TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2"

Transkript

1 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 Direkte tlf.: Advokat Søren Stenderup Jensen har den 13. marts 2012 på vegne af Colgate-Palmolive A/S indgivet klage til Radio- og tv-nævnet over, at udsagnet 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium i en reklame bragt på TV 2, er vildledende, udokumenteret og i strid med 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 (reklamebekendtgørelsen), og at reklamen ligeledes er i strid med markedsføringslovens 3. Til støtte for påstanden om, at der skulle foreligge vildledende markedsføring i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, er bl.a. anført, at en almindelig forbruger af udsagnet vil få den opfattelse, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere fortrinsvis anbefaler Zendium tandpastaprodukter, og at de resterende 1 ud af 5 tandlæger og tandplejere fortrinsvis anbefaler andre tandpastaprodukter, og at dette er faktuelt forkert. Det er videre anført, at denne forståelse af udsagnet følger af reklamens sprogbrug, hvor udsagnet fremsættes i absolutte, generelle vendinger uden nogen form for forbehold eller præciseringer. Videre er det anført, at en undersøgelse fra Colgate viser, at tandlæger og tandplejere ofte anbefaler mere end ét tandpastamærke. Endvidere er det anført, at udsagnet alene skal forstås som dækkende og gældende i Danmark, idet udsagnet forekommer i en dansk tv-reklame. Til støtte for påstanden om manglende dokumentation for udsagnets rigtighed i strid med markedsføringslovens 3, stk. 3, har klageren bl.a. anført, at den analyse fra KIKKENBORG analyse ApS, som Unilever Danmark A/S støtter sig til, ikke er repræsentativ for markedets fordeling af tandlæger og tandplejere. Der er tale om flersvarsspørgsmål, hvorved den samlede procentuelle fordeling er over 100 procent. Da KIKKENBORG ikke er medlem af ESOMAR, er der ikke sikkerhed for, at branchestandarder er overholdt. Men selv hvis udsagnet skal forstås således, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere også anbefaler Zendium tandpastaprodukter, udgør KIKKENBORGs analyse ikke den fornødne dokumentation for det omstridte udsagn. H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 - 2 - Klager anmoder nævnet om træffe afgørelse om genmæle over for udsagnet, jf. radio- og fjernsynslovens 44, stk. 1, nr. 3, idet rigtigheden af udsagnet ikke er utvivlsom og kan påføre Colgate økonomisk skade af væsentlig betydning. Beskrivelse TV 2 TV 2 DANMARK A/S har som bilag til høringssvar af 16. april 2012 fremsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med den påklagede reklame. Reklamen har en varighed af ca. 30 sekunder. Reklamen indledes på følgende vis: En mand i hvid kittel griber fat i en tube Zendium på en svævende hylde, vender sig og går. Herefter vises et close-up af manden mens han, centreret i skærmbilledet, roligt går mod seeren og siger: Fire ud af fem tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium. Samtidig ses den svævende hylde i baggrunden i skærmbilledets venstre side, og manden med den hvide kittel fortsætter mod seeren, mens han kaster et blik til højre i skærmbilledet, hvor en svævende grafik forestillende et cirkeldiagram udfolder sig over en anden ligeledes svævende, men statisk, grafik i form af teksten: 4 ud af 5. Under hele denne sekvens vises følgende tekst i lille skriftstørrelse centreret i skærmbilledets bund: Undersøgelse foretaget på danske tandklinikker, respondenter. Mens grafik i form af svævende, farvede cirkler og cirkler med sort/hvid grafik forestillende munde udfolder sig til højre for manden i hvid kittel, fortsætter han langsomt i retning mod seeren med Zendium-tuben i hånden, mens han siger: Zendium er mild og effektiv. Den indeholder enzymer og proteiner ligesom munden selv. Imens drejer han hovedet mod skærmbilledets højre side, hvor ordet ENZYMER og nedenunder ordet PROTEINER, kommer til syne svævende i rummet med cirklerne omkring sig samtidig med, at disse ord udtales af manden. I skærmbilledets venstre side anes i baggrunden grafikken fra før med cirkeldiagrammet og teksten: 4 ud af 5.

3 - 3 - Tre kasser forskudt af hinanden kommer til syne. To af kasserne befinder sig i skærmbilledets baggrund og er slørede, mens en kasse er centreret i front og viser en mand, der siger følgende: Zendium beskytter mod huller. Mens kasserne bytter plads i skærmbilledet, forsvinder sløringen fra næste kasse, som viser en kvinde der siger: Den er skånsom mod mit tandkød. Endnu en gang bytter kasserne plads, og den sidste kasse afslører en anden kvinde, der siger: Den styrker min emalje. Manden med hvid kittel bevæger sig langsomt i midten af skærmbilledet hen mod seeren, mens han kort nikker mod grafikken i venstre side og siger: Med Zendium får du alt, du kan forvente af en tandpasta. Til venstre for ham ses en svævende grafik, hvor følgende er opremset på en liste: Rengør effektivt, Forebygger caries, Styrker emaljen, Giver frisk ånde, Hjælper med at modvirke syreskader, Mild for tandkødet, Hjælper med at modvirke blister, Styrker hele munden. Der er flueben ud for de første fem udsagn på listen, mens de sidste flueben bliver placeret ud for de resterende tre udsagn, mens manden kort nikker i retning af listen og siger: Og mere til. Herefter vender manden sig kort mod højre side af skærmbilledet, hvor teksten: Styrker mundens eget forsvar, svæver over en cirkel med sort/hvid grafik visende en åben mund. Samtidig siger han: Zendium styrker mundens eget forsvar og beskytter mod problemer i hele din mund. I forlængelse af dette kommer følgende afsluttende speak: Zendium beskytter hele din mund. Imens vises et close-up af en tube Zendium, som af en hånd med hvidt ærme bliver placeret på en grafisk tegnet overflade i den venstre del af skærmbilledets centrum, hvor der også er placeret en grafik forestillende et tandkrus med tandbørste og tandspejl yderst i venstre side.

4 - 4 - I skærmbilledets højre halvdel i billedets centrum ses en tekstgrafik med et flueben efterfulgt af teksten: Zendium beskytter hele din mund. Nederst i højre side ses Zendiums webadresse i mindre skriftstørrelse med hvid tekst, mens Unilevers navn og logo folder sig herefter ud fra toppen af skærmbilledets højre halvdel. Herefter afsluttes reklamen. Høringssvar Annoncør Unilever Danmark A/S Advokat Dorte Wahl har på vegne Unilever Danmark A/S, som er producent af Zendium tandpasta, fremsendt høringssvar af 12. april 2012 med bilag. Heri gøres det bl.a. gældende, at udsagnet er sandt og ikke vildledende, at det er dokumenteret og at det skal forstås efter sin umiddelbare ordlyd. Heri ligger, at hvis man spørger tandlæger/tandplejere, om de vil anbefale Zendium tandpasta til deres patienter, vil 4 ud af 5 adspurgte give udtryk for, at de vil anbefale Zendium. Udsagnet indebærer alene en markedsføring/promovering af produktet Zendium tandpasta. Der kan ikke uden konkrete holdepunkter indfortolkes sammenlignende elementer i forhold til andre produkter end Zendium. For så vidt angår kravet om dokumentation henviser Unilever til en vedlagt undersøgelse fra analysevirksomheden KIKKENBORG, der efter det oplyste udført på KIKKENBORGs eget initiativ. Unilever anfører, at analysen fra april 2011 er repræsentativ og underbygger, at 85 % af de i 2011 adspurgte fagpersoner anbefaler Zendium, og at Colgates undersøgelser i tidligere sager ikke er mere repræsentative. Der henvises til udskrifter fra KIKKEN- BORGs hjemmeside. Unilever anfører endvidere, at retspraksis støtter Unilevers argumentation, og at det bl.a. fremgår af Sø- og Handelsesrettens dom af 29. oktober 2010 i sagen vedrørende udsagnet Colgate Nr. 1 anbefalet af flest tandlæger verden over, at domstolene anlægger en ordlydsfortolkning af sådanne udsagn. En landsretskendelse af 17. juli 2000 vedrørende OBH har fastslået, at udsagnet Anbefales af tandlæger for en eltandbørste også skulle fortolkes efter ordlyden. Uden konkrete holdepunkter kan der ikke indfortolkes sammenlignende elementer i denne udtalelse. Retten tilsluttede sig OBH s forståelse, hvorefter udsagnet alene vækkede forestillinger hos forbrugeren om, at OBH s tandbørster var blevet testet af tandlæger, og at disse havde fundet tandbørsten anbefalelsesværdig.

5 - 5 - Subsidiært har Unilever Danmark A/S gjort gældende, at såfremt udsagnet skal forstås som anført af klager, foreligger der alene vildledning, såfremt informationerne er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andres økonomiske adfærd på markedet. TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i et høringssvar af 16. april 2012 henvist til udtalelsen af 12. april 2012 fra Unilever og i tillæg hertil bl.a. anført, at TV 2 har opfattet reklamen som en generel promovering af Zendium tandpasta. TV 2 har anset udsagnet for korrekt og dokumenteret, og TV 2 finder ikke at det i sin sproglige afgrænsning hverken direkte eller indirekte omtaler eller henviser til danske tandlægers eller tandplejeres holdning til eller anbefaling af konkurrerende produkter. Endvidere har TV 2 ikke haft grundlag for at betvivle de data, der ligger bag analysevirksomheden KIKKENBORGs undersøgelse, eller selve analysevirksomheden. Klager Colgate-Palmolive A/S har i brev af 25. april 2012 fastholdt, at udsagnet er i strid med de faktiske forhold, og at det derfor udgør en overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 1, om vildledende og utilbørlig markedsføring. Dernæst anfører Colgate-Palmolive A/S, at såfremt annoncøren havde afholdt sig fra at kvantificere omfanget af anbefalingen, havde den fremlagte dokumentation ikke været i strid med markedsføringsloven. Videre er det anført, at den seneste undersøgelse, som Colgate-Palmolive A/S har udført, dvs. Colgate v/ GBA Professional Tracking 2011 Denmark (men som ikke er vedlagt), viser, at når man spørger tandlæger/tandplejere, hvilket mærke de oftest anbefaler, svarer de Colgate. Endelig anfører Colgate-Palmolive A/S, at undersøgelsen fra KIKKENBORG ikke fremlægger den fornødne dokumentation for det omstridte udsagn. Analysen vedrører klinikker med 5 eller flere ansatte, dvs. større tandklinikker. Dernæst siger den ikke siger noget om fordelingen af svar mellem tandlæger og tandplejere.

6 - 6 - Annoncør Unilever har i høringssvar af 29. maj 2012 fastholdt de synspunkter, der er anført i indlæg af 12. april Bl.a. fastholdes validiteten af KIKKENBORG-analysen, ligesom det fremhæves, at gruppen tandlæger og tandplejere er den samlet set relevante faggruppe på de adspurgte klinikker i relation til anbefalinger om tandpasta. Det er anført, at spørgeskemaet er søgt udfyldt af netop disse personer, der har ansvar for og indsigt i forebyggelse (profylakse) og afhængig af den enkelte kliniks bemanding, vil dette påhvile en tandlæge eller en tandplejer. Det anføres også, at svarprocenten på 21,3 procent er uden betydning. Klager Colgate-Palmolive A/S har i mail af 25. juni 2012 meddelt, at man ikke har yderligere bemærkninger til brev af 29. maj 2012 fra annoncøren. Til mailen er vedhæftet et ekstrakt af undersøgelse vedrørende Colgate v/gba Professional Tracking i Annoncør Unilever har i høringssvar af 6. august 2012 bl.a. anført, at analysen fra KIKKENBORG og undersøgelsen fra GBA Professional Tracking ikke kan sammenlignes. Sidstnævnte undersøgelse er derfor irrelevant ved bedømmelsen af det omstridte udsagn. Hvor KIKKENBORG-analysen viser, hvilke tandpastamærker tandlæger og tandplejere som en samlet gruppe anbefaler, viser Colgate-analysen, hvilke mærker, der oftest anbefales af tandlæger hhv. tandplejere. Unilever har dernæst anført, at Colgates analyse er bestilt af Colgate og udført på vegne af Colgate, medens KIKKENBORGs analyse er udført på KIKKENBORGs eget initiativ. Klager Colgate-Palmolive A/S har i mail af 2. oktober 2012 bestridt Unilevers påstand om, at Colgates undersøgelse viser, at en stor procentdel af tandlæger og tandplejere samlet set endda også oftest anbefaler Zendium. Man anmoder om, at sagen sendes i høring hos Forbrugerombudsmanden.

7 - 7 - Forbrugerombudsmanden I henhold til 38, stk. 2, i reklamebekendtgørelsen, indhenter Radio- og tv-nævnet en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden i sager af forbrugerretlig relevans, forinden afgørelse træffes. Nævnet besluttede ved brev af 3. oktober 2012 at indhente en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden. I en udtalelse af 13. november 2012 anfører Forbrugerombudsmanden, at det omstridte udsagn grundlæggende er en lovlig anprisning, såfremt det kan dokumenteres. Det er dog en forudsætning, at dokumentationen er udarbejdet ved anvendelse af gældende metoder og normer på analyseområdet, og at den konkrete dokumentation indeholder en grundlæggende redegørelse for metoderne, herunder hvorledes de er opfyldt. Redegørelsen fra KIKKENBORG Analyse ApS opfylder ifølge Forbrugerombudsmanden, så vidt ses, ikke disse krav. Materialet fra KIKKENBORG indeholder ikke spørgeskemaet, de indhentede svar, herunder opgørelsen og analysen af svarene. Endvidere anfører Forbrugerombudsmanden, at der så vidt ses ikke foreligger den fornødne dokumentation for rigtigheden af udsagnet 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium. Derfor har Forbrugerombudsmanden ikke grundlag for at vurdere, om udsagnet faktuelt er korrekt. Derfor giver det foreliggende materiale ikke Forbrugerombudsmanden grundlag for at konstatere, om markedsføringslovens 3, stk. 1, er overtrådt. Der kan imidlertid være tale om en overtrædelse af bestemmelsens stk. 3, om at faktuelle påstande skal kunne dokumenteres. Forbrugerombudsmanden har dernæst bemærket, at oplysningerne i reklamen om, at udsagnet er baseret på en undersøgelse foretaget på danske tandklinikker i 2011 med 147 respondenter, er anført med en meget lille skrift, og at den kun vises i ganske få sekunder. Denne oplysning burde være udformet anderledes klart og tydeligt, så seerne kan nå at læse og opfatte indholdet. Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til denne teksts indhold i øvrigt. Annoncør I en mail af 14. januar 2013 har Unilever bl.a. anført, at KIKKENBORGanalysen er udarbejdet af KIKKENBORG på eget initiativ og er blevet udbudt til salg hos interesserede virksomheder mv. Formålet med analysen har været på et objektivt grundlag at søge generel viden om klinikkernes kendskab til og anbefaling af forskellige producenters produkter. KIKKENBORG har valgt de adspurgte klinikker på et objektivt grundlag og uden deltagelse fra Unilever.

8 - 8 - Videre er anført, at Colgates analyse er bestilt af Colgate. Validiteten af KIKKENBORGs uafhængige analyse kan ikke betvivles og udgør den fornødne dokumentation for det omstridte udsagn. TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i et supplerende høringssvar af 21. januar 2013 anført, at man forstår Forbrugerombudsmanden således, at Forbrugerombudsmanden anser de pågældende oplysninger om, at udsagnet i reklamen er baseret på en undersøgelse foretaget på danske tandklinikker i 2011 med 147 respondenter, og som er anført med en meget lille skrift, samtidigt med at den kun vises i ganske få sekunder, som så væsentlige for forbrugerens købsbeslutning, at manglende eller mangelfuld angivelse af oplysningerne vil være i strid med markedsføringslovens 3 om vildledende reklame. TV 2 DANMARK A/S anfører videre, at der ikke eksisterer noget lovkrav om, at reklamer nærmere skal redegøre for en eventuel bagvedliggende dokumentation eller oplyse om de empiriske metoder, der ligger til grund for en given undersøgelse. Det må derfor bero på en konkret vurdering, om sådanne oplysninger har betydning for forbrugernes opfattelse af reklamens budskab og således bør fremgå at selve reklamen. Efter TV 2 DANMARK A/S vurdering må det afgørende i den konkrete sag være, hvorvidt der foreligger den fornødne dokumentation for reklamens udsagn om danske tandlæger og tandplejeres anbefaling af Zendium. TV 2 DANMARK A/S finder det i den forbindelse tvivlsomt, om en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil tillægge oplysningen om antallet af respondenter i den bagvedliggende undersøgelse afgørende betydning i forbindelse med købsbeslutningen, så længe reklamens hovedbudskab er korrekt og velunderbygget. TV 2 DANMARK A/S har ikke opfattet den pågældende oplysning som betydningsfuld for forbrugernes økonomiske adfærd og har på den baggrund ikke stillet krav til den pågældende teksts størrelse og varighed. På den baggrund finder TV 2 DANMARK A/S, at angivelsen ikke er vildledende, jf. markedsføringslovens 3.

9 - 9 - Klager I brev af 24. januar 2013 har Colgate-Palmolive A/S bl.a. anført, at Radioog tv-nævnet kan lægge til grund, at Unilever ikke ønsker at fremkomme med yderligere oplysninger om KIKKENBORG-undersøgelsen, herunder hvor mange af svarerne, der er angivet af tandlæger henholdsvis tandplejere. Der er tale om en undersøgelse med et spørgeskema sendt ud til større private og offentlige tandklinikker med mere end 5 ansatte. Når en tandplejer er tilknyttet klinikken skal denne besvare henvendelsen. Der er indgivet 147 svar (svarprocent 21,3). 80 pct. heraf har angivet, at de anbefaler Zendium. Dermed er tandplejere i høj grad overrepræsenterede. Når man kvantificerer anbefalingen 4 ud af 5, får den gennemsnitlige forbruger det indtryk, at Zendium anbefales oftest/fortrinsvis af 80 pct. af tandlæger og tandplejere, mens 20 pct. oftest/fortrinsvis anbefaler andre mærker såsom Colgate, Sensodyne eller andre. Unilever er ikke enig i denne betragtning og mener, at et åbent spørgsmål, hvor man angiver flere mærker, er tilstrækkeligt. Colgate er af den opfattelse, at en sådan markedsføring er vildledende. Da Unilever ikke er i stand til at dokumentere det omstridte udsagn, er markedsføringslovens 3, stk. 1, overtrådt, idet udsagnet giver Zendium et særligt kvalitetsstempel. TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i mail af 28. januar 2013 meddelt, at man ikke har bemærkninger til de supplerende bemærkninger af 24. januar 2013 fra klager. Annoncør I brev af 8. februar 2013 med bilag fastholdes påstandene, og at det ikke påvirker Kikkenborg analysens validitet og egnethed til at dokumentere det omstridte udsagn, om der er tale om flersvars-spørgsmål, og at dette ikke er ualmindeligt inden for tandpastabranchen, samt der er ikke saglig grund til at sondre mellem tandplejere hhv. tandlægers opfattelse i henseende til anbefaling af tandpastaprodukter. For at imødekomme Forbrugerombudsmandens ønske om dokumentation, som anført i udtalelsen af 13. november 2012, vedlægger klageren et brev af 29. januar 2013 til KIKKENBORG fra Unilever og brev af 30. januar 2012 inkl. bilag til Unilever fra KIKKENBORG. Ligeledes medsendes spørgeskemaet, idet det oplyses, at besvarelserne ikke foreligger længere.

10 Det gøres gældende, at KIKKENBORG-analysen er udført under fornøden iagttagelse af relevante gældende metoder og normer og på et uafhængigt og objektivt grundlag. Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden har i udtalelse af 22. marts 2013 udtalt, at budskabet er tvetydigt, idet det kan forstås på to måder: Enten kan det opfattes således, at det alene er Zendium tandpasta, som anbefales af de pågældende tandlæger og tandplejere. Eller også kan det forstås således, at Zendium tandpasta er et blandt flere mærker, som tandlæger og tandplejere anbefaler. Videre har Forbrugerombudsmanden anført, i lyset af den kommercielle ytringsfrihed, at det umiddelbart er hans opfattelse, at annoncøren lovligt kan benytte budskabet i en reklame, forudsat at budskabet ikke er ukorrekt og kan dokumenteres, jf. markedsføringslovens 3, stk. 3. Forbrugerombudsmanden har valgt ikke at tage stilling til, om udsagnet er tilstrækkeligt dokumenteret. Annoncør I en mail af 17. april 2013 har Unilever bl.a. anført, at det er Unilevers primære opfattelse, at udsagnet "4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium", udelukkende kan og skal forstås efter sin umiddelbare ordlyd: Spørger man den relevante faggruppe, dvs. tandlæger og tandplejere, om de vil anbefale Zendium tandpasta til deres patienter, vil 4 ud af 5 adspurgte give udtryk for, at de vil anbefale Zendium. Der er således ikke tale om et tvetydigt udsagn. Det er et almindeligt fortolkningsmæssigt princip, at når et udsagns umiddelbare ordlyd er klar, bør der ikke indfortolkes yderligere momenter uden klare holdepunkter herfor. I mangel af sammenlignende/tvetydige elementer i udsagnet, kan formuleringen heraf ikke føre til, at udsagnet skulle kunne forstås på flere måder, herunder på den af Colgate hævdede måde. Videre er det anført, at reglerne om vildledende og utilbørlig markedsføring i markedsføringslovens 3 må betegnes som en begrænsning af den kommercielle ytringsfrihed, og dermed fortolkes snævert, og at reglen i markedsføringslovens 3 således kun bør finde anvendelse, når der foreligger et klart grundlag for at vurdere, at et udsagn kan forstås på en vildledende måde.

11 Afslutningsvis gøres det gældende, at selvom nævnet skulle finde, at udsagnet objektivt set måtte være et tvetydigt udsagn, er der ikke tale om et udsagn, der på nogen måde spiller på denne tvetydighed eller har til formål at vildlede forbrugerne. Der er tale om et efter ordlyden korrekt udsagn, der udelukkende har haft til formål at formidle resultatet af den bagvedliggende KIKKENBORG-analyse ud til forbrugerne. Udsagnet kan således under alle omstændigheder ikke anses for at være tvetydigt på en vildledende måde, og er dermed ikke i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens 3. Mailen har af nævnet været sendt til orientering til klager og TV 2. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 2 og 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (radio- og fjernsynsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, på sit møde den 30. april 2013 behandlet sagen og skal udtale: I henhold til 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og ondemand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 (reklamebekendtgørelsen), skal reklamer i radio og fjernsyn, som al anden reklame, være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Af bekendtgørelsens 8, stk. 2, fremgår, at reklamer skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normer. Af markedsføringslovens 3, stk. 1, fremgår, at erhvervsdrivende ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. Af 3, stk. 3, fremgår, at rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. Ifølge 5, stk. 1, i markedsføringsloven omfatter sammenlignende reklame enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent. I henhold til 5, stk. 2, nr. 1, er sammenlignende reklame tilladt, når sammenligningen ikke er vildledende.

12 Vedr. dokumentation Nævnet finder, at 3 i markedsføringsloven forudsætter, at dokumentationen er udarbejdet ved anvendelse af gældende metoder og normer på analyseområdet, og at den konkrete dokumentation indeholder en grundlæggende redegørelse for disse metoder og normer, herunder hvorledes de er opfyldt. De indhentede svar fra undersøgelsen, herunder på de enkelte spørgsmål og de såkaldte anbefaler-svar samt fyldestgørende analyse af svarene, ses ikke at foreligge. Nævnet finder ikke, at KIKKENBORGs analyse er fuldt ud repræsentativ for markedets fordeling af tandlæger og tandplejere, bl.a. fordi skemaet alene er udsendt til de største klinikker med minimum 5 ansatte. Det fremgår af analysen, at i tilfælde hvor der var ansat/tilknyttet en tandplejer til klinikken, så skulle skemaet besvares af denne. Hertil kommer, at undersøgelsen ikke siger noget om fordelingen mellem tandlæger og tandplejere. Nævnet finder, at disse forhold vil kunne medvirke til, at analysen skævvrides, og at resultaterne dermed ikke bliver retvisende. Hertil kommer, at den samlede svarprocent kun udgør 21,3 pct., hvilket må anses som lavt i forhold til kravet om dokumentation. Såfremt det lægges til grund, at en gennemsnitlig forbruger vil forstå udsagnet i reklamen således, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere samlet set fortrinsvis anbefaler Zendium, og at 1 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler andre tandpastaprodukter, finder nævnet ikke dette dokumenteret. Nævnet finder også, at selvom det omstridte udsagn af en gennemsnitlig forbruger vil blive forstået og kan forstås således, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere også anbefaler Zendium tandpastaprodukter, så er dette ej heller dokumenteret. KIKKENBORG-undersøgelsen ses på denne baggrund ikke at dokumentere det omstridte udsagn. Imidlertid skal faktuelle påstande kunne dokumenteres, jf. markedsføringslovens 3, stk. 3, hvilket nævnet ikke finder er sket. Reklamen er dermed i strid med markedsføringslovens 3, stk. 3.

13 Vedr. vildledning mv. Ved vurderingen af, om reklamen er vildledende, vil nævnet lægge vægt på, om oplysningerne i reklamen fremgår på en tydelig og retvisende måde. Det er anført af Forbrugerombudsmanden i udtalelsen af 22. marts 2013, at enten kan det omstridte udsagn 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium opfattes således, at det alene er Zendium tandpasta, som bliver anbefalet af de pågældende tandlæger og tandplejere. Eller også kan det ifølge Forbrugerombudsmanden forstås således, at Zendium tandpasta er et blandt flere mærker, som tandlæger og tandplejere anbefaler. Radio- og tv-nævnet finder dog ikke, at der er belæg for denne sidste udlægning af ordlyden i udsagnet. Nævnet finder ud fra en samlet vurdering, at der ikke er grundlag for at konstatere, at udsagnet har en sådan karakter, at det er vildledende på en retsstridig måde, jf. reklamebekendtgørelsens 8, stk. 2, og markedsføringslovens 3, stk. 1. Spørgsmålet er tillige, om udsagnets karakter gør, at der er tale om sammenlignende reklame i forhold til andre tandpastamærker. Da der ikke på nogen måde i reklamen henvises direkte til andre tandpastamærker, er der ikke tale om en direkte sammenligning. For at reklamen kan siges at sammenligne sit produkt med tilsvarende produkter på markedet, må der som minimum kræves, at budskabet er egnet til at ramme konkurrerende produkter, samt at kredsen af de konkurrenter, der kan rammes er rimeligt afgrænset og identificerbart. Kredsen må antages at være andre tandpastamærker. Det er mere tvivlsomt, om reklamen kan siges at være egnet til at ramme konkurrenter. Reklamen må antages at formidle et positivt indtryk af Zendium, men sammenligningen er efter nævnets vurdering så upræcis og generel, at budskabet ikke kan siges at ramme konkurrenter. Nævnet finder ikke, at reklamen er sammenlignende og dermed ikke i strid med markedsføringslovens 5, herunder således ej heller i strid med markedsføringslovens 5, stk. 2, nr. 1, vedrørende vildledende sammenlignende reklame, der omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.

14 Oplysningerne i reklamen om, at udsagnet er baseret på en undersøgelse foretaget på danske tandklinikker i 2011 med 147 respondenter er anført i reklamen med en meget lille skrift, samtidig med, at den kun vises i ganske få sekunder. Radio- og tv-nævnet finder, at disse oplysninger burde være udformet anderledes klart og tydeligt, så seerne kan nå at læse og opfatte indholdet, idet oplysningerne er vigtige for forbrugerens samlede opfattelse af reklamen. Nævnet finder, at dette er i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, og dermed er vildledende. På baggrund af ovenstående har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE: Reklamen med udsagnet 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium er i strid med 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 og 3, stk. 1 og 3, i markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012 med senere ændringer. Radio- og tv-nævnet finder ikke anledning til at træffe afgørelse om genmæle, jf. radio- og fjernsynslovens 44, stk. 1, nr. 3, idet denne sanktion er reserveret grove overtrædelser med aktuel skadevirkning, hvilket nævnet har vurderet ikke foreligger. Mads Bryde Andersen formand /Kaspar D. Lindhardt nævnssekretær Kopi sendt til: TV 2. Kromann Reumert v/advokat Dorte Wahl på vegne af Unilever Danmark A/S (annoncør). Klager (Plesner v/ advokat Søren Stenderup Jensen på vegne af Colgate- Palmolive A/S).

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere