i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen."

Transkript

1 Tandlægekunst i krydsild Tandlægers virke er til diskussion, og opmærksomheden retter sig især mod brugen af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Vi har mødt en af landets f~, alternativt arbejdende tandlæger, Jørgen Steen Hartz, der med sine synspunkter og arbejdsmetoder udfordrer den etablerede fortolkning af tandlægekunsten - i denne artikel repræsenteret ved formanden for Dansk Tandlægeforening og eksperter fra Tandlægehøjskolen i København. Af' Jakob Vedelsby lakob Vedelsby,journalisl (Dl) - Jeg opfatter munden som et vindue til kroppen og sindet. Det kan måske lyde mystisk for nogle, men hvis man fra akupunktur eller zoneterapi kender til de meridianbaner, som forbinder alle dele af kroppen, så er det nemmere at forstå, at der også er en forbindelse mellem tænderne og organerne - og hvorfor en dårlig tand kan medføre problemer fx i fordøjelseskanalen - og omvendt, siger tandlæge Jørgen Steen Hartz. Han har arbejdet holistisk siden 1985, og betragter den menneskelige organisme som en sammenhængende helhed. Hartz samarbejder med alternative behandlere og anvender selv forskellige alternative metoder ved siden af det rent tandlægelige. - I de sidste 13 år har jeg været med i en tværfaglig arbejdsgruppe sammen med læger, tandlæger, kiropraktorer, kostvejledereog alternativebehandlere. En erfaring fra dette arbejde er, at tandlægen ofte skal ind i billedet og "rydde op" i munden, før patienten kan have gavn af en anden behandling. Hos mange mennesker virker bl.a. kviksølv i munden og rodbehandlede tænder nemlig blokerende for helbredelsen. Amalgam er skadeligt - Amalgam er en metallegering, som indeholder ca. 50% kviksølv.kviksølv, som ubestrideligt er en af de farligste miljøgifte vi overhovedet kender, siger Hartz. Amalgam blev helt tilbage i 1820' erne introduceret i Europa og USA. Allerede dengang var amalgam et kontroversieltemne, somdelte tandlægerne i to grupper - for og imod. Amalgamdiskussionerne er blusset op med mellemrum - ikke mindst inden for de senere år, hvor der er kommet flere alternative fyldningsmaterialer på markedet. -Nogle reagerertilsyneladende ikke på kviksølv, mens andre har lettere ellermeget voldsommereaktioner.men det er et faktum, at den snigende kviksølvsivning, der sker fra amalgamblomber, svækker immunforsvaret og hos en del mennesker før eller siden vil medføre forgiftningssymptomer. Ofte er personen blot ikke klar over, atdet er kviksølvet fra tænderne, som er skyld i de skavanker, som optræder. Når man har metalfyldninger i tænderne kan der, ifølge Hartz, også opstå det fænomen, som kaldes oral galvanisme. Det betyder, at munden fungerer som et batteri, hvor fyldninger og kroner er elektroder og spyttet den strømførende elektrolyt. Resultatet er en øget frigørelse af de metaller, som findes iamalgam,dvs. kviksølv,kobber, sølv, tin og zink, som alle er giftige for kroppen. 6 - Ved oral galvanisme sættes mundens økosystem ud af balance. phværdien falder drastisk, spyttets enzymer fungerer ikke ordentligt, og den naturlige nedbrydning af maden, som begynder imunden, forringes.samtidig opstår der atypiske bakterieflora i munden, og slimhinderne irriteres. Detfører umiddelbart til øget risiko for bl.a. tandkødsbetændelse og paradentose, og virker i øvrigt som en konstant elektriskstressfaktorfornervesystemet. Hartz fortæller, at der inden for de seneste 5-10 år er fremkommet alternativer i plast, som i forsøg er påvist mindst lige så holdbare som amalgam. Men han fastslår samtidig, at der er mange forskellige plasttyper på markedet, hvoraf nogle indeholder tungmetaller og andre er tilsat fluor, og derfor også - ligesom amalgam - kan virke stressende for organismen. Og at det derfor er uhyre vigtigt at sikre, at tandlægen anvender det absolut bedst egnede plastmateriale. Hartz oplyser, at flere af de virksomheder, som fremstiller amalgam, er begyndt at advaremod brugen i visse sammenhænge. - To af de største, Dentply/Caulk og IvocIarNivadent meddeler bl.a., at deres amalgamprodukter ikke må benyttes til patienter med nedsat nyrefunktion, patienter som er allergiske overfor amalgam, eller til børn under 7 år og gravide kvinder. De henstiller også til, at der ikke bør anvendes amalgam, hvis der er brugt andre metaller, fx guld, i mundhulen. Begrundelsen er, at batteri-effekten - oral galvanisme - derved forstærkes. Man kan spørge, hvem de danske tandlæger skal lytte til; amalgam-

2 producenterne, som nu trækker i land og garderer sig mod kommende erstatningskrav, eller Sundhedsstyrelsen og tandlægernes egen forening,' som fortsat billiger brug af amalgam. Don't worry, 1 - Du vil aldrig få mig til at sige, at amalgam er uskadeligt. Efter hvad vi ved i dag er det ikke skadeligt, som det påstås, men hvad ved vi om ti år? spørger formanden for Dansk Tandlægeforening, Erik Schmølker, der selv er praktiserende tandlæge. I Tyskland er det forbudt at indsætte amalgamfyldninger hos gravide, det samme fraråder den engelske sundhedsstyrelse,og der ertilsvarenderegler på vej i Norge. I Danmark ser sundhedsmyndighederne udelukkende miljømæssige problemer med amalgam og har af den grund begrænset anvendelsen. - I dag fraråder vi generelt at anvende amalgam i mælketænder, og jeg tror også, at de fleste tandlæger herhjemme overvejer, om de skal bruge amalgam til gravide; eller også overlader de det til den gravide selv at beslutte det. - Der er ikkepåvist nogen risiko ved brug af amalgam, men det vil altså i visse tilfælde være rimeligt at lade denne tænkte tvivlkomme eksempelvis fostret eller barnet til gode. Man skal dog være opmærksom på, at der er bivirkninger ved alt her i verden, også ved plastmaterialer - vi kender dem bare ikke endnu, siger Erik Schmølker. I juni '98 vedtog den svenske Rigsdag et forbud ~od brug af amalgam gældende fra og med år Men allerede fra årsskiftet 98/99 ophørte det svenske statstilskud til amalgamfyldninger. Beslutningen er truffet ud fra en vurdering af både den sundhedsog miljømæssige risiko. Erik Schmølker finder det tankevækkende, at svenskerne har forbudt amalgam, når det er tilladt i resten af verden, og han konstaterer, at de svenske sundhedspolitiske myndigheder øjensynligt træffer deres beslutninger på et andet grundlag end de danske og andre landes myndigheder. Han siger videre: - Så snart vi får lavet fyldninger, påføres vi potentielle problemer - og de kan opstå ved brug af amalgam, plastik eller andre materialer. Vi skal passe på ikke at blive alt for firkantede i den her diskussion og give køb på almindelig sund fornuft. - I tandlægeforeningen anbefaler vi ikke brug af bestemte fyldningsmaterialer. Vi anbefaler brug af de rette materialer i den rette situation. Men jeg vil godt slå fast, at plast, bl.a. på grund af kortere holdbarhed, er 3-4 gange så dyrt som amalgam. Og når der ikke findes nogen videnskabelig dokumentation overhovedet for amalgams skadelighed, ønsker vi ikke at argumentere for et forbud. I den sammenhæng skal vi beskytte samfundet og vore patienter mod unødige omkostninger, siger Erik Schmølker. Rodbehandling er problematisk Ifølge Hartz kan også rodbehandlede tænder virke som en potentiel sygdomsfremkaldende stressfaktor. - Tandlæger har i årevis ved rodbehandlinger brugt at slå tanden ihjel med giftige kemikalier, fx paraformaldehyd, som trænger ned gennem tandnerven - men også videre til kroppen og centralnervesystemet. Det er problematisk. - Men det værste ved en rodbehandling er faktisk, at man går rundt medendød legemsdelisig.når tandens naturlige forsvarsmekanismer ikke længere er til stede, udvikles og overlever såkaldte anaerobe mikrober i tandrodens mange små sidekanaler. Mikroberne producerer ligproteiner - giftstoffer- som spreder sig både lokalt og generelt i kroppen. Det giver typisk kæbehule- og kæbeledsproblemer, kan bidrage til tinnitus og skabe ubalance eller i værste fald sygdom i den del af kroppen, som den rodbehandlede tand - via meridianbanerne- er relateret til. Sunde mennesker kan dog formodentlig tolerere 1-2 rodbehandlede tænder, menerhartz, der som alternativ til rodbehandling benytter en teknik kaldet bioresonansterapi, som i en del tilfælde kan eliminere kroniske betændelser og neutralisere giftstoffer i kroppen. Når der ikke er andre muligheder, anbefaler han en løsning, hvor tanden trækkes ud, kæbebenet renses og der laves en broløsning i et keramisk forstærket plastmateriale. Don't worry, 2 - Tandlægens behandlingsvalg, herunder brug af medikamenter,afhænger af det enkelte tilfælde. Fx om tandmarven er død eller levende, når patienten ankommer. Hvis eksempelvis dødt tandrnarv bliver inficeret med bakterier, så kommer der betændelse i knoglen og reaktioner fra immunforsvaret. Men det er præcis det problem man søger at undgå ved at lave en rodbehandling, siger Lars Bjørndal, der er adjunkt og Ph.d. på Tandlægehøjskolen i København og ekspert i rodbehandling. - Det altafgørende ved en rodbehandling er, at man får fjernet det bakterieinficerede væv, som er skyld i betændelsen. Når det er sket, desinficeres området og tandlægen laver en tæt fyldning i selve tandroden. Herefter er der kun minimal risiko for skadelige virkninger fra rodfyldningsmaterialet, fastslår Bjørndal. - I undervisningen af de kommende tandlæger anbefaler vi faktisk, at man, i de tilfælde hvor det er muligt, undgår at lave en rodbehandling. Det kan undertiden lade sig gøre, hvis tandmarven er levende, og der ikke har været smerter. Men kommer en patient ind med stærke smerter og udbredt betændelse, så findes der kun et reelt alternativ til rodbehandling og det er tandudtrækning, hvilket kun de færreste patienter ønsker. 7

3 ~malgamudskiftning er ikke uden risiko Forcningcn mod Skadcligt Dcntalmaterialc har sidcn 1990 arbcjdct for at udbrcde kendtskabct til kronisk kviksølvforgiftning. En stor dcl af forcningcns tid brugcs i disse år lxi )plysning og vcjledning af mcnnc- 'kcr, dcr ønsker at udskiftc amal- 'amfyldningerne med plast. En pro- 'es. der kan værc cndog særdeles 'isikabcl, hvis man vælger den 'orkcrte tandlæge. Dct fik Anne-Birte {asmussen. dcr Cl' medlem af forcningcns bestyrelse, at følc på cgen krop. da huil i løbct af et halvt år fik skiftct samtlige sine sølvfyldninger. men da tandlægcn begyndtc 'It udskifte plombcrnc udcn nogcn rorm for bcskyttclse Jcg fik cn akut rorgiftning gik dct hclt galt. og Iii syg i - Mit helbred var i rorvcjen lastct af en kronisk kviksølvforgiftning, scngcn i næstcn ct,ir, rortællcr Annc- Birte, dcr stadigvæk - ti iir cfter - har mcn efter forgiftningcn. Hun bliver hurtig træt og ml' med jævnc mcl- Icmrum smcrtcr i mund og lcd. Annc- Birtc Cl' langt fra dcn cncstc, som Cl' kommct galt afstcd. - Vi har kontakt til mangc mcnncskcr. hvor amalgamudskiftningcn har forværret den lidclsc de i forvcjcn havde, og til ellcrs raskc mcnncskcr, som cfterfølgende har mct helbrcdsproblcmcr ar dcn cnc cller anden art. Dcrfor Cl' det hclt utrolig vigtigt, at man vælgcr cn tandla:gc, som tager sikkerhedcn alvorligt, siger Anne- Birtc. Hl'l/\'. IiI FO/'l'l/i/lgel/llIod Skadcligl DCI/lallllalaiall' kali ske lill I({ 35 3CJ /5 (JO. S(~ o,l.;siifo/'(,liil/g(,l/s /(i(,//1/j/('sid(' pc1 IIllp:///(ielll.geI211/'I.dk/wlldslll/dlled,,'e ogsci/(iellllllesidl'l/.jill' /I/IC/"IIaliol/a/ AcadelllY o/ond M('dicil/(' {/Jul '/Iukology's sl'cl/sk(' ({{de/il/g 1)(/ IIllp:l /1\'1I'II'.iaOIllI Ise/ ia0l LarsBjørndalfortæller,atdetefterfølgende, via røntgen, er vigtigt at kontrollere en rodbehandling for at se, om al betændelse er væk. Hvis der sker en udvikling i betændelsen, må man lave en ny rodbehandling eller forbedre den gamle. Han vil ikke udelukke, at der, sådan som Hartz hævder, efter en rodbehandlingfortsat kan være bakterier i sidekanalerne omkring fyldningen. Men han mener, at hvis rodfyldningen er tæt, så vil eventuellebakteriersvækstbetingelser være særdeles ringe, og bakterierne vil derfor gå til grunde hurtigt. Fluor er skadeligt - Der har ikke været tilsat fluor til drikkevandet herhjemme, men mange danskere får fluor gennem bl.a. tandpasta, mundskyllemidler og tyggegummi. En generation af børn måtte i skoleårenelide underjævnlige skylninger med en 2% fluoropløsning - ofte med mavepine og diarre til følge, og tandlæger har i årevis brugt at pensle forebyggende eller behandlende med stærke fluoropløsninger, fortæller Jørgen Steen Hartz. Han mener, at den forskning, som i slutningen af 30'erne ledte frem til anvendelse af fluor i drikkevand og tandpasta - først i USA og siden i den' øvrige verden - ligner bestilt forskning. - I den amerikanske aluminiumsindustri stod man dengang med et alvorligt problem. Man havde en enorm biproduktion affluor, som ikke længere frit kunne udledes i naturen, fordibefolkningenikke villeacceptere den omfattende forgiftning af floder og søer, som fandt sted. - Det industrien gjorde var at finansiere et forskerteam, der efter blot et år afleverede en videnskabelig Tandlæge Jørgen Harlz:."Udviklingen vil gå i den retl1ing,al del enkeiie menneske i stadig højere grad vil tage aktivt medansvar for egen sundhed". 8 rapport, som konkluderede, at fluor modvirkedecaries og derfor villegavne folkesundheden. Resultatet blev, at aluminiumsindustrien fik nye kunder - bl.a. vandværkerne - og den amerikanske befolkning fik drikkevand, som var tilført den før så truende miljøgift. Der skal både mange penge og megen magt til at lave sådan et videnskabeligt trick, siger Hartz. - I dag er vores viden om fluors skadelige effekter på planter, dyr og mennesker ganske omfattende. En koncentreret fluoropløsning har i laboratorieforsøg vist sig at forøge kræftcellers vækst og at medføre genetiske ændringer i cellerne. Samtidig hæmmerfluorhvide blodlegemers evne til at angribe og tilintetgøre fremmede stoffer. Alt i alt mener Hartz, at der eksisterer tilstrækkeligt med beviser for fluors giftighedtil atman burdeforbyde anvendelsen. Og selvom de mængder et menneske normalt indtager ikke er alarmerende høje, så har han vanskeligt ved at forstå, at de danske sundhedsmyndigheder, risikoen taget i betragtning, fortsat anerkender fluor som en god og gavnlig ingrediens fx i tandpasta.

4 Don't worry, 3 - Når man hævder, at fluor i drikkevand og tandpasta kan fremkalde kræft og andre sygdomme, så er det grebet ud af luften, fastslår fluoreksperten, CarstenBruun, der er lektor og Ph.d. på Tandlægehøjskolen i København. Han erkender, at fluor har været under beskydning siden slutningen af 30' erne, men at stoffet af sammegrund er et afde mest undersøgteoverhovedet. - Myterne om fluor er opstået på baggrund af uvidenskabelige undersøgelser, hvor man i laboratoriet har anvendt utroligt høje koncentrationer af fluor, som intet har at gøre med de særdeles lave koncentrationer, der findes i tandpasta.den mængde fluor, som tilsættes drikkevandet i USA, svarer i øvrigt til det naturlige fluorindhold mange steder i Danmark, fx i Greve-området, omkring Vordingborg og på Bornholm, siger han. Det er, ifølge Bruun, yderst veldokumenteret, at fluor bremser udvikling af caries, og han slår fast, at der ingen bivirkninger er ved normal brug af fluortandpasta. Dog erkender han, at der kan opståforbigående problemer hos børn. - Små børn sluger typisk mere end halvdelen af tandpastaen,og det kan i sjældne tilfælde medføre dental fluorose, som viser sig ved hvidlige pletter eller striber på tænderne. Men problemet er udelukkende kosmetisk og spiller ingen rolle for tændernes styrke. Hvis man overholder doseringsvejledningen på tuberne er det helt uden risiko. Alligevel er det Carsten Bruuns opfattelse, at fluor principielt er et uønsketindgreb i denbiologiske proces i barnetsmund, og han understreger, at grænsen for hvornår fluor er henholdsvis gavnligt og giftigt er snæver hos børn. Når antallet af caries-tilfælde herhjemme er faldet med 60-70% over de sidste 30 år, så er Carsten Bruun ikke i tvivl om, at det primært skyldes en øget frekvens hos børnetandplejen og dermed en bedre tandbørstning. - Hvis man som forældre er meget motiveret og børster sine børns tænder omhyggeligt to gange om dagen, så behøver man strengt taget ikke bruge fluortandpasta. Fluor kan ikke udrydde eller forhindre, at der kommer huller i tænderne. Fluor kan udelukkende dæmpehastighedenaf cariesudvikling, og er en ekstra sikkerhed, som især kommer de børn til gavn, hvis forældre af en eller anden grund ikke er så flittige med tandbørsten. (F ortsællerllæste side) Stil disse ufravigelige krav til den tandlæge, som skal skifte dine amalgamfyldninger: Foreningen for Skadeligt Dentalmateriale anbefaler, at man som patient bør stille følgende krav til den tandlæge, som skal foretage amalgamudskiftningen: l. Der skal både anvendes et højvolumen sug uden for munden og et Clean-Up specialsug tæt ved tanden. Derudover bør der anvendesen Kofferdamgummidug,somplaceresrundtom den tandder bores i. Har tandlægen ikke et Clean-Up sug skal der benyttes Kofferdam. 2. Der skal anvendes næsemaske med kulfilter eller maske med slanger til ilt eller frisk luft for at undgå at patienten indånder kviksølvdampe. 3. Der skal benyttes skarpe fissurbor, aldrig diamantbor. 4. Amalgamfyldningerne skal bores væk i store stykker. Der skal bores så lidt som muligt i selve amalgam-materialet. 5. Alle metaller skal fjernes og hos følsomme patienter skal også retrograde rodfyldninger med metaller i samt "tatoveringer", som skyldes metalfragmenter i kæbeben og slimhinde, fjernes. 6. Tandlægen skal anvende lupbriller. Dels for at sikre opsamling af alle udborede metalstykker og dels for at opdage fine porer og revner i tanden. Sidstnævnte renses og forsegies. 7. Der skal tilføres kølevand i rigelige mængder under udboringen. 8. Munden skal skylles særdeles grundigt efter udskiftningen. 9. Der skal være et effektivt luftrensnings- eller udsugningsanlæg i lokalet. 10. Før hver ny patient skal tandlægen udskifte airotor og vinkelstykke for at undgå smittefare. ll. Tandlægen skal gå forsigtigt frem og være meget opmærksom på patientens reaktioner efter hver behandling. Tempoet for udskiftningen skal afpasses efter patientens reaktioner. Der må maksimalt fjernes 1-2 fyldninger første gang. 12. Det anvendte plastmateriale skal være så vævsvenligt som muligt. Foreningen råder. altid over visse informationer om tilgængelige plastmaterialer. Tandlægen skal foretage en test af patienten - fx en hud/ slimhindetest- med henblik på at findedet bedstegnedeplastmaterialetil den enkelte patient. 13.Tandlægenskal i god tid indenselveamalgamudskiftningenvejlede patienten om, hvad denne skal gøre for at styrke organismen før, under og efter udskiftningen.f.eks.i form af øgedevitamin-og mineraltilskudsamt evt. homøopatisk medicin. 14. Patienten skal tilskyndes til at tage et snapseglas alkohol inden og kultabletter før og efter udboringen, hvilket binder og medvirker til udledning af eventuelle kviksølvrester i blodet og mavetarmsystemet. 9

5 Ringe hensyntagen til folkesundheden - Det kan være nærmest umuligt som almindeligt mennesker og almindelig tandlæge at overskue de sammenhænge, som gør, at vi i Danmark stadigvæk anbefaler brug af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Og hvad der egentlig ligger bag, når en nylig offentliggjort Ny lærebog som leder dig igennem alje faser Pris: af egen klinik. 175,00 kr. Ring efter en brochure hos: Konsulentfirma Kaj Christensen Storkevænget Birkerød Telf Kik indenfori vores nye internetbutik. Vi har bøger, plancher, klinikudstyr og meridianmodeiler på lager.. Du kan også rekvirere katalog pr. tlf. fax eller post. PONS, 0sterbro Tommerup Tlf , Fax EU-rapporthvidvaskeramalgam,siger Jørgen Steen Hartz. - Jeg har igennem de sidste 15 år fået et personligt kendskab til en række engagerede mennesker rundt om på jorden, som beskæftiger sig indgående med magtforholdene i sundhedsverdenen. En af dem er den canadiske læge og forfatter, Guylaine Lanctot, som i bogen The Medicai Mafia*) bl.a. diskuterer det stærke interessefællesskab, somi deflestelandefindesmellem sundhedsmyndighederne, den farmaceutiske industri, lægeforeninger og tandlægeforeninger - med ringe hensyntagen til folkesundheden, men med fuld hensyntagen til profit, magt og kontrol. Hartz tror, at udviklingen går i retning af, at det enkelte menneske i stadig højere grad tager et aktivt medansvar for egen sundhed. Det mener han bl.a. kan ske ved at man ændrer på kostvaner, vejrtrækningsmønstre og selve sin livs målsætning, fx hvad angår arbejde og familie. Alt sammen faktorer, som har indflydelse på helbredet. Det kan også ske ved bevidst at undgå den belastning af organismen, som altså efter Jørgen Steen Hartz' opfattelse, kan følge med brugen af amalgam, fluor og rodbehandlinger. Han mener, at en beslutning om at undgå disse elementer i tandplejen vil fremme folkesundheden og af den grund også være til gavn for samfundsøkonomien. - Tiden er kommet, hvor vi skal tage magten og initiativet tilbage til os selv og ikke nødvendigvis falde på halen over systemets eksperter, hvis ofte naturstridige arbejdsmetoder har skabt en afgrundsdyb kløft mellem dem og borgerne. Vi skal skabe et system, som fungerer i helhed og på et naturligt grundlag. Den proces er i gang nu - og denkanikkestoppes.. *) Bogen The Medicai Mafia er oversat til dansk og netop udgivet på forlaget Klitrose. Kan købes hos boghandlere og i Min SJÆLLAND Inge Petersen Emdrup Vænge Kbh. ø Tlf Specialklinikken for Heilpraktik Benny Freilow,. Hovedvejen 150, 2600 Glostrup Tlf Lonny Pilemann Kongshvilebakken Lyngby Tlf Bent Figge GI. Nyrupvej Kalundborg TIt Birthe Mariegaard Skoletoften 3, Havnebyen 4583 Sjællands Odde Tlf Karen Banke Justesen Chr. Winthersvej Næstved Tlf Jena Hansen Grundtvigs Alle Vordingborg Tlf FYN Anne-Mette Nielsen Lahnsgade 54 B 5000 Odense C Tlf Helle Tornehave Fåborgvej Odense SV Tlf Uddannet ved: '- 10

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 2 Indhold Velkommen til Klinikhuset... 3 Plastfyldninger... 6 Kroner og broer... 8 Cerec kroner... 10 Implantater...12 Facader...14 Tandrensning...16

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

Er cola godt mod dårlig mave?

Er cola godt mod dårlig mave? Er cola godt mod dårlig mave? Af: Line Emilie Fedders 28. juni 2012 kl. 12:50 Har du dårlig mave, så snup en cola. Sådan lyder et gammelt råd, som mange følger, når uheldet og den dårlige mave rammer,

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Amalgam / tand- sølv plomberne

Amalgam / tand- sølv plomberne Amalgam / tand- sølv plomberne Af Carsten Vagn Hansen, læge (radiodoktoren) Med radioaktiv kemi har man fundet, at kviksølv fra amalgam i tandplomberne spreder sig i kroppen. Man har bl.a. plomberet tænderne

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Det er banebrydende at behandle f.eks. Alzheimers demens som en forgiftningssygdom.

Det er banebrydende at behandle f.eks. Alzheimers demens som en forgiftningssygdom. KVIKSØLVFORSKER MÅTTE FORLADE TYSK UNIVERSITET Af Ulla Danielsen, journalist På Miljømedicinsk Klinik ved Universitetet i Freiburg i Sydtyskland afgiftede læge Joachim Mutter tungmetalforgiftede patienter.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

guide Få et sider Undgå syreskader Sunde tænder - 10 gode råd Gode råd om tandblegning OKTOBER 2011 - Se flere guides på bt.

guide Få et sider Undgå syreskader Sunde tænder - 10 gode råd Gode råd om tandblegning OKTOBER 2011 - Se flere guides på bt. OKTOBER 2011 - Se flere guides på bt.dk/plus 16 sider guide smukt Få et smil Gode råd om tandblegning Undgå syreskader Sunde tænder - 10 gode råd Få et smukt smil INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 4-7 Syreskader

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

1. Årsprøve Morten Munkholm Artikler 0209-0907

1. Årsprøve Morten Munkholm Artikler 0209-0907 5 10 15 Unge voksne undgår tandlægebesøg Mens danskernes tandsundhed er blevet bedre og bedre, viser undersøgelser, at næsten hver tredje person mellem 18 og 29 år går sjældnere til regelmæssigt tandlægebesøg

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Hvorfor en kampagne? 3 Hvad er formålet? 3 Hvad får I ud af at

Læs mere

Blev du fanget af denne for mig ukarakteristiske overskrift? Det var i hvert fald meningen.

Blev du fanget af denne for mig ukarakteristiske overskrift? Det var i hvert fald meningen. 52 24 10 14 "Hurtigere, højere, stærkere, længere og sundere, og gladere" "Faster, higher, stronger, longer and healthier, and happier" Olympiske idealer med sundhedstwist, "leg fitness og lev livet" Kære

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

Fluor bedraget. Af Dorte Krog Jensen Farmakonom

Fluor bedraget. Af Dorte Krog Jensen Farmakonom Fluor bedraget Af Dorte Krog Jensen Farmakonom De fleste af os associerer fluor med sunde tænder og udsigten til nul huller. Ikke desto mindre er historien om, hvordan fluor havnede i din tandpasta et

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere