Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen"

Transkript

1 Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen

2 2 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND/DR Eksaminator/censor Bjarne Aalbæk Hotline regnskab/revision: Hotline moms: Hotline telefon

3 Økonomisk bistand til kapitalejere og ledelse

4 4 Ulovlige og lovlige lån Overblik Økonomisk bistand Fra IVS, ApS, A/S eller P/S til kapitalejere eller ledelse (Økonomisk bistand = stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed). Til kapitalejere eller ledelse i moderselskab Til personer, der er knyttet til en person jf. ovenstående. ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særlig nær. Hvis 4 betingelser overholdes (se kommende plancher) Til DK og visse udenlandske moderselskaber. Til selvfinansiering, hvis reglerne i overholdes Hvis der er tale om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Pengeinstitutter og realkredit Erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller i datterselskab (kun generelle medarbejderordninger) Forbudt/tilladt Forbudt Forbudt Forbudt Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt Tilladt

5 5 Betingede lovlige lån Der er 4 betingelser for lovlighed + en følgeregel: Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver. Den økonomiske bistand skal ydes på sædvanlige markedsvilkår. Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller bemyndigelse fra generalforsamlingen. Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport. Følgeregel: Der skal bindes et tilsvarende beløb under Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse i regnskabet under egenkapitalen. Bemærk at lån stadig vil være skattepligtige, hvis der bestemmende indflydelse.

6 6 Lovlige lån Hvilken personkreds er interessante? 1. Kapitalejere som er fonde 2. Kapitalejere som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (SMBA, foreninger mv.) 3. Kapitalejere som er fysiske personer (som ikke har bestemmende indflydelse (LL 2)) 4. Kapitalejere som er kapitalselskaber (som ikke har bestemmende indflydelse (ikke-moderselskaber)) 5. Ledelsesmedlemmer (som ikke er HOA med bestemmende indflydelse) 6. Ledelsesmedlemmers nærtstående 7. Moderselskabers ledelsesmedlemmer 8. Moderselskabers ledelsesmedlemmers nærtstående

7 7 Skattepligt 1. Hvis en person med bestemmende indflydelse (LL 2) låner penge, er det skattepligtigt. 2. Det långivende/sikkerhed selskab skal indeholde og indbetale kildeskat. 3. Selskabet får regreskrav mod hovedaktionær 4. Hvis hovedaktionæren tilbagebetaler kildeskatten og rente til selskabet inden selskabets selvangivelsesfrist er skatten ikke et nyt aktionærlån. 5. Sker tilbagebetalingen ikke inden denne frist, anses skatten og rente for et nyt skattepligtigt aktionærlån. 6. Tilbagebetaling til selskabet, medfører ikke skattepligt for selskabet (dog renten, som beskattes som tilskud) Bestemmende indflydelse efter LL 2:

8 8 Styresignal SKM SKAT Slip for dobbeltbeskatning Hovedregel: Lån + skat + rente betales tilbage til selskabet. OG kapitalejer bliver beskattet = dobbelt beskatning. 1 2 muligheder for at undgå dobbelt beskatning: Hævningen (fordringen) udloddes som udbytte eller uddeles som løn. Fordring udloddes som udbytte i 2018 Fordring gives væk som løn i 2018 Selskabsretligt en udlodning Uanset ord. eller ekstraord. = Vurderingsberetning Reglerne om mellembalance gælder Der skal være frie reserver til det. Skatteretligt ingen konsekvenser Der skal være en skriftligt aftale om det ( 127), hvis der er tale om enekapitalejer Skatteretligt ingen konsekvenser 2 Det skal være forsvarligt Det skal være forsvarligt 8

9 9 Eksempel hvor HOA ikke kan betale skat og rente Skatteprocent 40. Rente af fordring + skat fra hævetidspunktet. Lån ikke indberettet, men SKAT har opdaget det og sendt krav til selskabet i 20X1. Løn Udbytte Hævning 1. januar 20X Rente Skat Fordring uden skattemæssige konsekvenser (hvis udlodning sker inden selvangivelsesfristen) Fordring i regnskabet i alt Udlodning i 20X2 (1. januar, så ingen rente i 20X2) Fordring løn eller udbytte Udbytteskat ( * 0,27) Lønskat ( x 0,40) HOA til afregning af skatten HOA til afregning af rente HOA udligning af hovedfordring ved løn/udbytte

10 10 Eksempel hvor HOA ikke kan betale skat og rente Skatteprocent 40 Løn Udbytte Regnskab 20X1 fordring for selskabet i alt Skattemæssigt fradrag i selskabet 20X Skattepligtige renteindtægter i selskabet 20X Omkostning i regnskab 20X1 - - Omkostning i regnskab 20X Udbytte indgår i passiver 20X1 - - Udbytte indgår i passiver 20X HOA skattepligtig 20X HOA skattepligtig 20X Revisoromkostning fx HOA fradrag for renter 0 0

11 11 Eksempel hvor HOA ikke kan betale skat og rente Skatteprocent 40 Løn Udbytte Selskabets indberetning til SKAT 20X Selskabets indberetning til SKAT 20X Selskabets udskudte skat 20X1 ( x 0,22) ændring udskudt skat 20X Selskabets udskudte skat 20X2 (0 x 0,22) 0 0 ændring udskudt skat 20X

12 12 Løn/udbytte de selskabsretlige regler Udbytte Løn 380: Ikke højere udbytte end foreslået/tiltrådt af det centrale ledelsesorgan. Ikke mere i udbytte end frie reserver. 381 / 383.5: Der skal laves vurderingsberetning Vurderingsberetningen skal overholde ERKL Vurderingsberetningen skal overholde ISAE 3000 Måske mellembalance 138: Vederlaget til ledelse må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt. 12

13 13 Udbytte som ikke overholder formaliakravene Alle ulovlige udbetalinger skal generelt tilbagebetales med tillæg af rente (10,05%). For udbytte gælder dette dog kun, hvis kapitalejeren indså eller burde have indset, at udbetalingen var ulovlig. Kan beløbet ikke inddrives, eller har kapitalejeren ikke tilbagebetalingspligt (god tro at udbetaling var lovlig), er de, som har medvirket til beslutningen om udbetalingen eller gennemførelsen af denne eller til opstillingen eller godkendelsen af den urigtige regnskabsopgørelse, ansvarlige efter de almindelige erstatningsregler. Dette medfører ledelsesansvar. Udbytte som ikke overholder formaliakrav er også et ulovligt lån. Dette medfører korrekt regnskabsmæssig behandling. Ellers forbehold ved revision. Hvis skattepligtigt, skal skatten også behandles korrekt regnskabsmæssigt. Dette medfører også oplysning om ledelsesansvar ved ulovligt lån. Dette medfører sandsynligvis også oplysning om ledelsesansvar ved for sen/manglende indberetning (hvis skattepligtigt). 13

14 14 Regnskabsmæssig behandling klasse B Resultatopgørelse Lovlige lån: Rente indregnes i resultatopgørelsen under post 13 Andre finansielle indtægter. Renten udgør efter selskabslovens 210: Markedsvilkår: Måske 4-7% Ulovlige lån: Rente indregnes i resultatopgørelsen under post 13 Andre finansielle indtægter. Renten udgør efter selskabslovens 215: 10,05% om året. 14

15 15 Regnskabsmæssig behandling klasse B Aktiver Lovlige lån: Tilgodehavende anføres aktiver på omsætningsaktiver post 6 under tilgodehavender: Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse. Det er formentligt aldrig et anlægsaktiv, eller langfristet omsætningsaktiv. Ulovlige lån: Samme behandling 15

16 16 Regnskabsmæssig behandling klasse B Passiver Hvis der er tale om et lovligt lån: Et beløb svarende til lånet, krediteres fra egenkapitalens post V: Overført overskud eller underskud eller anden post under egenkapitalen, der kan anvendes til udbytte (frie reserver må ikke blive negative), og overføres til post IV.2: Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse. I takt med tilbagebetalingen, sker der en tilbageflytning fra Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse til Overført overskud eller underskud. Ulovlige lån: Ingen konsekvenser 16

17 17 Regnskabsmæssig behandling klasse B Note 1. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse er primært ulovligt. 2. Udlån som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition lovlige. 3. Visse betingelser (4+følgeregel), kan medføre, at udlån kan gøres lovligt. 4. Pengeinstitut/realkreditinstitut undtaget fra forbud mod ulovlighed. 5. Udlån til danske og visse udenlandske moderselskaber, er lovlige. Noten har ikke noget med lovlig/ulovlig at gøre. Der skal note, under alle omstændigheder, hvis der er tilgodehavender hos ledelsen (det kan være ).

18 18 Note klasse B Gælder alle virksomheder som aflægger regnskab efter B. Fordeles på ledelseskategori. Herunder vilkår, dvs. mindst rente og beløb der er tilbagebetalt i året (+afdragsprofil +sikkerhedsstillelser). Oplysning om nedskrivninger og afkald samt delvise afkald. Særskilt oplysning, hvis lån er optaget og indfriet i årets løb. 1 2

19 19 Ulovligt lån undgå dobbeltbeskatning Løn. Her er der forudsat betaling af rente + skat

20 20 Ulovligt lån undgå dobbeltbeskatning Udbytte. Her er der forudsat betaling af rente + skat

21 21 Erklæringsmæssige konsekvenser Revision ISA Revision udvidet gennemgang Review Assistance Oplysning om ledelsesansvar hvis ulovligt kapitalejerlån X X Oplysning om ledelsesansvar hvis manglende strafrente 215 (10,05%) X X Hvis manglende rente, og væsentligt Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd Hvis præsentation på forkert linje, og væsentligt Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd Hvis manglende note (hvis tilgodehavende hos ledelse), og væsentligt Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd 21

22 22 Erklæringsmæssige konsekvenser Skattepligtige lån Revision ISA Revision udvidet gennemgang Review Assistance Oplysning om ledelsesansvar hvis for sen/manglende indberetning X X Hvis skatten ikke er afsat som tilgodehavende, og gæld. Og væsentligt. Hvis det skal beskattes som løn, og udskudt skat ikke er påvirket. Og væsentligt. Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd Forbehold Forbehold Forbehold Fratræd 22

23 23 Aktuelle emner fra Faglig Afdeling a/s hotline

24 24 Reelle ejere Spørgsmål Jeg har en ejerkreds som ejer som følgende. Hvad skal registreres for A? Svar (Det skulle i situationen kun vurderes ud fra ejerskab). Virksomheden skal registrere, at Jens ejer 30 pct. af virksomheden. Dette angives i feltet for kapitalandele. Der skal samtidig sættes flueben ved Ejer personen virksomheden indirekte via andre virksomheder? for at oplyse, at Jens ejer noget af virksomhed A indirekte. For Bo skal det i feltet for kapitalandele oplyses, hvor mange pct. af kapitalen, han samlet råder over (70 pct.). Der skal samtidig sættes flueben ved Ejer personen virksomheden indirekte via andre virksomheder? for at oplyse, at Bo også ejer noget af virksomhed A indirekte.

25 25 Fravalg af revision i koncern Spørgsmål Vi er revisor for et selskab, der får udført udvidet gennemgang, da de er et holdingselskab. Selskabet ejer pr. 31/ % af anparterne i et andet selskab. Selskabet har i januar måned 2017 solgt 12,5% af anparterne i selskabet, således at de nu ejer 12,5% af anparterne. Kan selskabet fravælge revision på den ordinære generalforsamling, der afholdes i juni måned 2017, eller kan revision først fravælges med virkning for årsrapporten for 2018? Svar Størrelsesgrænserne for eventuelt fravalg af revision, skal måles på balancetidspunktet. Det er derfor afgørende om selskabet på balancetidspunktet skal medregne sin associerede virksomhed eller ej. Forhold der opstår i januar 2017, må således ikke tages i betragtning før regnskabet for året Hvis jeg forstår din mail korrekt, kommer de således først til at underskride grænserne for fravalg af revision i regnskabsåret Da man skal underskride to år i træk, for derefter at kunne fravælge fremadrettet, skal de således revideres i 2017 regnskabsåret og 2018 regnskabsåret. De kan herefter fravælge revision på baggrund af 2018 regnskabet, således at revision ikke bliver udført for 2019.

26 26 Fravalg af revision Spørgsmål Svar Et nystiftet selskab (primo 2017) er af XXXX blevet oprettet med revisionspligt, forventet årlig omsætning under tkr Revisionspligten ønskes fravalgt, kan det lade sig gøre i indeværende år? Regnskabsår = kalenderåret. Hvis selskabet ved en fejl er oprettet forkert, er der ikke noget at gøre. Første regnskabsår skal revideres. Det fremgår af lovbemærkningerne til årsregnskabslovens 135, at nystiftede virksomheder kan anvende bestemmelsen om fritagelse for revisionspligt, hvis de ikke overskrider to af de nævnte størrelser i det første regnskabsår. Det er dog en betingelse at det er oplyst i stiftelsesdokumentet at man fravælger revision fra begyndelsen. Som jeg forstår det, er fravalget ikke oplyst i stiftelsesdokumentet, og regnskabet skal således revideres. Men praksis hos Erhvervsstyrelsen er, at revision kan fravælges efter det første år. Dette er normalt i strid med reglerne om fravalg af revision, da der skal gå to på hinanden følgende år under grænserne, før man kan fravælge. Erhvervsstyrelsen har oplyst at en virksomhed i en sådan situation har mulighed for i årsrapporten for det første regnskabsår at oplyse, at den fravælger revision fra og med virksomhedens andet regnskabsår. Kravet om 2 på hinanden følgende regnskabsår sætter således ikke ind her. Husk derfor i regnskabet for det første regnskabsår, at oplyse at revisionen bliver fravalgt. Således behøver andet regnskabsår ikke at være revideret.

27 27 Ulovligt lån Spørgsmål I 2016 hæver et ledelsesmedlem (som også gennem sit holdingselskab er 100 % ejer) en ulovlig mellemregning i driftsselskabet. I foråret 2017 udloddes denne mellemregning som fordring til holdingselskabet. I foråret 2018 udloddes den samme mellemregning som fordring fra holdingselskabet og til anpartshaveren (som startede med at tage pengene). Han er også ledelsesmedlem i holdingselskabet. Hvilke notekrav er der til holdingselskabets årsregnskab for 2017 da regnskabet jo indeholder en (lovlig??) mellemregning med ledelsen? Og hvordan vil du eventuelt formulere disse notekrav? Og skal fordringen forrentes på sin vej gennem holdingselskabet? Svar I 2017, har der været en fordring på en virksomhedsdeltager i en periode fra udlodningen fra driftsselskabet, og indtil udlodningen fra moderselskabet. Der skal ske forrentning med 10,05%. Der skal også være note efter årsregnskabslovens 73. Og hvis der er flere lån, skal dit lån oplyses særskilt da det er optaget og indfriet i samme år. Noten må høre til regnskabslinjen Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse, selvom denne er 0. I noten skal tilgodehavendet eller sikkerhedsstillelse fordeles på ledelseskategori. Herudover skal oplyses om de væsentligste vilkår, fx rente og beløb der er tilbagebetalt i året. Det er min opfattelse, at oplysningskravet også omfatter afdragsprofil og om der er stillet sikkerhed for lånet. Der skal gives oplysning om nedskrivninger og afkald, herunder delvise afkald. Der skal ske særskilt oplysning, hvis lån er optaget og indfriet i samme år. Det kunne for eksempel formuleres således: Der har i årets løb været tilgodehavende på fra et medlem af direktionen. Lånet er indfriet fuldt ud inden årets udgang. Vilkårene var, at lånet skulle indfries hurtigst muligt. Det blev indfriet ved udlodning til kapitalejerne. Der er beregnet rente med 10,05%. Der blev ikke stillet sikkerhed for lånet. Der er ikke givet afkald, og der er ikke sket nedskrivning. Det er i øvrigt en ulovlig fordring.

28 28 Stiftelse af selskab uden fravalg af revision Spørgsmål En potentiel kunde har selv stiftet et IVS og er nu under tvangsopløsning pga. at der ikke er nogen revisor tilknyttet. Dvs. at han formentligt har stiftet selskabet uden at fravælge revision, som han burde have gjort. Hvad er omfanget af opgaven. Hvis man blot kan fravælge revision, så er det jo hurtigt gjort. Betingelserne er til stede. Er det muligt? IVS bruges som et holdingselskab, men det betyder vel ikke noget i denne sammenhæng. Svar Selve genoptagelsen er en ISA 805 erklæring, altså en fuld revision. Hvis selskabet er stiftet uden at fravælge revision, vil første regnskab (som skal indsendes ifm. genoptagelsen) skulle være med fuld revision (den kan formentlig udføres som udvidet gennemgang). Selskabet er bundet af denne pligten til revision, hvis revision ikke er fravalgt i stiftelsesdokumentet. Pga. det første regnskab kan revision fravælges fremadrettet, forudsat at det "bare var en fejl" at det ikke blev gjort fra starten. Dvs. regnskab for det kommende år, kan være med assistanceerklæring. Det er uden betydning om det er IVS/ApS.

29 29 Særlige poster notenummer Spørgsmål Skal der notenummer på alle de poster i resultatopgørelse og balance, som noten særlige poster omhandler? Svar Der er ikke krav om nummer i årsregnskabsloven. Dertil kommer, at hvis en særlig post er indregnet under personaleomkostninger eller en anden post som også har en note, opstår der tvivl om, hvorvidt posten skal have det eller anden notenummer (eller begge). Det kan løses ved at lave en generel henvisning under balancen til fx note 1 (hvis særlige poster indeholder noget under bruttofortjeneste). Hvis der kun var fx. finansielle omkostninger, ville noten kommer efter personale mv., så det passer til første regnskabspost. Dette for at overholde ÅRL 52a, om at noter til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, som de vedrører.

30 30 Særlige poster og anvendt regnskabspraksis Spørgsmål Skal Særlige poster beskrives i anvendt regnskabspraksis? Svar Særlige poster er i anvendt regnskabspraksis dækket af beskrivelse af regnskabsposter, som de vedrører og er indregnet under. Der er derfor ikke behov for at foretage separat beskrivelse i anvendt regnskabspraksis.

31 31 Særlige poster og ledelsesberetning Spørgsmål Skal Særlige poster beskrives i ledelsesberetningen? Svar Særlige poster skal som udgangspunkt ikke beskrives i ledelsesberetningen for klasse B. Ledelsesberetningen skal 1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og 2) redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Der skal dermed kun redegøres for særlige poster, hvis disse på en eller anden måde har at gøre med - typisk - andet led af bestemmelsen og har medført væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske forhold. I klasse C kan det herudover være relevant at omtale særlige poster i ledelsesberetningen, hvis der er tale om usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, jf. ÅRL 99, stk. 1 nr. 3.

32 32 Udviklingsomkostninger oplysning Spørgsmål Skal det oplyses i regnskabet at aktiverede udviklingsomkostninger vedr. udviklingsprojekter er aktiveret i eller før 2015 (efter gammelt regelsæt)? Svar Jeg forstår det sådan, at der frivilligt er sket aktivering af udviklingsomkostninger i Ja, det må være en beskrivelse af virksomhedens praksis, at beskrive, at der sker aktivering af udviklingsomkostninger. Det kommer naturligt, da posten udviklingsomkostninger skal beskrives. Hvis der ikke er sket frivilligt binding for 2015 og bagud, skal det i 2016 anføres at sammenligningstallene ikke er tilpasset, iom. reglerne i overgangsbekendtgørelsen, fx: Regnskabspraksis er ændret, således at beløb der svarer til udviklingsomkostninger der aktiveres fra 1. januar 2016 og fremover, indregnes på en bunden reserve under egenkapitalen kaldet Reserve for udviklingsomkostninger. Ændringen er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen medfører, at egenkapitalen er uændret, men der er flyttet XXX tkr. fra frie reserver til bundne reserver. Ændringen har ikke haft betydning for resultatet. Ændringen har ikke haft betydning for egenkapitalen primo, og sammenligningstallene er ikke tilpasset, i overensstemmelse med reglerne i overgangsbekendtgørlsen.

33 33 Modregning Spørgsmål En kunde har en direktør ansat, som har arbejdet fuld tid for selskabet. Han får en løn på 1 mio. kr. Det er aftalt at søsterselskabet skal betale lønnen. Må man modregne, som vist i note 3?: Svar Nej. Husk at årsregnskabsloven har princip om at der ikke må ske modregning. Modtagen af tilskud på 1 mio. kr. skal føres som - omsætning, hvis det er primær aktivitet - Andre driftsindtægter hvis det er sekundær aktivitet

34 34 Klassificering datter Spørgsmål Jeg har en mor som har et tilgodehavende i en datter. Tilgodehavendet nedskrives som følge af negativ egenkapital i datteren. Spørgsmålet går på hvorledes nedskrivningen skal klassificeres i resultatopgørelsen. Skal nedskrivningen i resultatopgørelse vises i regnskabsposten Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder eller Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger?? Svar Der er ikke lovkrav om emnet. Det er op til regnskabsaflægger at finde den relevante post. Den mest relevante post i den artsopdelte resultatopgørelse, er post "14. Nedskrivning af finansielle aktiver".

35 Sidste spørgsmål og uddybninger

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

Kapitalejerlån & Selvfinansiering

Kapitalejerlån & Selvfinansiering Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen Kapitalejerlån & Selvfinansiering Selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt Forord......................................................

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N CVR nr. 27982727 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

HOLST HARTWIG HOLDING ApS

HOLST HARTWIG HOLDING ApS HOLST HARTWIG HOLDING ApS Højrisvej 6 8240 Risskov Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017 Jette Hussmann

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

MIND4SOFT IVS. Årsrapport 1. maj december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015

MIND4SOFT IVS. Årsrapport 1. maj december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015 MIND4SOFT IVS Årsrapport 1. maj 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015 Noel Sarup Birkholm Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

JAN CILIUS HOLDING ApS

JAN CILIUS HOLDING ApS JAN CILIUS HOLDING ApS Gammel Holtevej 103 2840 Holte Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2016 Jan Cilius

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Tanriverdi Holding ApS Nørrebrogade 163, 1. tv København N

Tanriverdi Holding ApS Nørrebrogade 163, 1. tv København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Tanriverdi Holding ApS Nørrebrogade 163, 1. tv. 2200 København N CVR nr. 29804273 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

CARNORDIC HOLDING ApS

CARNORDIC HOLDING ApS CARNORDIC HOLDING ApS Tåstruphøj 4 4300 Holbæk Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/12/2015 Tony Norman Sørensen Dirigent

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30.

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N CVR-nr: 25 90 73 10 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6/1 2016 Per Stokholm Dirigent

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ 1, 8940 RANDERS SV 1. JANUAR DECEMBER 2016

ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ 1, 8940 RANDERS SV 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Thors Bakke 4, 2., Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK LUNDORFF HOLDING APS ENGELSHOLMVEJ

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere