Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning."

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET, Sagsbehandler: Martin Stampe Noer Formål: Formålene med eksamenerne er at afprøve tredjetandlandslæger (Bekendtgørelse om autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS) med henblik på opnåelse af autorisation i Danmark. Autorisation tildeles af Sundhedsstyrelsen efter godkendelse af den pågældendes uddannelse og gennemførelse af blandt andet tre prøver, der afholdes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. De tre prøver er Skriftlig odontologisk fagprøve (skriftlig 4 timers eksamen), en mundtlig prøve i Voksenpatient og en mundtlig prøve i Børnepatient. Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. EKSAMENSKONTORET BLEGDAMSVEJ 3B 2200 KØBENHAVN N TLF DIR FAX MOB REF: MASN Tandlægen skal endvidere have bestået en prøve i sproglige/kommunikative kompetencer (dansk sprogtest). Sundhedsstyrelsen meddeler løbende Eksamenskontoret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvilke ansøgere der er kvalificerede til at deltage i prøverne Struktur og indhold: Den udenlandske tandlæge skal gennemføre følgende:

2 1) Odontologisk fagprøve (består af prøve i Voksenpatient (a) og prøve i Børnepatient (b)) 2) Skriftlig eksamen ad 1a) Voksenpatient: Bedømmelse: Ekstern censur med bestået/ikke bestået. Varighed: (3 timer) Indhold: Undersøgelse af voksenpatient (2 timer) med udarbejdelse af journal og behandlingsforslag. Derefter 1 time eksamination med 1 lærer og 1 ekstern censor. Målbeskrivelse: For at bestå eksamen i Voksenpatient skal alle mål og delmål (rød og grøn) opfyldes. SIDE 2 AF 13 Der afholdes mundtlig prøve i Voksenpatient i henholdsvis januar og juni måned. Der er som maksimum plads til 8 tandlæger i januar og 8 tandlæger i juni. Ad 1b) Børnepatient: Bedømmelse: Ekstern censur med bestået/ikke bestået. Varighed: (2½ timer) Indhold: Mundtlig eksamen af en times varighed efter 1 times forberedelse på 4-5 cases vedr. børnepatienter. Målbeskrivelse: For at bestå eksamen i Børnepatient skal alle delmål (rød og blå) opfyldes Der afholdes mundtlig prøve i Børnepatient i henholdsvis januar og juni måned. Der er som maksimum plads til 8 eksaminander i januar og 8 eksaminander i juni måned. Ad 2) Skriftlig odontologisk fagprøve Bedømmelse: Ekstern censur med bestået/ikke bestået Varighed: (4 timer) Indhold: Den skriftlige odontologiske fagprøve er tværfaglig og omfatter fagområderne: cariologi, endodonti, parodontologi, oral rehabilitering/ protetik, oral kirurgi, radiologi, klinisk oral fysiologi (bidfunktionslære) og pædodonti (børnepatient). Målbeskrivelse: For at bestå den tværfaglige prøve skal den udenlandske tandlæge besidde de overordnede kompetencer, der er beskrevet i bilag 1 - alle mål og delmål (rød, grøn og blå) opfyldes. Der afholdes Skriftlig eksamen i henholdsvis januar og juni måned.

3 Prøverne kan tages i vilkårlig rækkefølge og der er ikke krav om at de skal bestås i samme termin. SIDE 3 AF 13 Når de tre prøver er beståede, meddeler Eksamenskontoret dette til Sundhedsstyrelsen. Tilmelding: Eksamenskontoret skriver i henholdsvis april og november måned ud til de udenlandske tandlæger, der er berettiget til at deltage ved prøverne. Sundhedsstyrelsen meddeler løbende Eksamenskontoret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, hvilke ansøgere der er berettiget til at deltage i prøverne. I brevet fastsættes en frist, hvor den udenlandske tandlæge skriftligt skal have meddelt Eksamenskontoret, at vedkommende er interesseret i at deltage i en eller flere prøver. Umiddelbart efter fristens udløb, gør Eksamenskontoret tilmeldingerne op og meddeler de udenlandske tandlæger, hvor og hvornår de skal til prøve. Såfremt der er flere ansøgere, der ønsker at deltage i en konkret prøve/kursus, end der er pladser, foretager Eksamenskontoret en prioritering. Først fordeles antallet af pladser, således at halvdelen af pladserne reserveres tandlæger, der ikke har deltaget i den konkrete prøve før og den anden halvdel af pladserne reserveres tandlæger der har deltaget i den konkrete prøve før. Er der ledige pladser i den ene halvdel overføres de til den anden halvdel. Der lægges ved den efterfølgende prioritering vægt på, den pågældendes studieanciennitet, således at de udenlandske tandlæger, der er tættest på at kunne opnå autorisation prioriteres højst. Såfremt der herefter er flere udenlandske tandlæger end der er pladser foretages der lodtrækning. Eksaminander der er udeblevet uden afbud fra en eksamen prioriteres sidst ved den efterfølgende eksamen. Afmelding: Afmelding fra prøver skal ske senest syv dage før prøven afholdes. (selve prøvedagen tæller ikke med). Afmelding skal ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til Eksamenskontoret. For sen afmelding af eller udeblivelse fra eksamen tæller som et prøveforsøg. Sygemelding: Ved sygdom skal man snarest og senest kl på prøvedagen meddele dette til Eksamenskontoret. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring fra egen læge, påført lægens stempel og ydernummer. Lægeerklæringen skal være Eksamenskontoret i hænde senest tre hverdage efter sygemeldin-

4 gen. Modtages der sygemelding og lægeattest tæller den pågældende prøve ikke som et prøveforsøg. SIDE 4 AF 13 Syge- eller reeksamen: Syge- eller reeksamen foregår ved næste ordinære prøve. Den udenlandske tandlæge skal selv tilmelde sig den pågældende prøve på Eksamenskontoret. Ved evt. prioritering vil ansøgere, der har været syge til den umiddelbart foregående prøve, blive prioriteret højst, såfremt vedkommende har forholdt sig som ovenfor beskrevet under sygemelding. Prøveforsøg: Den udenlandske tandlæge har højst tre forsøg pr. prøve. Dispensationer: Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra gældende regler, herunder antallet af prøveforsøg, når der foreligger usædvanlige forhold. Ansøgning om dispensation indsendes til Sundhedsstyrelsen. Det tilrådes at søge i så god tid som muligt og i øvrigt at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet ansøgning, der er vedlagt den fornødne dokumentation. Dispensationer vedrørende prøverne skal foreligge senest 14 dage før afprøvning. Sundhedsstyrelsen meddeler Eksamenskontoret, hvis der tildeles dispensation til en ansøger. Regelgrundlag: Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 97 af 9. februar 2011 om autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS Herudover følgende bekendtgørelser udstedt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings: Bekendtgørelse nr. 857 af 01/07/2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 250 af 15/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Studieordningen er godkendt af Sundhedsstyrelsen og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i august 2011 med ikrafttræden pr. 1. september Martin Stampe Noer 2. august 2011

5 Bilag 1: SIDE 5 AF 13 1) Den udenlandske tandlæge skal besidde følgende overordnede kompetencer på kandidatniveau for at kunne bestå de odontologiske fagprøver. Viden (teoretiske kompetencer) d- lingsplanlægning og behandling af orale sygdomme herunder generelle sygdommes indvirkning på oral sygdom og behandling. - og kraniofacial vækst og udvikling og funktionsforhold tik og behandling af angst og odontofobi i relation til tandbehandling d- ling, patienter og personale. Færdigheder (praktiske/ kliniske kompetencer) Kan optage en odontologisk og medicinsk relevant anamnese herunder identificere patient kooperation, herunder adfærdsproblemer samt journalisere disse oplysninger efter gældende regler samt tilgrænsende regioner og vælge yderligere relevante undersøgelsesmetoder fx radiologi, spytfunktions-undersøgelse, mikrobiologi og modelanalyse a- bilitering i- on gennemføre den deraf følgende relevante odontologiske behandling og/eller henvise til specialbehandling evt. nødvendige tiltag for at vedligeholde tandstatus Holdninger (sociale, adfærdsmæssige kompentencer) -tandlægeforholdet, udvise ansvar og empati for sine patienter ved udøvelse af tandlægevirksomhed på et professionelt grundlag, samt har etisk holdning til sit fag og sit fags udvikling

6 2) Kernekompentencer indenfor udvalgte odontologiske fagområder som den udenlandske tandlæge skal besidde på kandidatniveau for at kunne bestå de odontologiske fagprøver. SIDE 6 AF 13 Cariologi kunne forklare patienten om årsagerne til udvikling af gingivitis og caries i relation til information og instruktion kunne informere og motivere patienter med gingivitis og caries med henblik på forbedring af deres hjemmetandpleje kunne fortælle om og instruere i mundhygiejnemidler og metoder, således at patienterne bliver i stand til at gennemføre en optimal hjemmetandpleje kunne redegøre for og behandle caries non-operativt redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin. beskrive cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder udvikling af dental fluorose. redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader. Redegøre for alle elementer der indgår i udredning af patienter med omfattende cariologiske problemer Redegøre for risikovurdering og diagnoser på sådanne patienter Redegøre for symptomatisk og risikorelateret behandlinger Redegøre for prognostiske overvejelser Diskutere kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder diagnostik og progressionsvurdering af carieslæsioner og andre defekter Redegøre for indikation, kontraindikation, holdbarhed og prognose ved anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler til behandling af caries og andre sygdomme eller tilstande i de hårde tandvæv Redegøre for diagnostik og årsagssammenhænge ved slid og erosion, samt beskrive og vurdere prognose for forskellige behandlinger Redegøre for lovgivning vedrørende behandling med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler Identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt vurdere behandlingsmuligheder ENDODONTI Redegøre for valg af gradvis ekskavering, direkte overkapning, partiel pulpotomi, pulpektomi og kanalbehandling, og have kendskab til behandlingernes prognoser

7 Have kendskab til nød-pulpotomi og endodontisk kirurgi Planlægge optimal udformning af oplukningskaviteter til pulpakammeret, mekanisk udrensning og rodfyldning i tænder Udvælge endodontiske medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkninger Beskrive og vurdere pulpale og periapikale forhold udfra røntgen Stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium rodfyldningsteknik med viden, om hvad der kendetegner det optimale resultat Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer Reflektere over etiske aspekter i forhold til patientcases Kvalitetsvurdere egne resultater klinisk udførelse af rodfyldningsteknik med viden, om hvad der kendetegner det optimale resultat Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer Reflektere over etiske aspekter i forhold til patient cases Redegøre for morfologiske tegn på og typer af nekrose Redegøre for pulpal og periapikal inflammation Redegøre for relevante kliniske og radiologiske differentialdiagnoser i forbindelse med periapikale patologiske processer/tilstande i det apikale parodontium, herunder inflammatorisk betingede, odontogene cyster Redegøre for endodontiske traumebehandlinger på hhv. rodåbne og rodlukkede permanente tænder I lyset af det eksisterende evidensniveau kunne redegøre for valg og udførelse af gradvis ekskavering, direkte overkapning, nød- og partiel-pulpotomi, pulpektomi, kanalbehandling samt revisionsbehandling, samt have kendskab til kvalitetsforbedrende faktorer herunder behandlingernes prognose SIDE 7 AF 13 PARODONTOLOGI kunne påvise, beskrive og registrere forekomsten af supra- og let tilgængelig subgingival plaque og tandsten kunne beskrive de kliniske forandringer ved gingivitis og caries identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund af betydning for patientundersøgelse, gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer vurdere et behandlingsforløb og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen informere patienten om årsagen til marginal parodontitis informere om og instruere patienter med marginal parodontitis i forbedring af mundhygiejne/hjemmetandpleje

8 fjerne plaque, supra- og subgingival tandsten og andre plaqueretinerende faktorer fra tænderne og kunne gennemføre depurationen rationelt og afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons definere indikationerne for parodontal kirurgi og have kendskab til metoderne gingivektomi og lapoperation Planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica gravisi i oprettelse af god mundhygiejne. Redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med parodontitis marginalis chronica gravis. Anvende diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter. Forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi. Forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb. Forklare rygningens indflydelse på marginal parodontitis. Forklare og have viden om supragingival kemisk plaquekontrol. For patienter med diagnosen parodontitis marginalis chronica levis og gravis at kunne: identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund. diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan. vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen. For patienter med diagnosen parodontitis marginalis chronica gravis at kunne informere patienten om årsagen til marginal parodontitis, på en for patienten tilpasset måde. informere og instruere patienter med marginal parodontitis i forbedring af mundhygiejne/hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde. afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons. kunne vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats. Vurdere hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling. Planlægge behandling med relevante metoder og med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af svær marginal parodontitis Diskutere betydningen af information og instruktion af patienter med svær marginal parodontitis Planlægge anvendelse af instrumenter til anvendelse ved depuration og anvende viden om supragingival kemisk plaquekontrol Redegøre for heling af parodontiet efter parodontalbehandling SIDE 8 AF 13

9 Redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgisk behandling Gennemføre undersøgelse og journalisering af patienter med svær marginal parodontitis Redegøre for sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis Redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring Redegøre for almenlidelsers betydning for parodontal behandling Diskutere viden om parodontale sygdommes epidemiologi, deres patogenese, herunder ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer med behandlingsmæssige aspekter Diskutere behandling med relevante metoder og med baggrund i principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af svær marginal parodontitis Diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med svær marginal parodontitis Bedømme heling af parodontiet efter parodontalbehandling d- ling og komplikationer i forbindelse hermed gøre rede for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved sunde forhold i mundhulen samt ved udvikling af caries og parodontale sygdomme SIDE 9 AF 13 Oral rehabilitering/ protetik Kunne udarbejde og diskutere journal med behandlingsplan for indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne vurdere og diskutere indikationer og kontraindikationer for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne vurdere og diskutere biologiske, biomekaniske, tekniske og æstetiske principper for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre for kemiske, fysiske, mekaniske og biologiske forhold ved materialer anvendt indenfor indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre og diskutere forandringer i vævene efter tandekstraktion og ved indsættelse af forskellige typer af tanderstatninger Kunne vurdere og diskutere kvaliteten af forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne vurdere og diskutere prognose samt komplikationer for forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre for og diskutere principper og metoder ved behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatrekonstruktioner

10 Kunne redegøre for evidensen for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik Kunne redegøre for og diskutere kliniske fremgangsmåder ved behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantater SIDE 10 AF 13 Oral Kirurgi Redegøre for behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder Have viden om rodresektion og retrograd rodfyldning Kunne vælge præparat og form af lokalbedøvelse Redegøre for lokale og generelle kontraindikationer og lokale og generelle komplikationer ved lokalbedøvelse Redegøre for lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling Redegøre for transalveolær og operativ ekstraktion Motivere indikation for og planlægge operative fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben. Planlægge behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling. Demonstrere viden om koronektomi. Have kendskab til evaluering og behandling og kunne opstille behandlingsforslag til nervelæsion i forbindelse med visdomstandsfjernelse Motivere for og anvende ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf samt kunne planlægge medicinsk og kirurgisk behandling af intraoral absces Motivere for og planlægge profylaktisk- og kurativ- smertebehandling og brug af antibiotika Motivere for behandlingsplanlægning af medicinsk kompromitterede patienter Kunne motivere for og planlægge behandlingsplaner for lokale og generelle komplikationer, herunder akutte situationer og genoplivning Klassificere og udvælge behandling af sygdomme i kæber og slimhinder på voksne og børn Kunne afgøre hvilke værdier der bør ligge til grund for etiske overvejelser om behandlingsmuligheder og retten til autonomi for kirurgisk behandling Kunne redegøre for struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af oral medicinske sygdomme

11 Kunne redegøre for diagnostiske overvejelser for de almindeligste oral medicinske sygdomme og træffe beslutning om eventuel supplerende diagnostisk udredning Kunne bedømme om en oral medicinsk lidelse skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling Kunne redegøre for behandlingen af de almindeligste oral medicinske lidelser ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder Demonstrere evnen til at integrere de relevante fagområder i vurderingen af det enkelte patienttilfælde Vurdere og diskutere komplekse kliniske og klinisk relaterede problemstillinger SIDE 11 AF 13 Odontologisk radiologi udføre intraoral røntgenundersøgelse af en patient og vurdere intraorale røntgenoptagelser vurdere hvornår der er indikation for en intraoral røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling udnytte sit røntgenudstyr optimalt under hensyntagen til virkningerne af røntgenstråling. foretage intraorale radiologiske undersøgelser på patienter som de normalt forekommer i odontologisk praksis. tolke intraorale røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differential diagnostiske overvejelser. Tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser. Oral fysiologi forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold samt patogenese ved de almindeligste former for TMD redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne samt tandslid redegøre for diagnostik og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande (niveau 1) diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD genkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser fra normalvariationen informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb

12 observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD SIDE 12 AF 13 Farmakologi gøre rede for de relevante smitteveje på tandklinikken, samt for hvordan tandlægen kan tilrettelægge klinisk hygiejniske procedurer til at bryde disse smitteveje. viden om relevante agonister og antagonister samt eksempler på deres anvendelse. smertens fysiologi og farmakologi. analgesi og anæstesi antibiotika redegøre for antibiotikas virkninger, herunder inddel disse i toksiske og biologiske virkninger. beskrive bakteriocide og bakteriostatiske antibiotika. potentielle risikopatienter (hjertekarsygdomme, diabetes, lungesygdomme, gigtsygdomme, neuropsykiatriske lidelser). Definere arteriosclerose og redegøre for de forskellige typer heraf, deres årsager og udvikling. Pædodonti/ børnepatient Have kendskab til behandling af patienter med fysiske og psykiske handicap På baggrund af relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese og diagnostik, vurdere cariesprogression og medinddrage dette i udarbejdelse af behandlingsplanen. Kunne redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering, og generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi. Kunne diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling samt foreslå behandlinger Kunne redegøre for og foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling Kunne diagnosticere og redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer foreslå behandling af disse og/eller henvisning til relevant regi Kunne redegøre for klinisk introduktionsrutine på børn og gøre rede for hvorledes der etableres en optimal kommunikation med et barn Kunne forklare og anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling Kunne foretage registrering af barnets oplevelse og mestring af stress og smerte

13 Udvise empati, forståelse og respekt for barnet som patient og ledsager samt kunne yde informativ kommunikation til barnets ledsager Udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager Kende til malokklusioners forekomst i befolkningen Give eksempler på malokklusioners ætiologi Orientere om de undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik Redegøre for, hvilke muligheder og principper der er for ortodontisk behandling på børn og voksne Redegøre for dentitionsafvigelser og for betydningen af sådanne afvigelser for ortodontisk behandling Være i stand til at visitere med henblik på udvælgelse til ortodontisk behandling Have forståelse for principperne i ortodontisk behandling SIDE 13 AF 13

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 7 2015/2016 Tandpleje profession og metoder 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 7 2015/2016 Tandpleje profession og metoder 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 7 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan?

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan? PROGRAM Børn og bidfunktion BØRN OG BIDFUNKTION - hvorfor, hvornår, hvordan? Bidfunktion eller bidfunktion? Hvad er TMD? Børn og TMD Undersøgelse og diagnostik Specielt kæbeledsdiagnoser Behandling Bidskinner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere