Rungsted Skoles. Trivselspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rungsted Skoles. Trivselspolitik"

Transkript

1 Rungsted Skoles Trivselspolitik

2 Rungsted Skoles Trivselspolitik Værdigrundlag for trivselspolitikken s. 3 Mål s. 3 Den daglige proces s. 3 Definition af mobning og drilleri s. 4 Især til skolens forældre: Bilag 1: Gode råd til forældrene s. 5 Forældres involvering i barnets brug af SMS/Chat s. 6 Især til skolens børn og unge: Bilag 2: Gode råd til børnene/ de unge s. 7 Især til skolens medarbejdere: Bilag 3: Forebyggende og foregribende arbejde s. 8 Bilag 4: Mobbehandlingsplan s. 12 Bilag 5: Gode råd til lærere og pædagoger s

3 Værdigrundlaget for trivselspolitikken En væsentlig forudsætning for, at eleverne får et godt udbytte af deres skolegang er, at skolen og forældre i fællesskab skaber et godt socialt klima omkring den enkelte klasse, hvor børnene trives med hinanden og med deres lærere. God trivsel er dog ikke kun et spørgsmål om at fjerne alle udfordringer i det daglige samvær, men også at børnene møder passende modgang og lærer at håndtere uenighed og konflikter. På Rungsted Skole arbejder vi på, at alle børn trives i fællesskabet. Vi arbejder på, at der er en høj tolerance blandt børnene, at de lærer strategier til at håndtere konflikter og drillerier på et lavt niveau. Vi arbejder på, at børnene skal have tillid til at vi voksne vil hjælpe dem i situationer med generende drillerier og mobning. Vi arbejder på at skabe en kultur på skolen og i den enkelte klasse, som fremmer fællesskabet og vores fælles ansvar for det gode læringsmiljø for alle børn Vi betragter arbejdet med den gode trivsel som en fælles opgave for skolen og forældrene Mål Målet er, at alle skolens børn er glade for at gå i skole. Opfyldelsen af målet registreres i forbindelse med Termometerundersøgelsen, som er en spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres blandt børnene hvert andet år. Den daglige arbejdsproces I arbejdet med god trivsel (og på andre områder af skolen daglige arbejde) skelner vi mellem det forebyggende arbejde det foregribende arbejde (når vi ser ting, der evt. kan udvikle sig til et problem) - 3 -

4 det indgribende arbejde (i denne sammenhæng det konkrete arbejde, når vi oplever mobning) Skolen prioriterer mange ressourcer til det forebyggende og foregribende arbejde. Vi underviser børnene i at indgå i fællesskabet og arbejder alle på, at børnene selv skal kunne håndtere smådrillerier og småkonflikter. Gæsteelever fra skolens Modtageklasse, som i en periode deltager i udvalgte timer i en af skolens klasser, opfattes og behandles som en del af klassens fællesskab. Definition af mobning og forskellen på drilleri og mobning: Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig Konflikt: En uenighed, en uoverensstemmelse eller en konkret anspændt episode mellem to eller flere personer eller grupper. I modsætning til mobning er magtforholdet mellem de involverede generelt lige. Drilleri: Har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der bl.a. kan handle om at afprøve grænser eller være et forsøg på at skabe kontakt. Generende drillerier: En gråzone mellem drilleri og mobning. Når drillerier mister karakter af tilfældighed, og magtbalancen mellem parterne langsomt bliver forrykket. Et vigtigt forvarsel om mobning. Mobning: Mobning er først og fremmest kendetegnet ved, at magten er skævt fordelt mellem de involverede - mobning er derfor ikke en konflikt og kan ikke behandles som en sådan

5 BILAG 1 10 gode råd til forældrene 1. Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater eller om deres forældre i dit barns påhør. 2. Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen og fra andre klasser. 3. Sæt spot på usynlige kammerater i dit barns klasse. Børn der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv. 4. Opmuntre dit barn til at forsvare den klassekammerat, der ikke kan forsvare sig selv. 5. Giv invitationer til børnefødselsdage fra klassekammeraterne høj prioritet. Dvs. sørg for at dit barn så vidt muligt tager med til alles fødselsdage 6. Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og det er en del af spændingen 7. Når du selv holder fødselsdag for dit barn så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen eller alle piger eller alle drenge. Denne ordning opfattes som retfærdig af de fleste børn. 8. Prioritér samvær med de andre forældre i klassen 9. Støt læreren der prioriterer det sociale liv i klassen. 10.Brug kontaktforældre og skolebestyrelse i antimobbearbejdet

6 Forældres involvering i barnets brug af SMS/CHAT Bland dig nysgerrigt og fordomsfrit i dit barns digitale verden (Spørg ind til dit barns chaterfaringer. Spørg om du må se dit barns profil). Hjælp barnet med at beskytte sig selv, så der ikke gives identificerbare oplysninger, når der chattes med ukendte. Forøg din viden om foretrukne børne- og ungesider og det at chatte, så dit barn kan dele sine erfaringer med dig. Debatter etik på sms og nettet. Tag en snak om, hvad god og dårlig stil er både IRL og URL På mobil og nettet kan man nemt misforstå. Fortæl at det skrevne ord kan virke hårdere, når man ikke kan se mimik og kropssprog og høre tonefald. Tagging af billeder eller kommentarer til billeder har stor betydning for børn og unge! Snak om, når det gøres på den gode måde og omvendt, når det gør ondt. Hvor går grænsen? Hvis du sidder ved en anden computer og opdager, at én bruger før dig har glemt at logge af sin profil. Sammen med vennerne fristes du til at skrive nogle kommentarer Det er jo bare for sjov Har dit barn negative chatoplevelser med klassekammerater eller andre bekendte, så bring det op på forældremøde. Ved grov chikane kontakt øjeblikkeligt skolen eller klubben. I chikane og mobbehistorier udenfor skolen kan I forsøge at kontakte supportere på sitet. Fortæl hvorfor man ikke skal give sine kammeraters -adresse ud til andre, uden først at spørge, om det er i orden. Når alkohol er med i spillet skrider grænserne. Nogle skriver fra andres mobil, tager billeder de ellers ikke ville have taget osv. Hvad gør man så? Fortæl at det er ulovligt at true andre med vold, seksuel vold og død. Eller hacke en andens profil, hvilket er dokumentfalsk. Snak om hvor går grænsen Debatter profilbilleder hvilke signaler sender man seksuelle, venskabelige osv

7 BILAG 2 Gode råd til børnene/ de unge Aftal hvert år i klassen, hvordan I vil have det med hinanden (klassens regler/ klassens mål) Aftal med hinanden på et klassemøde hvordan I griber ind over for drillerier og evt. mobning Giv hinanden gode ideer til ikke at være passive, når der sker noget mellem nogle kammerater, som I ikke bryder jer om. (ridderadfærd) Aftal hvordan I stopper eventuel mobning Snak om forskellen på stikker, sladrehank, ridder osv.

8 BILAG 3 Forebyggende arbejde (Antimobbestrategi) Vi skal på alle niveauer sørge for at skabe overensstemmelse mellem værdier og praksis, og træne klassen i at have en høj tolerance, hvor trivselen blomstrer, og hvor mobning har svære vilkår. Sådan arbejder vi med trivsel i hverdagen: Klasselæreren: Klassens trivsels regler / mål for trivsel drøftes jævnligt i klassen af elever og klasselærer i fællesskab. Hver gang reglerne justeres, tydeliggøres de i klassen og på forældreintra. Hyppige klassesamlinger/klassemøder, hvor eleverne trænes i en positiv og anerkendende tilgang til hinanden og til de konflikter, der vil være. Klasselæreren bruger klasseloggen for at kolleger kan orientere sig om klassens trivsel. Klasseteamet: Arbejdet med klassens trivsel kan ikke vælges fra af nogle lærere eller pædagoger Trivsel er fast punkt på dagsordenen, når klasseteam mødes. Teamet aftaler og overholder særlige indsatsområder over for enkelte børn, som enten mistrives eller som ikke er en god medspiller i klassens trivsel. Teamet bruger klasseloggen til at notere episoder, der er værd at notere i forhold til klassens trivsel. Teamet arbejder med klasserumsledelse og inspirerer hinanden til at være tydelige, autentiske voksne Evt. gæsteelever fra Modtageklassen ses som en del af klassens fællesskab - 8 -

9 Pædagoger: Jævnlig tilbagemelding om børnenes trivsel i SFO på teammøder og på klasseloggen Orientering til lærerne via klasseloggen om episoder, der er værd at nævne fra eftermiddagens aktiviteter Klassepædagogen deltager jævnligt i klassens klassemøder Holder sig ajour med klassens trivsel via klasseloggen AKT (skolens trivselsmedarbejdere): Afholder forebyggende kurser i alle klasser En af skolens trivselsmedarbejdere er pædagog og laver også relations- og AKT arbejde i SFO tiden Deltager i den årlige klassekonference i alle klasser Deltager årligt på klasseteammøder med henblik på vejledning Bidrager med vejledning i enkeltsager i forbindelse med mobning eller nærliggende fænomener. Holder sig ajour med nyeste viden inden for trivsel og mobning og udbreder viden via personaleintra og fællesmøder Deltager årligt i afdelingsmøder i forbindelse med erfaringsudveksling samt oplæg om nyt på området. Deltager ved indslusning af nye elever, som flytter skole pga mistrivsel Ledelsen: Italesætter betydningen af god trivsel i forhold til medarbejdere, børn og forældre Holder sig orienteret om klassernes trivsel f.eks. ved klassekonferencer Deltager i klasseteammøder i forbindelse med enkeltsager Deltager i udvalgte forældresamtaler. Erfaringsudveksling er fast punkt på dagsordenen på afdelingsmøderne 2 gange årligt Forældrene: Trivsel er et fast punkt på forældremøder Forældrene vejledes i, hvordan de kan bidrage til klassens trivsel, bl.a. gennem Gode råd til forældrene (se side 8) - 9 -

10 Kontaktforældre er klassens trivselsforældre og byder nye forældre velkomne i klassefællesskabet AKT/ledelse og SSP afholder debataftener på forskellige klassetrin med informationer, som kan være gavnlige for forældrene samt støtte klasselæreren i kommunikationen og det daglige arbejde Forældrene opfordres til at vægte børnenes trivsel i skole og SFO lige så højt som den faglige udvikling Andre forebyggende tiltag: Skolens store fællesskab Årlig trivselsdag primo september for alle klasser Fællessamlinger: Ugentlig morgensamling i indskolingen Månedlige morgenmøder for mellemtrin og udskoling Skolen på tur: fælles skovtur i maj Venskabsklasser: alle klasser har en venskabsklasse (0.kl. og 5.kl., 1.kl. og 6 kl. osv) Undervisningsforløb på tværs af klasser og afdelinger Frikvarterer Udvalgte elever fra 6. klasse fungerer som Konfliktknuzere og legepatrulje i indskolingen. Gårdvagten er aktivt synlig og konfronterende og formidler opmærksomhedskrævende situationer videre til næste gårdvagt og evt. til klasselæreren. Gårdvagterne er fast punkt på dagsordenen på Pædagogisk Råd 1-2 gange årligt. Klassens regler / mål skal være ajourførte hele tiden og skal være offentliggjort på intra samt hænge et synligt sted i klassen. De skal præsenteres på forældremøderne. På forældremøder drøftes emner af betydning for barnets trivsel på klassetrinnet: Legeaftaler, fødselsdagspolitik, kommunikationspolitik

11 Foregribende arbejde (Hvad gør vi, når der alligevel opstår konflikter og uoverensstemmelser mellem børnene?) Ved mindre konflikter: Forældre kontakter forældre, konfliktløsning mellem børnene, forældrene orienteres, evt. fælles konfliktløsning mellem familierne. Lærer/pædagog/AKT hjælper gerne til. Ved mindre drillerier: Forældre kontakter forældre, lærer eller pædagog taler med det barn, der driller om at lade være og orienterer forældrene med henblik på opbakning og trøst. På skolen skelnes mellem genererende drillerier og mobning. Generende drillerier kan være vejen til mobning, hvis der ikke handles aktivt for at stoppe det. De vil ofte være lettere at få øje på, og både børn og forældre vil give udtryk for det. Ved generende drillerier: Lærere og forældre kontakter gensidigt hinanden, der arrangeres dialogmøder mellem børn og forældre, hvor der bliver indgået aftaler om, hvordan samværet mellem børnene skal være fremover, hvordan forældre kan støtte den gode udvikling, hvornår der skal følges op osv. Forebyggende arbejde i klassen om sprog og vaner osv. AKT kan kontaktes. At mobning opstår, er ikke fordi antimobbestrategierne er forfejlet. Mobning opstår af forskellige årsager, når mennesker er samlet

12 BILAG 4 Mobbehandlingsplan (Indgribende arbejde) 1. Anerkend problemet På skolen møder vi det mobbede barn med anerkendelse og vi er parate til at se barnets situation og klassen fra barnets synspunkt. Vi møder ligeledes barnets forældre med anerkendelse af forældrenes frustration. Manglende anerkendelse af et problem med mobning kan forstærke mistrivsel hos det enkelte barn og legitimere en kultur med mobning blandt børnene. Det er derfor vigtigt at tage det alvorligt, hvis et barn taler om eller viser tegn på mobning. Du kan som lærer/pædagog: Lytte til barnet, være tålmodig og spørge undersøgende ind til det, barnet fortæller. Hvad sker der? Hvor sker det? Hvem er med? Hvordan har barnet det? Vær åben og acceptér det, du hører, også hvis du selv har en del af ansvaret for problemet Søge hjælp og støtte hos kollegaer, klasseteam, AKT og ledelsen. Hvad er skolens holdning til mobning? Hvad er praksis på området? Hvor tydelig er skolens holdning i forhold til eleverne? Vær åben og tal med dine kollegaer om mobning. Dialog præciserer problemets omfang og karakter. 2. Kortlægning af mobningens omfang Det er vigtigt at få kortlagt omfanget af mobningen: hvor mange er involveret, hvor længe har det stået på, hvad er der sket, hvor er det sket osv. Kontakt afdelingsleder og AKT for ekstra resurser, og for at de sociale problemstillinger håndteres konstruktivt og effektivt. En kortlægning indebærer: Individuelle samtaler med de involverede i mobningen Individuelle samtaler med de øvrige i klassen Fælles- eller gruppesamtaler, når de involverede i mobningen er klar til det Samtaler med forældrene til de involverede

13 Samtaler med personale fra SFO og klub 3. Iværksæt en handleplan for klassen Der udarbejdes en handleplan for klassen. Mobningen skal stoppe med det samme, og der skal arbejdes for, at klassen igen bliver et godt sted at være - for alle. Dette indebærer: En handleplan for den, der er blevet mobbet En handleplan for den eller dem, der har mobbet En handleplan for resten af klassen (dem, der har været vidne til mobning) En handleplan for, hvordan hele klassen skal samarbejde aktivt for at blive et godt sted at være Klasselæreren inddrager ledelse, AKT, klasseteam, forældrene og børnene i arbejdet. 4. Samarbejd og tag ansvar At komme mobning til livs kan være en omfattende opgave. Har en kultur med mobning bidt sig fast, kræver det, at mange parter tager ansvar for at løse problemet. Grundlæggende er det en opgave for voksne at stoppe mobning. Tal med jævne mellemrum med børnene om, hvilken indflydelse mobning har på kroppen, på læringen osv. Involvér børnene aktivt i at stoppe mobning. Medindflydelse giver medansvar for skolen og for hinanden. Opstil sammen med børnene regler for adfærd. Lad børnene komme med input til, hvordan den gode klasse ser ud. Brug fx metoderne Klassemøde, Ønskerunden og Din Skoles Værdier fra DCUM s bog Sammen mod mobning. Det er lærerens ansvar at gøre de vedtagne regler synlige for alle, både elever og forældre. Orientér forældrene om situationen i klassen, om fremgangen. Hold fast i skolens holdninger, og at skolen har forventninger om opbakning fra forældrene. Hold fast i de Gode Råd til Forældrene

14 5. Sæt fokus på sprog og vaner I en klasse med mobning er det klassekulturen, dvs. de uskrevne og skrevne regler for samvær, der skal arbejdes med og ikke det enkelte barn, der skal ændre personlighed. Fokus på sprog og vaner og fælles regler for samvær kan ændre en klassekultur med mobning til en klassekultur uden mobning. Vær klar og tydelig i din udmelding om, at skolen ikke accepterer mobning, men undgå at skælde ud - eksempelvis på forældre til børn, der mobber eller børn, der mobber. Selv om det er svært, er det vigtigt at bevare en god tone og vise ønske om dialog og løsning. Skældud optrapper konflikt og leder fokus væk fra, hvordan I løser problemet Analysér klassens sprog og vaner. Hvordan taler I sammen i klassen? Taler børnene pænt eller nedsættende til hinanden? Hjælper og forsvarer de hinanden? Lytter de til hinanden? Kan de være uenige uden at være uvenner? Brug fx metoden Girafsprog til arbejdet med sprog og vaner. Mobning trives ofte i miljøer med lav tolerance, hvor dét at være forskellig fra de andre er negativt. Hvordan ser klassens tolerancetærskel ud? Er den lav, så børnene er bange for at dumme sig, være anderledes og blive til grin? Eller giver børnene plads til hinanden og de forskelligheder, de har? Ved at arbejde med rummelighed og børnenes forskelligheder som ressourcer, kan børnene lære at anerkende hinanden for deres forskelligheder og lære af forskellighederne. Brug fx Klassemøder, Den Gode Stol osv. Fra DCUM s bog Sammen mod mobning

15 BILAG 5 Gode råd til lærere og pædagoger Vær gode eksempler for børnene og tænk over at bruge en voksen omgangsform og ikke bruge ironi (professionel) Vær ærlig over for dig selv og din (professionelle) relation til hvert eneste barn i klassen Sørg for at børnene får gode fællesoplevelser fx via sjove lege og rollespil Vær selv aktiv i gruppedannelse, og lad ikke børnene lave grupper, når der laves gruppearbejde Tag henvendelser fra børn og forældre alvorligt - undlad at bagatellisere problemerne Tag imod hjælp, støtte og sparring fra kolleger, skolens trivselslærere og ledelse

Trivselspolitik - elever

Trivselspolitik - elever Trivselspolitik - elever Målet med trivselspolitikken: Målet er den bedst mulige trivsel for alle elever, da faglig og social trivslen er de vigtigste parameter for et godt skoleliv Alle børn og unge har

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 9.1.13 kl. 17.30 21.00 på Lellinge Skole

Skolebestyrelsesmøde 9.1.13 kl. 17.30 21.00 på Lellinge Skole Afbud: 1. Meddelelser: a. Formand b. Skoleleder c. Afdelingsleder d. Viceskoleleder e. SFO-leder f. Medarbejderrepræsentanter g. Elevråd h. Andre 2. Virksomhedsplan 3. Indsatsområder næste år 4. INKLUSION

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

M O B B E P O L I T I K

M O B B E P O L I T I K PIXI udgave Alle børn har ret til god trivsel s mobbepolitik Dette er en PIXI udgave af Espergærdes Skoles mobbepolitik. På skolens hjemmeside findes den samlede mobbepolitik Mobbepolitikken tager afsæt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mål: HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mobning skal forebygges og stoppes, fordi det kan skade både offer og mobber hele livet og påvirke læringen og det sociale klima i

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10 Antimobbestrategi for Ramløse Skole Gældende fra den20-04-10 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Alle omkring skolen, både elever, skolens personale og forældre, ved, at mobning ikke tolereres

Læs mere

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for Kundby Friskole Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Alle parter omkring eleverne er bekendte med strategien og er ansvarlige

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Indledning Børns roller i mobning: Status Mål: Tiltag

Indledning Børns roller i mobning: Status Mål: Tiltag INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Børns roller i mobning: fra Hvidesande Skole... 5 Offer... 5 Mobbere... 5 Medløbere eller mobbeassistenter... 5 Mobberens supportere... 5 De passive tilskuere... 5 Forsvarere/Riddere...

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi for Mobning og Sct. Ib Skole Sct. Ibs Skole er en katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi at danne og uddanne eleverne

Læs mere

Mobningens Hvem, Hvad, Hvor

Mobningens Hvem, Hvad, Hvor Mobningens Hvem, Hvad, Hvor Gentofte Skole 25.09.08 Af AMOK konsulent Dorthe Rasmussen www.mobbeland.dk / www.amoktrix.dk Børnesyn Mobning handler ikke om onde børn og unge Mobning handler om onde mønstre

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3 December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: En plan mod. side 1 Definition side 2 Signaler på mobning side 2 Mål for handleplan mod mobning. side 3 Handleplaner for pædagoger, lærere og ledelse. side 3

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole.

Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole. Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole. Indledning begrundelse og formål. Definition af mobning mobning eller drilleri. Hvordan opdager man mobning. Trivselsfremmende tiltag. Beredskab og handlemuligheder

Læs mere

Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever

Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever og forældre, er indstillet på aktivt at medvirke til

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Bakkegårdsskolens antimobbe-handleplan

Bakkegårdsskolens antimobbe-handleplan Bakkegårdsskolens antimobbe-handleplan Antimobbe-handleplan Med udgangspunkt i Bakkegårdsskolens værdier: Fælles ansvarlighed, tryghed, ligeværdighed og selvværd ønsker vi at lave en målrettet og systematisk

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Revideret 2011/12 Udgivet efteråret 2012 Hvorfor beskæftige sig med mobning? Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed. Børn, der mobbes, mistrives

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Antimobbestrategi for Kirkeskolen

Antimobbestrategi for Kirkeskolen Antimobbestrategi for Kirkeskolen Gældende fra den 1. februar 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? - Vort fælles mål er at skabe en skole, hvor vi alle trives og er trygge - På Kirkeskolen

Læs mere

Hornbæk Skole august 2016

Hornbæk Skole august 2016 Hornbæk Skole august 2016 På Hornbæk Skole tolererer vi ikke mobning - fordi vi prioriterer et godt skolemiljø højt og - fordi trivsel er en forudsætning for udvikling og læring. Begrundelse: Trivsel er

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Trivselsplan for Tjørnegårdsskolen

Trivselsplan for Tjørnegårdsskolen Trivselsplan for Tjørnegårdsskolen med fokus på mobning Tjørnegårdsskolen overordnede holdning: Alle børn har ret til værdighed. Alle børn har ret til et liv i fred og frihed. Alle børn har ret til at

Læs mere

Anti-mobbeplan. For at skelne mobning fra mere uskyldige former for drilleri og konflikter bruges følgende definitioner:

Anti-mobbeplan. For at skelne mobning fra mere uskyldige former for drilleri og konflikter bruges følgende definitioner: Anti-mobbeplan Den første sætning i skolens overordnede målsætning lyder: Hee Skole skal være et godt værested for børn og unge med trivsel og tryghed for alle. Derfor vil vi ikke tolerere mobning. Mobning

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI ANTIMOBBESTRATEGI D. 28. marts 2017 vedtog Folketinget væsentlige ændringer i Undervisningsmiljøloven. Ændringerne betyder blandt andet, at det fremover er et krav, at alle skoler udarbejder en antimobbestrategi

Læs mere

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Skolelivet er et fælles anliggende. Både forældre, ansatte og børn har et medansvar for trivselen på skolen. Trivslen er

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 1. klasse Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Øhavsskolen Sammen om trivsel for alle børn på Øhavsskolen antimobbestrategi MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Målet er at understøtte alle elevers trivsel og udvikling og dermed minimere mobning herunder

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

GRUNDSKOLER. Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen

GRUNDSKOLER. Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen Udarbejdet (dato): Februar 2013 Hvad forstår vi ved trivsel? Det vi forstår ved trivsel er, at eleven føler sig set, hørt, anerkendt og

Læs mere

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning.

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Trivselsplan Forord Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Ingen plan kan garantere at mobning ikke opstår. Men erfaring bl.a. fra Sverige viser, at en systematisk plan,

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Antimobbestrategi og handleplan for Langeskov Skole 2009/2010

Antimobbestrategi og handleplan for Langeskov Skole 2009/2010 Antimobbestrategi og handleplan for Langeskov Skole 2009/2010 Målsætning På Langeskov Skole arbejder vi på at skabe et trygt indlæringsmiljø, hvor respekt og hensyntagen præger det sociale miljø. Langeskov

Læs mere

Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012. Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder både omsorg og udfordring.

Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012. Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder både omsorg og udfordring. Antimobbestrategi for Møllevangskolen Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012 Formål Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Hvis det bliver en mobbeklasse:

Hvis det bliver en mobbeklasse: Hvis det bliver en mobbeklasse: 1. Konsekvens for hele gruppen: Medlidenhedsstopper Dårligere læringsmiljø 2. Konsekvens for ofrene: Sygdomme & livslede Udviklingspsykologiske konsekvenser? Mobning en

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning

Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning Antimobbestrategi for Holme Skole Gældende fra den Oktober 2010 - oktober 2011 Formål Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker, at Holme Skole skal være skolen, hvor alle elever møder tryghed

Læs mere

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1 Handling når der opleves mobning...4 Handleplan til lærere og pædagoger til forebyggelse af mobning...5

Læs mere

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik Mobbepolitik Store Heddinge skole Store Heddinge skole bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes

Læs mere