Dus indholdsplan på Dus Tornhøj børnehaveklasseafdelingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dus indholdsplan på Dus Tornhøj børnehaveklasseafdelingen."

Transkript

1 Dus indholdsplan på Dus Tornhøj børnehaveklasseafdelingen. Beskrivelse af børnegruppen: På vores dus er børnene aldersinddelt, og det betyder at alle børnehaveklassebørnene er i samme afdeling og i en afdeling for sig selv. Børnegruppen består af to-kulturelle børn (børn som hører under integrationsgruppen), børn med særlige behov som er defineret (0.T.), samt Dus 1 gruppen hvori der også indgår børn som har brug for der er specielt fokus på dem uden det dog er defineret fra en officiel instans. I det kommende skoleår, starter personalegruppen med at arbejde med ICDP, som er en pædagogisk metode, der handler om relationskompetence og anerkendelse og kommunikation, i forhold til børnene. Det handler generelt om, at udvise positivitet og glæde overfor børnene, at tage udgangspunkt i børnenes initiativer, give ros og anerkendelse for det som barnet mestrer. Det centrale for ICDP er ønsket om at udvikle kommunikation mellem barnet og dets omsorgspersoner, og at forløbet tager udgangspunkt i barnets ressourcer. Der findes 8 samspilstemaer, som er vigtige, når man arbejder med relationskompetence, og det er: at vise positive følelser og glæde for barnet at juster sig i forhold til barnet og følge barnets udspil / initiativ at tale til barnet om de ting, som barnet er optaget af og prøve at få en samtale i gang at give ros for det, barnet kan klare og vise anerkendelse at hjælpe barnet med at samle sin opmærksomhed, sådan at der sker en fælles oplevelse af ting i omgivelserne at give mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive det, der opleves og ved at vise følelser og entusiasme uddybe og forklare fælles oplevelser hjælpe barnet med at kontrollere sig ved at sætte positive grænser ved at lede og vise positive alternativer og ved fælles planlægning Det er utrolig vigtigt, når man arbejder med relationskompetence, at man husker at følge de 8 samspilstemaer og gøre de ting, som står beskrevet. Det handler generelt om, at vise anerkendelse for det enkelte barn, og at barnet får troen på sine egne evner, ved at den voksne reagerer positivt og anerkendende på barnets initiativer. Anerkendelse betyder, at tillægge barnets initiativer og følelser gyldighed. Vi har valgt at vores specifikke 2 fokusområder er tryghed og venskaber. Vi mener det har en stor betydning for et barn der lige har taget et stort skift fra børnehave til skole, at føle sig tryg og at have nogen at lege med. De to fokusområder er det overordnede mål i alt hvad vi foretager os, også når vi f.eks. er i svømmehallen.

2 Personlig udvikling: Mål: - at alle børn føler sig trygge, ved at være i dussen. Målbarhed i forhold til evaluering: - at alle børn, når deres første år i dussen er gået, selv kommer til voksne for at fortælle noget, spørge om noget de ikke forstår, eller udtrykker nysgerrighed på deres omverden - når de ikke kommer og spørger om, hvornår de bliver hentet - når de kender og benytter sig af dussens regler og normer - når de tør sige til og fra overfor eks. voksne + børn / spontane ture, lege o.s.v - når de kommer til voksne og beder om hjælp Vi har valgt at fokusere på trygheden for børnehaveklassebørnene, da det er et ultimativt grundlag for enhver personlig udvikling. - rutiner i hverdagen (se bilag ) - at voksne markerer egne og dussens grænser tydeligt - at børnene introduceres til nye regler og normer i dussen ved gentagen synliggørelse - at der tales åbent om, f.eks. familieforhold, kulturbaggrunde, interesser, samt det at være god og dårlig til noget Metoder og tidsplan til evaluering - vi går ind og evaluerer efter 3 måneder, hvor vi løbende har observeret børnene Social udvikling: Mål: - at alle børn har nogen at lege med Målbarhed i forhold til evaluering: - at ingen bliver holdt udenfor, og at ingen går ensomt for sig selv - at det enkelte barn kan komme med initiativer til og i lege - at det enkelte barn selv kan spørge om at være med eller spørge andre om de vil være med - at det enkelte barn kan tage imod andres initiativer - at det enkelte barn ikke altid er alene - at det enkelte barn ikke kun vil være sammen med en voksen - at barnet føler sig betydningsfuldt ift. andre børn - at barnet leger aktivt med andre

3 Al udvikling foregår i samvær med andre, og gennem leg udvikles børnene på mange forskellige områder; kønsidentitet, personlig identitet, bearbejdelse af oplevelser i eget liv, fantasi, fællesskab og samarbejde. - ved at vi hjælper børnene med at finde og se mulige venskaber/legekammerater - ved at vi hjælper børnene med at formulere sig i kontakten med de andre børn, f.eks. at få spurgt om at være med i en leg - hjælpe børnene med at finde fælles regler for den gældende leg - ved at vi er tætte på børnenes leg så vi kan hjælpe dem i nuet, samt være opmærksomme på hvordan det enkelte barn har brug for hjælp i legen med andre børn - ved at vi danner relationer til børnene gennem samtale, at lytte til dem, at lege med dem, så børnene gennem os som rollemodeller kan lære hvordan de selv kan/skal agere sammen med andre børn. - ved at vi er bevidste om, hvilke børn vi sætter sammen i mere voksenstyrede aktiviteter. - ved at vi er med til at gøre de børn som ofte bliver fravalgt, mere synlige som legekammerater for de andre børn, ved f.eks. at synliggøre at de er gode til fodbold. - lave aktiviteter for pigegrupper og drengegrupper for at styrke fællesskabet blandt dem som en gruppe, så de får ansvar for hinanden Metoder og tidsplan til evaluering - vi observerer barnet løbende, og i løbet af 3 måneder laver vi evaluering på det enkelte barn - vi laver handleplaner udfor hvert barn, hvis vores mål ikke er blevet indfriet Sprog og kommunikation: Mål: - at børnene mundtligt kan løse lettere konflikter selv, i steder for at slå sig ud af dem Målbarhed i forhold til evaluering: - at børnene efter det første år ikke har den samme brug for voksne til at løse konflikterne - at der er færre tilfælde af at børnene har løst konflikterne med at slå - at børnene i starten bruger de voksne som hjælpere i at løse konflikter - at barnet verbalt giver udtryk for sine problemstillinger - at børnene selv når til enighed i en diskussion - at børnene hurtigere bliver gode venner igen

4 - fordi børnene skal kunne begå sig i et fællesskab uden hele tiden at være koncentreret om sit eget selv - fordi normerne i vores samfund betyder at det er nødvendigt at kunne kommunikere verbalt, og forhandle, samt reagere hensigtsmæssigt på andres reaktioner. - det skal foregå i et voksenstøttet læringsrum - at hjælpe børnene med at begynde at sætte ord på følelser (følelser: vrede, skuffelse, glæde, tristhed, ked af det hed) - når der er konflikt mellem børnene, så hjælper den voksne med at sætte ord på. Eksempel: jeg kan se hun er ked af det, så børnene lærer at forbinde ord og kropssprog. - i konfliktløsningssituation hjælper den voksne barnet med at sætte ord på hvad det føler, og hjælper med at få det sagt til det det andet barn. - ved at vi har en tæt kontakt til det enkelte barn, og giver os tid til at have de tillidsfulde snakke. - ved at vi voksne selv får sat ord på hvordan vi har det, så vi er rollemodeller for børnene. - ved at, vi i samspillet med børnene sætter ord på det vi har sammen. Eksempel: hvor har vi det sjovt lige nu. - ved at gøre børnene opmærksomme på, og forklare om forhold og realiteter i situationer som de opfatter som konflikter. Eksempel: i garderoben skubber barn A til barn B, der siger hun slår mig, den voksne siger; prøv at se hvor lidt plads der er, derfor kom hun til at skubbe til dig. - ved at bruge konkrete eksempler i samværet med børnene til at få dem til at forstå deres egne handlinger, og evt. se alternative handlemuligheder. Eksempel: Et barn slår den voksne fordi barnet kan lide den voksne. Den voksne viser så tydeligt med kropssproget at man ikke vil have det, og viser det med egen krop hvordan man i stedet kan gøre det. - Vi vælger for en periode 3 indsatsområder, som vi vil måle på og efterfølgende finder vi nogle andre indsatsområder Handleforslag: - moduler med forskellige følelser f.eks. at male glade ansigter, glade kroppe, glade farver - musik og dans - følelsesdag; vrederum, glæderum osv. - at vi som voksne har en strategi for hvordan vi tackler både lette og voldsomme konflikter - lave sociale regler i dussen sammen med børnene Metoder og tidsplan for evaluering: - lave konfliktskema / bog som viser, hvor mange konflikter hvert voksen har været en del af - observere børnene, hvor gode de er til at løse konflikten - spørge børnene, om de synes at der er færre konflikter nu. 2 gange om året ( børnemappe ) Sundhed, bevægelse og motorik: Forslag: Mål:

5 - børnene lærer at se muligheder i legepladsen Målbarhed i forhold til evaluering: - at alle børn er aktive på legepladsen - fordi. - vi har udedage, hvor vi introducerer nye lege Kulturelle udtryksformer og værdier Mål: - at børnene kan mestre den demokratiske norm det er at vente på tur Målbarhed i forhold til evaluering: - at børnene kan vente på tur i samtale - at børnene kan vente på tur i aktiviteter - fordi børnene skal lære at styre deres nu og her behov - fordi børnene skal øve sig i at kunne indgå i dialog og samtale - ved at vi forklarer børnene hvorfor de må vente og gøre dem opmærksomme på at de er blevet set/hørt. - ved at vi voksne har ro på os i aktiviteter og samvær, f.eks. blive ved at læse en bog sammen med et barn uden at skulle tage sig af andre opgaver Naturen: Mål: - at børnene får et begyndende ansvar for naturen Målbarhed i forhold til evaluering: - at de ikke smider affald i naturen - for at børnene kan blive bevidste om at de kan gøre deres del i at værne om naturen

6 - ved at vi har en månedlig oprensning på legepladsen (indkøb af redskaber) - at vi taler med børnene om forurening, når vi er på ture, f.eks. er det i orden at smide en flaske i naturen?

7 Bilag 1 Forældresamarbejde: Hvad: Vi vil opbygge en tæt kontakt til forældrene Vi vil være brobyggere mellem hjem og dus/skole Vi vil være i dialog med forældrene At vi får skabt et miljø i dussen hvor vi behandler hinanden med respekt og forståelse for hinandens handlemåder og holdninger (tro, kultur, livsform m.m.) Fordi det er vigtigt for barnets trivsel og tryghed Fordi barnet skal opleve sammenhæng i dets hele liv Fordi forældrene skal opleve tillid og tryghed til de voksne de overlader deres børn til hver dag Ved at der er primære voksne til det enkelte barn og dets forældre Ved at vi er åbne overfor krav, tvivl o.lign., og indgår i en dialog så vi får formidlet vores tanker og handlinger samtidig med at forældrene oplever at de bliver lyttet til og bliver taget alvorligt. Ved at vi har arrangementer hvor vi møder forældrene under afslappede former: - julefest, sommerfest - fællesspisninger kun for børnehaveklassens forældre - arbejdsdage, hvor vi i fællesskab får forbedret vores dus Ved at vi har en hverdagskontakt med forældrene; om morgenen og i afhentningssituationer, hvor vi får fortalt om barnets dag i dussen, hyggesnakker eller bare er opmærksom på at få sagt goddag og farvel. Ved at vi deltager i de to årlige forældresamtaler på skolen Ved at vi har forældresamtaler, hvis forældrene eller os mener der er et ekstra behov. Ved at vi informerer om hvad der sker i dussen - dusavisen, som kan indeholde fortællinger om ture, kommende arrangementer osv. - månedsplanen, som fortæller hvad vi har planlagt der skal ske i børnehaveklassenafdelingen i dussen - sedler til det enkelte barn om at de skal med på tur

8 Bilag2 Aktiviteter: Hvad: Vi tager til i svømmehal, skøjtehal Vi tager på rulleskøjteture, fodboldture til andre dusser eller fodboldbanen på skolen Vi tager på ture i naturen Vi tager på ture til museer, Zoo o.lign. Fordi børnene kan træne deres motorik, lære teknikker, lære at koncentrere sig og lære at have tålmodighed til at lære og opleve nye ting. Fordi børnene på ture i mindre grupper og udenfor dussen oplever socialt samvær med de andre børn og har det sjovt sammen Fordi børnene får afprøvet egne grænser, og evt. at overskride dem Fordi det at være af sted i en mindre gruppe og være sammen om noget, skaber en tættere kontakt mellem barn/barn og barn/voksen Fordi børnene lærer at der er forskellige spilleregler i forskellige sammenhænge For at børnene får mere viden om nærmiljø, natur, osv. og får udvidet deres omverdensforståelse. Ved at vi voksne som oftest er bevidste om hvilke børn vi tager med, hvor vi er opmærksomme på individuelle behov og sociale relationer mellem børnene. Ved at vi prioriterer at det er i mindre grupper vi tager af sted Ved at den voksne selv er engageret i aktiviteten/turen Hvad: Kreative aktiviteter; træværksted, musik, dans, maling, syning, ler, tegning og andet. For at børnene kan træne deres finmotorik For at stimulere børnenes fantasi og ideer For at børnene får en oplevelse af at skabe noget For at børnene kan lære og bruge andre udtryksformer For at børnene får en viden om egne sanser og evner, gennem nye oplevelser og erfaringer For at børnene får viden om materialer For at give børnene mulighed for at fordybe sig, og dermed få en ro på sig og blive mere bevidste om sig selv Ved at udfordre dem til at udvikle sig og ikke bare rose for at rose Ved at vi af og til lave små hele processer som har et korterevarende forløb, f.eks. over 3 dage med udstilling til slut Ved at vi prioriterer de hele forløb og mindre grupper frem for at alle børn skal have det samme tilbud

9 Bilag 3 Café Hvad: Café, som er hver dag ca. kl , fredag ca. kl. 14 Overordnet mål er at give de børn der er i dussen sent et mellemmåltid. For gennem tilberedelse af mad får børnene brugt sanserne; lugte, smage, røre og se Fordi der er en god mulighed for børn og voksne at være sammen om at lave noget til andre Fordi børnene kan lære om spilleregler (hygiejne, tilberedningsmetoder, hvordan håndterer man en kniv o.lign.) Fordi det enkelte barn kan opnå ekstra opmærksomhed og herigennem omsorg/tryghed i det tætte samvær og samarbejde med den voksne alene eller i en lille gruppe Fordi børnene gennem denne aktivitet kan få en følelse af at kunne bruges til noget Ved at vi fokuserer på den korterevarende proces, hvor børnene ikke nødvendigvis er med til at købe ind og tilrettelægge. Vi fokuserer mest på samværet i processen; hygge, nærvær og fællesskab Ved at vi motiverer børnene til at snakke, spørge og være åbne under aktiviteten Ved at børnene så vidt muligt indenfor hygiejniske forhold er med til så meget som muligt med at tilberede caféen.

10 Bilag 4 Fejring af fødselsdag Hvad: Fælles fødselsdagstur til Zoo logisk have Vi vil give de børn der har haft fødselsdag en særlig oplevelse Vi vil fejre den tradition det er at have fødselsdag Vi vil give turen indhold Vi vil stræbe efter at tage af sted hver måned med de børn der har haft fødselsdag, men det vil være aktuelt at slå 2-3 måneder sammen Vi skal have ekstra lækkert café evt. noget man beslutter sammen med børnene

11 Bilag 5 Rutiner i dussen På vej til og fra skole: Indtil jul følger vi børnene fra morgendus til skole, og henter dem igen fra skole og følger dem i dus. Vi følger skolevejen hver gang. Børnene bliver hentet klassevis og/eller i drenge og pigegrupper (som vi spiser) Efter jul går børnene selv, hvor de skal følge skolevejen også. Børnene skal gå direkte i dus fra skole, og må f.eks. ikke gå i Dreisler. Goddag og farvel: Når børnene kommer fra skole, skal de hænge deres taske og overtøj i garderoben. I starten vil der være en voksen til at hjælpe dem med at huske og få hængt det op. Derefter skal de sige goddag til tavlevagten, og finde deres madpakke og sætte sig ind og spise. Garderoben Barnet skal hænge tøj og taske op og stille fodtøj pænt, når de kommer fra skole. Barnet og dets forældre skal holde orden i sin garderobe kasse. Barnet skal have sin post med hjem, forældre skal tjekke hver dag, vi hjælper at få husket det, samt hjælpe de børn hvis forældre ikke kommer i dussen. Spise situationen Børnene tager madpakken med ind fra garderoben når de kommer ind i DUSSEN. Hilser på tavlevagten. Finder det bord de vil / skal sidde ved. Stiller madpakken der og går ud og vasker hænder, inden de sætter sig for at spise. Børnene skal selv rydde op efter sig, affald i skraldespanden, opvask stilles ved opvaskemaskinen. Børnene skal gå ud på legepladsen senest kl Vi tjekker at børnene får spist noget, men tvinger ikke nogen til at spise. Vigtigt at lære almen bordskik, at få noget at spise så de har energi til resten af dagen. At spisesituationen er en oplevelse af hygge og ro, tid til at fortælle om dagens oplevelser, og lytte til andres. Børnene kan her få dagens meddelelser, idet det er det eneste tidspunkt i løbet af dagen, hvor de er samlet. Der skal være tryghed og forudsigelighed den første tid, hvorefter de bliver mere selvbestemmende.

12 Ansvarlighed: Dit, mit og vores Det er vigtigt for os at børnene lærer at få respekt for fælles ting, andres ting og egne ting. Alle børn skal rydde op efter sig selv. Vi har fælles oprydning på legepladsen. Dvs. ca. kl går vi alle sammen ud og rydder op på legepladsen og vi er ikke færdige før skurene er lukket eller de voksne som er ude har sagt vi er færdige. Bhkl.afd. har mandag, tirsdag og er fælles med om fredagen. Vi hjælper børnene med at rydde op, når de har svært ved at få det gjort, - også for at være en rollemodel. Vi laver nogle nemme systemer så det er nemmere for børnene at rydde op. Vi har en regel om at man ikke må gå i andres tasker og kasser, og at vi voksne spørger om lov hvis vi gør det, for at vise at det er sådan man gør det. Børnene oplever at der er en konsekvens af deres handlinger, f.eks. at børnene selv skal tage toiletrullen op af toilettet, som pågældende har puttet i. Vi forsøger at undgå kollektive konsekvenser. Vi voksne fungerer som og signalerer at vi er en enhed i forhold til de grundlæggende rammer/regler i dussen, f.eks. at vi skal rydde op ude på legepladsen. Det er dog plads til, at et barn kan blive hørt i dets personlige frustrationer og der samtidigt kan være plads til at afvige fra den fælles enhed i nogle tilfælde som vi voksne skønner, er nødvendige i den pågældende situation. NB: Det er vigtigt at vi i forhold til ovenstående har fokus på om der er personlige faktorer der kræver at der skal en særlig indsats til i forhold til det enkelte barn. Opfordring til forældre om at være opmærksomme på at børnene ikke har noget med hjem som ikke er deres. firkantede regler, følelsen af ansvarlighed kommer senere Besøg i andre afdelinger Årlige aktiviteter: Udedage Juletur Påsketur Julegaver Hvordan integrerer vi integrationsgruppens mål?

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn

For barnet betyder det at Det knytter venskaber Det hjælpes til at løse konflikter selv Det opfordres til at hjælpe andre børn I Holsted børnehave styrker vi barnets sociale kompetencer Fordi børn der er sociale har større forudsætning for at samarbejde, de bliver mere tolerante, og alvorligt drilleri/mobning mindskes. Det knytter

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Dus-indholdsplan for Tini-dussen

Dus-indholdsplan for Tini-dussen Dus-indholdsplan for Tini-dussen I Tinidussen vil vi skabe en tryg hverdag, som vi mener, er grundlaget for udvikling af den enkelte. Vi ser det som vores opgave, at være med til at gøre barnet parat til

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Social udvikling. Sammenhæng:

Social udvikling. Sammenhæng: Social udvikling Sammenhæng: Mennesket er et socialt væsen. Barnet er fra fødslen afhængigt af kontakt med og stimulation fra andre mennesker. Gennem barndommen er et tæt følelsesmæssigt samspil med betydningsfulde

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014 Ajourført af bestyrelsen og personalet i den 16. januar 2014 Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere