Teknologi skal ledes men af hvem?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologi skal ledes men af hvem?"

Transkript

1 Teknologi skal ledes men af hvem? Førersædet og teknologien Med jævne mellemrum opgør fag- og erhvervsorganisationer uddannelsesbaggrunde for de personer, der er sat i spidsen for danske virksomheder og institutioner. Der søges en sammenhæng mellem virksomhedernes eller institutionernes succes og ledernes uddannelsesbaggrunde. Indimellem opstår der også ligefrem slagsmål, om vi nu har fået et DJØFiseret samfund, eller om det er overladt til økonomer, cand.merc.er eller ingeniører at besætte indflydelsesrige poster i vores institutioner og virksomheder. Der er forskellige grunde til, at lyset kastes på netop de personer, som sidder forrest. Indimellem skyldes det en bekymring for, at vi styrer eller styres i en forkert retning. Ind imellem er det for at finde forklaring på, hvorfor ikke alt går lige efter planerne og de gode hensigter. Det sidste er ofte tilfældet ved store teknologiprojekter eller projekter, hvor teknologien har haft en betydelig indflydelse på succes eller fiasko for den pågældende opgaves løsning og udførelse. Ingen synes heldigvis i tvivl om, at opgaver med et væsentligt teknologiindhold også stiller krav til det ledelsesarbejde, der skal sikre, at teknologien ikke ender som et flop eller helt uden betydning for, hvor virksomheder, institutioner eller vi selv bliver bragt hen. Det brede teknologibegreb Artiklen opfatter teknologibegrebet bredt og det betyder, at den ledelsesopgave, der knytter sig til teknologivalg og anvendelse ikke er helt så enkel, som den ofte gøres. Når den brede teknologidefinition tages i brug, så viser det sig glædeligvis, at kravene til ledelse stort set falder sammen med de generelle krav, vi har til ledelse og ledelsespraksis. Jan Bendix a/s Torvegade 40 Postboks Struer T E 1

2 For få år siden var det helt almindeligt, at teknologi stort set blev gjort identisk med informationsteknologien. Det blev nemt for politikere og andre meningsdannere at forholde sig til teknologien og dens muligheder og umuligheder. Mange lod sig rive med af de enkle visioner, der allerede i tidernes morgen tilbage i 60 erne blev formuleret i sætningen: Her sætter kun fantasien grænser. Vistnok et citat fra en IBM-annonce i slutningen af det årti. I virkelighedens verden viste det sig, at det ikke var fantasien, men kompetencen, der satte grænsen for vores evne til at sætte os i førersædet, når der skulle træffes beslutninger om teknologi. Men årsagen kan også være, at vi har set for smalt på teknologien. Nogenlunde samtidig med det let fordærvelige udsagn ovenfor defineredes begrebet teknologi som viden om metoder, deres brug og konsekvenser. Blandt andet med brug af denne definition som udgangspunkt grupperes teknologi i proces, produkt og styringsteknologi 1). Procesteknologi, der knytter sig til transformationen af viden og øvrige ressourcer der frembringer produktet. Produktteknologi, der knytter sig til funktionen af en given teknologi (hvad kan vi bruge den til?). Styringsteknologi, der sikrer sammenhængen mellem målene, planerne, gennemførelsen og læringen i forbindelse med produkt- og procesteknologi. I figur 1 er vist den her anvendte opdeling af teknologibegrebet. Figuren illustrerer samtidig, at vi ikke taler om uafhængige teknologier, men at sammenhængene også er vigtige for at opnå nytte af teknologien. Produkt Proces Styring 2 Figur 1

3 Måske er opmærksomheden omkring sammenhængene mellem teknologityperne blevet tydeliggjort ikke mindst af de katastrofer, som er stillet til skue af både private og offentlige virksomheder. Teknologiudviklingen har eksponentiel karakter. Det har omtalen af dens velsignelser også, men det har knebet lidt mere med virkeliggørelsen af dem. Det skyldes formentlig både vores indsigt og vores kompetence indenfor de enkelte teknologiområder, men også en manglende eller svag forståelse for den (om)verden, teknologien skal finde sin anvendelse i. For mere end 70 år siden tog Storm P. på sin egen underfundige måde fat på problemet. Det er måske lidt flovt, at vi i det efterfølgende årtusinde ikke synes at være nået til en større erkendelse end den Storm P. kunne give os 2). Figur 2 3

4 Derfor er det ikke nogen dårlig idé, at vi med udgangspunkt i Storm P.- tegningen gør os selv klart, hvad det er for dimensioner af teknologi vi arbejder med, når vi ønsker at skabe udvikling, både når den skal give os fornyelse og forbedringer. Der er gennemført og gennemføres til stadighed en intens teknologiudvikling både indenfor produkter, processer og styring måske knapt så meget indenfor sammenhængene mellem teknologikategorierne og måske, når det kommer til stykket mindre indenfor samspillet mellem teknologi, organisation og ledelse. Teknologien som ressource Der er ingen, der stiller spørgsmål ved, om teknologien er en ressource, der konstruktivt kan tages i brug til at skabe en bedre verden(!), en bedre virksomhed, institution og arbejdsplads og i øvrigt bidrage til at både det sociale liv, arbejdslivet, fritidslivet og familielivet får nye kvaliteter. I figur 3 3) nedenfor er vist en række af de elementer, der påvirkes positivt og negativt af teknologivalg, og som alle medvirker til opfyldelsen af de mål, vi har sat os i både det kommercielle og det ikke-kommercielle marked. Målopfyldelse Markeds attraktivitet Konkurrencefordel Markeds styrke Værdi kædeindflydelse Differentieringsfordel Omkostningsfordel Indgangsbarrierer Ref.: 3) Figur 3 4

5 Figuren tydeliggør, at vi kan opnå konkurrencefordele gennem henholdsvis omkostningsfordele og differentieringsfordele, og vi kan nå attraktivitet igennem særpræg, styrke og position i livscyklusen fra idé til anvendelse og genanvendelse. På alle de nævnte områder kan teknologien yde sit bidrag. De gamle dyder Uanset om vi beskæftiger os med produkt-, proces- eller styringsteknologi eller sammenhængen imellem dem, så synes der fortsat at være fællestræk, der kendetegner succesfyldt teknologianvendelse. Det indtryk får man eksempelvis ved at se på teknologivalg og begrundelser for den årlige præmiering af de bedste service- og fremstillingsvirksomheder, som gøres op af tidsskriftet Management Today på grundlag af undersøgelser foretaget af Cranfield School of Management og støttet af det britiske erhvervsministerium (DTI Department of Trade and Industry) 4). I figur 4 nedenfor er vist, hvilke initiativer og indsatser virksomhederne havde foretaget sig, og som havde kvalificeret dem til at optræde på den fine liste. Kunde- og servicerelation Kontinuerte forbedringer Integreret produkt-/ procesudvikling Excellence Procesinnovation og vinderen er..... Gruppeorientering Forsyningseffektivitet Arbejdspladskonstruktion Reaktionsevne Fleksibel produktion og service Logistikeffektivitet Reproducerbare processer Figur 4 5

6 Det, der har bragt virksomheder frem i forreste linie, er, hvad vi kunne karakterisere som de gamle dyder. Det vil sige anvendelsen af teknologi i et hensigtsmæssigt og formålsrettet samspil med organisation og ledelse af den enkelte enhed. Der er tale om, at de præmierede virksomheder har haft en dyb viden om og indsigt i teknologi både indenfor produkt-, proces- og styringsområdet, og de har forstået og vist vilje til en anvendelse, som har været til gavn ikke alene for virksomheden og dens medarbejdere, men også for det omgivende miljø og samfund. Det er interessant at bemærke sig, at produktions- og servicevirksomhederne har benyttet sig af teknikker, der i mindre udstrækning er præget af slagord og smarte løsninger, men har støttet sig til velkendte metoder og dyb viden om egen kompetence både fagligt og organisatorisk. Gennem hensigtsmæssige kombinationer af teknologi, ledelse og organisation er det lykkes dem at bringe sig i front blandt kollegerne. Helhedssyn og socioteknisk fremgangsmåde Som observatør, ind imellem medspiller, så synes der at være en række kendetegn, når virksomheder og institutioner har succes, hvad enten det er med hensyn til levering af service og kvalitet fra det offentlige eller produkter eller serviceydelser fra de private virksomheder. På det lange sigt så synes både den offentlige og den private sektor at have succes, hvis der anlægges helhedssynspunkter på de roller organisationen skal spille og de interne og eksterne forhold, som påvirker organisationen. Teknologisk betyder det, at teknologien ikke kommer i spil som et enkeltstående fænomen, men kommer i spil i forhold til det samfund og de miljøer, hvor teknologien eller dens konsekvenser gør sig gældende. I de gode gamle dage blev det blandt andet illustreret af den sociotekniske tilgang til konstruktionen af organisationen. En ingeniørmæssig rationel tankegang gør det ikke alene. Teori og praksis må ind i en vekselvirkning for at sikre læringen både for de, der skal udvikle nye teorier og forbedre vores indsigt og for de, der skal forbedre virkeligheden. Arbejdet med samspillet mellem teknologi, organisation og ledelse giver 6

7 mulighederne for brug af teknologi til gavn for både samfund, forretning og den enkelte. Teknologivalg er ikke blot en banal disciplin. Den stiller krav til sin udøver. Det er ikke nok at være den kvalificerede fagmand eller den begejstrede entreprenør. Muligvis er der nogle fælles kendetegn for god ledelse. De kan give de, der udøver ledelse i praksis kort på hånden til at få succes i teknologivalget, indførelsen og anvendelsen. Konsekvens Dialog Holdning Mål Figur 5 Blandt kendetegnene de mere sikre kort kan nævnes følgende: mål, holdning, dialog og konsekvens. Hvad bør, kan og vil ledelsen? Formuleringen må indebære stillingtagen til kriterierne for brug af blandt andet teknologien i organisationens tjeneste. Holdningen afspejler de værdier, som ledelsen bygger beslutningerne på, og som bredt set må have accept hos interessenterne både de interne og de eksterne. Dialogen tjener til en stadig udveksling og udvikling af viden i netværk, der gør det muligt dels at forholde sig til omgivelserne dels at opbygge fælles kompetence og erfaringer. Konsekvens er villighed til handling bestemt af de tre andre kendetegn. 7

8 Hvem er det så, der træffer valgene eller skal gøre det? Dagligt træffes der i den private og offentlige sektor massevis af beslutninger med hensyn til valg af teknologi. Det er både nødvendigt og selvfølgeligt. Kvaliteten af beslutningerne afhænger af bevidstheden om teknologien og konsekvenser hos de personer, der træffer valgene. Selve det at lede teknologi er at give rammer for valg og ændre rammerne afhængig af udviklingsstade for både teknologien og det produkt eller den ydelse, som skal blive resultatet af indsatsen på teknologiområdet. Ledelse og teknologi kan ikke sættes på en formel, men indebærer en vekslen mellem kaos og struktur styret af folk, der kan skabe enkelthed i vores komplekse verden. Disse folk kommer ikke nødvendigvis fra en bestemt uddannelsesretning. Skal organisationen sikres et teknologivalg, der er samstemt med omgivelser og medarbejdere, så kan en enkelt uddannelsesretning ikke tilbyde den rigtige løsning. Også på dette område skal der en tværorganisatorisk indsats til og en indsigt og forståelse for teknologiens muligheder og begrænsninger uanset om det er produktet, processen eller styringen, der er udgangspunktet for den teknologiske forandring. Referencer: 1) Maack, Petur (1975). Teknologisk udvikling i den industrielle virksomhed. AMT-publikation, 1975, nr ) Pedersen, Robert Storm. Smil og lune. Carit Andersens Forlag, København Gengivet med tilladelse af Storm P. Museet. 3) Grant, Robert M. The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. California Management Review, Spring ) MT Awards for Manufacturing. Management Today in association with Cranfield School of Management and in partnership with the DTI, Artiklen er et uddrag fra bogen: Viden om ledelse. Udgivet af Børsens Forlag i 2004 i anledningen af Steen Hildebrandts 60 års fødselsdag. ISBN:

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet Alle taler om ledelse..... Denne artikel hævder, at de gamle ledelsesdyder stadigvæk har deres berettigelse, måske oven i købet i styrket anvendelse. Som

Læs mere

Hvor langt bør, kan og vil rådgiveren gå i forhold til virksomheden? Jan Bendix

Hvor langt bør, kan og vil rådgiveren gå i forhold til virksomheden? Jan Bendix Hvor langt bør, kan og vil rådgiveren gå i forhold til virksomheden? Jan Bendix Resumé Artiklen argumenterer for, at ansvarlighed fra rådgivers side bliver stadig mere efterspurgt af iværksætteren - og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

2. Modstanden mod systemledelse styring

2. Modstanden mod systemledelse styring Dialog mellem ledelsesniveauerne hvorfor er det så svært? Uddannelseschef Annemette Digmann (Århus Amts Uddannelsesafdeling) og vicekontorchef Claus I. Sørensen (Økonomisk Afdeling, Århus Amt) I denne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere