MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING"

Transkript

1 Ny daginstitution Tranehavevej Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, København K Møllegade Sønderborg Tlf Fax Reg. nr L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc

2 Sønderborg, den sag ref. rch INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG FORMÅL STAMOPLYSNINGER TIDLIGERE UNDERSØGELSER UNDERSØGELSER RESULTATER VURDERING AF RESULTATER KONKLUSION REFERENCER HERTIL BILAGENE: Tegn 1 Situationsplan for udførte poreluftmålinger Bilag 1 Prøvetagningsrapport for poreluft Bilag 2 Analyserapport Forsidefoto: Poreluftudtagning december 2012 Møllegade Sønderborg Tlf Fax Reg. nr L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc

3 1. Indledning og formål På vegne af Rubow arkitekter, som er totalrådgiver for Københavns kommune i forbindelse med opførelse af ny daginstitution på ejendommen Tranehavevej 15, Valby, fremsendes hermed miljøteknisk undersøgelse forud for 8 ansøgning. Ejendommen er ikke kortlagt pt., men efter møde med Center for Miljø den 23. oktober 2012, forventes det at Region Hovedstaden vil kortlægge ejendommen. Kortlægningen sker med baggrund i miljøteknisk rapport af 10. juli 2012 /3/. Der er fremsendt undersøgelsesoplæg af Den er der modtaget accept af undersøgelsesoplæg med vilkår om også at undersøge indeklimarisikoen på friarealer. Formålet med undersøgelserne er derfor: at måle indholdet af flygtige komponenter i poreluften at danne grundlag for vurdering af inde- og udeklimarisikoen 2. Stamoplysninger Stamoplysninger om grunden er fremskaffet fra bl.a. Danmarks miljøportal og OIS /1/. Historikken fremgår af /2/. Lokalitetens adresse Matrikelnummer Grundareal 2860 m 2 Grundejer Bygherre Nuværende arealanvendelse Kortlægningsstatus Grundvandsinteresser Miljøhistorie Tidligere undersøgelser /3/ Tabel 1. Stamoplysninger. Tranehavevej 15, 2450 Kbh. SV 18e Valby, København Københavns Kommune Center for Ejendomme Nyropsgade 1, København K Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Rådhus 1599 København V Bold og skaterbane Områdeklassificeret Kortlægning forventes Ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser 1954 Barakker 1988 Etablering af boldbaner L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc Side 3/10

4 3. Tidligere undersøgelser I miljørapport /3/ vedr. undersøgelse af de øverste 50 cm jord på lokaliteten er der konstateret indhold af kulbrinter på mg/kg i TS. Kulbrinterne er identificeret som højerekogende kulbrinter såsom motor/smøreolie og tjære/asfalt. Endvidere er der konstateret indhold af PAH er og benzo(a)pyren på op til hhv. 9,5 og 1,7 mg/kg i TS. Forureningen stammer sandsynligvis fra asfalt eller tjærepap. I enkelte prøver er der konstateret indhold af bly på op til 48 mg/kg i TS. Ud af de 30 udtagne prøver har 23 et kulbrinteindhold over 300 mg/kg i TS. Da der ikke er nogen systematik i kulbrinteindholdet, må forureningen karakteriseres som diffus. På denne baggrund er det anbefalet at al overjord bortskaffes i et parti som forurenet jord, idet det vurderes for meningsløst at afgrænse de let forurenede områder fra de kraftigt forurenede områder. På lokaliteten er der udført 8 geotekniske boringer, se rapport /5/. I boringerne er der konstateret fyldjord til 0,5-1,2 m.u.t. I fyldjorden er der konstateret mørtel og teglrester. Herunder konstateres i alle boringerne moræneler med enkelte sandlag omkring 2,5 m.u.t. Der er konstateret et vandspejl 1,6 á 1,8 m.u.t. Vandspejlet er sekundært. 4. Undersøgelser 4.1 Etablering af målepunkter Der er udført 24 stk. poreluftmålinger. Målingerne P1-P18 er udført i byggefeltet, mens målingerne P19-P24 er placeret i ubefæstede friarealer. Punkternes placering er vist på tegn 1. Idet forurenet overjord afrømmes, er målingerne P1-P18 udført ved at bore igennem overjorden og ned til intakte aflejringer. Herefter er boringerne monteret med ø 25 mm PE rør, som er filtersat under fyld, typisk fra 1,2-1,8 m.u.t for udtagning af poreluftprøver. Over filteret, i overgangen mellem intaktaflejringer og fyld, er der etableret en bentonitprop. Bentonitprop er vandet umiddelbart herefter med postevand for at sikre at den slutter lufttæt omkring ø 25 mm rør. I friarealer afrømmes op til 0,5 m jord, som udskiftes med ren jord. Prøverne P19-P24 i friarealer er derfor filtersat fra 0,5-1,1 m.u.t. og der er etableret bentonitprop ved terræn. Prøverne er sikret mod hærværk med ø110 PVC rør afsluttet i terræn med låg. På top af rør monteres prop med 6 mm PEL slange og slangeklemme for udtagning af luftprøver. Side 4/10 L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc

5 4.2 Prøveudtagning I perioden 6-7. december 2012 er der udtaget poreluftprøver fra alle poreluftrør. Prøverne er udtaget med pumper indstillet og leveret af Eurofins A/S. Der er pumpet i min 50 min for hovedrøret ved en ydelse på 1,0 l/min og 20 minutter for birøret ved en ydelse på 0,5 l/min. Ydelsen er kontrolleret med flowmåler ved start og løbende under måleperioden. Pumpen er på den sikre side indstillet til et flow lige over 1,0 l/min (1,02-1,04 l/min). På baggrund af flow og pumpetiden kan oppumpet volumen beregnes. Endvidere kontrolleres modtryk under renpumpningen. Der er renpumpet i min 2 minutter. Prøverne er opsamlet på dräger kulrør leveret af laboratoriet. Prøverne er udtaget i periode med sne på terræn, hvilket giver resultater på den sikre side, idet afdampning forhindres. I øvrigt er store dele af terræn befæstet. Prøverne er opbevaret i køletaske ved 5 C indtil behandling på analyselaboratoriet. Forinden prøveudtagning er barometertrykket på lokaliteten registreret. Prøveudtagningsrapport for poreluftmålinger er vedlagt i bilag 1. Billede 1. Kontrol af modtryk under renpumpning Side 5/10 L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc

6 Billede 2: Udvikling af barometertryk (DMI) Der er ikke udtaget prøve fra P4, idet denne trak falsk luft. Modtrykket var højt og bentonitproppen blev derfor utæt, hvilket kunne høres. Billede 2: Udtagning af prøve på kulrør L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc Side 6/10

7 4.3 Kemiske analyser 23 sæt kulrør er analyseret for følgende komponenter: Total kulbrinter opdelt på kogepunktsintervaller ved GC-FID Benzen, toluen og xylener ved GC-MS Chlorerede opløsningsmidler inkl nedbrydningsprodukter ved GC-MS Analyserne er udført med akkrediterede metoder af Eurofins A/S. 5. Resultater Resultater af poreluftkontrol er vedlagt i tabel 2. Overskridelser af afdampningskriteriet er markeret med fed. Prøve P4 er ikke udtaget pga. lækage, se bilag 1. Punkt. P1 P2 P3 P5 P6 P7 Kriterier Benzen 0,66 0,67 0,73 2,1 0,72 0,28 0,13 Toluen 1,1 1,8 1 2,2 < 0,83 < Ethylbenzen 0,4 1,2 0,44 0,52 0,4 < 0,2 - sum af xylener 1,84 6,6 1,9 2 1,7 <0,4 100 C 9 -C 10 aromater 8,84 <4,36 1,26 <1,33 1,21 <1,2 25 >C 6 -C 10 < 96 < 93 < 81 < 100 < 83 < >C 10 -C 25 < 96 < 93 < 81 < 100 < 83 < >C 6 -C 25 Sum # # # # # # 100 Chloroform < 0,19 2,8 < 0,16 < 0,2 0,49 < 0,2 20 1,1,1-trichlorethan < 0,19 < 0,19 < 0,16 < 0,2 < 0,17 < 0,2 500 Tetrachlormethan < 0,19 < 0,19 < 0,16 0,34 < 0,17 < 0,2 5 Trichlorethylen < 0,19 < 0,19 < 0,16 < 0,2 < 0,17 < 0,2 1 Tetrachlorethylen 5,4 1,6 5,4 0,78 2,1 3,2 6 Vinylchlorid < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,04 1,1-dichlorethylen < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 10 1,2-dichlorethylen < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 400 <x,x= under detektionsgrænsen Tabel 2a: Analyseresultater poreluft i g/m 3 L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc Side 7/10

8 Punkt. P8 P9 P10 P11 P12 P13 Kriterier Benzen 0,52 0,76 0,41 0,22 0,49 < 0,2 0,13 Toluen < 1 < 0,86 < 1 < 1 < 1 < Ethylbenzen < 0,2 < 0,17 < 0,2 < 0,2 0,27 < 0,2 - sum af xylener <0,54 0,69 <0,4 <0,4 0,82 <0,4 100 C 9 -C 10 aromater <1,2 <1,26 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 25 >C 6 -C 10 < 100 < 86 < 100 < 100 < 100 < >C 10 -C 25 < 100 < 86 < 100 < 100 < 100 < >C 6 -C 25 Sum # # # # # # 100 Chloroform 0,24 < 0,17 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 20 1,1,1-trichlorethan < 0,2 < 0,17 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 500 Tetrachlormethan 0,27 0,45 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 5 Trichlorethylen < 0,2 < 0,17 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 1 Tetrachlorethylen 0,86 < 0,17 < 0,2 < 0,2 0,23 < 0,2 6 Vinylchlorid < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,04 1,1-dichlorethylen < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 10 1,2-dichlorethylen < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 400 <x,x= under detektionsgrænsen Tabel 2b: Analyseresultater poreluft i g/m 3 Punkt. P14 P15 P16 P17 P18 P19 Kriterier Benzen 0,76 0,59 0,35 0,22 0,62 0,75 0,13 Toluen 2,2 1,1 < 1 < 1 1,3 < Ethylbenzen 0,61 0,31 < 0,2 < 0,2 0,27 0,22 - sum af xylener 2,59 1,31 <0,4 0,66 0,95 0, C 9 -C 10 aromater <2,2 <1,23 <1,2 <1,2 <1,2 <1,57 25 >C 6 -C 10 < 100 < 100 < < 100 < >C 10 -C 25 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < >C 6 -C 25 Sum # # # 100 # # 100 Chloroform < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,31 0,23 1,5 20 1,1,1-trichlorethan < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 500 Tetrachlormethan 0,4 0,27 < 0,2 < 0,2 0,5 < 0,2 5 Trichlorethylen < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 1 Tetrachlorethylen 0,29 < 0,2 1,2 0,27 0,4 0,22 6 Vinylchlorid < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,04 1,1-dichlorethylen < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 10 1,2-dichlorethylen < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 400 <x,x= under detektionsgrænsen Tabel 2c: Analyseresultater poreluft i g/m 3 L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc Side 8/10

9 Punkt. P20 P21 P22 P23 P24 Kriterier Benzen 0,91 0,46 0,8 1,1 0,41 0,13 Toluen 0,98 < 0,96 2,6 1,6 < Ethylbenzen 0,3 0,25 7,6 0,46 0,33 - sum af xylener 1,2 1,15 20,8 1,65 0, C 9 -C 10 aromater 7,7 <1,88 <2,76 2,31 4,1 25 >C 6 -C 10 < 96 < < 100 < >C 10 -C 25 < 96 < 96 < 93 < 100 < >C 6 -C 25 Sum # # 150 # # 100 Chloroform 0,2 < 0,19 < 0,19 0,27 0, ,1,1-trichlorethan < 0,19 < 0,19 < 0,19 < 0,2 < 0,2 500 Tetrachlormethan 0,21 < 0,19 < 0,19 < 0,2 < 0,2 5 Trichlorethylen < 0,19 < 0,19 < 0,19 < 0,2 < 0,2 1 Tetrachlorethylen 0,63 0,6 0,53 0,83 0,89 6 Vinylchlorid < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,04 1,1-dichlorethylen < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 10 1,2-dichlorethylen < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 400 <x,x= under detektionsgrænsen Tabel 2d: Analyseresultater poreluft i g/m 3 6. Vurdering af resultater Generelt er der konstateret overskridelser af afdampningskriteriet for benzen i alle prøver. Største overskridelse er på en faktor 17 i P5. I P22 er der konstateret en mindre overskridelse af afdampningskriteriet til total kulbrinter på en faktor 1,5. Der er konstateret mindre indhold af Tetrachlormethan og Tetrachlorethylen under afdampningskriteriet. Det er vores vurdering at resultaterne ikke skyldes en lokal forurening, men at der nærmere er udtryk for et baggrundsniveau i området på grund af en generel forureningspåvirkning af grundvandet. Iht. miljøstyrelsens vejledning nr. 7 side 56 /2/ er der ikke indeklimarisiko ved et normalt armeret terrændæk, såfremt der ikke måles overskridelser over en faktor 100. Største overskridelse er på en faktor 17. På denne baggrund udgør forureningen ikke en sundhedsmæssig risiko. L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc Side 9/10

10 7. Konklusion Der er ikke konstateret afdampning fra jorden som kan medføre en indeklimarisiko ved følsom arealanvendelse, såfremt terrændækket udføres traditionelt som et armeret betongulv. På denne baggrund afsluttes undersøgelserne og der udarbejdes 8 ansøgning for projektet med et armeret terrændæk. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, bedes de rettet til undertegnede. Richard de Churruca Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S Referencer /1/ Danmarks miljøportal, arealinfo.dk OIS Offentlig informationsserver Besøgt den 12. november 2012 /2/ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 Oprydning på forurenede lokaliteter - Hovedbind Miljøstyrelsen 1998 /3/ Københavns Kommune Undersøgelse af 50 cm reglen Tranehavevej 15, 2450 Kbh. SV Sloth Møller A/S den 10. Juli 2012 /4/ Københavns Kommunes byggesagsarkiv Besøgt den 23. oktober 2012 /5/ Københavns Kommune Geoteknisk rapport, Tranehavevej 15, 2450 Kbh. SV Sloth Møller A/S den 2. Juli 2012 L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ miljorapport2.doc Side 10/10

11 1 1 10M 10M 10M lem 1 H 10M H madrasskabe H 9M vm SLV H 10M H brus H H 10M H SLV 10M H H M 9M 3 H H 10M 6M H A303 skydedør EE A303 skydedør ken m. bænk m. vinkeniche m. bænk m. vinkeniche 19 m2 19 m2 ovenlys lem til - H i 9M - H - H pergola pergola - H A B C D E F G H I J bænk OBS gips lysning bænk stillerum udgør 9m2 terrasse stillerum udgør 9m2 ovenlys ovenlys pergola bænk vinkeniche thekøk stillerum udgør 9m2 overdækket cykelparkering 16M G.D. terrasse teknikrum gard. køkpers. ovenlys ovenlys 16M G.D. overdækket indgangsparti brus infoskærm glasparti. ovenlys fuldintegreret gulvmåtte 16M G.D. stillerum udgør 9m2 stillerum udgør 9m2 bænk vinkeniche terrasse stillerum udgør 9m2 ovenlys pergola A302 CC A302 A301 skydedør udhæng 1780 P21 P22 P20 P23 P24 B4 B3 10M G.D. 10M G.D. 10M G.D. B1 B2 10M G.D. Glasdør rullebord Glasdør P18 P14 P16 Glasdør P9 ovenlys 9M - H 10M 10M ovenlys ovenlys 9M - H 9M H 9M H H H H ovenlys ovenlys 9M - H H, EI2 30-C 6M 6M H H 9M - H lem lem lem 16M G.D. - H ovenlys ovenlys ovenlys H, EI2 30-C 9M - H H H P12 P6 18e 10M G.D. 10M G.D. P17 ovenlys ovenlys P15 skydedør 1 A303 EE A303 1 A302 P10 P5 P13 P3 B6 P7 B8 P1 B7 B5 P4 P11 CC A302 P2 P8 1 A301 P19 A301 Tranehavevej MØLLEGADE SØNDERBORG TLF: FAX: Gammel Køge Landevej VALBY TLF: FAX: Silkeborgvej 47, Århus C TLF: FAX: Københavns Kommune Tranehavevej 15, Valby Sag nr.: N Situationsplan for poreluftmålinger og geotekniske boringer Tegn.nr.: 1 REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF Mål: 1 : 250 init: RCH/heh Tegn.nr.: 1 Dato: Rev.:

12 PORELUFTMÅLINGER Lokalitet: Tranehavevej 15, Kbh SV Sag nr.: Prøvested: Udført af: Rch Barometertryk: 1002 Dato: Temperatur: -1 C Kulrør: Prøve id. Pumpe nr. Ydelse Forpumpning Modtryk Pumpetid Volumen (l/min) (min) (mbar) (min) (liter) P ,02 3 2, P , P ,03 2 1, P , P ,02 3 3, P , P ,02 19,4 P ,02 2 2, P , P ,02 4 1, P , P ,03 3 6, P , Bemærkninger: Lidt sne, frostskorpe på jorden. P4 trækker falsk luft, kan høres Møllegade Sønderborg Tlf Fax Reg. nr L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ poreluft marknoter.doc

13 Kulrør: Prøve id. Pumpe nr. Ydelse Forpumpning Modtryk Pumpetid Volumen (l/min) (min) (mbar) (min) (liter) P ,02 3 3, P , P , , P , P , , P , P ,02 1, P ,02 2 2, P ,02 2 1, P , P ,03 2 0, P , Bemærkninger: Lidt snefald, frostskorpe på jorden, overskyet P4 trækker falsk luft, kan høres Side 2/4 L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ poreluft marknoter.doc

14 PORELUFTMÅLINGER Lokalitet: Tranehavevej 15, Kbh SV Sag nr.: Prøvested: Udført af: Rch Barometertryk: 1005 Dato: Temperatur: 1 C Kulrør: Prøve id. Pumpe nr. Ydelse Forpumpning Modtryk Pumpetid Volumen (l/min) (min) (mbar) (min) (liter) P , , P , P , , P , P , , P , P , , P , P ,02 3 2, P , P , , P , Bemærkninger: Solrigt klar himmel, ingen nedbør Side 3/4 L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ poreluft marknoter.doc

15 P ,02 3 0, P , P ,03 3 2, P , L:\Sloth\2012\121323\09_BRG Beregninger_Rapporter\ poreluft marknoter.doc Side 4/4

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Lok.nr. 56578002: Storegade 86, Holsted Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Journalnr. 08/19121 Juli 2012 PROJEKT Supplerende undersøgelser

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Himmark Strand, Nordals. Miljøundersøgelse på Himmark Strand

Himmark Strand, Nordals. Miljøundersøgelse på Himmark Strand 523-05725 Himmark Strand, Nordals Miljøundersøgelse på Himmark Strand April 2009 Himmark Strand MILJØUNDERSØGELSE PÅ HIMMARK STRAND April 2009 Himmark Strand MILJØUNDERSØGELSE PÅ HIMMARK STRAND April 2009

Læs mere

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg ATV Vintermøde 2014 Temadag 1, Ny undersøgelsesmetoder i teori og praksis Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg Christian Buck, Projektleder,

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 3641200075

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Tilbud og afregningsgrundlag. EU-Udbud af indledende undersøgelser 2015/S

Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Tilbud og afregningsgrundlag. EU-Udbud af indledende undersøgelser 2015/S Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) EU-Udbud af indledende undersøgelser 2015/S 041-070201 Marts 2015 TILBUD OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDGIVET AF KONTORET FOR

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jordforurening

Påbud om undersøgelse af jordforurening Novozymes A/S Hallas Alle 1 4400 Kalundborg Att.: Tommy Skullerud Rasmussen, TMRS@novozymes.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01738 Ref. jamul/suand Den 27. januar 2016 Fremsendt med Digital Post til CVR

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud Jordbundsundersøgelser Vejgeoteknik Boreteknik tekniske boringer Rådgivning Kontrol Kommunale Ejendomme Att.: Jasper Kammer Wittenkamp jkwit@frederikssund.dk Sag nr.: 16.2639 Deres ref.: Slangerup, den

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Region Hovedstaden Koncern Miljø Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Koncern Miljø, maj 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING... 5 2 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Viborgvej 80-82, Randers

Viborgvej 80-82, Randers Regionshuset Holstebro Jord og Råstoffer Lægårdvej 12 DK7500 Holstebro Tel. +45 8728 5007 www.regionmidtjylland.dk Viborgvej 8082, Randers Undersøgelse af indeklimapåvirkning for naboejendomme Lokalitetsnr.

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

Udfordringer med diffusionstætte rør

Udfordringer med diffusionstætte rør Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Indsæt billede: : Klik på billedeikonet i midten af sliden 2. Browse efter dit billede. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2.

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. Notat Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. kvartal af 2015 7. juli 2015 Projekt nr. 220925 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL DISPOSITION Udfordringen Indeklimamålinger, metoder og muligheder Resultater fra cases med GC-scan Konklusion Fremtiden? INDEKLIMAMÅLINGER

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse.

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Per Novrup, Region Midtjylland Børge Hvidberg, Region Midtjylland 9.

Læs mere