Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring"

Transkript

1 Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Marts udgave SfB (21) (22) Ff5

2 Håndtering og opmuring 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tlf.: De forskellige anvisninger i hæftet er primært udarbejdet som vejledende information til arkitek ter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes letklinkerblokke. Ansvaret for den konkrete projektering ligger hos den projekterende. Blokgruppen og medlem s virksomhederne påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne anvisnings informationer. Anvisningen er udarbejdet af: Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Layout og produktion: Reklamebureauet SUM 2. udgave, marts 2015 Forord Letklinkerblokke og udstøbningsblokke kan sammen eller hver for sig med fordel anvendes til bl.a. følgende bygningsdele: Fundamenter og sokler Kældertrapper og lyskasser Kældervægge Støttemure Indvendige og udvendige vægge For at blokkenes gode egenskaber kan udnyttes optimalt i det færdige byggeri, er det vigtigt, at arbejdet med blokkene udføres korrekt. Derfor har Blokgruppen, Dansk Beton udgivet denne anvisning med information om rigtig håndtering og opmuring af letklinkerblokke og udstøbningsblokke. Udstøbningsblokke anvendes også under betegnelserne fundablokke og forskal lingsblokke. I anvisningen er der vist eksempler på udførelsen, ligesom der er givet beskrivelser af arbejdspladsen, transportvægt, materialetransport samt opmuring af forskellige konstruktioner. Der er lagt vægt på, at håndteringen af blokkene foregår, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås under byggeprocessen.

3 Håndtering og opmuring 3 Indholdsfortegnelse Arbejdspladsen Side Arbejdspladsen Transportvægte Materialetransport Opmuring af fundamenter med letklinkerblokke Opsætning af udstøbningsblokke Opmuring af kælderydervægge med letklinkerblokke Opmuring af vægge med letklinkerblokke Tildanning af blokke Blokgruppen BIB Blokgruppen medlemsoversigt Arbejdspladsen skal planlægges godt, så spildtid og for store fysiske belastninger undgås. Den skal indrettes hensigtsmæssigt for at undgå bl.a. kulde, fugt og træk. Underlaget, hvorfra der arbejdes, skal være plant og stabilt. Det skal være muligt at placere materialerne hensigtsmæssigt og så tæt på brugsstedet som muligt. Letklinkerblokkene og udstøbningsblokkene skal placeres på et tørt og plant underlag. Arbejdsstedet skal være overskueligt og med god og tilstrækkelig belysning. Snævre pladsforhold bør undgås. Mængden af blokke tilpasses forbruget, så håndtering af restblokke minimeres mest muligt.

4 Transportvægte 4 Vægten ved leve ring før udtørring betegnes transportvægten. Står blokkene uden beskyttelse mod nedbør, kan blokkene få et fugtindhold på op til ca %. Transportvægten for letklinkermurbjælker er beregnet ud fra densiteten 1600 kg/m³. Transportvægten for udstøbningsblokkene er beregnet ud fra en densitet på 2300 kg/m³. Blokkene bør altid overdækkes, også efter at der er taget blokke fra pallerne. Overdækningen kan ske med presenning eller lignende. Når blokkene er indbygget, og udtørringen af byggeriet er afsluttet, vil blokkene have en middeltørdensitet indenfor deklarationerne for de enkelte bloktyper. Transportvægten for de enkelte blokke er angivet efter følgende udfra de angivne middeltørdensiteter. Ved blokke med andre middeltørdensiteter (størrelsen af denne er så angivet i forbindelse med datomærkningen) må transportvægten reguleres tilsvarende. Letklinkerblokke og udstøbningsblokke leveres på pal ler. De er fra fa brik ken normalt beskyttet mod nedbør med hætter eller plastfolie. Ved levering vil blokkene dog stadig indeholde en del vand fra produktionsprocessen. Dette vand forsvinder først ved udtørring og fordampning i løbet af den første tid efter, at blokkene er indbygget i konstruktionen, og denne er beskyttet mod nedbør og anden fugtpåvirkning. Letklinkerblokkene vil således ved levering normalt have et fugtindhold på ca. 15% for blokklasse 600 og ca. 11% for blokklasse 800. Manuelt løft af blokke foretaget af een person må maksimalt være 50 kg. Dette forudsætter, at der er optimale arbejds betingelser til stede bl.a., at håndteringen foregår midt for kroppen, tæt ved kroppen, med stabilt fodfæste, og at ryggen kan holdes rank og ikke vrides. Alle disse betingelser vil være svære at tilvejebringe ved opmuring af letklinkerblokke og udstøbningsblokke på en byggeplads. For at der ikke skal opstå sundhedsskader, bør blokke med vægt på over kg løftes med særlige hjælpemidler eller eventuelt af to mand. Det kan ligeledes være nødvendigt ved lavere blokvægte, hvis forhol dene på byggepladsen taler for det.

5 Generelle oplysninger 5 Blokdimensionerne angives i cm som bredde x højde x længde. Letklinkerblokke (blokklasse 600, middeltørdensitet 600 kg/m³). Transportvægt (kg/stk.) 10 x 19 x 49 6,4 12 x 19 x 49 7,7 15 x 19 x 49 9,6 19 x 19 x 49 12,2 23 x 19 x 49 14,8 29 x 19 x 49 18,6 33 x 19 x 49 21,2 35 x 19 x 49 22,5 39 x 19 x 49 25,1 39 x 19 x 25 12,8 Letklinkerblokke (blokklasse 800, middeltørdensitet 800 kg/m³). Transportvægt (kg/stk.) 12 x 19 x 49 9,9 15 x 19 x 49 12,4 19 x 19 x 49 15,8 23 x 19 x 49 19,0 Letklinkerblokke med armeringsspor (blokklasse 600, middeltørdensitet 600 kg/m³). Transportvægt (kg/stk.) 35 x 19 x 49 ligeblok 22,5 35 x 19 x 49 hjørneblok 22,5 39 x 19 x 25 ligeblok 12,6 39 x 19 x 25 hjørneblok 11,6 Termblokke (blokklasse 600, middeltørdensitet 600 kg/m³ for letklinkerdelen). Transportvægt (kg/stk.) ligeblok 33 x 19 x 49 16,7 35 x 19 x 49 17,9 39 x 19 x 49 17,6 45 x 19 x 49 17,2 49 x 19 x 49 17,3 Der findes forskellige udformninger af hjørneblokke til termblokke. Transportvægten er ca. det halve af transportvægten for den tilsvarende ligeblok. Letklinkermurbjælker Transportvægt (kg/stk.) Bjælkebredde, cm Udstøbningsblokke (fundablokke). Transportvægt (kg/stk.) 15 x 20 x x 20 x x 20 x x 20 x x 20 x x 20 x 50 25

6 Materialetransport 6 Materialetransport ved maskinel og manuel håndtering Brug altid egnede tekniske hjælpemidler, hvis det er muligt, så tunge løft og belastende arbejdsstillinger kan reduceres. Sådan gør du med blokløfteren Indretning af byggepladsen og transport af materialer Få blokke og andre materialer leveret direkte på byggepladsen, hvis det er muligt. Sørg for gode adgangsforhold, så blokke og materialer let kan transporteres direkte til brugsstedet af vognmanden/ leverandøren. Hvis materialer og blokke skal transporteres fra en eventuel oplagringsplads til arbejdsstedet, skal adgangsvejen mellem oplagspladsen og arbejds stedet være plan og stabil, så transport af blokke kan foregå ubesværet og ved hjælp af egnede tekniske hjælpemidler. Sørg for, at oplagringspladsen ligger så tæt som muligt på arbejdsstedet. Placér materialer og udstyr, så der er plads til at bruge de rigtige tekniske hjælpemidler til transporten og mulighed for at komme til materialerne i den rækkefølge, de skal bruges. Brug blokløfter til at begrænse tunge løft og dårlige arbejdsstillinger Blokkene løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. I forbindelse med de brede blokke bruges evt. egnet hjælpeværktøj, som f.eks. blokløfter. Egnede arbejdshandsker bør anvendes ved håndte ringen. Der er udviklet flere tekniske hjælpemidler, som i princippet kan håndtere letklinkerblokke og udstøbningsblokke, blandt andet en blokløfter, som kan reducere tunge manuelle løft af blokke til et minimum. Blokløfteren består af: En tang, som kan klemme om og fastholde den blok som skal flyttes og opmures. En fjederbalance, som er monteret på en svingarm. Fjederbalancen reducerer selve løftet til et minimum. Fjederbalancen justeres som angivet i leverandøranvisningen. En svingarm, som er monteret på en rendegraver eller lignende entreprenørmaskine. Maskinen skal være slukket, og gravearm/pallegaffel skal hvile på terræn eller andet fast underlag. Placér stenstakkene på byggepladsen på en sådan måde, at svingarmen ube sværet kan hente blokkene i stenstakkene og i en radius herfra kan afsætte dem på opmuringsstedet. Svingarmen med tangen føres hen til stakken med blokke.tangen sættes ned over den blok, som skal løftes til arbejdsstedet. Træk nedad i håndtaget som vist her. Let herefter trækket,indtil tangen har godt fat i blokken. Når tangen har fi kseret blokken, kan blokken håndteres med 1 hånd og med brug af minimal kraft. Bemærk, at du skal bruge begge hænder, når blokken skal fi kseres og afsættes så fjederen ikke springer uhindret tilbage. Blokløfteren kan anvendes til fl ere forskellige typer sten og blokke og kan derfor fås med forskellige bredder af tænger. OBS! Tekst og tegninger på denne side er taget fra et faktablad, der er udarbejdet af BAR-BA (Branche arbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg)

7 Opmuring af fundamenter med letklinkerblokke 7 Blok placeres nemt med blokløfter monteret på rendegraver eller andet stabilt grundlag. Blokkene opmures direkte på den bærende fundamentbeton, som altid bør være bredere end eller lige så bred som blokkene. Der anvendes ikke murpap under letklinkerblokke, der indgår i fundamenter, da fugtsugningen fra underlaget er meget ringe grundet blokkenes struktur. Derfor skal letklinkerblokkene heller ikke forvandes før opmuringen. Den beskedne sugning betyder endvidere, at der er bedre tid til at rette blokkene ind, hvilket man med fordel kan gøre med en 2 kg klaphammer. Dette skal gøres straks, og inden mørtlen suges død. Placering af ankre for forankring af tagkonstruktion, stikdræn m.m. fastlægges inden opmuringen af letklinkerblokkene starter. Ved delte fundamenter, hvor formur og bagmur står på hver sin blok adskilt af isolering, skal blokbredden under bagmuren være minimum 12 cm. Er fundamentet delt i 2 skifter i højden placeres som minimum 1 stk. 3 mm korrosionsfast binder pr. blok i de mellemliggende liggefuger. Ved delt fundament i 2 skifter, hvor terrændækkets betonplade støbes op til funda mentet, forankres den øverste blok under bagmuren til terrændækket, som beregnet og foreskrevet i det aktuelle projekt. Ellers for ankres her med minimum 1 stk. 3 mm korrosionsfast binder pr. blok. Er konstruktionen des uden uden skalmur i formuren samtidig med, at bagmuren er let (f.eks. letklinkerblokke, porebeton eller træskelet) skal forankringen i stedet udføres med 1 stk. 4 mm korrosionsfast binder pr. blok. Hvis terrændækkets betonplade er støbt ind over bagmursfundamentet, når fundamentet er delt, kan fundamentet betragtes som stabilt i sig selv.

8 Opmuring af fundamenter med letklinkerblokke 8 Forankringen udføres ved at banke den ene ende af binderen ind i studsenden på blokken inden henmuringen eller indmure den i studsfugen. Den anden udragende ende af binderen omstøbes i forbindelse med, at terrændækkets beton plade udstøbes. Ved større lodret last på bagmuren, f.eks. ved etagebyggeri, kan disse bindere til terrændækket dog undværes. Støbes terrændækkets betonplade ud over bagmursfundamentet, kan denne fundamentdel ligeledes betragtes som stabil i sig selv. Ved høje sokler over terræn indlægges svindarmering i hvert skifte. Armeringstype og placering i liggefuge udføres som beskrevet efterfølgende under andre vægge (se side 16). Mørtlen udlægges normalt med murske. For at lette arbejdet ved lange stræk kan liggefugerne udlægges med mørtelslæde. Arbejdet lettes ved, at der altid er udlagt konstant og nødvendig mørtelmængde før blokkene lægges. Mørtelslæden kan nemt fremstilles på byggepladsen. Opmuringsmørtlen bør være som en kalkcementmørtel KC 20/80/550, cementmørtel C 100/400 eller en funktionsmørtel MC 4,5. Funktionsmørtel og KC mørtel er de smidigste og letteste at arbejde med. Der skal mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst 76 mm (0,4 x blokhøjde). Letklinkerblokke opmures med fyldte fuger helt ud til blokfor kant. Til blokke, der er mindst 29 cm, kan der anvendes fuger med op til 5 cm bred luftspalte i midten, når der ved projekteringen er taget hensyn til reduktionen af det bærende tværsnit. Studsfugerne kan udføres som knasfuger, hvor blokkene stødes tæt sammen uden mørtel imellem og i maks. to skifters højde. I dette tilfælde skal de regningsmæssige spændinger, der ellers kunne regnes med, reduceres med en faktor 0,7. Der kan her ikke regnes med kraftoverførsel i studsfugerne eller trykfordeling på tværs af fugerne. Større kræfter må ikke uden nærmere undersøgelse føres ned i blokke i nærheden af et hushjørne. Delte fundamenter opmures altid med fyldte liggeog studsfuger. Termblokke mures med liggefuger, der er helt udfyldte, undtagen området mellem blokkenes celleplastkerner, hvor en isoleringsstrimmel af 20 mm mineraluld - i en bredde, der svarer til bredden af blokkens isoleringskerne - placeres i liggefugen. I studsfugerne kan der anvendes limmørtel. Termblokke er udformet så blokken - efter der med en tandspartel er påført limmørtel på studsenden - kan henmures, så isoleringskernerne i studsfugen støder tæt sammen. Vælges der at mure traditionelt med 10 mm mørtel i studsfugerne, skal der også placeres en isoleringsstrimmel ud for isoleringskernen her. Ved brug af termblokke i fundamentet betragtes fundamentet som delt fundament med hensyn til placering af bindere m.m. (se side 7). Mørtlen blandes på maskine. Nye mørtelfuger i fundamenterne beskyttes mod eventuel frost f.eks. med vintermåtter.

9 Opmuring af fundamenter med letklinkerblokke 9 Mørtelforbruget angivet som nettoforbrug i liter pr. skifte og pr. løbende meter fundament ved 10 mm fyldte fuger: Med hensyn til overfladebehandling af sokler af letklinkerblokke henvises til BIB hæfte Overfladebehand ling af blokmurværk. Bloktykkelse, cm Ligge- og studsfuger, l pr. m Letklinkerblokke Liggefuger alene, l pr. m 29 4,0 2,9 33 4,6 3,3 35 4,9 3,5 39 5,5 3,9 39 (½ længde) 7,1 3,9 Termblokke 33 3,7-35 4,0-39 3,7-45 3,7-49 3,7 -

10 Opsætning af udstøbningsblokke (fundablokke) 10 Udstøbningsblokke opsættes på et fast underlag af renselagsbeton eller betonfundament. Blokkene løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. Egnede arbejds handsker bør anvendes ved håndteringen. Eventuel anvendelse og højdeindstilling af stillads udføres, så de bedst mulige arbejdsstillinger opnås. Blokkene sættes ovenpå hinanden i et passende antal skifter valgt i forhold til blokbredden for at sikre en effektiv udstøbning. Ved 15 til 23 cm blokke sættes 2 skifter, ved 29 cm blokke og derover sættes 3 til 4 skifter. Blokkene forskydes i forbandt med en halv bloklængde fra skifte til skifte. Som armeringsstål anvendes ribbet armeringsstål. Antal og dimension vælges ud fra den aktuelle opgave. Vandret armering lægges i rillerne i tværvangerne. Armeringsstød skal forskydes mindst en bloklængde. Lodret armering placeres inden for den vandrette armering og bindes til den vandrette armering for hver 40 cm i højden. Bindepunktet forskydes et skifte for hver anden lodret armering. Armeringen tillades delt i passende længder, således at blokkene kan løftes op og sænkes ned over armeringen på en måde, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås. Lodrette armeringsstød forskydes en blokhøjde. Inden udstøbning renses de aktuelle blokskifter for byggeaffald og lignende. Blokke og støbeskel forvandes, og der udstøbes med beton til det øverste skifte er ca. halvt fyldt. Be to nen vibreres omhyggeligt med stavvibrator. Det skal sik res, at armeringen er fuldt omstøbt. Betonudstøbningen afdækkes altid mod udtørring f.eks. med afdækningsplast i sommerperioden, og beskyttes mod eventuel frost f.eks. med vintermåtter. Betonforbrug angivet som nettoforbrug i liter pr. blok: Udstøbningsblokke (fundablokke) Bloktykkelse, cm Nettoforbrug, l pr. blok Tolerancer ved opstilling af udstøbningsblokke: Afvigelse fra lodlinien: +/- 15 mm. Vægkrumning: Maks. 1/500 af højde og længde. Afvigelse fra den plane form: Maks. 5 mm på 2 m retskede. Spring mellem to blokke: Maks. 4 mm. Med hensyn til overfladebehandling af udstøbningsblokke henvises til BIB hæfte Udstøbningsblokke.

11

12 Opmuring af kælderydervægge med letklinkerblokke 12 Ved opmuring af kælderydervægge med letklinkerblokke opmures direkte på betonfundamentet uden mellemliggende murpap. Blokkene løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. Egnede arbejdshandsker bør anvendes ved håndteringen. Stillads anvendes og indstilles i højden, så de bedst mulige arbejdsstillinger opnås. Letklinkerblokkene skal ikke forvandes før opmuringen. Den beskedne sugning betyder, at der er bedre tid til at rette blokkene ind, hvilket man med fordel kan gøre med en 2 kg klaphammer. Dette skal gøres straks, og inden mørtlen suges død. Da kælderydervægge skal kunne modstå jordtryk, opmures sådanne vægge altid med fyldte fuger i hele væggens tykkelse med en mørtel som kalkcementmørtel KC 20/80/550 eller en funktionsmørtel MC 4,5. For at opnå bedst mulig vedhæftning over hele arealet udlægges mørtlen som to langsgående mørtelpølser i en sådan mængde, at mellemrummet mellem mørtelpølserne netop udfyldes ved opmuringen. Studsfugerne kan udføres med limmørtel. Delt fuge er ikke tilladt i kælderydervægge. Mørtlen udlægges normalt med murske. Der skal mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst 76 mm (0,4 x blokhøjde). Uarmerede kælderydervægge i tykkelserne 29, 33, 35 eller 39 cm opmures med svindarmering i hvert andet skifte i liggefugen. Armeringstype og placering udføres som beskrevet efterfølgende for andre vægge af letklinkerblokke (se side 16).

13 Opmuring af kælderydervægge med letklinkerblokke 13 Ca. mørtelforbrug angivet som nettoforbrug ved 10 mm fyldte fuger i liter pr. m² væg: Tykkelse, cm Nettoforbrug, l pr. m² Letklinkerblok (½ længde) 36 Letklinkerblok med armeringsspor, lige Letklinkerblok med armeringsspor, hjørne 35 7,8 l/blok 39 2,6 l/blok Tolerancer ved opmuring af letklinkerblokke: Armerede kældervægge opmures af letklin kerblokke med armeringsspor med 8 eller 10 mm ribbet armeringsstål B550 i hver rille. I letklinkerblokke med armeringsspor giver sporene plads til den korrosionsbeskyttende omstøbning med mindst 15 mm mørtel. Armeringens placering sikres med almindelige plastafstandsholdere til 15 mm dæklag. Overlapning/forankringslængder for armeringen er for: 8 mm: 730 mm 10 mm: 910 mm Bukkediameteren for armeringen skal mindst være: 8 mm: 32 mm 10 mm: 40 mm Overlapning placeres på de lige murflugter. I hjørnerne er det lettest at bruge vinkelbukkede armeringsstål, der går ud i sporene på de tilstødende ligeblokke. Hjørneblokke i armeret murværk tilpasses til højre eller venstre anvendelse ved at fjerne opkanten ud for de tilstødende ligeblokkes armeringsspor. Fugetykkelse af en normalfuge: 10 mm +/- 4 mm Generel planhedsafvigelse: Maks. +/- 10 mm målt ved en retskede på 3,4 m. Lokal planhedsafvigelse: Maks. +/- 5 mm ved en retskede på 1 m. Lodline: Maks.10 mm fra toppunkt til fodpunkt (væghøjde maks. 3,4 m). Pilhøjde mellem fodpunkt og toppunkt: Maks. 10 mm. Under opmuringen skal væggene afstives forsvarligt afhængig af forholdene. Midlertidige afstivninger bør fremgå af projektet og må først fjernes, når blivende stabiliserende foranstaltninger er etableret. Med hensyn til udvendig overfladebehandling af kælderydervægge af letklinkerblokke henvises til andre anvisninger fra leverandøren. Opkanten borthugges helt ned til bunden af hjørneblokkens hulhed. Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulhed udfyldes med mørtel. Mørtlen blandes på maskine. Nye mørtelfuger i kælderydervæggene beskyttes mod eventuel frost f.eks. med vintermåtter.

14 Opmuring af vægge med letklinkerblokke 14 Under både ydervægge og skillevægge af letklinkerblokke på fundamenter udlægges normalt murpap. Pappen fugtisolerer og har desuden til opgave at danne glidelag for at optage små bevægelser fra bygningssvind og udtørring. For at forhindre radonholdig luft fra undergrunden i at trænge ind i bygningen ved fundamenterne, bør murpappen forlænges ind over gulvbetonen, så murpappen kan fastklæbes til denne. Ved hulmure udlægges før opmuring yderligere en murpap, der bukkes op og ind i fugen over den første letklinkerblok i bagmuren. En tilsvarende murpap indlægges over muråbninger, hvor pappen bøjes op langs bagmuren, og murpappen føres mindst 15 cm ud i hulrummet på begge sider af muråbningen. Blokkene løftes tæt på kroppen på en måde, så ryggen forbliver rank, og der undgås vrid. Egnede arbejds handsker bør anvendes ved håndteringen. Stillads anvendes og indstilles i højden, så de bedst mulige arbejdsstillinger opnås. Letklinkerblokkene skal ikke forvandes før opmuringen. Den beskedne sugning betyder, at der er bedre tid til at rette blokkene ind, hvilket man med fordel kan gøre med en 2 kg klaphammer. Dette skal gøres straks, og inden mørtlen suges død.

15 Opmuring af vægge med letklinkerblokke 15 Til opmuring anvendes i almindelighed mørtel som en kalkcementmørtel KC 35/65/650 eller funktionsmørtel MC 3,5 til ydervægge og en kalkcementmørtel KC 50/50/700 eller funktionsmørtel MC 1,5 til indervægge. Af styrkehensyn vil der ofte være foreskrevet stærkere mørtel f.eks. KC 20/80/550 eller funktionsmørtel MC 4,5 til bærende vægge. Der skal mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst 76 mm. Der mures med fyldte fuger. Skal væggen efterfølgende pudses, er det vigtigt, at fugen er fyldt helt ud til blokforkant, da manglende mørtel kan virke som revneanviser i pudslaget. Til blokke, der er mindst 19 cm, kan der anvendes fuger med op til 5 cm bred luftspalte i midten, når der ved projekteringen er taget hensyn til reduktionen af det bærende tværsnit. For at undgå sammenflydning af mørtel i hulrummet kan der med fordel indlægges isoleringsstrimler af mineraluld i både ligge- og studsfuger. Mørtlen udlægges normalt med murske. For at lette arbejdet ved lange stræk kan liggefugerne udlægges med mørtelslæde. Arbejdet lettes ved, at der altid er udlagt konstant og nødven dig mørtelmængde før blokkene lægges. Mørtel slæden kan nemt fremstilles på byggepladsen. I studsfugerne kan der anvendes limmørtel. Termblokke er udformet så blokken - efter der med en tandspartel er påført limmørtel på studsenden - kan henmures, så isoleringskernerne i studsfugen støder tæt sammen. Vælges der at mure traditionelt med 10 mm mørtel i studsfugerne, skal der også placeres en isoleringsstrimmel ud for isoleringskernen her. Mørtlen blandes på maskine. Nye mørtelfuger i væggene beskyttes mod eventuel frost f.eks. med vintermåtter. Ca. mørtelforbrug angivet som nettoforbrug ved 10 mm fyldte fuger i liter pr. m² væg: Termblokke mures med liggefuger, der er helt udfyldte, und tagen området mellem blokkenes celleplastker ner, hvor en isoleringsstrimmel af 20 mm mineraluld i en bredde, der svarer til bredden af blokkenes isoleringskerner, placeres i liggefugen. Tykkelse, cm Nettoforbrug, l pr. m² Letklinkerblok Termblok

16 Opmuring af vægge med letklinkerblokke 16 Tolerancer ved opmuring af letklinkerblokke: Fugetykkelse af en normalfuge: 10 mm +/- 4 mm Generel planhedsafvigelse: Maks. +/- 10 mm målt ved en retskede på 3,4 m. Lokal planhedsafvigelse: Maks. +/- 5 mm ved en retskede på 1 m. Lodline: Maks.10 mm fra toppunkt til fodpunkt (væghøjde maks. 3,4 m). Pilhøjde mellem fodpunkt og toppunkt: Maks. 10 mm. Normal afvigelse ved placering (over/under etageadskillelse): Maks. 15 mm fra den i projektets forudsatte afstand. For at forebygge revner som følge af bygningssvind og temperaturbevægelser indlægges en gennem gående armering, når første skifte er henmuret, og her efter minimum i hvert tredje skifte. Ved hule yder mure indlægges dog armering i hvert andet skifte i formuren. Der indlægges tilsvarende armering i fugerne første skifte under og første skifte over muråbninger samt under væggens øverste skifte. Armeringen udføres i 10, 12 og 15 cm vægge af 1 stk. Bi-stål 40 eller 1 stk. ribbet armeringsstål 6 mm. Ved 19 cm eller tykkere vægge lægges 2 stk. i hver af de armerede fuger. Armeringen placeres i hver side af væggen med et dæklag til det fri på mindst 30 mm. Mørtlen udlægges således, at mørtelstriberne bliver helt udfyldte og fugearmeringen fuldstændigt omstøbt. Armeringen skal være korrosionsfast i den miljøklasse, hvori den anvendes. Det vil sige, at ved moderat eller aggressiv miljøklasse skal anvendes korrosionsbestandig armering. Ved lange vægge over 8-10 m bør der udføres dilatationsfuger, og fugearmeringen afbrydes. I hulmure placeres 1 stk. korrosionsfast binder pr. blok i hvert andet skifte (5 stk. pr. m²). Ved vinduesog døråbninger, samt ved tværvægge placeres 1 stk. ekstra binder pr. skifte. Ud for etageadskillelser placeres 3 stk. bindere pr. blok. Binderne skal være retlinede i murens hulrum. Letklinkermurbjælker oplægges over muråbninger, og vederlaget fordeles ligeligt. Murbjælker må ikke afkortes. Murbjælker er forsynet med løfteøjer og oplægges med kran eller andet egnet hjælpemiddel. Under opmuringen skal væggene afstives forsvarligt afhængig af forholdene. Midlertidige afstivninger bør fremgå af projektet og må først fjernes, når bliven de stabiliserende foranstaltninger er etableret. Med hensyn til overfladebehandling af vægge af letklinkerblokke henvises til BIB hæfte Overfladebehandling af blokmurværk.

17 Tildanning af blokke 17 Letklinkerblokke Ved tildanning af letklinkerblokke er det vigtigt, at dette gøres med det rigtige hjælpeværktøj. Tildanning udføres i de bedst mulige arbejdsstillinger, så sundhedsskader undgås. Letklinkerblokke er lette at dele med en almindelig blokklipper. Termblokke kan klippes, når man først gennemskærer celleplasten med en kraftig håndstiksav. Mindre tilpasninger kan udføres med økse eller murhammer. En håndsav med hårdmetaltænder er et godt værktøj til deling, smigskæring og tilpasning af letklinkerblokkene. Ofte kan man f.eks. til vinduesfalse eller døråbninger med fordel save 3 stk. 10 cm eller 2 stk. 15 cm blokke ad gangen. Blokken kan også deles og tilskæres ved at bruge en elektrisk bajonetsav med hårdmetalklinge. Ved større arbejder og til mere nøjagtig tilpasning anbefales det at anvende et skærebord med tørtarbejdende hårdmetalklinge f.eks. en ringsav. Rillefræsning, boring og lignende bearbejdning udføres let med almindeligt betonværktøj. Ved støvende arbejde skal anvendes åndedrætsværn med det rigtige partikelfilter (min. P2), og arbejdsredskaberne skal så vidt muligt være tilsluttet støvsugeraggregat. I vægge af letklinkerblokke må der normalt uden nærmere undersøgelse udføres mindre udfræsede lodrette riller med størst dybde på 25 mm, og størst bredde på 50 mm, samt mindre udfræsninger til eldåser og el-kontakter. Udstøbningsblokke Tildanning af udstøbningsblokke udføres med skære- og boreværktøj til beton. Hammer og mejsel kan anvendes ved mindre bearbejdninger. Afspringende splinter kan give anledning til øjenskader, og der skal derfor altid benyttes sikkerhedsbriller. Ved støvende arbejde skal der også her anvendes åndedrætsværn med det rigtige partikelfilter (min. P2).

18 Blokgruppen BIB 18 I Blokgruppen forenes danske blokproducenters og materialeleverandørers kompetencer og indsigt for at stille fyldestgørende informations- og katalogmateriale til rådighed for projekterende og udførende. Alle producenter i Blokgruppen, Dansk Beton er tilsluttet en af nedennævnte kontrol-/certificeringsordninger: Betonvarekontrollen (BVK) Bureau Veritas Certification Denmark A/S Dancert Anvisningerne giver såvel projekterende som udførende den bedste faglige viden på de beskrevne områder. Det er muligt at bestille eller downloade anvisningerne via internettet på adressen: På internettet kan ligeledes hentes et beregningsprogram for bestemmelse af bæreevnen af brandpåvirkede vægge af letklinkerblokke. Blokgruppen udgiver i samarbejde med blokproducenterne og materialeleverandørerne en række anvisninger om blokmurværk. Letklinkerblokke - Overfladebehandling Blokmurværk og brand Udstøbningsblokke Håndtering og opmuring af blokke Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Murbjælker med Letklinker LKB Murbjælker - Dimensionering

19 Blokgruppen medlemsoversigt 19 Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Telefon: Telefax: A/S Ikast Betonvarefabrik Lysholt Allé Ikast Telefon: Telefax: Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A 4470 Svebølle Telefon: Telefax: Simested Cementstøberi ApS Eveldrupvej 30, Simested 9620 Aalestrup Telefon: Telefax: Telefon: Telefax: AB Betonvarer Fabriksvej Klemensker Telefon: Telefax: RC Betonvarer Rødkærsbro A/S Bjerrevej Rødkærsbro Telefon: Telefax: Skagen Cementstøberi A/S Drogden Skagen Telefon: Telefax: Saint-Gobain Weber A/S Telefon: Telefax: Astrup Cementstøberi A/S Lecavej Arden Telefon: Telefax: Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331, Frejlev 9200 Aalborg SV Telefon: Telefax: Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers SV Telefon: Telefax: Schiedel Skorstene A/S Industrivej Karup J. Telefon: Telefax: Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S Stevnsvej Thisted Telefon: Telefax: Kvalitetssikring Alle producenter i Blokgruppen, Dansk Beton er tilsluttet en af nedennævnte kontrol-/certificeringsordninger: Betonvarekontrollen (BVK) Bureau Veritas Certification Denmark A/S Dancert

20 Dansk Beton Blokgruppen - BIB Postboks København K Tlf.:

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer April 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Udstøbningsblokke 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: 34 afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge...36 3.2 løsninger...37 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...38 3.4 Forbrug...38 3.5 Opmuring... 40-41 3.6 Overfladebehandling og fugtsikring...42

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter fundamenter Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Brochuren omhandler forskellige typer blokke og deres anvendelse i fundamenter under ydervægge og indvendige vægge. blokke fremstilles af letklinker,

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Dato: November 2009 Blad: 09-08 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Leca blokke 600 Leca blokke 800

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele:

Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: 15/12/2017 PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer blokkene er ubrændbare blokkene er uorganiske

Læs mere

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 Udstøbningsblokke ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforening

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1

C12. SfB ( ) Fh 2 Februar Side 1 C12 SfB ( ) Fh 2 Februar 2006 Side 1 Nyt navn BRICTEC-murværksarmering (bistål 37R) hedder nu MURTEC rustfrit bistål 37R, men stadig samme suveræne styrke. Indledning På disse sider gennemgås en række

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge.

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. 17/01/2018 PROJEKTERING Dette afsnit omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner. Arbejdet

Læs mere

- i grunden det bedste underlag

- i grunden det bedste underlag - i grunden det bedste underlag 1 4. udgave Forord Gennem mere end 65 år er LECA brugt til at bygge sunde boliger, og LECA indgår som en naturlig del af lavenergibyggeri i Danmark. LECA letklinker produceres

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER

LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER BELÆGNINGSSTEN WWW.RC.DK Belægningssten Produkter: Dimensioner på produkterne fremgår af tabel. Betonvarer Størrelse [cm] Vægt ca. [kg] Herregårdssten 21 x 14 x 4 2,60 Herregårdssten

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem rceasybuild.com VELKOMMEN TIL RC BETON OG RC EASYBUILD Hos RC Beton ønsker vi at give vores kunder de bedste muligheder for at bygge effektivt. På den baggrund

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER

LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER KANTSTEN WWW.RC.DK Kantsten Produkter: Dimensioner på produkterne fremgår af skitser og tabel. Radius Højde Betonvarer Fortovskantsten 7/10 Serien Fortovskantsten 9/12 Serien

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning Variant Støtteblok - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Variant Støtteblokke, er betonblokke med indbygget låsesystem, der bevirker at muren låser

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

afsnit 2 Fundamenter Indhold:

afsnit 2 Fundamenter Indhold: 22 afsnit 2 Fundamenter Indhold: 2.1 Fundamentet... 24 2.2 Løsninger...25-27 2.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...28 2.4 Forbrug...29 2.5 Udførelse...30-31 2.6 Fundamenter i øvrigt...32-33 23 13 2.1

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multipladen Leverandørbrugsanvisning

Multipladen Leverandørbrugsanvisning Multipladen Leverandørbrugsanvisning HplusH.dk Indhold og anvisningens opbygning 0. Indledning...3 1. Produktprogram...5 2. Transport med kran, truck, hejs og teleskoplæsser...6 3. Manuel transport af

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GIVE STÅLSPÆR A/S GSY BJÆLKEN 1 GSY BJÆLKEN 3 2 TEKNISK DATA 4 2.1 BÆREEVNE 4 2.2 KOMFORTFORHOLD 9 2.3 BRAND......................................

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Blokmurværk & brand. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - November 2003

Blokmurværk & brand. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - November 2003 Blokmurværk & brand ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - November 2003 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

MURMA Overliggersystem

MURMA Overliggersystem MURMA OVERLIGGER 02/2016 MURMA Overliggersystem PRODUKTBESKRIVELSE Murma Overliggersystem Anvendelse Armeret overliggersystem til skalmure af tegl, kalksandsten, betonsten m.m. Overliggerprofilen fungerer

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere