OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015"

Transkript

1 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen

2 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET 2 5 PENSION 3 6 UDBETALING AF LØN OG INDBETALING AF PENSIONSBIDRAG 3 7 FUNKTION I HØJERE STILLING 3 8 LØN M.V. 3 9 TIMELØNNEDE 4 10 LØNGARANTI 4 11 ARBEJDSTID 4 12 OVERARBEJDE OG DELTIDSBESKÆFTIGEDE MEDARBEJDERE 5 13 TJENESTEDRAGT 6 14 BARNS 1. SYGEDAG 6 15 TJENESTEFRIHED 6 16 UDGIFTER VED TJENESTEREJSER 6 17 LØN UNDER SYGDOM 6 18 GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION FERIE 7 20 OPSIGELSE OG AFSKEDIGELSE ADGANG TIL PRIVAT PRAKSIS 8 22 VOLDGIFT 8 23 IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE AF AFTALEN 9

3 Overenskomst for kommunalt ansatte skoletandlæger m.v. 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Stk. 1. Overenskomsten omfatter tandlæger, der er ansat hos de færøske kommuner, som er beskæftiget med børne- og ungdomstandpleje. Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke 1. tjenestemænd, herunder tjenestemænd, som oppebærer rådighedsløn eller ventepenge, 2. pensionerede tjenestemænd fra kommuner, staten, folkeskolen, folkekirken og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder, og 3. andre, der oppebærer egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, hvor det offentlige har ydet bidrag. 2 AFGRÆNSNING Stk. 1. Tandlæger, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og 2. er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. 3 Stk. 2. Tandlæger som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer eller 2. er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. 3 og 9 3 MÅNEDSLØNNEDE. side 1 Stk. 1. Tandlæger aflønnes i henhold til gældende lønskala og indplaceres i lønforløb, jf. stk. 2 og i forhold til deres anciennitet, jf. 4, således: Stillingsbetegnelse løntrin fra 14. april 2012 Tandlæger 1-8 Filialledere 2 9 Afdelingstandlæger 14 Specialtandlæger 15 Klinikchefer 16 Overtandlæger 17

4 Side 2 Stk. 2. Tandlæger indplaceres i løntrinsforløbet 1-8. Alle løntrin er 1-årige. Stk. 3. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Stk. 4. Lønnen betales månedsvis bagud. Stk. 5. De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Stk. 6. Tandlæger indplaceres efter forhandling mellem Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen. Stk. 7. Lønnen reguleres årligt pr. 01. oktober i overensstemmelse med den færøske reguleringsprocent. Stk Ved enhver kommunal eller fælleskommunal tandplejeordning oprettes en stilling for den faglige og administrative leder af ordningen. Lederen af en tandplejeordning indtil børn og unge under behandling benævnes klinikchef, medens lederen af en tandplejeordning med over børn og unge under behandling benævnes overtandlæge. 2. Ændres antallet af børn under behandling varigt, jf. det i stk. 8, nr. 1, nævnte kriterium, sker det pr. 1. september en tilsvarende ændring i grundlønnen for klinikchefstillingen. Hvis tandplejen udvides til varigt at omfatte flere årgange under behandling, kan ændring i grundlønnen finde sted straks. 3. Hvis en stillings grundløn som følge af et faldende antal børn under behandling skal være lavere, jf. stk. 8, nr. 1 og 2, bevarer stillingens nuværende indehaver som en personlig ordning den hidtidige grundløn. 4. ANCIENNITET. Stk. 1. Ancienniteten regnes efter det antal år, den pågældende efter bestået eksamen har været beskæftiget med tandlægeligt arbejde (herunder normale ferier), eventuel sygdom under 6 måneder og barselorlov. Ancienniteten afrundes opad til et antal hele måneder, dog således at den tidligst beregnes fra udgangen af den måned, hvori den pågældende har bestået eksamen. Stk. 2. Hvor forholdene taler derfor, kan der mellem overenskomstens parter træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler.

5 side 3 5. PENSION. Stk. 1. Arbejdsgiveren opretter efter aftale med den ansatte en pensionsordning. Ved nyansættelser oprettes pensionsopsparingen i Føroya Lívstrygging. Ved allerede ansatte tandlæger vælges pensionsinstitut efter aftale med de ansatte. 1. Tandlæger, som a. er fyldt 21 år, og b. har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) indenfor er 8 års periode regnet fra den 01. april Tandlæger som er fyldt 25 år. Som bidrag til den ansattes pensionering betaler arbejdsgiveren indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 67 år, 18,9 % af grundlønnen. 6. UDBETALING AF LØN OG INDBETALING AF PENSIONSBIDRAG. Lønnen udbetales månedsvis bagud, og der tilstilles tandlægen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler arbejdsgiveren pensionsbidrag til det aftalte pensionsinstitut. 7. FUNKTION I HØJERE STILLING. Tandlæger, der fungerer i højere stilling ud over 15 dage - såvel i højere underordnet tandlægestilling som i overordnet overenskomstlønnet stilling - oppebærer for hele funktionsperioden det vederlag, som pågældende ville oppebære ved ansættelse i den højere stilling. Ved funktion i overordnet stilling indbetales til pensionskassen de for vedkommende tandlæge sædvanlige pensionsbidrag. a. Er varetagelsen af den højere stilling udelukkende begrundet i feriefravær, indtræder retten til funktionsvederlag først, når den ansatte har udført en sådan midlertidig tjeneste i 22 dage i sammenhæng. 8. LØN M.V. Der henvises til løntabellen og til 3 og 9.

6 side 4 9. TIMELØNNEDE. Løn til timelønnede beregnes som 1/1620 af årslønnen, jf. 3, med tillæg 1/3 af den samlede pensionsprocent på 18,9 %, med virkning fra 01. marts LØNGARANTI Stk. 1. Tandlæger, som var ansat den 01. april 2006, bevarer i forbindelse med overgangen til overenskomsten mellem TF og KAF som minimum deres hidtidige samlede faste løn med inklusiv tillæg. Denne personlige løngaranti gælder, så længe de pågældende tandlæger er ansat i samme stilling, som de var ansat i ved overgangen til overenskomsten mellem TF og KAF. Ændres beskæftigelsesgraden, reguleres den personlige løngaranti tilsvarende. 11. ARBEJDSTID Stk. 1. Arbejdstiden tilrettelægges hvert år efter lokal aftale inden skoleårets begyndelse. Stk. 2. Arbejdstiden for tandlæger og filialklinikledere aflønnet i henhold til 3 stk. 1 udgør timer årligt inklusiv en spisepause på 25 minutter på arbejdsdage, men eksklusiv ferie Stk. 3. Arbejdstiden tilrettelægges med maksimalt 7 timer samlet på hverdage mellem kl. 08:00 og kl. 18:00. Den enkelte tandlæge kan kun forpligtes til at arbejde mellem kl. 16:00 og 18:00 en gang om ugen. Den daglige arbejdstid på skoleferie- og skolefridage skal for en given tandlæge være af mindst samme omfang som arbejdstiden på skoledage. Denne bestemmelse kan dog fraviges ved lokal aftale jf. stk. 1. Stk. 4. Omlægning af arbejdstiden kan finde sted med 3 måneders varsel til iværksættelse fra begyndelsen af en måned, medmindre der aftales andet med de tandlæger, der berøres af omlægningen. Stk. 5. Deltagelse af uddannelseskurser medregnes ikke i arbejdstiden, medmindre der er meddelt tandlægen tjenestefrihed med løn til deltagelse i det pågældende kursus. I så fald medregnes kun det antal timer, hvori tandlægen skulle have gjort tjeneste på tandklinikken. Stk. 6. Tandlæger og filialklinikledere har pligt til uden for den årlige arbejdstid på timer at stå til rådighed ved indtil 3 forældremøder inden for et skoleår. Stk. 7. For afdelingstandlæger og klinikchefer aflønnet i henhold til 3 stk. 1, gælder reglerne om timer årligt (35 timer pr. uge) og 12 om overarbejde. De pågældende tandlæger har pligt til at udføre det administrative arbejde, der er forbundet til stillingen, selvom dette måtte medføre overskridelse af den fastsatte daglige arbejdstid, jf. stk Reglerne om overarbejde i henhold til

7 side 5 12 finder dog ikke anvendelse ved tilfældige overskridelser af arbejdstiden den enkelte dag eller ved overskridelser som følge af det administrative arbejde, der er forbundet med stillingen. Stk. 8. For tandlæger, der varetager en stilling som souschef, gælder reglerne i stk. 2-5 om arbejdstid og 12 om overarbejde. Hvis tandlægens (souschefens) stilling er aflønnet på løntrin 15 som afdelingstandlæge, gælder dog de regler om arbejdstid og overarbejde, der er nævnt i stk. 7. Stk. 9. Overtandlæger, aflønnet i henhold til 3, stk. 1, for hvem der ikke gælder nogen højeste tjenestetid, er ikke omfattet af reglerne i stk. 2-5 om arbejdstid og 12 om overarbejde. 12. OVERARBEJDE OG DELTIDSBESKÆFTIGEDE MEDARBEJDERE Stk. 1. Ved overarbejde forstås arbejde ud over den daglige arbejdstid, der er fastsat for fuldtidsansatte tandlæger. Stk. 2. Hvis overarbejde afspadseres sker det på følgende vilkår: For beordret overarbejde i de første 3 timer efter planlagt arbejdstids ophør for en fuldtidsansat tandlæge ydes erstatningsfrihed af samme varighed som det præsterede overarbejde med tillæg af 50 %. For overarbejde efter 3 timer efter den ordinære tjenestetids ophør og overarbejde på ikkearbejdsdage ydes erstatningsfrihed af samme varighed som det præsterede overarbejde med tillæg af 100 %. Overarbejde skal så vidt muligt tilrettelægges på ugens første 5 dage, således at overarbejde på lørdage, søndage og helligdage søges undgået. Stk. 3. Hvis overarbejde godtgøres med afspadsering, skal tidspunktet for afspadsering være fastlagt inden 3 måneder efter udløbet af den måned, hvori overarbejdet er udført. Der kan lokalt træffes aftale om, at tidspunktet for afspadsering fastlægges på et senere tidspunkt. Stk. 4. Overarbejde/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. Stk. 5. Hvis overarbejde udbetales, sker det på samme vilkår, der er fastlagt i stk. 2. Stk. 6. Den timeløn, som er nævnt i stk. 4, beregnes som 1/1820 af årslønnen, jf. 3,2 Stk. 7. Ved merarbejde forstås arbejde, som tandlæger med nedsat tjenestetid midlertidigt udfører ud over den enkelte aftalte daglige arbejdstid, men inden for den på stedet gældende arbejdstid for fuldtidsansatte tandlæger. For merarbejde ydes erstatningsfrihed av samme varighed som det præsterede merarbejde eller normal timeløn. Betalt merarbejde til deltidsbeskæftigede er pensionsgivende for ansatte som i øvrigt er berettiget til pension, jf. 5.

8 side TJENESTEDRAGT Der ydes fri tjenestedragt og vask heraf. 14. BARNS 1. SYGEDAG Stk. 1. Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes 1. sygedag, hvis 1. Barnet er under 18 år 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendig af hensyn til barnet, og det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. Bemærkning: I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Stk. 2. Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. 15. TJENESTEFRIHED Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. 16. UDGIFTER VED TJENESTEREJSER Udgifter til tjenesterejser godtgøres i henhold til de offentlige regler på området. Stk. 1. For tandlæger gælder Reglur um samsýning fyri nýtslu av egnum bili i tænastuørindum" (Regler om refusion for brug af egen bil i tjenesteærinder). Stk. 2. Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter aftale mellem Tænastumannafelag Landsins og Fíggjarmálaráðið". 17. LØN UNDER SYGDOM Stk. 1. Tandlæger, der har tiltrådt en af de i 3 omhandlede stillinger eller et vikariat, har ret til løn fra arbejdsgiveren under sygdomsfravær. Der bliver henvist til Løgtingslóg um starvsmenn (den færøske funktionærlov). Stk. 2. Løn ved sygdom ydes med et beløb, der svarer til den af tandlægen senest oppebårne grundløn samt pensionsbidrag, jf Udbetaling foretages for tiden fra sygdommens indtræden indtil raskmelding.

9 side GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION. I forbindelse med barselsorlov og adoption gælder følgende regler: Stk. 1. Den gravide skal give tjenestestedet meddelelse herom senest 3 måneder før forventet fødsel. Stk. 2. Der ydes fuld løn til den gravide fra det tidspunkt, hun bliver uarbejdsdygtig, dog maksimalt 8 uger før forventet fødsel. Der er dog altid ret til 24 uger med fuld løn efter fødslen. Herudover kan hun få tjenestefri uden løn i 6 uger. Den gravide kan desuden efter ansøgning få fri uden løn i 5 måneder uden anciennitetstab. I denne forbindelse kan faderen ligeledes efter ansøgning få fri i én måned uden anciennitetstab. Stk. 3. Udover de i 2. stk. nævnte forhold kan en tandlæge få 6 måneders sygdomsbetinget frihed under sådanne omstændigheder, hvor hun med speciallægeerklæring kan godtgøre, at fortsættelse i arbejdet ville indebære en risiko for foster og/eller hende selv. Under sådanne omstændigheder ydes fuld løn til den pågældende. Stk. 4. Ved adoption har moderen ret til op til 28 uger fri med løn. I denne forbindelse kan faderen ligeledes efter ansøgning få fri i en måned, uden anciennitetstab. Der bliver henvist til Lagtingslov nr. 48 fra 03. april 2001 om barsel, som senest ændret ved lagtingslov nr. 163 af 22. december FERIE. For tandlæger gælder lagtingslov om ferie med løn, nr. 30 af 7. april 1986 med senere ændringer. Vedrørende den 6. ferieuge henvises der til aftale om den 6. ferieuge (avtalu um serstaka fríviku). 20. OPSIGELSE OG AFSKEDIGELSE. Stk. 1. Ansættelsesforholdet for tandlæger ansat i henhold til 3, kan uanset den fastsatte normale ansættelsestid skriftligt bringes til ophør til den 1. i en måned med 1 måneds varsel fra tandlægens side og med 1 til 6 måneders varsel fra arbejdsgivers side. Der bliver henvist til Løgtingslóg um starvsmenn (den færøske funktionærlov). Dog finder 120-dages reglen ikke anvendelse for tandlæger. Fristen for afskedigelse af tandlæger der er udnævnte til tillidsrepræsentanter forlænges med 3 måneder. Opsigelsesperioden forlænges således, at de 3 måneder tillægges varslingen, som hver enkelt tandlæge har indvundet. Stk. 2. Ved afskedigelse skal arbejdsgiveren fremsende den ansatte tandlæge en høringsskrivelse om mulig opsigelse, denne høringsskrivelse skal indeholde begrundelse for en eventuel opsigelse, og skal besvares af den ansatte tandlæge inden 14 dage.

10 Side 8 Først derefter kan arbejdsgiveren opsige vedkommende med opsigelsesfristen i stk. 1. Stk. 3. Når høringsskrivelse fremsendes den ansatte tandlæge, jf. stk. 2, underrettes organisationen skriftlig herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysninger strider mod tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderes har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Den nævnte underretning sendes til: Tandlægeforeningen, Amaliegade 17, DK-1256 København K Stk. 4. Organisationen kan kræve sagen forhandlet, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimelig begrundet i den ansattes eller institutionens forhold. Stk. 5. Opnås der ikke enighed gennem forhandling, kan sagen indbringes for en voldgift efter reglerne i ADGANG TIL PRIVAT PRAKSIS Stk. 1. Tandlæger må ikke privat behandle eller være økonomisk interesseret i behandling af nogen under tandplejen henhørende patient, medmindre der er tale om tandplejeformer, der endnu ikke er indført under vedkommende tandpleje. Stk. 2. For så vidt angår heldagsbeskæftigede tandlægers ret til bibeskæftigelse, herunder ret til at drive egen privat praksis, gælder bestemmelserne i lagtingslov nr. 31 af 5. juli 1971 om landets tjenestemænd, som senest ændret ved lagtingslov nr. 73 af 13. juni VOLDGIFT Stk. 1. Alle uoverensstemmelser om forståelse af overenskomsten og brud på denne skal, dersom uoverensstemmelsen ikke kan bilægges gennem forhandling mellem Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen, endeligt afgøres ved faglig voldgift. Til voldgiftsretten udpeger hver af parterne en voldgiftsmand, og voldgiftsmændene i forening vælger

11 en upartisk opmand. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valg af opmand skal de i fællesskab anmode Sorenskriveren (dommeren) om at udpege opmanden. Stk. 2. Voldgiftsretten fastsætter selv reglerne for sagens behandling. Møde i voldgiftsretten indkaldes så vidt muligt til afholdelse senest 14 dage efter, at en af parterne har begæret mødet afholdt. Voldgiftsretten træffer ved sin kendelse tillige afgørelse om fordeling af sagens omkostninger mellem parterne. Stk. 3. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for begge parter. side 9 Stk. 4. Vægring fra en af parternes side ved at efterleve de voldgiftsretslige regler kan af modparten indbringes for retten. 23. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE AF AFTALEN Stk. 1. Overenskomsten har virkning fra den 01. oktober Stk. 2. Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til udgangen af september Opsigelse skal ske skriftligt. Stk. 3. Før ikrafttræden skal overenskomsten fremsendes Finansministeriet på Færøerne, som jf. lagtingslov nr. 87 af 17. maj 2000 om kommunebestyrelser skal godkende overenskomsten. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið Tandlægeforeningen

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere