Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning."

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET, Sagsbehandler: Martin Stampe Noer Formål: Formålene med eksamenerne er at afprøve tredjetandlandslæger (Bekendtgørelse om autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS) med henblik på opnåelse af autorisation i Danmark. Autorisation tildeles af Sundhedsstyrelsen efter godkendelse af den pågældendes uddannelse og gennemførelse af blandt andet tre prøver, der afholdes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. De tre prøver er Skriftlig odontologisk fagprøve (skriftlig 4 timers eksamen), en mundtlig prøve i Voksenpatient og en mundtlig prøve i Børnepatient. Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. EKSAMENSKONTORET BLEGDAMSVEJ 3B 2200 KØBENHAVN N TLF DIR FAX MOB REF: MASN Tandlægen skal endvidere have bestået en prøve i sproglige/kommunikative kompetencer (dansk sprogtest). Sundhedsstyrelsen meddeler løbende Eksamenskontoret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvilke ansøgere der er kvalificerede til at deltage i prøverne Struktur og indhold: Den udenlandske tandlæge skal gennemføre følgende:

2 1) Odontologisk fagprøve (består af prøve i Voksenpatient (a) og prøve i Børnepatient (b)) 2) Skriftlig eksamen ad 1a) Voksenpatient: Bedømmelse: Ekstern censur med bestået/ikke bestået. Varighed: (3 timer) Indhold: Undersøgelse af voksenpatient (2 timer) med udarbejdelse af journal og behandlingsforslag. Derefter 1 time eksamination med 1 lærer og 1 ekstern censor. Målbeskrivelse: For at bestå eksamen i Voksenpatient skal alle mål og delmål (rød og grøn) opfyldes. SIDE 2 AF 13 Der afholdes mundtlig prøve i Voksenpatient i henholdsvis januar og juni måned. Der er som maksimum plads til 8 tandlæger i januar og 8 tandlæger i juni. Ad 1b) Børnepatient: Bedømmelse: Ekstern censur med bestået/ikke bestået. Varighed: (2½ timer) Indhold: Mundtlig eksamen af en times varighed efter 1 times forberedelse på 4-5 cases vedr. børnepatienter. Målbeskrivelse: For at bestå eksamen i Børnepatient skal alle delmål (rød og blå) opfyldes Der afholdes mundtlig prøve i Børnepatient i henholdsvis januar og juni måned. Der er som maksimum plads til 8 eksaminander i januar og 8 eksaminander i juni måned. Ad 2) Skriftlig odontologisk fagprøve Bedømmelse: Ekstern censur med bestået/ikke bestået Varighed: (4 timer) Indhold: Den skriftlige odontologiske fagprøve er tværfaglig og omfatter fagområderne: cariologi, endodonti, parodontologi, oral rehabilitering/ protetik, oral kirurgi, radiologi, klinisk oral fysiologi (bidfunktionslære) og pædodonti (børnepatient). Målbeskrivelse: For at bestå den tværfaglige prøve skal den udenlandske tandlæge besidde de overordnede kompetencer, der er beskrevet i bilag 1 - alle mål og delmål (rød, grøn og blå) opfyldes. Der afholdes Skriftlig eksamen i henholdsvis januar og juni måned.

3 Prøverne kan tages i vilkårlig rækkefølge og der er ikke krav om at de skal bestås i samme termin. SIDE 3 AF 13 Når de tre prøver er beståede, meddeler Eksamenskontoret dette til Sundhedsstyrelsen. Tilmelding: Eksamenskontoret skriver i henholdsvis april og november måned ud til de udenlandske tandlæger, der er berettiget til at deltage ved prøverne. Sundhedsstyrelsen meddeler løbende Eksamenskontoret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvilke ansøgere der er berettiget til at deltage i prøverne. I brevet fastsættes en frist, hvor den udenlandske tandlæge skriftligt skal have meddelt Eksamenskontoret, at vedkommende er interesseret i at deltage i en eller flere prøver. Umiddelbart efter fristens udløb, gør Eksamenskontoret tilmeldingerne op og meddeler de udenlandske tandlæger, hvor og hvornår de skal til prøve. Såfremt der er flere ansøgere, der ønsker at deltage i en konkret prøve/kursus, end der er pladser, foretager Eksamenskontoret en prioritering. Først fordeles antallet af pladser, således at halvdelen af pladserne reserveres tandlæger, der ikke har deltaget i den konkrete prøve før og den anden halvdel af pladserne reserveres tandlæger der har deltaget i den konkrete prøve før. Er der ledige pladser i den ene halvdel overføres de til den anden halvdel. Der lægges ved den efterfølgende prioritering vægt på, den pågældendes studieanciennitet, således at de udenlandske tandlæger, der er tættest på at kunne opnå autorisation prioriteres højst. Såfremt der herefter er flere udenlandske tandlæger end der er pladser foretages der lodtrækning. Eksaminander der er udeblevet uden afbud fra en eksamen prioriteres sidst ved den efterfølgende eksamen. Afmelding: Afmelding fra prøver skal ske senest syv dage før prøven afholdes. (selve prøvedagen tæller ikke med). Afmelding skal ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til Eksamenskontoret. For sen afmelding af eller udeblivelse fra eksamen tæller som et prøveforsøg. Sygemelding: Ved sygdom skal man snarest og senest kl på prøvedagen meddele dette til Eksamenskontoret. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring fra egen læge, påført lægens stempel og ydernummer. Lægeerklæringen skal være Eksamenskontoret i hænde senest tre hverdage efter sygemeldin-

4 gen. Modtages der sygemelding og lægeattest tæller den pågældende prøve ikke som et prøveforsøg. SIDE 4 AF 13 Syge- eller reeksamen: Syge- eller reeksamen foregår ved næste ordinære prøve. Den udenlandske tandlæge skal selv tilmelde sig den pågældende prøve på Eksamenskontoret. Ved evt. prioritering vil ansøgere, der har været syge til den umiddelbart foregående prøve, blive prioriteret højst, såfremt vedkommende har forholdt sig som ovenfor beskrevet under sygemelding. Prøveforsøg: Den udenlandske tandlæge har højst tre forsøg pr. prøve. Dispensationer: Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra gældende regler, herunder antallet af prøveforsøg, når der foreligger usædvanlige forhold. Ansøgning om dispensation indsendes til Sundhedsstyrelsen. Det tilrådes at søge i så god tid som muligt og i øvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet ansøgning, der er vedlagt den fornødne dokumentation. Dispensationer vedrørende prøverne skal foreligge senest 14 dage før afprøvning. Sundhedsstyrelsen meddeler Eksamenskontoret, hvis der tildeles dispensation til en ansøger. Regelgrundlag: Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 97 af 9. februar 2011 om autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS Herudover følgende bekendtgørelser udstedt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings: Bekendtgørelse nr. 857 af 01/07/2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 250 af 15/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Studieordningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i august 2011 med ikrafttræden pr. 1. september Martin Stampe Noer 2. august 2011

5 Bilag 1: SIDE 5 AF 13 1) Den udenlandske tandlæge skal besidde følgende overordnede kompetencer på kandidatniveau for at kunne bestå de odontologiske fagprøver. Viden (teoretiske kompetencer) d- lingsplanlægning og behandling af orale sygdomme herunder generelle sygdommes indvirkning på oral sygdom og behandling. - og kraniofacial vækst og udvikling og funktionsforhold tik og behandling af angst og odontofobi i relation til tandbehandling d- ling, patienter og personale. Færdigheder (praktiske/ kliniske kompetencer) Kan optage en odontologisk og medicinsk relevant anamnese herunder identificere patient kooperation, herunder adfærdsproblemer samt journalisere disse oplysninger efter gældende regler samt tilgrænsende regioner og vælge yderligere relevante undersøgelsesmetoder fx radiologi, spytfunktions-undersøgelse, mikrobiologi og modelanalyse a- bilitering i- on gennemføre den deraf følgende relevante odontologiske behandling og/eller henvise til specialbehandling evt. nødvendige tiltag for at vedligeholde tandstatus Holdninger (sociale, adfærdsmæssige kompentencer) -tandlægeforholdet, udvise ansvar og empati for sine patienter ved udøvelse af tandlægevirksomhed på et professionelt grundlag, samt har etisk holdning til sit fag og sit fags udvikling

6 2) Kernekompentencer indenfor udvalgte odontologiske fagområder som den udenlandske tandlæge skal besidde på kandidatniveau for at kunne bestå de odontologiske fagprøver. SIDE 6 AF 13 Cariologi kunne forklare patienten om årsagerne til udvikling af gingivitis og caries i relation til information og instruktion kunne informere og motivere patienter med gingivitis og caries med henblik på forbedring af deres hjemmetandpleje kunne fortælle om og instruere i mundhygiejnemidler og metoder, således at patienterne bliver i stand til at gennemføre en optimal hjemmetandpleje kunne redegøre for og behandle caries non-operativt redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin. beskrive cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder udvikling af dental fluorose. redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader. Redegøre for alle elementer der indgår i udredning af patienter med omfattende cariologiske problemer Redegøre for risikovurdering og diagnoser på sådanne patienter Redegøre for symptomatisk og risikorelateret behandlinger Redegøre for prognostiske overvejelser Diskutere kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder diagnostik og progressionsvurdering af carieslæsioner og andre defekter Redegøre for indikation, kontraindikation, holdbarhed og prognose ved anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler til behandling af caries og andre sygdomme eller tilstande i de hårde tandvæv Redegøre for diagnostik og årsagssammenhænge ved slid og erosion, samt beskrive og vurdere prognose for forskellige behandlinger Redegøre for lovgivning vedrørende behandling med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler Identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt vurdere behandlingsmuligheder ENDODONTI Redegøre for valg af gradvis ekskavering, direkte overkapning, partiel pulpotomi, pulpektomi og kanalbehandling, og have kendskab til behandlingernes prognoser

7 Have kendskab til nød-pulpotomi og endodontisk kirurgi Planlægge optimal udformning af oplukningskaviteter til pulpakammeret, mekanisk udrensning og rodfyldning i tænder Udvælge endodontiske medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkninger Beskrive og vurdere pulpale og periapikale forhold udfra røntgen Stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium rodfyldningsteknik med viden, om hvad der kendetegner det optimale resultat Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer Reflektere over etiske aspekter i forhold til patientcases Kvalitetsvurdere egne resultater klinisk udførelse af rodfyldningsteknik med viden, om hvad der kendetegner det optimale resultat Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer Reflektere over etiske aspekter i forhold til patient cases Redegøre for morfologiske tegn på og typer af nekrose Redegøre for pulpal og periapikal inflammation Redegøre for relevante kliniske og radiologiske differentialdiagnoser i forbindelse med periapikale patologiske processer/tilstande i det apikale parodontium, herunder inflammatorisk betingede, odontogene cyster Redegøre for endodontiske traumebehandlinger på hhv. rodåbne og rodlukkede permanente tænder I lyset af det eksisterende evidensniveau kunne redegøre for valg og udførelse af gradvis ekskavering, direkte overkapning, nød- og partiel-pulpotomi, pulpektomi, kanalbehandling samt revisionsbehandling, samt have kendskab til kvalitetsforbedrende faktorer herunder behandlingernes prognose SIDE 7 AF 13 PARODONTOLOGI kunne påvise, beskrive og registrere forekomsten af supra- og let tilgængelig subgingival plaque og tandsten kunne beskrive de kliniske forandringer ved gingivitis og caries identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund af betydning for patientundersøgelse, gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer vurdere et behandlingsforløb og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen informere patienten om årsagen til marginal parodontitis informere om og instruere patienter med marginal parodontitis i forbedring af mundhygiejne/hjemmetandpleje

8 fjerne plaque, supra- og subgingival tandsten og andre plaqueretinerende faktorer fra tænderne og kunne gennemføre depurationen rationelt og afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons definere indikationerne for parodontal kirurgi og have kendskab til metoderne gingivektomi og lapoperation Planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica gravisi i oprettelse af god mundhygiejne. Redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica gravis. Anvende diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter. Forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi. Forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb. Forklare rygningens indflydelse på marginal parodontitis. Forklare og have viden om supragingival kemisk plaquekontrol. For patienter med diagnosen parodontitis marginalis chronica levis og gravis at kunne: identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund. diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan. vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen. For patienter med diagnosen parodontitis marginalis chronica gravis at kunne informere patienten om årsagen til marginal parodontitis, på en for patienten tilpasset måde. informere og instruere patienter med marginal parodontitis i forbedring af mundhygiejne/hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde. afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons. kunne vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats. Vurdere hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling. Planlægge behandling med relevante metoder og med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af svær marginal parodontitis Diskutere betydningen af information og instruktion af patienter med svær marginal parodontitis Planlægge anvendelse af instrumenter til anvendelse ved depuration og anvende viden om supragingival kemisk plaquekontrol Redegøre for heling af parodontiet efter parodontalbehandling SIDE 8 AF 13

9 Redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgisk behandling Gennemføre undersøgelse og journalisering af patienter med svær marginal parodontitis Redegøre for sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis Redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring Redegøre for almenlidelsers betydning for parodontal behandling Diskutere viden om parodontale sygdommes epidemiologi, deres patogenese, herunder ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer med behandlingsmæssige aspekter Diskutere behandling med relevante metoder og med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af svær marginal parodontitis Diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med svær marginal parodontitis Bedømme heling af parodontiet efter parodontalbehandling d- ling og komplikationer i forbindelse hermed gøre rede for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved sunde forhold i mundhulen samt ved udvikling af caries og parodontale sygdomme SIDE 9 AF 13 Oral rehabilitering/ protetik Kunne udarbejde og diskutere journal med behandlingsplan for indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne vurdere og diskutere indikationer og kontraindikationer for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne vurdere og diskutere biologiske, biomekaniske, tekniske og æstetiske principper for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre for kemiske, fysiske, mekaniske og biologiske forhold ved materialer anvendt indenfor indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre og diskutere forandringer i vævene efter tandekstraktion og ved indsættelse af forskellige typer af tanderstatninger Kunne vurdere og diskutere kvaliteten af forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne vurdere og diskutere prognose samt komplikationer for forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre for og diskutere principper og metoder ved behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatrekonstruktioner

10 Kunne redegøre for evidensen for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre for og diskutere kliniske fremgangsmåder ved behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantater SIDE 10 AF 13 Oral Kirurgi Redegøre for behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder Have viden om rodresektion og retrograd rodfyldning Kunne vælge præparat og form af lokalbedøvelse Redegøre for lokale og generelle kontraindikationer og lokale og generelle komplikationer ved lokalbedøvelse Redegøre for lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling Redegøre for transalveolær og operativ ekstraktion Motivere indikation for og planlægge operative fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben. Planlægge behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling. Demonstrere viden om koronektomi. Have kendskab til evaluering og behandling og kunne opstille behandlingsforslag til nervelæsion i forbindelse med visdomstandsfjernelse Motivere for og anvende ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf samt kunne planlægge medicinsk og kirurgisk behandling af intraoral absces Motivere for og planlægge profylaktisk- og kurativ- smertebehandling og brug af antibiotika Motivere for behandlingsplanlægning af medicinsk kompromitterede patienter Kunne motivere for og planlægge behandlingsplaner for lokale og generelle komplikationer, herunder akutte situationer og genoplivning Klassificere og udvælge behandling af sygdomme i kæber og slimhinder på voksne og børn Kunne afgøre hvilke værdier der bør ligge til grund for etiske overvejelser om behandlingsmuligheder og retten til autonomi for kirurgisk behandling Kunne redegøre for struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af oral medicinske sygdomme

11 Kunne redegøre for diagnostiske overvejelser for de almindeligste oral medicinske sygdomme og træffe beslutning om eventuel supplerende diagnostisk udredning Kunne bedømme om en oral medicinsk lidelse skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling Kunne redegøre for behandlingen af de almindeligste oral medicinske lidelser ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder Demonstrere evnen til at integrere de relevante fagområder i vurderingen af det enkelte patienttilfælde Vurdere og diskutere komplekse kliniske og klinisk relaterede problemstillinger SIDE 11 AF 13 Odontologisk radiologi udføre intraoral røntgenundersøgelse af en patient og vurdere intraorale røntgenoptagelser vurdere hvornår der er indikation for en intraoral røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling udnytte sit røntgenudstyr optimalt under hensyntagen til virkningerne af røntgenstråling. foretage intraorale radiologiske undersøgelser på patienter som de normalt forekommer i odontologisk praksis. tolke intraorale røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differential diagnostiske overvejelser. Tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser. Oral fysiologi forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold samt patogenese ved de almindeligste former for TMD redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne samt tandslid redegøre for diagnostik og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande (niveau 1) diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD genkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser fra normalvariationen informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb

12 observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD SIDE 12 AF 13 Farmakologi gøre rede for de relevante smitteveje på tandklinikken, samt for hvordan tandlægen kan tilrettelægge klinisk hygiejniske procedurer til at bryde disse smitteveje. viden om relevante agonister og antagonister samt eksempler på deres anvendelse. smertens fysiologi og farmakologi. analgesi og anæstesi antibiotika redegøre for antibiotikas virkninger, herunder inddel disse i toksiske og biologiske virkninger. beskrive bakteriocide og bakteriostatiske antibiotika. potentielle risikopatienter (hjertekarsygdomme, diabetes, lungesygdomme, gigtsygdomme, neuropsykiatriske lidelser). Definere arteriosclerose og redegøre for de forskellige typer heraf, deres årsager og udvikling. Pædodonti/ børnepatient Have kendskab til behandling af patienter med fysiske og psykiske handicap På baggrund af relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese og diagnostik, vurdere cariesprogression og medinddrage dette i udarbejdelse af behandlingsplanen. Kunne redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering, og generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi. Kunne diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling samt foreslå behandlinger Kunne redegøre for og foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling Kunne diagnosticere og redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer foreslå behandling af disse og/eller henvisning til relevant regi Kunne redegøre for klinisk introduktionsrutine på børn og gøre rede for hvorledes der etableres en optimal kommunikation med et barn Kunne forklare og anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling Kunne foretage registrering af barnets oplevelse og mestring af stress og smerte

13 Udvise empati, forståelse og respekt for barnet som patient og ledsager samt kunne yde informativ kommunikation til barnets ledsager Udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager Kende til malokklusioners forekomst i befolkningen Give eksempler på malokklusioners ætiologi Orientere om de undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik Redegøre for, hvilke muligheder og principper der er for ortodontisk behandling på børn og voksne Redegøre for dentitionsafvigelser og for betydningen af sådanne afvigelser for ortodontisk behandling Være i stand til at visitere med henblik på udvælgelse til ortodontisk behandling Have forståelse for principperne i ortodontisk behandling SIDE 13 AF 13

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI BETÆNKNING OM ORAL HISTOPATOLOGI Afgivet af et af sundhedsstyrelsen nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 797 KØBENHAVN 1977 ISBN 87-503-2208-7 Statens trykningskontor In 02-480-bet. Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Birthe Cortsen RAPPORT 2012.02 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere