1. Overordnet beskrivelse af processen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Overordnet beskrivelse af processen"

Transkript

1 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10: Hjælp i særlige tilfælde 81-85) Enkeltydelser er økonomisk hjælp til rimelig begrundede enkeltudgifter. Hjælpen kan søges hvis personen er ude for ændringer i sine forhold, f. eks. arbejdsløshed, sygdom, samlivsophævelse, og får en rimelig og nødvendig udgift, som personen ikke selv kan betale. Det er endvidere en betingelse, at personen ikke kunne forudse denne udgift. Herudover kan der ydes hjælp til udgifter til sygebehandling, tandbehandling, briller m.v. og udgifter ved samvær og til flytning. I disse situationer er der ikke krav om, at personen har været ude for ændringer i sine forhold. Ved ansøgning om enkeltydelse skal personen argumentere for sin ansøgning og redegøre for og dokumentere alle privatøkonomiske forhold. Hvis personen ikke opfylder betingelserne, meddeles afslag. Når sagsbehandleren modtager en ansøgning, vurderes det først om personen er berettiget til ydelsen. Dette afgøres på baggrund af personens og evt. ægtefælles økonomiske forhold samt i hvilket omfang personen er omfattet af den personkreds, der er omfattet af lovgivningen. Dernæst vurderes rimeligheden i den begrundede ansøgning. Dette er en skønsvurdering, der ofte tager udgangspunkt i kommunens vejledende retningslinjer. Der kan også søges enkeltydelser til afregning med alternativ modtager. Der er derfor en betydelig opgave knyttet til planlægning af udbetalingen. Udbetaling kan foregå direkte til ansøger, men evt. også til en leverandør i flere rater, hvis der er søgt om støtte til et behandlingsforløb. Skal det bevilgede beløb udbetales direkte til en leverandør eller behandler, f. eks. en tandlæge, indsender denne leverandør en elektronisk faktura, der betales direkte fra kommunens økonomisystem, og der sker en journalføring i kommunens ydelsessystem. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/14

2 1.1 Hændelse, som igangsætter processen Personen ansøger om enkeltydelse fordi personen har en ekstraordinær udgift, som personen ikke mener at kunne betale af den løbende forsørgelsesydelse eller sin indtægt 1.2 Der foreligger en ansøgning om enkeltydelse. 1.3 Processen afsluttes når enkeltydelsen er udbetalt (til personen eller alternativ modtager) eller gyldighedsperioden udløber, alternativt med, at der gives afslag på ansøgningen. 2. Aktivitetsbeskrivelser 2.1 Modtag ansøgning Beskrivelsen svarer til aktivitetsbeskrivelsen i Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp med nedenstående afvigelser. 2.2 Opret sag Beskrivelsen svarer til aktivitetsbeskrivelsen i Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp med nedenstående afvigelser. 2.3 Oplys sag (delproces) Vurder oplysninger Beskrivelsen svarer til aktivitetsbeskrivelsen i Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp med nedenstående afvigelser: Vurdering af oplysningerne kan føre til KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/14

3 behov for en ekstern vurdering Rådighedsberegning. - Dokumentation for det der søges om - Dokumentation for alle faste udgifter - Personoplysninger (samme som kontanthjælp) - (samme som kontanthjælp) - (Bagatelgrænsen i 14 stk. 1 nr.2 gælder ikke ved enkeltydelser) - Bolig (samme som kontanthjælp) - Mellemkommunal refusion - Social begivenhed (kun ved 81) - Børneydelser (hvis der søges beløb til børn) - Dokumentation for at borger ikke kan få banklån Se endvidere oversigt over anvendte sidst i dokumentet. - KMD Sag - Personoverblik - E-indkomst - Skat R75 - CPR - Statsforvaltningen Indhent supplerende oplysninger fra ansøger At indhente nødvendige oplysninger fra personen for at oplyse sagen med henblik på at træffe afgørelse. Personen oplyses om hvilke oplysninger, der mangler samt om den frist, der gælder for at afgive oplysningerne. Der oprettes erindringsadvis, så sagen kommer frem igen til videre behandling enten ved modtagelse af oplysninger eller ved udløb af fristen. Der mangler oplysninger fra personen i forbindelse med ansøgningen Personen er informeret om manglende oplysninger samt frist. Person, Sag, Ansøgning, Dokument. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/14

4 - KMD Sag Indhent ekstern vurdering At indhente en faglig vurdering fra en ekstern rådgiver (fx en tandlæge eller optiker) for at oplyse sagen med henblik på at træffe afgørelse. Oplys ekstern rådgiver (konsulent) om hvilke oplysninger eller vurdering, der ønskes samt om den frist, der gælder for at afgive oplysningerne. Der mangler en ekstern vurdering i forbindelse med ansøgningen Ekstern rådgiver er oplyst om hvilke oplysninger/vurderinger, der ønskes, samt frist for at levere disse. Person, Sag, Ansøgning, Ekstern rådgiver, Dokument. - KMD Sag - Ved indhentning af status/vurdering fra egen læge, gøres dette elektronisk ved nyt system Vurdér behov for partshøring Beskrivelsen svarer til aktivitetsbeskrivelsen i Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp med nedenstående afvigelser Foretag partshøring Beskrivelsen svarer til aktivitetsbeskrivelsen i Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp med nedenstående afvigelser. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/14

5 2.3.6 Beregn rådighedsbeløb At beregne personens og eventuel ægtefælles rådighedsbeløb ud fra sagens oplysninger med henblik på at vurdere om personen selv kan betale udgiften. Beregn rådighedsbeløb som forskel mellem indtægter og rimelige og nødvendige udgifter. Ikke medtagede udgifter skal begrundes Det er vurderet, at der er behov for at beregne rådighedsbeløbet for at oplyse sagen. Rådighedsbeløb er beregnet. - Sag - - Nogle kommuner benytter regneark der hentes uden for ydelsessystemet til dette. Regnearket kobles til sagen via ESDH. De markerer evt. godkendte og ikke godkendte poster. 2.4 Træf afgørelse (delproces) Afgør om ansøger er berettiget til den ansøgte ydelse At afgøre om ansøgeren er berettiget til den ansøgte ydelse. Der tages stilling til følgende: hvorvidt ydelsen bevilges, dvs. personen er omfattet af den personkreds, som er berettiget til ydelsen, og udgiften skønnes rimelig og personen ikke selv kan betale hvorvidt ansøgningen afslås. hvorvidt personen er berettiget til ydelse efter anden lovgivning. Såfremt ydelsen bevilges, tages stilling til beløbets størrelse samt hvorvidt ydelsen er tilbagebetalingspligtig. Start- Sagen er oplyst tilstrækkeligt til, at der kan træffes afgørelse. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/14

6 betingelse Der er truffet afgørelse i sagen. Ydelse, Sag, Bevilling, Tilbagebetalingspligt. KMD- Sag Meddel afslag med klagevejledning At meddele personen, at vedkommendes ansøgning er afslået. Meddel personen begrundet afslag med tilhørende klagevejledning. Begrundelse for hvorfor nogle udgifter ikke medtages indskrives i meddelelsen. Der er truffet afgørelse om afslag. Afgørelse samt klagevejledning er afsendt til personen. - Sag - KMD Sag Overdrag sag til anden afdeling At overdrage en sag, der ikke kan afgøres i ydelsescentret, til en anden del af forvaltningen. Sagen overdrages til rette del af den kommunale forvaltning. I sagsbehandlingen er det konstateret, at en afgørelse ikke kan træffes i ydelsescentret, men skal træffes i anden del af den kommunale forvaltning. Sagen er overdraget til den anden del af den kommunale forvaltning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/14

7 2.4.4 Meddel ansøger om bevilling At meddele at det ansøgte er bevilget Meddel personen at ydelsen er delvist eller helt bevilget. Der er truffet afgørelse om bevilling. Bevillingsskrivelsen er sendt til personen. Bevilling KMD Sag 2.5 Planlæg udbetaling At planlægge effektueringen af bevillingen, dvs. den eller de udbetalinger, der skal foretages. Det fastlægges hvem der skal modtage det bevilgede beløb (ansøger eller alternativ modtager, fx tandlæge eller terapeut). Orientér (under forudsætning af personens accept) eventuelt kreditor om, at regningen skal sendes til kommunen. Fastlæg hvornår og hvordan ydelsen udbetales, fx som engangsbeløb mod regning, som ramme der udbetales i rater eller straks til ansøger. Den bevilgede ydelse skal udbetales Det er planlagt hvordan og til hvem ydelsen skal udbetales. - Bevilling KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/14

8 2.6 Udbetal og følg op (subproces) Bestil udbetaling At bestille en konkret udbetaling i henhold til det planlagte. Udbetaling bestilles med beløb, modtager og tidspunkt mv. Såfremt beløbet udbetales til personen sendes en udbetalingsspecifikation. Det er afgjort, hvem der skal modtage det bevilgede beløb Udbetaling er bestilt og der er eventuelt afsendt udbetalingsspecifikation til personen. Udbetalingsspecifikation KMD Aktiv Modtag nye oplysninger om ændringer At modtage og vurdere oplysninger, som modtages mens enkeltydelses-sagen er aktiv. Den nye oplysning modtages og vurderes. En modtaget oplysning kan give anledning til genoplysning (fx oplysninger om, at personen får midlertidigt arbejde, får formue, eller personen begynder eller afslutter et tilbud efter beskæftigelsesloven eller, at personens civilstand ændres) vurderes ikke at have konsekvenser for sagen. Der er modtaget oplysninger fra tredjepart eller borgeren selv. Den modtagne oplysning er modtaget og det er vurderet om oplysningen - ingen konsekvenser har. - giver anledning til genoplysning af sagen. - Sagsopfølgning, nye oplysninger fra borger, advis eller 3.mand. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/14

9 - Advis i KMD-aktiv Modtag regning At modtage og registrere en regning fra en alternativ modtager. Det kontrolleres, at regningen matcher med bevilling og sagens oplysninger. Regningen registreres på sagen. Regningen betales eller afvises. Der er modtaget en regning fra en alternativ modtager. Regningen er registreret, betalt eller afvist. - Afgørelsen - Sag - Regningen. - KMD-sag - Betaling af elektronisk regning i OPUS eller betaling af regning i KMD-aktiv - Journalisering i KMD-sag. Evt. indscanning af elektronisk regning til sagen og omkontering til KMD-aktiv. 2.7 Afslut sag Beskrivelsen svarer til aktivitetsbeskrivelsen i Behandling af forsørgelsesydelser, Kontanthjælp med nedenstående afvigelser. 2.8 ved oplysning af sag Ydelse Paragraf Oplysning Hvorfra kommer oplysningen Enkeltudgifter Aktivlovens 81 Social begivenhed/ændring i personens forhold Borger m.v. Årsag til at behovet er opstået (uforudset udgift) Borger KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/14

10 Ydelse Paragraf Oplysning Hvorfra kommer oplysningen Udgiften til det ansøgte Borger, udlejer, forsyningsselskaber m.v. m.v., Bilbasen,, borger, f.eks. udland KMD f.eks. pension og boligstøtte, lønsedler, fx dusørindtægt v. indsatte ( 29) Dokumentation for afslag på lån Borgerens bank Udgiftens betydning for personen Personen Bopæl/ophold Persondata, UIP vedr. ophold Sagsakter Tidligere bopælskommune Persondata, Personen v. børn i udlandet Sygebehandli ng Aktivlovens 82 Ydelsen er lægeligt velbegrundet Borger, læger, tandlæger m.v. Behandlingstilbud, antal behandlinger og priser Borger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter m.v. Vurderinger fra tandlæge eller lægekonsulent Tandlægekonsulent eller lægekonsulent m.v., Borger KMD f.eks. pension og boligstøtte Persondata Medicinforbrug seneste 3 mdr. Borger, apotek Samværsudgif ter vedrørende børn Aktivlovens 83 Udgift til rejse, kost, overnatning, aktiviteter, entréer, forlystelser m.v. Resultat af forelæggelse for Udenrigsministeriet bortførte børn Forældremyndighed, dok. vedr. samvær eller samværsresolution Bopæl/ophold Billetter rejseplanen m.v. m.v. KMD f.eks. pension og boligstøtte, børnefamilieydelse Udenrigsministeriet Persondata, evt. anden forælder Persondata, UIP vedr. ophold KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/14

11 Ydelse Paragraf Oplysning Hvorfra kommer oplysningen Forsørgelse af forældreløse Flyttehjælp Enkeltudgifter Aktivlovens 84 fra børnetilskud m.v. KMD Børneydelse Pensionsudbetalinger/forsikringer Pensionsselskaber KMD eindkomst Børnenes eventuelle egne indtægter Lønsedler KMD eindkomst Indestående på forvaltningskonti (renter heraf) Bankernes forvaltningsafdelinger (renter heraf) R75 banker, KMD-SAG Forskudsvis udbetaling af børnebidrag KMD Underholdsbidrag Aktivlovens 85 Årsag til flytning boligmæssig forbedring/forbedring af arbejdsmæssige muligheder Tilbud fra flyttefirmaer Udkast til lejekontrakter Tilknytning til tilflytningsland tilbud om arbejde Bopæl Borger m.fl. m.v., Borger KMD f.eks. pension og boligstøtte Flyttefirmaer Boligselskaber samt private udlejere Borger arbejdsgiver mv. Persondata Borger, Persondata Integrationsl ovens 35 Social begivenhed Borger m.v. Årsag til at behovet er opstået (uforudset udgift) Borger Udgiften til det ansøgte Borger, udlejer, forsyningsselskaber m.v. Dokumentation for afslag på lån Udgiftens betydning for personen Bopæl/ophold Sagsakter m.v., Bilbasen. Borger KMD f.eks. pension og boligstøtte Borgerens bank Personen Persondata, UIP vedr. ophold Tidligere bopælskommune Persondata KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/14

12 Ydelse Paragraf Oplysning Hvorfra kommer oplysningen Sygebehandli ng Integrationsl ovens 36 Ydelsen er lægeligt velbegrundet Borger, læger, tandlæger m.v. Behandlingstilbud, antal behandlinger og priser Borger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter m.v. Vurderinger fra tandlæge eller lægekonsulent Tandlægekonsulent eller lægekonsulent m.v., Borger KMD f.eks. pension og boligstøtte Persondata Medicinforbrug seneste 3 mdr. Borger, apotek Samvær med børn Integrationsl ovens 37 Udgift til rejse, kost, overnatning, aktiviteter, entréer, forlystelser m.v. Resultat af forelæggelse for Udenrigsministeriet bortførte børn Forældremyndighed, dok. vedr. samvær/samværsresolution Bopæl/ophold Billetter rejseplanen m.v. m.v., borger KMD f.eks. pension og boligstøtte Udenrigsministeriet Persondata, evt. anden forælder Persondata, UIP vedr. ophold Persondata Forsørgelse af børn Integrationsl ovens 38 fra børnetilskud m.v. KMD Børneydelse Pensionsudbetalinger/forsikringer Pensionsselskaber KMD eindkomst Børnenes eventuelle egne indtægter Lønsedler KMD eindkomst Indestående på forvaltningskonti (renter heraf) Bankernes forvaltningsafdelinger (renter heraf) R75 banker Forskudsvis udbetaling af børnebidrag KMD Underholdsbidrag Persondata Flytning Integrationsl ovens 39 Årsag til flytning boligmæssig forbedring/forbedring af arbejdsmæssige muligheder Borger m.fl. m.v., Borger KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/14

13 Ydelse Paragraf Oplysning Hvorfra kommer oplysningen KMD f.eks. pension og boligstøtte Tilbud fra flyttefirmaer Flyttefirmaer Udkast til lejekontrakter Boligselskaber samt private udlejere Tilknytning til tilflytningsland tilbud om arbejde Borger arbejdsgiver mv. Persondata Repatriering Repatriering slovens 7 til rejsen til transport af personlige ejendel til transport af udstyr Behov for hjælp til etablering til erhvervsudstyr til sygeforsikring til lægeordineret medicin til personlige hjælpemidler Hjælp til nødvendig vaccination Dokumentation for afslag på lån Bopæl/ophold Brev vedr. vejledning, vurdering af opfyldelse af krav Bankkonto i hjemland Godkendelse ved forlængelse af fortrydelsesretten Godkendelse ved behov for ansøgning (særlige regler) Fly-, jernbane, busselskaber m.v., borger Fragtselskaber m.v Fragtselskaber m.v Borger m.fl. Borger m.fl. Forsikringsselskaber m.v. Læger og apoteker Læger, bandagister, håndskomagere m.v. Læger m.v. m.v., Borger KMD f.eks. pension og boligstøtte, lønsedler Borgerens bank Persondata, UIP vedr. ophold Dansk Flygtningehjælp Borger Udlændingeservice Ministeriet Boligudgifter under repatriering Repatriering slovens 8 Hjælp i ganske særlig tilfælde til boligudgifter "En del af ovenstående", dok. for boligudgifter i hjemlandet Husleje Leveattest Regninger fra udlejere Hjemlandet KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/14

14 Ydelse Paragraf Oplysning Hvorfra kommer oplysningen Efterlevelsesh jælp Aktivlovens 85 a Oplysning om dødsfald ægtefælle eller samlever fra afdøde Persondata, ansøgning, pensionsafd. Borger eindkomst Borger R75 Totaloversigt fra bank m.v. Borger KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/14

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere