Opbevaring og transport af Trykflasker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbevaring og transport af Trykflasker"

Transkript

1 Opbevaring og transport af Trykflasker TU har, på foranledning af spørgsmål om opbevaring og transport af dykkerflasker, udarbejdet et dokument for at redegøre for de gældende regler på området. Følgende er et sammentræk af bekendtgørelser og samtaler med myndighederne. Opbevaring af trykflasker: Alle må opbevare en eller flere trykflasker med et samlet rumindhold op til 12l uden nogen anden restriktion end almindelige forsigtighedsprincipper. Trykflasker med et totalt gasvolumen på 60kbm, dvs. et samlet rumindhold på ca. 300l ved 200bar, kan uden godkendelse anbringes i lagerrum (herunder skure), i hvilke der ikke opbevares brandfarlige eller let antændelige stoffer (f.eks. brandfarlige væsker, olier, celluloid, træ, træemballage og halmemballage), syrer eller andre stoffer, der kan angribe beholderne. Lagerrummene skal have udgang direkte til det fri og i øvrigt være indrettet og adskilt fra andre rum. Brug af åben ild i lagerrummene er forbudt, og forbudet skal være tilkendegivet ved tydelige og holdbare opslag. Ved indgangen til lokalerne skal forefindes et skilt med Trykflasker fjernes ved brand. Tavlen skal anbringes således, at den er let synlig. Ved opbevaring af trykflasker med et totalt gasvolumen mellem 60kbm og 500kbm skal ovenstående opfyldes, samt forud indhentes en godkendelse fra den stedlige brandmyndighed. Hele bekendtgørelsen BEK nr. 305 af 30/09/1944 (Gældende) Bekendtgørelse om Opbevaring af transportable Beholdere med sammentrykkede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter ligger under bilag. Version

2 Transport af trykflasker: Transport af trykflasker er beskrevet i et EU direktiv ved en ADR I denne står at, bestemmelserne i ADR ikke finder anvendelse for private personer når det pågældende gods er beregnet til personligt brug eller til fritids- eller sportsaktiviteter, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold. Det fører os så til Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 9 Her står i 3 at trykflasker skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold. I 9 stk. 4 står der at man må transportere trykflasker med et samlet rumindhold op til 70l i en personbils bagagerum. Ved transport af større mængder skal køretøj være godkendt til transport af farligt gods, samt chaufføren skal have et gyldigt certifikat til transport af farligt gods. Hele bekendtgørelsen BEK nr. 437 af 06/06/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og udsnit af ADR 2005 ligger under bilag. TU beskriver blot her de gældende krav ifølge lovgivningen og det er helt op til de pågældende klubber og privatpersoner at overholde den gældende lovgivning på disse områder. Kilder: Arbejdstilsynet, Brandmyndighederne, samt lovtekster.

3 Bilag Bekendtgørelse om Opbevaring af transportable Beholdere med sammentrykkede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter. (* 4) BEK nr 305 af 30/09/1944 (Gældende) LBK Nr. 137 af 01/03/2004 BEK Nr. 48 af 21/02/1959 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om Opbevaring af transportable Beholdere med sammentrykkede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter. (* 4) I Medfør af 42 i Lov af 15. Maj 1868 om Brandvæsenet i København, 35 i Reglement for Brandvæsenet i Frederiksberg Kommune af 27. Februar 1918, 37 i Lov af 21. Marts 1873 om Brandvæsenet i Købstæderne med Undtagelse af København, jfr. Lov Nr. 272 af 28. Juni 1920, 60 i Lov af 31. Marts 1926 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen og 5 i Lov Nr. 246 af 10. Maj 1940 om Handel med samt Tilvirkning og Besiddelse af Vaaben, jfr. Lov Nr. 137 af 13. Marts 1943, fastsætter Justitsministeriet herved følgende Bestemmelser for Opbevaring af transportable Beholdere med sammentrykkede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter: 1 Stk. 1. Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse omfatter transportable Beholdere, der indeholder sammentrykkede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter. Stk. 2. Undtagne fra Bestemmelserne er : 1) Alle Beholdere, hvis Rumindhold er mindre end 12 l, medmindre flere saadanne Beholdere opbevares sammen, og det samlede Oplags Beholderrumfang overstiger 12 l, 2) Flasker og andre Beholdere med kulsyreholdige Drikke, 3) Kulsyrebeholdere til Ildslukningsapparater, 4) Beholdere med Luftarter til Videnskabeligt brug i det Omfang, Anvendelsen gør det nødvendigt, 5) de i Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 270 af 27. Juni 1942 om Ændring i Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 104 af 15. Marts 1941 om Flaskegasanlæg nævnte Beholdere til Propan og Butan eller Blandinger deraf, for saa vidt Beholdernes Indhold ikke udgør mere end 11 kg, og Bestemmelserne i nævnte Bekendtgørelse iagttages, 6) midlertidige Oplag af Beholdere paa Jernbane- og Havnearealer, for hvilke dog de i 2, Stk. 1 og 2, givne almindelige Forsigtighedsregler vil være at iagttage. 2. Stk. 1. De i denne Bekendtgørelse omhandlede Beholdere maa aldrig kastes eller paa anden Maade udsættes for Stød, Slag eller stærk Belastning, hvorfor de skal være sikrede forsvarligt mod Væltning, Rulning og Nedstyrtning.

4 Stk. 2. Beholderne skal være beskyttede imod direkte Solvarme og imod stærk Opvarmning og maa saaledes ikke anbringes i Nærheden af Ovne, Kedler eller andre varmegivende Genstande. Stk. 3. Beholderne skal i fornøden Grad være beskyttet imod Opvarmning fra eventuel Brand i tilstødende Bebyggelse og Oplag. De skal være anbragt saaledes, at de er let tilgængelige og i Tilfælde af opstaaet Brand hurtigt kan fjernes til sikkert Sted eller beskyttes. Stk. 4. Paa Arbejdssteder maa kun forefindes de til det øjeblikkelige Forbrug nødvendige Beholdere, og naar Beholdere benyttes i Trapperum, Gange, Gennemgange og Gennemkørsler, skal de daglig fjernes efter endt Arbejdstid. Flaskeventilen skal være lukket paa Beholderne, naar de ikke anvendes. Iltbeholdere skal holdes omhyggeligt fri for enhver Forurening med Olie eller Fedt, selv i ganske smaa Mængder, f.eks. hidrørende fra Stænk og oliede eller fedtede Hænder. 3. Stk. 1. Oplag i det fri af Beholdere med de i denne Bekendtgørelse omhandlede Luftarter, hvis totale Gasvolumen(* 1) ikke overstiger 125 kbm, kan indrettes uden Godkendelse. Omfatter Oplaget udelukkende Beholdere med Kulsyre, kan Oplagets totale Gasvolumen dog andrage indtil 300 kbm. Stk. 2. De nævnte Oplag skal anbringes paa betryggende Maade i Forhold til Bebyggelse og brændbare Genstande. Saafremt der er nærliggende Mulighed for, at Beholderne kan blive udsat for uforsvarlig Behandling af uvedkommende, f.eks. som Følge af Børns Leg, skal de beskyttes herimod ved Indhegning, Opstilling mod Mur og Fastholdelse til denne ved Bøjler eller paa anden betryggende Maade. 4. Stk. 1. Oplag af Beholdere med de i denne Bekendtgørelse omhandlede Luftarter, hvis totale Gasvolumen ikke overstiger 60 kbm eller, saafremt Oplaget udelukkende omfatter Kylsyre, 150 kbm, kan uden Godkendelse anbringes i Lagerrum (herunder Skure), i hvilke der ikke opbevares brandfarlige eller let antændelige Stoffer (f.eks. brandfarlige Vædsker, Olier, Celluloid, Hamp, Blaar, Træ, Træemballage og Halmemballage), Syrer eller andre Stoffer, der kan angribe Beholderne, og hvis Vægge og Loft er udført af brandfrit Materiale eller i det mindste af pudset Træ. Lagerrummene skal have Udgang direkte til det fri og iøvrigt være indrettet og adskilt fra andre Rum saaledes, at Lagerrummenes Gulv, Vægge og Loft kan yde Modstand mod Brand i tilstødende Bebyggelse og Oplag. Stk. 2. Ved Indgangen til Lokalerne skal forefindes en af Justitsministeriet godkendt Opslagstavle. Tavlen skal anbringes saaledes, at den er let synlig. Stk. 3. Lagerrummenes Opvarmning maa kun ske ved varmt Vand eller Damp. Tobaksrygning og Brug af aaben Ild i Lagerrummene er forbudt, og Forbudet skal være tilkendegivet ved tydelige og holdbare Opslag. Stk. 4. Lagerrum, hvori der opbevares Beholdere med brændbare, giftige (* 2) eller kvælende Luftarter, skal være vel ventilerede. 5. Stk. 1. Oplag i det fri eller Lagerrum af Beholdere, hvis totale Gasvolumen overstiger de i 3 og 4 angivne Begrænsninger, og alle Oplag, der indrettes paa anden Maade end i 3 og 4 angivet, maa kun indrettes efter forud indhentet Godkendelse fra den stedlige Brandmyndighed(* 3) og paa saadanne Vilkaar, som denne i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at stille, jfr. de i omstaaende Tillæg I givne Direktiver. Stk. 2. Oplag af beholdere med de i denne Bekendtgørelse omhandlede Luftarter, hvis totale Gasvolumen overstiger 500 kbm, maa ikke indrettes uden Tilladelse fra Justitsministeriet. Omfatter Oplaget Beholdere med giftige Gasarter, udkræves Justitsministeriets Tilladelse dog, saafremt Oplagets totale Gasvolumen overstiger 125 kbm. Omfatter Oplaget udelukkende Beholdere med Kulsyre, udkræves Justitsministeriets Tilladelse kun, saafremt Oplagets totale Gasvolumen overstiger 1250 kbm. Stk. 3. Ansøgninger om Godkendelse af de her omhandlede Oplag skal fremsendes i 2 Eksemplarer. 6. Stk. 1. Alle i Henhold til denne Bekendtgørelse trufne Afgørelser kan paaklages til Justitsministeriet.

5 Stk. 2. Justitsministeriet kan til enhver Tid tilbagekalde en i Medfør af denne Bekendtgørelse meddelt Tilladelse, saafremt dette af Sikkerhedshensyn viser sig paakrævet. 7. Stk. 1. Om Transport af fortættede og fordraabede Luftarter gælder Bestemmelserne i Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 293 af 23. November 1932 om Transport af fortættede og fordraabede Luftarter i Metalbeholdere samt af Syrer og lignende ætsende Stoffer. Stk. 2. Om indretningen og Brugen af Beholdere med sammentrykkede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter gælder Bestemmelserne i Socialministeriets Bekendtgørelse Nr. 338 af 11. December 1935, jfr. Bekendtgørelse Nr. 198 af 25. April Overtrædelse af denne Bekendtgørelse straffes i Medfør af 40 i Lov af 15. Maj 1868 om Brandvæsenet i København, 33 i Reglement af 27. Februar 1918 for Brandvæsenet i Frederiksberg Kommune, 35 i Lov af 21. Marts 1873 om Brandvæsenet i Købstæderne, jfr. Lov Nr. 272 af 28. Juni 1920, 56 i Lov Nr. 174 af 31. Marts 1926 om Brandpolitiet paa Landet m.v. og 10 i Lov Nr. 246 af 10. Maj 1940 om Handel med samt Tilvirkning og Besiddelse af Vaaben, jfr. Lov Nr. 137 af 13. Marts Stk. 1. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Januar Stk. 2. Bestaaende Oplag skal inden 2 Aar fra Bekendtgørelsens Ikrafttræden bringes i Overensstemmelse med Bekendtgørelsens 3-5. Stk. 3. Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 188 af 19. August 1910 om Behandlingen af Staalbeholdere med opløst Acetylen Ophæves. Hvilket herved bringes til almindeligt Kundskab. Justitsministeriet, den 30. September P.M.V. Aage Svendsen. Officielle noter /Boas. (* 1) Ved det totale Gasvolumen forstaas i denne Bekendtgørelse det samlede Rumindhold af de opbevarede Luftarter ved Atmosfærens Tryk og en Temperatur af 15 grader C. Der henvises til den i omstaaende Tillæg II givne Vejledning til Bedømmelsen af et Oplags totale Gasvolumen. (* 2) Ved giftige Luftarter forstaas Klor, Svovlsyrling, Ammoniak og andre Luftarter, hvis Giftvirkning overfor den menneskelige Organisme er mindst lige saa stor. (* 3) I København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner Brandchefen, i Købstæderne Brandkommissioner, paa Landet og i de sønderjydske Flækker Politimesteren, dog i de Flækker, hvortil Lov om Brandvæsenet i Købstæderne af 21. Marts 1873 er udvidet, Brandkommissionen. Redaktionelle noter (* 4) I følge 44 i bek. nr. 275 af 30. juni 1965 finder bekendtgørelsens regler ikke anvendelse på flaskegas, jfr. nu bek. nr. 160 af 26. april 1985 om F-gas (Flaskegas).

6 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2005 KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE Opbygning Bilag A og B til ADR består af ni dele. Bilag A består af del 1 til 7 og bilag B af delene 8 og 9. Hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt i afsnit og underafsnit. I hver del indgår nummeret på delen i numrene på kapitlerne, afsnittene og underafsnittene. F.eks. er del 4, kapitel 2, afsnit 1 nummereret Undtagelser vedrørende transportens karakter Bestemmelserne i ADR finder ikke anvendelse for: (a) Transport af farligt gods foretaget af private personer, når det pågældende gods er emballeret til detailsalg og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller til fritids- eller sportsaktiviteter, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold. Farligt gods i IBC s, storemballager eller tanke anses ikke for at være emballeret til detailsalg.

7 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods BEK nr 437 af 06/06/2005 (Gældende) LBK Nr af 08/11/2006 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5, 118, stk. 8 og 10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 432 af 10. juni 2003 og lov nr. 267 af 21. april 2004, fastsættes: Kapitel 1 Definitioner og anvendelsesområde 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund: 1) ADR : 2005-udgaven af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej med bilag og supplementer. 2) Farligt gods : Stoffer og genstande, som er defineret som farligt gods i henhold til bestemmelserne i ADR, og som kun må transporteres på visse betingelser i henhold til ADR. Farligt gods omfatter tillige stoffer og genstande, som ikke må transporteres ad vej. Farligt gods inddeles i følgende klasser: a) Klasse 1: Eksplosive stoffer og genstande. b) Klasse 2: Gasser. c) Klasse 3: Brandfarlige væsker. d) Klasse 4.1: Brandfarlige faste stoffer. e) Klasse 4.2: Selvantændelige stoffer. f) Klasse 4.3: Stoffer, der ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser. g) Klasse 5.1: Oxiderende stoffer. h) Klasse 5.2: Organiske peroxider. i) Klasse 6.1: Giftige stoffer. j) Klasse 6.2: Smittefarlige stoffer. k) Klasse 7: Radioaktive stoffer. l) Klasse 8: Ætsende stoffer. m) Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og genstande. 3) Køretøj : Køretøj, som defineret i færdselsloven, og som er registreringspligtigt efter gældende bestemmelser herom. 4) Transporterende enhed : Køretøj med eller uden tilkoblet påhængskøretøj. 5) Vejtransport: Flytning af farligt gods ad vej med en transporterende enhed, herunder af- og pålæsning, opbevaring og anden håndtering, der sker som led i denne flytning. 6) National vejtransport : Vejtransport, som udelukkende finder sted inden for Danmarks grænser. 7) National godkendelsesattest : Godkendelsesattest, der udstedes, når køretøjet mv. er omfattet af 22 eller af en eller flere af de særlige bestemmelser, der er nævnt i bilag 1, kapitel I og II. Attestens udformning kan være afvigende fra godkendelsesattesten for køretøjer udstedt i

8 henhold til bestemmelserne i ADR. Sådanne godkendelsesattester er alene gyldige ved national vejtransport. 8) Batterikøretøj (beholderbatteri) : Et køretøj monteret med flere flasker, rør, fade, flaskebatterier eller tanke, som er indbyrdes forbundet af et samlerør, der er fast monteret i en ramme og til stadighed fastgjort til køretøjet. 9) MEGC (Multielement gascontainer ) : Transportindretning, der består af elementer, som er indbyrdes forbundet med et samlerør og permanent fastgjort til en ramme. Følgende elementer anses for at være elementer i en multielement gascontainer : Flasker, rør, flaskebatterier, fade og tanke med en kapacitet på mere end 450 liter beregnet til transport af gasser hørende til klasse 2. 10) Tank : Når ordet anvendes alene: Tankcontainer, UN-tank, aftagelig tank, fast tank, element i batterikøretøj eller MEGC. 11) Tryktank : Tank, hvori der transporteres stoffer hørende til klasse 2, eller som fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk. 12) Fast tank : Tank, der har en kapacitet på mere end liter, og som er sammenbygget med et køretøj, eller som udgør en del af køretøjets karrosseri. 13) Tankcontainer : Transportindretning i overensstemmelse med den i ADR angivne definition af udtrykket» container«og bygget til at indeholde væsker eller gasser, pulverformige eller granulerede stoffer, og som, når den anvendes til stoffer i klasse 2, har en kapacitet på mere end 450 liter. 14) Aftagelig tank : Tank, der har en kapacitet på mere end 450 liter, bortset fra tankcontainer, UNtank, fast tank, element i batterikøretøj og MEGC, og som ikke er konstrueret til transport af gods uden omladning, og som normalt kun kan håndteres i tom tilstand. 15) UN-tank : En multimodal tank med en kapacitet på mere end 450 liter i overensstemmelse med kapitel 6.7 i ADR. 2. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Kapitel 2 Generelle bestemmelser 3. Enhver, som er involveret i vejtransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges. Stk. 2. Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet, og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold. 4. Vejtransport af farligt gods skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i denne bekendtgørelse med bilag og ADR med de særlige aftaler, som Danmark måtte have indgået i henhold hertil, jf. dog stk. 2 og 3 samt 5-13, 20, 21 og 29. Stk. 2. National vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, og til hvilke der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), skal foregå efter ADR med de overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, der fremgår af bilag 1. Stk. 3. National vejtransport af indsamlede aerosolbeholdere og indsamlet olie- og kemikalieaffald kan udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, efter bestemmelserne i ADR med de supplementer og afvigelser, der fremgår af bilag 2.

9 Stk. 4. I tilfælde, hvor den samlede transport også indebærer sø- eller lufttransport, kan vejtransport af farligt gods finde sted, selv om godset er klassificeret, emballeret og mærket med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med de internationale krav til sø- eller lufttransport. 5. Forskrifterne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for vejtransport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1), der udføres med køretøjer, som tilhører de danske væbnede styrker eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for, samt vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, som tilhører udenlandske væbnede styrker, eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for. 6. Forskrifterne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på køretøjer belæsset med farligt gods, der henstilles (parkeres) i mere end 48 timer i sammenhæng, dog 60 timer i sammenhæng på en godsterminal. Det farlige gods betragtes herefter som et oplag. 7. Forskrifterne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for motorredskaber, der i medfør af færdselslovens 72, stk. 2, er fritaget for registrering, og for traktorer, der i medfør af færdselslovens 74 og 75 er fritaget for registrering, samt for påhængskøretøjer hertil. Forskrifterne finder endvidere ikke anvendelse for registrerede traktorer, når den pågældende kørsel er omfattet af færdselslovens 74 og Forskrifterne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for vejtransport af farligt gods foretaget af private personer, når personlig medicinsk behandling begrunder en sådan transport, jf. dog Forskrifterne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når det pågældende gods er emballeret til detailsalg eller i overensstemmelse med ADR og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet, jf. dog stk. 2-6 og 3. Stk. 2. Den samlede mængde farligt gods må højst udgøre 80 kg (brutto) pr. transporterende enhed, dog højst 5 kg (brutto) fyrværkeri. Stk. 3. Farligt gods må ikke anbringes i passagerrum, førerhus eller på steder, som har direkte forbindelse til passager- eller førerhus, jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4. I personbilers bagagerum og i varebiler med åben forbindelse mellem førerkabine og varerum må der, i de angivne mængder, transporteres stoffer og genstande efter én af følgende bestemmelser: 1) 5 kg (brutto) kategori I- og II-fyrværkeri. 2) 25 liter brandfarlige væsker med flammepunkt på under 23 C, herunder benzin, eller 75 liter brandfarlige væsker med flammepunkt mellem 23 C og 61 C, herunder dieselolie/gasolie/fyringsolie. 3) 13 kg (netto) fordråbede ikke-giftige gasser, herunder F-gas. 4) 70 liter (vandkapacitet) komprimerede ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser. 5) 5 liter (vandkapacitet) komprimeret oxygen (ilt) + 5 liter acetylen. 6) 50 kg (brutto) ammunition til håndskydevåben. Stk. 5. Foruden de i stk. 4, nr. 1-6, nævnte stoffer og genstande kan der transporteres indtil 5 kg (brutto) husholdningskemikalier og byggevareprodukter beregnet til personlig eller hjemlig brug eller fritids- eller sportsaktivitet. Stk. 6. I stor personbil (bus), hvortil der kræves kørekort til kategori D, må der uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 medbringes indtil 2 kg (brutto) farligt gods pr. person.

10 10. Ved erhvervsmæssig national vejtransport må brandfarlige væsker med et flammepunkt på under 23 C ikke anbringes i passagerrum, førerhus eller på steder, som har direkte forbindelse til passager- eller førerhus, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I personbilers bagagerum og i varebiler med åben forbindelse mellem førerkabine og varerum må der transporteres indtil 25 liter brandfarlige væsker med flammepunkt på under 23 C, herunder benzin. 11. Forskrifterne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for national vejtransport af tanke, der har været anvendt som et lokalt depot, herunder stationære tanke, og som transporteres i tom og urenset stand med henblik på tankenes kassation, reparation eller flytning til nyt oplagssted, jf. dog stk. 2-3 og 3. Stk. 2. Den transporterende enhed skal være afmærket som en transporterende enhed med en eller flere tanke i henhold til bestemmelserne i ADR om orangefarvede skilte. Tankene skal på begge sider og bagpå være afmærket med de tilhørende faresedler. Stk. 3. Den transporterende enhed skal være udstyret med mindst en håndildslukker til brandklasse A, B og C med en kapacitet på mindst 6 kg pulver eller tilsvarende kapacitet for andre slukningsmidler. Slukningsmidlet skal være egnet til brug på et køretøj. Slukkeren skal opfylde kravene i EN 3, medmindre slukkeren blev taget i brug på et tidspunkt, hvor DS 2120 eller en anden tilsvarende standard var anerkendt, og slukkeren opfylder kravene heri. 12. Vejtransport af farligt gods, der foregår inden for en eller flere sammenhængende ejendomme, hvor virksomhedsarealet er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for arealet, finde sted, når bestemmelserne i 3 og følgende betingelser er opfyldt: 1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf ) Den transporterende enhed skal være afmærket i henhold til de relevante bestemmelser i ADR om orangefarvede skilte og faresedler. 3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud. 4) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods, der følger af ADR, eller en uddannelse svarende til den uddannelse, der i henhold til ADR skal gives andre personer end føreren. 13. Vejtransport af farligt gods, der foregår i en godshavn, hvor området er særligt afspærret, indhegnet eller på anden måde afgrænset fra øvrig vej, kan i de tilfælde, hvor transporten indgår som et led i håndteringen af godset inden for området, finde sted, når bestemmelserne i 3 og følgende betingelser er opfyldt: 1) Køretøjer og tanke skal godkendes, jf ) Den transporterende enhed skal være afmærket i henhold til bestemmelserne i ADR, eller den pågældende cargo transport unit skal være afmærket i henhold til bestemmelserne i IMDGkoden. 3) Det farlige gods skal transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR om sammenlæsningsforbud, dog således at bestemmelserne i IMDG-koden kan anvendes for så vidt angår adskillelse af kolli inden i den pågældende cargo transport unit. 4) Den transporterende enhed skal være udstyret med mindst en håndildslukker til brandklasse A, B og C med en kapacitet på mindst 6 kg pulver eller tilsvarende kapacitet for andre slukningsmidler. Slukningsmidlet skal være egnet til brug på et køretøj. Slukkeren skal opfylde kravene i EN 3, medmindre slukkeren blev taget i brug på et tidspunkt, hvor DS 2120 eller en anden tilsvarende standard var anerkendt, og slukkeren opfylder kravene heri.

11 5) Føreren skal have gennemført den særlige uddannelse for førere af køretøjer med farligt gods, der følger af ADR, eller en uddannelse svarende til den uddannelse, der i henhold til ADR skal gives andre personer end føreren. Stk. 2. Ved kortere vejtransport mellem to eller flere adskilte områder i en godshavn kan transporten efter aftale med politimesteren gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i stk Farligt gods, som i henhold til ADR er udelukket fra transport, eller som ikke kan transporteres på de betingelser, som er angivet i ADR, må kun transporteres, hvis Beredskabsstyrelsen eller for så vidt angår radioaktive stoffer Statens Institut for Strålehygiejne skriftligt meddeler tilladelse hertil. Transporten skal ske på de vilkår, der måtte være fastsat i tilladelsen. Stk. 2. Særlig tilladelse efter stk. 1 kan kun gives til national vejtransport i forbindelse med fremme af den tekniske og industrielle udvikling og under forudsætning af, at sikkerheden ikke forringes. 15. Spild eller udslip af farligt gods skal omgående anmeldes til alarmeringscentralen (1-1-2), medmindre spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende. 16. Håndildslukkere, der i henhold til ADR skal medbringes som brandslukningsmateriel på transporterende enheder, skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS Stk. 2. Håndildslukkere skal tilses mindst én gang om året og skal være mærket med en tilsynsetiket påsat af den, der har foretaget tilsynet. Måned og år for seneste tilsyn samt måned og år for næste tilsyn skal fremgå af etiketten. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. 17. Af- og pålæsning af kolli med farligt gods på offentlig vej i bymæssig bebyggelse kræver ingen særlig tilladelse. 18. ADR og de særlige aftaler, Danmark måtte have indgået i tilknytning hertil, indføres ikke i Lovtidende, jf. anordning nr. 79 af 2. marts Kapitel 3 Dokumenter 19. De dokumenter og beviser, der er foreskrevet for transport i henhold til ADR, skal medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet, jf. dog 12, 13, 20 og 37. Stk. 2. Såfremt transporten foregår efter en særlig tilladelse, jf. 14, stk. 1, skal der under transporten udover de i stk. 1 nævnte dokumenter medbringes kopi af denne særlige tilladelse, som på forlangende skal forevises politiet. Stk. 3. Såfremt transporten foregår efter bestemmelser i en særaftale indgået i henhold til ADR, skal der under transporten udover de i stk. 1 nævnte dokumenter medbringes kopi af hovedindholdet i denne særaftale, som på forlangende skal forevises politiet. Stk. 4. Såfremt der efter 22, jf , eller efter en eller flere af de særlige bestemmelser i bilag 1 er udstedt national godkendelsesattest, skal denne medbringes under transporten og på forlangende forevises politiet. Stk. 5. Ved vejtransport af farligt gods i eller mellem Sverige, Norge og Danmark kan transportdokumentet være affattet på ét sprog, såfremt det er enten på svensk, norsk eller dansk.

12 20. Ved kørsel med køretøjer med tanke og beholdere, der indeholder farligt gods, som under kørslen forbruges i en arbejdsproces, kan transportdokumentet for det pågældende farlige gods udelades, såfremt de skriftlige anvisninger foruden de i øvrigt i ADR krævede oplysninger indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse ved kørsel til og fra arbejdsstedet. 21. Ved national vejtransport af mineralolieprodukter hørende til klasse 3, UN-nummer 1202, 1203 og 1223, og gasser hørende til klasse 2 i forbindelse med levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returgods fra to eller flere af disse kan transportdokument udelades, hvis de skriftlige anvisninger foruden de i øvrigt i ADR krævede oplysninger indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse. Kapitel 4 Godkendelse af køretøjer, tanke, batterikøretøjer og MEGC s 22. Følgende køretøjer må ikke benyttes til vejtransport af farligt gods, før de er synet og godkendt, og der er udstedt ADR-attest eller national godkendelsesattest til transport af farligt gods som anført i 23, 24 og 25 eller i bilag 1: 1) Køretøj med fast tank eller aftagelig tank hver med en individuel kapacitet på over liter eller element(er) i batterikøretøj med en samlet kapacitet på over liter. 2) Køretøj til tankcontainer eller UN-tank med en individuel kapacitet på over liter eller til MEGC med en samlet kapacitet på over liter. 3) Køretøj til transport af stoffer tilhørende klasse 1 (eksplosive stoffer og genstande), der skal kategoriseres til type EX/II eller EX/III som defineret i ADR. 4) Trækkende køretøj til påhængskøretøj (påhængsvogn, kærre eller sættevogn) nævnt i nr. 1 eller nr. 2 samt til sættevogne nævnt under nr. 3. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte dansk registrerede køretøjer synes og godkendes af en synsvirksomhed. De i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, nævnte køretøjer, der tilhører de danske væbnede styrker, synes og godkendes af myndigheder udpeget af Forsvarsministeriet. 23. Til dansk registrerede køretøjer omfattet af 22, bortset fra registreringspligtig traktor, påhængskøretøj hertil og køretøjer tilhørende de danske væbnede styrker, udsteder en synsvirksomhed ADR-attest. Stk. 2. ADR-attesten har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet. Stk. 3. ADR-attestens gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato. 24. For registreringspligtig traktor udsteder en synsvirksomhed en national godkendelsesattest. Stk. 2. For påhængskøretøj med tank hørende til registreringspligtig traktor udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest. Stk. 3. Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet. Stk. 4. Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato. Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte køretøjer, der tilhører de danske væbnede styrker, godkendes af en af Forsvarsministeriet udpeget myndighed. De nationale godkendelsesattester til sådanne køretøjer kan forlænges ved syn hos en af Forsvarsministeriet udpeget myndighed.

13 Stk. 6. Forsvarsministeriet eller den myndighed, Forsvarsministeriet måtte bemyndige hertil, fastsætter retningslinier for ansøgning og udstedelse af national godkendelsesattest for køretøjer tilhørende de danske væbnede styrker. 25. For trækkende køretøj til påhængskøretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder en synsvirksomhed national godkendelsesattest. Stk. 2. For køretøj med tank, der er registreringsfritaget og alene godkendt til anvendelse på lufthavnsområder, udsteder Beredskabsstyrelsen en national godkendelsesattest. Stk. 3. Den nationale godkendelsesattest har en gyldighedsperiode på et år. Gyldighedsperioden regnes fra datoen for synet af køretøjet. Stk. 4. Den nationale godkendelsesattests gyldighed kan forlænges ved syn hos en synsvirksomhed. Gyldighedsperioden for en forlængelse regnes fra seneste udløbsdato, hvis synet udføres inden for én måned før eller efter denne dato. 26. Følgende tanke skal opfylde bestemmelserne i ADR, herunder være forsynet med mærkeplade, og skal være godkendt af Beredskabsstyrelsen eller et af Beredskabsstyrelsen bemyndiget inspektionsorgan, jf. dog stk. 3: 1) Tanke til køretøjer omfattet af 22, dog ikke tankcontainere, UN-tanke og MEGC s. 2) Element(er) i et batterikøretøj omfattet af 22. 3) Aftagelige tanke, der har en kapacitet på mere end 450 liter og indtil liter. 4) Tanke, der transporteres på ikke-registreringspligtige køretøjer (blokvogne eller tilsvarende køretøjer). Stk. 2. Tankcontainere, UN-tanke og MEGC s skal opfylde bestemmelserne i ADR, herunder være forsynet med mærkeplade, og skal være godkendt af den kompetente myndighed. Stk. 3. Tanke, bortset fra tryktanke, der er beregnet til tankning af fly, og som alene skal godkendes til anvendelse på lufthavnsområder, kan, når de er fremstillet efter 31. januar 2005, opfylde bestemmelserne i ADR med de afvigelser, der fremgår af EN for så vidt angår tankenes konstruktion. Stk. 4. Tryktanke skal tillige være godkendt i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser herom. 27. Færdselsstyrelsen fastsætter retningslinier for ansøgning om og udstedelse af ADR-attest og national godkendelsesattest. Stk. 2. Ved ansøgning om udstedelse af ADR-attest skal et af Færdselsstyrelsen godkendt ansøgningsskema benyttes. Kapitel 5 Emballage 28. Hver enkelt emballagetype, der anvendes ved transport af stoffer og genstande hørende til klasse 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 eller 9, skal, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i ADR, før ibrugtagning prøves af Beredskabsstyrelsen eller et af Beredskabsstyrelsen godkendt prøvningsorgan. Stk. 2. Emballage, der anvendes til transport af stoffer hørende til klasse 2 (trykbeholdere og tanke), skal opfylde de af Arbejdstilsynet fastsatte bestemmelser om transportabelt trykbærende udstyr. Stk. 3. Emballage til klasse 7 skal, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i ADR, før ibrugtagning godkendes af Statens Institut for Strålehygiejne.

14 Kapitel 6 Sammenlæsning 29. Sammenlæsning af stoffer og genstande skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR. Stk. 2. Virksomheder, der udfører sprængningsarbejder, må dog ved national vejtransport på samme køretøj sammenlæsse detonatorer i forenelighedsgruppe B samt eksplosive stoffer og genstande i forenelighedsgruppe D, som disse grupper nærmere er defineret i ADR, når disse stoffer og genstande transporteres fra opbevaringssted til arbejdssted og tilbage igen, og når følgende betingelser er opfyldt: 1) Der transporteres højst 200 stk. detonatorer i gruppe B. 2) Der transporteres højst 25 kg (netto) eksplosive stoffer og genstande i gruppe D. 3) Detonatorer samt eksplosive stoffer og genstande emballeres hver for sig i UN-godkendt emballage i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR. 4) Afstanden mellem emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være mindst 1 meter. Denne afstand skal sikres opretholdt ved katastrofeopbremsninger. 5) Emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og genstande, skal være anbragt på køretøjet på en sådan måde, at de hurtigt kan fjernes. 6) Alle øvrige bestemmelser i ADR skal være overholdt. Kapitel 7 Uddannelse 30. Førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt andet personale, som er involveret i vejtransport af farligt gods, skal opfylde de uddannelseskrav, som følger af ADR. Stk. 2. Instruktører, der forestår undervisning af førere, jf. stk. 1, skal have bestået den eksamen i vejtransport, der stilles krav om i bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Stk. 3. Erhvervsuddannelsesbeviser, der er udstedt i henhold til 3 i bekendtgørelse nr. 566 af 24. juni 1992 om uddannelse af førere af transporter af farligt gods ad vej samt forlængelse heraf, jf. 5 i samme bekendtgørelse, er gyldige, indtil de udløber, hvorefter de kan forlænges i henhold til reglerne i ADR. 31. Beredskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om udstedelse og fornyelse mv. af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt godkender og kontrollerer de udbudte kurser og uddannelsesinstitutioner mv. på dette område. For så vidt angår radioaktive stoffer fastsætter Beredskabsstyrelsen bestemmelserne efter samråd med Statens Institut for Strålehygiejne. Beredskabsstyrelsen varetager endvidere udarbejdelsen af eksamensopgaverne og udarbejder en generel eksamensvejledning, der sendes til de godkendte uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Beredskabsstyrelsen kan bemyndige uddannelsesinstitutionerne mv. til på nærmere angivne vilkår at udstede og forny uddannelsesbeviser. 32. Personer, der i henhold til ADR udfører inspektion eller tæthedsprøvning af IBC s af metal, IBC s af stiv plast eller komposit IBC s, skal have gennemført en uddannelse, der er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Dokumentation for gennemført uddannelse skal på forlangende forevises Beredskabsstyrelsen. Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er personer ansat hos et af Beredskabsstyrelsen godkendt prøvningsorgan.

15 Kapitel 8 Tvangsruter mv. 33. Politimesteren (Politidirektøren) kan efter forelæggelse for de relevante kommunale myndigheder bestemme, at vejtransport af farligt gods omfattet af bilag 3 skal føres ad bestemte ruter (tvangsruter) i tættere bebygget område. Rigspolitichefen fastsætter de overordnede generelle retningslinier for, i hvilket omfang der bør fastsættes tvangsruter. Stk. 2. Bestemmelser om tvangsruter fastsættes og offentliggøres i en lokal bekendtgørelse. Stk. 3. Politimesteren (Politidirektøren) sender et eksemplar af den lokale bekendtgørelse om tvangsruter til Rigspolitichefen, der årligt udarbejder en oversigt over de fastsatte tvangsruter. Et eksemplar af oversigten ligger til gennemsyn hos politiet. Stk. 4. Hvor transport af farligt gods efter stk. 1 skal foregå ad de fastsatte tvangsruter, må disse kun fraviges med forudgående tilladelse af politiet efter indhentet udtalelse fra det kommunale redningsberedskab. Stk. 5. Såfremt der uden for tættere bebygget område foreligger et særligt behov for at regulere vejtransport af farligt gods, kan politiet efter forudgående forelæggelse for Rigspolitichefen træffe afgørelse herom. Kapitel 9 Kontrol, straf mv. 34. Politiet kan standse et køretøj, hvormed der udføres vejtransport af farligt gods, og undersøge eller lade det undersøge med henblik på at kontrollere, at transporten opfylder reglerne i denne bekendtgørelse, herunder om forskrifterne om uddannelse af chauffører samt om mærkning, emballering, sammenpakning, sammenlæsning, sikkerhedsudstyr og angivelser i transportdokumentet er opfyldt. Stk. 2. Politiets kontrol sker med udgangspunkt i den i bilag 4 optrykte tjekliste. Politiet overdrager føreren af køretøjet et eksemplar af tjeklisten eller en attestation med resultatet af kontrollen. Tjeklisten eller attesten skal fremvises på forlangende. Stk. 3. I særlige tilfælde kan politiet foretage kontrol, der ikke tager udgangspunkt i tjeklisten, herunder foretage yderligere kontrol. 35. Overtrædelse af bekendtgørelsens 3, 4, stk. 1-3, 9-13, 14, stk. 1, 15, 16, 19 og 20, 22, stk. 1, 26, 28-29, 30, stk. 1 og 2, 32, stk. 1, 34, stk. 2, 3. pkt., 38, de tekniske forskrifter, der følger af 39, og bilag 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Stk. 2. Overtrædelse af de af politiet fastsatte bestemmelser om tvangsruter, jf. 33, straffes i henhold til færdselslovens 118, stk. 1, nr. 3, med bøde. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 10 Ikrafttræden mv. 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005 og har virkning for tilladelser, der udstedes i henhold til denne bekendtgørelse efter 31. juni 2005, jf. dog 30, stk. 3. Stk. 2. B ekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods ophæves.

16 Kapitel 11 Overgangsbestemmelser 37. Bilag 1, kapitel I og II, indeholder overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest). 38. Aftagelige tanke og tankcontainere med en kapacitet på over 450 liter og indtil liter, der er taget i brug inden bekendtgørelsens ikrafttræden, og som anvendes af entreprenører, skovbrugsvirksomheder m.fl. til national transport af dieselolie til forsyning af entreprenørmaskiner, nødgeneratorer mv., og som ikke opfylder bestemmelserne i 26, stk. 1 og 2, kan indtil den 1. januar 2006 fortsat anvendes, såfremt tankene er i en sådan stand, at de ikke frembyder nogen risiko for mennesker, materiel eller miljø under transporten. Stk. 2. Køretøjer, som anvendes til national transport af dieselolie i tanke omfattet af stk. 1, og som ikke opfylder bestemmelserne i 22, stk. 1, kan indtil den 1. januar 2006 fortsat anvendes. 39. Kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af maj 1985 udarbejdet af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) for vejtransport af komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter (klasse 2) finder fortsat anvendelse. Stk. 2. Følgende kapitler i Tekniske Forskrifter udarbejdet af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) finder anvendelse frem til den 1. januar 2010, hvorefter de ophæves: 1) kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af 31. maj 1987 for vejtransport af brandfarlige væsker ( klasse 3), 2) kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af 31. maj 1985 for vejtransport af giftige stoffer (klasse 6.1), og 3) kapitel 9 i Tekniske Forskrifter af 31. maj 1985 for vejtransport af ætsende stoffer (klasse 8). Justitsministeriet, den 6. juni 2005 Lene Espersen /Michael Højer

17 Overgangsbestemmelser for tanke og køretøjer til national vejtransport af farligt gods Bilag 1 Køretøjer, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), vil fortsat kunne anvendes til national vejtransport af de stoffer, som tankene er godkendt til ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Tankene og køretøjerne skal opfylde bestemmelserne i ADR med de i dette bilags kapitel I og II anførte undtagelser. Klasse 2: Kapitel I Overgangsbestemmelser for tanke 1) Tryktanke, hvortil der er udstedt en konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), kan fortsat anvendes til national vejtransport af de stoffer, som tankene er godkendt til ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Det er dog en forudsætning, at tankene til stadighed opfylder de regler, efter hvilke de er fremstillet, og de regler, efter hvilke de senest er godkendt forud for konverteringen, samt de regler, efter hvilke de skal periodisk kontrolleres. Klasse 3, 6.1 og 8: 1) Tanke, hvortil der er udstedt konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), kan i indtil 20 år fra tankens fabrikationsår, dog ikke længere end til 1. januar 2010, fortsat anvendes til national vejtransport af de stoffer, som tankene er godkendt til ved bekendtgørelsens ikrafttræden. Dette gælder dog ikke registreringspligtig traktor og påhængskøretøj hertil samt køretøjer tilhørende de væbnede styrker. Det er en forudsætning, at tankene til stadighed opfylder de regler, efter hvilke de er fremstillet, og de regler, efter hvilke de senest er godkendt forud for konverteringen, samt de regler, efter hvilke de skal periodisk kontrolleres. 2) Tanke, hvortil der er udstedt konverteret national godkendelsesattest (konverteringsattest), kan dog fortsat anvendes efter den ovenfor anførte frist, såfremt de kan godkendes efter kravene i den ADR, som er gældende på ansøgningstidspunktet. 1) Retardersystem. Kapitel II Overgangsbestemmelser for køretøjer Køretøjer til national vejtransport af farligt gods godkendt første gang før 1. januar 1997 kan undlade at opfylde bestemmelserne i ADR for så vidt angår retardersystem. 2) Hovedafbryder. For køretøjer, der er godkendt til national vejtransport af farligt gods første gang før den 1. januar 1993, gælder følgende: a) Elektriske motorer, der er anbragt bag førerhuset, skal være af helt kapslet udførelse. b) På et sted i førerhuset, som er let at nå såvel indefra som udefra (når døren er åben), skal der være anbragt en tydeligt mærket hovedafbryder for samtlige elektriske installationer undtagen fartskriver. c) Såfremt køretøjet er forsynet med vekselstrømsgenerator, skal der i førerhuset være anbragt et skilt, der angiver, at hovedafbryderen ikke må benyttes, før motoren er standset.

18 3) Fartskriver. Køretøjer, der er godkendt til national vejtransport af farligt gods første gang før den 1. januar 1993, kan undlade at opfylde kravet om elektrisk sikkerhedsbarriere til fartskriver.

19 Bilag 2 Bestemmelser, der skærper eller fraviger bestemmelserne i ADR for vejtransport af indsamlede aerosolbeholdere i klasse 2 og indsamlet olie- og kemikalieaffald i klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark Særlige bestemmelser for klassificering, emballering og mærkning i forbindelse med transport af aerosolbeholdere og olie- og kemikalieaffald indsamlet fra husstande, laboratorier og klinikker 1. Aerosolbeholdere i klasse 2 og olie- og kemikalieaffald, der omfatter stoffer, som kan henføres til en af klasserne 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9, indsamlet fra husstande, kan, når det i øvrigt er tilladt at transportere stofferne efter de lempeligere bestemmelser i kapitel 3.4 i ADR om begrænsede mængder (LQ), transporteres i kombinationsemballager på følgende betingelser: 1) Den enkelte indvendige emballage, bortset fra aerosolbeholdere, må indeholde indtil 5 liter eller 5 kg, uanset den for det enkelte stof gældende begrænsede mængde i ADR. Den enkelte aerosolbeholder må indeholde indtil 500 ml uanset den for det enkelte stof gældende begrænsede mængde i ADR. 2) Aerosolbeholdere, indvendige emballager med indhold af flydende affald, indvendige emballager med rester af flydende affald og indvendige emballager med fast affald skal pakkes i en Y- mærket og UN-godkendt ydre emballage af en af følgende typer: a) Plasttromle med aftageligt låg (1H2) b) Ståltromle med aftageligt låg (1A2) Aerosolbeholdere, indvendige emballager med rester af flydende affald og indvendige emballager med fast affald må tillige pakkes i en X- eller Y-mærket og UN-godkendt ydre emballage af en af følgende typer: c) Krydsfinerkasse (4D) d) Papkasse (4G) e) IBC af stiv plast (11H2) f) Storemballage af stiv plast (50H) 3) Indvendige emballager, bortset fra aerosolbeholdere, skal anbringes i den ydre emballage i en plastsæk, som skal omslutte alle de indvendige emballager. Plastsækken skal snøres til, inden den ydre emballage lukkes. Indvendige emballager med indhold af flydende affald skal stables og pakkes i den ydre emballage ved hjælp af inert fyldemateriale på en sådan måde, at de ikke kan gå i stykker under normale transportforhold. 4) Låg på den ydre emballage skal forblive lukket, hvis emballagen ændrer orientering, f.eks. ved væltning. 5) Når der som ydre emballage anvendes en papkasse med en tilladt nettovægt på mere end 50 kg i henhold til typegodkendelsen, må denne højst fyldes til 50 pct. af den tilladte nettovægt. 6) Indvendige emballager må ikke pakkes i den samme ydre emballage, hvis de indvendige emballager hver især indeholder stoffer, der indbyrdes kan reagere på farlig måde og bevirke a) forbrænding og/eller udvikling af stor varme, b) udvikling af brandfarlige og/eller giftige gasser, c) dannelse af ætsende stoffer eller d) dannelse af ustabile stoffer. 7) Aerosolbeholdere må ikke pakkes sammen med andre affaldstyper. 8) Indholdet af den enkelte ydre emballage med aerosolbeholdere klassificeres som»affald, UN 1950 Aerosoler«, idet det samlede indhold kan henføres til den klassifikation under UN 1950, der dækker flest mulige af indholdets farlige egenskaber. Hvor der forekommer flere kombinationsmuligheder, skal egenskaberne prioriteres som følger: brandfarlig (F), giftig (T), oxiderende (O), ætsende (C), kvælende (A) (laveste prioritet).

20 Indholdet af den enkelte ydre emballage med indvendige emballager med olie- og kemikalieaffald klassificeres som»blandet olie- og kemikalieaffald indeholdende ( UN-nummer, godsbetegnelse, klasse og emballagegruppe)«, idet det samlede indhold kan henføres til den klasse og stofgruppe blandt de indvendige emballagers indhold, der udgør hovedfaren, jf. bestemmelserne i ADR om principperne for klassificering af blandinger og opløsninger. Uagtet bestemmelserne i ADR kan angivelse af godsets hovedbestanddele eller stoffernes kemiske eller tekniske betegnelser i tillæg til klassifikation dog udelades. 9) Den ydre emballage mærkes med bogstaverne»un«efterfulgt af det UN-nummer, der fremgår af ovennævnte klassificering og med de dertil hørende faresedler. Herudover mærkes emballagen med en etiket med teksten»farligt affald (indsamlet fra husstande)«. Etiketten skal have A5-format liggende ( 210 mm 148 mm ) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort. 2. Olie- og kemikalieaffald, der omfatter stoffer, som kan henføres til en af klasserne 3, 4.1, 6.1, 8 og 9, indsamlet fra laboratorier og klinikker, kan transporteres i kombinationsemballager på samme betingelser som olie- og kemikalieaffald indsamlet fra husstande, jf. pkt. 1. Dog skal den ydre emballage, jf. pkt. 1, nr. 2, være en plast- eller ståltromle godkendt til emballagegruppe I (Xmærket), som skal være mærket med teksten»farligt affald (indsamlet fra laboratorier og klinikker)«, jf. pkt. 1, nr. 9, 2. pkt.

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Sportsdykkerens august udgave 2016.

Sportsdykkerens august udgave 2016. Sportsdykkerens august udgave 2016. Tæt På konkurrencen I 2016 udlodder vi en præmie til en værdi af ca. 500,- kr. blandt de indlæg der offentliggøres i Sportsdykkeren. Send dem til tu-sikkerhed@sportsdykning.dk.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-156-0130 Dok.: TRD40484 Hermed sendes besvarelse af

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske Udkast af 14. juli 2005 BEREDSKABSSTYRELSEN Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 33, stk. 1-4, og 70, stk. 4 og 5, i

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker. Side 1 af 8 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker. I medfør af landstingsforordning nr. 9 af 19. december 1986 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand fastsættes

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1) BEK nr 17 af 04/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsministeriet, j.nr. 2008/004357 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1639

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. BEK nr 1339 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033124 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 03102005 / AN Anvendelse: Lithiumfedt på basis af mineral og syntetiskolie opløst i kulbrinter med propan/butan som drivmiddel.

Læs mere

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1)

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) BEK nr 1247 af 30/10/2013 Gældende Justitsministeriet Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) I medfør af 1, stk. 6, og 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22.

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 04072008 / HSV Anvendelse: Transparant beskyttelsesfilm til elektroniske komponenter

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1) BEK nr 844 af 30/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-100-00133 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1) BEK nr 1158 af 07/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52104-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere