Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011"

Transkript

1 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

2 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen

3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. GENERELT OM OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTENS OMRÅDE OG PERSONKREDS... 3 KAPITEL 2. ORGANISERING, DELEGERING OG TANDLÆGENS FORPLIGTELSER KOMMUNERS OG TANDLÆGERS INDGÅELSE AF AFTALE OM TANDPLEJE I HENHOLD TIL DENNE OVERENSKOMST UDTRÆDELSE AF AFTALERNE MED ALMENT PRAKTISERENDE TANDLÆGER VALG AF TANDLÆGE A. AKUT OG NØDVENDIG NØDBEHANDLING... 4 KAPITEL 3. OPGAVER OG FORPLIGTELSER KOMMUNENS FORPLIGTELSER TANDLÆGENS OPGAVER OG FORPLIGTELSER... 6 KAPITEL 4. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT TANDPLEJENS OMFANG OG HONORERING... 6 VEJLEDNING OM YDELSESBESKRIVELSER OG HONORARBEREGNING... 8 KAPITEL 5. ØKONOMI OG AFREGNING AFREGNING KAPITEL 6. UDVALG BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEUDVALG KAPITEL 7. BILÆGGELSE AF UENIGHEDER MÆGLING OG SANKTIONSMULIGHEDER VOLDGIFT KAPITEL 8. IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE ÆNDRINGER I OVERENSKOMSTENS VILKÅR IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE PROTOKOLLAT NR. 1 - BEFORDRINGSUDGIFTER...24 PROTOKOLLAT NR. 2 - FRIT VALG...24 BILAG 1 - AFTALEBLANKET...26 BILAG 2 - BEHANDLINGSFORSLAG...27 BILAG 3 - TANDLÆGEFORENINGENS HENVISNINGSBLANKET

4 KAPITEL 1. GENERELT OM OVERENSKOMSTEN 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE OG PERSONKREDS Stk. 1 Overenskomsten omfatter kommuner, der har tilsluttet sig denne 1 og tandlæger, som driver almen tandlægepraksis efter Tandlægeoverenskomsten, der er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen om tandlægehjælp. Stk. 2 Overenskomsten vedrører tandpleje for børn og unge under 18 år, der ikke behandles på kommunale tandklinikker, samt nødhjælpsbehandling for børn og unge, der er tilmeldt en kommunal klinik. Stk. 3 Berettiget til tandpleje efter overenskomsten er børn og unge, til hvem kommuner efter Sundhedsloven mv., har pligt til at yde vederlagsfri tandpleje, og hvor kommunerne opfylder forpligtelsen ved aftale med alment praktiserende tandlæger. For børn og unge, som vælger at modtage tandpleje i privat praksis med 35 % egenbetaling, henvises til Protokollat nr. 2. KAPITEL 2. ORGANISERING, DELEGERING OG TANDLÆGENS FORPLIGTELSER 2. KOMMUNERS OG TANDLÆGERS INDGÅELSE AF AFTALE OM TANDPLEJE I HENHOLD TIL DENNE OVERENSKOMST Stk. 1 Tandlæger, der ønsker at medvirke i en kommunes tandplejeordning efter overenskomsten, bekræfter dette ved i underskrevet stand at tilbagesende en kopi af den meddelelse, hvori en kommune oplyser, hvilke børn/unge under 18 år, der har valgt pågældende som tandlæge. Stk. 2 Kommunen kan indgå aftale med en eller flere tandlæger om varetagelse af børne- og ungdomstandpleje for børn mellem 0 og 15 år. Kommunen er forpligtet til skriftligt at meddele tandlægen, hvilke børn/unge under 18 år, der fx på grund af flytning til anden kommune ikke længere indgår i aftalen mellem kommunen og tandlægen. Stk. 3 Hvis tandlægen ikke påtager sig tandplejen for et eller flere børn/en eller flere unge, meddeles dette til kommunen. Tandlægevalget må herefter gå om. 1 Der kan gives tilslutning til overenskomsten fra samtlige kommuner, der er medlem af KL. 3

5 Stk. 4 Den aftale mellem en kommune og en praktiserende tandlæge, der er omtalt i tandplejebekendtgørelsens 3, betragtes som indgået ved gennemførelsen af den procedure, der er nævnt i 2, stk UDTRÆDELSE AF AFTALERNE MED ALMENT PRAKTISERENDE TANDLÆGER Stk. 1 En kommune eller en tandlæge, der ønsker at udtræde af de aftaler, der er indgået efter 2, stk. 1, afgiver erklæring herom til henholdsvis tandlægen eller kommunen med 7 måneders varsel til udløbet af en måned. Hvis parterne er enige herom, kan aftalen bringes til ophør med kortere varsel. Bestemmelsen er gældende i de tilfælde, hvor en kommune overgår til etablering af kommunal klinik eller eventuel udlicitering. Stk. 2 Selv om erklæring er afgivet efter 3, stk. 1, kan kommunen og tandlægen aftale, at aftaler forlænges for en given periode. Ved udløbet af den forlængede periode ophører aftalerne uden afgivelse af ny erklæring efter 3, stk VALG AF TANDLÆGE Stk. 1 Børn og unge, der er berettiget til tandpleje efter denne overenskomst, kan frit vælge mellem de tandlæger, der er omfattet af overenskomsten. Stk. 2 Tandlægeskift kan finde sted, når forældrene eller den unge henvender sig herom til kommunen, der underretter den pågældende tandlæge. 4 A. AKUT OG NØDVENDIG NØDBEHANDLING Stk. 1 Akut og nødvendig nødbehandling kan udføres både af tandlæger, der har indgået aftale med kommunen, og tandlæger der ikke har indgået aftale med kommunen. Tandlægerne forpligtes til at sikre behandling af egne akutte smertepatienter. Ved behandling af traumatiserede tand/tænder, er det fagligt mest hensigtsmæssigt, at nødbehandlingen foregår på en sådan måde, at den eller de enkelte traumatiserede tand/tænder færdigbehandles, i det omfang det er muligt. Det belaster barnet mindst muligt, og det giver pulpa den nødvendige ro, så ophelingen kan forløbe optimalt i den givne situation, Ved behandling af tandsmerter på grund af tabt fyldning eller sekundær caries, bør tanden/tænderne så vidt muligt færdigbehandles. 4

6 Overenskomstens parter er enige om, at det er den behandlende tandlæge, der ved nødbehandling må beslutte, hvilken behandling det efter et fagligt skøn, skal udføres for at afhjælpe symptomerne. Stk. 2 I det omfang nødbehandling er beskrevet i 7 stk. 1, fastsættes tandlægens honorar i overensstemmelse hermed. Kommunen orienterer barnets/den unges tandlæge om udført nødbehandling, dog ikke i det tilfælde nødbehandlingen er udført af barnets/den unges tandlæge. I det omfang den akutte og nødvendige nødbehandling foretages uden for den private kliniks sædvanlige åbningstid tillægges pr. konsultation i tiden: Hverdage kl , lørdage, jule- og nytårsaftensdag kl : behandling til normaltakst + 50 %, pr. 1. april 2011, dog minimum 840,- kr. (grundhonorar 1. oktober ,59 kr.). Hverdage kl , lørdage efter kl , jule- og nytårsaftensdag efter kl og søn- og helligdage til normaltakst %, pr. 1. april 2011, dog minimum 1.120,- kr. (grundhonorar 1. oktober ,79) Ved minimumsbeløbet forstås eksempelvis normaltakst 200 kr % tillæg i alt 300 kr. (grundbeløb) forhøjes, pr. 1. april 2011, til minimum 840,- kr. (grundhonorar 1. oktober ,59 kr.) eller eksempelvis normaltakst 300 kr % = 832,20 kr. (grundbeløb). Stk. 3 I tilfælde af at der er påkrævet akut og nødvendig nødbehandling uden for tandlægens klinik, tillægges, pr. 1. april 2011, pr. besøg 376,- kr. (grundhonorar 1. oktober ,87 kr.). Til nævnte grundtakst lægges et afstandstillæg, pr. 1. april 2011, på 12,- kr. (grundhonorar 1. oktober ,05 kr.) pr. påbegyndt kilometer regnet fra tandlægens klinik til patienten, dog maksimalt for en afstand af 20 kilometer. Endvidere påhviler det kommunen at yde tandlægen kørselsgodtgørelse efter statens regler. KAPITEL 3. OPGAVER OG FORPLIGTELSER 5. KOMMUNENS FORPLIGTELSER Stk. 1 Kommunen er forpligtet til at give alle børn og unge under 18 år, som er tilmeldt folkeregisteret i kommunen, og som opfylder betingelserne for at modtage tandpleje efter denne overenskomst, orientering om, hvordan kommunen har tilrettelagt sin børne- og ungdomstandpleje. Stk. 2 Kommunen tilsender tandlægen journal, røntgenbilleder, indberetningskopier (OCR-bilag) og andet materiale eller kopi heraf for de patienter, der overføres fra behandling på kommunal klinik til behandling hos vedkommende tandlæge, jf. 6, stk. 1. Stk. 3 Kommunen tilsender børn og unge, der behandles af alment praktiserende tandlæger et brevkort med opfordring til inden 14 dage, at rette henvendelse til tandlægen for at aftale tid for en ny undersøgelse og eventuel behandling. Tilskrivningstidspunktet fastsættes på grundlag af odontologiske kriterier, jf. 5

7 6, stk. 2. Samtidig underrettes vedkommende tandlæge. Tandlægen anfører på regningen det tidspunkt, hvor kommunen på ny skal opfordre patienten til at søge tandlæge. 6. TANDLÆGENS OPGAVER OG FORPLIGTELSER Stk. 1 Tandlægen fører ordnede journaloptegnelser over sin og andre tandlægers virksomhed, over for hver enkelt patient. Ved tandlægeskift, fx ved flytning fra kommunen, ved skift mellem praktiserende tandlæger eller fra en praktiserende tandlæge til en kommunal tandklinik, udleveres på anfordring journal, røntgenbilleder, indberetningskopier (OCR-bilag) og andet materiale eller kopi heraf til den tandlæge/den kommunale klinik, der overtager behandlingen. Stk. 2 Tandlægen modtager børnene/de unge til undersøgelse og nødvendig forebyggende og behandlende tandpleje med intervaller fastsat på grundlag af faglige og sundhedsmæssige kriterier. Børn/unge, som kommer til alment praktiserende tandlæge med henblik på undersøgelse eller behandling efter opsøgende virksomhed (jf. stk. 3), bør modtages snarest og om nødvendigt uden for rammerne af en eventuel systematisk plan for gennemførelse af de øvrige børns/unges tandpleje. Stk. 3 Tandlægen giver kommunen meddelelse om børn/unge, som undlader at møde på klinikken som aftalt, således at den opsøgende virksomhed kan iværksættes i overensstemmelse med kommunens plan. Hvis der foretages henvisning, skal bopælskommunen orienteres. Tandlægen medvirker i kommunens arbejde med koordinering af tandplejen og udfærdiger årlig opgørelse til de enkelte kommuner om virksomheden på børne- og ungdomstandplejeområdet. KAPITEL 4. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT 7. TANDPLEJENS OMFANG OG HONORERING Stk. 1 Tandplejeydelserne betales med følgende honorarer (grundhonorar 1. oktober 2006): Ydelse Grundhonorar Kr. Honorar pr Kr. 1. Førstegangsbesøg incl. journaloprettelse 383,94 424,64 2. Årsydelse 233,74 258,52 3. Klinisk undersøgelse 177,80 196,65 4. Røntgenundersøgelse 119,20 131,84 5. Panorama- og lignende røntgenundersøgelse 850,94 941,14 6. Tilvænning af barnet til tandpleje 205,26 227,02 7. Individuel forebyggende behandling af caries, gingivitis og stomatitis 215,96 238,85 8. Kontrol efter forebyggelse 178,43 197,34 9. Tandrensning 272,28 301,14 6

8 10. Fissurforsegling 222,33 245, Tandfyldning (incl. bunddækning) a. Ikke-kombineret fyldning i kindtand (amalgam) 218,96 242,17 b. Kombineret fyldning i kindtand (amalgam) 304,43 336,70 c. Dobbeltkombineret fyldning i kindtand (amalgam) 486,09 537,62 d. Modificeret glasionomer- og kompomerfyldning - enkeltfladet 392,39 433,98 e. Plast, enkeltfladet 392,39 433,98 f. Plast, flerfladet g. Modificeret glasionomer- og kompomerfyldning i mælkemolar kombineret fyldning 495,81 548,37 h. Modificeret glasionomer- og kompomerfyldning i mælkemolar dobbeltkombineret fyldning 565,87 625,85 Gradvis ekskavering honoreres som fyldninger 12. Metalkroner præfabrikerede 988, , Rodbehandling og rodfyldning (pr. tand) a. Pulpaoverkapning 264,77 292,84 b. Koronal amputation 307,39 339,97 c. Apikal amputation og rodfyldning i en kanal 731,43 808,96 d. Tillæg for rodfyldning i følgende kanaler pr. kanal 329,14 364,03 e. Tillæg ved behandling af nekrotisk pulpa pr. behandlingsseance ud over 2 268,19 296,62 f. Akut oplukning til og nødvendig udrensning af rodkanaler som led i en afsluttet smertebehandling incl. provisorisk dækfyldning, hvor behandling i øvrigt fuldføres af anden tandlæge. 307,39 339, Tandudtrækning incl. lokalbedøvelse pr. tand 393,71 435, Operativt indgreb excl. bedøvelse 945, , Lokalbedøvelse 146,29 161, Lattergas (Kvælstofforilteanalgesi) eller medicinsk sedering 182,86 202, Konsultation uden behandling 206,39 228, Diverse ydelser såsom vitalitetskontrol, traumekontrol og mindre nødbehandlinger m.m. (pr. ydelse). Behandlingens art skal fremgå af regningen. 111,61 123, Hvis receptudstedelse sker i forbindelse med behandling, er receptudstedelsen vederlagsfri. Receptudstedelse honoreres i andre tilfælde med 102,09 112, Kan (uden forhåndsgodkendelse efter stk. 3) kun ydes til 16 og 17- årige 21. Almindelig parodontalbehandling (tandrensning), alment forebyggende behandling, korrektion og polering af tidligere lagt fyldning. 657,04 726, Udvidet parodontalbehandling (parodontalundersøgelse, tandrensning, forebyggende parodontalbehandling, korrektion og polering af tidligere lagt fylding) , , Tandrodsrensning pr. tand 140,90 155, Kontrolundersøgelse efter parodontalbehandling 178,43 197, Udvidet tandrensning 373,01 412, OCR-blanket 85,33 94, Behandlingsforslag 234,57 254,00 7

9 Stk. 2 Grundhonorarer efter 7, stk. 1 reguleres på samme måde som de honorarer, der er fastsat i Tandlægeoverenskomsten. Stk. 3 Al anden behandling end nævnt i stk. 1 betales med individuelle honorarer. Behandlingen må først iværksættes, når tandlægens behandlingsforslag (incl. honorarkrav) er godkendt af kommunen. Stk. 4 Behandlingsforslag (incl. honorarkrav) afgives på den blanket, som parterne har udarbejdet (bilag 2 til overenskomsten). Behandlingsforslaget honoreres særskilt. Honoraret udgør 254,00 kr. (grundhonorar 1. oktober ,57 kr.) Honoraret reguleres med lønreguleringsprocenten gældende for kommunernes tjenestemænd. Stk. 5 Kommunens svar på tandlægens behandlingsforslag skal afgives skriftligt uden unødig forsinkelse. Stk. 6 Uanset 7, stk. 4 kan en tandlæge uden godkendelse i det nødvendige omfang foretage større nødbehandlinger og behandle akut opståede komplikationer, eksempelvis større traumer, bløddelslæsioner, lukning af fistel, refiksation af apparatur, behandling af infektion, efterbehandling af smerter (meche-behandling). Behandlingens art skal fremgå af regningen. Stk. 7 Henvisning til tandreguleringsbehandling eller anden specialbehandling fremsendes til kommunen, således at kommunen kan indgå aftale med den pågældende specialtandlæge henholdsvis offentlige myndighed/(fælles-)kommunale tandreguleringsklinik om barnets/den unges behandling. Henvisninger honoreres ikke. 7, stk.7 finder ikke anvendelse i forhold til patienter, som har valgt tandlæge efter fritvalgsreglerne, ligesom bestemmelsen ikke finder anvendelse i forhold til patienter på 16 og 17 år, som selv har valgt praktiserende tandlæge efter reglerne herom. VEJLEDNING OM YDELSESBESKRIVELSER OG HONORARBEREGNING Ad pkt. 1. Førstegangsbesøg incl. journaloprettelse Ved et barns første besøg hos tandlægen optages en generel medicinsk og social anamnese, ud fra hvilken der søges oplysning om: Miljøfaktorer, familiens sociale, helbredsmæssige, kostmæssige og hygiejniske forhold. Hidtidige sundhedstilstand, fysiske og mentale udvikling, specielt oplysninger om forekomsten af blødersygdomme, kredsløbslidelser, epilepsi, sukkersyge og overfølsomhedsreaktioner. Eventuelt tidligere odontologisk og anden medicinsk behandling. Endvidere foretages en undersøgelse, under hvilken følgende registreres: Bedømmelse af barnets nuværende sundhedstilstand. Registrering af opståede afvigelser fra det normale i hovedform, ansigt, kæbe og kæbeled. Registrering af afvigelser fra det normale i hele mundslimhinden. 8

10 Bedømmelse af barnets mundhygiejne og tandstatus som helhed. Registrering af tandskiftets udvikling. Registrering af bidforhold med vurdering af kæbevækst, pladsforhold, sammenbid, læbelukke, muskelfunktion og iagttagelse af funktionelle uvaner. Registrering af anormale forhold vedrørende tændernes størrelse og form, specielt sammensmeltning og invaginationsdannelse. Registrering af misdannelser og forkalkningsforstyrrelser af tandemaljen. Registrering af tandslid og mekaniske læsioner af tænderne med følgetilstande. Registrering af caries og følgetilstande. Registrering af tidligere udførte tandfyldninger og andre foretagne behandlinger. Registrering af forekomst af tandbelægning og tandsten. Registrering af tandkødets og tandstøtteapparatets tilstand. De registrerede fund optegnes i den for barnet oprettede journal. Tandlægen er kun berettiget til honorar for førstegangsbesøg én gang, nemlig første gang barnet modtages i behandling i henhold til overenskomsten. Tandlægen er dog ikke honorarberettiget, hvis tandlægen modtager journal, røntgenbilleder, indberetningskopier (OCR-bilag) og andet relevant materiale vedrørende barnet/den unge, første gang den pågældende modtages i behandling i henhold til overenskomsten, jf. 5, stk. 2, og 6, stk. 1. Ved senere tandlægeskift er tandlægen ikke honorarberettiget for et førstegangsbesøg, idet oplysningerne fra dette forudsættes at følge barnet til den nye tandlæge. Ad pkt. 2. Årsydelse Ydelsen inkluderer: Registrering af børnenes status ved første besøg i et kalenderår, inden individuel profylakse eller behandling påbegyndes. Optegnelse af andre tandlægers eventuelle virksomhed over for den pågældende patient i patientens journal. Kontrol med børn/unge, som undlader at møde på klinikken som aftalt, og meddelelse til den pågældende kommune herom. Medvirken i kommunens arbejde med koordinering af tandplejen. Årlig opgørelse til den enkelte kommune over virksomheden på børne- og ungdomstandplejeområdet i det forløbne skoleår. Orientering af patientens bopælskommune, hvis der foretages henvisning. Ad pkt. 3. Klinisk undersøgelse Berettiget til dette er tandlægen ved senere undersøgelse(r) i kalenderåret. Honorarberegning for både årsydelse og klinisk undersøgelse kan således ikke finde sted inden for én og samme behandlingsperiode. Der må derimod honorarberegnes for såvel førstegangsbesøg som årsydelse den allerførste gang, barnet modtages i behandling. Der kan kun beregnes honorar for klinisk undersøgelse af en patient, for så vidt ydelsen har været af det nedenfor under ydelsesbeskrivelsen fastsatte omfang, og undersøgelsen endvidere har været en naturlig og rimelig forudsætning for patientens videre behandling. Der kan således ikke beregnes honorar for klinisk undersøgelse af en patient, som henvender sig/af forældrene sendes til tandlæge for, at få udført en af patienten nærmere angivet konkret behandling, begrænset til en enkelt eller enkelte tænder, medmindre tandlægen inden den kliniske undersøgelse har truffet modstående aftale med den unge/forældrene. Klinisk undersøgelse i forhold til den tidligere undersøgelse : 9

11 Klinisk undersøgelse er en ydelse af større omfang end den tidligere undersøgelse, hvor følgende forhold skal indskærpes: Den kliniske undersøgelse indledes altid med en afpudsning af tænderne i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til diagnostik og vurdering af sygdomsprogression. Der foretages en ajourføring af anamnesen og en generel opfølgning af tidligere almen profylakse og instruktion eller af tidligere individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis. Foruden klinisk undersøgelse af tænder, mundslimhinde og kæber vurderes sygdomsprogressionen. Alle nye fund og ajourføringer journaliseres, ligesom der foretages ajourføring af journalens status over tandrestaureringers tilstand i det for behandlingsplanlægningen nødvendige omfang. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen er sammensat af følgende enkeltydelser: Profylakse Afpudsning Generel opfølgning af den almindeligprofylakse og instruktion Diagnostik Ajourføring af anamnese Undersøgelse af tænder, mund og kæber Vurdering af cariesprogression Diagnostik i nødvendigt omfang Ajourføring af registrering af tandrestaureringer og tanderstatninger i nødvendigt omfang Journalisering Behandlingsplanlægning i nødvendigt omfang Nærmere beskrivelse af ydelsesindhold: Den afpudsning af tandsættet, der er nødvendig af hensyn til diagnostikken. Ajourføring af anamnese. Klinisk undersøgelse for tand-, mund- og sygdomme. Vurdering af cariesprogression. Diagnostik. Ajourføring af statusregistrering (journalisering af caries og tandrestaureringers og tanderstatningers status i det for behandlingsplanlægningen nødvendige omfang, af patologiske tilstande i gingiva og 10

12 parodontium, af anomalier og patologiske tilstande i tandbuer og tænder af forandringer i mundhulens øvrige væv og af degenerative og patologiske forandringer i tyggeapparatet). Journalisering. Behandlingsplanlægning. Opfølgning af almen profylakse, herunder opfølgning af information om årsagerne til tandsygdommens opståen, almen information om forebyggende tandpleje, generel instruktion i hensigtsmæssige tandplejevaner og almen instruktion i hensigtsmæssige kostvaner. Forløbsdiagram for normalgruppen: Klinisk undersøgelse Tandrensning Individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis samt flourbehandling Øvrige behandlinger Kontrolundersøgelse Ad pkt. 6. Tilvænning af barnet til tandpleje Ydelsen finder anvendelse ved barnets første tandlægebesøg, hvor det specielt hos det utrygge barn med stort behandlingsbehov, er af afgørende betydning for behandlingens heldige gennemførelse, at barnet gennemløber en tilvænningsproces til indgrebene i mundhulen. Ydelsen tager således sigte på, at gøre barnet fortroligt med placering i tandlægestolen, vænne barnet til spray og sugeudstyr herunder tørlægning af en tand i forbindelse med tandfyldningen, demonstrere det i mundhulen anvendte instrumentarium og specielt få barnet til at acceptere de roterende instrumenter (boremaskiner). Normalt er ydelsen en éngangsydelse ved første tandlægebesøg. I helt specielle tilfælde kan en gentagelse af ydelsen blive nødvendig, fx ved et tandlægeskift. I særlige tilfælde er en nødbehandlende tandlæge berettiget til et tilvænningshonorar. Ad pkt. 7. Individuel forebyggende behandling af caries, gingivitis og stomatitis Indikation Ydelsen anvendes ved forekomst af gingivitis og/eller aktiv caries samt ved forekomst af patologiske pocher på højst to tænder. Ydelsen kan desuden finde anvendelse ved forekomst af andre behandlingskrævende orale lidelser (eks. stomatitis herpetica). Ydelsesbeskrivelse Påvisning af grad og omfang af den konstaterede sygdomsforekomst. Det påpeges over for patienten, hvordan lidelsen kan erkendes ved forandringer på tandoverfladerne, i tandkødet og/eller på slimhinder. Individuel instruktion i forebyggende foranstaltninger over for den påviste sygelige tilstand samt forelæggelse af eventuelle behandlingsmuligheder. 11

13 Påvisning af sygdomsfremkaldende belægninger og belægningsfremkaldende faktorer generelt og lokalt. Instruktion i hjemmetandpleje. Er der påvist individuelle belægningsfremkaldende faktorer, instrueres i særlige foranstaltninger over for disse (anvendelse af specielle mundhygiejnemidler og eventuel speciel tandbørsteteknik). Patienterne bør aktivt udføre tandbørstning og eventuel supplerende rensning i forbindelse med instruktionen. Der instrueres i hensigtsmæssige kostvaner. Der foretages fluorbehandling af initial caries i nødvendigt omfang. Tilgængelige carieslæsioner pudses, hvis læsionen i sig selv er belægningsfremmende, og der foretages lokal fluorbehandling. Fjernelse af bløde belægninger (afpudsning) hvis ydelsen ikke udføres i samme seance som evt. tandrensning eller andre ydelser, der indeholder en afpudsning med henblik på at give patienten en opfattelse af helt rene tænder, idet patienten bør erfare forskellen mellem en god og dårlig mundhygiejne. Der kan kun beregnes honorar for én individuel forebyggende behandling i hver behandlingsperiode, uanset om behandlingen udstrækker sig over flere seancer eller vedrører en kombination af indikationer i samme behandlingsforløb. Ad pkt. 8. Kontrol efter forebyggelse Indikation Ydelsen kan anvendes efter individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen er sammensat af følgende enkeltydelser: Profylakse Afpudsning Reinstruktion Diagnostik Generel og specifik plaquekontrol Kontrol af pocher Ad pkt. 9. Tandrensning Ved tandrensning fjernes såvel supra- som subgingivale hårde og bløde belægninger i normale pocher. Ved hver tandrensning foretages også korrektion af belægningsfremkaldende faktorer ved tandfyldninger, hvor der ikke foretages udskiftning. Afgrænsning Der kan kun beregnes honorar for én tandrensning for hver behandlingsperiode, uanset om tandrensningen måtte strække sig over flere seancer. Ydelsesbeskrivelse Tandrensningen omfatter fjernelse af alle hårde og bløde belægninger på tændernes kliniske kroner og i normale pocher. Tillige foretages korrektion af fyldninger i nødvendigt omfang. 12

14 Ad pkt. 10. Fissurforsegling Ydelsen anvendes over for sulcussystemet (tyggerelief) i permanente tænder, som udviser cariesfrihed eller aktiv caries uden substanstab, når det på grund af tandoverfladens struktur, patientens cariestilbøjelighed og mundhygiejne er nødvendigt med en særlig cariesbeskyttelse af sulcussystemet, samt i tilfælde, hvor tidligere forsegling ikke længere er sufficient, og indikationen for ydelsen stadig er til stede. Ydelsen kan tilsvarende anvendes ved fissurforsegling af approximalflader. Ad pkt. 11. Tandfyldning Bemærkning For 16- og 17-årige er fissurforsegling normalt kun aktuel for 2. molarers fissursystem og ved remplacering af tabte eller defekte tidligere lagte fissurforseglinger. Udføres der i samme behandlingsperiode to eller flere fyldninger på samme flade af en tand, kan disse kun anføres og beregnes som én fyldning. En fyldning, der strækker sig over flere af tandens flader, kan ligeledes kun anføres og beregnes som én fyldning. Ved kombineret fyldning i kindtand forstås: En fyldning i en kindtand, der strækker sig fra tandens tyggeflade ned mod tandkødet på en af tandens andre flader. Ved dobbeltkombineret fyldning i kindtand forstås: En fyldning i en kindtand, som fra tandens tyggeflade strækker sig ned mod tandkødet på to af tandens andre flader. For provisoriske fyldninger, der eksempelvis anvendes som følge af, at rodbehandling eller fyldning af en tand må udstrækkes over flere seancer, og/eller for smertestillende indlæg, kan der ikke beregnes særskilt honorar. Tandfyldningsmaterialer De af tandlægen anvendte materialer skal være CE-mærket, jf. direktivet om medicinsk udstyr (93/42 EEC). Efter miljøministeriets bekendtgørelse nr. 627 af 1. juli 2003 og Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 30. september 2008 kan plast finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale. Der kan ikke opnås tilskud til kosmetiske fyldninger. Amalgamfyldningsmaterialers overenskomstmæssige anvendelsesområde Sølvamalgamfyldningsmateriale kan anvendes i blivende kindtænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Disse tilfælde er afgrænset til tandbehandlinger med: 1. manglende mulighed for tørlægning, 2. vanskelig tilgængelighed af kavitet, 3. speciel stor kavitet, eller 4. stor afstand til nabotand. 13

15 Glasionomers overenskomstmæssige anvendelsesområde Glasionomer kan anvendes i samtlige tænder: Ved fyldningsterapi af gingivale cariesangreb, ussurer, ved tunnel- og brøndpræparationer, som isolations- og opfyldningsmateriale, som provisorisk fyldningsmateriale i forbindelse med gradvis ekskavering i samtlige tænder, samt til alle typer fyldninger i primære tænder ved restaureringer af læsioner på præmularers og molarers approksimale flader. Denne faglige formulering dækker over følgende: Glasionomer kan anvendes på samtlige tænder som fyldningsmateriale ved fyldninger forårsaget af cariesangreb tæt på tandkødsranden, efter tandbørstningsskader og ved tunnel- og brøndudboring til fyldninger, ved tandfyldninger i de små og store kindtænders sideflader, hvor tyggefladen ikke inddrages i fyldningen, på samtlige tænder som midlertidigt fyldningsmateriale i forbindelse med trinvis rensning af cariesangrebet (hullet). Modificeret glasionomer (fx kompomer) og plastmaterialers overenskomstmæssige anvendelsesområde. Modificeret glasionomer kan anvendes som beskrevet ved glasionomer. Desuden kan det anvendes til fyldningstyperne klasse I og II på præmular. Plastfyldningsmaterialers overenskomstmæssige anvendelsesområde Plastfyldningsmaterialer kan anvendes: I kavitetstyperne III og IV I kavitetstype V i samtlige tænder. I kavitetstype I og II i samtlige molarer og præmolarer. Denne faglige formulering dækker over følgende: 1. Ved tandfyldning på for- og hjørnetænders sideflade og ved tandfyldning på for- og hjørnetænders sideflade, hvor en af tandens andre flader også må inddrages i udboringen og fyldningen. Ved tandfyldning på flade mod læbe og tunge i samtlige tænder. 2. Ved tandfyldning på tyggeflade i samtlige kindtænder. Fyldningen skal have en sådan udstrækning på tyggefladen, at kontakten mellem over- og underkæbens tænder samt underkæbens bevægelsesmønster ikke påvirkes af slid på fyldningen. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale. Gradvis ekskavering Indikation Formålet med gradvis ekskavering af dybe cariesangreb er, at reducere risikoen for endodontisk behandling ved at reducere cariesprocessens progressionshastighed og dermed øge pulpas mulighed for dannelse af sekundær dentin. Gradvis ekskavering kan foretages i to eller flere seancer, hvor den kliniske undersøgelse og/eller røntgenoptagelser viser, at der ved fuldstændig ekskavering er risiko for perforation med deraf følgende endodontisk behandling. Ydelsesbeskrivelse Gradvis ekskavering omfatter ekskavering af den superficielle del af carieslæsionen, afdækning af den resterende cariøse defekt med et calciumhydroxydholdigt produkt samt forsegling med et permanent fyldningsmateriale, fx amalgam eller plast. 14

16 Efter 4-8 måneders forløb fjernes fyldningen, og caries processen ekskaveres færdig. Den dybere del af kaviteten afdækkes om nødvendigt med et calciumhydroxydholdigt produkt, hvorefter den endelige restaurering fremstilles. Behandlingen kan udføres i to eller flere seancer. Den nødvendige aflukning med et permanent fyldningsmateriale som provisorium honoreres efter overenskomsten som permanent fyldning. Ydelsen finder kun anvendelse i permanente tænder. Ad pkt. 13 Rodbehandling og rodfyldning (pr. tand). Pulpaoverkapning omfatter rengøring og eventuel ekskavering af perforationsområdet og superficiel amputation af eksponeret pulpa, hæmostase og tildækning af pulpasåret med calciumhydroxyd. Forsegling med f.eks. Dycal, glasionomer eller lign. For rodbehandling a. overkapning og b koronal amputation kan der kun beregnes ét honorar pr. tand. Apikal amputation og rodfyldning omfatter de tilfælde, hvor der foretages en egentlig behandling og fyldning af rodkanalen, uanset om rodfyldningen udføres ortograd eller retrograd. Herudover ydes der ved apikal amputation og rodfyldning honorar pr. kanal ud over 1 kanal. Der kan ikke beregnes særskilt honorar for devitaliserende, desinficerende eller andre præparater, der som led i en rodbehandling appliceres på pulpa, i cavum pulpae eller i rodkanalen. Akut oplukning dækker over den akutte smertebehandling af tand med pulpakomplikationer og omfatter oplukning til kronepulpa og udrensning af denne samt i nødvendigt omfang udrensning af rodkanaler og den afsluttende dækfyldning. Akut oplukning anvendes, når en patient med et akut problem får løst sit smerteproblem via en oplukning af tanden og den nødvendige udrensning, uden at det er den samme tandlæge, der afslutter den påbegyndte rodbehandling. Ydelsen kan derfor ikke anvendes sammen med andre rodbehandlingsydelser på samme tand, når det på starttidspunktet var aftalt/forventeligt, at den samme tandlæge skulle afslutte rodbehandlingen. Den fastsatte pris for rodbehandling dækker de normalt let tilgængelige kanaler. Ved komplicerede rodbehandlinger kan der søges om ekstra bevilling. Ad pkt. 14. Tandudtrækning incl. lokalbedøvelse pr. tand Den nødvendige lokalbedøvelse er inkluderet i honoraret. Standsning af evt. blødning efter en tandekstraktion er inkluderet i honoraret, medmindre patienten har forladt klinikken for først senere på dagen respektive en følgende dag at henvende sig til tandlægen for at få standset en på ny opstået blødning. 15

17 Ad pkt. 15. Operativt indgreb excl. bedøvelse Ydelsesbeskrivelse Ydelsen omfatter frilægning af retineret tand, operativ fjernelse af retineret tand, operativt indgreb ved kompliceret tandekstraktion, kirurgisk korrektion af læbe- og tungebånd. Ydelsen omfatter ikke kompliceret operativ fjernelse af visdomstand, replantationer, rodspids-amputationer samt kirurgiske korrektioner af gingiva som følge af traumer eller generelle lidelser. Evt. fjernelse af sårpasta og suturer samt sårtoilette er indeholdt i ydelsen. Fjernelse af visdomstænder ved operativt indgreb Der er ikke indikation for fjernelse af visdomstænder på unge op til 18 år, medmindre der foreligger patologiske tilstande, der ikke kan behandles på anden måde end ved fjernelse af de pågældende tænder. Der er ikke indikation for at fjerne visdomstænder hos unge op til 18 år for at forebygge sen trangstilling i underkæbefronten. Ad pkt. 16. Lokalbedøvelse Honorar pr. analgeseret innervationsområde (f.eks. mandibular analgesi = 1, tuber analgesi = 1, infiltrationsanalgesi af 1 tand + nabotænder = 1). Der kan kun opkræves ét honorar pr. analgeseret område. Ad pkt. 17. Lattergas (Kvælstofforilteanalgesi) eller medicinsk sedering Honoreres pr. besøg. Bemærkning til nr. 16 og nr. 17: Der kan opkræves honorar for både lokalbedøvelse og lattergas i samme behandlingsseance. Der kan opkræves honorar for både lokalbedøvelse og medicinsk sedering i samme behandlingsseance. Ad pkt. 18. Konsultation uden behandling Ydelsen konsultation uden behandling anvendes ved patienthenvendelse, hvor patienten har et spørgsmål eller problem af tandmæssig art, men hvor tandlægen ikke konstaterer nogen sygdomsaktivitet, der udløser en overenskomstdækket ydelse ud over eventuel(le) røntgenbillede(r) og ikke nogen behandling. Eventuel receptudstedelse i forbindelse hermed er inkluderet i ydelsen. Ad pkt. 19. Diverse ydelser Ydelsen honorerer vitalitetskontrol, traumekontrol og mindre nødbehandlinger mm, og kan kun anvendes i forbindelse med anden overenskomstdækket behandling. Ad pkt Generelt vedr. parodontalbehandling Forebyggelse og behandling af gingivitis og parodontose gennemføres på baggrund af den stillede diagnose. 16

18 Ydelserne kan uden godkendelse fra kommunen efter 7, stk. 3 kun gives til 16- og 17-årige. Nedenfor fremgår indikationsområdet m.m. for de enkelte ydelser. Der kan kun beregnes honorar for én almindelig parodontalbehandling eller udvidet parodontalbehandling for hver behandlingsperiode, uanset om behandlingen udstrækker sig over flere seancer. Der kan ikke i samme behandlingsperiode beregnes honorar for tandrensning jf. ad pkt. 9. I en periode på 6 måneder efter afslutningen af en almindelig eller udvidet parodontalbehandling kan den foretagne behandling og tungere parodontalydelser ikke gentages, henholdsvis foretages. Viser en kontrolundersøgelse, at der er indikation herfor, kan en lettere parodontalydelse og/eller én udvidet og/eller tandrodsrensning sammen med individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis dog ydes inden for denne 6 måneders periode. Ved tandrensning sammen med individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis som første ydelse, kan enten en almindelig eller en udvidet parodontalbehandling undtagelsesvis foretages inden for 6 måneders perioden, hvis indikationen herfor foreligger. Ad pkt. 21. Almindelig parodontalbehandling Indikation Almindelig parodontalbehandling foretages, når der er konstateret fæstetab med patologisk fordybede pocher ved 3 tænder eller derover. Ydelsesbeskrivelse Almindelig parodontalbehandling omfatter a) almen forebyggende behandling, b) udvidet tandrensning, samt c) korrektion og polering af tidligere lagt fyldning i nødvendigt omfang. a. Almen forebyggende behandling Påvisning af grad og omfang af den konstaterede parodontale lidelse. Det påvises for patienten, at lidelsen kan erkendes ved forøget blødningstendens, volumenforøgelse og farveforandringer. Påvisning af sygdomsfremkaldende belægninger og belægningsfremkaldende faktorer generelt og individuelt. De sygdomsfremkaldende belægninger påvises fx ved indfarvning af belægningerne, ved påvisning af udbredelsen af eventuelle hårde belægninger (tandsten). Der påvises særlige forhold, hvor tændernes stilling og/eller opbygning kan virke belægningsfremkaldende. Der udspørges om kostvaner til påvisning af belægningsfremkaldende faktorer. Individuel instruktion i forebyggende foranstaltninger over for den påviste tilstand samt forelæggelse af eventuelle terapeutiske muligheder. Der foretages instruktion i hjemmetandpleje. Er der påvist individuelle belægningsfremkaldende. Faktorer, instrueres i særlige foranstaltninger over for disse (anvendelse af specielle mundhygiejnehjælpemidler og eventuel speciel tandbørsteteknik). Patienten bør aktivt udføre tandbørstning og eventuel supplerende rensning i forbindelse med instruktionen. Der instrueres i hensigtsmæssige kostvaner. b. Udvidet tandrensning. Se denne, pkt. 25. c. Korrektion og polering af tidligere lagt tandfyldning Indikation 17

19 Der foretages korrektion og polering af tidligere lagt fyldning, hvor en tandfyldning ved korrektion kan få reetableret en acceptabel overflade og kanttilslutning, det vil sige, hvor der ikke foretages reparation eller udskiftning. Der foretages korrektion af de forekommende defekter ved tandfyldning samt polering af denne. Ydelsen omfatter hele tandsættet. I en behandlingsperiode, hvor der afregnes for almindelig parodontalbehandling, kan der ikke afregnes for en udvidet tandrensning, der er inkluderet i denne ydelse. Ydelsen kan suppleres med det nødvendige antal tandrodsrensninger. Ad pkt. 22. Udvidet parodontalbehandling Indikationsområde Udvidet parodontalbehandling foretages kun i tilfælde, hvor der er konstateret en behandlingskrævende parodontallidelse med fæstetab og patologisk fordybede pocher på 5 mm eller derover. Der kan herforuden ses et eller flere af følgende symptomer: blødning ved pochemåling, pusflod/exudation fra pochen, løsning og/eller vandring. Ydelsesbeskrivelse Udvidet parodontalbehandling består af a) parodontalundersøgelse, b) udvidet tandrensning, c) forebyggende parodontalbehandling samt d) korrektion og pudsning af tidligere lagt fyldning i nødvendigt omfang. a. Parodontalundersøgelse Registrering af gingivas og øvrige parodontiums sygdomstilstand. Registrering af plak, tandsten, restaureringsdefekter og andre faktorer, der kan hindre/vanskeliggøre en god mundhygiejne, såsom trangstilling og eventuelle fysiske handicap. Registrering af gingivas niveau, pochedybder, pusflod, løsningsgrader, vandringer og furkaturinvolveringer. Udfærdigelse af diagnoser, orientering af patienten om lidelsens årsag, lokalisation og udbredelsesgrad, og behandlingsplan(er) samt prognoser. b. Udvidet tandrensning Se denne, pkt. 25. Endvidere skal der foretages tandrodsrensning, hvor der er konstateret pochedybder på 5 mm og derover. c. Forebyggende parodontalbehandling Ydelsesbeskrivelse Generel orientering om de parodontale sygdommes årsag, symptomer og udvikling. Påvisning af de ved parodontalundersøgelsen konstaterede patologiske processers art, udbredelse og lokalisation. Påvisning af de konstaterede symptomer som f.eks. blødning, pusflod, pochedybder, løsninger, vandringer samt de direkte og medvirkende årsagsfaktorer: plak, tandsten, plakretinerende restaureringer og tandstillingsfejl. Instruktion og indlæring i brug af de hjemmetandplejemidler, der er nødvendige i det givne tilfælde. 18

20 d. Korrektion og polering af tidligere lagt tandfyldning Der foretages korrektion og polering af tidligere lagt fyldning, hvor en tandfyldning ved korrektion kan få reetableret en acceptabel overflade og kanttilslutning, det vil sige, hvor der ikke foretages reparation eller udskiftning. Der foretages korrektion af de forekommende defekter ved tandfyldning samt polering af denne. Parodontalundersøgelsen foretages før iværksættelse af forebyggende parodontalbehandling, udvidet tandrensning og eventuel kirurgisk parodontalbehandling. Forebyggende parodontalbehandling udføres, når der efter parodontalundersøgelsen er foretaget en registrering af de parodontale skaders udbredelse, grad og lokalisation. Ydelsen omfatter honorarmæssigt hele tandsættet. I en behandlingsperiode, hvor der afregnes for udvidet parodontalbehandling kan der ikke afregnes for en udvidet tandrensning, der er inkluderet i denne ydelse. Ad pkt. 23. Tandrodsrensning Indikation Ved anvendelse af ydelsen tandrodsrensning skal der være konstateret patologisk fordybende pocher på 5 mm. Afgrænsning Ydelsen skal anvendes i forbindelse med udvidet parodontalbehandling. Dog skal tandrodsrensning forudgås af tandrensning. Ydelsen kan endvidere anvendes i det nødvendige antal sammen med almindelig parodontalbehandling eller den individuelt forebyggende behandling. Endvidere kan den anvendes i en senere seance i det nødvendige antal alene eller sammen med kontrol efter forebyggelse eller kontrol efter parodontalbehandling. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen omfatter fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på tandrødder med afglatning af rodoverflader. Ydelsen er honorarmæssigt opdelt efter antal behandlede tænder. Ad pkt. 24. Kontrol efter parodontalbehandling Indikationsområde og afgrænsning Ydelsen kan forekomme efter en almindelig parodontalbehandling, udvidet parodontalbehandling og kirurgisk parodontalbehandling og efter en kombineret udvidet og kirurgisk parodontalbehandling. Ydelsesbeskrivelse Ydelsen omfatter kontrol og eventuel reinstruktion mv. efter tidligere foretaget afsluttet forebyggelse eller behandling. Der foretages: undersøgelse af gingivas/parodontiets sundhedstilstand, vurdering af pochedybder i relation til afsluttet behandlingsresultat, påvisning og fjernelse af eventuelle belægninger og eventuel reinstruktion og korrektion af hjemmetandplejen. 19

21 Ad pkt. 25. Udvidet tandrensning Indikation Ydelsen omfatter honorarmæssigt hele tandsættet og kan kun anvendes, hvis der i et tidligere behandlingsforløb har været foretaget almindelig eller udvidet parodontalbehandling. Ydelsen kan anvendes som selvstændig ydelse eller sammen med individuel forebyggende behandling eller en kontrolydelse, hvor der konstateres patologiske pocher. Ydelsen kan suppleres med de nødvendige tandrodsrensninger. Ydelsen indgår honorarmæssigt i en almindelig parodontalbehandling og en udvidet parodontalbehandling. Ydelsesbeskrivelse Fjernelse af bløde, hårde og farvede belægninger på kliniske kroner, restaureringer og tandrødder i patologiske pocher mindre end 5 mm. Afglatning af rodoverflader og afpudsning. Ad pkt. 26. OCR-blanket Ydelsen omfatter udfyldelse af OCR-blanket i forbindelse med årsydelse eller en klinisk undersøgelse samt den årlige indberetning, der er foreskrevet af Sundhedsstyrelsen eller forlangt af kommunen. KAPITEL 5. ØKONOMI OG AFREGNING 8. AFREGNING Stk. 1 Tandlægen udsteder ved behandlingens afslutning en regning på den regningsblanket, der er godkendt af overenskomstens parter. Regningen sendes elektronisk til kommunen. Honoreringen beregnes efter de takster, der var gældende ved behandlingens afslutningsdato. Antallet af regningseksemplarer kan aftales lokalt. Eventuelt anden afregningstermin/-interval kan aftales lokalt. Stk. 2 På regningsblanketten anføres kommunenummer, intervallet til næste tilskrivning om eftersyn og eventuel behandling. Stk. 3 Opgørelse over tandlægens tilgodehavende hos kommunen indsendes månedsvis, således at den er kommunen i hænde senest den 10. i den efterfølgende måned. Afregning finder herefter sted, således at beløbet er til tandlægens rådighed inden månedens udgang. KAPITEL 6. UDVALG 9. BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEUDVALG Stk. 1 Efter anmodning fra en kommune eller fra den af Tandlægeforeningens kredsforeninger, som repræsenterer de tandlæger, der har indgået aftaler med kommunen efter denne overenskomst, 20

22 oprettes i kommunen et børne- og ungdomstandplejeudvalg. Til at indtræde i udvalget udpeger kommunalbestyrelsen 2 eller 3 medlemmer. Til at indtræde i udvalget udpeger Tandlægeforeningens kredsforening 2 eller 3 medlemmer; udpegelsen skal ske blandt de tandlæger, der har indgået aftaler med kommunen efter denne overenskomst. Stk. 2 Udvalgets opgave er at søge at bilægge konkrete uoverensstemmelser om 1. fortolkning af overenskomsten og 2. anvendelsen af overenskomsten eksempelvis a. den praktiske gennemførelse af bestemmelserne om forhåndsgodkendelse, jf. 7, stk. 4-7, b. tandlægernes behandlingsmønster bedømt efter arbejdsgang der svarer til det for Tandlægeoverenskomsten godkendte, c. den lokale gennemførelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Kommunerne kan fastsætte generelle retningslinjer omkring hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje. Før kommunen udsender sine generelle retningslinjer, forelægges disse det lokale BUT-udvalg til udtalelse. Stk. 3 Hvis der mellem udvalgets medlemmer er enighed herom, kan udvalget tillige tjene som et organ til at fremme samarbejdet inden for overenskomstens område og til at vejlede om overenskomstens anvendelse. Stk. 4 På begæring af enten tandlægernes eller kommunens repræsentanter indkaldes udvalget, når en uoverensstemmelse ikke har kunnet afklares ved drøftelse mellem kommunen og vedkommende tandlæge. Udvalget afholder i øvrigt møde, når der mellem udvalgets medlemmer er enighed herom. Stk. 5 Hvis enighed ikke kan opnås i udvalget, henvises sagen til videre behandling hos overenskomstens parter. Udvalget bør udarbejde et skriftligt mødereferat, som videresendes til overenskomstens parter. Stk. 6 Mødereferatet efter stk. 5 skal angive 1. uoverensstemmelsens tema (med henvisning til paragraffen i overenskomsten), 2. tiden og stedet for mødets afholdelse, 3. navnene på deltagerne i mødet, 4. kommunens og tandlægernes stilling til uoverensstemmelsen, 5. enighed om, at sagen overgives til behandling og afgørelse mellem KL og Tandlægeforeningen, 6. mødedeltagernes underskrift. Stk. 7 Tandlægernes deltagelse i møder i udvalget er vederlagsfrit. 21

23 KAPITEL 7. BILÆGGELSE AF UENIGHEDER 10. MÆGLING OG SANKTIONSMULIGHEDER Stk. 1 Hvis en af overenskomstens parter forlanger det, skal striden søges bilagt ved et mæglingsmøde mellem parterne, der afholdes snarest muligt og senest 14 dage efter indkaldelse herom. Stk. 2 Hvis overenskomstens parter er enige herom, har de adgang til 1. at retlede kommunen eller tandlægen med hensyn til overenskomstens forståelse og anvendelse, 2. at pålægge kommunen at efterbetale tandlægen et beløb efter parternes nærmere bestemmelse, 3. at pålægge tandlægen at tilbagebetale kommunen et beløb efter parternes nærmere bestemmelse, 4. at beslutte, at tandlægens virksomhed efter overenskomsten skal ophøre for en af parterne fastsat periode, 5. at beslutte anden sanktion over for tandlægen eller kommunen. 11. VOLDGIFT I tilfælde af tvister om fortolkning af overenskomsten, hvor der ikke ved forhandling mellem overenskomstens parter kan opnås en løsning af striden, kan sagen af hver af parterne henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsret, der består af 4 medlemmer, hvoraf 2 vælges af KL og 2 af Tandlægeforeningen, samt en opmand, der vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Parternes udpegning af voldgiftsmænd skal ske inden 14 dage efter modtagelse af voldgiftsbegæringen, medmindre andet aftales. Valg af opmand skal ske senest inden 14 dage efter udpegning af voldgiftsmændene. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, anmodes Arbejdsrettens formand om at udpege denne. KAPITEL 8. IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE 12. ÆNDRINGER I OVERENSKOMSTENS VILKÅR I overenskomstperioden kan der foretages ændringer i overenskomsten, hvis parterne er enige herom. 13. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Stk. 1 Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til udløb en 31. marts, dog tidligst til 31. marts 2013, jf. dog stk. 2. Anmærkning til 13: Parterne er enige om, at næste forhandling af overenskomsten på uopsagt grundlag bør være gennemført til ikrafttræden den 1. april Hvis parterne på Tandlægeoverenskomsten (Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen) 22

24 bliver enige om, at udskyde forhandlingerne af Tandlægeoverenskomsten, er der enighed om, at forhandlingerne om fornyelse af denne overenskomst, efter aftale, kan forlænges med samme periode. Stk. 2 Ved bortfald af Tandlægeoverenskomsten eller ved lovmæssige ændringer i denne overenskomsts økonomi og/eller ved ændringer af de forpligtelser, der påhviler kommunerne efter Sundhedsloven mv., kan overenskomsten af hver af parterne opsiges med mindst 3 måneders varsel til udløb ved udgangen af en måned. Stk. 3 Næste forhandling af overenskomsten på uopsagt grundlag skal være tilendebragt senest den 1. marts 2013 med henblik på, at en ny overenskomst kan træde i kraft 1. april Krav til fornyelse af overenskomsten udveksles senest 1. januar København, den 2011 For KL Michael Ziegler / Mik Dalsgaard Andreassen / Tina Vester Jensen For Tandlægeforeningen Susanne Andersen / Joakim Lilholt / Marianne Juel Riis 23

25 PROTOKOLLAT NR. 1 - BEFORDRINGSUDGIFTER Parterne er enige om, at kommuner kan begrænse betalingen af befordringsudgifter til at gælde i et område, indenfor hvilket der er tandlægelig dækning af behandlingsbehovet. For så vidt angår nødbehandling, henvises til 4 A. stk. 3. PROTOKOLLAT NR. 2 - FRIT VALG Parterne er enige om, at: 1. overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger (BUT-overenskomst) også gælder for børn og unge under 18 år, der vælger at modtage tandpleje i privat praksis, jf. 3, stk. 1, i til Bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje med de fornødne tilpasninger, 2. de privatpraktiserende tandlæger fremsender regning for børn og unge under 16 år dels til kommunen for tilskud på 65 % og dels til forældrene for egenbetaling, 3. de privatpraktiserende tandlæger fremsender regning for unge på 16 og 17 år dels til kommunen for tilskud på 100 % og dels til forældrene for egenbetaling af tilvalgt ydelse, 4. i tilfælde af udført nødbehandling af fremmed tandlæge er tandlægen berettiget til at fremsende hele regningen til bopælskommunen, 5. beløbene på regningerne afrundes til hele kr. efter høkermodellen, 6. hvis kommunerne kræver indberetning af mere end det lovpligtige antal OCRblanketter, betaler kommunerne 100 % for udfyldelse af de ekstra blanketter, 7. hvis tandlægen finder det fagligt begrundet at udføre behandling på 0-15 årige, som ikke er dækket af overenskomsten, skal tandlægen søge om godkendelse af denne behandling, inden den iværksættes, med henblik på opnåelse af 65 % tilskud til den ansøgte behandling, 8. hvis tandlægen finder det fagligt begrundet at udføre behandling på årige, som ikke er dækket af overenskomsten, skal tandlægen søge om godkendelse af denne behandling, inden den iværksættes, med henblik på opnåelse af 100 % tilskud til den ansøgte behandling, 9. 7 stk. 7 finder ikke anvendelse i forhold til patienter, som har valgt tandlæge efter fritvalgsreglerne, ligesom bestemmelsen ikke finder anvendelse i forhold til patienter på 16 og 17 år, som selv har valgt praktiserende tandlæge efter reglerne herom, 10. hvis forældrene ønsker behandling, der ikke er fagligt begrundet, betaler forældrene 100 %, 11. hvis forældrene vælger en dyrere behandling, end ydelserne angivet i BUT-overenskomstens 7, betaler kommunerne 65 % (for årige dog 100 %) af de i overenskomsten fastsatte priser for ydelserne nævnt i 7 (tilkøb), 24

26 12. i kommuner, som har valgt udlicitering, vil de børn, som benytter fritvalgsordninger, være omfattet af BUT-overenskomsten, 13. BUT-overenskomstens bestemmelser om nødbehandling hos fremmed tandlæge finder også anvendelse i kommuner, som har udliciteret tandplejen, 14. såfremt forældrene skal foretage en egenbetaling, jf. ovenfor, ydes betalingen af tandlægen fra kommunen efter overenskomstens bestemmelser, dog uafhængigt af tidspunktet for forældrenes betaling til tandlægen. 25

27 BILAG 1 AFTALEBLANKET (BT801) (NYT NAVN TANDLÆGEFORENINGEN) 26

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,73 99,82 249,55 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,34 162,21

Læs mere

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73 Sikringsgruppe 1 1.Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud Ialt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 147,12 98,08 245,20 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 85,82 159,38 245,20

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 334,85 223,23 558,08 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 161,74 107,83 269,57 1113 Diagnostisk

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2009

Honorartabeller 1. april 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 323,23 215,48 538,71 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 156,13 104,08 260,21 1113 Diagnostisk

Læs mere

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

O.11 XX/2011 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Reguleringstillæg med afsæt i 1.10.2006:20,4% Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 325,39 216,93 542,32 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2008

Honorartabeller 1. oktober 2008 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter

53.32 O.15 12/2016 Side 1. Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter Side 1 Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger KL Tandlægeforeningen Indholdsfortegnelse Side 53.32 Side 2 Kapitel 1. Generelt om overenskomsten...

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2016 til 2019 0.0.0.0 Side 1 Overenskomst for tandpleje for børn

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen 10.00-11.15 Kursus 11.15-11.45 Pause 11.45-13.00

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter

18/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Den nye tandlægeoverenskomst. Den nye tandlægeoverenskomst. Tandlægens rettigheder og pligter Tandlægeoverenskomsten Tandlægens rettigheder og pligter Hvorfor er det en god idé, at kende indholdet af overenskomsten? Det er du forpligtet til Du skal forstå, hvad du arbejder med Du undgår problemer

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Forandring Okt. 2011, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Billundmøde 2012. Fokus på børne- og ungdomstandpleje

Billundmøde 2012. Fokus på børne- og ungdomstandpleje Fokus på børne- og ungdomstandpleje Børne- og ungdomstandpleje hvilke regler gælder på området? lidt om BUT-overenskomsten udlicitering af børne- og ungdomstandpleje 2 Børne- og ungdomstandpleje BørnetandplejeNetværket

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982.

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR-lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra, eru tygum vælkomin at boða frá við at trýsta á her Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere