Priser og Forretningsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Priser og Forretningsbetingelser 2015

2 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks Kalundborg Telefon Telefax Åbent Mandag-torsdag: Fredag: Telefon udenfor kontortid Mandag-fredag: Lørdag, søndag og helligdage: Web side

3 Kalundborg Havn Priser og Forretningsbetingelser er gengivet på Kalundborg Havn s hjemmeside Alle priser er opgivet excl moms I. Skibsafgift... Side 1. Almindelige bestemmelser Fritagelse for skibsafgift Tilbagebetaling af skibsafgift... 5 II. Vareafgift 1. Almindelige bestemmelser Færgegods I og II Fisk og skaldyr Fritagelse for vareafgift Tilbagebetaling af vareafgift III. Port Security Fee 1. Almindelige bestemmelser IV. Administrationsafgift V. Afgivelse af oplysninger VI. Regulativ for udlejning af vandarealer og beregning af overliggepenge VII. Krantakster VIII. Takster for leje af Havnens materiel IX. Timelønssatser X. Levering af vand og el XI. Afgifter for leje af arealer XII. Modtageordning for affald fra skibe XIII. Lystbåde XIV. Søværnets skibsanløb priser

4 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af bruttoton (BT) således at evt. brøkdele af BT bortkastes. Afgiften dækker skibets henliggende i 10 kalenderdage. Henligger skibet mere end 10 kalenderdage, betales for den næste 10 dages periode og følgende perioder i stedet for skibsafgift en lejeafgift, svarende til 75 % af skibsafgiften. Skibsafgiften betales således: Skibstype Skibsafgift pr. BT Note gældende fra 1/ / Erhvervsskibe 3,35 1 Erhvervsskibe månedsafgift 18,30 1 Færger 4,30 2 Bugserbåde 1,70 3 Bugserbåde - månedsafgift 9,25 Krydstogtskibe 2,00 4 Supply både 1.810,00 pr. md. - Erhvervsbåde < 100BT 215,50 pr. anløb - Danske Militærskibe - 5 Anmeldelse af skibe - 6 Note : 1. Gælder for skibe over 100 BT. For mindre skibe se afsnit XIII. 2. Færgetaksten er kun gældende for fartøjer, der året rundt intensivt anløber/afgår Havnen, og tilfører Havnen yderligere indtægter i form af vareafgifter. 3. Taksten for slæbebåde gælder fra og med anløbsdagen og 10 kalenderdage frem. Såfremt skibet afsejler og anløber igen inden udløb af denne 10 dages periode faktureres der ved anløb for ny 10 dages periode. 4. Taksten er kun gældende for skibe større end BT. Taksten gælder for henliggende i op til 48 timer. 4

5 5. Særlig afgift i henhold til liste se side Såfremt Kalundborg Havn som følge af manglende skibsanmeldelsesblanket, eller manglende udfyldelse foranlediger dokumentet udarbejdet faktureres der administrationsgebyr med kr. 500,00 excl. moms jf. punkt 4 side 13 Månedsafgiften for et skib betales månedsvis bagud til havnen og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den af afgiften omfattede måned. 2. Fritagelse for skibsafgift Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra de tilfælde hvor skibet anløber og losser fisk, der er indladet i en anden havn. Skib som tilhører fremmede statsmyndigheder og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. Skibe der udelukkende anløber havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lignende, samt skibe som på grund af havari, eller vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudset, at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. Lystfartøjer, når de benyttes til lystsejlads. Havnen kan dog for sådanne fartøjer opkræve afgift i henhold til et af havnen fastsat afgiftsregulativ. 5

6 II. VAREAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Vareafgiften betales af alle varer der oplosses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme. Skibet eller dets herværende agent skal forinden skibets afsejling indbetale vareafgiften til havnen. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen, og skibet har regres over for varemodtageren respektive vareafsenderen. For så vidt angår vareafgiften af fersk fisk m.v. gælder dog reglerne i punkt 3. Vareafgiften afregnes med kr. 15,70 pr. ton. Dog er der reduceret afgift på varearter beskrevet i gruppe I og II Gruppe I: Vareafgifter gruppe I afregnes med kr. 10,10 pr. ton i henhold til nedennævnte varetype: Vare type Henvisning til Toldtariffen *)Kartofler Hovedposition *)Foder ærter Varekode *)Tapioca Varekode *)Korn Kapitel 10 *)Mel og gryn af korn Hovedposition *)Olieholdige frø, andre Kapitel 12 undtagen varer henhørende under varekoder frø og frugter m.v samt hovedposition *)Sildemel, oliekager, Kapitel 23 vegetabilske produkter m.v. anvendelige til dyrefoder. *)Salt, cement Hovedposition & *)Gødningsstoffer Kapitel 31 *)Træ, uforarbejdet og Hovedposition & groft forarbejdet *)Varer af sten, cement, Kapitel 68 asbest m.v. *) Stenkul, brunkul, koks Hovedposition og sten *)Klinker, lerrør og Hovedposition ildfaste sten *)Mursten Hovedposition *)Metaller, uædle, Hovedposition , 72.18, , , affald m.v , , , og

7 *) De efter angivelse af toldtariffens numre anførte varegruppebetegnelser er kun vejledende. Toldtariffens tekst er afgørende for, hvilke varegrupper der skal henføres til kapitel- eller hovedpositionsnumrene. Varer der ikke er nævnt i ovenstående kan oplyses,men toldtariffen vil altid være afgørende. Gruppe II Vareafgifter gruppe II afregnes med kr. 4,50 pr. ton i henhold til nedennævnte varetype. Vare type Henvisning til Toldtariffen *)Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse. Kapitel 5 *)Sukkerroer m.v., andre roer m.v. Varekode , hovedposition *)Jord- og stenarter, kalk, gips og Kapitel 25, undtagen varer henhørende under svovl hovedposition (salt) og (cement) *)Malme, slagger og aske Kapitel 26 *)Jernsulfat Varekode *)Kemi-gips Kapitel *)Glasskår o.l. Hovedposition *)Biomasse/gærfløde (Kommunalt affald) *) De efter angivelse af toldtariffens numre anførte varegruppebetegnelser er kun vejledende. Toldtariffens tekst er afgørende for, hvilke varegrupper der skal henføres til kapitel- eller hovedpositionsnumrene. Varer der ikke er nævnt i ovenstående kan oplyses, men toldtariffen vil altid være afgørende. 7

8 2. Færgegods Færgegods I: Lastbiler, trailere m.v.: Kr.: Enten pr. ton brutto vægt 5,85 eller pr. enhed** ( kg) 61,95 Uindregistrerede biler (køretøjer) pr. bil. 7,40 Efter aftale med Kalundborg Havn kan færgegods på den enkelte færgerute i stedet for efter vægt betales i forhold til de overførte enheder**. Færgegods II: Busser, indregistrerede personbiler samt campingvogne m.v. Af indregistrerede busser, personbiler og campingvogne, der ind - & udskibes inden for havnens område, betales en afgift. Kr.: Busser, pr. stk 62,70 Indregistrerede biler & campingvogne pr stk 7,40 Afgiften betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. **) Enhed er defineret således: 1 sololastbil 1 enhed 1 lastbil m. hænger 2 enheder 1 sættevogn m. trækker 2 enheder 1 løstrailer u. trækker 2 enheder 1 modulvogntog 3 enheder 3. Fisk og skaldyr 8 Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskerkvaser i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,2 % af værdien ved salg i første hånd, dog 2,2 % for så vidt angår rejer, der i dybfrossen og emballeret stand oplosses fra fiskerfartøjer.

9 Vareafgiften for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen, afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højest en måned. Aftageren er på forlangende pligtig at angive specifikation over indkøbene, ligesom føreren af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige, skriftlig at give oplysninger om lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt. Skibsføreren skal til havnen skriftlig angive varens art og vægt. Varens samlede vægt angives med bruttovægt i hele hundrede kg, således at brøkdele af hundrede kg bortkastes. Ved takstændring beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losningen, respektive indladningen blev påbegyndt. 4. Containergods Vareafgift pr. fyldt container uanset størrelse på container Kr. 180,00 ISPS-tillæg pr. container Kr. 10,20 Pladsleje til containere på terminalen Efter forhandling med havnen Fritagelse for vareafgift Fritagelse for vareafgift kan eventuelt forhandles med havnen. 9

10 Fiskerihavn Told DSB Lystbådehavn Lystbådehavn KS 1 6 m. Ro/Ro VESTHAVN m. Færgelejer KS = Kornlaster Ro/Ro = Roll on / Roll of 1 Portalkran Kajnummer MED GRØN = VANDDYBDE Kajlængder kan ses på under kort N W E S 0 m 500 m 1000 m

11 4 7 6 m. 9 8 m. 5 6 KS 10 m. 10 m. ØSTHAVN Ro/Ro Havnekontor 8 m. 10 Ro/Ro 12 m. 13 KS 25 t. Kran SYDHAVN 10 m. 25 t. Kran 9 m Ro/Ro 14V 9 m m. 14E 7 m. Statoil Pier 15 m. DOKHAVN 17

12 5. Tilbagebetaling af vareafgift Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde: Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav over for Kalundborg Havn, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. Ved tilbagebetaling opkræves et ekspeditionsgebyr pr ekspedition kr. 300,00 Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren, respektive vareafsenderen, til skibet eller dets agent, kan tilbagebetaling efter anmodning finde sted, når følgende betingelser er opfyldt. Skibet eller dets agent skal samtidig med indbetalingen til havnen opkræve vareafgiften hos varemodtageren respektive vareafsenderen. Opkrævningen skal indeholde meddelelse om, at såfremt beløbet ikke er indbetalt inden 5 dage, vil havnen blive underrettet. Er vareafgiften ikke betalt af varemodtageren, respektive vareafsenderen, inden nævnte frist, skal meddelelse herom, bilagt kopi af brevet til varemodtageren, respektive vareafsenderen, umiddelbart sendes til havnen. Der tilbagebetales ikke beløb under kr. 500,00 12

13 III. PORT SECURITY FEE 1. Almindelige bestemmelser Pr. 1. juli 2004 er der indført takst for Port Security (Terrorsikring). Kalundborg Havn er inddelt i sikrede og ikke sikrede havneafsnit, og betaling af Port Security Fee sker for alle skibe, der anløber sikrede havneafsnit og dækker ligesom skibsafgiften skibets henliggende i 10 kalenderdage. Henligger skibet mere end 10 kalenderdage, betales for den næste 10 dages periode og følgende perioder i stedet en afgift på kr. 0,35 pr. BT dog minimum kr. 250,00 i Port Security Fee. Gældende fra 01/ / : Kr. Ved hvert anløb/bt (min. 335 kr./anløb) BT 0,75 Slæbebåde ved hvert anløb/bt* BT 0,35 Slæbebåde månedsafgift BT 1,70 Ved månedsafgift/bt (min kr./måned) BT 3,65 For Krydstogtskibe opgøres taksten efter skibenes behov Supply- både måned 635,00 IV. ADMINISTRATIONSAFGIFT I forbindelse med udøvelse af rykkerprocedure, viderefakturering eller lignende arbejde, opkræves en administrationsafgift. Administrationsafgift udgør for 2015 Kr. 500,00 V. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibs- og vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de nødvendige lovpligtige oplysninger til brug for fremstilling af statistik samt indberetning - om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. - til offentlige myndigheder. VI. Regulativ for udlejning af vandarealer og beregning af overliggepenge inden for Kalundborg Havns søterritorium 1 Reglerne i nærværende regulativ gælder for fartøjer, som med Kalundborg Havns tilladelse oplægges i Havnen eller ved broer og estakat samt for vandarealer, der udlejes til skibsværfter, flydedok, reparationsflåder m.v., jf. Kalundborg Havns Priser- og Forretningsbetingelser. 13

14 2 a. Den i Priser- og Forretningsbetingelser anførte lejeafgift fastsættes for hver 10 kalenderdages periode til 75 % af de til enhver tid gældende skibsafgifter for Kalundborg Havn. b. For vandarealer, der benyttes til skibsværfter, flydedokke og reparationsflåder m.v. fastsættes lejeafgiften som for landarealer i første række, hvortil de lejede vandarealer grænser. c. For vandarealer, der ikke kan henføres under de i punkt a og b omhandlende kategorier, fastsættes lejeafgiften for særlig aftale mellem lejeren og Havnemyndigheden. 3 Afgiften opkræves af Havnekontoret og betales forud for hver 10 kalenderdages periode. For fartøjer med mere permanent oplægning, betales dog kvartalsvis eller halvårsvis forud. 4 For logiskibe gives der normalt ikke tilladelse for oplægning i Havnen. Hvis dette undtagelsesvis sker med Havnemyndighedens skriftlige tilladelse, fastsættes særlige regler for betalingen i det enkelte tilfælde. 5 Havnebestyrelsen kan til enhver tid, når særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra ovennævnte regler. VII. Kraner/lossemaskiner takster og timelønssatser Kranarbejde der udføres i forbindelse med skibsanløb som medfører fakturering af vareafgift, afregnes med tons-/timebetaling. Normal arbejdstid er mandag til torsdag kl til og fredag kl til Alle arbejder tillægges aften, nat eller weekendtillæg, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Ved alle arbejder betales for minimum 1 time. Der henvises til Kalundborg Havns kranregulativ for beskrivelse af vilkår. Entreprenørarbejde Alle kran- og grabopgaver der udføres uden fakturering af skibs- og vareafgifter, afregnes med entreprenør timesats. Pr. time 1.250,00 Kranopgaver i forbindelse med udlægning og optagning af fendere faktureres med entreprenørsats. 14

15 Bestilling af krankørsel: Kranopgaver bestilles i følgende tidsrum: Hverdage : kl Weekend og helligdage : kl Dette omfatter også krankørsel til udførelse i følgende tidsrum: Hverdage : kl Weekend og helligdage : kl Afbestilling af bestilt kranopgave til udførelse i følgende tidsrum, Hverdage : kl Weekend og helligdage : kl Faktures administrationsgebyr med Kr. 500,00 pr. opgave. Nat- og weekendtillæg ved kranopgaver samt tjenesteydelser såsom levering af ferskvand: Nat- og weekendtillæg faktureres med Kr. 750,00 pr. gang på alle opgaver der ordres påbegyndt efter normal arbejdstids ophør og påbegyndes i tidsrummet kl Mandetimer faktureres således: Mandetimer: : Timesats + 50% tillæg : Timesats + 100% tillæg : Timesats + 200% på faktisk forbrugte timer inden for tidsrummet. Ved tvivlspørgsmål kontaktes havneadministrationen. 15

16 Portalkraner Ved krogdrift, kaj 12 og 13 Århus Kraner Pr. time 692,00 Arbejde med gribeskovl (grab) Århus Kraner Pr. tons 7,95 Trimning af korn (portalkraner) Pr. time 1.192,50 Ved arbejde med gribeskovl, minimum tons pr. time. Pr. time 150 tons Såfremt tons tal ikke opnås faktureres time sats. Sennebogen Mobilkran Ved krogdrift, alle kajområder, trimning og stakning af korn Pr. time 1.192,50 Laste/losseopgaver Pr. tons 7,95 Ved stakning af korn faktureres time pris. Pr. time 1.580,00 Laste/lossemaskine (træflis) Pr. tons 14,25 Ved arbejde med grab, minimum tons pr. time. Pr. time 150 tons Såfremt tons tal ikke opnås, faktureres time sats. Heavyliftkraner Ved spole- og andre løfteopgaver på kaj 12 og 13 faktureres min. 2 timer Priserne er incl. overtid/weekend/m.m. Mob/demob kaj 14E, 14W og 15 Pr. gang ,00 Mob/demob kaj , 13 Pr. gang 6.000,00 Ventetid Pr. time 3.120,00 Heavylift op til 50 tons gælder også containerløft & grabkørsel Pr. time 4.530,00 Heavylift over 50 tons gælder også containerløft & grabkørsel Pr. time 5.430,00 Forsikring, ved alle heavylift Pr. døgn 1.935,00 Stakning af korn Pr. time 1.785,00 Lossetragt: Ved udleje af lossetragt uden krankørsel tillægges mob/demob af lossetragten. Pr. gang 535,00 Rengøring efter brug Pr. gang 325,00 Lossetragttillæg/tons gods uden rengøring Pr. tons 1,25 Flåde Pr. dag 265,00 Motorbåd, tillagt mandetimer i.h.t. timetakster Pr. time 355,00 Traktorkost, tillagt mandetimer i.h.t. timetakster Pr. time 355,00 Multimaskine, tillagt mandetimer i.h.t. timetakster Pr. time 355,00 Leje af pumpe excl forbrug Pr. gang 1.305,00 Stropper op til 10 tons Pr. dag 240,00 Stropper over 10 tons og løftelåg Pr. dag 495,00 Opsætning og nedtagning af vandgardin pr. gang. 3 mandetimer Uden for normal arbejdstid tillægges overtidsbetaling og (normalsats) weekend tillæg som beskrevet i afsnit VII 16 VIII. Takster for leje af havnens materiel IX. Timelønssatser for normaltimer / overtimer Normaltimer: Normaltimer 308,00 Overtimer 50% 398,00 Overtimer 100% 507,00 Overtimer 200% 616,00 Timesats ved opgaver udført af driftsvagtpersonale: Timepris i forbindelse med specialopgaver, hvorpå Kalundborg Havn kræver tilsyn og ved afvikling af planlægningsmøder. Formandstimer 450,00

17 Overtimesatser ved krankørsel: Overtimer 50% 206,00 Overtimer 100% 308,00 Overtimer 200 % 616,00 Ventetimer 308,00 Udleje af personale uden for Havnens arealer: Normaltimer 347,00 Overtimer 50 % 449,00 Overtimer 100 % 543,00 X. Levering af Ferskvand og EL Vand: Pr. m 3 Pr. m 3 40,25 Til- og afrigning inden for normal arbejdstid Pr. time 308,00 El : El ved levering fra måler Pr. kwh 2,35 El solgt via kortsystem Pr. kwh 2,65 Leje af el tavler med indbygget måler (derudover betales for forbrug og levering) Pr. opsætning 173,00 XI. Afgifter for leje af arealer Takst 1A Pr. m 2 26,91 Takst 1C Pr. m 2 18,14 Takst IV Pr. m 2 14,29 Anførte priser på areallejer er beregnet på baggrund af senest kendte nettoprisindex - oktober 2014 XII. Modtageordning for affald fra skibe Kabys og andet affald : Kalundborg Havn modtager hvad der er opbygget under sidste rejse jvf gældende regler. Såfremt der ønskes ekstra containere faktureres følgende for hver 800 liter container leveret og afhentet ved skibet Pr. stk. 375,00 Maskinslop / olieaffald, pr. m 3 : Ankomst fra danske havne i Kattegat og Skagerrak max 1 m3. Ankomst fra havne i Østersøen max 2 m3. Ankomst fra havne i Nordsøen, Botniske Bugt, Finske Bugt og Engelske Kanal max 3 m3 Ankomst fra andre havne max 5m3. Såfremt et skib ønsker at aflevere mere slop olie end ovenstående er det for skibets regning. Maskinslop og olieaffald ud over de angivne mængder afregnes efter gældende dagspriser fra Dansk Olie Genbrug A/S. Gældende priser pr. 1. januar 2015 er følgende: liter: kr. 2,00/liter liter: kr. 0,95/liter 3. Over 6000 liter: kr. 0,85/liter 4. Hastegebyr kr. 500,00 5. Afhentning uden for normal arbejdstid tillægges gebyr på kr pr. afhentning. 6. Min pumpetid er 5m3/time. Ved overskridelse tillægges gebyr på kr. 600,00 pr. påbegyndt time. 7. Tømning af maskiner afregnes med kr. 600,00 pr. påbegyndt time. 8. Alle beløb er excl.moms. 17

18 Kloakspildevand og driftsaffald: Ankomst fra danske havne i Kattegat og Skagerrak max 1 m3. Ankomst fra havne i Østersøen max 2 m3. Ankomst fra havne i Nordsøen, Botniske Bugt, Finske Bugt og Engelske Kanal max 3 m3 Ankomst fra andre havne max 5m3. Såfremt et skib ønsker at aflevere mere slop olie end ovenstående er det for skibets regning. Kloakspildevand og driftsaffald ud over de angivne mængder afregnes efter gældende dagspriser. Til orientering kan priser fra Klaus Kloakservice anføres. Gældende priser pr. 1. oktober 2014 er følgende: 1. Tømning af toilet tank: kr ,00/time. 2. Aflæsning på rensningsanlæg: kr. 75,00/m3. 3. Udkald uden for normal arbejdstid: kr. 950, Overtid: kr. 190,00/time. 5. Alle beløb er excl. moms. XIII. Lystbåde og gæstesejlere Pladsleje for lystbåde Excl. moms Takster for oplægning af lystbåde i Vesthavnen Plads 102 til og med 206 samt plads 216 og 218 Pr. sæson 2.320,00 Plads 207 til og med 214 samt 219 til og med 315 og pladserne 501 til og med 550 Pr. sæson 3.200,00 Ved land- og søsætninger af lystbåde og joller til vinterplads Pr. løft 600,00 Beløbet dækker et løft af maksimal varighed på 1 time. Ved overskridelse heraf faktureres gældende sats, pr. påbegyndt halve time. Optagning/søsætning i forbindelse med højtryksspuling (Bundrensning). Optagning foretages tidligst kl og med søsætning senest kl alle hverdage mandag-fredag. Pr. gang 800,00 Rengøring af stropper i.f.m. bundrensning Pr. gang 350,00 Vinteropbevaring 1. oktober til 30. april, Havnens areal Pr. sæson 1.000,00 Sommeropbevaring 1. maj til 30. september, Havnens areal Pr. sæson 1.000,00 Depositum for midlertidig vinterplads modregnes ved udsætning af båden, så der betales pr. påbegyndt uge båden har stået på vinterpladsen. Depositum for midlertidig vinterplads Pr. gang 1.000,00 Midlertidig vinterplads pr. påbegyndt uge 100,00 Venteliste - indskrivning Pr. sæson 200,00 (Der henvises til priser incl. moms på sidste side) Gæstesejlere pr. døgn Både under 12 m Pr. døgn 108,00 Både over 12 m Pr. døgn 132,00 Både over 20 m Pr. døgn 208,00 (Der henvises til priser incl. moms og i Euro på sidste side) 18

19 XIV. Søværnets Skibsanløb priser 2015 Skibstype Benævnelse Navn Depl ton Pris: L-typen Fleksibelt støtteskib Eks.: Absalon/ ,00 Huitfeldt klassen F-typen Fiskeriinspektionsskib Eks.: Thetis 3, ,00 P-typen Standard Flex skibe Eks.: Havkatten ,00 Y-typen Orlogskutter Eks.: Drejø ,00 MSF-typen Minerydningsdrone ,00 A-typen Opmålings/ uddannelsesfartøjer Eks.: Birkholm ,00 Miljø- og transportskibe afregnes pr. BT Pladsleje m.m. for lystbåde Incl. moms Takst I Pr. sæson 4.000,00 Takst II Pr. sæson 2.900,00 Ved land- og søsætninger af lystbåde og joller til vinterplads Pr. løft 750,00 Vinteropbevaring Havnens arealer Pr. sæson 1.250,00 Sommeropbevaring Havnens arealer Pr. sæson 1,250,00 Depositum for midlertidig vinterplads modregnes ved udsætning af båden, så der betales pr. påbegyndt uge båden har stået på vinterpladsen. Depositum for midlertidig vinterplads Pr. gang 1.250,00 Midlertidig opbevaringsplads pr. påbegyndt uge 125,00 Venteliste - indskrivning Pr. sæson 250,00 Gæstesejlere pr. døgn Incl. moms Beløb i Euro Både under 12 m 135,00 18,00 Både over 12 m 165,00 22,00 Både over 20 m 260,00 35,00 19

20

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2017 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor kontortid 59 53

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014 Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2017 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie)... 1.031,00 1.001,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 649,00 630,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER 2015

FORRETNINGSBETINGELSER 2015 FORRETNINGSBETINGELSER 2015 Nærværende regulativ har gyldighed fra den 1. januar til den 31. december 2015 Havnebestyrelsen, december 2014 1 INDHOLD SIDE SKIBS- & VAREAFGIFT 3 11 REGULATIV & KRANTAKSTER

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Takster i 2014 Bilag 4

Takster i 2014 Bilag 4 100 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Øvrige takster Reglement for gadearealer i Svendborg 25,00 #REF!

Øvrige takster Reglement for gadearealer i Svendborg 25,00 #REF! UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED 2010 2011 2010-2011 LOV Stadepladser: Mindre stade ca. 9 m² pr. stade / kvartal 233,00 0 #REF! Mellemstort stade ca. 18

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. april 2017 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 01.12.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere