i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen."

Transkript

1 Tandlægekunst i krydsild Tandlægers virke er til diskussion, og opmærksomheden retter sig især mod brugen af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Vi har mødt en af landets f~, alternativt arbejdende tandlæger, Jørgen Steen Hartz, der med sine synspunkter og arbejdsmetoder udfordrer den etablerede fortolkning af tandlægekunsten - i denne artikel repræsenteret ved formanden for Dansk Tandlægeforening og eksperter fra Tandlægehøjskolen i København. Af' Jakob Vedelsby lakob Vedelsby,journalisl (Dl) - Jeg opfatter munden som et vindue til kroppen og sindet. Det kan måske lyde mystisk for nogle, men hvis man fra akupunktur eller zoneterapi kender til de meridianbaner, som forbinder alle dele af kroppen, så er det nemmere at forstå, at der også er en forbindelse mellem tænderne og organerne - og hvorfor en dårlig tand kan medføre problemer fx i fordøjelseskanalen - og omvendt, siger tandlæge Jørgen Steen Hartz. Han har arbejdet holistisk siden 1985, og betragter den menneskelige organisme som en sammenhængende helhed. Hartz samarbejder med alternative behandlere og anvender selv forskellige alternative metoder ved siden af det rent tandlægelige. - I de sidste 13 år har jeg været med i en tværfaglig arbejdsgruppe sammen med læger, tandlæger, kiropraktorer, kostvejledereog alternativebehandlere. En erfaring fra dette arbejde er, at tandlægen ofte skal ind i billedet og "rydde op" i munden, før patienten kan have gavn af en anden behandling. Hos mange mennesker virker bl.a. kviksølv i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen. Amalgam er skadeligt - Amalgam er en metallegering, som indeholder ca. 50% kviksølv.kviksølv, som ubestrideligt er en af de farligste miljøgifte vi overhovedet kender, siger Hartz. Amalgam blev helt tilbage i 1820' erne introduceret i Europa og USA. Allerede dengang var amalgam et kontroversieltemne, somdelte tandlægerne i to grupper - for og imod. Amalgamdiskussionerne er blusset op med mellemrum - ikke mindst inden for de senere år, hvor der er kommet flere alternative fyldningsmaterialer på markedet. -Nogle reagerertilsyneladende ikke på kviksølv, mens andre har lettere ellermeget voldsommereaktioner.men det er et faktum, at den snigende kviksølvsivning, der sker fra amalgamblomber, svækker immunforsvaret og hos en del mennesker før eller siden vil medføre forgiftningssymptomer. Ofte er personen blot ikke klar over, atdet er kviksølvet fra tænderne, som er skyld i de skavanker, som optræder. Når man har metalfyldninger i tænderne kan der, ifølge Hartz, også opstå det fænomen, som kaldes oral galvanisme. Det betyder, at munden fungerer som et batteri, hvor fyldninger og kroner er elektroder og spyttet den strømførende elektrolyt. Resultatet er en øget frigørelse af de metaller, som findes iamalgam,dvs. kviksølv,kobber, sølv, tin og zink, som alle er giftige for kroppen. 6 - Ved oral galvanisme sættes mundens økosystem ud af balance. phværdien falder drastisk, spyttets enzymer fungerer ikke ordentligt, og den naturlige nedbrydning af maden, som begynder imunden, forringes.samtidig opstår der atypiske bakterieflora i munden, og slimhinderne irriteres. Detfører umiddelbart til øget risiko for bl.a. tandkødsbetændelse og paradentose, og virker i øvrigt som en konstant elektriskstressfaktorfornervesystemet. Hartz fortæller, at der inden for de seneste 5-10 år er fremkommet alternativer i plast, som i forsøg er påvist mindst lige så holdbare som amalgam. Men han fastslår samtidig, at der er mange forskellige plasttyper på markedet, hvoraf nogle indeholder tungmetaller og andre er tilsat fluor, og derfor også - ligesom amalgam - kan virke stressende for organismen. Og at det derfor er uhyre vigtigt at sikre, at tandlægen anvender det absolut bedst egnede plastmateriale. Hartz oplyser, at flere af de virksomheder, som fremstiller amalgam, er begyndt at advaremod brugen i visse sammenhænge. - To af de største, Dentply/Caulk og IvocIarNivadent meddeler bl.a., at deres amalgamprodukter ikke må benyttes til patienter med nedsat nyrefunktion, patienter som er allergiske overfor amalgam, eller til børn under 7 år og gravide kvinder. De henstiller også til, at der ikke bør anvendes amalgam, hvis der er brugt andre metaller, fx guld, i mundhulen. Begrundelsen er, at batteri-effekten - oral galvanisme - derved forstærkes. Man kan spørge, hvem de danske tandlæger skal lytte til; amalgam-

2 producenterne, som nu trækker i land og garderer sig mod kommende erstatningskrav, eller Sundhedsstyrelsen og tandlægernes egen forening,' som fortsat billiger brug af amalgam. Don't worry, 1 - Du vil aldrig få mig til at sige, at amalgam er uskadeligt. Efter hvad vi ved i dag er det ikke skadeligt, som det påstås, men hvad ved vi om ti år? spørger formanden for Dansk Tandlægeforening, Erik Schmølker, der selv er praktiserende tandlæge. I Tyskland er det forbudt at indsætte amalgamfyldninger hos gravide, det samme fraråder den engelske sundhedsstyrelse,og der ertilsvarenderegler på vej i Norge. I Danmark ser sundhedsmyndighederne udelukkende miljømæssige problemer med amalgam og har af den grund begrænset anvendelsen. - I dag fraråder vi generelt at anvende amalgam i mælketænder, og jeg tror også, at de fleste tandlæger herhjemme overvejer, om de skal bruge amalgam til gravide; eller også overlader de det til den gravide selv at beslutte det. - Der er ikkepåvist nogen risiko ved brug af amalgam, men det vil altså i visse tilfælde være rimeligt at lade denne tænkte tvivlkomme eksempelvis fostret eller barnet til gode. Man skal dog være opmærksom på, at der er bivirkninger ved alt her i verden, også ved plastmaterialer - vi kender dem bare ikke endnu, siger Erik Schmølker. I juni '98 vedtog den svenske Rigsdag et forbud ~od brug af amalgam gældende fra og med år Men allerede fra årsskiftet 98/99 ophørte det svenske statstilskud til amalgamfyldninger. Beslutningen er truffet ud fra en vurdering af både den sundhedsog miljømæssige risiko. Erik Schmølker finder det tankevækkende, at svenskerne har forbudt amalgam, når det er tilladt i resten af verden, og han konstaterer, at de svenske sundhedspolitiske myndigheder øjensynligt træffer deres beslutninger på et andet grundlag end de danske og andre landes myndigheder. Han siger videre: - Så snart vi får lavet fyldninger, påføres vi potentielle problemer - og de kan opstå ved brug af amalgam, plastik eller andre materialer. Vi skal passe på ikke at blive alt for firkantede i den her diskussion og give køb på almindelig sund fornuft. - I tandlægeforeningen anbefaler vi ikke brug af bestemte fyldningsmaterialer. Vi anbefaler brug af de rette materialer i den rette situation. Men jeg vil godt slå fast, at plast, bl.a. på grund af kortere holdbarhed, er 3-4 gange så dyrt som amalgam. Og når der ikke findes nogen videnskabelig dokumentation overhovedet for amalgams skadelighed, ønsker vi ikke at argumentere for et forbud. I den sammenhæng skal vi beskytte samfundet og vore patienter mod unødige omkostninger, siger Erik Schmølker. Rodbehandling er problematisk Ifølge Hartz kan også rodbehandlede tænder virke som en potentiel sygdomsfremkaldende stressfaktor. - Tandlæger har i årevis ved rodbehandlinger brugt at slå tanden ihjel med giftige kemikalier, fx paraformaldehyd, som trænger ned gennem tandnerven - men også videre til kroppen og centralnervesystemet. Det er problematisk. - Men det værste ved en rodbehandling er faktisk, at man går rundt medendød legemsdelisig.når tandens naturlige forsvarsmekanismer ikke længere er til stede, udvikles og overlever såkaldte anaerobe mikrober i tandrodens mange små sidekanaler. Mikroberne producerer ligproteiner - giftstoffer- som spreder sig både lokalt og generelt i kroppen. Det giver typisk kæbehule- og kæbeledsproblemer, kan bidrage til tinnitus og skabe ubalance eller i værste fald sygdom i den del af kroppen, som den rodbehandlede tand - via meridianbanerne- er relateret til. Sunde mennesker kan dog formodentlig tolerere 1-2 rodbehandlede tænder, menerhartz, der som alternativ til rodbehandling benytter en teknik kaldet bioresonansterapi, som i en del tilfælde kan eliminere kroniske betændelser og neutralisere giftstoffer i kroppen. Når der ikke er andre muligheder, anbefaler han en løsning, hvor tanden trækkes ud, kæbebenet renses og der laves en broløsning i et keramisk forstærket plastmateriale. Don't worry, 2 - Tandlægens behandlingsvalg, herunder brug af medikamenter,afhænger af det enkelte tilfælde. Fx om tandmarven er død eller levende, når patienten ankommer. Hvis eksempelvis dødt tandrnarv bliver inficeret med bakterier, så kommer der betændelse i knoglen og reaktioner fra immunforsvaret. Men det er præcis det problem man søger at undgå ved at lave en rodbehandling, siger Lars Bjørndal, der er adjunkt og Ph.d. på Tandlægehøjskolen i København og ekspert i rodbehandling. - Det altafgørende ved en rodbehandling er, at man får fjernet det bakterieinficerede væv, som er skyld i betændelsen. Når det er sket, desinficeres området og tandlægen laver en tæt fyldning i selve tandroden. Herefter er der kun minimal risiko for skadelige virkninger fra rodfyldningsmaterialet, fastslår Bjørndal. - I undervisningen af de kommende tandlæger anbefaler vi faktisk, at man, i de tilfælde hvor det er muligt, undgår at lave en rodbehandling. Det kan undertiden lade sig gøre, hvis tandmarven er levende, og der ikke har været smerter. Men kommer en patient ind med stærke smerter og udbredt betændelse, så findes der kun et reelt alternativ til rodbehandling og det er tandudtrækning, hvilket kun de færreste patienter ønsker. 7

3 ~malgamudskiftning er ikke uden risiko Forcningcn mod Skadcligt Dcntalmaterialc har sidcn 1990 arbcjdct for at udbrcde kendtskabct til kronisk kviksølvforgiftning. En stor dcl af forcningcns tid brugcs i disse år lxi )plysning og vcjledning af mcnnc- 'kcr, dcr ønsker at udskiftc amal- 'amfyldningerne med plast. En pro- 'es. der kan værc cndog særdeles 'isikabcl, hvis man vælger den 'orkcrte tandlæge. Dct fik Anne-Birte {asmussen. dcr Cl' medlem af forcningcns bestyrelse, at følc på cgen krop. da huil i løbct af et halvt år fik skiftct samtlige sine sølvfyldninger. men da tandlægcn begyndtc 'It udskifte plombcrnc udcn nogcn rorm for bcskyttclse Jcg fik cn akut rorgiftning gik dct hclt galt. og Iii syg i - Mit helbred var i rorvcjen lastct af en kronisk kviksølvforgiftning, scngcn i næstcn ct,ir, rortællcr Annc- Birte, dcr stadigvæk - ti iir cfter - har mcn efter forgiftningcn. Hun bliver hurtig træt og ml' med jævnc mcl- Icmrum smcrtcr i mund og lcd. Annc- Birtc Cl' langt fra dcn cncstc, som Cl' kommct galt afstcd. - Vi har kontakt til mangc mcnncskcr. hvor amalgamudskiftningcn har forværret den lidclsc de i forvcjcn havde, og til ellcrs raskc mcnncskcr, som cfterfølgende har mct helbrcdsproblcmcr ar dcn cnc cller anden art. Dcrfor Cl' det hclt utrolig vigtigt, at man vælgcr cn tandla:gc, som tager sikkerhedcn alvorligt, siger Anne- Birtc. Hl'l/\'. IiI FO/'l'l/i/lgel/llIod Skadcligl DCI/lallllalaiall' kali ske lill I({ 35 3CJ /5 (JO. S(~ o,l.;siifo/'(,liil/g(,l/s /(i(,//1/j/('sid(' pc1 IIllp:///(ielll.geI211/'I.dk/wlldslll/dlled,,'e ogsci/(iellllllesidl'l/.jill' /I/IC/"IIaliol/a/ AcadelllY o/ond M('dicil/(' {/Jul '/Iukology's sl'cl/sk(' ({{de/il/g 1)(/ IIllp:l /1\'1I'II'.iaOIllI Ise/ ia0l LarsBjørndalfortæller,atdetefterfølgende, via røntgen, er vigtigt at kontrollere en rodbehandling for at se, om al betændelse er væk. Hvis der sker en udvikling i betændelsen, må man lave en ny rodbehandling eller forbedre den gamle. Han vil ikke udelukke, at der, sådan som Hartz hævder, efter en rodbehandlingfortsat kan være bakterier i sidekanalerne omkring fyldningen. Men han mener, at hvis rodfyldningen er tæt, så vil eventuellebakteriersvækstbetingelser være særdeles ringe, og bakterierne vil derfor gå til grunde hurtigt. Fluor er skadeligt - Der har ikke været tilsat fluor til drikkevandet herhjemme, men mange danskere får fluor gennem bl.a. tandpasta, mundskyllemidler og tyggegummi. En generation af børn måtte i skoleårenelide underjævnlige skylninger med en 2% fluoropløsning - ofte med mavepine og diarre til følge, og tandlæger har i årevis brugt at pensle forebyggende eller behandlende med stærke fluoropløsninger, fortæller Jørgen Steen Hartz. Han mener, at den forskning, som i slutningen af 30'erne ledte frem til anvendelse af fluor i drikkevand og tandpasta - først i USA og siden i den' øvrige verden - ligner bestilt forskning. - I den amerikanske aluminiumsindustri stod man dengang med et alvorligt problem. Man havde en enorm biproduktion affluor, som ikke længere frit kunne udledes i naturen, fordibefolkningenikke villeacceptere den omfattende forgiftning af floder og søer, som fandt sted. - Det industrien gjorde var at finansiere et forskerteam, der efter blot et år afleverede en videnskabelig Tandlæge Jørgen Harlz:."Udviklingen vil gå i den retl1ing,al del enkeiie menneske i stadig højere grad vil tage aktivt medansvar for egen sundhed". 8 rapport, som konkluderede, at fluor modvirkedecaries og derfor villegavne folkesundheden. Resultatet blev, at aluminiumsindustrien fik nye kunder - bl.a. vandværkerne - og den amerikanske befolkning fik drikkevand, som var tilført den før så truende miljøgift. Der skal både mange penge og megen magt til at lave sådan et videnskabeligt trick, siger Hartz. - I dag er vores viden om fluors skadelige effekter på planter, dyr og mennesker ganske omfattende. En koncentreret fluoropløsning har i laboratorieforsøg vist sig at forøge kræftcellers vækst og at medføre genetiske ændringer i cellerne. Samtidig hæmmerfluorhvide blodlegemers evne til at angribe og tilintetgøre fremmede stoffer. Alt i alt mener Hartz, at der eksisterer tilstrækkeligt med beviser for fluors giftighedtil atman burdeforbyde anvendelsen. Og selvom de mængder et menneske normalt indtager ikke er alarmerende høje, så har han vanskeligt ved at forstå, at de danske sundhedsmyndigheder, risikoen taget i betragtning, fortsat anerkender fluor som en god og gavnlig ingrediens fx i tandpasta.

4 Don't worry, 3 - Når man hævder, at fluor i drikkevand og tandpasta kan fremkalde kræft og andre sygdomme, så er det grebet ud af luften, fastslår fluoreksperten, CarstenBruun, der er lektor og Ph.d. på Tandlægehøjskolen i København. Han erkender, at fluor har været under beskydning siden slutningen af 30' erne, men at stoffet af sammegrund er et afde mest undersøgteoverhovedet. - Myterne om fluor er opstået på baggrund af uvidenskabelige undersøgelser, hvor man i laboratoriet har anvendt utroligt høje koncentrationer af fluor, som intet har at gøre med de særdeles lave koncentrationer, der findes i tandpasta.den mængde fluor, som tilsættes drikkevandet i USA, svarer i øvrigt til det naturlige fluorindhold mange steder i Danmark, fx i Greve-området, omkring Vordingborg og på Bornholm, siger han. Det er, ifølge Bruun, yderst veldokumenteret, at fluor bremser udvikling af caries, og han slår fast, at der ingen bivirkninger er ved normal brug af fluortandpasta. Dog erkender han, at der kan opståforbigående problemer hos børn. - Små børn sluger typisk mere end halvdelen af tandpastaen,og det kan i sjældne tilfælde medføre dental fluorose, som viser sig ved hvidlige pletter eller striber på tænderne. Men problemet er udelukkende kosmetisk og spiller ingen rolle for tændernes styrke. Hvis man overholder doseringsvejledningen på tuberne er det helt uden risiko. Alligevel er det Carsten Bruuns opfattelse, at fluor principielt er et uønsketindgreb i denbiologiske proces i barnetsmund, og han understreger, at grænsen for hvornår fluor er henholdsvis gavnligt og giftigt er snæver hos børn. Når antallet af caries-tilfælde herhjemme er faldet med 60-70% over de sidste 30 år, så er Carsten Bruun ikke i tvivl om, at det primært skyldes en øget frekvens hos børnetandplejen og dermed en bedre tandbørstning. - Hvis man som forældre er meget motiveret og børster sine børns tænder omhyggeligt to gange om dagen, så behøver man strengt taget ikke bruge fluortandpasta. Fluor kan ikke udrydde eller forhindre, at der kommer huller i tænderne. Fluor kan udelukkende dæmpehastighedenaf cariesudvikling, og er en ekstra sikkerhed, som især kommer de børn til gavn, hvis forældre af en eller anden grund ikke er så flittige med tandbørsten. (F ortsællerllæste side) Stil disse ufravigelige krav til den tandlæge, som skal skifte dine amalgamfyldninger: Foreningen for Skadeligt Dentalmateriale anbefaler, at man som patient bør stille følgende krav til den tandlæge, som skal foretage amalgamudskiftningen: l. Der skal både anvendes et højvolumen sug uden for munden og et Clean-Up specialsug tæt ved tanden. Derudover bør der anvendesen Kofferdamgummidug,somplaceresrundtom den tandder bores i. Har tandlægen ikke et Clean-Up sug skal der benyttes Kofferdam. 2. Der skal anvendes næsemaske med kulfilter eller maske med slanger til ilt eller frisk luft for at undgå at patienten indånder kviksølvdampe. 3. Der skal benyttes skarpe fissurbor, aldrig diamantbor. 4. Amalgamfyldningerne skal bores væk i store stykker. Der skal bores så lidt som muligt i selve amalgam-materialet. 5. Alle metaller skal fjernes og hos følsomme patienter skal også retrograde rodfyldninger med metaller i samt "tatoveringer", som skyldes metalfragmenter i kæbeben og slimhinde, fjernes. 6. Tandlægen skal anvende lupbriller. Dels for at sikre opsamling af alle udborede metalstykker og dels for at opdage fine porer og revner i tanden. Sidstnævnte renses og forsegies. 7. Der skal tilføres kølevand i rigelige mængder under udboringen. 8. Munden skal skylles særdeles grundigt efter udskiftningen. 9. Der skal være et effektivt luftrensnings- eller udsugningsanlæg i lokalet. 10. Før hver ny patient skal tandlægen udskifte airotor og vinkelstykke for at undgå smittefare. ll. Tandlægen skal gå forsigtigt frem og være meget opmærksom på patientens reaktioner efter hver behandling. Tempoet for udskiftningen skal afpasses efter patientens reaktioner. Der må maksimalt fjernes 1-2 fyldninger første gang. 12. Det anvendte plastmateriale skal være så vævsvenligt som muligt. Foreningen råder. altid over visse informationer om tilgængelige plastmaterialer. Tandlægen skal foretage en test af patienten - fx en hud/ slimhindetest- med henblik på at findedet bedstegnedeplastmaterialetil den enkelte patient. 13.Tandlægenskal i god tid indenselveamalgamudskiftningenvejlede patienten om, hvad denne skal gøre for at styrke organismen før, under og efter udskiftningen.f.eks.i form af øgedevitamin-og mineraltilskudsamt evt. homøopatisk medicin. 14. Patienten skal tilskyndes til at tage et snapseglas alkohol inden og kultabletter før og efter udboringen, hvilket binder og medvirker til udledning af eventuelle kviksølvrester i blodet og mavetarmsystemet. 9

5 Ringe hensyntagen til folkesundheden - Det kan være nærmest umuligt som almindeligt mennesker og almindelig tandlæge at overskue de sammenhænge, som gør, at vi i Danmark stadigvæk anbefaler brug af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Og hvad der egentlig ligger bag, når en nylig offentliggjort Ny lærebog som leder dig igennem alje faser Pris: af egen klinik. 175,00 kr. Ring efter en brochure hos: Konsulentfirma Kaj Christensen Storkevænget Birkerød Telf Kik indenfori vores nye internetbutik. Vi har bøger, plancher, klinikudstyr og meridianmodeiler på lager.. Du kan også rekvirere katalog pr. tlf. fax eller post. PONS, 0sterbro Tommerup Tlf , Fax EU-rapporthvidvaskeramalgam,siger Jørgen Steen Hartz. - Jeg har igennem de sidste 15 år fået et personligt kendskab til en række engagerede mennesker rundt om på jorden, som beskæftiger sig indgående med magtforholdene i sundhedsverdenen. En af dem er den canadiske læge og forfatter, Guylaine Lanctot, som i bogen The Medicai Mafia*) bl.a. diskuterer det stærke interessefællesskab, somi deflestelandefindesmellem sundhedsmyndighederne, den farmaceutiske industri, lægeforeninger og tandlægeforeninger - med ringe hensyntagen til folkesundheden, men med fuld hensyntagen til profit, magt og kontrol. Hartz tror, at udviklingen går i retning af, at det enkelte menneske i stadig højere grad tager et aktivt medansvar for egen sundhed. Det mener han bl.a. kan ske ved at man ændrer på kostvaner, vejrtrækningsmønstre og selve sin livs målsætning, fx hvad angår arbejde og familie. Alt sammen faktorer, som har indflydelse på helbredet. Det kan også ske ved bevidst at undgå den belastning af organismen, som altså efter Jørgen Steen Hartz' opfattelse, kan følge med brugen af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Han mener, at en beslutning om at undgå disse elementer i tandplejen vil fremme folkesundheden og af den grund også være til gavn for samfundsøkonomien. - Tiden er kommet, hvor vi skal tage magten og initiativet tilbage til os selv og ikke nødvendigvis falde på halen over systemets eksperter, hvis ofte naturstridige arbejdsmetoder har skabt en afgrundsdyb kløft mellem dem og borgerne. Vi skal skabe et system, som fungerer i helhed og på et naturligt grundlag. Den proces er i gang nu - og denkanikkestoppes.. *) Bogen The Medicai Mafia er oversat til dansk og netop udgivet på forlaget Klitrose. Kan købes hos boghandlere og i Min SJÆLLAND Inge Petersen Emdrup Vænge Kbh. ø Tlf Specialklinikken for Heilpraktik Benny Freilow,. Hovedvejen 150, 2600 Glostrup Tlf Lonny Pilemann Kongshvilebakken Lyngby Tlf Bent Figge GI. Nyrupvej Kalundborg TIt Birthe Mariegaard Skoletoften 3, Havnebyen 4583 Sjællands Odde Tlf Karen Banke Justesen Chr. Winthersvej Næstved Tlf Jena Hansen Grundtvigs Alle Vordingborg Tlf FYN Anne-Mette Nielsen Lahnsgade 54 B 5000 Odense C Tlf Helle Tornehave Fåborgvej Odense SV Tlf Uddannet ved: '- 10

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser N r. 3 0 Helprotese Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese Denne brochure fortæller mere om helproteser Helprotese Kun få eller ingen tænder tilbage Mange

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

Mundpleje under og efter strålebehandling

Mundpleje under og efter strålebehandling Mundpleje under og efter strålebehandling Ved strålebehandling af hoved- og hals-området opstår der ofte bivirkninger i munden, derfor skal der inden strålebehandlingens start foretages en undersøgelse

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 0-5 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 Nej - du blev ikke downloaded, du blev født! 2 Mælketænder Ved fødslen er mælketænderne

Læs mere

Dine tænder når du bruger psykofarmaka

Dine tænder når du bruger psykofarmaka Dine tænder når du bruger psykofarmaka Når det føles anderledes Jeg blev først rigtig opmærksom på forandringerne i min mund, da nogle af mine tænder knækkede, og det gjorde ondt. I månederne forinden

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund

Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund Bedre fordøjelse, sundere ryg, mindre stress, bedre søvn listen over fordele er lang og du skal blot forbedre noget, du alligevel gør 20.000 gange hver eneste dag:

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Tang kan udrense giftige tungmetaller fra vores krop

Tang kan udrense giftige tungmetaller fra vores krop Tang kan udrense giftige tungmetaller fra vores krop Billederne og teksterne i dette dokument skabte jeg i 2011 som en billedserie med undertekster i Googles daværende billed delingsprogram PicasaWeb.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Plastrekonstruktion 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm rgsmål 4. semester Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Forbehandling af tanden Forbehandling

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Er cola godt mod dårlig mave?

Er cola godt mod dårlig mave? Er cola godt mod dårlig mave? Af: Line Emilie Fedders 28. juni 2012 kl. 12:50 Har du dårlig mave, så snup en cola. Sådan lyder et gammelt råd, som mange følger, når uheldet og den dårlige mave rammer,

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Pas på hundens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Nr. 14. Kost, tænder og mund. Hvad skal du spise og drikke for at begrænse din risiko for at udvikle tandsygdomme?

Nr. 14. Kost, tænder og mund. Hvad skal du spise og drikke for at begrænse din risiko for at udvikle tandsygdomme? Nr. 14 Kost, tænder og mund Hvad skal du spise og drikke for at begrænse din risiko for at udvikle tandsygdomme? Kost, tænder og mund Hvad spiser danskerne? Undersøgelser viser, at relativt få følger de

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

1, 2, 3 SMIIIIL! Vidste du at. hver sjette af alle unge har syreskader i tænderne? man godt kan have syreskader uden at have huller?

1, 2, 3 SMIIIIL! Vidste du at. hver sjette af alle unge har syreskader i tænderne? man godt kan have syreskader uden at have huller? 1, 2, 3 SMIIIIL! Nye undersøgelser viser, at hver sjette ung har syreskader på tænderne. Syre ætser tændernes emalje og medfører ekstra stor følsomhed overfor kulde og varme blandt andet når man spiser

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Trimning af immunsystemet. ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion

Trimning af immunsystemet. ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion Trimning af immunsystemet ved gentagne infektioner ved autoimmune sygdomme ved kronisk infektion ved gentagne infektioner for eksempel i hals, lunger eller underliv ved autoimmune sygdomme som Type 1 diabetes,

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand NR. 32 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået fjernet en tand Efter fjernelse af en tand

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

BIOLOGI B-NIVEAU - SPØRGSMÅL 1

BIOLOGI B-NIVEAU - SPØRGSMÅL 1 BIOLOGI B-NIVEAU - SPØRGSMÅL 1 Kvælstof, fosfor og vandmiljøplaner Gør kort rede for kvælstof og fosfors kredsløb i naturen - og kom ind på følgerne ved udledning af næringssalte til vandmiljøet. Med udgangspunkt

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KATTENS TÆNDER TANDPLEJE HOS KATTE Det er med katte som med mennesker. Hvis tænderne ikke bliver passet, er der risiko for alvorlige tandsygdomme

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT WWW.DYREFONDET.DK KORT FORTALT... Foto: Irimaxim/Dreamstime.com PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT Af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: Tlf. 39 56 30 00, www.dyrefondet.dk

Læs mere

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa. SIND Råd til pårørende www.kirstenjohansen.dk SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.dk SINDs Pårørenderådgivning Administration

Læs mere