Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt"

Transkript

1 Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr af 27. december 1996, lov nr af 23. december 1998, lov nr. 493 af 7. juni 2001og 108 i lov nr af 12. december 2005, og i medfør af 61, stk. 2, og 62, stk. 1, i lov nr af 12. december 2005 om lægemidler, fastsættes: Kapitel 1 Ordination og receptpligt 1. Ved en recept forstås en forskrift (ordination) fra en læge, tandlæge eller dyrlæge om udlevering af lægemidler fra et apotek. Stk. 2. Ordination kan ske skriftligt, elektronisk (Edifactrecept), via telefax eller telefonisk. Stk. 3. Læger og tandlæger kan som led i deres virksomhed ordinere lægemidler til brug for bestemte personer, til brug i praksis eller til eget brug. Læger, der har tilladelse efter apotekerlovens 8, kan som led i deres virksomhed endvidere ordinere lægemidler til videreudlevering. Dyrlæger kan som led i deres virksomhed ordinere lægemidler til brug for bestemte dyr, til brug i praksis eller til videreudlevering. Stk. 4. En recept kan af den ordinerende læge anvendes til at meddele apoteket, at et af lægen tidligere ordineret lægemiddel, der dosisdispenseres, skal seponeres. 2. Ved afgørelsen af, hvilke lægemidler der skal være receptpligtige, lægges der især vægt på, om lægemidlerne 1) direkte eller indirekte kan frembyde sundhedsfare, selv ved normal brug, hvis de anvendes uden lægeligt tilsyn, 2) direkte eller indirekte frembyder sundhedsfare, fordi de hyppigt og i stort omfang anvendes ukorrekt, 3) indeholder stoffer eller præparater, hvis virkning eller bivirkninger det er nødvendigt at overvåge, eller 4) skal indgives parenteralt (indsprøjtes eller lignende). Stk. 2. Det fremgår af Medicinpriser, om et lægemiddel er receptpligtigt, og om det er underkastet særlig overvågning, jf Uanset bestemmelsen i 2, stk. 1, er følgende lægemidler altid receptpligtige: 1) Magistrelle lægemidler. 2) Lægemidler, for hvilke der ikke er udstedt markedsføringstilladelse. 3) Lægemidler, bortset fra de med udleveringsbestemmelse»hv«, der er beregnet til fødevareproducerende dyr. 4) Lægemidler til dyr, til hvilke der ansøges om markedsføringstilladelse og som indeholder et nyt lægemiddelstof, hvis anvendelse har været godkendt i mindre end fem år. 4. Ved afgørelsen af, hvilke lægemidler der skal underkastes særlig overvågning, jf. 15 og 64, lægges der især vægt på, om lægemidlerne 1) indeholder euforiserende stoffer, der er optaget på liste B i bilag 1 til bekendtgørelse om euforiserende stoffer, i mængder der ikke er undtaget fra bestemmelserne i nævnte bekendtgørelse, 2) ved ikke forskriftsmæssig brug kan være forbundet med risiko for misbrug og afhængighed, eller 3) indeholder stoffer med nye eller særlige egenskaber, som af sikkerhedsmæssige grunde bør omfattes af en særlig overvågning. Kapitel 2 Recepters indhold og gyldighed Fælles regler for læge-, tandlæge- og dyrlægerecepter 5. En recept skal affattes tydeligt og let læseligt. Den må ikke indeholde forkortelser eller tegn, som gør forståelsen tvivlsom eller afhængig af aftaler mellem receptudstederen og apoteket. Stk. 2. En recept skal og må kun indeholde de oplysninger, som kræves i denne bekendtgørelse, samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige af hensyn til apotekets ekspedition af recepten. Stk. 3. En recept må ikke bestå af flere ark. Dette gælder dog ikke telefonrecepter. 6. En recept skal indeholde

2 1) dato for udstedelse, 2) receptudstederens håndskrevne underskrift og 3) påtrykte eller påstemplede oplysninger om receptudstederens navn, stilling, adresse og telefonnummer. Stk. 2. En recept på lægemidler til eget brug skal indeholde påtegningen:»til eget brug«. Stk. 3. En recept på lægemidler til brug i receptudstederens praksis skal indeholde påtegningen:»til brug i praksis«. 7. En recept på et lægemiddel, hvortil der er udstedt markedsføringstilladelse, skal indeholde lægemidlets navn, lægemiddelform, styrke (hvis lægemidlet findes i flere styrker) og mængde. Styrke og mængde skal anføres entydigt og på en sådan måde, at ændringer ikke kan foretages. Receptudstederen kan ved at understrege mængden tilkendegive, at denne ikke må fraviges, jf. 31. Stk. 2. En recept på et lægemiddel, som skal dosisdispenseres, skal indeholde de i 7, stk. 1, 1. pkt. nævnte oplysninger og påtegningen»dosisdispensering«. Mængden kan angives som en tidsperiode på højest 2 år, hvori der løbende skal dosisdispenseres. Har receptudstederen anført»kopi ønskes«, skal apoteket fremsende kopi af doseringskort til receptudstederen. Stk. 3. Skal udlevering af et lægemiddel der bliver dosisdispenseret, bringes til ophør, skal recepten indeholde de i 7, stk. 2, 1. pkt. nævnte oplysninger og påtegningen»seponeres«. Med mindre andet er anført på recepten, effektueres seponeringen med virkning fra først kommende udlevering. Stk. 4. En recept på et magistrelt lægemiddel skal angive lægemidlets sammensætning, eventuelle fremstillingsforskrifter samt mængde. Mængden skal anføres entydigt og på en sådan måde, at ændringer ikke kan foretages. 8. En recept skal indeholde oplysning om indikationen, doseringen og eventuel relevant anvendelsesmåde. Doseringen angives med pr. gang og antal gange pr. tidsenhed (dag, døgn, ugedage, måned e.l.). Anvisningen på recepten skal være let forståelig. Stk. 2. Ordineres et lægemiddel i en ikke sædvanlig dosis, skal dosis understreges eller angives med både tal og bogstaver. Ordineres et lægemiddel til en ikke sædvanlig anvendelse, skal anvendelsen understreges. Stk. 3. Receptudstederen kan udlevere en skriftlig doseringsvejledning i stedet for at anføre doseringen på recepten. På recepten anføres i så fald:»dosering efter skriftlig anvisning«. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for recepter til eget brug, til brug i praksis, eller til videreudlevering samt for recepter, hvorefter udlevering af et lægemiddel, der dosisdispenseres, skal bringes til ophør. 9. Eventuelle oplysninger om, hvor mange gange og med hvilke mellemrum et lægemiddel må udleveres, skal anføres umiddelbart under den ordination, oplysningen vedrører. Oplysningen skal være let forståelig. 10. En recept er gyldig i 2 år efter udstedelsen. Receptudstederen kan dog ved påtegning på en recept angive, at dens gyldighed skal ophøre på et tidligere tidspunkt. Læge- og tandlægerecepter 11. Læge- og tandlægerecepter skal skrives på receptblanketter udformet af Sygesikringens Forhandlingsudvalg i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, medmindre særlige forhold forhindrer dette, jf. dog 15, stk. 1. Stk. 2. De i 6-9 og nævnte oplysninger skal anføres direkte på receptblanketten. Receptudstederen må ikke påføre receptblanketten etiketter e.l. 12. En læge- eller tandlægerecept skal indeholde følgende oplysninger, hvis receptudstederen er i besiddelse af den pågældende betegnelse eller det pågældende nummer: 1) For lægers vedkommende: Speciallægebetegnelse og ydernummer eller sygehusafdelingskode. 2) For tandlægers vedkommende: Ydernummer. 13. Alle elektronisk udstedte/udskrevne lægerecepter skal være påført koder for henholdsvis indikation og dosering i det omfang, de fremgår af den elektroniske udgave af Medicinpriser. 14. En recept skal indeholde oplysning om navn, adresse og CPR-nr. på den person, lægemidlet ordineres til eller seponeres fra. Hvis personens CPR-nr. undtagelsesvis ikke kan fremskaffes, anføres:»kan ikke fremskaffes«. Hvis personen ikke har fået tildelt et CPR-nr. anføres:»ikke tildelt«. Stk. 2. Hvis et barn under 16 år endnu ikke er forsynet med et sygesikringsbevis, anføres en af forældrenes CPR-nr. samt barnets fødselsdato, uanset om barnet har fået tildelt CPR-nr.

3 Stk. 3. Hvis et lægemiddel, som ikke er forsynet med advarsel om, at det kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner, jf. bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler, skal forsynes med advarselssymbol, anføres dette umiddelbart under ordinationen. 15. En læge eller tandlæge skal ved ordination af et lægemiddel, der i henhold til 4 er underkastet særlig overvågning, anføre eller oplyse sit CPR-nr., medmindre ordinationen sker ved en Edifactrecept, hvor receptudsteders autorisationsid er indeholdt. Hvis ordinationen ikke sker ved en Edifactrecpt og den receptudstedende læge eller tandlæge ikke ønsker at oplyse sit CPR-nr., skal ordinationen skrives på en særlig af Sundhedsstyrelsen udformet receptblanket. Stk. 2. Mængde og styrke skal angives med såvel tal som bogstaver, jf. dog 21, stk. 3. Stk. 3. Der må kun anføres én ordination på hver recept. Stk. 4. Ved ordination af metadon til patienter i langtidsbehandling kan det antal gange, lægemidlet kan udleveres, udvides. Der må dog højst ordineres til 1 måned. Ordinationen skal indtelefoneres eller overføres via Edifact. Udover de krav, som i øvrigt gælder for telefon- eller Edifactrecepter, skal recepterne indeholde lægens kontakttelefonnummer. Dyrlægerecepter 16. En dyrlægerecept skal indeholde følgende oplysninger, jf. dog stk. 2: 1) Dyrlægens autorisationsnummer. 2) Dyrets ejers navn og adresse. 3) Dyreart. 4) Kode for dyreart, aldersgruppe og ordinationsgruppe, jf. bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. Stk. 2. Ved ordination af lægemidler til brug i dyrlægens praksis skal recepten indeholde følgende oplysninger: 1) Dyrlægens autorisationsnummer. 2) Praksisnummer. 17. Hvis et lægemiddel skal anvendes til behandling af dyr, som holdes i erhvervsmæssigt øjemed, skal recepten påføres:»erhverv«. Stk. 2. Hvis et lægemiddel skal anvendes til behandling af dyr i dyrehold med CHR-nummer, skal recepten indeholde CHR-nummer. Stk. 3. Hvis et lægemiddel skal anvendes til behandling af dyr, hvis kød eller produkter anvendes til menneskeføde, skal recepten indeholde tilbageholdelsestider, såfremt der er tale om 1) et lægemiddel til dyr, der er godkendt til en anden dyreart, eller som anvendes i en ikke godkendt dosering, 2) et lægemiddel, der er godkendt til mennesker, eller 3) et magistrelt lægemiddel. 18. Ekspederede recepter på lægemidler til dyr eller en kopi af recepterne skal opbevares på apoteket i 3 år. Stk. 2. Kan en recept ekspederes flere gange, skal der tages kopi af recepten i forbindelse med hver ekspedition. Kapitel 3 Edifact-, telefon- og telefaxrecepter 19. Edifact-, telefon- og telefaxrecepter skal, med de afvigelser der er indeholdt i dette kapitel, affattes som foreskrevet i kapitel 2. Stk. 2. Dyrlæger må ikke anvende Edifactrecepter. 20. En Edifactrecept skal indeholde receptudsteders autorisationsid. 21. Edifactrecepter skal på apoteket udskrives på receptblanketter udarbejdet af Sygesikringens Forhandlingsudvalg i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, jf. 11. Modtagerapotekets nummer og ordet»edifactrecept«skal fremgå af udskriften. Stk. 2. Receptudstederens håndskrevne underskrift kan undlades på Edifactrecepter. Stk. 3. Angivelse af mængde og styrke med bogstaver kan undlades på Edifactrecepter, jf. 15. Stk. 4. Det skal fremgå af en Edifactrecept, hvilket edb-system receptudstederen anvender. Systemer til overførsel af Edifactrecepter skal være indrettet således, at receptudstederen har sikkerhed for, at recepterne overføres uændret til apoteket.

4 Stk. 5. Lægemiddelstyrelsen har opstillet en række anbefalinger til edb-systemer, der anvendes ved udstedelse, overførsel og modtagelse af Edifactrecepter. Anbefalingerne er offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens netsted og kan rekvireres hos Lægemiddelstyrelsen. Stk. 6. Patienten kan forlange at få en papirudskrift af Edifactrecepten udleveret fra det apotek, hvortil receptudsteder har sendt den. Dette gælder dog ikke, hvis recepten indeholder receptudsteders CPR-nr. 22. En telefaxrecept må kun overføres til apoteket fra receptudstederen, jf. dog 24. Stk. 2. En telefaxrecept skal af receptudstederen tydeligt mærkes:»telefaxrecept«. Stk. 3. En telefaxrecept fra en læge eller tandlæge skal affattes på den i 11 nævnte receptblanket. 23. Indtelefonering af recepter må kun foretages af læger, tandlæger og dyrlæger personligt. Stk. 2. Receptudstederen skal ved indtelefonering give alle de oplysninger, der er foreskrevet for skriftlige recepter. Stk. 3. Indtelefonering af recepter bør kun ske, når særlige forhold taler for det. Stk. 4. En kopi af telefonrecepter skal opbevares på apoteket i 3 måneder. 24. En telefax- eller telefonrecept kan i særlige tilfælde, hvor væsentlige hensyn til patienten tilsiger det, overføres fra et apotek til et andet. Stk. 2. En Edifactrecept, der efter 21, stk. 6, ikke må udleveres til patienten, kan med telefax overføres fra det apotek, der har modtaget recepten, til et andet apotek. Stk. 3. Det apotek, der overfører en recept til et andet apotek, skal kunne dokumentere handlingsforløbet og begrundelsen for overførslen. Det apotek, der modtager recepten, skal udvise særlig agtpågivenhed i forbindelse med ekspedition af recepten. Kapitel 4 Udenlandske recepter 25. Recepter udstedt af læger, tandlæger eller dyrlæger, der er autoriseret i et EU-land, og som uden at have fået autorisation i Danmark under et midlertidigt ophold her i landet udøver læge-, tandlæge- eller dyrlægevirksomhed, er omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Recepter udstedt af læger, der er autoriseret i Finland, Island, Norge eller Sverige, er omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Derudover gælder følgende særlige bestemmelser: 1) Recepterne skal være udstedt i den receptudstedende læges hjemland. 2) Recepterne må ikke tidligere være blevet ekspederet uden for receptudstederens hjemland. 3) Recepterne må ikke ekspederes senere end 1 år efter, at de er udstedt eller fornyet. 4) Recepterne må ikke overføres elektronisk, indtelefoneres eller telefaxes. 5) Recepter på de i 4 nævnte lægemidler må ikke ekspederes. 6) Recepter på godkendte lægemidler, det vil for Danmarks vedkommende sige recepter på lægemidler, for hvilke der er udstedt en markedsføringstilladelse, må kun ekspederes, hvis lægemidlet er markedsført i Danmark og i den receptudstedende læges hjemland med samme kvantitative indhold af virksomt stof og fremtrædende som hidrørende fra samme fremstiller. Kapitel 5 Receptekspedition 26. Apoteket må kun udlevere receptpligtige lægemidler, når der foreligger en gyldig recept. Stk. 2. Apoteket kan dog udlevere et receptpligtigt lægemiddel, der er synonymt med det ordinerede lægemiddel, hvis 1) apoteket ikke har det ordinerede lægemiddel på lager, og 2) patienten må antages at kunne lide alvorlig helbredsmæssig skade, såfremt det synonyme lægemiddel ikke udleveres, og behandlingen af patienten derfor udsættes. 27. Apotekeren skal tilrettelægge arbejdsgange og rutiner på apoteket på en sådan måde, at der er forsvarlig kontrol med og sikkerhed for, 1) at de recepter, der ekspederes, er affattet efter reglerne i kapitel 2-4, 2) at angivelse af styrke, dosering og anvendelsesområde skønnes at være korrekt, og at eventuelle interaktionsspørgsmål er afklaret, 3) at recepten bliver ekspederet og lægemidlerne mærket i overensstemmelse med receptens anvisninger og forskrifterne i denne bekendtgørelse, og

5 4) at kunden i fornødent omfang vejledes om lægemidlernes anvendelse m.v. Stk. 2. Apotekeren skal udarbejde en instruks, der beskriver arbejdsgange, kompetenceforhold m.v. i forbindelse med modtagelse og ekspedition af recepter og udlevering af receptordinerede lægemidler. Stk. 3. Apotekeren skal påse, at arbejdsgange og rutiner muliggør, 1) at det i mindst 3 måneder efter ekspeditionen af en recept kan opklares, hvem der har medvirket ved den i stk. 1, nr. 1, 2, og 3, nævnte kontrol, og 2) at de statistiske oplysninger, som apoteket skal tilvejebringe efter 45, kan udarbejdes. Stk. 4. Apotekeren skal sørge for, at det personale, der udfører receptekspedition efter stk. 1 og 3, jf. bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale, i kraft af grundlæggende uddannelse og fortsat træning kan varetage opgaven forsvarligt. 28. Hvis en recept ikke er affattet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2-4, bortset fra 20, skal apoteket søge dette udbedret. Stk. 2. Hvis det ikke er muligt at få eventuelle fejl og mangler afhjulpet eller tvivl afklaret, må apoteket ikke ekspedere recepten, medmindre 1) patienten må antages at kunne lide alvorlig helbredsmæssig skade, såfremt lægemidlet ikke udleveres, og behandlingen af patienten derfor udsættes, eller 2) der ikke er nogen berettiget tvivl om, hvilket indhold receptudstederen har ønsket at give recepten. Stk. 3. Apoteket skal kunne dokumentere virksomheden efter stk. 1 og 2. Dokumentationen skal opbevares på apoteket i 3 år. 29. Apoteket skal hurtigst muligt underrette receptudstederen eller, såfremt der ikke foreligger en recept, patientens læge, hvis apoteket 1) udleverer et andet lægemiddel end det ordinerede, jf. 26, stk. 2, 2) ekspederer en recept i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at få fejl og mangler afhjulpet eller tvivl afklaret, jf. 28, stk. 2, eller 3) på andet grundlag i ganske særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til patientens helbred, udleverer et receptpligtigt lægemiddel, uden at der foreligger en gyldig, fejlfri og entydig recept. Stk. 2. Apoteket skal kunne dokumentere de i stk. 1 nævnte ekspeditioner. Dokumentationen skal opbevares på apoteket i 3 år. 30. Hvis et apotek bliver opmærksomt på, at flere receptudstedere ordinerer lægemidler til samme patient, og dette kan indebære helbredsmæssige risici for patienten, kan apoteket orientere receptudstederne om apotekets ekspedition af en recept, herunder om receptudstederens navn, patientens navn og CPR-nr., samt lægemidlets navn, styrke og dosering. Stk. 2. Apoteket skal kunne dokumentere handlingsforløbet og begrundelsen for, at receptudstederne er blevet orienteret om ekspeditionen. 31. Apoteket kan udlevere en pakningsstørrelse, der afviger med op til 1/10 af den ordinerede mængde. Hvis lægemidlet tilhører udleveringsgruppe»b«, jf. 64, eller hvis lægemidlet ikke er receptpligtigt, kan apoteket udlevere en pakningsstørrelse, der afviger med op til 1/4 af den ordinerede mængde. Stk. 2. Hvis receptudstederen ved understregning af den ordinerede mængde har tilkendegivet, at denne ikke må fraviges, skal apoteket udlevere en pakningsstørrelse, der svarer til ordinationen. Afviger den ordinerede mængde fra de pakningsstørrelser, som findes på markedet, skal apoteket udlevere den pakning eller de pakninger, som ligger nærmest den ordinerede mængde, jf. stk. 1. Stk. 3. Hvis receptudstederen har tilkendegivet, at recepten kan ekspederes flere gange med et nærmere fastsat tidsmellemrum, og apoteket udleverer en pakningsstørrelse, der afviger fra den ordinerede mængde, forkortes eller forlænges tidsmellemrummet forholdsmæssigt. Stk. 4. Den samlede mængde, der udleveres, skal så vidt muligt svare til den samlede ordinerede mængde. 32. Hvis et lægemiddel skal dosispakkes, jf. bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler, kan apoteket udlevere den mængde lægemidler, som ifølge doseringskortet skal anvendes i den periode, hvortil der dosispakkes. 33. Lægemidler til enkeltpersoner eller dyr skal af apoteket forsynes med følgende oplysninger på pakningen: 1) Personens navn eller dyrets art og dets ejers navn. 2) Barnets alder, hvis barnet endnu ikke er forsynet med sygesikringsbevis. 3) Brugsanvisning, jf. 8, stk. 1, og 17, stk. 3. 4) Dato for ekspeditionen. 5) Apotekets navn.

6 Stk. 2. Lægemidler til brug i receptudstederens praksis skal af apoteket forsynes med de i stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte oplysninger og receptudstederens navn. Stk. 3. Lægemidler til distribuerende læger og dyrlæger samt til ikke distribuerende læger til videreudlevering skal af apoteket forsynes med de i stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte oplysninger. Stk. 4. De oplysninger, som ifølge stk. 1-3 skal påføres lægemiddelpakningen, skal let læseligt være påtrykt eller maskinskrevet på en etiket, der placeres på emballagen. Hvis pakningen består af flere dele, skal etiketten så vidt muligt placeres på inderemballagen. Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 gælder ikke for dosisdispenserede lægemidler. 34. Hvis et lægemiddel efter receptudstederens anvisning skal forsynes med advarsel om, at det kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner, jf. 14, stk. 3, skal apoteket påføre advarselssymbol i form af en rød, ligesidet trekant, jf. bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler. 35. Apoteket skal ved hver ekspedition af en recept anføre følgende på recepten: 1) Dato for ekspedition. 2) Udleveret eller seponeret lægemiddel. 3) Udleveret eller seponeret mængde. 4) Apotekets navn. 36. Sammen med et receptordineret lægemiddel skal patienten have udleveret en kassebon eller, hvis dette ikke er muligt, anden form for dokumentation med følgende oplysninger: 1) Patientens CPR-nr. eller fiktive CPR-nr., jf. bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR). 2) Ekspeditionsnummer. 3) Dato for ekspedition. 4) Apotekets navn. 5) Lægemiddel (navn). 6) Forbrugerpris opdelt i patientandel og offentlige andele, herunder sygesikringstilskud. 7) Tilskudspris. 8) Saldo i CTR for tilskudspriser før ekspedition af recepten. 9) Slutdato for tilskudsperiode i CTR. 37. Når der ikke kan udleveres flere lægemidler på en recept, skal apoteket forsyne recepten med påtegning om, at den er annulleret. Stk. 2. Telefon- og telefaxrecepter er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 1, medmindre de udleveres fra apoteket. Stk. 3. Apoteket skal på forlangende udlevere ekspederede receptblanketter til kunden. Hvis en recept indeholder receptudstederens CPR-nr., skal dette slettes inden receptblanketten udleveres. 38. Apoteket skal udlevere det billigste lægemiddel i gruppen af apoteksforbeholdte lægemidler, jf. lægemiddellovens 64, stk. 1, og af vacciner som ifølge bilag 1 eller bilag 2 kan erstatte det ordinerede lægemiddel (substitution). Stk. 2. Omfatter ordinationen flere lægemidler med samme navn (direkte forhandlede og parallelimporterede) finder stk. 1 tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, finder ikke anvendelse, hvis receptudstederen udtrykkeligt på recepten har anført, at der ikke må ske substitution, jf. 41, stk. 1. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 1) Prisforskellen mellem det billigste lægemiddel i gruppen og det ordinerede lægemiddel er mindre end: a) 5 kr., såfremt det billigste lægemiddel i gruppen koster 100 kr. eller derunder, b) 5 pct. af prisen på det billigste lægemiddel, såfremt det billigste lægemiddel i gruppen koster mere end 100 kr., men mindre end 400 kr., eller c) 20 kr., såfremt det billigste lægemiddel i gruppen koster 400 kr. eller derover. 2) Der i forbindelse med dosisdispensering af lægemidler til navngivne brugere foreligger en særlig situation, hvor dosisdispensering af det billigste lægemiddel i gruppen ikke kan ske maskinelt, jf. apotekerlovens 11, stk. 1, nr ) Der i forbindelse med dosisdispensering af lægemidler til patienter, der behandles i primærsektoren, jf. bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler, 1, stk. 2, nr. 3, foreligger en situation, hvor prisforskellen mellem det billigste lægemiddel i gruppen og det ordinerede lægemiddel er mindre end 10 pct. opgjort ud fra billigste lægemiddelenhedspris i gruppen uanset pakningsstørrelse.

7 Stk. 5. Ved beregningen efter stk. 4, nr. 1, anvendes forbrugerprisen, jf. bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler samt ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler m.v. Omfatter ordinationen flere lægemidler med samme navn (direkte forhandlede og parallelimporterede), beregnes prisforskellen i forhold til dét af de ordinerede lægemidler, som apoteket har til hensigt at udlevere. Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stk. 1-5 kan brugeren forlange at få udleveret det ordinerede lægemiddel eller et hvilket som helst lægemiddel i gruppen af lægemidler, som ifølge bilag 1 eller bilag 2 kan erstatte det ordinerede lægemiddel. Det gælder dog ikke, hvis receptudstederen udtrykkeligt har anført på recepten, at der ikke må ske substitution, jf. 41, stk. 1. Ved dosisdispensering af lægemidler til navngivne brugere skal ønske om at få udleveret et bestemt lægemiddel, jf. 1. pkt., være fremsat senest ved afgivelse af bestilling eller genbestilling til det receptekspederende apotek. 39. Såfremt det ordinerede lægemiddel er optaget i Medicinpriser under gruppe HF eller HX, kan apoteket udlevere det billigste lægemiddel i gruppen af lægemidler, som ifølge bilag 1 eller bilag 2 kan erstatte det ordinerede lægemiddel. Apoteket må dog ikke foretage substitution, hvis receptudstederen udtrykkeligt har anført på recepten, at dette ikke må finde sted, jf. 41, stk Hvis et lægemiddel, der ordineres til dosisdispensering, både findes i pakningsstørrelser, der er optaget i Medicinpriser under udleveringsgruppe HF eller HX og pakningsstørrelser, der er apoteksforbeholdte, skal recepten ekspederes efter bestemmelserne i Hvis receptudstederen på recepten anfører:»ej S«, må apoteket ikke substituere det ordinerede lægemiddel med et andet lægemiddel. Stk. 2. Omfatter ordinationen flere lægemidler med samme navn (direkte forhandlede og parallelimporterede) uden at der i recepten er foretaget et entydigt valg af præparat, herunder ved angivelse af forhandler eller varenummer, kan apoteket se bort fra fravalgspåtegningen. 42. Apoteket må kun ekspedere Edifactrecepter, der opfylder følgende krav: 1) Recepten indeholder modtagerapotekets nummer og ordet»edifactrecept«. 2) Det fremgår af recepten, hvilket edb-system receptudstederen har anvendt. 3) Der er sikkerhed for, at receptudstederens edb-system er egnet til overførsel af Edifactrecepter, herunder at det opfylder de krav, der stilles af Lægemiddelstyrelsen. Stk. 2. Systemer til modtagelse af Edifactrecepter skal være indrettet således, at apoteket med sikkerhed kan 1) identificere receptudstederens identitet og 2) modtage recepterne uændret. Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen har opstillet en række anbefalinger til edb-systemer, der anvendes ved udstedelse, overførsel og modtagelse af Edifactrecepter, Anbefalingerne er offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens netsted og kan rekvireres hos Lægemiddelstyrelsen. 43. Apoteket skal nedskrive telefonrecepter på blanketter mærket:»telefonrecept«. Stk. 2. Apoteket må kun ekspedere telefax- og telefonrecepter én gang. Det gælder dog ikke ved ordination af metadon til patienter i langtidsbehandling, jf. 15, stk. 4. Stk. 3. Apoteket må kun ekspedere telefaxrecepter, som er modtaget på en af apotekeren ejet apoteksenhed. Kapitel 6 Opbevaring og indberetning af recepter på euforiserende lægemidler 44. Recepter på lægemidler, der i henhold til 4 er underkastet særlig overvågning, skal opbevares på apoteket i mindst 1 år, efter de er ekspederet. I stedet for den originale recept kan apoteket opbevare en kopi af recepten inkl. ekspeditionsoplysninger. 45. Apoteket skal foretage afskrift af dyrlægerecepter, der vedrører lægemidler, der i henhold til 4 er underkastet særlig overvågning. Afskriften skal foretages på særlige blanketter, som rekvireres i Lægemiddelstyrelsen. I stedet for at foretage afskrift på særlige blanketter kan apoteket udarbejde edb-lister indeholdende tilsvarende oplysninger. Stk. 2. Afskriftsblanketter eller edb-lister skal senest 15 dage efter månedens udgang indsendes til den stedlige fødevareregion. De recepter, der ligger til grund for afskriftsblanketterne eller edb-listerne, skal opbevares på apoteket i 3 år.

8 Kapitel 7 Medicinrekvisitioner 46. Ved medicinrekvisitioner forstås bestillinger (rekvisitioner) på apotek eller sygehusapotek af: 1) Lægemidler til medicindepoter (centrale lagre på sygehuse og andre behandlingsinstitutioner). 2) Receptpligtige lægemidler til sygehusafdelinger og afdelinger på lignende institutioner. 3) Receptpligtige lægemidler til a) amtskommunale behandlingssteder for stofmisbrugere, jf. sygehuslovens 16 b, og b) tilsvarende private behandlingssteder, som har indgået overenskomst med en amtskommune om lægelig behandling af stofmisbrugere. 4) Lægemidler til de særlige formål, der er nævnt i Medicinrekvisitioner skal være forsynet med dato, rekvirentens underskrift og påtrykte eller påstemplede oplysninger om rekvirentens (depotets, afdelingens m.v.) navn, adresse og telefonnummer. Medicinrekvisitioner fra medicindepoter og sygehusafdelinger skal endvidere være påført sygehuskode eller sygehusafdelingskode. Stk. 2. Underskrift på de i 46, nr. 1, 2 og 3 nævnte rekvisitioner kan dog undlades i tilfælde, hvor bestillingen foretages via et medicinrekvireringssystem, der efter aftale mellem apoteket eller sygehusapoteket og den ansvarlige for rekvireringen er indrettet således, at rekvireringen kan finde sted på betryggende måde. Rekvisitioner på lægemidler omfattet af 4 skal dog altid være forsynet med rekvirentens underskrift. Stk. 3. Medicinrekvisitioner skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i 7, stk De i 46, nr. 1, 2 og 3 nævnte medicinrekvisitioner skal afgives skriftligt, elektronisk, via telefax eller telefonisk. Stk. 2. De i 46, nr. 4, nævnte medicinrekvisitioner skal afgives som foreskrevet i 53, 55, 56, 58, 59, 60 og Ved elektronisk overførsel, indtelefonering eller afsendelse over telefax af medicinrekvisitioner gælder bestemmelserne i 21, stk. 2 og 3, 22, stk. 2, og 23, stk. 3, tilsvarende. 50. De i 46, nr. 1, nævnte rekvisitioner kan kun afgives af depotets leder eller stedfortræder. Stk. 2. De i 46, nr. 2 og 3, nævnte rekvisitioner skal afgives af en læge eller tandlæge. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan den læge eller tandlæge, der er ansvarlig for afdelingen e.l., dog bestemme, at rekvisition af lægemidler, der ikke er underkastet særlig overvågning i henhold til 4, i et nærmere bestemt omfang kan foretages af en dertil bemyndiget person, der ikke er læge eller tandlæge. Stk. 4. De i 46, nr. 4, nævnte rekvisitioner kan afgives af jordemødre, sygeplejersker, tandplejere, skibsførere og redere, fabrikanter af redningsbåde, ledere af servicestationer, der foretager eftersyn af redningsbåde og -flåder, personer, der er bemyndiget til at rekvirere lægemidler til ambulancer, samt ledere af virksomheder, der beskæftiger sig med svejsearbejde, jf. 53, 55, 56, 58, 59, 60 og Apoteket eller sygehusapoteket skal tilrettelægge arbejdsgange og rutiner således, at der er forsvarlig kontrol med og sikkerhed for, at medicinrekvisitioner bliver ekspederet korrekt, og at modtageren i fornødent omfang informeres om de leverede lægemidlers anvendelse m.v. Medicinrekvisitioner er omfattet af reglerne i 26, 27, stk. 3 og stk. 4, og 31, stk , stk. 1, gælder dog ikke for rekvisitioner til skibsmedicinkister. Stk. 2. Hvis en medicinrekvisition ikke er affattet i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, skal apoteket eller sygehusapoteket søge dette udbedret. Hvis det ikke er muligt at få eventuelle fejl eller mangler afhjulpet eller tvivl afklaret, må rekvisitionen ikke ekspederes, medmindre 1) det må antages, at en eller flere patienter kan lide alvorlig helbredsmæssig skade, såfremt rekvisitionen ikke ekspederes, og behandlingen af patienterne derfor må udsættes, eller 2) der ikke er nogen berettiget tvivl om, hvilket indhold rekvirenten har ønsket at give rekvisitionen. Stk. 3. Apoteket eller sygehusapoteket skal kunne dokumentere virksomheden efter stk. 2. Dokumentationen skal opbevares på apoteket eller sygehusapoteket i 3 år. 52. Medicinrekvisitioner skal af apoteket eller sygehusapoteket forsynes med apotekets navn og dato for ekspeditionen. Stk. 2. Lægemidlerne skal af apoteket eller sygehusapoteket forsynes med apotekets eller sygehusapotekets navn og dato for ekspeditionen. Stk. 3. Medicinrekvisitioner må kun ekspederes én gang.

9 Rekvisitioner til særlige formål Jordemødre 53. Jordemødre kan skriftligt rekvirere følgende lægemidler til brug i praksis: 1) Tabletter indeholdende methylergometrin 0,125 mg. 2) Injektionsvæske indeholdende methylergometrin 0,2 mg/ml. 3) Injektionsvæske indeholdende oxytocin 10 i.e./ml. 4) Injektionsvæske indeholdende mepivacain 5 mg/ml og 10 mg/ml. 5) Injektionsvæske indeholdende phytomenadion 10 mg/ml i ampuller på 0,2 ml. Stk. 2. Jordemødre kan undtagelsesvis rekvirere de i stk. 1 nævnte lægemidler telefonisk. Bestemmelserne i 23, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. 54. De i 53, stk. 1, nævnte lægemidler skal apoteket forsyne med følgende oplysninger: 1) Jordmoderens navn. 2) Apotekets navn. 3) Dato for ekspedition. 4) Påtegningen:»Til brug i praksis«. Sygeplejersker 55. Sygeplejersker kan skriftligt rekvirere adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml i ampuller a 1 ml til brug i praksis. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte lægemiddel skal apoteket forsyne med følgende oplysninger: 1) Sygeplejerskens navn. 2) Apotekets navn. 3) Dato for ekspedition. 4) Påtegningen:»Til brug i praksis«. Tandplejere 56. Autoriserede tandplejere med adgang til at udøve selvstændig virksomhed og til at anlægge infiltrationsanalgesi (ubegrænset A-autorisation efter 2 eller 18, stk. 1 eller 3, i lov om tandplejere) kan som led i udøvelse af tandplejervirksomhed skriftligt rekvirere følgende lægemidler til brug i praksis: 1) Lokalanalgetika til injektion indeholdende mepivacain uden vasokonstriktor: Injektionsvæske 30 mg/ml, tubuler a 1,7 ml eller 1,8 ml. 2) Lokalanalgetika til injektion indeholdende lidocain, tilsat vasokonstriktor (katekolamin): Injektionsvæske 2 pct., 1 ml indeholdende 20 mg lidocain og 12,5 mikrogram adrenalin, tubuler a 1,8 ml. 3) Lokalanalgetika til injektion indeholdende mepivacain, tilsat vasokonstriktor (katekolamin): Injektionsvæske, 1 ml indeholdende 20 mg mepivacain og 10 mikrogram adrenalin, tubuler a 1,7 ml. 4) Lokalanalgetika til injektion indeholdende prilocain, tilsat vasokonstriktor (felypressin): Injektionsvæske 3 pct., 1 ml indeholdende 30 mg prilocain og 0,54 mikrogram felypressin, tubuler a 1,8 ml. 5) Lokalanalgetika til injektion indeholdende articain, tilsat adrenalin: Injektionsvæske 4 pct., 1 ml indeholdende 40 mg articain og 5 mikrogram adrenalin, tubuler á1,7 ml. 6) Lokalanalgetika til injektion indeholdende articain, tilsat adrenalin: Injektionsvæske 4 pct, 1 ml indeholdende 40 mg articain og 10 mikrogram adrenalin, tubuler á 1,7 ml. 7) Adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml i ampuller a 1 ml. 8) Præparater indeholdende natriumfluorid: a) Dental suspension 50 mg natriumfluorid/ml. b) Dentalsuspension i lak indeholdende 60 mg natriumfluorid/ml og 60 mg calciumfluorid/ml. c) Opløsning til mundskylning 0,2 pct. natriumfluorid. d) Opløsning til pensling af tænder 2 pct. natriumfluorid. Stk. 2. Autoriserede tandplejere med adgang til at udøve selvstændig virksomhed uden ret til at anlægge infiltrationsanalgesi (begrænset B-autorisation efter 18, stk. 2, i lov om tandplejere) kan som led i udøvelse af tandplejervirksomhed skriftligt rekvirere de i stk. 1, nr. 8, nævnte lægemidler til brug i praksis. 57. De i 56 nævnte lægemidler skal apoteket forsyne med følgende oplysninger: 1) Tandplejerens navn. 2) Apotekets navn.

10 3) Dato for ekspedition. 4) Påtegningen:»Til brug i praksis«. Skibsførere, redere og fabrikanter af redningsbåde m.fl. 58. Skibsførere og redere kan skriftligt rekvirere receptpligtige lægemidler til medicinkister, som deres fartøjer efter gældende regler skal være forsynet med. 59. Fabrikanter af redningsbåde og -flåder og ledere af servicestationer, som foretager eftersyn af redningsbåde og - flåder, kan skriftligt og mod forevisning af tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvirere receptpligtige lægemidler til medicinkister, som redningsbåde og -flåder efter gældende regler skal være forsynet med. Stk. 2. Rekvisitioner på lægemidler til redningsbåde og -flåder skal indeholde oplysning om redningsbådens eller - flådens fabrikat og nummer. 60. Amtskommuner samt kommuner og virksomheder, der efter aftale stiller ambulancer til rådighed for amtskommuner, kan med henblik på forsyning af ambulancer, der tilhører de pågældende, skriftligt rekvirere de i bilaget til bekendtgørelse om planlægning af den præhospitale indsats og uddannelse af ambulancepersonale m.v. nævnte lægemidler. Stk. 2. Rekvisition af lægemidler efter stk. 1 kan kun foretages af personer, som amtsrådet, kommunalbestyrelsen eller virksomhedens ledelse har bemyndiget hertil. Amtsrådet, kommunalbestyrelsen eller virksomhedens ledelse skal skriftligt meddele apoteket, hvem der er bemyndiget til at rekvirere lægemidler på amtskommunens, kommunens eller virksomhedens vegne. 61. Apoteket skal forsyne de lægemidler, der udleveres i henhold til rekvisition efter 58, 59 og 60, med oplysning om apotekets navn og dato for ekspeditionen, og for så vidt angår de lægemidler, der udleveres efter 58 og 59, tillige med eventuelle særlige oplysninger, som kræves ifølge gældende regler om skibes forsyning med lægemidler. 62. Ekspederede medicinrekvisitioner på lægemidler til skibsmedicinkister skal opbevares på apoteket i 2 år. Svejsevirksomheder 63. Ledere af virksomheder, der beskæftiger sig med svejsearbejde, kan rekvirere øjensalve indeholdende cinchocain 0,5 pct. i endosisbeholdere. Stk. 2. Apoteket skal forsyne det lægemiddel, der udleveres, med oplysning om apotekets navn og dato for ekspeditionen. Kapitel 8 Udleveringsgrupper 64. Lægemiddelstyrelsen inddeler receptpligtige lægemidler i følgende grupper: 1) Udleveringsgruppe»A 4«. 2) Udleveringsgruppe»A«. 3) Udleveringsgruppe»B«. 4) Udleveringsgruppe»BEGR«. 5) Udleveringsgruppe»NB-S«. 6) Udleveringsgruppe»A 4-BEGR«. 7) Udleveringsgruppe»A 4-NB-S«. 8) Udleveringsgruppe»R«. 9) Udleveringsgruppe»premix«. Stk. 2. Lægemidler i udleveringsgruppe»a 4«må apoteket kun udlevere én gang efter samme recept, jf. dog 15. Stk. 3. Lægemidler i udleveringsgruppe»a«må apoteket kun udlevere én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen. Stk. 4. Lægemidler i udleveringsgruppe»b«må apoteket udlevere én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilket tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted.

11 Stk. 5. Lægemidler i udleveringsgruppe»begr«må apoteket kun udlevere til sygehuse. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe»a«. Stk. 6. Lægemidler i udleveringsgruppe»nb-s«må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger. Lægemiddelstyrelsen fastsætter for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må ordinere lægemidlet. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe»a«. Stk. 7. Lægemidler i udleveringsgruppe»a 4-BEGR«må apoteket kun udlevere til sygehuse. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe»a 4«. Stk. 8. Lægemidler i udleveringsgruppe»a 4-NB-S«må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger. Lægemiddelstyrelsen fastsætter for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må ordinere lægemidlet. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe»a 4«. Stk. 9. Lægemidler i udleveringsgruppe»r«er omfattet af et risikostyringsprogram, jf. lægemiddellovens 66 og må alene ordineres og udleveres i overensstemmelse hermed. De nærmere bestemmelser for risikostyringsprogrammet er tilgængelige på Lægemiddelstyrelsens netsted. Stk. 10. Lægemidler i udleveringsgruppe»premix«må apoteket alene udlevere efter ordination fra en dyrlæge til fodermøller, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille foderlægemidler. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe»b«. 65. Lægemidler, der ikke er receptpligtige i henhold til 2, stk. 1, eller 3, og som ordineres på recept, skal udleveres efter bestemmelserne for udleveringsgruppe»b«. 66. Lægemidler, for hvilke der ikke er udstedt markedsføringstilladelse, herunder magistrelle lægemidler, skal udleveres efter bestemmelserne for udleveringsgruppe»a«, jf. dog stk. 2, og 67. Stk. 2. Hvis de i stk. 1 nævnte lægemidler indeholder 1) euforiserende stoffer, der er optaget på liste B i bilag 1 til bekendtgørelse om euforiserende stoffer, i mængder der ikke er undtaget fra bestemmelserne i nævnte bekendtgørelse, 2) mulige salte og simple derivater med lignende egenskaber som de i nr. 1 nævnte euforiserende stoffer eller 3) stoffer optaget i bilag 3 til denne bekendtgørelse, skal lægemidlerne udleveres efter bestemmelserne for udleveringsgruppe»a 4«. 67. Ved afgørelsen af, hvilke lægemidler der skal henføres til udleveringsgruppe»begr«,»nb-s«,»a 4- BEGR«og»A 4-NB-S«, lægges især vægt på, om lægemidlerne 1) har særlige farmakologiske egenskaber eller af hensyn til folkesundheden bør reserveres behandling på sygehuse, 2) anvendes til behandling af sygdomme, der diagnosticeres på sygehuse m.v., eller 3) uanset, at de er beregnet til ambulant anvendelse, kræver en speciel sagkundskab og et særligt tilsyn. 68. Det fremgår af Medicinpriser, hvilken udleveringsgruppe et lægemiddel er placeret i, herunder hvilke lægelige specialer, der er beføjet til at ordinere lægemidler i udleveringsgruppe»nb-s«og»a 4-NB-S«. Kapitel 9 Tilbagekaldelse, udlevering uden sikkerhed for betaling og dispensation 69. Hvis et lægemiddel tilbagekaldes fra markedet, skal apotekerne underrette distribuerende læger og dyrlæger, sygehuse og lignende institutioner, de har leverancer til, herom. 70. Apotekerne skal udlevere lægemidler til få dages forbrug uden sikkerhed for betalingen, når lægen anfører på recepten, 1) at lægemidlerne behøves øjeblikkeligt, og 2) hvem der forventes senere at betale for lægemidlerne. 71. Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde og på vilkår, der fastsættes i hvert enkelt tilfælde, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller stille skærpede krav.

12 Kapitel 10 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser 72. Med bøde straffes den, der overtræder 18, 23, stk. 4, 24, stk. 3, 26, stk. 1, 27, 28, 29, 30, stk. 2, 31, stk. 2, 33, stk. 1-4, 34-36, 37, stk. 1 og 3, 38, stk. 1, 40, 41, stk. 1, 42, stk. 1 og 2, 43-45, 51, 52, 54, 55, stk. 2, 57, 61, 62, 63, stk. 2, 64, stk. 2-10, 65, 66, 69 og 70. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 73. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. december Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 738 af 2. september 2002 om recepter ophæves. Lægemiddelstyrelsen, den 7. december 2005 Jytte Lyngvig /Anne-Marie Vangsted

13 Bilag 1 Bilag 1 indeholder en fortegnelse over grupper af lægemidler, der kan substitueres indbyrdes på lægemiddelniveau, jf. 38 og 39. I henhold til anordning om, at fortegnelser over substituerbare lægemidler ikke optages i Lovtidende, skal dette bilag ikke optages i Lovtidende. Bilaget offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og opdateres hver 14. dag, herunder med angivelse af seneste ændring og tidspunktet for dennes ikrafttrædelse. Bilaget udsendes til apoteker m.fl. som en integreret del af Medicinpriser, og kan derudover fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

14 Bilag 2 Bilag 2 indeholder en fortegnelse over grupper af lægemiddelpakninger, der kan substitueres indbyrdes, jf. 38 I henhold til anordning om, at fortegnelser over substituerbare lægemidler ikke optages i Lovtidende, skal dette bilag ikke optages i Lovtidende. Bilaget offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og opdateres hver 14. dag. Bilaget udsendes til apoteker m.fl. som en integreret del af Medicinpriser, og kan derudover fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

15 Bilag 3 Stoffer, der uden at være optaget på liste B i bilag 1 til bekendtgørelse om euforiserende stoffer, er omfattet af receptbekendtgørelsens 66, stk. 2 Flunitrazepam Modafinil Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EF-Tidende 2001 nr. L 311, s. 67), som senest ændret ved direktiv 2004/27/EF (EU-Tidende 2004 nr. L 136, s. 34). Links til EF direktiver, jf. note 1 Direktiv 2001/83/EF Celex no L0083 Direktiv 2004/27/EF Celex no L0027

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold I medfør af 4, stk. 2, 6, stk. 4, 11, stk. 1, nr. 12, 12, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 41 a, stk. 2, 43, 72, stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold BEK nr 922 af 26/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2015 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2015070001 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 UDKAST Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 I medfør af 29, stk. 3, 39 a, stk. 1, 39 b, 41 d, 41 e, 43 a, 92, stk. 3, og 104, stk. 3, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, senest

Læs mere

ORDINATION AF LÆGEMIDLER Andree Ravn-Jonsen Revideret af Jens Knud Larsen. Recepten og dens opbygning

ORDINATION AF LÆGEMIDLER Andree Ravn-Jonsen Revideret af Jens Knud Larsen. Recepten og dens opbygning 1 ORDINATION AF LÆGEMIDLER Andree Ravn-Jonsen Revideret af Jens Knud Larsen Recepten og dens opbygning Definitionen på begrebet "lægemiddel" er givet i "Lov om lægemidler ". Ved optagelse af et lægemiddel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006

Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Resume... 2 1. Baggrund og problembeskrivelse... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Emneafgrænsning... 4 1.3 Formål og målgruppe... 5 1.4 Problemstilling... 5 1.5

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Den retlige regulering et overblik : Reklame for lægemidler Markedsføring af sundhedsydelser Medicinsk udstyr (CE-mærkning og reklame)

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Receptlære. Lovmæssig baggrund. Definition. Recepter 16-12-2013. Sundhedsstyrelsen (tidl.lægemiddelstyrelsen)

Receptlære. Lovmæssig baggrund. Definition. Recepter 16-12-2013. Sundhedsstyrelsen (tidl.lægemiddelstyrelsen) Lovmæssig baggrund Receptlære Sundhedsstyrelsen (tidl.lægemiddelstyrelsen) Bekendtgørelse nr. 738 af 2. September 2002 og Bekendtgørelse nr. 79 af 5. Februar 2003 Definition 1. Ved en recept forstås en

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4 og 6, 72 og 91 lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere