Vibrationslidelser. Definition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vibrationslidelser. Definition"

Transkript

1 Vibrationslidelser Definition 1. Vibrationsinducerede hvide fingre (VWF Vibration Induced White Fingers). Defineres som kuldeudløst, anfaldsvis optræden af bleghed og hvide fingre med proksimal skarp afgrænsning til normalfarvet hud. 2. Karpaltunnelsyndrom. En velafgrænset trykneuropati mod håndleddet. Se særskilt klinisk vejledning til KTS. 3. Andre neuropatier. Efter svær vibrationsbelastning kan der i sjældne tilfælde optræde en sensorisk og/eller motorisk påvirkning af alle 3 nerver på underarmene. Desuden kan der ses neuropati af de kutane nerver på fingrene efter anvendelse af fingerholdt vibrerende værktøj hos ex tandlæger. 4. Muskuloskeletale forandringer. Artrose i håndled og albuer er beskrevet i litteraturen og anerkendes i Arbejdsskadestyrelsen. Den videnskabelige dokumentation er dog begrænset. Det er omdiskuteret om vibrationsbelastning kan fremkalde Dupuytrens kontraktur. Hvide fingre, perifere neuropatier og karpaltunnelsyndrom kan relateres til hånd-/armvibrationsbelastning og præsenterer sig med hver enhed isoleret eller i kombination. Diagnostiske kriterier: 1. Hvide fingre. Kuldeudløste anfald, hvor fingrene bliver lig- eller voksblege, og hvor der samtidig er hypæstesi. 2. Perifere neuropatier og karpaltunnelsyndrom. Diagnosen baseres på symptomer, alment objektive neurologiske fund suppleret med neurofysiologisk undersøgelse med måling af sensorisk/motorisk nerveledningshastighed samt amplituden af aktionspotentiale. Symptomer og objektive fund må sammenholdes med den neurofysiologiske undersøgelse, idet der kan forekomme både falsk positive og negative test. Incidens/prævalens Epidemiologiske undersøgelser har vist prævalens af hvide fingre varierende fra ca %. Ved eksponering for vibrationsniveauer for håndværktøj i accelerationsgruppe II (se nedenfor) i mindst en fjerdedel af arbejdstiden er der fundet prævalenser på bygge og anlæg 22 %, jern- og metalindustri 11 %, træ- og møbelindustri 10 %, og det grønne område 9 %. Almindeligvis opfattes vibrationsbetinget neuropati som mindre prævalent i relevante eksponerede grupper end i karmanifestationerne. Nyere undersøgelser tyder dog på højere prævalens af de neurologiske udfald end tidligere antaget. Arbejdsrelateret ætiologi Figur 1 illustrerer, hvor stor en andel af eksponerede arbejdere, der udvikler ætiologi hvide fingre ved forskellige eksponeringsniveauer.

2 Sammenhængen gælder for 4 timers daglig udsættelse (Empirisk baseret figur udarbejdet af den Internationale Standardiserings Organisation, ISO). Figur 2 viser en egentlig dosis-responskurve baseret på en italiensk undersøgelse af 570 stenbrudsarbejdere A(8) henviser til den samlede vibrationsbelastning over en 8 timers arbejdsdag.

3 Nyere undersøgelser rapporterer om udvikling af trombose i arteria ulnaris ved slageksponering, hvor hånden anvendes til en art hammerfunktion (hypothenar hammersyndrom). Et af symptomerne ved dette syndrom er kuldeudløste hvide fingre. Kulde udløser anfald af hvide fingre, men der er ikke holdepunkter for, at kulde i sig selv kan fremkalde den tilgrundliggende lidelse (Arbejdsskadestyrelsen har alligevel i få tilfælde anerkendt hvide fingre efter mangeårig håndtering af frosne genstande). Anden ætiologi Primær morbus Raynaud (hvide fingre af ukendt årsag) debuterer hyppigst i ungdommen og er hyppigst hos kvinder. Sekundær Raynauds fænomen kan opstå som følge af håndtraumer, bindevævssygdomme, især sclerodermi, visse reumatologiske lidelser, generaliseret arteriosklerose og polycytæmi. Raynauds syndrom kan også være en følge af behandling med ergotamin alkaloider efter betablokkere. Ved neuropati er vigtigste anden ætiologi: Alkoholisme, diabetes og B12 vitaminmangel. Individuel sårbarhed Familiær disposition til morbus Raynaud (en stump eller svagt symptomgivende morbus Raynaud) må anses at øge risikoen for vibrationsudløste hvide fingre. Udredning og rådgivning Eksponerings art og omfang Vibrationerne måles ved deres acceleration i decibel (db HA) eller ved den equivalente frekvensvejede acceleration (m/s2). Accelerationen er proportional med energien, som antages at være bestemmende for sygdomsrisikoen. Vibrationer karakteriseres endvidere ved frekvenser målt i hertz (Hz) for håndtransmitterede vibrationer almindeligvis i området Hz. Den væsentligste risikofaktor er accelerationens størrelse. I tabel 1 gives eksempler på forskellige værktøjer og typiske tilhørende vibrationsbelastninger. Vibrationskilden beskrives (ofte flere værktøjer: Fabrikat og navn) med angivelse af type vibrerende værktøj samt om muligt angivelse af det konkrete accelerationsniveau (fra datablade eller opslag i Umeå databasen). Håndtering af værktøjet beskrives: Håndstilling, hvilket greb med hvilken hånd, håndgrebsstyrke, berøring af vibrerende dele evt. gennem gummihåndtag eller vibrationsdæmpende handske. Ved betjening af værktøj med begge hænder vil det hos højrehåndede ofte være venstre hånd, der er vægtbærende og dermed mest eksponeret. Der skal gives beskrivelse af varighed i antal år og antal effektive timer per dag.

4 Tabel 1 Helbred Anamnese: Hvide fingre skal præsentere sig som lig- eller voksblege fingersegmenter skarpt demarkeret fra normal hud. Tilstanden må adskilles fra almen bleghed og kuldefornemmelse, som er et hyppigt forekommende fænomen i normalbefolkningen. Anfald af hvide fingre omfatter i begyndelsen enkelte fingres yderstykker, senere kan der ske progression indtil metakarpofalangealleddene omfattende alle fingre, men det er sjældent, at tommelen er inddraget. Der gøres grundig udspørgning om udbredelse (antal fingre og fingerled), anfaldshyppighed, anfaldsvarighed (fra få minutter og op til ca. en time) samt provokerende faktorer. Anfald af hvide fingre debuterer typisk i køligt, fugtigt vejr, f.eks. på vej til og fra arbejde. Senere kan der komme anfald på arbejdet, f.eks. hvis man holder på kolde metalgenstande. Anfaldene optræder primært om vinteren, ved svære tilfælde også om sommeren. Vedrørende neuropatier udspørges om paræstesier, smerter, følenedsættelse, vanskeligheder ved at udføre manuelt prægede opgaver, især finmotoriske opgaver. Det klassiske karpaltunnelsyndrom giver symptomer i underarme og hænder og objektiv følenedsættelse på fingrene. Adskilt fra karpaltunnelsyndrom kan der efter svær eksponering ses en neuropati, der afficerer alle 3 nerver på underarmen, n. radialis, medianus og ulnaris. Her vil tilstanden ofte være præget af smerter, nedsat muskelkraft, påvirket fingerfærdighed samt nedsat temperatursans. Her er der ikke tale om en trykneuropati, og symptomer og objektive fund er ofte diffuse, dvs. følger ikke nervernes innervationsområde. Klinisk undersøgelse Den almene objektive undersøgelse skal omfatte måling af blodtryk på begge arme, vurdering af håndleddenes pulse, både ulnart og radialt, Adsons test, hjertestetoskopi samt stetoskopi af arteri carotis. Hudens trofik og farve skal beskrives. Ved specialiseret karfysiologisk undersøgelse på klinisk fysiologisk afdeling kan de enkelte fingres blodtryk registreres før og efter isoleret fingerafkøling under samtidig kropsafkøling. Et blodtryksfald i testfingre på mindst 40 % anses for en patologisk reaktion på kulde. Undersøgelsen har en høj sensitivitet, men en lav specificitet. Det betyder, at hvis undersøgelsen er

5 positiv, tyder det på sygdommen. En negativ undersøgelse udelukker ikke sygdommen. Diagnosen kan søges objektiviseret ved simpel kuldeprovokationstest, hvor hænderne holdes i rindende koldt vand i 5 minutter, evt. suppleret med kropsafkøling (bar overkrop og åbent vindue). Denne undersøgelse er dog ikke særlig pålidelig. Fotodokumentation eller lægelig observation og beskrivelse af et anfald er afgørende for dokumentation af hvide fingre. Den neurologiske status for arme og hænder skal undersøges med hensyn til dybe reflekser, følesans, kraft samt kliniske tegn på karpaltunnelsyndrom. Ved klar symptomatologi og i alle tilfælde med både symptomer og objektive tegn på neuropati, bør der opfølges med neurofysiologisk undersøgelse. Symptomer og almene objektive fund på de forskellige neuropatier kan være vanskelige at adskille. Den diagnostiske differentiering sker ved neurofysiologisk undersøgelse, hvor karpaltunnelsyndromet giver anledning til påvirket ledningshastighed af nervus medianus over håndleddet. Den diffuse perifere neuropati afficerer typisk alle 3 overekstremitetsnerver. Med henblik på nærmere vurdering af, om Raynaud-anfald kan være led i bindevævssygdom, bør der suppleres med biokemisk udredning: Blodsukker, B-hæmoglobin, B-erytrocytstatus, S-Folat, B12 vitamin, ANA, rheumafaktor IgM. Ved langtidseksponering for håndholdt kraftigt vibrerende værktøj og mistanke om artrose i håndled og albuer, skal der gøres røntgenundersøgelse. Figur 3 illustrer et typisk anfald af hvide fingre. Anfald af hvide fingre Der findes et international anerkendt klassifikationssystem for HAVS, kaldet Stockholmskalaen omfattende både kar- og nervesymptomer (figur 4). Figur 4 Stockholmskalaen Diagnosekoder DT752 Vibrationsskade

6 DI73.0 Raynauds syndrom DG56.0 Karpaltunnelsyndrom DG62.9 Perifer neuropati Prognose og prognostiske faktorer Rådgivning Skalaen beror på en klinisk vurdering af antal og udbredelse af påvirkede hvide fingre, anfaldets hyppighed, sæsonfaktoren, samt i hvilken grad lidelsen interfererer med arbejds-, fritids- og sociale aktiviteter. Medicinsk behandling af HAVS er vanskelig og i det store hele utilfredsstillende. Forebyggende tiltag mht. begrænsning eller ophør af vibrationseksponering er derfor vigtige. Ved ophørt eller reduceret vibrationseksponering kan sygdommen i visse tilfælde regrediere eller helt ophøre afhængig af alder, stadium af hvide fingre og den anvendte værktøjstype. Ofte vil der være god remission ved karskader under stadie 2. Hvide fingre kan forblive stationære eller progrediere efter vibrationsreduktion ved karskader i stadium 3-4. Reduktion i eller ophør af vibrationseksponering tilrådes, afhængig af sygdomsudbredelse, eksponeringsvarighed og vibrationsniveau af det anvendte værktøj. Arbejdere med vibrationsinducerede hvide fingre omfattende fingrenes yder- og mellemstykker eller mere (stadium 2 eller derover) bør tilrådes eksponeringsophør. Substitution af gammelt værktøj med moderne med lavt vibrationsniveau skal vurderes. Rygeophør kan måske nedbringe anfaldshyppigheden. Rygere har en fordoblet risiko for svær morbus Raynauds sygdom og dårligere prognose for symptomremission efter eksponeringsophør. Administrative forhold Anerkendelseskriterier Udgangspunktet for Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse er ovennævnte figur 1, svarende til den linje i diagrammet, der viser udviklingen af hvide fingre hos 10 % af operatørerne. I ASK vejledningen er der et bilag, der angiver gennemsnitlige vibrationsniveauer. Fuldtidsudsættelse for høje accelerationsniveauer kan give anerkendelse af hvide fingre efter kortvarig eksponering (i størrelsesordenen et halvt til et helt år). Normalt vil vibrationsniveauer, der er mindre end ca. 3m/s 2 = 130 db ikke blive anset som årsag til hvide fingre. Der vil almindeligvis ikke blive taget forbehold ved anerkendelse af sygdommen, hvis pågældende er rygere. Når tobaksforbruget har været på omkring cigaretter dagligt, kan der dog blive tale om forbehold som følge af tobaksforbruget. Ved endnu større tobaksforbrug, dvs. over ca. 40 cigaretter dagligt, vil sygdommen blive afvist som

7 erhvervssygdom. Anerkendelse af karpaltunnelsyndrom vil følge de samme krav til udsættelse som ved anerkendelse af hvide fingre, under forudsætning af, at de anvendte værktøjer har medført en særlig belastning af hulhånd og håndrodsområde. Perifer neuropati anerkendes isoleret med symptomer, der udelukkende er lokaliseret til hænderne, og hvor der ved neurofysiologisk undersøgelse kan påvises nedsat nerveledningshastighed. Hvis det ikke er tilfældet, anerkendes symptomerne kun, når der samtidig er konstateret hvide fingre. Der henvises til Arbejdsskadestyrelsens vejledning. AT-Vejledninger: I vejledning D.6.2 af 2006 anføres aktionsværdier for eksponeringer på 2,5 m/s 2 eller derover. Tabel 2 Arbejdstilsynets aktionsgrænser: 2,5 m/s 2 8 timer 3,5 m/s 2 4 timer 5 m/s 2 2 timer 7 m/s 2 1 time 10 m/s 2 30 minutter Overskrides grænserne, skal der ske nærmere udredning mht. tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Siden 2010 har der været en egentlig grænseværdi for vibrationsbelastning på 5 m/s 2, hvis der arbejdes med værktøj, som er fremstillet før Dokumentation Referencer: 1. Hand-transmitted vibration. Clinical effects and patopshysiology. London: Faculty of Occupational Medicine of the Royal Colloge of Physicians, Gemme G, Lundstrøm R. Kundskabsunderlag før åtgærda mot skador og besvær i arbete med handhållna vibrerande maskiner. Tekniske resp. medicinska aspekter inkl. sws. Stockholm: Arbetslivssinstitutet, Arbete och Hælsa 2000: Bovenzi M. Exposure-response relationsship in the hand-arm vibration syndrome. An overview of epidemiology research. Int Arch Environ Health 1998; 71: Hånd-arm vibrationer. AT- vejledning d.6.2., København. Arbejdstilsynet Arbejdsskadestyrelsens vejledning om vibrationslidelser "Arbejdsskadestyrelsens vejledende retningslinier for anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser". København. Arbejdsskadestyrelsen, 2001.

8 6. En svensk internet-database på Arbejdslivsinstituttet i Umeå kan bruges til søgning. Den rummer bl.a. data fra Undersøkningsrapport nr. 17, 1990, hvor forskellige håndholdte værktøjers vibrationsniveau er målt. 7. Det amerikanske HSE hjemmeside indeholder en virbrationsberegnings model Hand-arm vibration exposure calculator 8. Lægehåndbogen Vibrationsskade, arbejdsrelateret Forfatter: Kurt Rasmussen, overlæge, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenhed Vest Review: Poul Frost, overlæge, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital. Redaktør Dato 29. august 2012 Ole Carstensen, overlæge, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Revideres Senest 29. august 2015

Hvad ved vi om bevægeapparatsgener, der relaterer sig til brug af computer ( museskader )

Hvad ved vi om bevægeapparatsgener, der relaterer sig til brug af computer ( museskader ) PRISOPGAVE Gigtforeningen Hvad ved vi om bevægeapparatsgener, der relaterer sig til brug af computer ( museskader ) Johan Hviid Andersen, Sigurd Mikkelsen, Jane Frølund Thomsen, Christina Funch Lassen,

Læs mere

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009 HÅNDEKSEM Operationelle retningslinier for udredning og behandling T. Menné 1, N. Veien 2, M Sommerlund 3, JD Johansen 1 1) Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, 2) Hudklinikken, Vesterbro 99,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Øje på arbejdsmiljøet, september 2005 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Senfølger efter el-ulykker Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Dansk El-Forbund, København 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord...........................................................

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr. 7-099-2/2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling 2005 Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling Udarbejdet af

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Kviksølv og helbred. En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger

Kviksølv og helbred. En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger Kviksølv og helbred En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger Knud Juel Esben Meulengracht Flachs Kirsten Hanehøj Lau Caspar Thygesen Mia Sadowa Frederiksen Mette Kjøller KVIKSØLV OG

Læs mere

Syg, - men ingen diagnose?

Syg, - men ingen diagnose? COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Syg, - men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen Januar 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion Udgivet af Den Almindelige Danske Lægeforening Journal of the Danish Medical Association Lændesmerter Dansk Selskab for Intern Medicin Ad hoc-redaktion Troels Mørk Hansen, Tom Bendix, Cody E. Bünger, Petet

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK SUPERMOTIONISME AF KRISTIAN OVERGAARD LARS JUEL ANDERSEN MORTEN GRØNBÆK MIA BECK LICHTENSTEIN

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere