i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen."

Transkript

1 Tandlægekunst i krydsild Tandlægers virke er til diskussion, og opmærksomheden retter sig især mod brugen af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Vi har mødt en af landets f~, alternativt arbejdende tandlæger, Jørgen Steen Hartz, der med sine synspunkter og arbejdsmetoder udfordrer den etablerede fortolkning af tandlægekunsten - i denne artikel repræsenteret ved formanden for Dansk Tandlægeforening og eksperter fra Tandlægehøjskolen i København. Af' Jakob Vedelsby lakob Vedelsby,journalisl (Dl) - Jeg opfatter munden som et vindue til kroppen og sindet. Det kan måske lyde mystisk for nogle, men hvis man fra akupunktur eller zoneterapi kender til de meridianbaner, som forbinder alle dele af kroppen, så er det nemmere at forstå, at der også er en forbindelse mellem tænderne og organerne - og hvorfor en dårlig tand kan medføre problemer fx i fordøjelseskanalen - og omvendt, siger tandlæge Jørgen Steen Hartz. Han har arbejdet holistisk siden 1985, og betragter den menneskelige organisme som en sammenhængende helhed. Hartz samarbejder med alternative behandlere og anvender selv forskellige alternative metoder ved siden af det rent tandlægelige. - I de sidste 13 år har jeg været med i en tværfaglig arbejdsgruppe sammen med læger, tandlæger, kiropraktorer, kostvejledereog alternativebehandlere. En erfaring fra dette arbejde er, at tandlægen ofte skal ind i billedet og "rydde op" i munden, før patienten kan have gavn af en anden behandling. Hos mange mennesker virker bl.a. kviksølv i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen. Amalgam er skadeligt - Amalgam er en metallegering, som indeholder ca. 50% kviksølv.kviksølv, som ubestrideligt er en af de farligste miljøgifte vi overhovedet kender, siger Hartz. Amalgam blev helt tilbage i 1820' erne introduceret i Europa og USA. Allerede dengang var amalgam et kontroversieltemne, somdelte tandlægerne i to grupper - for og imod. Amalgamdiskussionerne er blusset op med mellemrum - ikke mindst inden for de senere år, hvor der er kommet flere alternative fyldningsmaterialer på markedet. -Nogle reagerertilsyneladende ikke på kviksølv, mens andre har lettere ellermeget voldsommereaktioner.men det er et faktum, at den snigende kviksølvsivning, der sker fra amalgamblomber, svækker immunforsvaret og hos en del mennesker før eller siden vil medføre forgiftningssymptomer. Ofte er personen blot ikke klar over, atdet er kviksølvet fra tænderne, som er skyld i de skavanker, som optræder. Når man har metalfyldninger i tænderne kan der, ifølge Hartz, også opstå det fænomen, som kaldes oral galvanisme. Det betyder, at munden fungerer som et batteri, hvor fyldninger og kroner er elektroder og spyttet den strømførende elektrolyt. Resultatet er en øget frigørelse af de metaller, som findes iamalgam,dvs. kviksølv,kobber, sølv, tin og zink, som alle er giftige for kroppen. 6 - Ved oral galvanisme sættes mundens økosystem ud af balance. phværdien falder drastisk, spyttets enzymer fungerer ikke ordentligt, og den naturlige nedbrydning af maden, som begynder imunden, forringes.samtidig opstår der atypiske bakterieflora i munden, og slimhinderne irriteres. Detfører umiddelbart til øget risiko for bl.a. tandkødsbetændelse og paradentose, og virker i øvrigt som en konstant elektriskstressfaktorfornervesystemet. Hartz fortæller, at der inden for de seneste 5-10 år er fremkommet alternativer i plast, som i forsøg er påvist mindst lige så holdbare som amalgam. Men han fastslår samtidig, at der er mange forskellige plasttyper på markedet, hvoraf nogle indeholder tungmetaller og andre er tilsat fluor, og derfor også - ligesom amalgam - kan virke stressende for organismen. Og at det derfor er uhyre vigtigt at sikre, at tandlægen anvender det absolut bedst egnede plastmateriale. Hartz oplyser, at flere af de virksomheder, som fremstiller amalgam, er begyndt at advaremod brugen i visse sammenhænge. - To af de største, Dentply/Caulk og IvocIarNivadent meddeler bl.a., at deres amalgamprodukter ikke må benyttes til patienter med nedsat nyrefunktion, patienter som er allergiske overfor amalgam, eller til børn under 7 år og gravide kvinder. De henstiller også til, at der ikke bør anvendes amalgam, hvis der er brugt andre metaller, fx guld, i mundhulen. Begrundelsen er, at batteri-effekten - oral galvanisme - derved forstærkes. Man kan spørge, hvem de danske tandlæger skal lytte til; amalgam-

2 producenterne, som nu trækker i land og garderer sig mod kommende erstatningskrav, eller Sundhedsstyrelsen og tandlægernes egen forening,' som fortsat billiger brug af amalgam. Don't worry, 1 - Du vil aldrig få mig til at sige, at amalgam er uskadeligt. Efter hvad vi ved i dag er det ikke skadeligt, som det påstås, men hvad ved vi om ti år? spørger formanden for Dansk Tandlægeforening, Erik Schmølker, der selv er praktiserende tandlæge. I Tyskland er det forbudt at indsætte amalgamfyldninger hos gravide, det samme fraråder den engelske sundhedsstyrelse,og der ertilsvarenderegler på vej i Norge. I Danmark ser sundhedsmyndighederne udelukkende miljømæssige problemer med amalgam og har af den grund begrænset anvendelsen. - I dag fraråder vi generelt at anvende amalgam i mælketænder, og jeg tror også, at de fleste tandlæger herhjemme overvejer, om de skal bruge amalgam til gravide; eller også overlader de det til den gravide selv at beslutte det. - Der er ikkepåvist nogen risiko ved brug af amalgam, men det vil altså i visse tilfælde være rimeligt at lade denne tænkte tvivlkomme eksempelvis fostret eller barnet til gode. Man skal dog være opmærksom på, at der er bivirkninger ved alt her i verden, også ved plastmaterialer - vi kender dem bare ikke endnu, siger Erik Schmølker. I juni '98 vedtog den svenske Rigsdag et forbud ~od brug af amalgam gældende fra og med år Men allerede fra årsskiftet 98/99 ophørte det svenske statstilskud til amalgamfyldninger. Beslutningen er truffet ud fra en vurdering af både den sundhedsog miljømæssige risiko. Erik Schmølker finder det tankevækkende, at svenskerne har forbudt amalgam, når det er tilladt i resten af verden, og han konstaterer, at de svenske sundhedspolitiske myndigheder øjensynligt træffer deres beslutninger på et andet grundlag end de danske og andre landes myndigheder. Han siger videre: - Så snart vi får lavet fyldninger, påføres vi potentielle problemer - og de kan opstå ved brug af amalgam, plastik eller andre materialer. Vi skal passe på ikke at blive alt for firkantede i den her diskussion og give køb på almindelig sund fornuft. - I tandlægeforeningen anbefaler vi ikke brug af bestemte fyldningsmaterialer. Vi anbefaler brug af de rette materialer i den rette situation. Men jeg vil godt slå fast, at plast, bl.a. på grund af kortere holdbarhed, er 3-4 gange så dyrt som amalgam. Og når der ikke findes nogen videnskabelig dokumentation overhovedet for amalgams skadelighed, ønsker vi ikke at argumentere for et forbud. I den sammenhæng skal vi beskytte samfundet og vore patienter mod unødige omkostninger, siger Erik Schmølker. Rodbehandling er problematisk Ifølge Hartz kan også rodbehandlede tænder virke som en potentiel sygdomsfremkaldende stressfaktor. - Tandlæger har i årevis ved rodbehandlinger brugt at slå tanden ihjel med giftige kemikalier, fx paraformaldehyd, som trænger ned gennem tandnerven - men også videre til kroppen og centralnervesystemet. Det er problematisk. - Men det værste ved en rodbehandling er faktisk, at man går rundt medendød legemsdelisig.når tandens naturlige forsvarsmekanismer ikke længere er til stede, udvikles og overlever såkaldte anaerobe mikrober i tandrodens mange små sidekanaler. Mikroberne producerer ligproteiner - giftstoffer- som spreder sig både lokalt og generelt i kroppen. Det giver typisk kæbehule- og kæbeledsproblemer, kan bidrage til tinnitus og skabe ubalance eller i værste fald sygdom i den del af kroppen, som den rodbehandlede tand - via meridianbanerne- er relateret til. Sunde mennesker kan dog formodentlig tolerere 1-2 rodbehandlede tænder, menerhartz, der som alternativ til rodbehandling benytter en teknik kaldet bioresonansterapi, som i en del tilfælde kan eliminere kroniske betændelser og neutralisere giftstoffer i kroppen. Når der ikke er andre muligheder, anbefaler han en løsning, hvor tanden trækkes ud, kæbebenet renses og der laves en broløsning i et keramisk forstærket plastmateriale. Don't worry, 2 - Tandlægens behandlingsvalg, herunder brug af medikamenter,afhænger af det enkelte tilfælde. Fx om tandmarven er død eller levende, når patienten ankommer. Hvis eksempelvis dødt tandrnarv bliver inficeret med bakterier, så kommer der betændelse i knoglen og reaktioner fra immunforsvaret. Men det er præcis det problem man søger at undgå ved at lave en rodbehandling, siger Lars Bjørndal, der er adjunkt og Ph.d. på Tandlægehøjskolen i København og ekspert i rodbehandling. - Det altafgørende ved en rodbehandling er, at man får fjernet det bakterieinficerede væv, som er skyld i betændelsen. Når det er sket, desinficeres området og tandlægen laver en tæt fyldning i selve tandroden. Herefter er der kun minimal risiko for skadelige virkninger fra rodfyldningsmaterialet, fastslår Bjørndal. - I undervisningen af de kommende tandlæger anbefaler vi faktisk, at man, i de tilfælde hvor det er muligt, undgår at lave en rodbehandling. Det kan undertiden lade sig gøre, hvis tandmarven er levende, og der ikke har været smerter. Men kommer en patient ind med stærke smerter og udbredt betændelse, så findes der kun et reelt alternativ til rodbehandling og det er tandudtrækning, hvilket kun de færreste patienter ønsker. 7

3 ~malgamudskiftning er ikke uden risiko Forcningcn mod Skadcligt Dcntalmaterialc har sidcn 1990 arbcjdct for at udbrcde kendtskabct til kronisk kviksølvforgiftning. En stor dcl af forcningcns tid brugcs i disse år lxi )plysning og vcjledning af mcnnc- 'kcr, dcr ønsker at udskiftc amal- 'amfyldningerne med plast. En pro- 'es. der kan værc cndog særdeles 'isikabcl, hvis man vælger den 'orkcrte tandlæge. Dct fik Anne-Birte {asmussen. dcr Cl' medlem af forcningcns bestyrelse, at følc på cgen krop. da huil i løbct af et halvt år fik skiftct samtlige sine sølvfyldninger. men da tandlægcn begyndtc 'It udskifte plombcrnc udcn nogcn rorm for bcskyttclse Jcg fik cn akut rorgiftning gik dct hclt galt. og Iii syg i - Mit helbred var i rorvcjen lastct af en kronisk kviksølvforgiftning, scngcn i næstcn ct,ir, rortællcr Annc- Birte, dcr stadigvæk - ti iir cfter - har mcn efter forgiftningcn. Hun bliver hurtig træt og ml' med jævnc mcl- Icmrum smcrtcr i mund og lcd. Annc- Birtc Cl' langt fra dcn cncstc, som Cl' kommct galt afstcd. - Vi har kontakt til mangc mcnncskcr. hvor amalgamudskiftningcn har forværret den lidclsc de i forvcjcn havde, og til ellcrs raskc mcnncskcr, som cfterfølgende har mct helbrcdsproblcmcr ar dcn cnc cller anden art. Dcrfor Cl' det hclt utrolig vigtigt, at man vælgcr cn tandla:gc, som tager sikkerhedcn alvorligt, siger Anne- Birtc. Hl'l/\'. IiI FO/'l'l/i/lgel/llIod Skadcligl DCI/lallllalaiall' kali ske lill I({ 35 3CJ /5 (JO. S(~ o,l.;siifo/'(,liil/g(,l/s /(i(,//1/j/('sid(' pc1 IIllp:///(ielll.geI211/'I.dk/wlldslll/dlled,,'e ogsci/(iellllllesidl'l/.jill' /I/IC/"IIaliol/a/ AcadelllY o/ond M('dicil/(' {/Jul '/Iukology's sl'cl/sk(' ({{de/il/g 1)(/ IIllp:l /1\'1I'II'.iaOIllI Ise/ ia0l LarsBjørndalfortæller,atdetefterfølgende, via røntgen, er vigtigt at kontrollere en rodbehandling for at se, om al betændelse er væk. Hvis der sker en udvikling i betændelsen, må man lave en ny rodbehandling eller forbedre den gamle. Han vil ikke udelukke, at der, sådan som Hartz hævder, efter en rodbehandlingfortsat kan være bakterier i sidekanalerne omkring fyldningen. Men han mener, at hvis rodfyldningen er tæt, så vil eventuellebakteriersvækstbetingelser være særdeles ringe, og bakterierne vil derfor gå til grunde hurtigt. Fluor er skadeligt - Der har ikke været tilsat fluor til drikkevandet herhjemme, men mange danskere får fluor gennem bl.a. tandpasta, mundskyllemidler og tyggegummi. En generation af børn måtte i skoleårenelide underjævnlige skylninger med en 2% fluoropløsning - ofte med mavepine og diarre til følge, og tandlæger har i årevis brugt at pensle forebyggende eller behandlende med stærke fluoropløsninger, fortæller Jørgen Steen Hartz. Han mener, at den forskning, som i slutningen af 30'erne ledte frem til anvendelse af fluor i drikkevand og tandpasta - først i USA og siden i den' øvrige verden - ligner bestilt forskning. - I den amerikanske aluminiumsindustri stod man dengang med et alvorligt problem. Man havde en enorm biproduktion affluor, som ikke længere frit kunne udledes i naturen, fordibefolkningenikke villeacceptere den omfattende forgiftning af floder og søer, som fandt sted. - Det industrien gjorde var at finansiere et forskerteam, der efter blot et år afleverede en videnskabelig Tandlæge Jørgen Harlz:."Udviklingen vil gå i den retl1ing,al del enkeiie menneske i stadig højere grad vil tage aktivt medansvar for egen sundhed". 8 rapport, som konkluderede, at fluor modvirkedecaries og derfor villegavne folkesundheden. Resultatet blev, at aluminiumsindustrien fik nye kunder - bl.a. vandværkerne - og den amerikanske befolkning fik drikkevand, som var tilført den før så truende miljøgift. Der skal både mange penge og megen magt til at lave sådan et videnskabeligt trick, siger Hartz. - I dag er vores viden om fluors skadelige effekter på planter, dyr og mennesker ganske omfattende. En koncentreret fluoropløsning har i laboratorieforsøg vist sig at forøge kræftcellers vækst og at medføre genetiske ændringer i cellerne. Samtidig hæmmerfluorhvide blodlegemers evne til at angribe og tilintetgøre fremmede stoffer. Alt i alt mener Hartz, at der eksisterer tilstrækkeligt med beviser for fluors giftighedtil atman burdeforbyde anvendelsen. Og selvom de mængder et menneske normalt indtager ikke er alarmerende høje, så har han vanskeligt ved at forstå, at de danske sundhedsmyndigheder, risikoen taget i betragtning, fortsat anerkender fluor som en god og gavnlig ingrediens fx i tandpasta.

4 Don't worry, 3 - Når man hævder, at fluor i drikkevand og tandpasta kan fremkalde kræft og andre sygdomme, så er det grebet ud af luften, fastslår fluoreksperten, CarstenBruun, der er lektor og Ph.d. på Tandlægehøjskolen i København. Han erkender, at fluor har været under beskydning siden slutningen af 30' erne, men at stoffet af sammegrund er et afde mest undersøgteoverhovedet. - Myterne om fluor er opstået på baggrund af uvidenskabelige undersøgelser, hvor man i laboratoriet har anvendt utroligt høje koncentrationer af fluor, som intet har at gøre med de særdeles lave koncentrationer, der findes i tandpasta.den mængde fluor, som tilsættes drikkevandet i USA, svarer i øvrigt til det naturlige fluorindhold mange steder i Danmark, fx i Greve-området, omkring Vordingborg og på Bornholm, siger han. Det er, ifølge Bruun, yderst veldokumenteret, at fluor bremser udvikling af caries, og han slår fast, at der ingen bivirkninger er ved normal brug af fluortandpasta. Dog erkender han, at der kan opståforbigående problemer hos børn. - Små børn sluger typisk mere end halvdelen af tandpastaen,og det kan i sjældne tilfælde medføre dental fluorose, som viser sig ved hvidlige pletter eller striber på tænderne. Men problemet er udelukkende kosmetisk og spiller ingen rolle for tændernes styrke. Hvis man overholder doseringsvejledningen på tuberne er det helt uden risiko. Alligevel er det Carsten Bruuns opfattelse, at fluor principielt er et uønsketindgreb i denbiologiske proces i barnetsmund, og han understreger, at grænsen for hvornår fluor er henholdsvis gavnligt og giftigt er snæver hos børn. Når antallet af caries-tilfælde herhjemme er faldet med 60-70% over de sidste 30 år, så er Carsten Bruun ikke i tvivl om, at det primært skyldes en øget frekvens hos børnetandplejen og dermed en bedre tandbørstning. - Hvis man som forældre er meget motiveret og børster sine børns tænder omhyggeligt to gange om dagen, så behøver man strengt taget ikke bruge fluortandpasta. Fluor kan ikke udrydde eller forhindre, at der kommer huller i tænderne. Fluor kan udelukkende dæmpehastighedenaf cariesudvikling, og er en ekstra sikkerhed, som især kommer de børn til gavn, hvis forældre af en eller anden grund ikke er så flittige med tandbørsten. (F ortsællerllæste side) Stil disse ufravigelige krav til den tandlæge, som skal skifte dine amalgamfyldninger: Foreningen for Skadeligt Dentalmateriale anbefaler, at man som patient bør stille følgende krav til den tandlæge, som skal foretage amalgamudskiftningen: l. Der skal både anvendes et højvolumen sug uden for munden og et Clean-Up specialsug tæt ved tanden. Derudover bør der anvendesen Kofferdamgummidug,somplaceresrundtom den tandder bores i. Har tandlægen ikke et Clean-Up sug skal der benyttes Kofferdam. 2. Der skal anvendes næsemaske med kulfilter eller maske med slanger til ilt eller frisk luft for at undgå at patienten indånder kviksølvdampe. 3. Der skal benyttes skarpe fissurbor, aldrig diamantbor. 4. Amalgamfyldningerne skal bores væk i store stykker. Der skal bores så lidt som muligt i selve amalgam-materialet. 5. Alle metaller skal fjernes og hos følsomme patienter skal også retrograde rodfyldninger med metaller i samt "tatoveringer", som skyldes metalfragmenter i kæbeben og slimhinde, fjernes. 6. Tandlægen skal anvende lupbriller. Dels for at sikre opsamling af alle udborede metalstykker og dels for at opdage fine porer og revner i tanden. Sidstnævnte renses og forsegies. 7. Der skal tilføres kølevand i rigelige mængder under udboringen. 8. Munden skal skylles særdeles grundigt efter udskiftningen. 9. Der skal være et effektivt luftrensnings- eller udsugningsanlæg i lokalet. 10. Før hver ny patient skal tandlægen udskifte airotor og vinkelstykke for at undgå smittefare. ll. Tandlægen skal gå forsigtigt frem og være meget opmærksom på patientens reaktioner efter hver behandling. Tempoet for udskiftningen skal afpasses efter patientens reaktioner. Der må maksimalt fjernes 1-2 fyldninger første gang. 12. Det anvendte plastmateriale skal være så vævsvenligt som muligt. Foreningen råder. altid over visse informationer om tilgængelige plastmaterialer. Tandlægen skal foretage en test af patienten - fx en hud/ slimhindetest- med henblik på at findedet bedstegnedeplastmaterialetil den enkelte patient. 13.Tandlægenskal i god tid indenselveamalgamudskiftningenvejlede patienten om, hvad denne skal gøre for at styrke organismen før, under og efter udskiftningen.f.eks.i form af øgedevitamin-og mineraltilskudsamt evt. homøopatisk medicin. 14. Patienten skal tilskyndes til at tage et snapseglas alkohol inden og kultabletter før og efter udboringen, hvilket binder og medvirker til udledning af eventuelle kviksølvrester i blodet og mavetarmsystemet. 9

5 Ringe hensyntagen til folkesundheden - Det kan være nærmest umuligt som almindeligt mennesker og almindelig tandlæge at overskue de sammenhænge, som gør, at vi i Danmark stadigvæk anbefaler brug af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Og hvad der egentlig ligger bag, når en nylig offentliggjort Ny lærebog som leder dig igennem alje faser Pris: af egen klinik. 175,00 kr. Ring efter en brochure hos: Konsulentfirma Kaj Christensen Storkevænget Birkerød Telf Kik indenfori vores nye internetbutik. Vi har bøger, plancher, klinikudstyr og meridianmodeiler på lager.. Du kan også rekvirere katalog pr. tlf. fax eller post. PONS, 0sterbro Tommerup Tlf , Fax EU-rapporthvidvaskeramalgam,siger Jørgen Steen Hartz. - Jeg har igennem de sidste 15 år fået et personligt kendskab til en række engagerede mennesker rundt om på jorden, som beskæftiger sig indgående med magtforholdene i sundhedsverdenen. En af dem er den canadiske læge og forfatter, Guylaine Lanctot, som i bogen The Medicai Mafia*) bl.a. diskuterer det stærke interessefællesskab, somi deflestelandefindesmellem sundhedsmyndighederne, den farmaceutiske industri, lægeforeninger og tandlægeforeninger - med ringe hensyntagen til folkesundheden, men med fuld hensyntagen til profit, magt og kontrol. Hartz tror, at udviklingen går i retning af, at det enkelte menneske i stadig højere grad tager et aktivt medansvar for egen sundhed. Det mener han bl.a. kan ske ved at man ændrer på kostvaner, vejrtrækningsmønstre og selve sin livs målsætning, fx hvad angår arbejde og familie. Alt sammen faktorer, som har indflydelse på helbredet. Det kan også ske ved bevidst at undgå den belastning af organismen, som altså efter Jørgen Steen Hartz' opfattelse, kan følge med brugen af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Han mener, at en beslutning om at undgå disse elementer i tandplejen vil fremme folkesundheden og af den grund også være til gavn for samfundsøkonomien. - Tiden er kommet, hvor vi skal tage magten og initiativet tilbage til os selv og ikke nødvendigvis falde på halen over systemets eksperter, hvis ofte naturstridige arbejdsmetoder har skabt en afgrundsdyb kløft mellem dem og borgerne. Vi skal skabe et system, som fungerer i helhed og på et naturligt grundlag. Den proces er i gang nu - og denkanikkestoppes.. *) Bogen The Medicai Mafia er oversat til dansk og netop udgivet på forlaget Klitrose. Kan købes hos boghandlere og i Min SJÆLLAND Inge Petersen Emdrup Vænge Kbh. ø Tlf Specialklinikken for Heilpraktik Benny Freilow,. Hovedvejen 150, 2600 Glostrup Tlf Lonny Pilemann Kongshvilebakken Lyngby Tlf Bent Figge GI. Nyrupvej Kalundborg TIt Birthe Mariegaard Skoletoften 3, Havnebyen 4583 Sjællands Odde Tlf Karen Banke Justesen Chr. Winthersvej Næstved Tlf Jena Hansen Grundtvigs Alle Vordingborg Tlf FYN Anne-Mette Nielsen Lahnsgade 54 B 5000 Odense C Tlf Helle Tornehave Fåborgvej Odense SV Tlf Uddannet ved: '- 10

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder Tandlægeskræk

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder Tandlægeskræk hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder NUMMER 2 MARTS 2006 VEDLAGT SOM UAFHÆNGIG TEMAAVIS I MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN, MARTS 2006 Din vej til et flot smil Det øger selvværdet

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 08 Måske er det tandens skyld. 13 Det fatale thiomersal i vaccinen. 14 Kviksølv i vacciner. 18 Hørfrø.

Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 08 Måske er det tandens skyld. 13 Det fatale thiomersal i vaccinen. 14 Kviksølv i vacciner. 18 Hørfrø. Indholdsfortegnelse Side Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale Postboks 203 1501 København V E-mail: fmsd@fmsd.dk Hjemmeside: www.fmsd.dk Telefonsvarer: (045) 3539 1560 Øvrige adresser og telefonnumre:

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

6TIPS TIL DIT BARNS SUNDHED OG VELVÆRE DIN VEJ TIL ET SUNDERE OG GLADERE BARN

6TIPS TIL DIT BARNS SUNDHED OG VELVÆRE DIN VEJ TIL ET SUNDERE OG GLADERE BARN 6TIPS TIL Den gode madpakke Udnyt madpakkens store potentiale DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Motion er afgørende Motivér dit barn til den aktive leg Nr. 3 / Maj 09 DIT BARNS SUNDHED OG VELVÆRE

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Beriget Mad - mulighed eller trussel?

Beriget Mad - mulighed eller trussel? Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference afholdt af Teknologirådet. Resumé og ekspertindlæg fra konference på Christiansborg den 13. september 2001 Rapport: Beriget mad mulighed eller trussel?

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Sandheden om Gardasil

Sandheden om Gardasil moralsk og i den grad relevant journalistik. På trods af adskillige overskrifter vedrørende lægers tætte samarbejde med medicinalindustrien, korruption, lobbyisme og økonomiske interessekonflikter har

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere