TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2"

Transkript

1 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 Direkte tlf.: Advokat Søren Stenderup Jensen har den 13. marts 2012 på vegne af Colgate-Palmolive A/S indgivet klage til Radio- og tv-nævnet over, at udsagnet 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium i en reklame bragt på TV 2, er vildledende, udokumenteret og i strid med 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 (reklamebekendtgørelsen), og at reklamen ligeledes er i strid med markedsføringslovens 3. Til støtte for påstanden om, at der skulle foreligge vildledende markedsføring i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, er bl.a. anført, at en almindelig forbruger af udsagnet vil få den opfattelse, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere fortrinsvis anbefaler Zendium tandpastaprodukter, og at de resterende 1 ud af 5 tandlæger og tandplejere fortrinsvis anbefaler andre tandpastaprodukter, og at dette er faktuelt forkert. Det er videre anført, at denne forståelse af udsagnet følger af reklamens sprogbrug, hvor udsagnet fremsættes i absolutte, generelle vendinger uden nogen form for forbehold eller præciseringer. Videre er det anført, at en undersøgelse fra Colgate viser, at tandlæger og tandplejere ofte anbefaler mere end ét tandpastamærke. Endvidere er det anført, at udsagnet alene skal forstås som dækkende og gældende i Danmark, idet udsagnet forekommer i en dansk tv-reklame. Til støtte for påstanden om manglende dokumentation for udsagnets rigtighed i strid med markedsføringslovens 3, stk. 3, har klageren bl.a. anført, at den analyse fra KIKKENBORG analyse ApS, som Unilever Danmark A/S støtter sig til, ikke er repræsentativ for markedets fordeling af tandlæger og tandplejere. Der er tale om flersvarsspørgsmål, hvorved den samlede procentuelle fordeling er over 100 procent. Da KIKKENBORG ikke er medlem af ESOMAR, er der ikke sikkerhed for, at branchestandarder er overholdt. Men selv hvis udsagnet skal forstås således, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere også anbefaler Zendium tandpastaprodukter, udgør KIKKENBORGs analyse ikke den fornødne dokumentation for det omstridte udsagn. H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 - 2 - Klager anmoder nævnet om træffe afgørelse om genmæle over for udsagnet, jf. radio- og fjernsynslovens 44, stk. 1, nr. 3, idet rigtigheden af udsagnet ikke er utvivlsom og kan påføre Colgate økonomisk skade af væsentlig betydning. Beskrivelse TV 2 TV 2 DANMARK A/S har som bilag til høringssvar af 16. april 2012 fremsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med den påklagede reklame. Reklamen har en varighed af ca. 30 sekunder. Reklamen indledes på følgende vis: En mand i hvid kittel griber fat i en tube Zendium på en svævende hylde, vender sig og går. Herefter vises et close-up af manden mens han, centreret i skærmbilledet, roligt går mod seeren og siger: Fire ud af fem tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium. Samtidig ses den svævende hylde i baggrunden i skærmbilledets venstre side, og manden med den hvide kittel fortsætter mod seeren, mens han kaster et blik til højre i skærmbilledet, hvor en svævende grafik forestillende et cirkeldiagram udfolder sig over en anden ligeledes svævende, men statisk, grafik i form af teksten: 4 ud af 5. Under hele denne sekvens vises følgende tekst i lille skriftstørrelse centreret i skærmbilledets bund: Undersøgelse foretaget på danske tandklinikker, respondenter. Mens grafik i form af svævende, farvede cirkler og cirkler med sort/hvid grafik forestillende munde udfolder sig til højre for manden i hvid kittel, fortsætter han langsomt i retning mod seeren med Zendium-tuben i hånden, mens han siger: Zendium er mild og effektiv. Den indeholder enzymer og proteiner ligesom munden selv. Imens drejer han hovedet mod skærmbilledets højre side, hvor ordet ENZYMER og nedenunder ordet PROTEINER, kommer til syne svævende i rummet med cirklerne omkring sig samtidig med, at disse ord udtales af manden. I skærmbilledets venstre side anes i baggrunden grafikken fra før med cirkeldiagrammet og teksten: 4 ud af 5.

3 - 3 - Tre kasser forskudt af hinanden kommer til syne. To af kasserne befinder sig i skærmbilledets baggrund og er slørede, mens en kasse er centreret i front og viser en mand, der siger følgende: Zendium beskytter mod huller. Mens kasserne bytter plads i skærmbilledet, forsvinder sløringen fra næste kasse, som viser en kvinde der siger: Den er skånsom mod mit tandkød. Endnu en gang bytter kasserne plads, og den sidste kasse afslører en anden kvinde, der siger: Den styrker min emalje. Manden med hvid kittel bevæger sig langsomt i midten af skærmbilledet hen mod seeren, mens han kort nikker mod grafikken i venstre side og siger: Med Zendium får du alt, du kan forvente af en tandpasta. Til venstre for ham ses en svævende grafik, hvor følgende er opremset på en liste: Rengør effektivt, Forebygger caries, Styrker emaljen, Giver frisk ånde, Hjælper med at modvirke syreskader, Mild for tandkødet, Hjælper med at modvirke blister, Styrker hele munden. Der er flueben ud for de første fem udsagn på listen, mens de sidste flueben bliver placeret ud for de resterende tre udsagn, mens manden kort nikker i retning af listen og siger: Og mere til. Herefter vender manden sig kort mod højre side af skærmbilledet, hvor teksten: Styrker mundens eget forsvar, svæver over en cirkel med sort/hvid grafik visende en åben mund. Samtidig siger han: Zendium styrker mundens eget forsvar og beskytter mod problemer i hele din mund. I forlængelse af dette kommer følgende afsluttende speak: Zendium beskytter hele din mund. Imens vises et close-up af en tube Zendium, som af en hånd med hvidt ærme bliver placeret på en grafisk tegnet overflade i den venstre del af skærmbilledets centrum, hvor der også er placeret en grafik forestillende et tandkrus med tandbørste og tandspejl yderst i venstre side.

4 - 4 - I skærmbilledets højre halvdel i billedets centrum ses en tekstgrafik med et flueben efterfulgt af teksten: Zendium beskytter hele din mund. Nederst i højre side ses Zendiums webadresse i mindre skriftstørrelse med hvid tekst, mens Unilevers navn og logo folder sig herefter ud fra toppen af skærmbilledets højre halvdel. Herefter afsluttes reklamen. Høringssvar Annoncør Unilever Danmark A/S Advokat Dorte Wahl har på vegne Unilever Danmark A/S, som er producent af Zendium tandpasta, fremsendt høringssvar af 12. april 2012 med bilag. Heri gøres det bl.a. gældende, at udsagnet er sandt og ikke vildledende, at det er dokumenteret og at det skal forstås efter sin umiddelbare ordlyd. Heri ligger, at hvis man spørger tandlæger/tandplejere, om de vil anbefale Zendium tandpasta til deres patienter, vil 4 ud af 5 adspurgte give udtryk for, at de vil anbefale Zendium. Udsagnet indebærer alene en markedsføring/promovering af produktet Zendium tandpasta. Der kan ikke uden konkrete holdepunkter indfortolkes sammenlignende elementer i forhold til andre produkter end Zendium. For så vidt angår kravet om dokumentation henviser Unilever til en vedlagt undersøgelse fra analysevirksomheden KIKKENBORG, der efter det oplyste udført på KIKKENBORGs eget initiativ. Unilever anfører, at analysen fra april 2011 er repræsentativ og underbygger, at 85 % af de i 2011 adspurgte fagpersoner anbefaler Zendium, og at Colgates undersøgelser i tidligere sager ikke er mere repræsentative. Der henvises til udskrifter fra KIKKEN- BORGs hjemmeside. Unilever anfører endvidere, at retspraksis støtter Unilevers argumentation, og at det bl.a. fremgår af Sø- og Handelsesrettens dom af 29. oktober 2010 i sagen vedrørende udsagnet Colgate Nr. 1 anbefalet af flest tandlæger verden over, at domstolene anlægger en ordlydsfortolkning af sådanne udsagn. En landsretskendelse af 17. juli 2000 vedrørende OBH har fastslået, at udsagnet Anbefales af tandlæger for en eltandbørste også skulle fortolkes efter ordlyden. Uden konkrete holdepunkter kan der ikke indfortolkes sammenlignende elementer i denne udtalelse. Retten tilsluttede sig OBH s forståelse, hvorefter udsagnet alene vækkede forestillinger hos forbrugeren om, at OBH s tandbørster var blevet testet af tandlæger, og at disse havde fundet tandbørsten anbefalelsesværdig.

5 - 5 - Subsidiært har Unilever Danmark A/S gjort gældende, at såfremt udsagnet skal forstås som anført af klager, foreligger der alene vildledning, såfremt informationerne er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andres økonomiske adfærd på markedet. TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i et høringssvar af 16. april 2012 henvist til udtalelsen af 12. april 2012 fra Unilever og i tillæg hertil bl.a. anført, at TV 2 har opfattet reklamen som en generel promovering af Zendium tandpasta. TV 2 har anset udsagnet for korrekt og dokumenteret, og TV 2 finder ikke at det i sin sproglige afgrænsning hverken direkte eller indirekte omtaler eller henviser til danske tandlægers eller tandplejeres holdning til eller anbefaling af konkurrerende produkter. Endvidere har TV 2 ikke haft grundlag for at betvivle de data, der ligger bag analysevirksomheden KIKKENBORGs undersøgelse, eller selve analysevirksomheden. Klager Colgate-Palmolive A/S har i brev af 25. april 2012 fastholdt, at udsagnet er i strid med de faktiske forhold, og at det derfor udgør en overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 1, om vildledende og utilbørlig markedsføring. Dernæst anfører Colgate-Palmolive A/S, at såfremt annoncøren havde afholdt sig fra at kvantificere omfanget af anbefalingen, havde den fremlagte dokumentation ikke været i strid med markedsføringsloven. Videre er det anført, at den seneste undersøgelse, som Colgate-Palmolive A/S har udført, dvs. Colgate v/ GBA Professional Tracking 2011 Denmark (men som ikke er vedlagt), viser, at når man spørger tandlæger/tandplejere, hvilket mærke de oftest anbefaler, svarer de Colgate. Endelig anfører Colgate-Palmolive A/S, at undersøgelsen fra KIKKENBORG ikke fremlægger den fornødne dokumentation for det omstridte udsagn. Analysen vedrører klinikker med 5 eller flere ansatte, dvs. større tandklinikker. Dernæst siger den ikke siger noget om fordelingen af svar mellem tandlæger og tandplejere.

6 - 6 - Annoncør Unilever har i høringssvar af 29. maj 2012 fastholdt de synspunkter, der er anført i indlæg af 12. april Bl.a. fastholdes validiteten af KIKKENBORG-analysen, ligesom det fremhæves, at gruppen tandlæger og tandplejere er den samlet set relevante faggruppe på de adspurgte klinikker i relation til anbefalinger om tandpasta. Det er anført, at spørgeskemaet er søgt udfyldt af netop disse personer, der har ansvar for og indsigt i forebyggelse (profylakse) og afhængig af den enkelte kliniks bemanding, vil dette påhvile en tandlæge eller en tandplejer. Det anføres også, at svarprocenten på 21,3 procent er uden betydning. Klager Colgate-Palmolive A/S har i mail af 25. juni 2012 meddelt, at man ikke har yderligere bemærkninger til brev af 29. maj 2012 fra annoncøren. Til mailen er vedhæftet et ekstrakt af undersøgelse vedrørende Colgate v/gba Professional Tracking i Annoncør Unilever har i høringssvar af 6. august 2012 bl.a. anført, at analysen fra KIKKENBORG og undersøgelsen fra GBA Professional Tracking ikke kan sammenlignes. Sidstnævnte undersøgelse er derfor irrelevant ved bedømmelsen af det omstridte udsagn. Hvor KIKKENBORG-analysen viser, hvilke tandpastamærker tandlæger og tandplejere som en samlet gruppe anbefaler, viser Colgate-analysen, hvilke mærker, der oftest anbefales af tandlæger hhv. tandplejere. Unilever har dernæst anført, at Colgates analyse er bestilt af Colgate og udført på vegne af Colgate, medens KIKKENBORGs analyse er udført på KIKKENBORGs eget initiativ. Klager Colgate-Palmolive A/S har i mail af 2. oktober 2012 bestridt Unilevers påstand om, at Colgates undersøgelse viser, at en stor procentdel af tandlæger og tandplejere samlet set endda også oftest anbefaler Zendium. Man anmoder om, at sagen sendes i høring hos Forbrugerombudsmanden.

7 - 7 - Forbrugerombudsmanden I henhold til 38, stk. 2, i reklamebekendtgørelsen, indhenter Radio- og tv-nævnet en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden i sager af forbrugerretlig relevans, forinden afgørelse træffes. Nævnet besluttede ved brev af 3. oktober 2012 at indhente en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden. I en udtalelse af 13. november 2012 anfører Forbrugerombudsmanden, at det omstridte udsagn grundlæggende er en lovlig anprisning, såfremt det kan dokumenteres. Det er dog en forudsætning, at dokumentationen er udarbejdet ved anvendelse af gældende metoder og normer på analyseområdet, og at den konkrete dokumentation indeholder en grundlæggende redegørelse for metoderne, herunder hvorledes de er opfyldt. Redegørelsen fra KIKKENBORG Analyse ApS opfylder ifølge Forbrugerombudsmanden, så vidt ses, ikke disse krav. Materialet fra KIKKENBORG indeholder ikke spørgeskemaet, de indhentede svar, herunder opgørelsen og analysen af svarene. Endvidere anfører Forbrugerombudsmanden, at der så vidt ses ikke foreligger den fornødne dokumentation for rigtigheden af udsagnet 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium. Derfor har Forbrugerombudsmanden ikke grundlag for at vurdere, om udsagnet faktuelt er korrekt. Derfor giver det foreliggende materiale ikke Forbrugerombudsmanden grundlag for at konstatere, om markedsføringslovens 3, stk. 1, er overtrådt. Der kan imidlertid være tale om en overtrædelse af bestemmelsens stk. 3, om at faktuelle påstande skal kunne dokumenteres. Forbrugerombudsmanden har dernæst bemærket, at oplysningerne i reklamen om, at udsagnet er baseret på en undersøgelse foretaget på danske tandklinikker i 2011 med 147 respondenter, er anført med en meget lille skrift, og at den kun vises i ganske få sekunder. Denne oplysning burde være udformet anderledes klart og tydeligt, så seerne kan nå at læse og opfatte indholdet. Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til denne teksts indhold i øvrigt. Annoncør I en mail af 14. januar 2013 har Unilever bl.a. anført, at KIKKENBORGanalysen er udarbejdet af KIKKENBORG på eget initiativ og er blevet udbudt til salg hos interesserede virksomheder mv. Formålet med analysen har været på et objektivt grundlag at søge generel viden om klinikkernes kendskab til og anbefaling af forskellige producenters produkter. KIKKENBORG har valgt de adspurgte klinikker på et objektivt grundlag og uden deltagelse fra Unilever.

8 - 8 - Videre er anført, at Colgates analyse er bestilt af Colgate. Validiteten af KIKKENBORGs uafhængige analyse kan ikke betvivles og udgør den fornødne dokumentation for det omstridte udsagn. TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i et supplerende høringssvar af 21. januar 2013 anført, at man forstår Forbrugerombudsmanden således, at Forbrugerombudsmanden anser de pågældende oplysninger om, at udsagnet i reklamen er baseret på en undersøgelse foretaget på danske tandklinikker i 2011 med 147 respondenter, og som er anført med en meget lille skrift, samtidigt med at den kun vises i ganske få sekunder, som så væsentlige for forbrugerens købsbeslutning, at manglende eller mangelfuld angivelse af oplysningerne vil være i strid med markedsføringslovens 3 om vildledende reklame. TV 2 DANMARK A/S anfører videre, at der ikke eksisterer noget lovkrav om, at reklamer nærmere skal redegøre for en eventuel bagvedliggende dokumentation eller oplyse om de empiriske metoder, der ligger til grund for en given undersøgelse. Det må derfor bero på en konkret vurdering, om sådanne oplysninger har betydning for forbrugernes opfattelse af reklamens budskab og således bør fremgå at selve reklamen. Efter TV 2 DANMARK A/S vurdering må det afgørende i den konkrete sag være, hvorvidt der foreligger den fornødne dokumentation for reklamens udsagn om danske tandlæger og tandplejeres anbefaling af Zendium. TV 2 DANMARK A/S finder det i den forbindelse tvivlsomt, om en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil tillægge oplysningen om antallet af respondenter i den bagvedliggende undersøgelse afgørende betydning i forbindelse med købsbeslutningen, så længe reklamens hovedbudskab er korrekt og velunderbygget. TV 2 DANMARK A/S har ikke opfattet den pågældende oplysning som betydningsfuld for forbrugernes økonomiske adfærd og har på den baggrund ikke stillet krav til den pågældende teksts størrelse og varighed. På den baggrund finder TV 2 DANMARK A/S, at angivelsen ikke er vildledende, jf. markedsføringslovens 3.

9 - 9 - Klager I brev af 24. januar 2013 har Colgate-Palmolive A/S bl.a. anført, at Radioog tv-nævnet kan lægge til grund, at Unilever ikke ønsker at fremkomme med yderligere oplysninger om KIKKENBORG-undersøgelsen, herunder hvor mange af svarerne, der er angivet af tandlæger henholdsvis tandplejere. Der er tale om en undersøgelse med et spørgeskema sendt ud til større private og offentlige tandklinikker med mere end 5 ansatte. Når en tandplejer er tilknyttet klinikken skal denne besvare henvendelsen. Der er indgivet 147 svar (svarprocent 21,3). 80 pct. heraf har angivet, at de anbefaler Zendium. Dermed er tandplejere i høj grad overrepræsenterede. Når man kvantificerer anbefalingen 4 ud af 5, får den gennemsnitlige forbruger det indtryk, at Zendium anbefales oftest/fortrinsvis af 80 pct. af tandlæger og tandplejere, mens 20 pct. oftest/fortrinsvis anbefaler andre mærker såsom Colgate, Sensodyne eller andre. Unilever er ikke enig i denne betragtning og mener, at et åbent spørgsmål, hvor man angiver flere mærker, er tilstrækkeligt. Colgate er af den opfattelse, at en sådan markedsføring er vildledende. Da Unilever ikke er i stand til at dokumentere det omstridte udsagn, er markedsføringslovens 3, stk. 1, overtrådt, idet udsagnet giver Zendium et særligt kvalitetsstempel. TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i mail af 28. januar 2013 meddelt, at man ikke har bemærkninger til de supplerende bemærkninger af 24. januar 2013 fra klager. Annoncør I brev af 8. februar 2013 med bilag fastholdes påstandene, og at det ikke påvirker Kikkenborg analysens validitet og egnethed til at dokumentere det omstridte udsagn, om der er tale om flersvars-spørgsmål, og at dette ikke er ualmindeligt inden for tandpastabranchen, samt der er ikke saglig grund til at sondre mellem tandplejere hhv. tandlægers opfattelse i henseende til anbefaling af tandpastaprodukter. For at imødekomme Forbrugerombudsmandens ønske om dokumentation, som anført i udtalelsen af 13. november 2012, vedlægger klageren et brev af 29. januar 2013 til KIKKENBORG fra Unilever og brev af 30. januar 2012 inkl. bilag til Unilever fra KIKKENBORG. Ligeledes medsendes spørgeskemaet, idet det oplyses, at besvarelserne ikke foreligger længere.

10 Det gøres gældende, at KIKKENBORG-analysen er udført under fornøden iagttagelse af relevante gældende metoder og normer og på et uafhængigt og objektivt grundlag. Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden har i udtalelse af 22. marts 2013 udtalt, at budskabet er tvetydigt, idet det kan forstås på to måder: Enten kan det opfattes således, at det alene er Zendium tandpasta, som anbefales af de pågældende tandlæger og tandplejere. Eller også kan det forstås således, at Zendium tandpasta er et blandt flere mærker, som tandlæger og tandplejere anbefaler. Videre har Forbrugerombudsmanden anført, i lyset af den kommercielle ytringsfrihed, at det umiddelbart er hans opfattelse, at annoncøren lovligt kan benytte budskabet i en reklame, forudsat at budskabet ikke er ukorrekt og kan dokumenteres, jf. markedsføringslovens 3, stk. 3. Forbrugerombudsmanden har valgt ikke at tage stilling til, om udsagnet er tilstrækkeligt dokumenteret. Annoncør I en mail af 17. april 2013 har Unilever bl.a. anført, at det er Unilevers primære opfattelse, at udsagnet "4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium", udelukkende kan og skal forstås efter sin umiddelbare ordlyd: Spørger man den relevante faggruppe, dvs. tandlæger og tandplejere, om de vil anbefale Zendium tandpasta til deres patienter, vil 4 ud af 5 adspurgte give udtryk for, at de vil anbefale Zendium. Der er således ikke tale om et tvetydigt udsagn. Det er et almindeligt fortolkningsmæssigt princip, at når et udsagns umiddelbare ordlyd er klar, bør der ikke indfortolkes yderligere momenter uden klare holdepunkter herfor. I mangel af sammenlignende/tvetydige elementer i udsagnet, kan formuleringen heraf ikke føre til, at udsagnet skulle kunne forstås på flere måder, herunder på den af Colgate hævdede måde. Videre er det anført, at reglerne om vildledende og utilbørlig markedsføring i markedsføringslovens 3 må betegnes som en begrænsning af den kommercielle ytringsfrihed, og dermed fortolkes snævert, og at reglen i markedsføringslovens 3 således kun bør finde anvendelse, når der foreligger et klart grundlag for at vurdere, at et udsagn kan forstås på en vildledende måde.

11 Afslutningsvis gøres det gældende, at selvom nævnet skulle finde, at udsagnet objektivt set måtte være et tvetydigt udsagn, er der ikke tale om et udsagn, der på nogen måde spiller på denne tvetydighed eller har til formål at vildlede forbrugerne. Der er tale om et efter ordlyden korrekt udsagn, der udelukkende har haft til formål at formidle resultatet af den bagvedliggende KIKKENBORG-analyse ud til forbrugerne. Udsagnet kan således under alle omstændigheder ikke anses for at være tvetydigt på en vildledende måde, og er dermed ikke i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens 3. Mailen har af nævnet været sendt til orientering til klager og TV 2. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 2 og 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (radio- og fjernsynsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, på sit møde den 30. april 2013 behandlet sagen og skal udtale: I henhold til 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og ondemand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 (reklamebekendtgørelsen), skal reklamer i radio og fjernsyn, som al anden reklame, være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Af bekendtgørelsens 8, stk. 2, fremgår, at reklamer skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normer. Af markedsføringslovens 3, stk. 1, fremgår, at erhvervsdrivende ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. Af 3, stk. 3, fremgår, at rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. Ifølge 5, stk. 1, i markedsføringsloven omfatter sammenlignende reklame enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent. I henhold til 5, stk. 2, nr. 1, er sammenlignende reklame tilladt, når sammenligningen ikke er vildledende.

12 Vedr. dokumentation Nævnet finder, at 3 i markedsføringsloven forudsætter, at dokumentationen er udarbejdet ved anvendelse af gældende metoder og normer på analyseområdet, og at den konkrete dokumentation indeholder en grundlæggende redegørelse for disse metoder og normer, herunder hvorledes de er opfyldt. De indhentede svar fra undersøgelsen, herunder på de enkelte spørgsmål og de såkaldte anbefaler-svar samt fyldestgørende analyse af svarene, ses ikke at foreligge. Nævnet finder ikke, at KIKKENBORGs analyse er fuldt ud repræsentativ for markedets fordeling af tandlæger og tandplejere, bl.a. fordi skemaet alene er udsendt til de største klinikker med minimum 5 ansatte. Det fremgår af analysen, at i tilfælde hvor der var ansat/tilknyttet en tandplejer til klinikken, så skulle skemaet besvares af denne. Hertil kommer, at undersøgelsen ikke siger noget om fordelingen mellem tandlæger og tandplejere. Nævnet finder, at disse forhold vil kunne medvirke til, at analysen skævvrides, og at resultaterne dermed ikke bliver retvisende. Hertil kommer, at den samlede svarprocent kun udgør 21,3 pct., hvilket må anses som lavt i forhold til kravet om dokumentation. Såfremt det lægges til grund, at en gennemsnitlig forbruger vil forstå udsagnet i reklamen således, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere samlet set fortrinsvis anbefaler Zendium, og at 1 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler andre tandpastaprodukter, finder nævnet ikke dette dokumenteret. Nævnet finder også, at selvom det omstridte udsagn af en gennemsnitlig forbruger vil blive forstået og kan forstås således, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere også anbefaler Zendium tandpastaprodukter, så er dette ej heller dokumenteret. KIKKENBORG-undersøgelsen ses på denne baggrund ikke at dokumentere det omstridte udsagn. Imidlertid skal faktuelle påstande kunne dokumenteres, jf. markedsføringslovens 3, stk. 3, hvilket nævnet ikke finder er sket. Reklamen er dermed i strid med markedsføringslovens 3, stk. 3.

13 Vedr. vildledning mv. Ved vurderingen af, om reklamen er vildledende, vil nævnet lægge vægt på, om oplysningerne i reklamen fremgår på en tydelig og retvisende måde. Det er anført af Forbrugerombudsmanden i udtalelsen af 22. marts 2013, at enten kan det omstridte udsagn 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium opfattes således, at det alene er Zendium tandpasta, som bliver anbefalet af de pågældende tandlæger og tandplejere. Eller også kan det ifølge Forbrugerombudsmanden forstås således, at Zendium tandpasta er et blandt flere mærker, som tandlæger og tandplejere anbefaler. Radio- og tv-nævnet finder dog ikke, at der er belæg for denne sidste udlægning af ordlyden i udsagnet. Nævnet finder ud fra en samlet vurdering, at der ikke er grundlag for at konstatere, at udsagnet har en sådan karakter, at det er vildledende på en retsstridig måde, jf. reklamebekendtgørelsens 8, stk. 2, og markedsføringslovens 3, stk. 1. Spørgsmålet er tillige, om udsagnets karakter gør, at der er tale om sammenlignende reklame i forhold til andre tandpastamærker. Da der ikke på nogen måde i reklamen henvises direkte til andre tandpastamærker, er der ikke tale om en direkte sammenligning. For at reklamen kan siges at sammenligne sit produkt med tilsvarende produkter på markedet, må der som minimum kræves, at budskabet er egnet til at ramme konkurrerende produkter, samt at kredsen af de konkurrenter, der kan rammes er rimeligt afgrænset og identificerbart. Kredsen må antages at være andre tandpastamærker. Det er mere tvivlsomt, om reklamen kan siges at være egnet til at ramme konkurrenter. Reklamen må antages at formidle et positivt indtryk af Zendium, men sammenligningen er efter nævnets vurdering så upræcis og generel, at budskabet ikke kan siges at ramme konkurrenter. Nævnet finder ikke, at reklamen er sammenlignende og dermed ikke i strid med markedsføringslovens 5, herunder således ej heller i strid med markedsføringslovens 5, stk. 2, nr. 1, vedrørende vildledende sammenlignende reklame, der omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.

14 Oplysningerne i reklamen om, at udsagnet er baseret på en undersøgelse foretaget på danske tandklinikker i 2011 med 147 respondenter er anført i reklamen med en meget lille skrift, samtidig med, at den kun vises i ganske få sekunder. Radio- og tv-nævnet finder, at disse oplysninger burde være udformet anderledes klart og tydeligt, så seerne kan nå at læse og opfatte indholdet, idet oplysningerne er vigtige for forbrugerens samlede opfattelse af reklamen. Nævnet finder, at dette er i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, og dermed er vildledende. På baggrund af ovenstående har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE: Reklamen med udsagnet 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium er i strid med 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 og 3, stk. 1 og 3, i markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012 med senere ændringer. Radio- og tv-nævnet finder ikke anledning til at træffe afgørelse om genmæle, jf. radio- og fjernsynslovens 44, stk. 1, nr. 3, idet denne sanktion er reserveret grove overtrædelser med aktuel skadevirkning, hvilket nævnet har vurderet ikke foreligger. Mads Bryde Andersen formand /Kaspar D. Lindhardt nævnssekretær Kopi sendt til: TV 2. Kromann Reumert v/advokat Dorte Wahl på vegne af Unilever Danmark A/S (annoncør). Klager (Plesner v/ advokat Søren Stenderup Jensen på vegne af Colgate- Palmolive A/S).

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008981 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 3. september 2007 Klage over tv-reklame for Canal Digital sendt på TV 2 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo Appelsinkanon vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0125 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 21. december 2006 Klage over tv-reklamen Susanne for Politiken sendt på TV 2/Danmark Marie Lind Burgdorf

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for XL Byg (Strip) sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for XL Byg (Strip) sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-015675 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 7. marts 2013 Sagsnr: 2012-020223 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame StemCare ApS Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg København den 22. december 2004 Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 StemCare har i brev af 2. september

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V.

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S SBS Broadcast Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse på TV Danmark A/S og SBS Broadcast

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-020684 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K. Samt. FM6 A/S (Pop FM)

SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K. Samt. FM6 A/S (Pop FM) SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K Samt FM6 A/S (Pop FM) RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 1. juli 2011 Sagsnr: 2011-000881 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Sagsnr: 2009-004249 Att. Reklamejura Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere