Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen."

Transkript

1 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet mulighed for at dagligvarebutikker fastholdes i landsbyerne, i sommerhusområderne og på øerne. Detailhandel er i dag mere end basale indkøb. Det er en kombination af indkøb, fornøjelse og oplevelse for hele familien med muligheder for at se andre mennesker og vælge mellem butikker, varer og spisesteder. En betingelse for at gøre det mere attraktivt at bo i Lolland Kommune er bl.a. at detailhandlen ikke bare fastholdes, men også styrkes. Det er afgørende for at sikre byerne som attraktive handelsbyer, at der ikke sker en for stor geografi sk spredning af detailhandelen. Det gælder især for udvalgsvarebutikkerne, der helst skal holdes samlet og gerne sammen med caféer samt diverse kulturelle tilbud. Fakta Planlovens krav Kommunen skal afgrænse de enkelte områder, hvor der kan placeres butikker. Dette gælder bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til særlig pladskrævende varegrupper. For hvert område skal der fastsættes rammer for udviklingen der fastslår, hvor stort et butiksareal der samlet må være i de enkelte områder og den maksimale butiksstørrelse for de enkelte butikker. Dagligvarebutikker er f.eks. supermarkeder, frugt- og grøntforretninger, bagere, blomster, døgnkiosker, butikker med salg af artikler til personlig pleje og diverse husholdningsartikler, samt servicestationer med kiosksalg. Udvalgsvarebutikker sælger primært varer som bøger, elartikler, tøj/sko, hårde hvidevarer, radio/tv, kopper/ tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, smykker osv. Butikker der alene forhandler pladskrævende varegrupper: Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker vil dog kun kunne placeres i områder til særligt pladskrævende varegrupper, hvis der ikke er plads i bymidten eller bydelscentrene. I butikker der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Dette særlige afsnit må max. være m². Planlovens definition af bruttoetageareal Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, dog medregnes altid det fulde kælderareal. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fratrækkes op til 200 m² arealer til personalets kantine, toiletter og pauserum. Loven indeholder bestemmelser om maksimale butiksstørrelser. Dagligvarebutikker må ikke værre større end m² og udvalgsvarebutikker må ikke være større end m². I lokalcentre er den maksimale butiksstørrelse dog m². Kommunen kan inden for disse rammer fastsætte butiksstørrelser. Kommunen fastsætter selv den maksimale butiksstørrelse på butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Definitioner En butik er et sted, hvorfra der sælges og udleveres varer direkte til privatkunder. Internethandel og postordrevirksomhed, samt butikker der sælger serviceydelser som f.eks. frisører, restauranter og klinikker skal ikke behandles efter reglerne om detailhandel. Engrosvirksomhed er kun detailhandel, hvis virksomheden har et betydeligt salg til private. Gågaden i Nakskov 120 DETAILHANDEL

2 Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. Detailhandlen skal tilpasses og understøtte hovedbyerne Nakskov og Maribo. Nye butikker skal primært placeres i centrum af hovedbyerne Nakskov og Maribo og sikre attraktive og konkurrencedygtige bymidter. Mindre dagligvarebutikker i centerbyer, landsbyer, i sommerhusområder, samt på øerne skal så vidt muligt bevares. Betingelserne for detailhandlen, udbud og udvalg skal styrkes på en sådan måde, at forbrugerne tilgodeses uafhængigt om de har egen bil eller benytter sig af den kollektive trafi k, cykler eller går. Retningslinjer 9.1 Nye dagligvare- og udvalgsvarebutikker skal placeres i den centrale del af byerne. Det vil sige inden for de afgrænsede bymidter, bydelscentre og lokalcentre, som er vist på kort Der fastsættes afgrænsninger af bymidterne i Nakskov, Maribo og Rødby, samt afgrænsninger af bydelscentrene i Maribo øst og vest som vist på kortene , samt hovedstrukturkortet. 9.3 I Nakskov, Maribo og Rødby kan der ikke etableres nye butikker udenfor de afgrænsede områder (bymidterne og bydelscentrene). 9.4 I centerbyerne Dannemare, Holeby, Horslunde, Rødbyhavn og Søllested, samt i landsbyerne Bandholm, Sandby og Stokkemarke fastholdes de nuværende afgrænsninger af centerområder, som kaldes lokalcentre, med mulighed for en begrænset udvidelse af dagligvareog udvalgsvarebutikker. Afgrænsningen af lokalcentrene fremgår af rammerne. 9.7 Der kan efter konkret vurdering etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker i eksisterende landbrugsbygninger, som ikke længere er nødvendige for landbrugsdriften, såfremt bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år og i øvrigt er egnede til formålet. Butikken skal kunne etableres indenfor bestående bygningsmasse og må ikke overstige 250 m². 9.8 Ved tankstationer, togstationer, havne, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner, feriehoteller o.lign. kan der etableres mindre butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. 9.9 I erhvervsområder, kan der i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler etableres mindre butikker til salg af egne produkter For bymidterne, bydelscentrene, lokalcentrene, områder med butikker til lokal forsyning, samt erhvervsområder med butikker til pladskrævende varegrupper, fastsættes der begrænsninger på butiksstørrelser som beskrevet i tabel 9.1 og i rammerne Det samlede areal til butikker i de enkelte bymidter, bydelscentre og lokalcentre må ikke overstige de fastsatte rammer som fremgår af tabel Eksisterende butikker kan fortsætte uanset retningslinjerne , mens udvidelser af eksisterende butikker skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne. Tomme butikslokaler kan udnyttes til butiksformål uanset retningslinjerne i indtil 3 år efter butikslokalet blev tomt Der kan ikke planlægges for nye afl astningsområder. 9.5 Der kan planlægges for enkeltstående butikker til lokal forsyning i centerbyer, afgrænsede landsbyer og i sommerhusområder. Enkeltstående butikker skal placeres mindst 500 meter fra andre butikker og mindst 500 meter fra et udlagt lokalcenter. 9.6 Nye butikker til særligt pladskrævende varegrupper kan kun placeres indenfor de afgrænsede bymidter, og bydelscentre og indenfor områder, der er udpeget til særligt pladskrævende varegrupper, som vist på kort 9.1, 9.3 og 9.4 og som beskrevet i rammerne. Friske Fejø produkter. DETAILHANDEL 121

3 Redegørelse Detailhandelsstrukturen Detailhandelsstrukturen i Lolland Kommune, der er vist på kort 9.1, følger kommuneplanens overordnede bymønster, som beskrevet i kapitel 6: Hovedbyerne Nakskov og Maribo med bymidter og bydelscentre. Centerbyer med lokalcentre til butiksformål (Rødby har dog også en bymidte). Landsbyer, hvoraf der i nogle landsbyer fastholdes lokalcenter til butiksformål. Sommerhusområder med mulighed for mindre butikker. Erhvervsområder med mulighed for butikker til pladskrævende varegrupper. Med kommuneplanens udlæg af bymidter, bydelscentre og lokalcentre sikres, at der kan ske en løbende tilpasning af butiksstrukturen. Der er dermed mulighed for at etablere de nyeste koncepter inden for dagligvareområdet, herunder mulighed for at etablere større butikker med parkeringsmuligheder direkte i tilknytning til butikkerne. Byrådet vil støtte den fortsatte detailhandelsudvikling i hovedbyerne Nakskov og Maribo indenfor de historiske bykerner, tæt ved andre af byernes servicetilbud, banegårde Gågaden i Maribo. og busstationer og sikre, at byerne fastholder deres positioner som attraktive handelsbyer i den sydlige del af Region Sjælland. For at fastholde detailhandelen centralt i byerne kan der i Nakskov, Maribo og Rødby ikke etableres nye butikker udenfor de afgrænsede områder (bymidterne og bydelscentrene). En satsning på detailhandelen i hovedbyerne Maribo og Nakskov bymidter, vurderes ikke at ville begrænse detailhandelens udviklingsmuligheder i centerbyerne. I centerbyerne og i nogle af landsbyerne fastholdes de nuværende lokalcentre, så der er mulighed for en begrænset udvidelse af dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Endelig skal der være mulighed for, at støtte landdistrikterne ved at skabe mulighed for etablering af dagligvarebutikker i landsbyerne og i sommerhusområderne. Nye butikker til særligt pladskrævende varegrupper bør etableres, hvor de styrker de eksisterende udbud bedst. Den bedste placering er således i Nakskov og Maribo men der gives fortsat mulighed for, at denne type butikker også kan placeres i Holeby, Rødby, Rødbyhavn og Søllested. Lokalitet Dagligvarebutikker Udvalgsvarebutikker Særlig pladskrævende butikker Bymidten i Nakskov Bymidten i Maribo Bymidten i Rødby Bydelscenter øst i Maribo Bydelscenter vest i Maribo Lokalcenter i centerby/landsby Butikker til lokal forsyning uden for lokalcenter, i landsbyer og i sommerhusområder Erhvervsområder med butikker til særlig pladskrævende varegrupper Tabel 9.1 Maksimal butiksstørrelse for de enkelte butikker (m² bruttoetageareal). 122 DETAILHANDEL

4 Kort 9.1 Detailhandelsstruktur. Kommunen skal fastsætte maksimale butiksstørrelser for den enkelte butikstype. For at understøtte, at de større butikker koncentreres i Nakskov og Maribo fastsættes der begrænsninger på butiksstørrelser i de øvrige områder som beskrevet i tabel 9.1 og i rammerne i Rapport 2. Lovligt bestående butikker kan uanset bestemmelserne om butiksstørrelser indgå i ny planlægning. Herved kan eksisterende lovlige butikker, der er større end lovens maksimale butiksstørrelse, indskrives i nye lokalplaner. Hvis der i en lokalplan ikke er angivet butiksstørrelser, er det kommuneplanens retningslinjer der er gældende. Eksisterende butikker kan fortsætte uændret, mens udvidelser af eksisterende butikker skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne. Tomme butikslokaler kan udnyttes til butiksformål uanset retningslinjerne i indtil 3 år efter butikslokalet blev tomt. DETAILHANDEL 123

5 Behovet for nye butiksarealer skal ses dels i forhold til den forventede stigning i forbruget, dels af ønsket om at styrke detailhandelscentrene. Analyse af detailhandlen i dag Der er i dag (januar 2010) i hele kommunen ca. 286 detailhandelsbutikker med et samlet bruttoareal på godt m². Af butikkerne ligger omkring 200 af dem i Nakskov og Maribo, 23 i Rødby og resten er fordelt i kommunen. Fordelingen af detailhandelsbutikker i kommunen ses af kort % af butikkerne er udvalgsvarebutikker og 20 % er dagligvarebutikker. 80 % af butikkerne ligger i bymidterne. Derudover er der i alt 28 butikker med særlig pladskrævende varegrupper, med et samlet bruttoareal på ca m². Af de pladskrævende butikker står byggemarkeder, bilforhandlere og møbelbutikker for tilsammen 94 % af bruttoarealet fordelt med en tredjedel hver. Institut for Centerplanlægning (ICP) har i 2008 udarbejdet en analyse af detailhandlen i Lolland Kommune. Analysen viser, at omsætningen i 2007 var på godt 1,9 mia. hvoraf 45 % var i Nakskov bymidte, 20 % i Maribo bymidte, og 35 % af omsætningen lå i den øvrige del af kommunen. Det vurderes at butikkerne sammenlignet med butikker i resten af landet i øvrigt, er lidt under middel med hensyn til kvalitet og attraktion set ud fra butikkernes sortiment, størrelser og antal af brancher. Det er normalt for butikker i mindre byer, men det illustrerer detailhandlens konkurrenceevne set i forhold til større butikscentre uden for kommunen. Butikker tilknyttet landsdækkende kæder fremmer erfaringsmæssigt butikkernes attraktion. Andelen af butikker med kædetilknytning er væsentligt under 50 % i både Nakskov og Maribo, hvilket er lidt lavere end normen, men typisk for provinsbyer. Videre mangler der større butikker med bedre sortiment. Bymidterne har for mange døde facader og tomme butikker. En gade med tomme butikslokaler kan overvejes omdannet, til en boliggade enten ved ombygning af eksisterende bygninger eller nybyggeri. Detailhandlens styrker er et bredt udbud af butikker i Nakskov og Maribos bymidter, med gode parkeringsmuligheder og gode dagligvaretilbud. En fordel for detailhandlen er, at kunderne er loyale og der er relativt langt til konkurrerende bycentre. Det forventes på trods af befolkningsnedgangen, at forbruget indtil 2021 vil stige med omkring 15 % på udvalgsvarer, mens det vil stagnere for dagligvarer. Stigningen vil imidlertid kunne påvirkes af detailhandlens konkurrenceevne, anden økonomisk udvikling og udvikling af turismen. Det forventes, at der fremover vil være efterspørgsel på butiksareal især inden for discountsektoren men også til dels fra supermarkeds- og varehuskoncepter. Lokalitet Eksisterende butiksareal Restrummelighed til nybyggeri Samlet ramme for butiksareal (dagligvare- og udvalgsvarebutikker - jan.2010) (dagligvare- og udvalgsvarebutikker) og omdannelse af butikker (dagligvare- og udvalgsvarebutikker) Nakskov bymidte Maribo bymidte Rødby bymidte Maribo - Bydelscenter Øst Maribo - Bydelscenter Vest Bandholm lokalcenter Dannemare lokalcenter Holeby Lokalcenter Horslunde lokalcenter Rødbyhavn Lokalcenter Sandby lokalcenter Stokkemarke lokalcenter Søllested lokalcenter Øvrige områder Lolland kommune i alt Tabel 9.2 Eksisterende butiksareal og ny samlet planlægningsramme (m² bruttoetageareal - Butikker til pladskrævende varegrupper er ikke medregnet) 124 DETAILHANDEL

6 Kort 9.2 Eksisterende butikker. DETAILHANDEL 125

7 Kort 9.3 Detailhandelsplan for Nakskov. Bymidter Nakskov, Maribo og Rødby er de tre største handelsbyer og har alle en afgrænset bymidte, hvor detailhandelen kan udvikles. For alle tre byer gælder, at bymidten er den historiske bymidte, der i det væsentligste er uspoleret. Fakta Afgrænsning af bymidter Eksisterende afgrænsninger af bymidter kan opretholdes, men hvis afgrænsningen skal ændres, skal der benyttes en statistisk metode som beskrevet i bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Metoden skal kun benyttes ved bymidter på over m² butiksareal. Den statistiske metode tager udgangspunkt i en registrering af eksisterende bymæssige funktioner såsom detailhandel, hoteller, restaurationer, persontransport, liberale erhverv og service, offentlige administration, sundhedsvæsen og kultur. Ud fra en registrering af disse funktioner, fastlægges en række bufferzoner med en radius på 25 meter. Hvor disse cirkler overlapper hinanden dannes mulige bymidter. Derudover skal en række kriterier være opfyldt, bl.a. skal der være mindst to detailhandelsenheder og mindst en enhed, der er offentlig administration, sundhedsvæsen og kultur. For de bymidter der opfylder kriterierne, tilføjes en randzone med en radius på 100 meter. Herved opstår den statistisk afgrænsede bymidte. Bymidten kan udvides uden for den statistiske afgrænsning, hvis der redegøres for baggrunden for og konsekvenserne af den ønskede udvidelse. Detailhandlen skal understøttes af bymidternes stræder, bygninger og historiske byrum, som kan give de besøgende en helhedsoplevelse af kultur, historie og underholdning. En planlagt by- og byrumsfornyelse i bymidterne med etablering af fl ere attraktive og tidssvarende boliger, vil bidrage til at styrke detailhandlen. Byrådet vil undersøge mulighederne for, at etablere overdækkede oaser i bymidterne i Nakskov og Maribo tæt ved eksisterende parkeringspladser og detailvarebutikker. I Nakskov og Maribo bliver der mulighed for, at placere dagligvare- og udvalgsvarebutikker i bymidterne, med de maksimalt mulige butiksstørrelser på henholdsvis m² og m² som planloven giver mulighed for jf. tabel 9.2. I Rødby er der ikke det samme behov for store butikker, og der er derfor fastsat maksimale butiksstørrelser på henholdsvis m² og m² til dagligvare- og udvalgsvarebutikker jf. tabel DETAILHANDEL

8 I de tre bymidter er der i alt en restrummelighed til nybyggeri og omdannelse af butikker på m² jf. tabel 9.2. Der er således fortsat stor rummelighed til en fremtidig udvikling af detailhandelen i bymidterne. Udvalgsvarebutikkerne skal koncentreres i Nakskov og Maribo bymidter. På udvalgsvareområdet skal arealudlægget dels sikre, at forbrugerne har tilfredsstillende indkøbsforhold, dels sikre, at Nakskov og Maribo kan fastholde deres positioner som handelsbyer. Gadestrukturen i bymidterne stammer fra middelalderen med snævre gader og hermed en besværlig trafi ksituation for store køretøjer der skal frem med varer. Større møbelbutikker kan derfor have svært ved at fi nde egnede arealer i bymidterne. Møbelbutikker kan derfor også placeres i de udpegede områder til butikker med pladskrævende varegrupper. Bymidterne skal sikres gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Parkeringsforholdene er under normale omstændigheder tilstrækkelige. I spidsbelastningssituationer som lørdag formiddage, jul og påske, er der trængsel på de mest centrale parkeringspladser. Alle tre bymidter er tilgængelige med offentlig servicetrafi k - busser og i Maribo og Nakskov, også med tog. Landsbykøbmand i Skovbølle. Afgrænsning af bymidter I Nakskov, Maribo og Rødby fastholdes den gældende bymidteafgrænsning som vist på kort 9.4 og 9.5. Bydelscentre i Maribo Den eksisterende afgrænsning af de to bydelscentre i Maribo øst og Maribo vest fastholdes som vist på kort 9.4. Bydelscenter vest er næsten fuldt udbygget med bl.a. to dagligvarebutikker. Der er i bydelscenter vest kun mulighed for en begrænset udvidelse, idet der er fastlagt en restrummelighed til nye butikker og omdannelse af eksisterende butikker på m² jf. tabel 9.2. Bydelscenter vest betjener foruden Maribo by, oplandet fra Vester Landevej og Rødby Landevej mod syd. Kort 9.4 Detailhandelsplan for Maribo. DETAILHANDEL 127

9 Kort 9.5 Rødbys bymidteafgrænsning. I bydelscenter øst ved Skelstrupvej er der endnu ingen butikker. Her er der mulighed for etablering af dagligvarebutikker, således at den østlige del af Maribo fremover kan få en bedre betjening med detailhandel. Der bliver ikke mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker, da dette vurderes at ville kunne påvirke handelen i bymidten negativt. Med denne kommuneplan gives der også mulighed for butikker til pladskrævende varegrupper i bydelscentrene, da de har en god placering i forhold til de overordnede veje. Der vil således i bydelscenter øst eksempelvis kunne etableres 2 dagligvarebutikker på op til m² eller en stor dagligvarebutik på op til m², en tankstation med butik samt nogle større butikker på op til m² til pladskrævende varegrupper. Bydelscenter øst ligger centralt for eksisterende og kommende boligkvarterer i den østlige del af byen, samt for landsbyerne nord og oplandet øst for byen. I forbindelse med planlægningen af bydelscenter øst skal der udarbejdes en helhedsplan for den østlige del af Maribo med henblik på, at sikre god og sikker trafi kbetjening af de omkringliggende boligområder og bydelscentret. Helhedsplanen skal desuden belyse hvordan bydelscentret med den markante placering ved hovedindfaldsvejene til Maribo, kan indrettes i visuel harmoni med omgivelserne. Begge bydelscentre har mulighed for gode parkeringsforhold, er betjent af både by- og regionalbusser og har cykelstier langs landevejene og videre ind til bymidten. Lokalcentre I centerbyerne Dannemare, Holeby, Horslunde, Rødbyhavn og Søllested, samt i landsbyerne Bandholm, Sandby og Stokkemarke fastholdes de eksisterende centerområder, som udlægges til lokalcentre, hvert af dem med mulighed for et samlet butiksareal på m² jf. tabel 9.2. Områderne fastholdes primært til dagligvarebutikker, og der er kun mulighed for at placere mindre udvalgsvarebutikker i lokalcentrene jf. tabel 9.1. I de ovennævnte byer kan der uden for lokalcentrene etableres mindre butikker til lokalområdets daglige forsyning. For at sikre, at der ikke opstår eller sker udvidelser af lokalcentre skal denne type enkeltstående butikker placeres mindst 500 meter fra andre butikker og mindst 500 meter fra et udlagt lokalcenter. I Dannemare, Horslunde og Søllested ligger størstedelen af byens eksisterende butikker uden for det afgrænsede lokalcenter. Der vil derfor i den kommende planperiode blive arbejdet med en ændret afgrænsning af lokalcentrene i disse byer. Landsbyer og sommerhusområder Byrådet ønsker at støtte landdistrikterne ved at skabe mulighed for etablering af dagligvarebutikker i de afgrænsede landsbyer og i sommerhusområderne, hvor der vil være mulighed for at etablere enkeltstående butikker på op til m² til lokalområdets forsyning. 128 DETAILHANDEL

10 Eksisterende landbrugsbygninger Uden for de afgrænsede landsbyer er der mulighed for at indrette mindre butikker, både dagligvare- og udvalgsvarebutikker i overfl ødiggjorte landbrugsbygninger. Dog må den enkelte butik ikke være større end 250 m². Derudover kan der både i landsbyerne og uden for landsbyerne etableres stalddørssalg, det vil sige gårdbutikker på landbrugsejendomme, når butikken indrettes i en eksisterende bygning. Der skal primært sælges varer, der er produceret på ejendommen. Stalddørssalg kan imidlertid også omfatte produkter fra nærliggende gårde, der i kraft af f.eks. deres beliggenhed selv vil have vanskeligt ved at afsætte produkterne. Stalddørssalg betragtes ikke som egentlig detailhandel, men som led i den jordbrugsmæssige drift. Butikker ved tankstationer mv. Ved tankstationer, togstationer, havne, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner, feriehoteller o.lign. kan der etableres mindre butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Denne type butikker kan etableres uanset retningslinjerne om placering af detailhandelsbutikker. Erhvervsområder En række af kommunens erhvervsområder er særlig velegnede til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, dels fordi de ligger med gode trafi kale adgangsforhold og dels fordi de ligger i nærheden af byernes øvrige butikker, og dermed styrker det eksisterende butiksudbud. De udpegede erhvervsområder, som fremgår af kort 9.1, og af rammerne for de enkelte områder i kommuneplanens rapport 2, ligger således primært i Nakskov og Maribo. Derudover fastholdes mulighederne for, at placere butikker med pladskrævende varegrupper i centerbyerne Holeby, Rødby, Rødbyhavn og Søllested, hvor der er nogle velbeliggende erhvervsområder med gode trafi kale adgangsforhold og god synlighed for butikkerne. Med denne kommuneplan gives der mulighed for, at erhvervsområdet i Maribo, hvor bryghuset lå, også kan udnyttes til butikker til pladskrævende varegruppe. I erhvervsområder, kan der i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler etableres mindre butikker til salg af egne produkter. Der fastsættes ikke nogen maksimal butiksstørrelse for denne type butikker. Pladskrævende butikker på A. Steen Nielsensvej i Maribo. DETAILHANDEL 129

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Titel Vejledning om detailhandelsplanlægning Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Jens Schultz Hansen Rasmus Hee Haastrup Omslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 363-35. Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm

Kommuneplantillæg 363-35. Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm Kommuneplantillæg 363-35 Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm Oktober 2007 ANNONCETEKST i Extraposten den 12. november 2007 og Lollandsposten den 13. november 2007

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Høje-Taastrup kommune Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion 3 2. Forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen Lolland kommune Analyse af detailhandelen Oktober 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Lolland kommune 17 3. Statistisk bymidteafgrænsning 25 4. Befolknings-

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg.

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk www.viborg.dk Notat Vurdering af Bech-Bruun notat af 12. februar 2014 Dato: 02.april 2014 Sagsbehandler: vpbbp Direkte tlf.:

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning

Vejledning om detailhandelsplanlægning Vejledning om detailhandelsplanlægning Planlægning og byudvikling INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1 Detailhandelsplanlægning formål og overblik 4 1.1 Større fleksibilitet i den kommunale detailhandelsplanlægning

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015 Udvikling af ejendomme til butiksformål Copsum 20. maj 2015 Intro: Udviklingen i krav fra kæderne Udviklingen i krav fra investorerne Optimering af butiksejendomme Planlovens betydning for butiksejendomme

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 69 Offentligt 8. november 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) 1 I lov om planlægning, jf.

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE DETAILHANDEL Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE 1 Forord Byrådet vedtog i møde den 22. februar 2001 nærværende kommuneplantillæg om detailhandel endeligt. Med planen fastlægges retningslinier for

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Hovedstruktur og retningslinjer Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Randers Kommune ønsker med dette kommuneplantillæg at fastsætte rammerne for detailhandel i hele kommunen, primært Paderup

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen for detailhandelsstrukturen Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 1 Titel Udviklingen i region-,

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere

Udvalgets overvejelser og anbefalinger

Udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets overvejelser og anbefalinger Planlægning er et gode, som medvirker til at skabe kvalitet i byerne Detailhandlen spiller en afgørende rolle for bymidtens og byens liv. Hvordan byerne ser ud og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling KOMMUNEPLANTILLÆG Nr. 1 April 2016 For Hundested bymidte 1 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 20 stk. Kommuneplantillægget

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Indhold 2 Formål 3 Redegørelse

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg. N OTAT Viborg Kommune - jagt- og fiskeriforretning - planretlige forhold Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde.

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Med henblik på en fastlæggelse af planlægningsprincipperne for detailhandel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde redegøres

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere