Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København"

Transkript

1 Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet med udbud i København. Undervisningen vil finde sted på Nørre Allé 20 i København N. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder alle de kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette kapitel hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Københavns Universitets ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Ann Jorry Liljegren, cand.cur., uddannelseskoordinator for specialuddannelsen i intensiv sygepleje i Region Syddanmark. Vejleder og eksaminator ved diplomuddannelserne på University College Lillebælt samt beskikket censor ved de sundhedsfaglige diplomuddannelser nationalt. Tidligere sygeplejelærer og involveret i udarbejdelse af studieordning i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsens overgang til professionsbacheloruddannelse. Benthe Hansen, tandplejer, lederuddannelse for sundhedspersonale, master i knowledge management, projektleder og seniorrådgiver i Helsedirektoratet (den norske sundhedsstyrelse). Har de seneste 20 år fungeret som leder af tandplejeruddannelsen ved Universitetet i Oslo, hvor hun blandt andet har koordineret uddannelsens omlægning til Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 5

6 bacheloruddannelse. Mangeårig deltagelse i relevante råd, udvalg og arbejdsgrupper om tandsundhed og -forebyggelse foruden odontologisk og tandplejemæssig uddannelse. Mette Udby, cand.odont., tandlæge med egen praksis gennem mere end 20 år, herunder henvisningspraksis i paradentose. Har sideløbende haft ansættelse hos andre privatpraktiserende tandlæger med henblik på at yde bistand til udførelse og strukturering af paradentosearbejdet og samarbejdet mellem tandlæge og tandplejer. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirstine Westh Jensen og evalueringsmedarbejder Maria Sacha Aagaard fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Christian Moldt og evalueringskonsulent Julia Salado-Rasmussen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 6

7 bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det geografiske område hvori udbuddet tænkes at dække arbejdsmarkedets behov, angives som Region Hovedstaden, Sjælland og Fyn. Ekspertpanelet finder at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der i det geografiske område findes relevante brancher der potentielt kan have en interesse i at ansætte dimittender fra uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, herunder offentlige og private tandklinikker. Redegørelsen bygger bl.a. på to rapporter fra Sundhedsstyrelsen og en række statistiske oversigter over ledige stillinger. Ligeledes vurderer ekspertpanelet at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at aftagere fremadrettet vil blive inddraget i at sikre uddannelsens relevans. Herunder vil aftagerpraktikværter, aftagercensorer, overtandlægerne i landets fire største kommuner og repræsentanter fra dintandlæge og Tandlægeforeningen blive inddraget gennem systematiske evalueringer eller dialogmøder. Ansøgeren redegør også for at der gennemføres årlige møder med Dansk Tandplejerforening. Ekspertpanelet har overvejet om det ville være hensigtsmæssigt at sikre at der var et fælles forum med deltagelse af alle interessenter og aftagere og med løbende drøftelser af uddannelsens relevans. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 8

9 Desuden redegør ansøgeren for at denne deltager i Sundhedsstyrelsens prognosearbejder og løbende indgår i drøftelser og dialog med Sundhedsstyrelsen om ansøgerens udbud af uddannelser. Ansøgeren redegør endelig for at den viden der indhentes gennem inddragelsen af aftagere og interessenter, vil blive opsamlet på månedlige møder i tandplejeruddannelsens koordinationsgruppe. Alt i alt finder ekspertpanelet at de beskrevne initiativer er hensigtsmæssige. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) og følgende bilag: Bilag 1: Sundhedsstyrelsen: Tandplejeprognose personale i tandplejen i Danmark , 2010 Bilag 2: Sundhedsstyrelsen: Strukturrapport, 2004 Bilag 3: Sundhedsstyrelsen: Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark (2001) Bilag 4: Universitets- og bygningsstyrelsen: Beskæftigelse af tandplejere Bilag 5: Universitets- og bygningsstyrelsen: Beskæftigelse af tandlæger Bilag 6: Universitets- og bygningsstyrelsen: Beskæftigelse af tandklinikassistenter Bilag 7: Praktikværtevalueringer, tandplejeruddannelsen , rapport SKT-AU og SKT-KU Bilag 8: Oversigt over tandplejeruddannelsens ministerielt beskikkede censorer (SKT-KU) Bilag 9: Fokusgruppeinterviews med private aftagere rapport. SKT-AU og SKT-KU, Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren dokumenterer at udbuddet har fået tilsagn fra både overtandlægerne i tre af landets største kommuner og dintandlæge om at de kan øge kapaciteten af praktikpladser. Desuden vil en stor del af praktikken foregå på skolen hvor der er 45 behandlingsenheder. Derudover har ansøgeren redegjort for at det nuværende samarbejde med fx børnehaver, skoler og institutioner for handicappede om praktikpladser forventes at fortsætte. Ansøgeren redegør for at der derved vil være praktikpladser til studerende. Ekspertpanelet vurderer det positivt at ansøgeren har gode erfaringer med at benytte praktiksteder og har undersøgt mulighederne for at udvide den nuværende kapacitet. På den baggrund vurderer ekspertpanelet at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag: Bilag 7: Praktikværtevalueringer, tandplejeruddannelsen , rapport SKT-AU og SKT-KU Bilag 9: Fokusgruppeinterviews med private aftagere rapport. SKT-AU og SKT-KU, 2010 Bilag 10: Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje moduler, centrale fag og praktikelementer/professionsbacheloruddannelse i tandpleje foreløbig moduloversigt Bilag 11: Referat fra dialogmøde 6. marts 2009 Bilag 12: Liste over praktikværter SKT-KU Bilag 13: Anden ekstern praktik på SKT-KU Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør tydeligt for at der er sammenhæng mellem teori og praksis og progression i uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at det tydeligt fremgår at tilrettelæggelsen af uddannelsen, herunder fordelingen af praktikelementerne, er hensigtsmæssig så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Derudover redegør ansøgeren for at der benyttes varierende undervisnings- og arbejdsformer der sikrer at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer at uddannelseselementerne er beskrevet i overensstemmelse med den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet finder det positivt at der som beskrevet under kriterium 4 gennemføres fællesundervisning med tandlægestuderende da dette kan danne grundlag for vigtige erfaringer med tværfagligt teamsamarbejde som kan bruges fremadrettet i professionsudøvelsen. Ansøgeren har redegjort for internationaliseringsindsatsen på den eksisterende tandplejeruddannelse, herunder for ansøgerens samarbejdsaftaler med universiteterne i Oslo og Stockholm, Inholland University of Applied Sciences i Holland og uddannelsesinstitutioner i Schweiz og USA. Derudover har ansøgeren oplyst hvor mange studerende der har været udvekslet gennem de forskellige aftaler. Endelig har ansøgeren beskrevet hvordan denne gennemfører forskellige opsøgende internationaliseringsaktiviteter. Ekspertpanelet vurderer at ansøgerens erfaringer kan danne et godt grundlag for det videre arbejde med internationalisering af den nye tandplejeruddannelse. I forhold til den fremadrettede plan redegør ansøgeren for at udvekslingsmuligheden vil være individuelt og fleksibelt tilrettelagt så den studerende, afhængigt af behov og muligheder, kan gennemføre forløb ved udenlandske uddannelsesinstitutioner inden for den normerede studietid. Ansøgeren har også beskrevet hvilke af uddannelsens elementer der vil være oplagte at gennemføre i udlandet. Derudover har ansøgeren sat som mål at 33 %-40 % af en Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 11

12 studenterårgang inden for en femårig periode skal gennemføre et studie- eller praktikophold i udlandet, og ansøgeren planlægger at gennemføre forskellige informationsaktiviteter i den forbindelse. Ekspertpanelet vurderer positivt at der er fastsat et sådant konkret mål for det fremadrettede arbejde, og vurderer at planen i sammenhæng med institutionens erfaringer og internationale netværk er bæredygtig. Ekspertpanelet vurderer alt i alt at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: Bilag 10: Professionsbachelor i tandpleje moduler, centrale fag og praktikelementer/professionsbacheloruddannelse i tandpleje foreløbig moduloversigt Bilag 14: SKT-KU s pædagogiske principper samt beskrivelse af differentieret undervisning Bilag 15: Politik for internationalisering af tandplejeruddannelsen. Studieordning for tandplejeruddannelsen, side 78. SKT-KU 2009 Bilag 16: Kommissorium og strategi for internationaliseringsgruppen, SKT-KU 2009 Bilag 17: Luciak-Donsberger C, Eaton KA. Dental hygienists in Europe: trends towards harmonization of education and practice since Int J Dent Hygiene 2009;7: Bilag 18: Eksempler på aftaler om internationalisering og udveksling, SKT-KU Bilag 19: Nordic Conference of Dental Hygienist Educators, Copenhagen 6th-7th May 2010 (programme). Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 12

13 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at der føres dialog med praktikværter, og at medarbejderne deltager i og er medudviklere af aktiviteter holdt af aftagerorganisationer som fx Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening. Desuden redegør ansøgeren for at der føres dialoger med patienternes private tandlæger om både konkrete og generelle faglige problemstillinger. Ekspertpanelet vurderer at dette er et forholdsvis svagt erhvervsgrundlag, men vurderer at der samlet set er redegjort for at udbuddet vil blive baseret på ny viden om centrale tendenser på arbejdsmarkedet. Ansøgeren redegør for at udbuddet er placeret samme sted som de øvrige odontologiske uddannelser, og det vurderes i særlig grad positivt at ansøgeren redegør for at der er indgået en forpligtigende samarbejdsaftale med Odontologisk Institut (OI) ved Københavns Universitet som udbuddet vil blive omfattet af. OI udbyder tandlægeuddannelsen og står for forskning på det odontologiske område, og ifølge ansøgeren vil medarbejderen fra udbudsstedet og OI samarbejde i arbejdsgrupper og udvalg om udvikling af bl.a. undervisningen. Desuden vil der bl.a. blive gennemført fællesforelæsninger for tandplejestuderende og tandlægestuderende. Herudover redegør ansøgeren for at der samarbejdes med Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet. Samarbejdet omhandler bl.a. udvikling af undervisningsmateriale og systematisk idé- og erfaringsudveksling på fælles ledelsesmøder. Underviserne sendes på internationale kongresser og bliver her introduceret til den nyeste viden på området. Ansøgeren har desuden redegjort for at underviserne på udbuddet vil blive omfattet af den kompetenceudviklingsstrategi der er gældende for hele institutionen, hvilket ifølge ansøgeren vil betyde at underviserne er opdaterede med den nyeste viden på området. Ekspertpanelet har desuden drøftet vigtigheden af at ansøgeren også deltager i udviklingsprojekter i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse så uddannelsesudbuddet også i forhold til dette kerneområde til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. I den forbindelse finder ekspertpanelet det positivt at ledelse og medarbejdere har deltaget i rådgivningsvirksomhed i udviklingslande. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 13

14 Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at uddannelsen vil blive udbudt på et videngrundlag der er erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 og følgende bilag: Bilag 8: Oversigt over tandplejeruddannelsens ministerielt beskikkede censorer (SKT-KU) Bilag 20: Fællesinteresser mellem OI og SKT, 2008 Bilag 21: Beskrivelse af fælles undervisning mellem OI og SKT, 2008 Bilag 22: Samarbejdsaftale for 2009 mellem SKT og Tandlægeskolen Bilag 23: SKT bliver en del af SUND/Fælles vision for samarbejdet mellem OI og SKT, SUND/KU, 2010 Bilag 24: Partnerskab mellem SKT i København og Århus, 2006 Bilag 25: Overordnet politik for SKT-ernes udbud af efter- og videreuddannelse, 2007/08 Bilag 26: Eksempel på samarbejdsaftale med SOSU-skole, 2008 Bilag 27: Program for efteruddannelseskurser 2009, SKT-KU Bilag 28: Uddannelsesordning for grønlandske tandplejere i Grønland, 2010 Bilag 29: Undervisere på tandplejeruddannelsen 2010 oversigt over uddannelsesniveau og undervisningsområde Bilag 30: Kompetenceudviklingsstrategi, Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 14

15 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes i særlig grad positivt at der på udbudsstedet allerede findes en række relevante beslægtede uddannelsesudbud, som fx tandklinikassistent- og tandlægeuddannelsen, og det giver udbudsstedet mulighed for at skabe en forståelse blandt de studerende af samarbejdet i det odontologiske team, dvs. mellem bl.a. tandplejere og tandlæger. Ifølge ansøgeren er der en høj grad af videndeling på tværs af fagene. Ansøgeren redegør ligeledes for at der er etableret udvekslingsaftaler for underviserne, og at underviserne deltager i relevante forskningsprojekter. Derudover har ansøgeren redegjort for at der på udbudsstedet er en undervisergruppe som repræsenterer et bredt felt af relevante kvalifikationer og er kvalificerede til at undervise på udbuddet. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der på udbudsstedet vil være et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: Bilag 18: Eksempler på aftaler om internationalisering og udveksling, SKT-KU Bilag 23: SKT bliver en del af SUND/Fælles vision for samarbejdet mellem OI og SKT, SUND/KU, 2010 Bilag 29: Undervisere på tandplejeruddannelsen, 2010 oversigt over uddannelsesniveau og undervisningsområde Bilag 31: SKT-KU s virksomhedsgrundlag Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 15

16 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at der på udbudsstedet er adgang til et medicinsk og odontologisk bibliotek. Desuden stilles der 45 moderne tandlægeunits, nyt digitalt røntgenudstyr og moderne sterilisationsudstyr til rådighed på udbudsstedet. Ansøgeren redegør for at der pga. udbuddets placering sammen med OI er mulighed for at udvide kapaciteten af tandlægeunits og låne specialudstyr hvis det bliver nødvendigt. Ansøgeren redegør for at der er et bredt patientgrundlag. Desuden redegør ansøgeren for at det relevante udstyr og de relevante lokaler er til stede på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der på udbudsstedet er de nødvendige faciliteter og ressourcer. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 og følgende bilag: Bilag 22: Samarbejdsaftale for 2009 mellem SKT og Tandlægeskolen Bilag 29: Undervisere på tandplejeruddannelsen 2010 oversigt over uddannelsesniveau og undervisningsområde Bilag 32: Kommissorium for IKT gruppen ved SKT-KU, Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 16

17 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at institutionen siden 2008 har arbejdet ud fra en tværgående ledelsesog styringsproces der bygger på evaluering og kvalitetssikring, og som udbuddet vil blive omfattet af. Det betyder ifølge ansøgeren at der systematisk gennemføres evalueringer og kvalitetssikring ved hjælp af elevtilfredshedsmålinger, aftager- og kundetilfredshedsmålinger og inddragelse af censorer. Ansøgeren redegør desuden for at der holdes udviklingssamtaler med ledelsen i de kommunale tandplejer som ansøgeren samarbejder med. Den indsamlede viden benyttes til at revurdere uddannelserne. Desuden redegør ansøgeren for at der holdes dialogmøder med overtandlægerne i landets fire største kommuner, møder med dintandlæge en gang årligt og møder med Dansk Tandplejerforening en-to gange årligt. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at udbuddet vil blive omfattet af et kvalitetskoncept der inddrager både eksterne og interne interessenter, og at konceptet vil kunne sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 og følgende bilag: Bilag 8: Oversigt over tandplejeruddannelsens ministerielt beskikkede censorer (SKT-KU) Bilag 33: Kommissorium for evaluerings- og kvalitetssikringsgruppen ved SKT-KU samt koncept for evaluering og kvalitetssikring på SKT, 2008 og 2009 Bilag 34: Eksempler på ansvars- og kompetencebeskrivelser: Undervisningsassistenter ved tandplejeruddannelsen og Kliniske lærere (tandlæger) ved tandplejeruddannelsen. Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København 17

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere