Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning."

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET, Sagsbehandler: Martin Stampe Noer Formål: Formålene med eksamenerne er at afprøve tredjetandlandslæger (Bekendtgørelse om autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS) med henblik på opnåelse af autorisation i Danmark. Autorisation tildeles af Sundhedsstyrelsen efter godkendelse af den pågældendes uddannelse og gennemførelse af blandt andet tre prøver, der afholdes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. De tre prøver er Skriftlig odontologisk fagprøve (skriftlig 4 timers eksamen), en mundtlig prøve i Voksenpatient og en mundtlig prøve i Børnepatient. Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. EKSAMENSKONTORET BLEGDAMSVEJ 3B 2200 KØBENHAVN N TLF DIR FAX MOB REF: MASN Tandlægen skal endvidere have bestået en prøve i sproglige/kommunikative kompetencer (dansk sprogtest). Sundhedsstyrelsen meddeler løbende Eksamenskontoret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvilke ansøgere der er kvalificerede til at deltage i prøverne Struktur og indhold: Den udenlandske tandlæge skal gennemføre følgende:

2 1) Odontologisk fagprøve (består af prøve i Voksenpatient (a) og prøve i Børnepatient (b)) 2) Skriftlig eksamen ad 1a) Voksenpatient: Bedømmelse: Ekstern censur med bestået/ikke bestået. Varighed: (3 timer) Indhold: Undersøgelse af voksenpatient (2 timer) med udarbejdelse af journal og behandlingsforslag. Derefter 1 time eksamination med 1 lærer og 1 ekstern censor. Målbeskrivelse: For at bestå eksamen i Voksenpatient skal alle mål og delmål (rød og grøn) opfyldes. SIDE 2 AF 13 Der afholdes mundtlig prøve i Voksenpatient i henholdsvis januar og juni måned. Der er som maksimum plads til 8 tandlæger i januar og 8 tandlæger i juni. Ad 1b) Børnepatient: Bedømmelse: Ekstern censur med bestået/ikke bestået. Varighed: (2½ timer) Indhold: Mundtlig eksamen af en times varighed efter 1 times forberedelse på 4-5 cases vedr. børnepatienter. Målbeskrivelse: For at bestå eksamen i Børnepatient skal alle delmål (rød og blå) opfyldes Der afholdes mundtlig prøve i Børnepatient i henholdsvis januar og juni måned. Der er som maksimum plads til 8 eksaminander i januar og 8 eksaminander i juni måned. Ad 2) Skriftlig odontologisk fagprøve Bedømmelse: Ekstern censur med bestået/ikke bestået Varighed: (4 timer) Indhold: Den skriftlige odontologiske fagprøve er tværfaglig og omfatter fagområderne: cariologi, endodonti, parodontologi, oral rehabilitering/ protetik, oral kirurgi, radiologi, klinisk oral fysiologi (bidfunktionslære) og pædodonti (børnepatient). Målbeskrivelse: For at bestå den tværfaglige prøve skal den udenlandske tandlæge besidde de overordnede kompetencer, der er beskrevet i bilag 1 - alle mål og delmål (rød, grøn og blå) opfyldes. Der afholdes Skriftlig eksamen i henholdsvis januar og juni måned.

3 Prøverne kan tages i vilkårlig rækkefølge og der er ikke krav om at de skal bestås i samme termin. SIDE 3 AF 13 Når de tre prøver er beståede, meddeler Eksamenskontoret dette til Sundhedsstyrelsen. Tilmelding: Eksamenskontoret skriver i henholdsvis april og november måned ud til de udenlandske tandlæger, der er berettiget til at deltage ved prøverne. Sundhedsstyrelsen meddeler løbende Eksamenskontoret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvilke ansøgere der er berettiget til at deltage i prøverne. I brevet fastsættes en frist, hvor den udenlandske tandlæge skriftligt skal have meddelt Eksamenskontoret, at vedkommende er interesseret i at deltage i en eller flere prøver. Umiddelbart efter fristens udløb, gør Eksamenskontoret tilmeldingerne op og meddeler de udenlandske tandlæger, hvor og hvornår de skal til prøve. Såfremt der er flere ansøgere, der ønsker at deltage i en konkret prøve/kursus, end der er pladser, foretager Eksamenskontoret en prioritering. Først fordeles antallet af pladser, således at halvdelen af pladserne reserveres tandlæger, der ikke har deltaget i den konkrete prøve før og den anden halvdel af pladserne reserveres tandlæger der har deltaget i den konkrete prøve før. Er der ledige pladser i den ene halvdel overføres de til den anden halvdel. Der lægges ved den efterfølgende prioritering vægt på, den pågældendes studieanciennitet, således at de udenlandske tandlæger, der er tættest på at kunne opnå autorisation prioriteres højst. Såfremt der herefter er flere udenlandske tandlæger end der er pladser foretages der lodtrækning. Eksaminander der er udeblevet uden afbud fra en eksamen prioriteres sidst ved den efterfølgende eksamen. Afmelding: Afmelding fra prøver skal ske senest syv dage før prøven afholdes. (selve prøvedagen tæller ikke med). Afmelding skal ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til Eksamenskontoret. For sen afmelding af eller udeblivelse fra eksamen tæller som et prøveforsøg. Sygemelding: Ved sygdom skal man snarest og senest kl på prøvedagen meddele dette til Eksamenskontoret. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring fra egen læge, påført lægens stempel og ydernummer. Lægeerklæringen skal være Eksamenskontoret i hænde senest tre hverdage efter sygemeldin-

4 gen. Modtages der sygemelding og lægeattest tæller den pågældende prøve ikke som et prøveforsøg. SIDE 4 AF 13 Syge- eller reeksamen: Syge- eller reeksamen foregår ved næste ordinære prøve. Den udenlandske tandlæge skal selv tilmelde sig den pågældende prøve på Eksamenskontoret. Ved evt. prioritering vil ansøgere, der har været syge til den umiddelbart foregående prøve, blive prioriteret højst, såfremt vedkommende har forholdt sig som ovenfor beskrevet under sygemelding. Prøveforsøg: Den udenlandske tandlæge har højst tre forsøg pr. prøve. Dispensationer: Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra gældende regler, herunder antallet af prøveforsøg, når der foreligger usædvanlige forhold. Ansøgning om dispensation indsendes til Sundhedsstyrelsen. Det tilrådes at søge i så god tid som muligt og i øvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet ansøgning, der er vedlagt den fornødne dokumentation. Dispensationer vedrørende prøverne skal foreligge senest 14 dage før afprøvning. Sundhedsstyrelsen meddeler Eksamenskontoret, hvis der tildeles dispensation til en ansøger. Regelgrundlag: Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 97 af 9. februar 2011 om autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS Herudover følgende bekendtgørelser udstedt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings: Bekendtgørelse nr. 857 af 01/07/2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 250 af 15/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Studieordningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i august 2011 med ikrafttræden pr. 1. september Martin Stampe Noer 2. august 2011

5 Bilag 1: SIDE 5 AF 13 1) Den udenlandske tandlæge skal besidde følgende overordnede kompetencer på kandidatniveau for at kunne bestå de odontologiske fagprøver. Viden (teoretiske kompetencer) d- lingsplanlægning og behandling af orale sygdomme herunder generelle sygdommes indvirkning på oral sygdom og behandling. - og kraniofacial vækst og udvikling og funktionsforhold tik og behandling af angst og odontofobi i relation til tandbehandling d- ling, patienter og personale. Færdigheder (praktiske/ kliniske kompetencer) Kan optage en odontologisk og medicinsk relevant anamnese herunder identificere patient kooperation, herunder adfærdsproblemer samt journalisere disse oplysninger efter gældende regler samt tilgrænsende regioner og vælge yderligere relevante undersøgelsesmetoder fx radiologi, spytfunktions-undersøgelse, mikrobiologi og modelanalyse a- bilitering i- on gennemføre den deraf følgende relevante odontologiske behandling og/eller henvise til specialbehandling evt. nødvendige tiltag for at vedligeholde tandstatus Holdninger (sociale, adfærdsmæssige kompentencer) -tandlægeforholdet, udvise ansvar og empati for sine patienter ved udøvelse af tandlægevirksomhed på et professionelt grundlag, samt har etisk holdning til sit fag og sit fags udvikling

6 2) Kernekompentencer indenfor udvalgte odontologiske fagområder som den udenlandske tandlæge skal besidde på kandidatniveau for at kunne bestå de odontologiske fagprøver. SIDE 6 AF 13 Cariologi kunne forklare patienten om årsagerne til udvikling af gingivitis og caries i relation til information og instruktion kunne informere og motivere patienter med gingivitis og caries med henblik på forbedring af deres hjemmetandpleje kunne fortælle om og instruere i mundhygiejnemidler og metoder, således at patienterne bliver i stand til at gennemføre en optimal hjemmetandpleje kunne redegøre for og behandle caries non-operativt redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin. beskrive cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder udvikling af dental fluorose. redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader. Redegøre for alle elementer der indgår i udredning af patienter med omfattende cariologiske problemer Redegøre for risikovurdering og diagnoser på sådanne patienter Redegøre for symptomatisk og risikorelateret behandlinger Redegøre for prognostiske overvejelser Diskutere kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder diagnostik og progressionsvurdering af carieslæsioner og andre defekter Redegøre for indikation, kontraindikation, holdbarhed og prognose ved anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler til behandling af caries og andre sygdomme eller tilstande i de hårde tandvæv Redegøre for diagnostik og årsagssammenhænge ved slid og erosion, samt beskrive og vurdere prognose for forskellige behandlinger Redegøre for lovgivning vedrørende behandling med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler Identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt vurdere behandlingsmuligheder ENDODONTI Redegøre for valg af gradvis ekskavering, direkte overkapning, partiel pulpotomi, pulpektomi og kanalbehandling, og have kendskab til behandlingernes prognoser

7 Have kendskab til nød-pulpotomi og endodontisk kirurgi Planlægge optimal udformning af oplukningskaviteter til pulpakammeret, mekanisk udrensning og rodfyldning i tænder Udvælge endodontiske medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkninger Beskrive og vurdere pulpale og periapikale forhold udfra røntgen Stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium rodfyldningsteknik med viden, om hvad der kendetegner det optimale resultat Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer Reflektere over etiske aspekter i forhold til patientcases Kvalitetsvurdere egne resultater klinisk udførelse af rodfyldningsteknik med viden, om hvad der kendetegner det optimale resultat Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer Reflektere over etiske aspekter i forhold til patient cases Redegøre for morfologiske tegn på og typer af nekrose Redegøre for pulpal og periapikal inflammation Redegøre for relevante kliniske og radiologiske differentialdiagnoser i forbindelse med periapikale patologiske processer/tilstande i det apikale parodontium, herunder inflammatorisk betingede, odontogene cyster Redegøre for endodontiske traumebehandlinger på hhv. rodåbne og rodlukkede permanente tænder I lyset af det eksisterende evidensniveau kunne redegøre for valg og udførelse af gradvis ekskavering, direkte overkapning, nød- og partiel-pulpotomi, pulpektomi, kanalbehandling samt revisionsbehandling, samt have kendskab til kvalitetsforbedrende faktorer herunder behandlingernes prognose SIDE 7 AF 13 PARODONTOLOGI kunne påvise, beskrive og registrere forekomsten af supra- og let tilgængelig subgingival plaque og tandsten kunne beskrive de kliniske forandringer ved gingivitis og caries identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund af betydning for patientundersøgelse, gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer vurdere et behandlingsforløb og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen informere patienten om årsagen til marginal parodontitis informere om og instruere patienter med marginal parodontitis i forbedring af mundhygiejne/hjemmetandpleje

8 fjerne plaque, supra- og subgingival tandsten og andre plaqueretinerende faktorer fra tænderne og kunne gennemføre depurationen rationelt og afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons definere indikationerne for parodontal kirurgi og have kendskab til metoderne gingivektomi og lapoperation Planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica gravisi i oprettelse af god mundhygiejne. Redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica gravis. Anvende diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter. Forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi. Forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb. Forklare rygningens indflydelse på marginal parodontitis. Forklare og have viden om supragingival kemisk plaquekontrol. For patienter med diagnosen parodontitis marginalis chronica levis og gravis at kunne: identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund. diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan. vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen. For patienter med diagnosen parodontitis marginalis chronica gravis at kunne informere patienten om årsagen til marginal parodontitis, på en for patienten tilpasset måde. informere og instruere patienter med marginal parodontitis i forbedring af mundhygiejne/hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde. afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons. kunne vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats. Vurdere hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling. Planlægge behandling med relevante metoder og med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af svær marginal parodontitis Diskutere betydningen af information og instruktion af patienter med svær marginal parodontitis Planlægge anvendelse af instrumenter til anvendelse ved depuration og anvende viden om supragingival kemisk plaquekontrol Redegøre for heling af parodontiet efter parodontalbehandling SIDE 8 AF 13

9 Redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgisk behandling Gennemføre undersøgelse og journalisering af patienter med svær marginal parodontitis Redegøre for sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis Redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring Redegøre for almenlidelsers betydning for parodontal behandling Diskutere viden om parodontale sygdommes epidemiologi, deres patogenese, herunder ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer med behandlingsmæssige aspekter Diskutere behandling med relevante metoder og med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af svær marginal parodontitis Diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med svær marginal parodontitis Bedømme heling af parodontiet efter parodontalbehandling d- ling og komplikationer i forbindelse hermed gøre rede for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved sunde forhold i mundhulen samt ved udvikling af caries og parodontale sygdomme SIDE 9 AF 13 Oral rehabilitering/ protetik Kunne udarbejde og diskutere journal med behandlingsplan for indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne vurdere og diskutere indikationer og kontraindikationer for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne vurdere og diskutere biologiske, biomekaniske, tekniske og æstetiske principper for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre for kemiske, fysiske, mekaniske og biologiske forhold ved materialer anvendt indenfor indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre og diskutere forandringer i vævene efter tandekstraktion og ved indsættelse af forskellige typer af tanderstatninger Kunne vurdere og diskutere kvaliteten af forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne vurdere og diskutere prognose samt komplikationer for forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre for og diskutere principper og metoder ved behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatrekonstruktioner

10 Kunne redegøre for evidensen for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre for og diskutere kliniske fremgangsmåder ved behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantater SIDE 10 AF 13 Oral Kirurgi Redegøre for behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder Have viden om rodresektion og retrograd rodfyldning Kunne vælge præparat og form af lokalbedøvelse Redegøre for lokale og generelle kontraindikationer og lokale og generelle komplikationer ved lokalbedøvelse Redegøre for lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling Redegøre for transalveolær og operativ ekstraktion Motivere indikation for og planlægge operative fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben. Planlægge behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling. Demonstrere viden om koronektomi. Have kendskab til evaluering og behandling og kunne opstille behandlingsforslag til nervelæsion i forbindelse med visdomstandsfjernelse Motivere for og anvende ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf samt kunne planlægge medicinsk og kirurgisk behandling af intraoral absces Motivere for og planlægge profylaktisk- og kurativ- smertebehandling og brug af antibiotika Motivere for behandlingsplanlægning af medicinsk kompromitterede patienter Kunne motivere for og planlægge behandlingsplaner for lokale og generelle komplikationer, herunder akutte situationer og genoplivning Klassificere og udvælge behandling af sygdomme i kæber og slimhinder på voksne og børn Kunne afgøre hvilke værdier der bør ligge til grund for etiske overvejelser om behandlingsmuligheder og retten til autonomi for kirurgisk behandling Kunne redegøre for struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af oral medicinske sygdomme

11 Kunne redegøre for diagnostiske overvejelser for de almindeligste oral medicinske sygdomme og træffe beslutning om eventuel supplerende diagnostisk udredning Kunne bedømme om en oral medicinsk lidelse skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling Kunne redegøre for behandlingen af de almindeligste oral medicinske lidelser ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder Demonstrere evnen til at integrere de relevante fagområder i vurderingen af det enkelte patienttilfælde Vurdere og diskutere komplekse kliniske og klinisk relaterede problemstillinger SIDE 11 AF 13 Odontologisk radiologi udføre intraoral røntgenundersøgelse af en patient og vurdere intraorale røntgenoptagelser vurdere hvornår der er indikation for en intraoral røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling udnytte sit røntgenudstyr optimalt under hensyntagen til virkningerne af røntgenstråling. foretage intraorale radiologiske undersøgelser på patienter som de normalt forekommer i odontologisk praksis. tolke intraorale røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differential diagnostiske overvejelser. Tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser. Oral fysiologi forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold samt patogenese ved de almindeligste former for TMD redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne samt tandslid redegøre for diagnostik og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande (niveau 1) diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD genkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser fra normalvariationen informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb

12 observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD SIDE 12 AF 13 Farmakologi gøre rede for de relevante smitteveje på tandklinikken, samt for hvordan tandlægen kan tilrettelægge klinisk hygiejniske procedurer til at bryde disse smitteveje. viden om relevante agonister og antagonister samt eksempler på deres anvendelse. smertens fysiologi og farmakologi. analgesi og anæstesi antibiotika redegøre for antibiotikas virkninger, herunder inddel disse i toksiske og biologiske virkninger. beskrive bakteriocide og bakteriostatiske antibiotika. potentielle risikopatienter (hjertekarsygdomme, diabetes, lungesygdomme, gigtsygdomme, neuropsykiatriske lidelser). Definere arteriosclerose og redegøre for de forskellige typer heraf, deres årsager og udvikling. Pædodonti/ børnepatient Have kendskab til behandling af patienter med fysiske og psykiske handicap På baggrund af relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese og diagnostik, vurdere cariesprogression og medinddrage dette i udarbejdelse af behandlingsplanen. Kunne redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering, og generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi. Kunne diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling samt foreslå behandlinger Kunne redegøre for og foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling Kunne diagnosticere og redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer foreslå behandling af disse og/eller henvisning til relevant regi Kunne redegøre for klinisk introduktionsrutine på børn og gøre rede for hvorledes der etableres en optimal kommunikation med et barn Kunne forklare og anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling Kunne foretage registrering af barnets oplevelse og mestring af stress og smerte

13 Udvise empati, forståelse og respekt for barnet som patient og ledsager samt kunne yde informativ kommunikation til barnets ledsager Udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager Kende til malokklusioners forekomst i befolkningen Give eksempler på malokklusioners ætiologi Orientere om de undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik Redegøre for, hvilke muligheder og principper der er for ortodontisk behandling på børn og voksne Redegøre for dentitionsafvigelser og for betydningen af sådanne afvigelser for ortodontisk behandling Være i stand til at visitere med henblik på udvælgelse til ortodontisk behandling Have forståelse for principperne i ortodontisk behandling SIDE 13 AF 13

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen 28. juni 2011 med ændringer godkendt d. 27. marts 2012 Kapitel

Læs mere

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Studieordningen

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 2011-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Skolen for odontologi og tandpleje, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014.

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Overgangsordning for afvikling af de tværfaglige kurser og eksamener på 2011-13. JUNI 2014 Denne

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 20. JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-studieordningen

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

2011-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE

2011-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE Kapitel 1 Formål og kompetencer 2011-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Formål Kandidatuddannelsen i odontologi er en forskningsbaseret

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 216 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af 211-studieordningen

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

2008-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

2008-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 2008-STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kapitel 1 Formål 1 Formål Kandidatuddannelsen i Odontologi er en forskningsbaseret

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi 70 tandplejerstuderende i praktik

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 16. APRIL 2015 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere

Tandklinikassistent, 2008

Tandklinikassistent, 2008 Formål med uddannelsen Assistance ved enhver form for tandbehandling i samarbejde med tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker. Selvstændig afrydning, radiologisk assistance, administrative opgaver

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen den 19. januar 2009 Kapitel 1 Formål 1 Formål Kandidatuddannelsen

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7? Planlægge, udføre og justere en fysioterapeutisk undersøgelse af udvalgte patientkategorier, herunder redegøre og tage højde for indikationer og kontraindikationer

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Konference 2015 for klinikassistenter

Konference 2015 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2015 for klinikassistenter Den akutte patient 13. november 2015 Aalborg ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2015 for klinikassistenter

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Generel Anæstesi Københavns Kommune

Generel Anæstesi Københavns Kommune Generel Anæstesi Københavns Kommune Afdelingstandlæge Erfaring med GA Københavns Tandlægeskole 1997-2008 Københavns Kommune 2000- Disposition 1. Praktiske erfaringer 1. Hvad bliver der lavet? 2. Indikationer

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 7 2015/2016 Tandpleje profession og metoder 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 7 2015/2016 Tandpleje profession og metoder 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 7 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009 Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti 2009 Sundhedsstyrelsen 2009 1. Medicinsk/ odontologisk ekspert...3 1.1 Generelle kompetencer...3 1.2. Generel diagnostik...4 1.3. Visitation...5 1.4. Interception...6

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere