Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug."

Transkript

1 Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen Vejledningen indeholder mange nyttige oplysninger om, hvordan du anvender og vedligeholder klimaanlægget korrekt. Lidt forebyggende vedligeholdelse kan spare dig for både tid og penge i klimaanlæggets levetid. I afsnittet Tips til Fejlafhjælpning finder du svar på de mest almindelige spørgsmål. Hvis du først gennemgår tipsene til Fejlafhjælpning, får du måske ikke brug for service. 1

2 1 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER Generelle bemærkninger... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER Advarsel... 4 OBS!... 5 BETJENINGSVEJLEDNING Oversigt over dele... 6 Driftstemperaturer... 7 Manuel betjening... 7 Indstilling af luftstrømmens retning... 8 Sådan virker klimaanlægget... 9 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Pleje og vedligeholdelse BETJENINGSTIPS Betjeningstips..., 13 FEJLAFHJÆLPNING Fejlafhjælpning VIGTIGT! Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis anlægget skal repareres eller vedligeholdes. Kontakt en autoriseret elinstallatør for installation af anlægget. Klimaanlægget er ikke beregnet til at blive anvendt af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Små børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. Hvis ledningen skal udskiftes, må det kun gøres af autoriseret fagmand. Installationen skal ske i overensstemmelse med danske ledningsstandarder og må kun udføres af autoriseret fagmand. 2

3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Hvis klimaanlægget skal bruges i et europæisk land, skal følgende anvisninger overholdes: BORTSKAFFELSE: Produktet må ikke kasseres som usorteret kommunalt affald. Kasserede anlæg skal afleveres til særlig skrotning. Det er forbudt at kassere anlægget sammen med husholdningsaffald. Der er flere muligheder for skrotning: A) På kommunale genbrugsstationer kan man aflevere elektronikaffald gratis. B) Ved køb af et nyt produkt tager forhandleren gerne det gamle produkt retur gratis. C) Producenten tager gerne det gamle anlæg tilbage og skrotter det gratis for brugeren. D) Da gamle produkter indeholder værdifulde materialer, kan de sælges til en skrothandler. Henkastning af affald i naturen kan være sundhedsskadeligt, da farlige stoffer kan sive ned i grundvandet og dermed forårsage forurening. 3

4 SIKKERHEDSANVISNINGER For at undgå at personer kommer til skade eller der sker materiel skade skal nedenstående instruktioner følges. Forkert betjening som følge af, at instruktionerne ikke er fulgt, kan forårsage personskade og materiel skade. Alvorsgraden er angivet som følger: ADVARSEL. Dette betyder, at der er risiko for alvorlig personskade eller død. OBS! Dette betyder, at der er risiko for personskade eller materiel skade. ADVARSEL Tilslut klimaanlægget til korrekt strømforsyning Ellers er der risiko for elektrisk stød eller brand som følge af stærk varmeudvikling. Der må ikke ændres på strømkablets længde eller tilsluttes andre apparater til samme stikkontakt. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand som følge af varmeudvikling. Sørg altid for at anlægget er forbundet til jord. Uden jordforbindelse er der risiko for elektrisk stød. Afbryd strømmen, hvis der kommer usædvanlige lyde, lugte eller røg fra anlægget. Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød. Brug afbryder eller sikring med korrekt mærkeværdi. Ellers er der risiko for elektrisk stød eller brand. Klimaanlægget må ikke startes eller afbrydes ved at tænde og slukke på stikkontakten. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand som følge af varmeudvikling. Klimaanlægget må ikke betjenes med våde hænder eller i fugtige omgivelser. Det kan give elektrisk stød. De elektriske komponenter må ikke komme i berøring med vand. Det kan forårsage fejlfunktion eller give elektrisk stød. Vandet fra klimaanlægget må ikke drikkes. Vandet er ikke rent, og du kan blive syg af at drikke det. Strømkablet må ikke komme i nærheden af varmeapparater. Det kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Der må ikke anvendes et beskadiget eller uspecificeret strømkabel. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Luftstrømmen må ikke være rettet direkte mod personer i rummet. Det kan være sundhedsskadeligt. Der skal altid installeres en sikring og anvendes separat strømkreds. Manglende installation kan forårsage brand og elektrisk stød. Anlægget må ikke åbnes, mens det er i brug. Det kan give elektrisk stød. Strømkablet må ikke komme i nærheden af brandbare luftarter eller brændstoffer, som f.eks. benzin, benzen, fortynder, o. lign. Det kan forårsage eksplosion eller brand. Luft godt ud i lokalet, inden der tændes for klimaanlægget, hvis der er ansamling af brandbare luftarter fra andre apparater. Ellers er der risiko for eksplosion, brand og forbrændinger. Anlægget må ikke skilles ad eller ændres. Det kan forårsage fejlfunktion eller give elektrisk stød. 4

5 SIKKERHEDSANVISNINGER OBS! Undgå at røre ved anlæggets metaldele ved udskiftning af luftfilter. Du kan komme til skade. Sluk for strømmen og afbryderen, når anlægget skal rengøres Anlægget må ikke rengøres, så længe strømmen er tilsluttet, da der er risiko for brand og elektrisk stød med personskade til følge. Sluk for anlægget og luk vinduerne i stormvejr. Brug af anlægget, mens vinduer er åbne, kan give vand på gulv og møbler. Undgå at anvende kraftige rengøringsmidler som f.eks. voks og fortynder. Rengør kun med en blød klud. Brug af sådanne midler kan få produktet til at ændre farve, eller overfladen kan blive ridset. Undgå at placere tunge genstande på strømkablet, og at kablet kommer i klemme. Det kan give risiko for brand eller elektrisk stød. Klimaanlægget må ikke rengøres med vand. Der kan trænge vand ind i anlægget og ødelægge isoleringen. Det kan give elektrisk stød. Husdyr og stueplanter må ikke udsættes direkte for luftstrømmen. Dyr og planter kan tage skade. Undgå at blokere luftind- og udløbet udvendigt og indvendigt. Der kan opstå funktionssvigt eller ske en ulykke. Kontrollér at monteringsbeslaget til den udendørs enhed ikke er beskadiget efter lang tids brug. Hvis beslaget er beskadiget, er der risiko for, at anlægget kan falde ned og ramme nogen. Vær forsigtig ved udpakningen og installationen. Du kan skære dig på de skarpe kanter. Luft godt ud i lokalet, hvis der også anvendes en brændeovn i lokalet. Der kan opstå underskud af ilt i lokalet. Må kun anvendes til formålet. Præcisionsinstrumenter, fødevarer, kæledyr, planter eller kunstgenstande må ikke anbringes på klimaanlægget. Det kan skade dem og forringe deres kvalitet. Sluk på stikkontakten, når anlægget ikke bruges i længere tid. Ellers kan der opstå produktsvigt og brand. Sæt altid filteret i som foreskrevet. Filteret skal rengøres hver anden uge. Brug uden filter kan resultere i funktionssvigt. Hvis der trænger vand ind i anlægget, sluk da for det og tag ledningen ud af stikkontakten. Kontakt en servicetekniker. 5

6 BETJENINGSVEJLEDNING Oversigt over dele Indendørs enhed 1. Frontpanel 2. Luftindtag 3. Luftfilter (under panelet) 4. Luftudtag 5. Vandret luftrist 6. Lodret luftklap (indvendig) 7. Visningspanel 8. Fjernbetjening Udendørs enhed 9. Forbindelsesrør, afløbsslange 10. Luftindtag (side og bagside) 11. Luftudtag BEMÆRK: Alle illustrationer i betjeningsvejledningen er kun til orientering. Dit klimaanlæg kan se anderledes ud. Panelets indikatorer Indikator for REN LUFT (kun nogle modeller): Lyser, når funktionen REN LUFT er aktiveret, og ionapparatet danner negative ioner for at give en frisk og naturlig luft i rummet. AUTO-indikator Lyser, når klimaanlægget er i AUTO-drift. OPERATION-indikator Lyser, når anlægget kører. DIGITALT DISPLAY Viser den aktuelt indstillede temperatur eller eventuelle fejlkoder, når klimaanlægget kører. DEFROST-indikator (Kun køle- og varmemodeller): Lyser, når klimaanlægget afrimer automatisk, eller når varmluftsfunktionen er aktiveret i varmedrift. TIMER-indikator Lyser, når TIMEREN er indstillet. 6

7 BETJENINGSVEJLEDNING BEMÆRK: Denne vejledning indeholder ikke anvisninger på brug af fjernbetjeningen. Se den separate vejledning, der fulgte med anlægget. Driftstemperaturer Temperatur / Funktion Køling Opvarmning Affugtning Rumtemperatur 17º C 30º C > 10º C Udendørstemperatur 0º C~50º C -15º C~50º C: (For modeller med lavtemperatur-kølesystem) -15º C~34º C 0º C~50º C VIGTIGT: 1. Hvis klimaanlægget anvendes uden for ovenstående toleranceområder, kan bestemte beskyttelsesfunktioner blive aktiveret, hvilket vil medføre, at anlægget ikke fungerer normalt. 2. Den relative luftfugtighed i rummet skal være under 80 %. Hvis klimaanlægget anvendes ved en højere luftfugtighed, kan der dannes kondensvand på oversiden af anlægget. I det tilfælde indstilles den lodrette luftklap til den størst mulige vinkel (lodret i forhold til gulvet) og ventilatoren indstilles på HIGH. 3. Den største ydeevne fås inden for de driftstemperaturer, der er anført ovenfor. OBS! Hvis udendørstemperaturen er under 0 grader, anbefaler vi stærkt, at anlægget kører kontinuerligt for at sikre en problemfri drift. Manuel betjening Anlægget kan betjenes manuelt, hvis fjernbetjeningen er deaktiveret eller i stykker. BEMÆRK: Anlægget skal være slukket, inden det betjenes via den manuelle betjeningsknap. Hvis anlægget er i brug, skal du holde den manuelle betjeningsknap nede, indtil anlægget slukker. 1. Åbn frontpanelet og løft det op i en vinkel, indtil du hører et klik. 2. Tryk én gang på den manuelle betjeningsknap for at aktivere tvungen AUTO-drift. Hvis du trykker to gange på knappen inden for fem sekunder, aktiveres tvungen COOL-drift. 3. Luk frontpanelet igen. OBS! Den manuelle betjeningsknap bruges kun til afprøvning af anlægget. Undgå at bruge den, hvis det ikke er nødvendigt. For betjening af anlægget med fjernbetjeningen skal du blot rette fjernbetjeningen mod anlægget. 7

8 7 BETJENINGSVEJLEDNING Indstilling af luftretning Luftretningen skal indstilles korrekt, ellers kan det virke ubehageligt eller give en svingende rumtemperatur. Den vandrette rist indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. Den lodrette klap indstilles manuelt. Sådan indstilles den lodrette luftstrøm (op/ned) Funktionen skal indstilles, mens anlægget kører. Brug fjernbetjeningen til at indstille luftretningen med. Den vandrette rists vinkel ændres 6º for hver gang du trykker, Kan også indstilles til at åbne og lukke automatisk. Se også illustrationen til fjernbetjeningen. Sådan indstilles den vandrette luftstrøm (venstre/højre) Den lodrette klap indstilles manuelt til at blæse i den ønskede retning. VIGTIGT: Inden du indstiller de lodrette klapper, skal strømmen til anlægget være afbrudt. På nogle modeller kan den lodrette klap indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. Se vejledningen til fjernbetjeningen. OBS! Anlægget må ikke køre i længere tid, når luftstrømmen er rettet nedad i COOL- eller affugtningsdrift. Der kan dannes kondens på oversiden af den vandrette rist, således at det drypper på gulvet eller møbler. Den vandrette rist må ikke indstilles manuelt, medmindre det er nødvendigt. Brug altid fjernbetjeningen. Hvis anlægget startes umiddelbart efter det har været stoppet, kan der gå op til 10 sekunder, før den vandrette rist bevæger sig. Den vandrette rists åbningsvinkel må ikke være for lille, da det kan påvirke køle- og varmeeffekten på grund af luftstrømmens begrænsede areal. Anlægget må ikke anvendes, når den vandrette rist er lukket. Når anlægget tændes, kan der komme lidt støj fra den vandrette rist i ca. 10 sekunder. Dette er normalt. 8

9 BETJENINGSVEJLEDNING Sådan virker klimaanlægget Køling Opvarmning AUTO-drift Når klimaanlægget er indstillet til AUTO-drift, sker der automatisk køling og opvarmning (kun køle- og varmemodeller), eller kun ventilatordrift, afhængig af den valgte temperaturindstilling og rumtemperaturen. Klimaanlægget regulerer automatisk rumtemperaturen til den indstillede temperatur. Hvis temperaturen ikke er behagelig i AUTOdrift, kan klimaanlægget indstilles manuelt. SLEEP-drift Ved at trykke på fjernbetjeningens SLEEP-knap under køling, opvarmning (afhængig af modellen) eller i AUTO-drift kan du automatisk øge kølingen eller opvarmningen med 1º C pr. time. Temperaturen er konstant efter to timer og holdes konstant i de næste fem timer, hvorefter anlægget slukker. Ventilatorhastigheden reguleres automatisk. Det giver den mest behagelige temperatur og sparer energi. DRY-drift Ventilatorhastigheden styres automatisk i DRYdrift. I DRY-indstilling stopper kompressoren automatisk driften, hvis rumtemperaturen falder til under 10 grader C, og genstarter, indtil rumtemperaturen er over 12 grader C. Optimal drift For optimal ydeevne bedes følgende bemærket: Luftretningen skal indstilles korrekt, så den ikke er vendt mod personer. Temperaturen reguleres, indtil den føles mest behagelig. Anlægget må ikke indstilles på meget høje eller lave temperaturer. I COOL- og HEAT-drift skal døre og vinduer være lukkede, ellers nedsættes ydeevnen. Brug TIMER ON-knappen på fjernbetjeningen til at indstille anlæggets tilkoblingstidspunkt. Der må ikke placeres genstande tæt på luftindtaget eller luftudtaget, da det vil nedsætte klimaanlæggets effektivitet eller standse det helt. Luftfilteret skal rengøres jævnligt, ellers nedsættes køle- og varmeeffekten. Anlægget må ikke anvendes, hvis den vandrette rist er lukket. 9

10 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Pleje og vedligeholdelse Rengøring af rist, kabinet og fjernbetjening Anlægget slukkes inden rengøring. Brug en blød, tør klud til aftørring. Undgå at bruge blegemidler eller skuremidler. BEMÆRK: Strømmen skal afbrydes inden rengøring af den indendørs enhed. OBS! Der kan anvendes en klud fugtet med koldt vand til den indendørs enhed, hvis den er meget snavset. Tør efter med en tør klud. Der må ikke anvendes en kemisk behandlet støv- eller tørreklud til at rengøre enheden med. Der må ikke anvendes benzin, fortynder, polérmiddel eller lignende opløsningsmidler til at rengøre med. Det kan få plastoverfladen til at krakelere eller blive deform. Der må aldrig bruges vand, der er varmere end 40 grader, til rengøring af frontpanelet. Det kan forårsage deformation eller misfarvning. Rensning af luftfilter Et tilstoppet luftfilter vil nedsætte anlæggets køleeffekt. Filteret skal renses hver anden uge. 1. Panelet på den indendørs enhed løftes skråt op, indtil du hører et klik. 2. Løft lidt op i luftfilterets håndtag, før du fjerner luftfiltret fra holderen. 3. Luftfilteret tages ud. Luftfilteret rengøres hver anden uge med en støvsuger eller vand. Lad det tørre på et køligt sted. 10

11 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 4. Luftrensningsfilteret tages ud af holderen (valgfrit filter medfølger: Plasma Dust Collector/Silver Ion Filter/Bio Filter/Vitamin C Filter/3M air purifier filter). Udtagningen og isætningen adskiller sig lidt fra hinanden. Se illustrationerne 1 og 2 til venstre. Luftrensningsfilteret rengøres mindst én gang om måneden og udskiftes hver 4. eller 5. måned. Rengør det med støvsugeren og lad det tørre på et køligt sted. Advarsel: Undgå at røre ved Plasma Dust Collector-filteret i 10 minutter efter åbning af frontpanelet. Det kan give elektrisk stød. 5. Sæt luftrensningsfilteret i igen. 6. Placér luftfilterets øverste del i holderen. Sørg for, at venstre og højre kant er placeret korrekt. Sæt derefter filteret helt i. Vedligeholdelse Hvis anlægget ikke skal bruges i længere tid: (1) Lad ventilatoren køre i ca. en halv dag, så anlægget kan tørre indvendigt. (2) Klimaanlægget slukkes, og strømmen afbrydes. Batterierne fjernes fra fjernbetjeningen. (3) Den udendørs enhed kræver regelmæssig vedligeholdelse og rengøring. Dette må du ikke forsøge at gøre selv. Kontakt forhandleren eller et serviceværksted. Inden brug Kontrollér, at alle ledninger er sat i. Kontrollér, at luftfilteret er sat i. Kontrollér, at luftudtaget eller indtaget ikke er blokeret, hvis klimaanlægget ikke har været brugt i længere tid. OBS! Undgå at røre ved anlæggets metaldele, når filteret tages ud. Du kan skære dig på de skarpe metalkanter. Brug ikke vand til at rengøre klimaanlægget indvendigt. Hvis isoleringen kommer i kontakt med vand, kan den blive ødelagt, og der kan opstå risiko for elektrisk stød. Ved rengøring af anlægget skal du først sikre dig, at strømmen og afbryderen er afbrudt. 11

12 BETJENINGSTIPS Følgende kan opstå ved normal drift: 1. Klimaanlæggets beskyttelsesfunktion Kompressorbeskyttelse Kompressoren kan ikke genstarte, før der er gået tre minutter efter et stop. Anti-koldluft (kun køle- og varmemodeller) Anlægget er konstrueret således, at det ikke kan blæse kold luft i HEAT-drift under en af følgende tre betingelser og den indstillede temperatur endnu ikke er nået: A) Varmedrift er lige startet. B) Afrimning kører. C) Varmedrift ved lav temperatur. Indendørs- og udendørsventilatoren deaktiveres ved afrimning (Kun køle- og varmemodeller). Afrimning (kun køle- og varmemodeller) Der kan dannes is på den udendørs enhed under varmecyklussen, hvis den udendørs temperatur er lav og fugtigheden høj, hvilket vil medføre en reduceret varmeeffekt. Hvis dette sker, vil klimaanlægget afbryde varmedriften og begynde at afrime automatisk. Afrimningstiden kan variere fra 4 til 10 minutter afhængig af den udendørs temperatur og den mængde is, der har dannet sig på den udendørs enhed. 2. Der kommer en hvid tåge ud af indendørs enheden Der kan opstå en hvid tåge i COOL-drift på grund af stor temperaturforskel mellem luftindtag og luftudtag i et lokale med en høj relativ fugtighed. Der kan opstå en hvid tåge på grund af fugtighed fra afrimningsprocessen, hvis klimaanlægget startes igen i HEAT-drift efter afrimning. 3. Klimaanlægget udsender en lav lyd Der kan høres en lav hvæsende lyd, når kompressoren kører, eller lige efter den er stoppet. Lyden skyldes kølemidlet, der strømmer gennem rørene. Der kan også høres en lav pibende lyd, når kompressoren kører, eller lige efter den er stoppet. Det skyldes temperaturændringer, da anlæggets plastdele udvider sig ved varme og trækker sig sammen ved kulde. Der kan også høres en lyd, når luftklappen går tilbage til udgangspositionen, når anlægget tændes. 4. Der blæser støv ud fra den indendørs enhed. Dette er normalt, når klimaanlægget ikke har været brugt i længere tid, eller hvis det er første gang, anlægget tages i brug. 5. Der kommer en underlig lugt fra den indendørs enhed Lugten stammer fra den indendørs enheds konstruktionsmaterialer eller fra møbler eller røg. 6. Klimaanlægget skifter fra køle- eller varmedrift (kun køle- og varmemodeller) til ren ventilatordrift. Hvis rumtemperaturen har nået den indstillede temperatur, kobles kompressoren automatisk fra, og klimaanlægget skifter til ventilatordrift (FAN). Kompressoren kobles til igen, når rumtemperaturen stiger til den indstillede temperatur i køledrift (COOL) eller falder til den indstillede temperatur i varmedrift (HEAT) (kun køleog varmemodeller). 12

13 BETJENINGSTIPS 7. Ved køledrift i rum med en relativ høj luftfugtighed (relativ luftfugtighed over 80 %) kan der samle sig vanddråber på oversiden af den indendørs enhed. Indstil den vandrette rist til maksimal luftudtag, og vælg høj ventilatorhastighed (HIGH). 8. Varmefunktion (kun køle- og varmemodeller) Klimaanlægget suger varm luft ind fra den udendørs enhed og afgiver denne til omgivelserne via den indendørs enhed i varmedrift. Når udendørstemperaturen falder, reduceres også den mængde varm luft, som klimaanlægget suger ind. Samtidig øges klimaanlæggets varmebelastning på grund af den store forskel mellem indendørs- og udendørstemperaturen. Hvis det ikke er muligt at opnå en høj nok temperatur med klimaanlægget, anbefaler vi, at du bruger et ekstra varmeapparat. 9. Automatisk genstartsfunktion Ved strømsvigt under drift kobler anlægget helt fra. På anlæg uden automatisk genstartsfunktion blinker indikatoren OPERATION på den indendørs enhed, når strømforsyningen er genoprettet. For at genstarte anlægget skal du trykke på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen. Hvis anlægget har automatisk genstartsfunktion, starter klimaanlægget automatisk igen, når strømforsyningen er genoprettet. Alle tidligere indstillinger er blevet gemt og huskes, når anlægget starter igen. 10. Lyn eller brug af radiotelefoner i nærheden af anlægget kan medføre, at det ikke fungerer korrekt. Afbryd strømmen til anlægget og tilslut den så igen. Tryk på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen for at genstarte anlægget. 13

14 12 13 FEJLAFHJÆLPNING Fejlafhjælpning Klimaanlægget skal stoppes øjeblikkeligt, hvis en af nedenstående fejl optræder. Strømmen skal afbrydes, og det nærmeste kundeservicecenter kontaktes. PROBLEM: Hvis en af følgende koder vises i displayet, skal du slukke for strømmen og kontakte kundeservice: E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 eller P0, P1, P2, P3, P4. Sikringen springer tit, eller sikkerhedsafbryderen udløses ofte. Der er kommet fremmedlegemer eller vand ind i klimaanlægget. Fjernbetjeningen fungerer ikke eller fungerer fejlagtigt. Andre unormale situationer. Fejlfunktion Mulig årsag Løsning Anlægget starter ikke Strømsvigt Vent til strømmen er genoprettet. Ledningen er ikke sat i. Sæt ledningen i stikkontakten. Sikringen er sprunget. Udskift sikringen. Batteriet i fjernbetjeningen skal Udskift batteriet. udskiftes. TIMEREN er forkert indstillet. Vent indtil timeren er udløbet eller slet timer-indstillingen. Anlægget nedkøler eller opvarmer ikke lokalet særligt Ukorrekt temperaturindstilling. Indstil den rigtige temperatur. Se afsnittet Brug af fjernbetjening. godt (kun køle- og Luftfilteret er blokeret. Rens filteret. varmemodeller), selv om der Døre og vinduer står åbne. Luk døre og vinduer. strømmer luft ud fra anlægget. Den indendørs eller udendørs enheds luftindtag eller -udtag er Fjern blokeringer og genstart anlægget. blokeret. Kompressorens tre minutters beskyttelsesfrakobling er aktiveret. Vent. Hvis fejlen ikke blev afhjulpet, skal du kontakte en lokal forhandler eller det nærmeste kundeservicecenter. Husk at oplyse detaljeret, hvori fejlen består samt model. Bemærk: Du må ikke selv forsøge at reparere anlægget. Du skal altid kontakte et autoriseret serviceværksted. Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktet. Kontakt forhandleren eller producenten for yderligere oplysninger. CS047U-BP9A A

15 Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning Varmeblæser DF-HT6305P Brugsanvisning Tillykke med dit køb af vores nydesignede, multifunktionelle og luksuriøse varmeblæser. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden varmeblæseren tages i

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Model nr. Kompact 16

Model nr. Kompact 16 16.000 BTU transportabel airconditioner, affugter, varmeapparat og ventilator ved hjælp af varmepumpeteknologi Model nr. Kompact 16 Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden du tager apparatet i brug.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DD-TEC10E

DD-TEC10E DD-TEC10E 2 3 6 8 7 5 4 1 9 15 18 12 16 12 14 13 20 10 11 3 DD-TEC10E Fig. 1 Fig. 2 20 17 18 15 15 19 1 11 9 4 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs alle anvisninger, før du tager luftaffugteren i brug. Opbevar

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Betjeningsvejledning

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Betjeningsvejledning DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Betjeningsvejledning FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B INDHOLD LÆS FØR DRIFT Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Navne på dele... 5 PLEJE Pleje og rengøring... 8 FEJLFINDING

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere