Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker"

Transkript

1 Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker

2 Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafi sk Enhed 07-42

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 6 2. Hvad er MRSA? 6 3. Lovgrundlag 6 Anmeldelse af MRSA 7 4. Hvem skal undersøges for MRSA? 7 Ved udbrud/uventet fund på sygehuse 7 Uden for sygehusene generelt 8 5. Behandling af MRSA-positive 8 Hvad består behandlingen af? 8 Opfølgning efter behandling af bærertilstand 8 6. Arbejdsvilkår som MRSA-smittet 9 Hvis jeg ikke kan behandles for MRSA 9 7. Hvor henter jeg mere information, hjælp og vejledning 9 Samarbejds- og sikkerhedsorganisationens rolle 10 Hvor fi ndes der mere materiale om MRSA? 11 3

4 Forord Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet denne informationsfolder for at henlede opmærksomheden på Sundhedsstyrelsens vejledning om methicillinresistente stafylokokbakterier (MRSA), Forebyggelse af spredning af MRSA. Vi vil med folderen sætte fokus på dine arbejdsvilkår, hvis du som sygeplejerske bliver smittet med MRSA eller kommer i berøring med smittebærere i forbindelse med dit arbejde. Som noget nyt skal der foretages anmeldelse til Statens Serum Institut, når en person får påvist MRSA for første gang. Det gælder både for patienter og for sundhedspersonale. Vedkommende, der er blevet smittet med MRSA, skal fremover have udleveret et kort, der skal fremvises ved hospitalsbesøg, i lægekonsultationer, hos tandlægen eller ved anden kontakt med sundhedsvæsenet indtil et år efter, der ikke længere kan påvises MRSA. Det er arbejdsgiverne og de lokale ledelser af de forskellige enheder (fx en sygehusafdeling, et plejehjem eller i hjemmeplejen), der har ansvaret for, at de forebyggende foranstaltninger efterleves. Det er Dansk Sygeplejeråds forhåbning, at Sundhedsstyrelsens vejledning sammen med denne vejledning vil være med til at skabe en mere ensartet ledelse og rådgivning af personale, når der er mistanke om tilfælde af smitteudbrud eller konkrete smittede medarbejdere. Connie Kruckow Formand 5

5 1. indledning Forekomsten af infektioner med den methicillinresistente stafylokokbakterie (MRSA) er steget de senere år i Danmark. Tidligere blev MRSA især fundet hos indlagte patienter, der var smittet i udlandet. Som noget nyt fi ndes bakterien nu også uden for sygehusene, fx på plejehjem. Sundhedsstyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at slå fast, at der skal ske et løft af det generelle hygiejniske niveau i primærsektoren, hvor der skal overholdes de samme forholdsregler for håndhygiejne og brug af personlige værnemidler som gælder for personale på sygehuse. Forekomsten er stadig lav i forhold til mange andre lande i Europa, men for at holde forekomsten på et lavt niveau har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en national vejledning for at forebygge spredning af MRSA. 2. hvad er mrsa? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus - gule stafylokokker, der har udviklet resistens overfor methicillin. Alle mennesker bærer hvide stafylokokker, som ikke giver anledning til sygdom, og mange bærer gule stafylokokker i perioder uden at være syge. MRSA kan dog i nogle tilfælde give anledning til mindre alvorlige sygdomme som børnesår og bylder hos raske individer. Mennesker, der i forvejen er syge eller svagelige, har størst risiko for at få alvorlige infektioner forårsaget af MRSA, især i form af lungebetændelse og blodforgiftning, der skal behandles med antibiotika. Sundhedspersonale kan overføre MRSA fra en patient til en anden via forurenede genstande, eller fra sig selv til en patient. Smitterisikoen kan minimeres ved konsekvent udførelse af korrekt håndhygiejne og desinfektion af udstyr efter brug. For at begrænse smittespredningen er det derfor nødvendigt at øge indsatsen for at fi nde og fjerne bakterien hos den enkelte både inden for og uden for sygehusene. 6

6 3. lovgrundlag For at kunne undersøge personale i forbindelse med udbrud på sygehuse, plejehjem og lignende institutioner har Sundhedsstyrelsen på vegne af forskellige ansættelsesmyndigheder indhentet dispensation i henhold til Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet, nr. 286 af 26. april 1996 (Helbredslov). En sådan dispensation har også tidligere været gældende, men er nu opdateret, så den svarer til Sundhedsstyrelsens vejledning. Anmeldelse af MRSA Der skal som noget nyt foretages anmeldelse til Statens Serum Institut i de tilfælde, hvor en person får påvist MRSA for første gang - eller får påvist en anden MRSA subtype, end vedkommende tidligere har fået påvist. Anmeldelse skal foretages, uanset om personen har sygdomstegn eller ej. Det indebærer, at både tilfælde med klinisk infektion og tilfælde med asymptomatisk bærertilstand skal anmeldes. Første gang, der er påvist MRSA, får personen udleveret et kort, hvor det fremgår, at der er påvist MRSA og hvornår. Kortet skal vises ved hospitalsbesøg, i lægekonsultationer, hos tandlægen og ved lignende kontakt med sundhedsvæsenet indtil et år efter, at der ikke længere kan påvises MRSA. 4. hvem skal undersøges for mrsa? En person med MRSA kan enten have sygdom forårsaget af MRSA (være infi ceret) eller være rask smittebærer (være koloniseret). Bærertilstanden kan være kompliceret af andre lidelser (sår, kroniske lidelser, hudlidelser og sygdomme), der både øger risikoen for, at man bliver smittet med MRSA og også øger risikoen for, at man smitter andre. Visse bærertilstande kan være vanskelige at behandle, fx svælgbærertilstand. Ved udbrud/uventet fund på sygehuse Når der bliver fundet en patient med MRSA, skal de medpatienter, som har ligget på stue med den smittede under den aktuelle indlæggelse, undersøges. 7

7 Ved spredning uden for stuen skal alle afdelingens patienter undersøges, samt alt personale på afdelingen, der har haft patientkontakt (herunder også rengøringspersonale). Personalet undersøges før starten af arbejdet den pågældende dag for at undgå, at personale, der kun er forbigående kontamineret i forbindelse med en arbejdssituation, opfattes som MRSA-bærere. Som hovedregel kan personalet fortsætte arbejdet, mens der afventes podningssvar. De personer, der har særlige faglige kompetencer inden for hygiejne og forebyggelse af smitsomme sygdomme, er først og fremmest de kliniske mikrobiologer, hygiejnesygeplejerskerne, infektionsmedicinerne, og embedslægerne. Det anbefales altid at kontakte fx hygiejnesygeplejersken i tilfælde af påvist MRSA - og i tvivlstilfælde. Uden for sygehusene generelt Uden for sygehusene skal patienter undersøges som led i den sædvanlige kliniske udredning, fx for bylder. Infektioner, der ikke saneres som forventet, kræver særlig opmærksomhed. Raske husstandsmedlemmer behøver kun at blive undersøgt, hvis de arbejder i sundheds- eller plejesektoren, hvis de har sygdomstegn eller ved individuelle risikofaktorer (fx sår, kronisk hudlidelse og luftvejsinfektion). Det gælder også, hvis det er planlagt at behandle dem som led i husstandsbehandling af MRSA bærertilstand (se næste afsnit). 5. behandling af mrsa-positive Det er vigtigt at vide, at der kun er lille risiko for alvorlig sygdom hos i forvejen raske personer, som får påvist bakterien. Det anbefales alligevel, at hele husstanden gennemgår en kur for at fjerne bakterien og på den måde forebygge mindre alvorlige, men dog generende infektioner, som fx bylder og børnesår. Også for at hindre videresmitte til i forvejen syge og svækkede personer, der kan blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med MRSA. Hvad består behandlingen af? Alle i husstanden behandles samtidigt for at forhindre krydssmitte. Behandlingen varer i fem dage og omfatter 8

8 daglig brug af Mupirocin næsesalve daglig helkropsvask (inkl. hårvask) med Klorhexidinsæbe 4%. Sundhedsstyrelsens vejledning giver en udførlig vejledning i behandlingen. Opfølgning efter behandling af bærertilstand Ved udbrud af MRSA skal der iværksættes en række særlige hygiejneforanstaltninger, der er nøje beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning. Før de kan ophæves, skal de infi cerede/koloniserede personer undersøges et vist antal gange: Der tages prøver dag 7, 14 og 21 (minimumsintervaller) efter endt behandling, og der skal foreligge tre hold negative podninger For personale tilføjes en ekstra undersøgelsesgang dag 1 (efter endt behandling) for hurtigst muligt at kunne identifi cere behandlingssvigt. Denne podning medtælles ikke i de tre hold negative podninger. For andre kan man nøjes med én undersøgelse, tidligst 21 dage efter endt behandling, med mindre særlige forhold gør sig gældende. 6. arbejdsvilkår som mrsa-smittet Sundhedspersonale må som hovedregel møde på arbejdet, når de har modtaget mundtlig og skriftlig instruktion fra klinisk mikrobiologisk afdeling eller hygiejnesygeplejersken, og er startet i behandling for bærertilstand. De må ikke have symptomer på akut sygdom som luftvejsinfektion, sår eller bylder. I særligt følsomme arbejdssituationer, fx ved pleje af for tidligt fødte børn, samt hvis pågældende har individuelle risikofaktorer eller behandlingssvigt, kan der blive tale om omplacering efter aftale med arbejdsstedet, indtil pågældende er fundet fri for MRSA. Hvis jeg ikke kan behandles for MRSA For sundhedspersonale, der fortsat får påvist MRSA, må ledelsen træffe aftale om fx omplacering til et mindre følsomt arbejdsområde. Sådanne aftaler er et anliggende mellem pågældende og arbejdsgiveren. Erfaringer fra andre lande peger imidlertid på, at det er meget sjældent, det ikke lykkes at fjerne MRSA. 9

9 7. hvor henter jeg mere information, hjælp og vejledning Det er de enkelte arbejdsgiveres ansvar at efterleve Sundhedsstyrelsens vejledning, og du vil derfor kunne søge yderligere vejledning lokalt i din kommune eller region, hvor du er ansat. Der vil formentlig være en administrativ procedure eller vejledning om, hvorledes medarbejdere skal forholde sig i den enkelte kommune. Sundhedsstyrelsens vejledning er en beskrivelse af minimumskravene til arbejdspladsen. Har du spørgsmål i forhold til, hvad der gælder lokalt på arbejdspladsen i din kommune eller region, kan du henvende dig til ledelsen eller den lokale tillidsrepræsentant / fællestillidsrepræsentanten. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant kan henvendelse ske til DSR s lokale afdeling. Sundhedsstyrelsen har udgivet en meget beskrivende vejledning, der ligger i elektronisk form på styrelsens hjemmeside hvor du kan læse mere og hente de dertil hørende bilag. På sygehusene er der infektionshygiejnisk ekspertise i form af mikrobiologer og hygiejnesygeplejersker. Tilsvarende fi ndes almindeligvis ikke i kommunerne, der får en stor udfordring med at få adgang til hygiejnisk assistance, til at rådgive i konkrete situationer og til at undervise personale. Sundhedsstyrelsen slår fast at hygiejnesygeplejersken er en nøglefi gur i den henseende, og anbefaler derfor, at der bliver oprettet regionale MRSA-enheder, samt at der indgås lokale aftaler på hygiejneområdet. Egen læge vil også kunne kontaktes for vejledning og yderligere information i konkrete tilfælde. Samarbejds- og sikkerhedsorganisationens rolle Det er af stor vigtighed, at Sundhedsstyrelsens vejledning Forebyggelse af spredning af MRSA, drøftes i det centrale og lokale samarbejds- og sikkerhedsorgan. Dette for at der i fredstid kan aftales personalepolitiske principper og udarbejdes procedurer og retningslinjer for, hvordan de ansatte konkret skal forholde sig i forhold til den smittede eller det at være smittet. De lokale retningslinjer skal som minimum afspejle Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 10

10 Der bør ske en lokal drøftelse af blandt andet følgende: Skal den hygiejniske standard forbedres lokalt og i givet fald hvordan? Der bør udarbejdes instrukser til lokal implementering. Hvordan skal de enkelte medarbejdergrupper forholde sig, når en borger/patient er smittet? Kan den smittede medarbejder arbejde videre, mens denne undersøges for evt. smitte? Kan den smittede arbejde videre i sædvanlige omgivelser efter at eventuel smitte er konstateret? Hvordan skal en smittet medarbejder, der er i behandling, men er ansat i en afdeling med særligt modtagelige patienter, arbejde? Såvel tillids- og sikkerhedsrepræsentanten bør inddrages i drøftelser og beslutninger i forhold til patienter, borgere og medarbejdere, der er eller har været udsat for MRSA-smitte. Hvis der i en kommune eller på en anden arbejdsplads ikke er kontakt til specialister på det infektionshygiejniske område, bør det aftales, hvem der lokalt støtter, hvis/når MRSA opdages. Hvor findes der mere materiale om MRSA? På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du fi nde: Bilag 1: Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af den 6. oktober 2006 om lægers anmeldelse af MRSA Bilag 2: Kopi af forside af anmeldeblanket Bilag 3: Kopi af personligt MRSA-kort (Til MRSA-positiv person) Bilag 4: Behandling af bærertilstand (Til MRSA-positiv person og husstand) Bilag 5: MRSA-huskelister Bilag 6: Forløbsdiagram ved indlæggelse Bilag 7: Medlemmer af styregruppe og arbejdsgrupper Særskilte hygiejnebilag Hygiejniske forholdsregler, hospitaler Hygiejniske forholdsregler, plejehjem, plejeboliger og lignende institutioner Hygiejniske forholdsregler, hjemmepleje Hygiejniske forholdsregler, klinikker uden for hospitaler 11

11 DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax Grafisk Enhed

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere