Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31. december Juni 2014

2 Side 2 af 2 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen Redegørelsens væsentligste nøgletal Udvisning ved dom Udvisning ved administrativ beslutning Udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom Reglernes opbygning Almindelige udvisningsregler Særlige kriminalitetsformer Varigheden af indrejseforbud Statistik vedrørende udvisning ved dom Domme, der statuerer udvisning Domme, der frifinder for påstanden om udvisning Højesteretspraksis Betinget udvisning Udlændingelovens bestemmelser om administrativ udvisning Reglernes opbygning Reglernes indhold Varigheden af indrejseforbud Statistik vedrørende udvisning ved administrativ beslutning Afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning truffet af Udlændingestyrelsen Afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning truffet af Udlændingenævnet Udlændingelovens bestemmelser om udsendelse af udviste udlændinge Udrejsepligt Udrejsefrist Retlige betingelser for udsendelse Den praktiske udsendelse af udviste udlændinge Statistik vedrørende udsendelse af udviste udlændinge Udlændingelovens bestemmelser om ophævelse af udvisning for udviste udlændinge Udlændingelovens

3 Side 3 af Udlændingelovens 50 a Udlændingelovens 50 b Statistik vedrørende ophævelse af udvisning for udviste udlændinge Udlændingelovens Udlændingelovens 50 a Udlændingelovens 50 b Udlændingelovens bestemmelser om administrativ ophævelse af indrejseforbud Udlændingelovens bestemmelser om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge Statistik vedrørende opholdstilladelse til udviste udlændinge Udlændinge, der er udvist ved dom Udlændinge, der er udvist ved administrativ beslutning...32 Bilag Bilag

4 Side 4 af 4 Indledning Den 26. juni 1998 vedtog Folketinget lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.), der blandt andet indebar ændringer af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller ved administrativ beslutning. Loven trådte i kraft den 3. juli Under Folketingets behandling af lovforslaget (lovforslag nr. L 59 fremsat den 16. april 1998) tilkendegav daværende indenrigsminister den 15. juni 1998 ved besvarelsen af Folketingets Retsudvalgs spørgsmål nr. 99 af 4. juni 1998 følgende: "Jeg vil fremover afgive en årlig redegørelse til Folketingets Retsudvalg om, hvordan udvisningsreglerne fungerer i praksis på baggrund af oplysninger fra Rigspolitiet, anklagemyndigheden og Udlændingestyrelsen. Redegørelsen vil bl.a. indeholde statistiske oplysninger om antallet af udlændinge, der efter de forskellige bestemmelser i udlændingeloven er udvist ved dom eller administrativt, antallet af udlændinge, der herefter er udrejst, antallet af udlændinge, der har fået ophævet et indrejseforbud, samt antallet af udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, og hvor indrejseforbuddet som følge heraf er bortfaldet." Indenrigsministeriets kompetence i udvisningssager blev den 27. november 2001 overført til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev kompetencen overført til Justitsministeriet. Ved lov nr. 571 af 18. juni 2012, der trådte i kraft den 1. januar 2013, blev kompetencen overført til Udlændingenævnet, bortset fra afgørelse om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25, nr. 1, jf. 46 g, stk. 1, og afgørelse i sager om Udlændingestyrelsens afslag på ophævelse af indrejseforbud efter udlændingelovens 32, stk. 7 og 9. (Ved lov nr af 26. december 2013 er kompetencen til at træffe afgørelse i sager om Udlændingestyrelsens afslag på ophævelse af indrejseforbud blevet overført til Udlændingenævnet. Loven trådte i kraft den 1. januar 2014). Indenrigsministeren, ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og Justitsministeren har tidligere afgivet 8 redegørelser om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for følgende perioder: 3. juli december 1998 ved redegørelse af 26. juni 1999, for 1999 ved redegørelse af 30. august 2000, for 2000 ved redegørelse af 12. april 2002, for 2001 og 2002 ved redegørelse af 14. maj 2004, for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 ved redegørelse af 22. februar 2006, for 4. kvartal af 2005, 2006 og 2007 ved redegørelse af 24. juni 2008, for 2008 og 1. og 2. kvartal af 2009 ved redegørelse af 13. januar 2010 samt for 2009, 2010, 2011 og 2012 ved redegørelse af 26. juni Nærværende redegørelse er den niende redegørelse vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller ved administrativ beslutning.

5 Side 5 af 5 1 Redegørelsens omfang og grundlag 1.1 Redegørelsens omfang Redegørelsen er tidsmæssigt afgrænset til domme og administrative beslutninger, der er afsagt, henholdsvis truffet, i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december Nærværende redegørelse omfatter således statistiske oplysninger for et fuldt kalenderår. Domme, kendelser og administrative beslutninger, der er under anke, henholdsvis kære eller påklage, er ikke medtaget i redegørelsen. Der må dog tages forbehold for, at der i det omfang Udlændingestyrelsen ikke har fået underretning fra anklagemyndigheden om, at en dom er anket, eller at en kendelse er kæret kan være medtaget enkelte domme eller kendelser afsagt i den pågældende periode, som reelt er anket henholdsvis kæret. Endvidere må der tages forbehold for, at der i perioden er afsagt domme eller kendelser, som politikredsene ikke har orienteret Udlændingestyrelsen om. Oplysninger om sådanne domme og kendelser indgår ikke i redegørelsen. Redegørelsen indeholder ikke oplysninger eller statistik om administrative udvisninger under henvisning til statens sikkerhed efter udlændingelovens 25, jf. 45 b. Justitsministeren har den 10. april 2008 ved besvarelsen af spørgsmål nr. 532 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg stillet den 1. april 2008 om antallet af personer, der på tidspunktet for spørgsmålets fremsættelse sad fængslet i danske fængsler mistænkt for terrorplaner, oplyst følgende: De særlige hensyn, der må iagttages som følge af sådanne sagers følsomme karakter, og som ligger til grund for den ordning, der er etableret i udlændingelovens 45 b, stk. 1, taler efter regeringens opfattelse for, at der ikke offentligt gives oplysninger om disse sager, heller ikke i en besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg. En sådan orientering sker i Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne. Redegørelsen er begrænset til at omfatte afgørelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning, hvor det forhold, der begrunder udvisningen, er begået den 3. juli 1998 eller senere. 1.2 Grundlaget for redegørelsen Rigsadvokaten har ved meddelelse nr. 10/1998, punkt 2.6.1, foreskrevet en ordning, hvorefter politidirektøren sender alle domme i sager, hvor der har været nedlagt påstand om udvisning, til Udlændingestyrelsen til orientering. I meddelelsens punkt og er det endvidere fastsat, at politidirektøren sender kopi af rettens kendelser vedrørende udlændingelovens 50 og 50 a om prøvelse af afgørelser om udvisning til Udlændingestyrelsen. Denne ordning er videreført i uændret form ved Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2006, punkt 2.6.1, og Ved meddelelse nr. 5/2006 er der i punkt sket en tilføjelse vedrørende udlændingelovens 50 b. Rigsadvokaten har i Rigsadvokaten Informerer, nr. 19/2008, punkt 3, præciseret, at alle domme, hvor der har været ned-

6 Side 6 af 6 lagt påstand om udvisning eller betinget udvisning, efterfølgende skal indsendes til Udlændingestyrelsen, uanset om spørgsmålet om udvisning forinden har været forelagt Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har udviklet en database vedrørende afgørelser om udvisning ved dom, hvor det forhold, der begrunder udvisningen, er begået den 3. juli 1998 eller senere (herefter benævnt udvisningsdatabasen). Udvisningsdatabasen er taget i brug således, at alle domme vedrørende udvisning afsagt den 1. januar 2000 eller senere, som Udlændingestyrelsen modtager fra politi og anklagemyndighed, indlægges i databasen. Endvidere indlægges alle kendelser afsagt i medfør af udlændingelovens 50, 50 a og 50 b vedrørende ophævelse af udvisning for udlændinge, der er udvist ved dom afsagt den 1. januar 2000 eller senere. Oplysningerne i redegørelsen om antallet af personer, der er udvist eller betinget udvist ved dom, samt oplysninger om domme, hvor tiltalte er frifundet for en påstand om udvisning eller betinget udvisning, er baseret på udtræk fra udvisningsdatabasen. Oplysninger i redegørelsen om kendelser afsagt i medfør af udlændingelovens 50, 50 a og 50 b vedrørende ophævelse af udvisning, er baseret på udtræk fra udlændingeregistret og det elektroniske sagsbehandlingssystem EstherH. Oplysningerne i redegørelsen om afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning er baseret på udtræk fra udlændingeregistret samt udtræk fra EstherH. Oplysningerne i redegørelsen om udsendelse af udviste udlændinge er baseret på udtræk fra udlændingeregistret og EstherH samt de heri registrerede oplysninger om indberetninger fra Rigspolitiet til Udlændingestyrelsen om udrejsestatus. Oplysningerne i redegørelsen om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge er baseret på udtræk fra udlændingeregistret og EstherH samt i nødvendigt omfang manuel opfølgning herpå. Der tages forbehold for opdateringsfejl i udlændingeregisteret, EstherH og udvisningsdatabasen. 2 Redegørelsens væsentligste nøgletal 2.1 Udvisning ved dom personer er i 2013 udvist med indrejseforbud i forbindelse med endelig dom for strafbart forhold. Betingede udvisninger indgår ikke i disse tal, idet udvisningen netop er betinget. Betingede udvisninger efter udlændingelovens 24 b er angivet særskilt nedenfor.

7 Side 7 af 7 Antallet af personer, der er udvist ved dom, fordeler sig således på udlændingelovens enkelte bestemmelser: Udlændingelovens bestemmelser Antal personer i , nr , nr , nr , nr , nr , nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr I alt b 217 Der henvises til afsnit 4.1 for en nærmere gennemgang af ovenstående. Varigheden af de, i forbindelse med udvisning ved dom, meddelte indrejseforbud fordeler sig således: Varighed af meddelt indrejseforbud Antal personer i år 30 5 år 2 6 år år 2 12 år 61 Bestandig 92 I alt Der henvises til afsnit 4.1 for en nærmere gennemgang af ovenstående. Af de i alt personer, der i 2013 er udvist med indrejseforbud ved dom, er personer registreret udrejst af Danmark pr. 14. maj personer er meddelt opholdstilladelse, efter at de pågældende er udvist med indrejseforbud ved dom.

8 Side 8 af 8 Der henvises til afsnit 8 og 9 om udsendelse af udviste udlændinge og til afsnit 13 og 14 om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge. 2.2 Udvisning ved administrativ beslutning Udlændingestyrelsen træffer i første instans afgørelse om administrativ udvisning. Herudover træffer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Styrelsen for fastholdelse og rekruttering) afgørelse om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25 b, stk. 2, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har pålagt udlændingen at udrejse straks, eller når udlændingen ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist, der er meddelt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. udlændingelovens 46, stk. 2, 2. pkt. Udlændingestyrelsens og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser om administrativ udvisning kan påklages til Udlændingenævnet, der blev oprettet ved lov nr. 571 af 18. juni 2012, der trådte i kraft den 1. januar Udlændingestyrelsen har i 2013 i alt truffet afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning vedrørende personer, hvoraf der i tilfælde pr. 8. maj 2014 ikke er sket påklage. Udlændingenævnet har i samme periode truffet afgørelse om administrativ udvisning vedrørende 134 personer efter påklage af Udlændingestyrelsens afgørelse. Antallet af personer, over for hvem Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om administrativ udvisning, fordeler sig som følger på udlændingelovens enkelte bestemmelser: Bestemmelser i udlændingeloven Antal personer i a, stk. 1, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig berigelseskriminalitet mv.) 25 a, stk. 1, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig narkotikakriminalitet) 25 a, stk. 2, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af ulovligt ophold eller arbejde) 25 a, stk. 2, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af manglende midler til underhold her i landet og til hjemrejsen) 25 a, stk. 2, nr. 3 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af andre hensyn til den offentlige orden m.m.) b, stk. 1 (udvisning af udlændinge som

9 Side 9 af 9 følge af ulovligt ophold her i landet fra og med 1. april 2011) 25 b, stk. 2 (udvisning af udlændinge som er blevet pålagt at udrejse af landet straks, eller som ikke er udrejst i overensstemmelse med udrejsefristen, jf. 33, stk. 2, fra og med 1. april 2011) 51 (overførsel af strafforfølgning for forhold omfattet af b til udlandet) I alt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering traf i 2013 afgørelse om administrativ udvisning vedrørende 14 personer. 1 af disse afgørelser er pr. 8. maj 2013 påklaget til Udlændingenævnet. Disse 14 afgørelser er alle truffet i henhold til udlændingelovens 25 b, stk. 2. Indrejseforbud, som Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Udlændingenævnet har meddelt i forbindelse med udvisning ved administrativ beslutning efter udlændingelovens 25 a og 25 b, gælder som udgangspunkt for 2 år. Efter udlændingelovens 32, stk. 4, 4. pkt., kan indrejseforbud meddeles for 5 år, når udlændingen er tredjelandsstatsborger og er indrejst i strid med et indrejseforbud, der tidligere er meddelt i forbindelse med udvisning efter 25 b. Der ses ikke at være eksempler på sager, hvor Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet har meddelt indrejseforbud i 5 år efter denne bestemmelse. Indrejseforbud i forbindelse med administrativ udvisning efter udlændingelovens 51 (overførsel af strafforfølgning til et andet land) meddeles efter reglerne i udlændingelovens 32, stk. 2 og 3. Af de i alt personer, der i 2013 er udvist ved administrativ beslutning truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og efter påklage af Udlændingenævnet, er 864 personer registreret udrejst af Danmark pr. 8. maj Der er i 14 tilfælde meddelt forlængelse af en opholdstilladelse eller en ny opholdstilladelse i Danmark, efter at der er truffet afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning. Der henvises til afsnit 8 og 9 om udsendelse af udviste udlændinge og til afsnit 13 og 14 om meddelelse af opholdstilladelse til udviste udlændinge. 3 Udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom 3.1 Reglernes opbygning Reglerne om udvisning ved dom for strafbart forhold er indeholdt i udlændingelovens kapitel 4. Afgørelse om udvisning træffes af domstolene efter anklagemyndighedens påstand herom i forbindelse med straffesagens behandling, jf. udlændingelovens 49.

10 Side 10 af 10 De i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 gældende bestemmelser om udvisning ved dom er gengivet i bilag 1 og Almindelige udvisningsregler Adgangen til udvisning ved dom for strafbart forhold er som udgangspunkt knyttet til længden af den konkret idømte straf samt til varigheden af udlændingens ophold her i landet. For en række særlige kriminalitetsformer kan der dog ske udvisning uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte frihedsstraf, jf. afsnit 3.3 nedenfor. Længden af udlændingens lovlige ophold udregnes efter udlændingelovens 27. Efter udlændingelovens 22, nr. 1-3, kan en udlænding, der har haft lovligt ophold her i landet i mindst 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter 7 eller 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mindst 8 år, udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget fængselsstraf af mindst 3 års varighed. Det samme gælder, hvis udlændingen idømmes mindst 1 års ubetinget fængsel for flere strafbare forhold, eller hvis udlændingen tidligere har fået en ubetinget frihedsstraf og nu idømmes mindst 1 års ubetinget fængsel. Efter udlændingelovens 23, nr. 2-4, kan en udlænding, der har haft lovligt ophold her i landet i mere end 5 år, men mindre end 9 år, henholdsvis 8 år, udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget fængselsstraf af mindst 1 års varighed. Det samme gælder, hvis udlændingen idømmes mindst 6 måneders ubetinget fængsel for flere strafbare forhold, eller hvis udlændingen tidligere har fået en ubetinget frihedsstraf og nu idømmes mindst 6 måneders ubetinget fængsel. Efter udlændingelovens 24, nr. 2, kan andre udlændinge det vil sige udlændinge, der ikke har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 5 år udvises, hvis den pågældende idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf. Udlændingelovens omfatter også tilfælde, hvor udlændingen i stedet for frihedsstraf idømmes anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse (forvaring, anbringelse mv.). Efter udlændingelovens 25 c kan en udlænding med opholdstilladelse efter lovens 9 f (religiøse forkyndere) uden for de i nævnte tilfælde udvises, hvis udlændingen er dømt for overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens 136, 140, 266, 266 a eller 266 b. Efter udlændingelovens 24 a skal der ved en afgørelse om udvisning ved dom, navnlig efter 22, nr. 4-8, lægges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet på grund af 1) grovheden af den begåede kriminalitet, 2) længden af den idømte frihedsstraf, 3) den fare, skade eller krænkelse, der var forbundet med den begåede kriminalitet, 4) tidli-

11 Side 11 af 11 gere domme for strafbart forhold, 5) at kriminaliteten er begået af flere i forening, eller 6) at kriminaliteten er særligt planlagt. En afgørelse om udvisning ved dom træffes i to led. Først vurderes det, om det kriminelle forhold kan begrunde udvisning efter reglerne herom, jf. ovenfor. Er det tilfældet, vurderes det konkret, om der er forhold, der taler imod udvisning. Denne vurdering tager udgangspunkt i udlændingelovens 26. Det fremgår af udlændingelovens 26, stk. 1, at det ved en afgørelse om udvisning efter 25 a-25 c altid skal vurderes, om udvisning må antages at virke særlig belastende navnlig på grund af en række i bestemmelsen opremsede hensyn. Disse hensyn omfatter blandt andet udlændingens tilknytning til henholdsvis Danmark og hjemlandet samt udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold. Efter udlændingelovens 26, stk. 2, skal en udlænding udvises efter udlændingelovens og 25, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Bestemmelsen i 26, stk. 2, betyder, at udlændinge, der idømmes frihedsstraf for begået kriminalitet, som udgangspunkt skal udvises, og at udvisning kun kan undlades, hvis udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Det er op til domstolene at foretage en konkret vurdering af, om udvisning vil være mulig inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. I den forbindelse er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) med tilhørende tillægsprotokoller særlig relevant. FN's Torturkonvention, FN's Flygtningekonvention, FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention om barnets rettigheder indeholder ligeledes relevante bestemmelser på dette område. Endvidere gælder der særlige regler for EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz som følge af retten til fri bevægelighed inden for EU. En EU/EØS-statsborger og en statsborger i Schweiz kan således alene udvises, såfremt den pågældendes personlige adfærd udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Herudover bestemmer Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 artikel 28 stk. 3, at en unionsborger, der har haft lovligt ophold i værtsstaten i de 10 forudgående år eller er mindreårig, alene kan udvises, såfremt dette er bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed. Efter udlændingelovens 26 a skal der ved afgørelse om udvisning endvidere tages særligt hensyn til, om de omstændigheder, som kan begrunde udvisning, er en følge af, at udlændingen har været udsat for menneskehandel, og om dette forhold taler imod udvisning. Efter udlændingelovens 24 b, stk. 1, 1. pkt., udvises en udlænding betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise den pågældende efter 22-24, fordi dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens 26, stk. 2. Rigsadvoka-

12 Side 12 af 12 ten har i Rigsadvokaten Informerer nr. 3 af 1. juli 2011 præciseret, at en udlænding skal udvises betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise den pågældende efter 22-24, fordi dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. 26, stk. 2. Udlændinge som er omfattet af udlændingelovens 2 (EU-reglerne), kan dog ikke udvises betinget, jf. 24 b, stk. 1, 2. pkt. 3.3 Særlige kriminalitetsformer Som anført i afsnit 3.2 ovenfor kan en udlænding, der idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge for overtrædelse af en række særlige kriminalitetsformer, udvises uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte frihedsstraf, jf. udlændingelovens 22, nr Efter lovens 22, nr. 4-8, kan der uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet og uanset længden af den idømte frihedsstraf ske udvisning ved: - narkotikakriminalitet, jf. udlændingelovens 22, nr. 4, - menneskesmugling, jf. udlændingelovens 22, nr. 5, - særlig grov kriminalitet, jf. udlændingelovens 22, nr. 6, - forbrydelser mod statens sikkerhed mv. (straffelovens kapitel 12 og 13), - vold mv. mod tjenestemand (straffelovens 119, stk. 1 og stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt.), - vidnetrusler (straffelovens 123), - tilskyndelse til forbrydelse (straffelovens 136) - brandstiftelse (straffelovens 180 og 181), - sprængning mv. (straffelovens 183, stk. 1 og 2), - fly- og skibskapring (straffelovens 183 a), - trafikforstyrrelse (straffelovens 184, stk. 1), - fare for andres liv eller sundhed ved forgiftning af drikkevand mv. (straffelovens 186, stk. 1, og 187, stk. 1), - driftsforstyrrelser (straffelovens 193, stk. 1), - bigami (straffelovens 208), - seksualforbrydelser, herunder incest og voldtægt (straffelovens 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1, 215, 216, 222, 224 og 225, jf. 216 og 222), - udbredelse af børnepornografi (straffelovens 235), - manddrab (straffelovens 237), - vold (straffelovens 244), - grov vold (straffelovens 245 og 246), - kvindelig omskæring (straffelovens 245 a), - hensættelse i eller efterladelse af hjælpeløse (straffelovens 250), - forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde (straffelovens 252, stk. 1), - smitte med livstruende sygdom (straffelovens 252, stk. 2), - grov frihedsberøvelse (straffelovens 261, stk. 2), - menneskehandel (straffelovens 262 a),

13 Side 13 af 13 - grove berigelsesforbrydelser, herunder tyveri og hæleri af særlig grov beskaffenhed samt røveri (straffelovens 276, jf. 286, , jf. 286, 288, 289, 289 a og 290, stk. 2 og 291, stk. 1, jf. stk. 4), - socialt bedrageri (straffelovens 279, jf. 285), og - groft hærværk (straffelovens 291, stk. 2), - tvangsægteskaber, jf. udlændingelovens 22, nr. 7, og - besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer (straffelovens 192 a, 10, stk. 1, jf. 1 og 2, eller 10, stk. 2, i lov om våben og eksplosivstoffer eller 43, stk. 4, jf. 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition m.v.), jf. udlændingelovens 22, nr. 8. Om den vurdering efter udlændingelovens 26, der skal foretages ved spørgsmål om udvisning efter 22, nr. 4-8, henvises til afsnit 3.2 ovenfor. 3.4 Varigheden af indrejseforbud Efter udlændingelovens 32, stk. 1, medfører en afgørelse om udvisning, at udlændingens visum og opholdstilladelse bortfalder, og at udlændingen ikke uden tilladelse på ny må indrejse og opholde sig her i landet. Der fastsættes således i forbindelse med afgørelsen om udvisning et indrejseforbud. Indrejseforbuddet, der kan tidsbegrænses, regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Indrejseforbuddet har gyldighed fra tidspunktet for udrejsen eller udsendelsen. Udlændingelovens 32, stk. 2, indeholder regler om fastsættelsen af varigheden af et indrejseforbud i forbindelse med afgørelser om udvisning ved dom. Indrejseforbud meddeles for henholdsvis 4, 6 eller 12 år eller for bestandig afhængig af den idømte frihedsstrafs længde og karakter. Idømmes udlændingen en anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, fastsættes indrejseforbuddets varighed ud fra en vurdering af, hvilken frihedsstraf den pågældende ellers ville være blevet idømt. Det følger af udlændingelovens 32, stk. 3, at indrejseforbud i forbindelse med udvisning ved dom for de særlige kriminalitetsformer, der er omfattet af den udvidede adgang til udvisning efter lovens 22, nr. 4-8, samt for udlændinge med lovligt ophold her i landet i mindre end de seneste 6 måneder, meddeles for mindst 6 år. Efter 32, stk. 2, nr. 4, er der ved fængselsstraffe på mellem mere end 1 og 6 måneder og 2 år mulighed for udvisning for bestandig. 4 Statistik vedrørende udvisning ved dom 4.1 Domme, der statuerer udvisning Udtræk fra udvisningsdatabasen viser, at der i 2013 er udvist personer med indrejseforbud i forbindelse med endelig dom.

14 Side 14 af personer er udvist med indrejseforbud ved endelig dom afsagt af byretterne, 78 personer er udvist med indrejseforbud ved endelig dom afsagt af landsretterne, og ingen personer er udvist med indrejseforbud ved endelig dom afsagt af Højesteret. I de følgende afsnit gennemgås sagerne opdelt efter de enkelte udvisningsbestemmelser i udlændingeloven Udlændingelovens 22 udlændinge med mere end 9 års ophold eller flygtninge med mere end 8 års ophold 47 personer er i 2013 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens Udlændingelovens 22, nr personer er i 2013 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 3 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 3 tilfælde meddelt indrejseforbud for 6 år. I 4 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 5 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr personer er i 2013 udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 5 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 6 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 6 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr. 5 3 personer er i 2013 udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5. Alle personerne er udvist ved dom afsagt af byretterne. Der blev i 2 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år, og i 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr. 6

15 Side 15 af personer er i 2013 udvist ved endelig dom for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 5 personer er udvist ved domme afsagt af landsretterne. Der blev i 1 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. I 9 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 6 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 10 år. I 4 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud i 12 år. I 4 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 22, nr. 7 Ingen personer er i 2013 udvist ved endelig dom for udøvelse af tvang til indgåelse af tvangsægteskab i medfør af udlændingelovens 22, nr Udlændingelovens 22, nr. 8 1 person er i 2013 er udvist ved endelig dom for besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer i medfør af udlændingelovens 22, nr. 8. Personen blev udvist ved endelig dom afsagt af byretten, og personen blev meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 23 udlændinge med mere end 5 års ophold 13 personer er i 2013 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 1-3 Ingen personer er i 2013 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 4 8 personer er i 2013 udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne og 2 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 5 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 3 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 5

16 Side 16 af 16 Ingen personer er i 2013 udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 6 4 personer er i 2013 udvist ved endelig dom for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, 1 person er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 2 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 7. Ingen personer i er 2013 udvist ved endelig dom for udøvelse af tvang til indgåelse af tvangsægteskab i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 8 Ingen personer er i 2013 udvist ved endelig dom for besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 23, nr person i er 2013 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 23, nr Personen blev udvist ved endelig dom afsagt af byretten, og personen blev meddelt indrejseforbud i 6 år Udlændingelovens 24 udlændinge med mindre end 5 års ophold personer er i 2013 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2013 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne og 5 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 10 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 6 år. I 3 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 4 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig.

17 Side 17 af Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2013 udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne og 16 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 1 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. I 229 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 6 år. I 1 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 10 år. I 6 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 30 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2013 udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 5. Alle personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og personerne blev i alle tilfælde meddelt indrejseforbud i 6 år Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i 2013 udvist ved endelig dom for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingeloven 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 23 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 1 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. I 130 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 6 år. I 27 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 24 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 7 Ingen personer er i 2013 udvist ved endelig dom for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 8 5 personer er i 2013 udvist ved endelig dom for besiddelse mv. af særlige farlige våben og eksplosivstoffer i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 8. Alle personerne er udvist ved dom afsagt af byretterne, og alle personerne blev meddelt indrejseforbud for 6 år.

18 Side 18 af Udlændingelovens 24, nr personer er i 2013 udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 24, nr personer er udvist ved dom afsagt af byretterne, og 18 personer er udvist ved dom afsagt af landsretterne. Der blev i 27 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 4 år. I 2 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 5 år. I tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 6 år. I 16 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for 12 år. I 13 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud for bestandig Udlændingelovens 24 b betinget udvisning Udtræk fra udvisningsdatabasen viser, at der i 2013 er udvist 217 personer betinget. 178 personer er i 2013 udvist betinget ved endelig dom afsagt af byretterne. 38 personer er i 2013 udvist betinget ved endelig dom afsagt af landsretterne. 1 person er i 2013 udvist betinget ved endelig dom afsagt af Højesteret. Der henvises til afsnit 5 for så vidt angår Højesterets praksis Udlændingelovens 25 c religiøse forkyndere Ingen er i 2013 blevet udvist efter udlændingelovens 25 c. 4.2 Domme, der frifinder for påstanden om udvisning Udtræk fra udvisningsdatabasen viser, at der i 2013 er afsagt endelige domme vedrørende 66 personer, der blev fundet skyldige i strafbart forhold, men hvor anklagemyndighedens påstand om udvisning ikke blev taget til følge. Domme vedrørende 60 personer er afsagt af byretterne. 6 domme er afsagt af landsretterne. I 5 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 22, nr. 1-3, skete der frifindelse for udvisning. I alle tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 2 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr. 4, skete der frifindelse for udvisning. I alle tilfælde er dommene afsagt af byretterne.

19 Side 19 af 19 I ingen tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5, skete der frifindelse for udvisning. I 29 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr. 6, skete der frifindelse for udvisning. I 24 tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I 5 tilfælde er dommene afsagt af landsretterne (ankesager). I ingen tilfælde blev der i 2013 nedlagt påstand om udvisning for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 22, nr. 7. I ingen tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for overtrædelse af våbenloven i medfør af udlændingelovens 22, nr. 8, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 1-3, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 4, skete der frifindelse for udvisning. I ingen tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 5, skete der frifindelse for udvisning. I 8 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 6, skete der frifindelse for udvisning. I alle tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I ingen tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 7, skete der frifindelse for udvisning. I 1 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for overtrædelse af våbenloven i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 8, skete der frifindelse for udvisning. Dommen er afsagt af Østre Landsret (ankesag). I 1 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 23, nr. 2-4, skete der frifindelse for udvisning. Dommen er afsagt af byretten. I ingen tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 1-3, skete der frifindelse for udvisning. I 1 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 4, skete der frifindelse for udvisning. Dommen er afsagt af byretten.

20 Side 20 af 20 I 1 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 5, skete der frifindelse for udvisning. Dommen er afsagt af byretten. I 9 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for særlig alvorlig kriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 6, skete der frifindelse for udvisning. I alle tilfælde er dommene afsagt af byretterne. I ingen tilfælde blev der i 2013 nedlagt påstand om udvisning for udøvelse af tvang til indgåelse af ægteskab i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 7. I ingen tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning for overtrædelse af våbenloven i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 8, skete der frifindelse for udvisning. I 9 tilfælde, hvor der i 2013 var nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 2, skete der frifindelse for udvisning. I alle tilfælde er dommene afsagt af byretterne. 5 Højesteretspraksis I en enkelt sag har spørgsmålet om udvisning med Procesbevillingsnævnets tilladelse været indbragt for Højesteret. Dommen har været refereret i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR). 5.1 Betinget udvisning UfR Den tyrkiske statsborger T var født i 1978 i Danmark og opvokset her, bortset fra ophold i Tyrkiet i 1992, 1993 og Fra han fyldte 15 år i 1993, var han straffet ved 26 domme og var samlet idømt betinget og ubetinget frihedsstraf i ca. 16 år og havde afsonet fængsel i ca. 13 år. Han var senest idømt fængsel i 2 år. Højesteret udtalte, at der under hensyn til, at T var født i Danmark og opvokset her, må stilles meget strenge krav - afhængig af tilknytningen til Tyrkiet - til den kriminalitet, der kan føre til udvisning. Højesteret udtalte endvidere, at det kunne indgå i bedømmelsen af, om udvisning var proportional, at der ikke tidligere over for T var nedlagt påstand om udvisning eller betinget udvisning, og Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at der ikke var grundlag for udvisning. T blev herefter udvist betinget med en prøvetid på 2 år efter afsoning af straffen på 2 år, jf. udlændingelovens 24 b. Højesteret ændrede herved landsrettens dom.

21 Side 21 af 21 6 Udlændingelovens bestemmelser om administrativ udvisning 6.1 Reglernes opbygning Afgørelser om udvisning kan i visse tilfælde ske ved administrativ beslutning. Reglerne herom er indeholdt i udlændingelovens b. Beslutning om administrativ udvisning træffes når bortses fra afgørelser om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25, nr. 1, der træffes af Justitsministeriet af Udlændingestyrelsen som 1. instans med klageadgang til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 1, 52 b, stk. 1, nr. 6, og 52 b, stk. 2, nr. 4. Herudover træffer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgørelse om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25 b, stk. 2, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har pålagt udlændingen at udrejse straks, eller når udlændingen ikke udrejser i overensstemmelse med en udrejsefrist, der er meddelt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 2, 2. pkt. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser om administrativ udvisning kan påklages til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens 46 a, stk. 2 og 52 b, stk. 2, nr. 4. Udlændingelovens regler om udvisning ved administrativ beslutning er opbygget således, at der i udlændingelovens b er opstillet en række betingelser for, i hvilke situationer udvisning kan ske ved administrativ beslutning, mens udlændingelovens 26 og 26 a indeholder regler om de hensyn, der skal inddrages ved afgørelsen om udvisning, når betingelserne for udvisning er opfyldt. De for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 gældende regler er angivet i bilag 1 og Reglernes indhold Udvisning ved administrativ beslutning kan ske, hvis udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, eller udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, jf. udlændingelovens 25. Har udlændingen ikke haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, kan udvisning ved administrativ beslutning endvidere ske, hvis - udlændingen uden for de tilfælde, hvor der kan blive tale om udvisning ved dom, jf. lovens 22-24, er dømt for berigelseskriminalitet, indsmugling i strid med toldlovens bestemmelser, voldelig eller truende adfærd over for personale eller beboere på et asylcenter, vold mod personer i offentlig tjeneste, vold, fremsættelse af trusler om at foretage strafbar handling eller overtrædelse af lov om våben og eksplosivstoffer, eller udlændingen over for politiet har erkendt overtrædelsen eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 1, nr. 1

22 Side 22 af 22 - udlændingen er dømt for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer, eller udlændingen over for politiet har erkendt ulovlig besiddelse eller brug af euforiserende stoffer, eller der i øvrigt foreligger særlig bestyrket mistanke herom, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 1, nr. 2 - der er grund til at antage, at udlændingen vil tage ophold eller arbejde her i landet uden fornøden tilladelse, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 1 (gælder ikke udlændinge omfattet af EU-reglerne om indrejse og ophold) - udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit underhold her i landet og til hjemrejsen, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 2 (gælder ikke udlændinge omfattet af EU-reglerne om indrejse og ophold), eller - andre hensyn til den offentlige orden eller sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 3. Udvisning ved administrativ beslutning kan herudover ske, hvis udlændingen opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse, jf. udlændingelovens 25 b, stk. 1. Efter 25 b, stk. 2, skal en udlænding, der ikke er EU/EØS-statsborger, og som er pålagt at udrejse af landet straks, eller som ikke udrejser i overensstemmelsen med udrejsefristen, jf. 33, stk. 2, udvises af landet, medmindre særlige grunde taler herimod. Afgørelser om administrativ udvisning efter udlændingelovens 25 b, stk. 2, der er truffet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller af Udlændingenævnet efter påklage, indgår i det statistiske materiale. Er grundbetingelserne opfyldt, skal udlændingemyndighederne i forbindelse med en afgørelse om udvisning inddrage en række hensyn, der er opregnet i udlændingelovens 26 og 26 a. Der henvises herom til afsnit 3.2 ovenfor. Endvidere gælder der særlige regler for EU/EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz som følge af retten til fri bevægelighed inden for EU. En EU/EØS-statsborger og en statsborger i Schweiz kan således alene udvises, såfremt den pågældendes personlige adfærd udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. 6.3 Varigheden af indrejseforbud Efter udlændingelovens 32, stk. 1, medfører en afgørelse om udvisning, at udlændingens visum og opholdstilladelse bortfalder, og at udlændingen ikke uden tilladelse på ny må indrejse og opholde sig her i landet. Der fastsættes således i forbindelse med afgørelsen om udvisning et indrejseforbud. Indrejseforbuddet, der kan tidsbegrænses, regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Indrejseforbuddet har gyldighed fra tidspunktet for udrejsen eller udsendelsen.

23 Side 23 af 23 Efter udlændingelovens 32, stk. 4, meddeles indrejseforbud i forbindelse med udvisning i medfør af udlændingelovens 25 for bestandig. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter udlændingelovens 25 a og 25 b meddeles for 2 år. Efter udlændingelovens 32, stk. 4, 4. pkt., kan indrejseforbud meddeles for 5 år, når udlændingen er tredjelandsstatsborger og er indrejst i strid med et indrejseforbud, der tidligere er meddelt i forbindelse med udvisning efter 25 b. Der ses ikke at være eksempler på sager, hvor Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet har meddelt indrejseforbud i 5 år efter denne bestemmelse. Det bemærkes, at udlændingelovens 32, stk. 4, om fastsættelse af længden af et administrativt meddelt indrejseforbud er ændret ved lov nr. 516 af 26. maj 2014 om ændring af udlændingeloven. Ved denne lov er der indsat et nyt stk. 5, hvorefter der kan fastsættes et kortere indrejseforbud end forudsat i 32, stk. 4. Loven træder i kraft den 1. januar Herudover er der efter udlændingelovens 51 mulighed for administrativt at meddele indrejseforbud efter udlændingelovens 32, stk. 1-4, når strafforfølgningen i en straffesag mod en udlænding, der ikke har fast bopæl her i landet, overføres til et andet land, såfremt strafforfølgningen angår en lovovertrædelse, der efter de i udlændingelovens 49, stk. 1, nævnte betingelser kan medføre udvisning. Udlændingelovens 49, stk. 1, vedrører udvisning efter udlændingelovens og 25 c. Frifindes udlændingen efterfølgende, ophæves udvisningen. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.4 om længden af indrejseforbud. 7 Statistik vedrørende udvisning ved administrativ beslutning 7.1 Afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning truffet af Udlændingestyrelsen Udtræk fra EstherH viser, at Udlændingestyrelsen i 2013 har truffet afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning vedrørende personer, hvor der ikke pr. 8. maj 2014 er sket påklage af afgørelsen. Afgørelserne fordeler sig på udlændingelovens enkelte bestemmelser om udvisning ved administrativ beslutning som følger: Bestemmelser i udlændingeloven Antal personer i a, stk. 1, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig berigelseskriminalitet mv.) a, stk. 1, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig narkotikakriminali- 36

24 Side 24 af 24 tet) 25 a, stk. 2, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af ulovligt ophold eller arbejde) 25 a, stk. 2, nr. 2 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af manglende midler til underhold her i landet og til hjemrejsen) 25 a, stk. 2, nr. 3 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af andre hensyn til den offentlige orden mv.) 25 b, stk. 1 (udvisning af udlændinge som følge af ulovligt ophold her i landet) b, stk. 2 (udvisning af udlændinge som følge af ulovligt ophold her i landet) (overførsel af strafforfølgning for forhold omfattet af b til udlandet) 0 I alt Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen i 2013 har genoptaget 17 af de i alt sager om administrativ udvisning på baggrund af nye oplysninger. Udlændingestyrelsen har i disse sager efterfølgende truffet ny afgørelse om, at der ikke var grundlag for udvisning af de pågældende. Dette drejer sig primært om nye oplysninger fra Center mod Menneskehandel om, at den pågældende har været udsat for menneskehandel. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering traf i 2013 afgørelse om administrativ udvisning vedrørende 14 personer. 1 af disse afgørelser er pr. 8. maj 2014 påklaget til Udlændingenævnet. Disse 14 afgørelser er alle truffet i henhold til udlændingelovens 25 b, stk Afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning truffet af Udlændingenævnet Udtræk fra EstherH viser, at Udlændingenævnet i 2013 har truffet afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning vedrørende 134 personer efter påklage af Udlændingestyrelsens eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse. Afgørelserne fordeler sig på udlændingelovens enkelte bestemmelser om udvisning ved administrativ beslutning som følger: Bestemmelser i udlændingeloven Antal personer i a, stk. 1, nr. 1 (udvisning af udlændinge med ophold i Danmark i mindre end de sidste 6 måneder som følge af mindre alvorlig berigelseskriminalitet mv.) 11

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6 REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Side 1 af 60 Indhold Indledning... 4 1.

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Redegørelse for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 til Folketingets Integrationsudvalg vedrørende anvendelsen

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2008/1 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 Sag 260/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Bent Aagaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016 2016-27 Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold En advokat klagede over, at hans klient, der havde været på tålt ophold i Danmark siden 2007, fortsat var pålagt at bo i Center Sandholm.

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.11.25V2 Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: ;menneskesmugling Stikord: Menneskesmugling, kørte to syriske flygtninge over grænsen fra yskland, selv syrisk statsborger, ringe tilknytning til

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005 Behandlingen af sager mod udlændinge, hvor der er spørgsmål om udvisning på grund af strafbart forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Udvisning ved dom Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Udvisning ved dom Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: udlændinge;udvisning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.6.2015 Status: Historisk Udskrevet: 24.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven INDENRIGSMINISTERIET Dato: Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 1999/7310-38 NOTAT vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven Indledning I medfør af 66 i den danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983)

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983) Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige udlændingelov og senere relevante ændringslove Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov nr. 661 af 8. juni 2016,

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Forord Dette tredje bind og sidste bind af Anklagemyndighedens Årsberetning for 1998-1999 indeholder en artikel om nyere højesteretspraksis vedrørende udvisning

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni )

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni ) Nr. 182 22. marts 2001 Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni 2013 1) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere