Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema og en forsikringsansøgning Ydelsesoversigt og erstatningspriser, som fremgår af Forsikringsaftaleloven er gældende i det omfang, der ikke fremgår andet af forsikringsaftalen. De til enhver tid gældende forsikringsbetingelser vil altid være tilgængelige på DT s hjemmeside Al information fra DT til den forsikrede sker via , herunder fremsendelse af police, ændringer hertil samt præmieopkrævninger. Det er derfor en betingelse for at have forsikringen, at DT får oplyst en adresse, hvortil informationer kan sendes. Det er forsikredes ansvar, at den oplyste er korrekt og gyldig. Vi vil også holde dig orienteret om nyheder og gode tilbud fra Dansk Tandforsikring om forsikringer via den oplyste . Du kan til enhver tid framelde nyhedsmailen via det link, som er nederst i hver nyhedsmail. 0. Risikooplysninger Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af de ved tegningen modtagne, skriftlige oplysninger i form af et af forsikringstagerens tandlæge udfyldt tandstatusskema over forsikringstagers mund og tandsæt samt et sæt bitewings (røntgenbilleder), der maksimalt må være 12 måneder gamle. Hvis forsikrede - eller den fagperson, f.eks. tandlæge eller tandplejer, der udfylder tandstatusskemaet på vegne af forsikrede - giver Dansk Tandforsikring urigtige eller ufuldstændige oplysninger ved indtræden i forsikringsaftalen eller ved ændring af forsikringsdækningen, er retsvirkningerne som anført i Forsikringsaftalelovens Dette vil bl.a. sige, at dækningen kan nedsættes, og evt. ophæves helt, svarende til den risiko DT havde ønsket at påtage sig, hvis man havde haft kendskab til de korrekte risikooplysninger. Forsikringsdækningen og præmien er fastsat på grundlag af risikooplysningerne og ud fra forsikringstagers alder. Det påhviler forsikringstageren, inden forsikringen kan tegnes, for egen regning at få udført alle nødvendige behandlinger i overensstemmelse med de af DT opstillede retningslinjer (som findes på ). Tandlægen skal oplyse om eventuelle forestående behandlinger.

2 Udgifter i forbindelse med selve forsikringsansøgningen aftales individuelt mellem tandlæge og forsikringstager og er DT uvedkommende. 1. Forsikringens ikrafttræden DT s forsikringsmæssige ansvar indtræder, når risikoen er antaget af selskabet. I forbindelse med forsikringens ikrafttræden vil der være en karensperiode på 6 måneder regnet fra tidspunktet for registreringen hos DT. 2. Præmiebetalinger Forsikringstageren betaler præmien og stempelafgiften for tandforsikringen forud i henhold til den af DT fremsendte opkrævning. Første præmie og stempelafgiften forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og alle efterfølgende præmier og stempelafgifter forfalder på den /de i policen anførte forfaldsdag(e). a. Porto og s DT har ret til at opkræve gebyr til dækning af porto for udsendelse af indbetalingskort, såfremt dette fremsendes som fysisk brev. DT kan ligeledes opkræve gebyr for PBS-betalingsformidling. Som udgangspunkt vil al kommunikation mellem forsikringstager og DT, herunder opkrævninger, kontrakter mv., foregå via s. b. Betalingsfrist Præmien skal betales indenfor den frist, der står angivet på henholdsvis indbetalingskortet eller betalingsopkrævningen. c. Påmindelse Hvis DT ikke har modtaget præmien indenfor den anførte tidsfrist, sender selskabet et påkrav om betaling inden 21 dage. d. Konsekvens af manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter udløbet af betalingsfristen jf. pkt. 2c. ovenfor, kan DT opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. 3. Forsikringens omfang a. Forsikringsdækning Forsikringen dækker med de nedenfor nævnte undtagelser - nødvendige udgifter til tandbehandling, som er optaget på den i forsikringsaftalen tilknyttede Ydelsesoversigt og erstatningspriser, som fremgår af For forsikrede under 40 år

3 dækker DT maksimalt 2 kliniske undersøgelser og 2 tandrensninger pr. år. Hvis forsikrede er 40 år eller derover, dækker DT op til 4 kliniske undersøgelser og 4 tandrensninger pr. år afhængig af tandlægens faglige anbefaling. De i forsikringsaftalen anførte dækninger og forsikringssum danner grænse for selskabets erstatningspligt for skader, der indtræffer under forsikringen. b. Dækning fra anden side Forsikringen dækker ikke den del af tandbehandlingen, som forsikringstageren har krav på at få betalt af det offentlige, eller som er omfattet af anden forsikring eller af forsikringstagers selvrisiko. Forsikringstageren er dog berettiget til uden fradrag at få erstattet sin selvrisiko/egenbetaling af anden forsikring. c. Undtagelser Forsikringsdækningen omfatter ikke: i. Tandskader som følge af ulykker, såfremt skaden er dækket af det offentlige eller hos andet forsikringsselskab ii. Tandskader, der opstår som følge af slagsmål. iii. Tandskader, som er forvoldt med forsæt, eller som er opstået som følge af selvforskyldt beruselse, grov uagtsomhed eller grov hensynsløshed. iv. Tandskader, som er opstået som følge af epidemier, strålingsskader eller andre former for force majeure. v. Tandbehandling, der udelukkende er kosmetisk. vi. Tandlægebehandling nødvendiggjort af, at forsikringstageren har undladt at få udført en af tandlægen foreskreven behandling, jf. den under pkt. 6 nævnte behandlingspligt. vii. Tandbehandlinger, som udføres af tandlæger uden dansk ydernummer, med mindre særlig aftale på forhånd er indgået med Dansk Tandforsikring. 4. Erstatning Det er et vilkår for udbetaling af forsikringserstatning, at forsikringstageren efter DT s anmodning giver sit skriftlige samtykke til, at DT modtager kopi af den aktuelle tandlægejournal med henblik på DT s vurdering af, om vilkårene for udbetaling af forsikringserstatning er opfyldt. Tandlæger, der har samarbejdsaftale med DT a. Udbetaling af erstatning DT har mulighed for at afregne skyldige forsikringserstatninger direkte med tandlægen, såfremt denne har indgået en samarbejdsaftale med DT herom, og tandlægen ønsker at benytte sig af dette system. Tandlægen afregner forsikringstagers egenbetaling samt den del af tandlægeregningen, der udgør forskellen mellem tandlægens egne ydelsespriser og de erstatningspriser, som DT

4 erstatter i henhold til. Overstiger tandlægens ydelsespriser DT s erstatningspriser for en given behandling, betales denne difference af forsikringstageren direkte til tandlægen. Da afregningen direkte hos tandlægen, sker før DT har haft mulighed for at kontrollere det udførte arbejde, skal afregningen hos tandlægen betragtes som midlertidig, indtil DT har gennemgået og accepteret regningen. Såfremt DT ikke godkender det udførte arbejde, er forsikringstager pligtig til at afregne restbeløbet med tandlægen. Forsikringstager vil altid kunne logge sig på DT s hjemmeside og se specifikationen af dækning for det udførte arbejde samt den endelige opgørelse. Tandlæger uden samarbejdsaftale med DT b. Såfremt tandlægen ikke har indgået en samarbejdsaftale med DT, kan forsikringstager få refunderet sine tandlægeudgifter mod fremsendelse af behørig dokumentation. DT vil opgøre erstatningen i henhold til forsikringstagers selvrisiko og i henhold til DT s erstatningspriser for udførte behandlinger. c. Egenbetaling Ved tegningen af tandforsikringen vælger forsikringstageren den ønskede egenbetaling, som forsikringstageren ønsker i sin forsikring. Der kan vælges en egenbetaling på mellem 20 %, 30 % eller 40 % af tandlægeregningens størrelse opgjort i henhold til erstatningspriserne for DT, som fremgår af Ydelsesoversigt og erstatningspriser på Såfremt DT kan acceptere den af forsikringstager valgte egenbetalingsprocent, vil det være denne, der er gældende for forsikringen. Egenbetalingsprocenten, der anføres på policen, er afhængig af mundens og tandsættets tilstand på tegningstidspunktet, og DT forbeholder sig ret til at nedjustere den af forsikringstageren valgte egenbetalingsprocent i forbindelse med antagelsen af forsikringen. 5. Garanti på udført arbejde a. Generelt ydes der ikke dækning for arbejder, som er dækket af en garantiaftale mellem forsikringstageren og tandlægen. b. Herudover gælder, at i. Alle tandlæger, der har en samarbejdsaftale med DT, giver garanti på udførte større arbejder som kroner, broer, implantater o.lign. I tilfælde af, at der skal laves et erstatningsarbejde, betyder den nævnte garanti, at det udførte arbejde kan nedskrives beløbsmæssigt over den tid, hvor det har været i brug. Dette er nærmere beskrevet i Ydelsesoversigt og erstatningspriser, som fremgår af I tilfælde af fejlbehandlinger for de af DT dækkede ydelser, transporterer forsikringstager retten til regres vedrørende erstatninger fra tandlægens patientforsikring til DT. Endvidere indtræder DT forholdsmæssigt i forsikringstagerens sted m.h.t. klagesagsbestemte tilbagebetalinger.

5 ii. Hvis en tandlæge ikke har samarbejdsaftale med DT, vil det være forsikringstagers eget ansvar at sikre en garanti, der beløbsmæssigt minimum er på niveau med den garanti, der er angivet i "Retningslinjer for tandlæger" under "Garanti på protetisk arbejde", som kan ses på Dette betyder, at tandlægen som minimum skal yde en garanti på 5 år for de udførte arbejder. De første 2 år ligger garantien 100 % hos tandlægen. Herefter vil der i tilfælde af erstatning blive korrigeret for den tid, hvor det protetiske arbejde har været anvendt af brugeren (regnet i måneder fra udførelsesdatoen). 6. Behandlingspligt a. Periodiske konsultationer For at opretholde forsikringsdækningen skal forsikringstageren overholde det af tandlægen angivne indkaldeinterval. Såfremt forsikringstageren ikke har fået foretaget tandeftersyn inden for indkaldeintervallet plus 8 uger, er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 4 ugers varsel. Såfremt forsikringstageren efter modtaget opsigelse får foretaget tandeftersyn inden 4 uger, bortfalder opsigelsen. b. Fuldstændig behandling Forsikringstageren er forpligtiget til at få foretaget den af tandlægen foreskrevne behandling. Dette gælder uanset om forsikringstageren er berettiget til økonomisk dækning fra DT for hele den foreskrevne behandling. Såfremt forsikringstageren ikke ønsker at lade sig behandle i nødvendigt omfang, er DT berettiget til at modtage indberetning herom fra tandlægen. Forsikringstageren er tillige forpligtet til at give meddelelse herom. 7. Regulering af forsikringsdækning og præmie Dansk Tandforsikring forbeholder sig ret til at regulere de årlige grundpræmier med en procentsats, der svarer til stigningen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettopristal (julipristallet). 8. Ændringer af præmieniveau og forsikringsbetingelser a. Præmieændringer DT forbeholder sig ret til at regulere det gældende præmieniveau. Sådanne ændringer skal ske med mindst 3 måneders varsel. b. Ændring af forsikringsbetingelser DT kan altid ændre i de eksisterende forsikringsbetingelser med 3 måneders varsel.

6 9. Forsikringens ophør a. Opsigelse af forsikringen Forsikringen kan af begge parter opsiges skriftligt med mindst 3 måneders varsel. Opsiges forsikringen ikke til et hovedforfald, fornyes den for yderligere en forsikringsperiode. b. Opsigelse i forbindelse med misligholdelse Forsikringen kan med lovmæssigt varsel opsiges af DT i tilfælde af præmierestance jf. 2d samt ved forsikringstagerens brud på behandlingspligten i henhold til 6. Opsigelse vil ligeledes kunne ske, hvis der er afgivet urigtige eller ufuldstændige oplysninger ved tegning af forsikringen, jf. pkt. 0. c. Flytning til udlandet Hvis forsikringstageren som følge af flytning til udlandet ikke længere kan opfylde pligten til periodiske tandeftersyn, kan forsikringen efter skriftlig anmodning stilles i bero, så længe udlandsopholdet varer. Ved hjemkomsten kan forsikringstageren efter en undersøgelse, der godtgør at mund og tandsæt har tilfredsstillende tilstand, genoptage forsikringen. d. Sygdom Hvis forsikringstageren i forbindelse med sygdom ikke længere kan opfylde pligten til periodiske tandeftersyn, kan forsikringen efter skriftlig anmodning stilles i bero, så længe sygdommen varer. Ved sygdommens afslutning kan forsikringstageren efter en undersøgelse, der godtgør at mund og tandsæt har tilfredsstillende tilstand, genoptage forsikringen. 10. Ankenævn Ved uoverensstemmelser med DT, har du altid mulighed for at klage til Ankenævnet for forsikring Anker Heegårdsgade 2, 1572 København V, tlf.: (ml. kl og 13.00) DT følger afgørelser truffet af Ankenævnet. 11. Voldgift Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilken forsikringstageren vælger den ene, mens DT vælger den anden. Vurderingsmændene vælger en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og, indenfor grænserne af uoverensstemmelserne, træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed.

7 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne ved voldgiftsagen skal fordeles.

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere