Psykoterapibetænkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykoterapibetænkningen"

Transkript

1 Psykoterapibetænkningen Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) psykoterapibetænkning udstikker rammerne for danske psykiateres psykoterapeutiske uddannelse. Betænkningen udkom første gang i 1993 og er siden revideret flere gange, sidste gang i 2011 (se historisk gennemgang i bilag 1). Den nuværende 2015-revision sigter på en tilnærmelse til de europæiske standarder for psykoterapeutisk uddannelse og på en ensretning af kravene til forskellige psykoterapeutiske retninger og derved åbne plads for nye psykoterapiformer. Revisionsarbejdet er foretaget af DPS udvalg for psykoterapeutiske behandlingsformer (psykoterapiudvalget) ved Randi Luggin, Alice Rasmussen, Kirsten Melander, Lasse Mosegaard Schmidt, Hanne Stubbe Teglbjærg, René Sjælland, Tove Mathiesen og Per Sørensen. Indledning Alle psykiatere skal have grundlæggende træning i psykoterapi dels for at kunne anvende psykoterapeutiske interventioner, når det er indiceret, dels for at kunne inddrage psykoterapeutisk forståelse i diagnostik og behandling i den daglige kliniske praksis. Det er derfor nødvendigt at have kendskab til forskellige terapiformer og deres anvendelse i behandlingen af patienter fra forskellige diagnostiske kategorier og med forskellige personlighedstyper. Psykoterapi er en specialiseret behandling af psykiatriske lidelser, som kræver en særlig uddannelse og træning. Af denne grund er det afgørende for kvaliteten af psykiatrisk behandling, at en del af psykiaterne behersker denne behandlingsform på specialistniveau. De tre niveauer i uddannelserne Danske psykiateres psykoterapiuddannelse er organiseret på 3 kompetenceniveauer: Grunduddannelsen som er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen. Denne giver et grundlæggende bredt kendskab til psykoterapi og psykoterapiens anvendelse i psykiatrien. Specialistuddannelsen som er en egentlig psykoterapiuddannelse inden for en anerkendt psykoterapeutisk retning. Supervisoruddannelsen som tilvejebringer kompetence til at uddanne specialister hos erfarne psykoterapeuter.

2 De europæiske anbefalinger Den europæiske forening for medicinske specialister (UEMS) har udarbejdet en anbefaling for indhold og omfang af psykoterapiuddannelse som led i uddannelsen til speciallæge i psykiatri. Her citeres fra indledningen: Psykiatri er defineret som en bio-psyko-social disciplin. De senere år har man set en betydelig udvikling i opfattelsen af psyke/hjerne-spørgsmålet med en ny og mere kompleks forståelse af hjernen og den måde biologi og psykologi interagerer, som påvirker såvel hjernens morfologi som komplekse udviklingsprocesser. Forståelsen af psykoterapi udvikler sig i takt med at psykologiske interventioner anvendes på en mere og mere struktureret, fokuseret og evidensbaseret måde i behandling af psykiatriske lidelser. Psykiske sygdomme er ikke isolerede enheder, men dele af komplekse og dynamiske helheder. Symptomerne finder sted i en unik person med en personlighed, følelser og en specifik kognitiv og relationel stil. Psykoterapi forstås som en specifik og systematisk form for psykologisk behandling, der er baseret på videnskabelig erfaring. Som sådan omfatter den som minimum psykodynamiske, kognitive og adfærdsterapeutiske psykoterapier. Der skal være en kontrakt mellem patient og terapeut. Målet er at behandle psykiatriske symptomer, at opnå bedret social og følelsesmæssig funktion og at fremme personlig udvikling. ( data/assets/pdf_file/0009/1332/424.pdf) UEMS anbefaler at uddannelsen bl.a. giver psykiateren tilstrækkelig viden og erfaring til at Etablere den indledende kontakt med patienten Etablere og fastholde en terapeutisk alliance Stille en psykiatrisk diagnose og lave en psykoterapeutisk konceptualisering Opstille en behandlingsplan som passer til diagnose og personlighed Vurdere hvilken psykoterapeutisk metode der er bedst egnet til patienten Få erfaring med den psykologiske proces i den psykiske lidelse Få erfaring med de psykoterapeutiske processer og med psykoterapiens rolle som del af en integreret behandling Evaluere effekt af terapien Holde grænserne i den professionelle relation på en etisk måde Få erfaring med hvordan ens egne tanker og følelser påvirkes af og interagerer med kontakten med patienten, og hvordan dette kan undersøges og bruges terapeutisk

3 Den danske grunduddannelse er kortere end det af UEMS anbefalede (120 timers teori og 100 timers supervision) og indeholder ikke egenterapi eller systematisk selvrefleksion. Der er derfor indarbejdet en præcisering af kravene til kompetencer indenfor den givne tidsramme. Hvor grunduddannelsen skal give et bredt kendskab til de terapeutiske hovedretninger og psykoterapiens mange målgrupper vil specialistuddannelsen fordybe sig i en enkelt terapeutisk retning og ofte rette sig mod forskellige objekter (børn, voksne, grupper, par, familier) og forskellige diagnosegrupper (angst, depression, personlighedsforstyrrelser, psykoser, sexologiske forstyrrelser mv.) Elementer i den danske uddannelse Hovedelementerne i psykoterapiuddannelserne er teori, supervision, eget terapeutisk arbejde og på specialistniveau personligt udviklingsarbejde, f.eks. i form af egenterapi. Teoriundervisning stiler mod en fælles forståelsesramme, hvori den terapeutiske proces og den enkelte patients psykopatologi kan konceptualiseres. Den danner grundlaget for etablering af hypoteser, som kan afprøves i terapien og valideres gennem forskning. De mange forskellige psykoterapeutiske retninger er udtryk for bevidsthedens og psykiske sygdommes kompleksitet. Ingen enkelt retning er i stand til at gribe hele denne kompleksitet. Hver retning vælger nogle vigtige omdrejningspunkter, som er forskellige teoretiske perspektiver på samme problemfelt. Disse perspektiver skal opfattes som komplementære. Kun psykoterapeutiske retninger med teoretisk konsistens og forskningsmæssig evidens for effekt vil blive godkendt. Det er dog nødvendigt at udvikle nye terapeutiske veje, som i sagens natur må være eksperimentelle i en udviklingsfase. Dette arbejde skal også foregå indenfor psykiatrien. Her er det vigtigt, at den kommende psykiater kender til psykoterapiforskning og lærer om fagets specifikke forskningsmetoder. Den teoretiske del af specialist- og supervisoruddannelsen indeholder endvidere træning i skriftlig formidling af teori og praksis (i form af opgaveskrivning) samt drøftelse af etiske problemstillinger forbundet med psykoterapi. Teorien understøtter det terapeutiske arbejde, men er langt fra tilstrækkeligt. Man må også prøve teori og teknik af i praksis og have en supervisor, der kan støtte i at udvikle teknikken og forstå processen.

4 Supervision indebærer en gennemgang af terapisessioner (ved hjælp af video, audio eller detaljerede procesnoter) sammen med en supervisor. Sigtet er at træne de interventioner, der anvendes i den pågældende terapiform og at reflektere over og forstå, hvad der foregår i sessionen. Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe. Afhængig af supervisandens erfaringsniveau samt terapeutisk referenceramme kan supervisionen have karakter af en tæt vejledning med påpegning af uhensigtsmæssige kontra effektive interventioner eller en fælles refleksion. Supervisionen kan være overvejende sagsorienteret (fokus på patienten) eller mere procesorienteret (fokus på relationen mellem terapeut og patient). I den tidligere betænkning var der krav om egenterapi for kommende specialister i psykodynamisk og systemisk terapi og krav om feedback på egen stil i kognitiv adfærdsterapi. Dette er nu slået sammen til et generelt krav om personligt udviklingsarbejde, som vil kunne tage sig forskelligt ud i forskellige terapiretninger. Begrundelsen for denne ændring er et ønske om omfangsmæssigt at sidestille uddannelseskravene til de forskellige terapeutiske retninger. Som psykoterapeut anvender man sin personlighed og kommunikationsevne til sammen med patienten at skabe forandring. Det kræver en stor opmærksomhed på, hvordan egne reaktioner udspilles i terapien og får indflydelse på det terapeutiske arbejde. Det personlige udviklingsarbejde er derfor nødvendigt for at blive en effektiv psykoterapeut. Det personlige udviklingsarbejde tager sigte på, at terapeuten lærer sine egne reaktioner bedre at kende og forstår, hvad der sker i samspillet med patienten. At have fokus på sig selv i en terapeutisk ramme giver desuden værdifulde erfaringer med at sidde i den varme stol i det terapeutiske rum. For nogle psykoterapeuter vil det terapeutiske arbejde og supervisionen sætte fokus på personlige konflikter eller interpersonelle vanskeligheder, som står i vejen for terapeutens udvikling. Da kan et personligt udviklingsarbejde, evt. som egentlig egenterapi, være nødvendig for at udvikle de terapeutiske kompetencer. Formålet med egenterapi er at give terapeuten større selvindsigt, og dermed forebygge at egne uløste psykiske konflikter griber forstyrrende ind i terapien i form af uhensigtsmæssige reaktioner. Egenterapi gør terapeuten mere sensitiv for, hvordan de terapeutiske processer og teknikker virker, da man får afprøvet rollen som patient og oplever den relation, der opstår til en terapeut. Feedback på egen stil er en tilsvarende selvreflektion. De reflektive færdigheder er afhængige af, at terapeuten både kan opfatte klientens og sin egen indre tilstand. Feedback på egen stil er til forskel fra egenterapi mere bundet til et konkret terapiforløb. Forskellen fra supervision er at fokus udelukkende er på terapeuten og dennes tanker og refleksioner omkring sessionen. Gennem sokratisk udspørgen og andre teknikker hjælpes terapeuten til klarhed over egne uløste problemer (blinde

5 pletter), der kan føre til, at man undviger særlige temaer eller undlader at konfrontere patienten, når dette ville være hensigtsmæssigt. Forudsætningen for vellykket terapi er, at den bygger på en grundig forståelse af patienten og en vurdering af dennes mulighed for at arbejde psykoterapeutisk med at skabe forandringer. Det er derfor afgørende, at den kommende psykiater bliver i stand til at udføre psykoterapiassessment. Assessment til psykoterapi indebærer en vurdering af symptomer, adfærd, kognition, affektiv og emotionel stil, selvværd, tilknytning, evne til at danne relationer samt behandlingsmotivation. Dette trænes allerede på grunduddannelsen og udbygges under specialistuddannelsen. En vigtig kompetence for specialister i psykoterapi er at kunne supervisere yngre kolleger og undervise på grunduddannelsen. I specialistuddannelsen indgår derfor også krav om supervision af en yngre kollega under supervision af godkendt supervisor. At uddanne sig til psykoterapeut er en langvarig proces, som fortsætter hele ens professionelle liv. Det mest afgørende er, at psykoterapeuten finder sin egen terapeutiske identitet og føler sig tryg i den. Grunduddannelsen i psykoterapi Grunduddannelsen i psykoterapi er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen i psykiatri (jvf. Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr af 25. oktober 2007). Det anbefales, at grunduddannelsen påbegyndes under introduktionsuddannelsen. Målsætning Målsætningen for Grunduddannelsen i psykoterapi er at give alle speciallæger i psykiatri: viden om psykoterapeutiske teorier og metoder kompetence til at henvise patienter til de forskellige former for psykoterapi evne til at udføre psykoterapi under supervision Indhold Formålet er at give kursisten en grundlæggende viden om psykoterapi. Uddannelsen består af teori og supervision af udøvet terapi. Teoriundervisningen skal give kursisterne en forståelse af de psykoterapeutiske hovedretninger; hvad der adskiller dem fra hinanden og hvordan de forholder sig til klinisk psykiatri. Samtidig skal kursisterne opnå forståelse af, hvorledes kendskab til psykoterapi kan udnyttes i den daglige klinik.

6 Teoriundervisningen skal indeholde: retningsspecifikke metoder for udøvelse af psykoterapi det teoretiske grundlag for forskellige psykoterapeutiske behandlingsmetoder det psykoterapeutiske assessment (bilag2) beskrivelse af psykoterapi i forbindelse med forskellige psykiatriske lidelser. koblingen til neurovidenskab forskning inden for psykoterapi etiske overvejelser i forbindelse med psykoterapi og supervision Der lægges vægt på aktiv deltagelse. Det tilstræbes, at grundkursus og H-kursus udbydes som et kontinuerligt forløb for at sikre sammenhæng og undgå gentagelser. Det anbefales, at kursisten påbegynder dette i introduktionsuddannelsen. Herudover udøver den uddannelsessøgende løbende psykoterapi under supervision. Kompetencer jvf. logbog I-stilling: o Basal psykoterapi I (bilag 3). H-stilling: o Basal psykoterapi II (bilag 3) o Basale psykodynamiske færdigheder (bilag4) o Specifikke psykodynamiske færdigheder (bilag 4) o Basal kognitiv adfærdsterapi (bilag 5) o Specifikke kognitive terapeutiske færdigheder (bilag 5) o Specifikke adfærdsterapeutiske færdigheder (bilag 5) Referencer: Kognitiv Adfærdsterapi:( Psykodynamisk psykoterapi: ( p.pdf)

7 Omfang En teoretisk undervisningstime defineres i det følgende som 45 min. effektiv undervisning og 15 min pause. En kursusdag fra 9-16 med frokostpause regnes derfor som 6 timers teori. Ved udøvet terapi og supervision defineres en sessions varighed på 45 min. En terapisession kan også have længere varighed f.eks. 60 min, men tæller forsat som en session. Teori Mindst 60 timer. o 22 timer kognitiv adfærdsteori (KAT). o 22 timer psykodynamiske teorier. o 16 timer generelt om psykoterapi (fx forskning, evidens, metoder til assessment, etik) Udøvet terapi Mindst 60 terapisessioner. o Mindst 20 sessioner indenfor KAT. o Mindst 20 sessioner indenfor psykodynamisk terapi. o Mindst 20 sessioner valgfri indenfor en eller flere af de godkendte retninger. o Mindst 10 sessioner skal være i sammenhængende forløb i gruppe. Psykoedukationsgrupper kan godtages, såfremt der indgår et væsentligt element af dialog med eller mellem deltagerne og lægen er aktiv leder. o Mindst 40 sessioner skal være individuel terapi. o I psykodynamisk terapi skal mindst ét forløb være på minimum 20 sessioner.

8 Supervision Supervision kan udføres af: a. en kollega, der er under uddannelse til specialist, og som modtager time til time supervision af sin supervision (dokumentation herfor vedlægges) ved en af DPS godkendt supervisor. b. en af DPS godkendt psykoterapeutisk specialist c. en af DPS godkendt psykoterapeutisk supervisor Supervisionssessionerne skal følge samme retning som den udøvede terapi. Supervisor skal være specialist indenfor samme retning. Supervisionen bør omfatte assessment, indikation for den valgte terapiform ved den aktuelle sygdomsproblematik, behandlingskontrakt samt planlægning af terapiens fokus og forløb. Mindst 60 supervisionssessioner. o Supervision af gruppeterapi kan foregå ved, at den uddannelsessøgende læge deltager som aktiv co-terapeut sammen med en godkendt specialist i psykoterapi med kompetence til at supervisere på grunduddannelsen. Der skal aftales for- og eftermøde ved hver session. o Mindst 30 supervisionssessioner skal ydes individuelt o Den resterende del kan foregå i mindre grupper med højst 8 deltagere. o Mindst 5 sessioner i KAT og mindst 5 sessioner i psykodynamisk terapi skal superviseres via video. Supervision i gruppe kan ikke defineres som individuel supervision.

9 Forankring Grunduddannelsen foregår på den enkelte hospitalsafdeling som led i ansættelsen. Den teoretiske del af grunduddannelsen bør etableres som ét kontinuerligt kursusforløb i samarbejde mellem flere afdelinger eller i regionen. Hvis ikke dette kan effektueres, kan de teoretiske timer på regionernes psykoterapeutiske grunduddannelse og H-kursus indgå i det samlede timeantal i den teoretiske uddannelse. Undervisere Specialister i psykoterapi godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Se listen over godkendte specialister i psykoterapi på: Godkendelse Dokumentation for terapiforløb, de enkelte supervisionsforløb samt for gennemgået teoriundervisning indsendes til Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg, som godkender grunduddannelsen. Det er supervisoren, der er ansvarlig for at afgøre, om supervisanden har de beskrevne kompetencer på grunduddannelsesniveau. Hvis dette ikke er tilfældet, skal disse opnås ved gennemførelse af yderligere terapi, supervision samt evt. supplerende undervisning. Således er de angivne antal timer og sessioner minimumskrav for, hvornår det forventes, at lægen kan have opnået de beskrevne kompetencer. Supervisandens kompetencer skal løbende evalueres af supervisor. Der er således specifikke krav fra de enkelte retninger om det kompetenceniveau, der skal være opfyldt for at få godkendt grunduddannelsen.

10 BILAG 1 Historisk baggrund for betænkningsarbejdet Siden 1972 har Dansk Psykiatrisk Selskab gennem udvalgsarbejde udformet retningslinier for uddannelse i psykoterapi af læger i psykiatrisk og børneungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse. De tidligere psykoterapiudvalg er fremkommet med følgende betænkninger: November 1973 foresloges obligatorisk vejledning i psykoanalytisk orienteret individuel psykoterapi. Alle psykiatriske institutioner skulle have tilknyttet en overlæge eller ledende psykolog med det psykoterapeutiske arbejde og undervisning som funktionsområde. Oktober 1975 genfremsatte man et revideret forslag med anbefaling af nedsættelse af et permanent psykoterapiudvalg under Dansk Psykiatrisk Selskab og oprettelse af supervisorkollegier med henblik på udarbejdelse af uddannelsesprogrammer. November 1976 foreslog man obligatorisk teoriundervisning i psykoterapi samt et praktisk kursus i samtaleteknik på 70 timer. Supervision skulle være obligatorisk i speciallægeuddannelsen. Forslaget blev vedtaget ved urafstemning. I 1979 blev 4 årlige supervisionskurser etableret. Først i 1987 blev kursus i samtaleteknik/psykoterapi en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen. Kurset omfattede 30 timers superviseret individuel psykoterapi. Desuden krævede man en vis teoretisk undervisning, men mængden blev ikke specificeret. Til at varetage uddannelsen udpegede man en række vejledere. Udpegningen foregik ved de administrerende overlæger på psykiatriske afdelinger, og der blev ikke stillet formelle krav til vejledernes psykoterapeutiske eller kliniske uddannelse. Februar 1993 blev der ved bestyrelsen vedtaget en omfattende betænkning om uddannelse i psykoterapi. Den beskrev 3 niveauer: 1) Grunduddannelsen, som var den obligatoriske almene psykoterapiuddannelse som led i speciallægeuddannelsen. Indholdet bestod i 2 patientforløb med mindst 60 sessioner, hvoraf de 20 skulle omfatte gruppe-, par- eller familiebehandling. Patientforløbene skulle følges med mindst 60 supervisionssessioner, hvoraf de 30 skulle modtages individuelt. Derudover skulle der modtages mindst 60 undervisningstimer i psykoterapeutisk teori. Supervisionen skulle varetages af terapeuter med vejlederuddannelse. 2) Vejlederuddannelsen blev opdelt i hovedfag og bifag, hvilket skulle sikre en faglig bredde. Hovedfaget bestod af 60 timers teori samt 80 supervisionssessioner individuelt eller 90 i gruppe. Bifaget indeholdt 30 timers teori samt 30 timers supervision individuelt eller 33 timer i grupper.

11 Desuden blev der krævet egenterapi; enten 60 individuelle sessioner over mindst 2 år eller 100 timers gruppeterapi fordelt over mindst 2 år. Hovedfag og bifag skulle helst være indenfor hver sin referenceramme og mindst være indenfor hver sit behandlingsobjekt. Det blev forudsat at supervisorerne havde supervisoruddannelse. 3) Supervisoruddannelsen forudsatte 80 timers supervision individuelt eller i mindre grupper samt mindst 40 timers teori. I 1996 blev udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder, der var fælles for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, etableret. Udvalgets første opgave bestod i at forestå implementeringen af betænkningen og sideløbende hermed at begynde revision af denne. Revision af betænkningen blev færdiggjort i 2000 efter de samme hovedprincipper som i Krav om godkendelse af supervisoruddannelse blev først indført i år 2000 med en overgangsordning løbende frem til sommeren I 2002 blev der indført en overgangsordning for godkendelse af specialiserede psykoterapeuter i kognitiv adfærdsterapi (KAT), som i overgangsordningen bl.a. ikke skulle opfylde kravene om bifag. Denne ordning skulle løbe frem til 2007, for at sikre godkendelse af tilstrækkeligt mange kognitive adfærdsterapeuter. De væsentlige ændringer i 2008-betænkningen var i hovedpunkter: a) Betegnelsen vejleder/specialiseret psykoterapeut ændres til specialist i psykoterapi.på denne måde anvendes samme betegnelse som man anvender i Dansk Psykologforening. b) Grunduddannelsen skal indeholde uddannelse i både kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk terapi. c) De i selskaberne (BUP-DK og DPS) anerkendte psykoterapeutiske retninger er kognitiv adfærdsterapi (KAT), psykodynamisk te rapi og systemisk terapi. d) Læger under uddannelse til specialist i psykoterapi har mulighed for at supervisere læger på grunduddannelsen, såfremt de modtager supervision. e) Uddannelse til supervisor er en overbygning på specialistuddannelsen og bør følge samme psykoterapeutiske retning som denne. f) Specialister i psykoterapi, som er under uddannelse til supervisor, har mulighed for at supervisere læger under uddannelse til specialist i psykoterapi, såfremt de modtager supervision af deres supervision. g) Autorisation til speciallæge indebærer en vurdering af opnåede kompetencer og færdigheder. Betænkningen fra 2008 forsøger på samme vis at beskrive kompetencer og færdigheder, der skal opnås på Grunduddannelsen, på specialistniveau og på supervisorniveau. Et forslag fra udvalget om at udvide timetallet på Grunduddannelsen for at imødekomme de krav der foreligger fra UEMS til psykoterapiuddannelser var i høring i DPS og BUP i marts Det fremgik af høringssvarene fra især de

12 voksenpsykiatriske afdelinger, at der var generelt var opbakning til at danske krav bør leve op til UEMS krav, men at man ikke fandt det realistisk muligt at udvide timetallet på grunduddannelsen i voksenpsykiatri på daværende tidspunkt. Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab vedtog at følge forslaget om at øge timekravene mhp. at leve op til UEMS niveau. Der blev vedtaget en plan for implementering, der strakte sig over 12 år, dvs. til Dette medførte, at psykoterapibetænkningen blev delt op, således at Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab vedtog egen betænkning med nye timetal på grunduddannelsen og således, at voksenpsykiatrisk selskab fortsatte med hidtidige timekrav, men med ændrede krav til terapiretninger. Dette var en væsentlig årsag til at DPS og BUP-DK i 2010 valgte at etablere hver sit psykoterapiudvalg. Situationen op til 2008-betænkningen var, at der på mange af landets afdelinger var mangel på specialister og supervisorer i psykoterapi, og især specialister i kognitiv adfærdsterapi. Udvalget pegede den gang på følgende mulige løsningsforslag: a) Kommende psykiatere opfordres til at gennemføre en specialistuddannelse i psykoterapi - dels ved at uddannelsen betales af arbejdsstedet, dels ved at der gives mulighed for at gennemføre det nødvendige psykoterapeutiske arbejde integreret i den kliniske hverdag. b) Psykiatere og psykologer, der er godkendt som specialister i psykoterapi af DPS og BUP-DK er væsentlige at fastholde i psykiatrien mhp. supervision af yngre læger under uddannelse til speciallæger i psykiatri. c) Landets psykiatriske afdelinger kan være med til at sikre specialistuddannelse i KAT. Udenlandske specialister i KAT vil med fordel kunne engageres, idet der er for få specialister i KAT i Danmark til at dække det aktuelle behov for uddannelse. Supervisorer på udført terapi må være danske specialister i KAT og supervision pr. distance via tilsendte videooptagelser af terapisessioner en mulighed.

13 BILAG 2 Færdighed i at gennemføre psykoterapeutisk assessment Opnå færdighed i at danne sig en generel idé om og et overblik over karakteren af patientens problem. Opnå færdighed i at indhente oplysninger om psykiske problemer, diagnose, tidligere historie, nuværende livssituation, holdning til og motivation for psykoterapi. Opnå færdighed i at få et overblik over patientens specifikke stressfaktorer og sociale støtte. Opnå færdighed i at vurdere patientens copingmekanismer, stresstolerance og funktionsniveau. Opnå færdighed i at hjælpe patienten med at identificere og vælge de mest pinefulde symptomer/problemer, samt hvilke, det er mest hensigtsmæssigt at intervenere overfor. Opnå færdighed i at hjælpe patienten med at oversætte vage eller abstrakte klager/problemer til mere konkrete, specifikke og adskilte problemer. Opnå færdighed i at vurdere og handle på indikatorer i forhold til risikoen for at patienten kan være til fare for sig selv eller andre og herudover evnen til at vide, hvornår behandleren skal søge råd hos andre. Opnå færdighed i at vurdere, i hvilket omfang patienten evner selvrefleksion. Opnå færdighed i at vurdere patientens motivation for en psykologisk intervention. Opnå færdighed i at drøfte behandlingsmuligheder med patienten og formidle viden om til rådighed værende behandlingsmuligheder samt bistå ved valg af disse. Opnå færdighed i at identificere, hvornår psykologisk behandling kan være uhensigtsmæssig eller ikke er den bedste mulighed og at diskutere dette med patienten. Opnå færdighed i at vejlede patienten, der mener, at et psykologisk problem ikke primært er psykologisk eller ikke ønsker at undersøge psykologiske problemstillinger.

14 BILAG 3 Logbog for almene psykoterapeutiske kompetencer I-stilling: Kompetence: Basal psykoterapi I Konkretisering: Viden om og forståelse af psykiske lidelser indenfor en psykoterapeutisk referenceramme. Viden om og opnå færdighed i at arbejde indenfor professionelle og etiske retningslinjer. Opnå færdighed i at håndtere emotionelt indhold i mødet med patienten. Opnå færdighed i på passende vis at bruge og reagere på humor. Læringsstrategi: Deltagelse i I-kursus, påbegynde psykoterapeutisk forløb, etablere psykoterapeutisk supervision, Balint gruppe, deltage i psykoedukation, klinisk arbejde, bedside undervisning, vejledersamtale. Evaluering: Vejleder eller supervisor. H-stilling: Kompetence: Basal psykoterapi II Konkretisering: At anvende fællesfaktorer for terapien, herunder etablere fælles mål med patienten. Viden om en specifik terapeutisk retning/model og evnen til at forstå og anvende modellen i praksis. Opnå færdighed i at engagere patienten i terapien, herunder opnå færdighed i at afklare motivation og styrke denne. Opnå færdighed i at opbygge og vedligeholde en god terapeutisk alliance, at forstå og udvise empati for patientens perspektiv og verdenssyn - også på tværs af kulturelle og sociale barrierer. Opnå færdighed i at håndtere emotionelt indhold i sessionen. Opnå færdighed i at håndtere afslutning af terapiforløb. Opnå færdighed i at foretage relevant assessment (se bilag 1 i den psykoterapeutiske betænkning for grunduddannelsen) Opnå færdighed i at kunne anvende supervision til dygtiggørelse og refleksion over terapien. Opnå færdighed i løbende at vurdere patientens kliniske tilstand i et psykoterapeutisk forløb. Opnå færdighed i at tilpasse interventionen i forhold til patientens feedback. Opnå færdighed i at strukturere sessionen og opretholde et passende tempo. Opnå færdighed i at håndtere forhindringer i psykoterapien. Læringsstrategi: Deltagelse i H-kursus og regionernes grunduddannelse i psykoterapi, psykoterapeutiske forløb, psykoterapeutisk supervision. Evaluering: DPS godkendt supervisor herudover indsendes dokumentation af minimum antal timer i samlet godkendelse til VUU.

15 BILAG 4 Logbog for psykodynamiske kompetencer H-stilling: Kompetence: Basale psykodynamiske færdigheder Konkretisering: Opnå færdighed i psykodynamisk assessment. Opnå færdighed i at engagere patienten i dynamisk terapi. Opnå færdighed i at udvikle en psykodynamisk arbejdshypotese. Opnå færdighed i at sætte og håndtere de terapeutiske rammer. Opnå færdighed i at arbejde med ubevidst kommunikation. o Opnå færdighed i at hjælpe patienten med at undersøge ubevidste dynamikker som påvirker patientens relationer. o Opnå færdighed i at hjælpe patienten med at blive opmærksom på uudtrykte og ubevidste følelser. Opnå færdighed i at fastholde et psykodynamisk fokus. Opnå færdighed i at identificere og respondere på vanskeligheder i den terapeutiske relation. Opnå færdighed i at arbejde med patientens indre og ydre realitet. Læringsstrategi: Deltagelse i H-kursus og regionernes grunduddannelse i psykoterapi, psykoterapeutiske forløb, psykoterapeutisk supervision. Evaluering: DPS godkendt supervisor herudover indsendes dokumentation for minimum antal timer i samlet godkendelse til VUU. Kompetence: Specifikke psykodynamiske færdigheder Konkretisering: Opnå færdighed i at foretage psykodynamiske tolkninger. Opnå færdighed i at arbejde med overføring. Opnå færdighed i at arbejde med mod-overføring. Opnå færdighed i at genkende og arbejde med modstand. Opnå færdighed i at håndtere afslutning af det psykodynamiske terapiforløb. Læringsstrategi: Deltagelse i H-kursus og regionernes grunduddannelse i psykoterapi, psykoterapeutiske forløb, psykoterapeutisk supervision. Evaluering: DPS godkendt supervisor herudover indsendes dokumentation for minimum antal timer i samlet godkendelse til VUU.

16 BILAG 5 Logbog for kognitive adfærdsterapeutiske kompetencer H-stilling: Kompetence: Basal kognitiv adfærdsterapi Konkretisering: Viden om basale KAT principper og rationale for behandling. Opnå færdighed i at forklare og demonstrere KAT rationale for patient. Opnå færdighed i problemløsning herunder vurdere forskellige metoder hertil fx SMART mål, kognitiv analyse af problemområde. Opnå færdighed i at strukturere terapisession: o Dele ansvar for sessionens struktur og indhold med patient: Evne til at holde sig til den aftalte dagsorden. Evne til at planlægge og gennemgå hjemmeopgaver. Anvende opsummeringer og feedback til at strukturere session. Opnå færdighed i at anvende og fortolke psykometriske mål/rating scales relevant for terapien og for at monitorere udbytte. Opnå færdighed i at instruere patienten i anvendelse og forståelse af selvmonitorering. Opnå færdighed i at afslutte terapien i henhold til planen samt udarbejde strategier til vedligeholdelse af opnåede færdigheder efter endt behandling. Opnå færdighed i at forstå patientens indre verden og reaktion på terapi. Opnå færdighed i at formulere og anvende de mest passende KAT metoder hos den individuelle patient. Læringsstrategi: Deltagelse i H-kursus og regionernes grunduddannelse i psykoterapi, psykoterapeutiske forløb, psykoterapeutisk supervision. Evaluering: DPS godkendt supervisor herudover indsendes dokumentation af minimum antal timeri samlet godkendelse til VUU.

17 Kompetence: Specifikke kognitive terapeutiske færdigheder Konkretisering: Viden om almene kognitive forvrængninger relevant for KAT. Opnå færdighed i at udvikle en basal caseformulering og anvende denne til en behandlingsplan og casekonceptualisering. Opnå færdighed i anvendelse af guided discovery og sokratisk dialog: o Opnå færdighed i at anvende tankeregistrering (3 -, 5-, 7- kolonneskema). o Opnå færdighed i at finde, undersøge og hjælpe patienten med at realitetsteste automatiske tanker og billeder. o Opnå færdighed i at identificere centrale tanker/billeder. Læringsstrategi: Deltagelse i H-kursus og regionernes grunduddannelse i psykoterapi, psykoterapeutiske forløb, psykoterapeutisk supervision. Evaluering: DPS godkendt supervisor herudover indsendes dokumentation af minimum antal timeri samlet godkendelse til VUU. Kompetence: Specifikke adfærdsterapeutiske færdigheder Konkretisering: Opnå færdighed i at afdække sikkerheds- og vedligeholdelsesadfærd samt anvende dette til at sætte mål for terapi. Opnå færdighed i anvendelse af eksponeringsteknikker. Opnå færdighed i aktivitetsmonitorering og planlægning. Opnå færdighed i at planlægge og gennemføre adfærdseksperimenter. Læringsstrategi: Deltagelse i H-kursus og regionernes grunduddannelse i psykoterapi, psykoterapeutiske forløb, psykoterapeutisk supervision. Evaluering: DPS godkendt supervisor herudover indsendes dokumentation af minimum antal timeri samlet godkendelse til VUU.

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Betænkning om uddannelse i. psykoterapi. Revideret juni 2011. Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder 1

Betænkning om uddannelse i. psykoterapi. Revideret juni 2011. Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder 1 Betænkning om uddannelse i psykoterapi Revideret juni 2011 Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder 1 Indholdsfortegnelse De tre niveauer i uddannelserne... 3 Organisering af uddannelserne...

Læs mere

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning.

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning. Supervisoruddannelse Målsætning Målet er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være

Læs mere

BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI PSYKIATRI SEPTEMBER 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB

BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI PSYKIATRI SEPTEMBER 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI PSYKIATRI SEPTEMBER 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB 1 INDLEDNING 3 Kommissorium...3 Forslag på baggrund af situationen

Læs mere

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI REVIDERET 2014 PSYKOTERAPIUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK INDLEDNING...3 DE TRE NIVEAUER I UDDANNELSEN...4 Grunduddannelsen

Læs mere

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI REVIDERET 2014/JUSTERET 2016 PSYKOTERAPIUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK INDLEDNING... 3 DE TRE NIVEAUER I UDDANNELSEN...

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI JUNI 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDLEDNING 3 Kommissorium 3

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

UDKAST DECEMBER 2007

UDKAST DECEMBER 2007 UDKAST DECEMBER 2007 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 FORORD 4 INDLEDNING 5 Kommissorium 5 Forslag på baggrund

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Det tredje hold stu derende har netop taget hul på professionsprogrammet i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet (AAU). Det sker, få måneder efter at de første

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016 Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Collabri fidelity skala

Collabri fidelity skala Collabri fidelity skala (2015) Evaluator: Dato: Bemærk: Evaluatorer udfylder denne skala på baggrund af de notater, han eller hun har taget i forbindelse med besøget i Collabri-organisationen samt ud fra

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Kursusforløb i hypnoterapi 2015-16

Kursusforløb i hypnoterapi 2015-16 Kursusforløb i hypnoterapi 2015-16 I alt 42 kursustimer Der tages forbehold for ændringer og opkvalificering af programmet i forberedelsesfasen før kursusstart samt undervejs i undervisningsprocessen.

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Program Underviser: Timo Klindt Bohni Dag 1 09.00 Velkomst og præsentationer Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Målet med dette delemne

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Baggrund: de sidste års fokusering på at øge

Læs mere

Fraværende Utilstrækkeligt Gennemført Udmærket gennemført 0 1 2 3 4 5

Fraværende Utilstrækkeligt Gennemført Udmærket gennemført 0 1 2 3 4 5 Dette evalueringsskema har til hensigt at hjælpe dig med at kunne evaluere din egen stil og dine interventioner. Det er også en guide til planlægning af behandlingen og en hjælp til at styrke din egen

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser.

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser. Program Teori Demonstrationer KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger, 28. januar 2013. 08.30-09.45 Den kognitive model - Grundbegreber 09.45-10.00 Pause

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere