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen. (LBK nr a stk. 2) 5.2 Opkrævning af tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v Ved udstykning fra en boligejendom opkræves tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. LBK nr stk.45) Ved ændring af beregningsgrundlaget for tilslutningsbidrag for en erhvervsejendom, herunder udstykning af en ejendom, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen mellem tilslutningsbidraget efter og før ændringen. 6

7 Tilslutningsbidraget både før og efter ændringen beregnes efter denne betalingsvedtægt. (LBK nr stk. 5) Ved ændring af beregningsgrundlaget for tilslutningsbidrag for en erhvervsejendom, herunder udstykning af en ejendom, der er pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligning af tilslutningsbidrag er gjort brug af muligheden for at fastsætte et lavere tilslutningsbidrag opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen mellem tilslutningsbidraget efter beregnet efter denne betalingsvedtægt og det oprindelige betalte tilslutningsbidrag. Ved udstykninger kan tilslutningsbidraget dog ikke overstige tilslutningsbidraget beregnet efter denne betalingsvedtægt.(lbk nr stk. 5) 5.3 Tilslutningsbidragets størrelse. Standardtilslutningsbidraget udgør kr. eksklusive moms i prisniveau 1. juni 2000, Standardtilslutningsbidraget pristalsreguleres. (LBK nr stk. 1,2, 3 og 9) For hver boligenhed opkræves et standardtilslutningsbidrag. (LBK nr stk. 2) For etage- og rækkehusboligbebyggelse og lignende opkræves et standardtilslutningsbidrag pr. bolig. For erhvervsejendomme opkræves et standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal. (LBK nr stk. 3) For at tage højde for de ofte store erhvervsarealer i landzone skal der for erhvervsejendomme i landzone ikke regnes med det faktiske grundareal. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en bebyggelsesprocent på 40 %. Det faktisk bebyggede areal udgøres af arealet på alle bygninger, hvorfra der skal tilledes spildevand til det Kloakforsyningens spildevandsanlæg. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes indledningsvist et bebygget areal. Det skønnede bebyggede areal fastlægges efter, hvad der normalt bebygges på en ejendom af den pågældende størrelse. Grundareal beregnes herefter ud fra dette skønnede bebyggede areal og en bebyggelsesprocent på 40 %. Det beregnede grundareal benyttes ved beregning af tilslutningsbidraget. (LBK nr stk. 3) Kloakforsyningen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. (LBK nr stk. 8) For alle ejendomme, hvor Kloakforsyningen ikke etablerer mulighed for tilslutning af tag - og overfladevand, udgør tilslutningsbidraget 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. (LBK nr stk. 6) Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag - og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. (LBK nr stk. 7) Betalt tilslutningsbidrag vil som hovedregel ikke blive tilbagebetalt, Kloakforsyningen kan i særlige tilfælde besluttet at tilbagebetale dele af tilslutningsbidraget, fx hvis en ejer fraskiver sig retten til at aflede regnvand, og der tidligere er betalt fuldt tilslutningsbidrag. (LBK nr a stk. 1) 5.4 Fast afledningsbidrag. Der opkræves et fast afledningsbidrag pr. stikledning, der bortleder spildevand fra ejendomsgrænsen. Den øverste grænse for det faste årlige afledningsbidrag er 500 kr. inklusive moms i prisniveau1. juni Den øverste grænse for det faste afledningsbidrag pristalsreguleres. (LBK nr a stk. 7 og 8 og LBK nr pkt. 2) 7

8 5.5 Vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidraget udgøres af et variabelt bidrag pr. m³ afledt spildevand. Den afledte spildevandsmængde fastsættes med udgangspunkt i det målte eller skønnet vandforbrug. (LBK nr a stk. 4) For alle ejendomme, der er fysisk eller kontraktligt er tilknyttet kloakforsyningen, skal der betales vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor spildevandsanlægget tages i brug. Hvis der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. (LBK nr a stk. 12) Tilsluttede og tilknyttede brugere af Kloakforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Kloakforsyningen. (LBK nr b) Kloakforsyningen kan kræve kontrol af vandmålerens funktionsdygtighed. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Kloakforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug for en boligenhed må dog ikke overstige 600 m³ pr. år. (LBK nr b stk. 1) I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et registreret vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette. (LBK nr a stk. 6) Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, genanvendt tagvand, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser. Efter en konkret vurdering kan Kloakforsyningen dog træffe afgørelse om fritagelse for eller nedsættelse af vandafledningsbidraget. (LBK nr b) Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Kloakforsyningens spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger". Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. (LBK nr a stk. 12) 5.6 Reduktion i afregnet vandmængde ved vandledningsbrud. I det omfang vandforsyningen træffer afgørelse om at reducere det afregnede vandforbrug på grund af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, skal det reducerede vandforbrug benyttes ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom en vandforsyningen ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i den vandmængde, der opkræves vandafledningsbidrag for, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloak. Grundlaget for en mulig reduktion i den vandmængde der opkræves vandafledningsbidrag for vil generelt være: - brud/utætheder i jordledning eller anden skjult installation mellem måler/målerbrønd og forsyningssted, og hvor vandspildet ikke giver synlige tegn på utætheder. - at, brud/utætheder ikke må skyldes slitage eller manglende vedligeholdelse. - at vandudslippet ikke har belastet kloaknet og renseanlæg. Reduktionen i den vandmængde der opkræves vandafledningsbidrag udregnes som årets samlede vandforbrug fratrukket 110 % af gennemsnitforbruget for 5 år før ledningsbruddet. 8

9 Reduktion for merforbrug kan maksimalt ændres med tilbagevirkende kraft for 3 år. 5.7 Trinvis reduceret vandafledningsbidrag for erhverv med stort vandforbrug. For ejendomme hvor der delvist, eller udelukkende drives erhverv på markedsmæssige vilkår, kan der opnås trinvis reduceret vandafledningsbidrag. Ejeren af en erhvervsejendom kan med henblik på beregningen af et reduceret vandafledningsbidrag fra den efterfølgende 1. januar afgive oplysning i overensstemmelse med regler fastsat af Naturstyrelsen. (BEK nr ) For erhvervsejendomme der opnår et reduceret vandafledningsbidrag fastsættes taksten afhængig af erhvervets årlige vandforbrug efter trin. Trin 1 er gældende for vandforbrug til og med 500 m³ pr. år. pr. ejendom. Trin 2 er gældende for vandforbrug over 500 m³ og op til og med m³ pr. år. pr. ejendom Trin 3 er gældende for vandforbrug over m³ pr. år. pr. ejendom. For trin 1 fastsætter Kloakforsyningen hvert år det normale vandafledningsbidrag som en kubikmetertakst. De reducerede vandafledningsbidrag indfases på følgende måde. For 2014 fastsættes kubikmetertaksten for trin to 4 % og for trin tre 12 % lavere end for trin 1. For 2015 fastsættes kubikmetertaksten for trin to 8 % og for trin tre 24 % lavere end for trin 1. For 2016 fastsættes kubikmetertaksten for trin to 12 % og for trin tre 36 % lavere end for trin 1. For 2017 fastsættes kubikmetertaksten for trin to 16 % og for trin tre 48 % lavere end for trin 1. For 2018 og følgende år fastsættes kubikmetertaksten for trin to 20 % og for trin tre 60 % lavere end for trin Opgørelse af spildevandsmængder for boligenheder. For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. (LBK nr a stk. 4 og LBK nr pkt. 3) For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m³ pr. år. (LBK nr a stk. 4) For sommerhuse, der benyttes til helårsbeboelse, fastsættes normalvandforbruget til 170 m³ pr. år. For sommerhuse i øvrigt fastsættes normalvandforbruget til 70 m³ pr. år. 5.9 Opgørelse af spildevandsmængder fra genanvendt regnvand. For ejendomme, hvor der er etableret anlæg til opsamling af regnvand i husholdningen, tillægges en årlig spildevandsmængde på 40 m³ pr. boligenhed, hvis der ikke er monteret vandmålere til at registrere denne del af spildevandsmængden Opgørelse af spildevandsmængder for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i den primære produktion eller af anden grund ikke afledes til kloaksystemet. (LBK nr a stk. 5) Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, måles eller på anden måde dokumenteres af den, der ønsker fradraget, på en måde der kan godkendes af Kloakforsyningen. For erhvervsejendomme, hvor der er etableret anlæg til opsamling af fx regnvand til anvendelse i stedet for drikkevand, og hvor denne vandmængde efter anvendelse ledes til offentlig kloak, tillægges en årlig spildevandsmængde, der fastlægges i hvert enkelt tilfælde, hvis der ikke er monteret vandmålere til at registrere denne del af spildevandsmængden. (LBK nr a stk. 6) 9

10 5.11 Særbidrag. Særbidrag er et højere vandafledningsbidrag pr. m³ afledt spildevand, der kan opkræves, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med Kloakforsyningens spildevandsanlægs etablering og/eller drift. (LBK nr a stk. 9 og LBK nr pkt. 4) Særbidrag fastlægges af Sorø Spildevand A/S i hvert enkelt tilfælde ud fra en konkret vurdering Tilledning af forurenet pladsvand fra erhvervsejendomme. Erhvervsejendomme, der har forurenende produktion på udendørs arealer, hvorfra afvandingen vil give uacceptabel afledning til regnvandssystemet, skal aflede denne vandmængde til spildevandssystemet. Der skal ansøges om særskilt godkendelse af afledning fra disse arealer - samt fastlægges den vandmængde der skal opkræves vandafledningsbidrag for. Den årlige vandmængde opgøres til 0,25 m³ pr. m² plads, hvorfra der afledes regnvand til spildevandssystemet. Alternativt kan afregning foretages på baggrund måling i afløbet, på en metode, der kan godkendes af Kloakforsyningen Vejbidrag for statsveje. For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Kloakforsyningens regnvandssystem. (LBK nr a stk. 10) 5.14 Vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje. For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. (LBK nr a stk. 11) Vejbidraget beregnes årligt af Kloakforsyningen efter den til enhver tid gældende godkendte beregningsmodel Bidrag til fælles, obligatorisk tømningsordning for, bundfældningstanke. For deltagelse i den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke opkræves et tømningsbidrag. Tømningsbidraget dækker Kloakforsyningens udgifter til tømning, behandling og administration af tømningsordningen. (LBK nr stk. 5) Bidrag til tømningsordningen for bundfældningstanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år. Kapitel 6 Kloakforsyningens overtagelse af private spildevandsanlæg. 6.1 Overtagelse af private spildevandsanlæg der ikke er tilsluttet offentlig spildevandsforsyning. Kloakforsyningen kan på baggrund af den kommunale spildevandsplan træffe beslutning om at ville overtage private spildevandsanlæg der på overtagelsestidspunktet ikke er tilsluttet Kloakforsyningen. Kloakforsyningen opkræver standardtilslutningsbidrag efter gældende takstblad, modregnet det overtagne spildevandsanlægs værdi. (LBK nr stk. 1) Det reducerede tilslutningsbidrag fordeles på de berørte ejendomme. Værdien af det overtagne spildevandsanlæg fastlægges til at modsvare det samlede tilslutningsbidrag for de omfattede ejendomme, fratrukket værdien af de renoveringsarbejder, der måtte være nødvendige for at bringe anlægget i samme stand som et nyt anlæg etableret af Kloakforsyningen. Ved beregning af anlæggets værdi forudsættes desuden en afskrivningsperiode på 20 år, således at der normalt ikke ydes godtgørelse for et anlæg, der er mere end 20 år gammelt. 10

11 Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. 6.2 Overtagelse af private spildevandsanlæg der er tilsluttet offentlig spildevandsforsyning. Kloakforsyningen kan på baggrund af den kommunale spildevandsplan træffe beslutning om at ville overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Kloakforsyningen. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. Værdien af det overtagne spildevandsanlæg fastlægges til at modsvare det samlede tilslutningsbidrag for de omfattede ejendomme, fratrukket værdien af de renoveringsarbejder, der måtte være nødvendige for at bringe anlægget i samme stand som et nyt anlæg etableret af Kloakforsyningen. Ved beregning af anlæggets værdi forudsættes desuden en afskrivningsperiode på 20 år, således at der normalt ikke ydes godtgørelse for et anlæg, der er mere end 20 år gammelt. Godtgørelsen tilfalder ejeren af det overtagne kloakanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. 6.3 Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning. Tilslutning af privat en byggemodning til offentlig spildevandsanlæg kræver forinden tilladelse fra Kloakforsyningen. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Kloakforsyningen, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om dimensionering, udførelse og den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Kloakforsyningens overtagelse af anlægget samt, hvilke kvalitetssikring, der på den private bygherres foranstaltning skal foreligge ved overtagelsen. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Kapitel 7 Udtræden af Kloakforsyningen. Udgangspunktet ved udtræden er, at der ikke skal ske nogen tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. 7.1 Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i særlige tilfælde. Hvis Kloakforsyningen i den kommunale spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Kloakforsyningen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det kloakerede opland for hele eller dele af det afledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af Kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Kloakforsyningen foretage hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. (LBK nr a stk. 1) Tilbagebetalingen gøres betinget af etablering af alternativ, godkendt bortskaffelse af spildevandet. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag der er gældende på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet maksimalt 40 % af det standardtilslutningsbidrag, der er gældende på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. (LBK nr a stk. 2) 7.2 Økonomisk kompensation til Kloakforsyningen. Hvis Kloakforsyningen kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligejendom/erhvervsejendoms spildevand, herunder at der har været etableret større ledningsanlæg end ellers krævet for det berørte opland, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Kloakforsyningen, når ejendommen udtræder af Kloakforsyningen, kræve økonomisk kompensation. 11

12 Den kompensation Kloakforsyningen kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 7.3 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling. For ejendomme, beliggende i områder, der i den kommunale spildevandsplan er udpeget som områder, hvor der tillades udtræden af Kloakforsyningen, fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. Kapitel 8 Genindtræden i Kloakforsyningen. En ejendom, der tidligere er udtrådt af et kloakeret opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Kloakforsyningen) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Kloakforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det standardtilslutningsbidrag, der er gældende på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum opgøres på samme måde som det tilbagebetalte beløb, men efter gældende takstblad på opkrævningstidspunktet. (LBK nr a stk. 3) Kapitel 9 Betalingsforhold. 9.1 Generelle betalingsbetingelser. Alle beløb oplyses og afregnes i danske kroner. Alle betalinger til Kloakforsyningen skal ske ved overførsel til pengeinstitut, som girooverførsel eller via NETS/PBS. Der modtages ikke kontant betaling. Eventuelle tilbagebetalinger fra Kloakforsyningen kan kun ske ved en kontooverførsel til en bankkonto. 9.2 Forfaldstidspunkt for tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. (LBK nr stk. 10 og 7 stk. 6) Grundejer skal forud for etablering af stik på grundejers ejendom(me) stille garanti fra anerkendt finansieringsinstitut på anfordringsvilkår for det fulde beløb for tilslutningsbidrag til Kloakforsyningen, før Kloakforsyningen etablerer tilslutningsmulighed. Alternativt kan grundejeren vælge at indbetale det fulde beløb for tilslutningsbidrag til Kloakforsyningen, før Kloakforsyningen etablerer tilslutningsmulighed. 9.3 Opkrævning af faste og variable afledningsbidrag samt bidrag til tømningsordning. Afregningsåret kan forskydes tidsmæssigt med op til 2 måneder i forhold til kalenderåret. Opkrævning af faste og variable afledningsbidrag samt bidrag til fælles, obligatorisk tømningsordning opkræves ratevis forud. Betalingsfrist er løbende måned + 10 dage, hvorefter der tilskrives morarente efter renteloven. Ved manglende betaling fremsendes rykker for det skyldige beløb pålagt rykkergebyr. 12

13 Ved fortsat manglende betaling overdrages inddrivelsen af det skyldige beløb til SKAT eller anden godkendt instans for restanceinddrivelse. (LBK nr stk. 3). Kloakforsyningen kan indgå betalingsaftale med kunden, hvor den ordinære rate opkrævning opdeles i flere mindre rater. Det fulde beløb skal dog være betalt inden forfaldsdatoen for den næste ordinære rate opkrævning. Der kan opkræves gebyr for betalingsaftale. Kapital 10 Tvistigheder og klage. Kloakforsyningens afgørelser efter denne betalingsvedtægt kan påklages til Sorø kommune. Kapitel 11 Ikrafttræden. Vedtægten træder i kraft den 1. januar Bestemmelser om afvikling af pålignede, men ikke betalte bidrag, afvikles i henhold til tidligere bestemmelser. Denne betalingsvedtægt er udarbejdet af Kloakforsyningen og godkendt af Sorø Byråd den

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60 Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Definitioner..

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 1 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ORGANISATION... 4 KAPITEL 2. DEFINITIONER... 4 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 6 A. FORSYNINGSOMRÅDER... 6 B. TILSLUTNING... 6 KAPITEL 4. FORSYNINGENS

Læs mere