Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK"

Transkript

1 Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Målet med faget Ledelse og Politik er at sætte deltagerne i stand til at forstå den politiske, institutionelle og kulturelle virkelighed, som de agerer i til daglig. Dette indebærer, at der skal foretages sammenligninger med forholdene i andre lande og at der skal gennemgås teorier og cases om konkrete beslutningsprocesser i det politiske administrative system. Desuden skal - relativt kort - gennemgås den offentlige sektors opbygning i Danmark, herunder ikke mindst de former hvorunder de forskellige komponenter i det politisk-administrative system spiller sammen. Kurset består af otte moduler eller temaer. Over de otte moduler vil være flettet en række gennemgående problemstillinger som: Hvad betyder institutioner? Er mennesker i politik og administration normstyrede eller rationelle egoister? Hvad er demokrati? - og har vi det i Danmark? Hvem har magten - og ansvaret? Hvorfor halter det med den parlamentariske styringskæde som beskrivelse af demokratiets virkemåde? Er der asymmetrier i den offentlige sektor - hvor og hvorfor? Hvad er det særegne ved dansk politik og administration? Som grundbøger er valgt tre bind fra serien Offentlig forvaltning i Danmark, der benyttes ved de introducerende gennemgange i faget offentlig forvaltning på landets universiteter. Endvidere kaster vi os i et af modulerne over den spændende analyse, som er lavet i Peter Munk Christiansen og Michael Baggesen Klitgaard, Den utænkelige reform. Strukturreformens tilblivelse Sluttelig læses en række artikler, der for alle vedkommende optrykkes i et kompendium. Læg mærke til det meget læsestof til de første moduler (herunder også den nok sværeste artikel i kommer til at læse - Hall og Taylor). Det bliver knap så hårdt senere hen! 1

2 LITTERATURLISTE Serien Offentlig forvaltning i Danmark Politik og forvaltning. København: Academica. Peter Munk Christiansen (red.), Torben Skovgaard Andersen, Jens Blom-Hansen, Stig Henneberg, Lotte Jensen, Peter Bjerre Mortensen, Thomas Pallesen, Søren Serritzlew (2008). Budgetlægning og offentlige udgifter. København: Academica Vibeke Lehmann Nielsen og Søren Winter (2008). Implementering af politik. København: Academica. Andet Peter Munk Christiansen og Michael Baggesen Klitgaard (2008). Den utænkelige reform. Strukturreformens tilblivelse Syddansk Universitetsforlag. Materialesamling. Ledelse og Politik, 2009 (alle referencer, der ikke indgår i ovenstående bøger er optrykt i materialesamlingen). MODUL I Centrale begreber og perspektiver på politik og på den danske offentlige sektor Fredag den 4. september kl i lokale 131 Undervisere: Grønnegaard og Mouritzen Første modul omfatter en introduktion til nogle af politologiens kernebegreber og -synsvinkler, såsom magt, demokrati, ansvar, den parlamentariske styringskæde og ny-institutionalisme. For det andet skal vi introduceres til den danske velfærdsstat: Hvad er det, der særligt karakteriserer denne i sammenligning med andre velfærdsstater? Findes der en særlig nordisk model og hvilke alternativer er der til denne? Endelig skal for det tredje ses på vores forhold til magt og regler og til hinanden. Vi skal tale om social kapital, politisk tillid, magtdistance, usikkerhedsundgåelse, maskulinitet (og det modsatte: femininitet) samt individualisme, alt sammen kulturelle dimensioner, som er af central betydning for hvordan der kan regeres og ledes i et samfund som det danske. Politik og forvaltning. København: Academica, pp Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard (2006). Demokrati, magt og politik i Danmark. København: Gyldendal, pp samt pp

3 Peter A. Hall & Rosemary C. R. Taylor, Political Science and the Three New Institutionalisms, i Political Studies (1996), XLIV, Christensen, Jørgen Grønnegaard (2004). Velfærdsstatens institutioner. Aarhus Universitetsforlag, pp , Ulrik Kjær og Poul Erik Mouritzen. (2003) Kommunestørrelse og lokalt demokrati. Syddansk Universitetsforlag, pp Hofstede, Geert (1999). Kulturer og organisationer. Overlevelse i en grænseoverskridende verden. København: Handelshøjskolens Forlag, pp , 41-47, 52-66, , , 168 samt 181. Svendsen, Gert Tinggard (2006). Hvordan flyver brumbassen Social kapital og velfærdsstaten. Økonomi og Politik, 1, pp Se eventuelt MODUL II Kommunestyre og kommunalreform Lørdag den 5. september kl i lokale 131 Underviser: Mouritzen I internationalt perspektiv er det danske kommunestyre på en række punkter særegent. Vi vil i dette modul se på, hvordan man kan begrunde eksistensen af et kommunalt selvstyre og på hvordan det danske kommunestyre har udviklet sig i sammenligning med en række andre lande. Særlige danske træk skal dyrkes: budgetsamarbejdet mellem staten og kommuner, udvalgsstyret og alternative styreformer samt naturligvis kommunalreformen. Politik og forvaltning. København: Academica, kapitel 5 og 12 Peter Munk Christiansen (red.), Torben Skovgaard Andersen, Jens Blom-Hansen, Stig Henneberg, Lotte Jensen, Peter Bjerre Mortensen, Thomas Pallesen, Søren Serritzlew (2008). Budgetlægning og offentlige udgifter. København: Academica (kapitel 6) Mouritzen, Poul Erik (1997). Det kommunale selvstyre i Peter Bogason, Forvaltning og stat, Aarhus: Systime, pp Poul Erik Mouritzen, Spændinger i det kommunale selvstyre (uddrag) Debatoplæg til Kommunaldirektørforeningens konference om det kommunale selvstyre, onsdag den 12. november Lotz, Jørgen (2007). Spillet om kommunernes økonomi i Svend Lundtorp og Max Rasmussen (red.) Rigtigt Kommunalt. Ledelse i kommunerne og amter fra reform til reform, København: Handelshøjskolens Forlag, pp Rikke Berg (2004). Kommunale styreformer erfaringer fra ind- og udland. Politologiske Skrifter 5/2004, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. De seneste års kommuneaftaler forudsættes bekendt i hovedtræk, se 3

4 MODUL III Centraladministrationen og dens omgivelser Fredag den 9. oktober kl i lokale 131 Underviser: Grønnegaard Vi gennemgår dansk centraladministrations organisation, samspillet mellem politisk og administrativ ledelse samt samspillet med Folketinget og interesseorganisationerne. Centralt i modulet er eksperimenter med nye organisations- og ledelsesformer, som har sat deres præg på hele den offentlige sektor. Politik og forvaltning. København: Academica, kapitel 4 og 11 Anne Binderkrantz og Jørgen Grønnegård Christensen (2009). Delegation without agency loss? The use of performance contracts in Danish central government. Governance, Vol.22, Jørgen Grønnegaard Christensen (2006). Ministers and mandarins under Danish parliamentarism. International Journal of Public Administration, Vol. 29, MODUL IV Offentlige beslutningsprocesser Lørdag den 10. oktober kl i lokale 131 Underviser: Grønnegaard Politisk beslutningsteori er en særlig gren indenfor politologien, som for en stor dels vedkommende er udviklet på grænsefladerne mellem økonomi, organisationsteori og politologi. Formålet med gennemgangen af beslutningsteorier er at sætte den enkelte i stand til at analysere, hvad der foregår i ens egen organisation og i dennes samspil med politiske myndigheder, borgere og interessegrupper samt medierne. Undervisningen i dette modul fokuserer på en af de mest spektakulære beslutningsprocesser i nyere dansk politik, Strukturreformen. Artiklen af Bendor og Hammond er ganske svær, men rig på indhold, som I bliver ledt omhyggeligt igennem. Der vil blive brugt mange illustrationer, og indholdet vil blive relateret til virkeligheden i rigtige organisationer med tunge driftsopgaver. Jonathan Bendor og Thomas Hammond (1992). Rethinking Allison s Models. American Political Science Review, Vol. 86, Peter Munk Christiansen og Michael Baggesen Klitgaard (2008). Den utænkelige reform. Strukturreformens tilblivelse Syddansk Universitetsforlag, kapitel 1-6 samt 9. 4

5 MODUL V Udgiftspolitik og budgetlægning Fredag den 30. oktober kl i lokale 131 Underviser: Mouritzen I modul V fokuseres på en central og evigt tilbagevendende beslutningsproces: budgetlægning. Vi ser nærmere på tre forskellige perspektiver på budgettet som værende bestemt af henholdsvis inkrementalistiske træk (inerti), efterspørgelsen og udbudsmekanismer. Sluttelig gør vi en slags midtvejsstatus m.h.t. hvordan det går med forståelsen af det institutionelle perspektiv. Det gør vi ved at læse Thomas Pallesens udmærkede artikel om institutionel teori, der dels repeterer gammelt stof, men som også bringer nye elementer ind i teorierne. Litteratur Peter Munk Christiansen (red.), Torben Skovgaard Andersen, Jens Blom-Hansen, Stig Henneberg, Lotte Jensen, Peter Bjerre Mortensen, Thomas Pallesen, Søren Serritzlew (2008). Budgetlægning og offentlige udgifter. København: Academica (kapitel 1, 2, 4 og 5) Pallesen, Thomas (1999). Institutionel teori og offentlig drift, pp i Anders Berg- Sørensen (red.), Politologi i praksis, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. MODUL VI Bureaukrati, professioner og institutioner Lørdag den 31. oktober kl i lokale 131 Underviser: Mouritzen Hvad driver de offentlige ansatte og de offentlige institutioner? Er de offentligt ansatte en stor homogen flok, eller skal vi sondre mellem forskellige grupper? Hvilke motiver har de til at agere i det politiske liv? Hvad er et for hensyn, de varetager? Hvad er deres magtressourcer? Er det embedsmændene eller politikerne, der har magten? Dette er nogle af de centrale spørgsmål i dette modul. Jacob, Dag Ingvar (1997). Administrasjonens makt - omforholdet mellem politikk og administrasjon, Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget, (p ) Christensen, Jørgen Grønnegaard (1994). Strategisk ledelse i den offentlige sektor i Politica, 26. årgang, nr ( p ) Christensen, Jørgen Grønnegaard (1999). Det tidløse ministerstyre i Jørgen Goul Andersen m.fl. Den demokratiske udfordring, København: Hans Reitzels Forlag, Christensen, Jørgen Grønnegaard (1983). Mandariner og ministre i Politica, 15,

6 Andersen, Lotte Bøgh (2005). Offentlig ansattes strategier. Aflønning, arbejdsbelastning og professionel status for dagplejere, folkeskolelærere og tandlæger. Politicas ph.d. serie, Institut for Statskundskab.(pp. 1-38) MODUL VII Implementering Fredag den 13. november 2009 kl i lokale 131 Underviser: Grønnegaard Vibeke Lehmann Nielsen og Søren Winter (2008). Implementering af politik. København: Academica. Peter May og Søren C. Winter (2009): Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 19, Peter May, Vibeke Lehmann Nielsen og Søren C. Winter (2009): Coercion at the Frontlines in Regulatory and Social Policies: The Role of Power and Social Construction of Target Populations (under publicering). MODUL VIII Demokrati og effektiv styring Lørdag den 14. november 2009 kl i lokale 131 Undervisere: Grønnegaard og Mouritzen Hvad skal der til for at vi har et velfungerende demokrati? Hvad vil det sige at demokratiet er velfungerende. Hvad skal der til for at samfundet kan styres? Er der et dilemma mellem vores ønske om at have det perfekte demokrati og så samtidig et økonomisk effektivt samfund? Disse spørgsmål med flere skal vi tage fat i her i det afsluttende modul. Mouritzen, Poul Erik (2004). Spændinger i velfærdsstaten? pp i Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen, 13 udfordringer til den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag. Green-Pedersen, Christoffer (2004). Reformer af velfærdsstaten politisk kontroversielle, men dog politisk mulige, pp i Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen, 13 udfordringer til den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag. Christensen, Jørgen Grønnegaard, Poul Erik Mouritzen og Asbjørn Sonne Nørgaard (red.) De store kommissioner vise mænd, smagsdommere eller nyttige idioter? kap. 11. R. Kent Weaver & Bert A. Rockman, ed. (1993). Do Institutions Matter? Government Capabilities in the United States and Abroad. Washington. The Brookings Institution (pp. 1-40) World Bank (2008). Doing Business New York: Oxford University Press, pp Kan downloades på: 6

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk

December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk December 2013, årgang 41, Nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: 30 år med NPM Et kritisk review af New Public Management Fremtid(er) kan ikke beregnes.

Læs mere

Kommuner som interessevaretagere. Et studie af danske kommuners brug af alliancer i den regionale interessevaretagelse

Kommuner som interessevaretagere. Et studie af danske kommuners brug af alliancer i den regionale interessevaretagelse Kommuner som interessevaretagere Et studie af danske kommuners brug af alliancer i den regionale interessevaretagelse Anne Heeager Ph.d.-afhandling Kommuner som interessevaretagere Et studie af danske

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

Kategori: Forskningsbaseret paper

Kategori: Forskningsbaseret paper Hvor skaber forskellige redskaber effekt i arbejdet med lederudvikling? En test med udgangspunkt i anvendelsen af Kodeks for God Offentlig Topledelse i Danmark og Holland Af Thomas Frank Erhvervs-PhD-studerende

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer Christiansborg,

Læs mere

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel?

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Morten Balle Hansen politica, 42. årg. nr. 4 2010, 459-477 Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Andelen af kvinder i den offentlige sektors lederstillinger er

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Leder uden ansigt På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Søren Voxted, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk Offentlig ledelse og styring af

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

Offentlig ledelse i et styringsperspektiv: før, nu og i fremtiden. Jacob Torfing

Offentlig ledelse i et styringsperspektiv: før, nu og i fremtiden. Jacob Torfing Offentlig ledelse i et styringsperspektiv: før, nu og i fremtiden Jacob Torfing Gør offentlig ledelse en forskel? Såvel massemedierne som en lang række studier antager, at individuelle ledelsesbedrifter

Læs mere

Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv

Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv Introduktion til teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning

Læs mere

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse?

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Kurt Klaudi Klausen og Dan Michael Nielsen Abstract Denne artikel undersøger de kommunale institutionslederes professionalisering

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne

David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne politica, 46. årg. nr. 2 2014, 237-257 Kurt Houlberg David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne i 2007 1 Spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Bo Laursen og N. Leila Trapp Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Ifølge normative teorier om politisk offentlighed

Læs mere

David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne

David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne Kurt Houlberg David og Goliat i kassen før lukketid danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne i 2007 1 Spørgsmålet om, hvorvidt kommunesammenlægningerne i 2007 ville

Læs mere

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand 1 of 8 3/21/2012 9:09 PM Nr. 2. 8. Årgang September 2005 ISSN 1604-0228 www.dpsa.dk Indhold Invitation & Program for årsmøde 2005: Medier, eksperter og politologien Indkaldelse til generalforsamling Forslag

Læs mere

Organisationsteori - MIE Peter Gorm Larsen Eksamens nr. 167884 - Side 1 af 7-170507. Afdelingsopdelte skoler

Organisationsteori - MIE Peter Gorm Larsen Eksamens nr. 167884 - Side 1 af 7-170507. Afdelingsopdelte skoler Organisationsteori - MIE Peter Gorm Larsen Eksamens nr. 167884 - Side 1 af 7-170507 Afdelingsopdelte skoler 1.0. Indledning Synopsen indledes med et baggrunds afsnit (2.0), efterfulgt at et afsnit omkring

Læs mere

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Flemming Juul Christiansen Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politica Forlaget Politica og forfatteren, 2008 2.

Læs mere

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Baggrundspapir til Produktivitetskommissionen Carsten Greve, Copenhagen Business School & Niels Ejersbo, Syddansk Universitet Forord I vinter fik vi en

Læs mere

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen Peter Bogetoft Jørgen Grønnegård Christensen Torben Tranæs

Læs mere

Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen?

Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen? politica, 46. årg. nr. 3 2014, 362-385 Flemming Juul Christiansen og Helene Helboe Pedersen Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen? Regeringsgrundlag

Læs mere

Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1

Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1 Christoffer Green-Pedersen og Rune Stubager politica, 42. årg. nr. 3 2010, 326-344 Medierne og den politiske dagsorden: En tango med fører? 1 Politik foregår i medierne, men foregår det også på mediernes

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling?

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? Bjarne Ibsen, Jørgen Møller, Inge Lise Jæger Sørensen, Annette Aaagard Thuesen,

Læs mere

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler

Læs mere