Tandlægeforeningens Patientforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægeforeningens Patientforsikring"

Transkript

1 Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009

2

3 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2009

4 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring Dækning Sagsbehandling Erstatning eller klage Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Aktivitet Økonomi Flere oplysninger Kapitel 2: Sagsbehandling Kapitel 3: Eksempler på afgørelser i Tandlægeforeningens Patientforsikring Dækningsområdet PFL 1 / KEL Specialistreglen PFL / KEL Tålereglen PFL / KEL

5 Forord Forord Tandlægeforeningens Patientforsikring afgiver årligt en redegørelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sin virksomhed. Årsberetningen henvender sig primært til offentlige myndigheder, der har behov for et få et overordnet overblik over Patientforsikringens virksomhed indenfor tandlægeområdet. Denne årsberetning indeholder nogle eksempler på særlige afgørelser truffet i Afgørelser der træffes af Tandskadeankenævnet er tilgængelige på Tandskadeankenævnets hjemmeside ( Tandskadeankenævnets praksissamling vil være nyttig for, at forsikringsselskabets sagsbehandlere, kommunernes og regionernes jurister, advokater og domstole kan følge og vurdere praksis i Tandlægeforeningens Patientforsikring og Tandskadeankenævnet. Det er Tandlægeforeningens Patientforsikrings opgave at sikre en effektiv, relevant og professionel sagsbehandling, hvor såvel patienter som sundhedspersonale oplever optimal service og tryghed. Tandlægeforeningens Patientforsikring har i 2009 arbejdet med en gennemgribende revision af sagsbehandlingen i Codan for, at afgørelserne bliver lettere at forstå for såvel patienterne som tandlægerne. Der ligger en opgave for Tandlægeforeningens Patientforsikring i, evt. i samarbejde med regionerne, at oplyse om ordningen overfor tandlægerne og patienterne, så forventningsniveauet til dækkede skader og erstatningerne herfor bliver realistisk i henhold til de muligheder for erstatninger, som loven giver. Det kan ikke undgås, at der er patienter, der bliver skuffede over ikke at få erstatning for en behandling, som er endt uhensigtsmæssigt. Vi oplever i stigende omfang, at pressen og patientorganisationerne gerne tager fat på historier om en utilfreds patient, der ikke har fået erstatning trods et behandlingsforløb, der har været langt og ubehageligt. Det må imidlertid fastholdes, at forsikringen ikke er en forsikring mod sygdom eller manglende helbredelse og at ikke alle skader eller behandlingsforløb er omfattet af loven. Antallet af nye sager modtaget i 1. instans viser en stigning fra 2008 til 2009 på ca. 30%. Årsagen til denne stigning er uvis, men kan evt. skyldes større opmærksomhed om erstatningsmuligheder. Tandlægeforeningens Patientforsikring arbejder for at udbrede kendskabet til ordningen, så patienter og tandplejepersonale anmelder alle skader, hvor der muligvis kan udbetales en erstatning. Det er samtidig vigtigt, at det er de rigtige sager, der anmeldes, nemlig de skader der udløser en erstatning efter loven. Hverken patienter eller tandlæger har glæde af, at der anmeldes skader, der ikke er omfattet af loven Aftalerne med regionerne, der skulle genforhandles primo 2007 efter implementering af Strukturreformen, blev udskudt til primo Ved udgangen af 2009 var der fortsat ikke aftalt forhandlingsmøder og formelt er der ikke indgået aftale mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningens Patientforsikring om betaling af erstatninger og administration for sager, der behandles efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet. Tandlægeforeningens Patientforsikring blev i 2006 stævnet af en lægemiddelimportør for at have påført importøren et markedsføringstab. Årsagen til stævningen var, at der i årsberetningen fra 2004 og i en artikel i Tandlægebladet i 2005 var blevet manet til forsigtighed ved at anvende bedøvelsesmidler med et specifikt aktivstof, idet man havde mistanke om en overrepræsentation af nerveskader ved brugen af midlet. Samtidig henviste man til internationale artikler, der havde påpeget en eventuel risiko for samme tendens. 5

6 Forord I Østre Landsrets dom af den 4. december 2009 fremgår det, at udtalelserne om at: Der ses væsentlig flere skader på n. lingualis ved anvendelse [af] articain til mandibularblokade end ved anvendelse af lidocain... og En statistisk analyse viser at der er en signifikant større risiko for skader på n. lingualis, når der blev anvendt articain sammenlignet med mepivacain (P«0,0001) og signifikant større risiko ved anvendelse af mepivacain sammenlignet med lidocain og prilocain (P«0,0001). var ubeføjede. Udsagnene var ikke omfattet af markedsføringslovens regler. Tandlægeforeningens Patientforsikring fandtes erstatningsansvarlig over for forhandleren efter dansk rets almindelige erstatningsregel. Der var rejst krav om erstatning på 5.5 mio. kr. men der blev tilkendt en skønsmæssig erstatning på 2.5 mio. kr. Dette blev begrundet i at: Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring under alle omstændigheder var berettiget til at omtale registrerede skader, herunder fordelingen af skadessageme i forhold til de anvendte lokalbedøvelsesmidler, og at det må antages, at disse forhold i sig selv medførte et fald i CMS Dental ApS omsætning på articain-holdige præparater. Sagens omkostninger blev fastsat til kr. Tandlægeforeningen valgte ikke at anke sagen. På Tandlægeforeningens Patientforsikrings hjemme side findes alle nyttige oplysninger om forsikringen og her kan dommen i dens fulde ordlyd også læses. Hellerup, august 2010 Jahn Legarth Formand for Tandlægeforeningens Patientforsikring Mette Heegaard Direktør 6

7 1 Tandlægeforeningens Patientforsikring 1.1. Dækning Tandlægeforeningens Patientforsikring oplyser og afgør sager efter lov om patientforsikring (PFL), hvor patienter er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse og behandling hos tandlægefaglige sundhedsgrupper. For skader påført før 1. januar 2004 dækker forsikringen kun skader opstået i privat tandlægepraksis. Patientforsikringsloven er fra den 1. januar 2007, erstattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet (KEL). mellem kendelser i klagesystemet og erstatningsvurderingen i Tandlægeforeningens Patientforsikring. Kun i tilfælde, hvor mangelfuldt arbejde erstattes af skadesudbedringen, vurderes dette efter culpareglen. Det blev i den oprindelige lov om patientforsikring meget klart fastlagt, at der ingen organisatorisk sammenkædning er mellem patientforsikringen og klagesystemerne. Det blev anset for vigtigt for at sikre patienterne erstatning, at den, der har forvoldt en skade, ikke risikerer, at der rejses en klagesag, selv om man under sagsbehandlingen måtte finde, at der kunne være grundlag herfor. Kapitel 1 Tandlægeforeningens Patientforsikring Udover afgørelser om erstatning for skader, er det vigtigt, at den erfaring om patientskader og årsagerne hertil, som Tandlægeforeningens Patientforsikring registrerer, kan anvendes i det forebyggende arbejde Sagsbehandling Sagerne behandles under hensyntagen til et højt niveau af juridisk og odontologisk korrekthed. Derudover er der væsentlige hensyn til forbrugernes forståelse af afgørelserne og hurtighed i sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen er omfattet af de forvaltningsretlige regler, og der tilsigtes åbenhed og gennemskuelighed for alle sagens parter. Sekretariatet modtager og indhenter anmeldelserne, som herefter sendes til forsikringsselskabet Codan, der varetager den forsikringsmæssige skadesbehandling Erstatning eller klage Tandlægeforeningens Patientforsikring vurderer skaderne ud fra patientforsikringsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet og ikke ud fra en culpavurdering. Der er derfor ikke nogen direkte forbindelse Da patientforsikringsloven 1. januar 2004 blev udvidet til også at dække den primære sundhedssektor, hvor amterne, nu regionerne skal dække udgifterne, indførtes en paragraf i loven, hvorefter der, hvis der i gentagne tilfælde er ydet erstatning for skader forvoldt af en privatpraktiserende sundhedsperson, skal ske indberetning til Sundhedsstyrelsen. Ønsker en patient både erstatning og en vurdering af, om behandlingen giver anledning til kritik, må patienten indgive en anmeldelse både til Tandlægeforeningens Patientforsikring og til klagesystemet Forsikringsdækning og tandlægens mangelsansvar Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at der foreligger en skade opstået i forbindelse med undersøgelse eller behandling m.m. (patientskade), eller at tandlægen efter almindelige erstatningsregler har pådraget sig ansvar for en personskade eller tingskade (erhvervsansvar). Patienters krav på omgørelse af mangelfuldt tandlægearbejde, der alene støttes på tandlægens misligholdelse af kontraktmæssige forpligtelser (mangelsansvar), falder udenfor forsikringsdæk- 7

8 Kapitel 1 Tandlægeforeningens Patientforsikring ningen. Patienters krav på tilbagebetaling af vederlag dækkes ikke af forsikringen. Der foreligger nemlig ikke nogen fysisk skade, så længe det mangelfulde tandlægearbejde kan udbedres ved en ny tilsvarende behandling. Er dette tilfældet, foreligger der alene et mellemværende mellem tandlægen og patienten, herunder om patienten har krav på at få tilbagebetalt honoraret og evt. få dækket merudgiften, hvis f.eks. omgørelsen sker hos en anden tandlæge til en højere pris. I tilfælde af, at der er udført fejlbehæftet/mangelfuldt tandlægearbejde i forbindelse med en personskade, er den del af den samlede skadesudbedrende behandling, som erstatter det mangelfulde arbejde, ikke forsikringsdækket. Udgiften til denne del af den samlede skade skal afholdes af den tandlæge, der har udført det fejlbehæftede/mangelfulde arbejde. Det kan være, at en fejlagtigt udført bro har medført, at en tand mistes og skal erstattes af en større bro. Tandlægen skal så betale den del af broen, som erstatter den fejlagtige bro, idet patienten har et retskrav på omlavning af fejlagtigt arbejde. Denne udgift er ikke afhængig af, hvad tandlægen har fået i honorar for den mangelfulde behandling, men beløbet skal dække, hvad omgørelsen reelt koster patienten. Udføres udbedringen af patientskaden hos den tandlæge, der har forårsaget skaden, fratrækker forsikringen honoraret for selve omgørelsen af det mangelfulde arbejde i erstatningen for den samlede skadesudbedrende behandling. I det tilfælde, at den skadesudbedrende behandling udføres af en anden tandlæge end den, der har udført det mangelfulde arbejde, betaler forsikringen for hele behandlingen og opkræver honoraret for den del af omgørelsen, som patienten har krav på hos den skadevoldende tandlæge Aktivitet Tandlægeforeningens Patientforsikring er en del af Tandlægeforeningens Praksisforsikring der ledes af Praksisforsikringsudvalget. Praksisforsikringsudvalget består af indtil 3 repræsentanter fra Tandlægeforeningen og 3 repræsentanter fra forsikringsselskabet Codan.. Formanden for udvalget udpeges af Tandlægeforeningen. Endvidere kan hver af parterne lade sig repræsentere med en jurist. Praksisforsikringsudvalget har til opgave: n at føre tilsyn med, at aftalen forløber i overensstemmelse med parternes intentioner, n at tage stilling til tvivlsspørgsmål vedrørende forsikringsdækningens omfang for øvrige dæk ninger end Tandlægeforeningens Patientforsikring, idet Praksisforsikringsudvalgets afgørelser heraf er bindende for Tandlægeforeningen og Codan, n at foreslå forbedringer og justeringer af Praksisforsikringen, n at sørge for årlig regnskabsaflæggelse for ordningen, og n at informere de af aftalen omfattede tandlæger. Praksisforsikringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af parterne. Formanden for Praksisforsikringsudvalget vurderer løbende Codans afgørelser vedrørende Tandlægeforeningens Patientforsikrings dækning, samt om hvorvidt Tandlægeforeningen eventuelt bør anke en afgørelse til Tandskadeankenævnet. Formanden for Praksisforsikringsudvalget kan ikke være medlem af Tandskadeankenævnet. Praksisudvalget har afholdt 2 møder i Udover sin generelle ledelse og udvikling af ordningen, afgør udvalget konkrete sager om erhvervsretshjælp til ordningens medlemmer. Derudover holder Tandlægeforeningens medlemmer af udvalget møder internt som forberedelse dels til udvalgsmøderne dels til planlægning af aktiviteter generelt i Tandlægeforeningens Praksisforsikring. I løbet af 2009 er anmeldelsesblanketten til anmeldelse af skader til Tandlægeforeningens Patientforsikring blevet revideret. Fra de sidste måneder i 2009 er 2 nye anmeldelsesskemaer et til udfyldelse af patienten og et til udfyldelse af den skadevoldende tandlæge blevet taget i brug. Det er forventningen, at blanketterne virker mere overskuelige, oplysende og brugervenlige end den tidligere fælles blanket. 8

9 Tandlægeforeningens Patientforsikring har i 2009 ændret navn fra Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring til Tandlægeforeningens Patientforsikring. Dette er dels en afledt følge af, at Dansk Tandlægeforening har ændret navn til Tandlægeforeningen og dels et ønske om at tydeliggøre, at ordningen svarer til den offentlige patientforsikring. Tandlægeforeningens Patientforsikrings administration pr. 1. januar 2009: Praksisforsikringsudvalget Fra Tandlægeforeningen: Formand: Jahn Legarth, tandlæge Jørn Frandsen, tandlæge Marianne Clemensen, tandlæge Kapitel 1 Tandlægeforeningens Patientforsikring Fra forsikringsselskabet Codan: Nicolai Tofft, afdelingschef Jesper Hedegaard, jurist Lone Kjær, underwriter 1.6. Økonomi Det tilstræbes at holde omkostningerne så lavt, som det er forsvarligt. Praksisforsikringen og Tandskadeankenævnet har et samlet administrationsbudget på ca. 7,2 mio. kr. Dette beløb vil stige, især henset til den vækst, der ses i sagsmængden. Til dækning af sags- og skadesbehandlingsudgifter blev der i 2009 opkrævet et gebyr på kr ,- pr. sag, fastsat ud fra et estimat over de forventede omkostninger til behandling af de indkomne sager i 1. instans. For Tandskadeankenævnets virksomhed blev der fastsat et gebyr på kr ,- pr. sag anmeldt til forsikringen Flere oplysninger Tandlægeforeningens Patientskadeforsikrings hjem meside ( indeholder en lang række oplysninger om den faktiske sagsbehandling og frister mv. 9

10 Kapitel 2 Sagsbehandling 2 Sagsbehandling Talmæssige og statistiske oplysninger Figur 1 viser fordelingen af erstatninger på skader anmeldt i årene Ca. 71 % af anmeldelserne giver anledning til erstatning efter PFL/KEL. Ca. 29 % af anmeldelserne var ikke erstatningsberettiget. PFL 2, stk. 1, nr. 1/ KEL 20, stk. 1, nr. 1 (specialistmålestokken) PFL 2, stk. 1, nr. 2/ KEL 20, stk. 1, nr. 2 (apparatursvigt) PFL 2, stk. 1, nr. 3/ KEL 20, stk. 1, nr. 3 (alternativ metode/teknik) PFL 2, stk. 1, nr. 4/ KEL 20, stk. 1, nr. 4 (rimelighedsreglen) i % i % i % i % , , , ,7 37 5,5 73 6, , ,6 3 0,4 6 0,6 3 0,3 1 0, ,0 82 7, , ,9 Ulykke 1 0, Ansvar < ,1 1 0,1 Omfattet, men < ,3 2 0,2 2 0,2 1 0,1 I alt omfattet af Tandlægeforeningens Patientforsikring , , , ,4 Afgørelser uden for lovenes dækningsområder Omgørelse af eget arbejde 1 0,1 16 1,5 4 0,4 0 0 Ikke dækket , , , ,9 Forældelse 9 1,3 9 0,8 3 0,3 8 0,5 Diverse 6 0,9 6 0,6 7 0,6 3 0,2 Ikke omfattet af PFL/KEL , , , ,6 Tingskade 39 5,8 63 5, Samlet antal afgørelser Figur 1. Anerkendelses- og afvisningsbegrundelser. Fra 2008 medregnes tingskade ikke i den samlede opgørelse. Figur 2 viser, at privat tandlægepraksis tegner sig for langt den største del af anmeldte skader. Det lave antal anmeldelser fra offentlig tandpleje kan bl.a. skyldes, at den offentlige tandpleje selv foretager mange af de skadesudbedrende behandlinger. 10

11 Privatpraksis Kommunal tandpleje Amts/regions - tandpleje Antal anmeldte sager Kapitel 2 Sagsbehandling Tandlægeskoler I alt antal sager Figur 2. Sagerne fordelt på tandplejeområder. Ekskl. tingskader, inkl. ankede sager. Figur 3 viser, at ca. 75 % af sagerne bliver afgjort på under ½ år. I sager, hvor der kræver indhentning af udtalelser fra særligt sagkyndige mm. samt sager, hvor skadens omfang først kan vurderes efter længere tid, er sagsbehandlingstiden ofte lang. Måneder <01 År ,5 4,5 1,7 1,7 <02 34,0 34,1 15,8 7,8 <03 73,4 73,6 43,3 32,0 <04 84,0 84,3 62,7 61,5 <05 87,8 88,1 73,7 74,2 <06 90,2 90, ,1 <09 95,1 95,4 88,2 89,5 <12 96,9 97,2 92,9 92,8 <18 98,5 98,8 98,5 97,5 <24 99,2 99,5 99,8 99,0 <36 99,4 99,7 100,0 99,6 <48 99,7 100,0 100,0 >47 100,0 Figur 3. Sagsbehandlingstid i måneder i akkumuleret %-tal fra modtagelsen af anmeldelsen til afgørelsesdato. Ekskl. tingskader for sager afgjort i året

12 Kapitel 2 Sagsbehandling År Hensættelser primo Hensættelser ultimo Udbetalte erstatninger Udgifter i alt Figur 4. Erstatningsudgifter pr. år iflg. Codans regnskab. I opgørelsen af erstatningsudgifter er medtaget udgifter til konsulenter. For 2009 er der ikke medregnet udbetalte erstatninger for erhvervsansvarssager. Derfor er hensættelsen ultimo 2008 ikke enslydende med hensættelsen primo Figur 5 viser, at af de i 2009 anmeldte skader er forårsaget før 2004, hvor tandlægerne kom ind under loven. Skadeår Anmeldelsesår Figur 5. Antal anmeldte sager, der vedrører tidligere skadeår. 12

13 År Erstatningsudbetaling Under Mellem kr. og kr. Over I alt Kapitel 2 Sagsbehandling Figur 6. Erstatningernes størrelsesmæssige fordeling. Uden udbetaling År Erstatningsudbetaling Udbetaling under kr Udbetaling under kr Udbetaling over kr I alt antal afsluttede sager Figur 7. Antal afsluttede sager i året opgjort pr Forventede udbetalinger År Foreløbig udbetaling under kr Foreløbig udbetaling under kr Foreløbig udbetaling over kr I alt antal sager under behandling Figur 7a. Antal åbne sager under sagsbehandling pr

14 Kapitel 2 Sagsbehandling Region Hovedstaden Sjælland Midtjylland Sager over kr. Antal sager Samlede skadeudgifter Nordjylland Syddanmark I alt Figur 8. Antal sager med udbetalinger over kr. fordelt mellem regionerne. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Specialistmålestokken Appatursvigt Alternativ teknik/metode Tålereglen 2006 i % 2007 i % 2008 i % 2009 i % Fig. 9. Fordeling i % af erstatningsberettigede skader efter PFL 2 stk. 1 / KEL 20 stk.1. 14

15 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Kapitel 2 Sagsbehandling 10,0 5,0 0,0 Legemsbeskadigelse Forsømt tandbehandling Præparationsskader Rodbehandlingsskader Nerveskader Parietal perforation Stift/rodfraktur 2006 i % 2007 i % 2008 i % 2009 i % Fig. 10. Procentuel fordeling af skadetyper. Skadekoder N. mandibularis N. lingualis N. infraorbitalis N. buccalis N. facialis N. mentalis Andre nerver I alt Figur 11. Fordeling af nerveskader. 15

16 Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Tandlægeforeningens Patientforsikring 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Tandlægeforeningens Patientforsikring 3.1 Dækningsområdet Patientforsikringslovens 1/Klage- og erstatningslovens 19 Der ydes erstatning til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign. Eksempler på sager der ikke er dækket af PFL 1/KEL 19 Ingen skade da behandlingen kan udføres på samme grundlag som oprindeligt (alene omgørelse) Patienten gøres i forbindelse med regelmæssigt eftersyn opmærksom på, at der er dybt bid med påbidning af ganeslimhinden og forøget horisontalt overbid, samt at det dybe bid kan indebære risiko for beskadigelse af fæstet på fortænderne i overkæben. Patienten føler sig generet af nævnte påbidning, og henvises til specialtandlæge i tandregulering med henblik på et forslag til behandling. Specialtandlægen oplyser, at ideel behandling vil medføre tandregulering kombineret med kirurgisk fremføring af underkæben, alternativt bidhævning med kroner på overkæbens kindtænder. Da kirurgisk fremføring af underkæben kan indebære risiko for nerveskade, vælges bidhævningsbehandling. Behandlingen udføres med fremstilling af fuldkeramiske kroner og bideskinner. Efter ca. et år er der atter påbidning af underkæbefortænderne mod ganeslimhinden, angiveligt fordi fremstillede skinner ikke har haft retentionseffekt, men alene været beskyttende overfor de fremstillede kroner. Der er før behandlingen noteret normal gabeevne og ingen kæbeledsproblemer, og der er ikke rapporteret om problemer i den henseende efter behandlingen. Der er indhentet second opinion hos anden specialtandlæge, der finder at sikkert behandlingsresultat alene kan opnås ved kombineret tandregulering og kirurgi, det samme behandlingsforslag som oprindeligt fremsat. Der er udført en behandling, der ikke er lykkedes, og patienten er nu stillet, som før behandlingen blev påbegyndt. Det forhold, at en behandling ikke lykkes, er ikke en skade i forsikringsmæssig forstand. De fuldkeramiske kroner er fremstillet på tænder, der i forvejen var forsynede med dobbeltkombinerede fyldninger. Der er gennemført en klagesag, hvor klagen kendes beføjet. Det fremgår af kendelsen, at patienten skal indbringe sagen for Tandlægeforeningens Patientforsikring, der skal udrede de omkostninger patienten er blevet påført ved den mislykkede behandling. Da der ikke er sket en skade i forsikringsmæssig forstand, ligger det uden for forsikringens kompetence at tage stilling til eventuel manglende honorarværdighed. Denne afgørelse tilbagevises derfor til klagesystemet. (Sag nr ) Ingen skade da implantatbehandlingen kan omgøres Skadelidte fik i 2002 erstattet tænderne 5-, 4- og -5 med implantater og kroner. 16

17 Behandlingen blev afsluttet i december Allerede i 2005 fremstod implantaterne med et omfattende tab af tandbærende knogle. Det er uvist om implantaterne skal fjernes eller tilstanden med betændelse omkring implantaterne (periimplantitis) kan behandles. Eftersom knogletabet omkring implantaterne er udviklet meget hurtigt efter implantatinstallationen, så skal komplikation med tabt knogle søges i forhold ved selve implantatbehandlingen og ikke i forsømmelig opfølgende diagnostik og behandling af implantaterne. På den baggrund er der tale om en ren omgørelsessag. Det forhold, at implantaterne har fungeret i nogle år tilskrives en ren tilfældighed. Behandlingen med implantater har muligvis ikke opfyldt forventningerne til en længere holdbarhedsperiode og/eller været i overensstemmelse med fagligt anerkendte principper, men behandlingerne kan på det foreliggende grundlag omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Dermed er der ikke sket en erstatningsberettiget skade i patientforsikringslovens forstand. Et eventuelt krav om tilbagebetaling for de første behandlinger må i stedet fremføres overfor tandlægen, der har udført behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regionstandlægenævn/Landstandlægenævn eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen. Det bemærkes, at der ved klage til Regionstandlægenævnet gælder en klagefrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor skadelidte kendte eller burde kende skaden og 5 år fra det tidspunkt, hvor de påklagede behandlinger blev udført. (Sag nr ) Slugt bro men ingen skade Skadelidte havde en bro fra tanden -5 til -7. Broen var løsnet fra tandstubbene flere gange og der var behov for en ny bro der gik fra -4 til -7. I forbindelse med tygning var broen -5 til -7 løsnet og slugt af patienten. Broen var herefter bortkommet. Dermed er der ikke tale om en patientskade i lovens forstand. Den behandling, der er gennemført med bro fra -4 til -7, skulle være udført under alle omstændigheder. (Sag nr ) Knækket rodfil ikke årsag til tab af tand Den første store kindtand i venstre side af overkæben skulle på faglig korrekt indikation rodbehandles. I forbindelse med rodbehandling skete der en afbrækning af et rod-instrument i tandens ene rodkanal. Kindtanden har 3 rødder og der kunne efterfølgende konstateres udvikling af en mindre betændelsesproces på den rod, hvori den knækkede rodfil sad. En sådan rodbetændelse kan behandles med godt resultat ved et mindre kirurgisk indgreb. Dette indgreb blev imidlertid ikke foretaget. 2 år senere mistes tanden på grund af fraktur gennem tandkronen og ned mellem tandens rødder, uden forbindelse til betændelsesprocessen. Røntgenundersøgelse af tanden viste ikke udvikling af den mindre betændelsesproces i den 2-årige periode. En grundlæggende betingelse for at kunne yde erstatning er, at der er sket en fysisk skade. En sådan foreligger kun, hvis en behandling har haft negative konsekvenser. I dette tilfælde blev det vurderet, at fraværet af den kirurgiske behandling ikke havde haft negativ betydning for tanden, idet bruddet med overvejende sandsynlighed vurderes at være en konsekvens af svækkelse af tandkronens styrke. En svækkelse som var en konsekvens af tidligere nødvendig behandling af tandens grundlidelse (caries). Årsagen til, at tanden mistes, vurderedes med overvejende sandsynlighed at have anden årsag end den knækkede rodfil. Der kan derfor ikke udbetales erstatning for tabet af tanden. (Sag nr ) Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Tandlægeforeningens Patientforsikring 17

18 Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Tandlægeforeningens Patientforsikring 3.2 Specialistreglen PFL 2, stk. 1, nr. 1 / KEL 20, stk. 1, nr. 1 Hvis det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne omstændigheder ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling eller lignende, hvorved skaden ville være undgået. Nerveskade i forbindelse med implantatbehand ling I forbindelse med indsættelse af implantater i underkæben svarende til første og anden store kindtand i højre og venstre side, skete der en påvirkning af underkæbens følenerve (n. alveolaris inferior), således, at føleevnen blev ændret. Der var følelsesløshed i underlæben i højre og venstre side. Der blev forud for behandlingen udført røntgenundersøgelse af operationsområdet og der blev under operationen anvendt en kirurgisk styreskinne lavet på baggrund af en 3-D scanning (tre dimensional røntgenundersøgelse). De foreliggende røntgenbilleder viser anatomiske forhold, som muliggør implantatindsættelse uden involvering af underkæbens følenerve. Efterfølgende blev implantaterne regio 6- og -6, 7 fjernet og følelsen i højre side blev herefter normal. Der resterede herefter en vedvarende føleforstyrrelse i venstre side, svarende til gummen og læben. På denne baggrund blev det vurderet, at behandlingen ikke levede op til bedste specialiststandard og at forsikringen kunne yde erstatning. (Sag nr ) Perforation til kæbehulen Tanden +6 skulle fjernes og erstattes med en bro. Forud for udtagning af tanden blev der ikke optaget røntgen til en nærmere vurdering af de anatomiske forhold, således at risiko for skaden kunne imødegås. I forbindelse med udtrækning af tanden +6 og/ eller en efterfølgende påsætning af bro, er der opstået en forbindelse mellem kæbehulen og mundhulen (oro antral fistel). Det har medført behov for en kirurgisk oprensning af kæbehulen og aflukning af åbningen med slimhinde. Efter heling kan der fremstilles en ny bro og hertil ydes ikke erstatning. Behandling i overensstemmelse med bedste specialiststandard ville have medført, at der forud for indgrebet var blevet foretaget afklaring af de anatomiske forhold ved hjælp af røntgen. Selve indgrebet ville herefter være udført under hensyntagen til de klarlagte anatomiske forhold, hvorved perforationen med overvejende sandsynlighed ville være undgået. Betaling af erstatning for udgifter og følger af perforationen. Ikke erstatning for den ny bro, da dette er den grundlidelse, som patienten havde forud for behandlingen og skadens opståen. Desuden betales skadelidtes udgifter ved skadesudbedrende behandling hos tandkirurg. Udgifter til bro og behandling med ny bro er omgørelse uden forsikringsdækning. (Sag nr ) Fjernelse af to tænder ikke fagligt begrundet Der er fremlagt et ikke dateret røntgen af -6, der viser at tanden var rodbehandlet. Af billedet kunne rodspidsen ikke ses. Billedet er ikke beskrevet i journalen, men der er tegn på rodspidsbetændelse. Tanden -6 er fjernet ved operation uden anført begrundelse. Det findes på baggrund af det fremlagte materiale overvejende sandsynligt, at -6 kunne være bevaret, hvis der var fortaget rodresektion, opbygning og krone. I forbindelse med planlægning af indsættelse af implantat regio -6 tre måneder senere, viser røntgenbilledet tegn på rodspidsbetændelse og resorption i apicale tredjedel af meciale rod af -7. Tanden -7 fjernes ved en kompliceret tandudtrækning uden at indikationen for fjernelsen fremgår af journalen. Det findes overvejende sandsynligt, at -7 kunne 18

19 være behandlet og bevaret ved rodresektion af mesiale rod. Af ovennævnte grunde findes det overvejende sandsynligt, at en erfaren specialist ikke ville have fjernet -6 og -7. Forsikringen betaler derfor for implantatbaserede kroner regio -6 og -7, men med fradrag for sparede udgifter til rodresektion, opbygning og krone på -6 samt rodresektion af -7. (Sag nr ) 3.3 Tålereglen PFL 2, stk. 1, nr. 4 / KEL 20, stk. 1, nr. 4 Hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb, eller behandling, indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der skal herved tages hensyn til dels skadens alvor, dels patientens sygdom og helbredstilstand i øvrigt samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning. Skade på tandnerve ved tandregulering I forbindelse med en tandreguleringsbehandling er der sket en negativ påvirkning af tanden 3+. Der er sket et henfald af tandens nerve og tanden fremstår med en blålig misfarvning. Der er formentlig behov for rodbehandling af tanden og efterfølgende en kosmetisk forskønnelse med blegning og/eller keramikfacade. Det er muligt, at tanden 3+ skal rodbehandles og dette spørgsmål skal afklares ved røntgen, test for liv i tanden og evt. en boreprøve. Udgifter til rodbehandling betales af den kommunale tandpleje, idet skadelidte er under 18 år. Hvis der inden skadelidtes 21. år er behov for en kosmetisk korrektion af tanden 3+ med blegning eller keramikfacade, så betaler forsikringen rimelige udgifter hertil. (Sag nr ) Alvorlig tandbyld (sænkningsabsces) efter tandudtrækning Patienten henvender sig hos tandlægen på grund af smerter i tanden 6-. Røntgen viser større rodspidsbetændelse, og tanden trækkes ud ved simpel ekstraktion, der ifølge journalen foregår komplikationsfrit. Der er efterstående betændelse, der behandles med penicillin. Betændelsen udvikler sig til sænkningsabsces (synkende tandbyld), der strækker sig ned langs kar og muskelskeder til brystbenet og forårsager vævsdød i området. Patienten indlægges på hospital for behandling heraf. En sådan komplikation er set i forhold til grundsygdommen alvorlig og meget sjældent forekommende. Patienten er derfor berettiget til erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Der blev ydet dækning af dokumenterede helbredelsesomkostninger, samt svie og smerte for den periode patienten har været syg. (Sag nr ) Permanent nerveskade en komplikation, der ikke er erstatningsberettiget Tanden 8- fjernes ved operation. Der er absolut indikation for at fjerne tanden. Tanden er delvist frembrudt, mesioangulær (liggende med kronen mod den foranstående tand) og i tæt kontakt til nabotanden 7-. Præoperativt røntgen viser, at der er tæt kontakt mellem rodspidsen og canalis mandibulae (underkæbens nervekanal). Patienten orienteres inden operationen om risiko for skade på underkæbens følenerve ved fjernelse af tanden. Operationen er udført med hensyntagen til forsigtig fjernelse af tanden for at mindske risikoen for nerveskade. Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Tandlægeforeningens Patientforsikring 19

20 Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Tandlægeforeningens Patientforsikring Det oplyses, at nervekanalen ses liggende tilsyneladende ubrudt i bunden af alveolen efter fjernelse af tanden. Der er efter operationen anæstesi, totalt tab af føleevne, der med tiden er ændret til hyperæstesi (øget følsomhed). Tanden er fjernet på absolut indikation, og operationsforberedelserne og selve operationen har været bedst mulig. Det vurderes, at en erfaren specialist ikke ville have handlet anderledes, hvorved skaden med overvejende sandsynlighed kunne være undgået. Skaden kan derfor ikke anerkendes efter KEL 20 stk. 1, nr. 1. Der har ikke været svigt af apparatur, og der har ikke været en anden ligeværdig metode, hvorved skaden med overvejende sandsynlighed kunne være undgået. Skaden kan derfor heller ikke anerkendes efter KEL 20 stk.1, nr. 2 eller nr. 3. Nerveskader ved nødvendig fjernelse af en tand med den aktuelle relation til nervekanalen er nærmest uundgåelige og vil optræde i langt mere end 1-2% af tilfældene. Selv om skaden er alvorlig, kan der heller ikke ske anerkendelse efter KEL 20 stk.1, nr. 4. (Sag nr ) 20

21

22

23

24 Kapitel 3 Problemstillinger belyst ved eksempler på afgørelser i Patientskadeforsikringen Sekretariat Telefon Telefax Adresse Svanemøllevej 85 DK-2900 Hellerup

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2008 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Tandlægeforeningens Patientforsikring - Årsberetning 2014 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2014 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1:

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2006 Indhold INDHOLD Forord.... 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 5 1.1. Dækning... 5 1.2. Sagsbehandling... 5 1.3. Ny lovgivning...

Læs mere

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2005 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen.....................................................

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2010 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2011 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2010 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2010.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed.... 6 1.1. Formål.... 6 1.2. Sammensætning....

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2007 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2007.... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2012 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2012... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2015 1 Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2015 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2015 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning af nævnet

Læs mere

Årsberetning 2002 & 2003

Årsberetning 2002 & 2003 Årsberetning 2002 & 2003 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 5 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2002

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5 Årsberetning 2004 Indhold INDHOLD Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004.......... 5 Forord.............................................................................

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3.

5.3.2 Erstatning af nettoudgifter... 43 5.3.3. Eksempel på, at ankenævnsafgørelse kan frakende erstatning tilkendt i 1. instans... 45 5.3. Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beretning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring for årene 2000 og 2001... 4 Kapitel 1. Udvikling af patientforsikring... 5 1.1. Hvad er patientforsikring...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet

ÅRSBERETNING. for Tandskadeankenævnet ÅRSBERETNING for Tandskadeankenævnet 2016 1 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2016 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnet i 2016 5 1.1 Tandskadeankenævnets formål 6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2005 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2005................................... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed...........................................

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~. LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2006 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2006.... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 5 1.1. Formål... 5 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge

Ernst Jensen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt. tandlæge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1111 Offentligt Ernst Jensen tandlæge Birgitte Gøyesvej 30 DK-3400 Hillerød Telefon: +45 4826 6712 Mobil: +45 4057 6718 Email: ernstbjensen@aim.com

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige

Disposition. Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner. Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige Erik Andersen Disposition Før pausen: Gennemgang af klagesystemets opbygning, hyppige klager Erstatning ved Tandlægernes Patientskadeforsikring Efter pausen Kasuistikker til belysning af særlige emner.

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion MARTIN ERICHSEN Patienterstatningen Introduktion PATIENTERSTATNINGEN Behandler sager om patientskader, herunder lægemiddelskader, opstået i det offentlige eller private sundhedssystem Lovgrundlag: > Lov

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Denne artikel er fjerde og sidste del af en juridisk

Denne artikel er fjerde og sidste del af en juridisk VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Klage- og erstatningssystemet Formålet med denne artikel er at beskrive klagesystemet både i forhold til tandbehandling omfattet af Tandlægeoverenskomsten,

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde til at omfatte Direktoratet for Kriminalforsorgens

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

Årsberetning 2014. Patientskadeankenævnet

Årsberetning 2014. Patientskadeankenævnet Årsberetning 2014 Patientskadeankenævnet Titel: Årsberetning 2014, Patientskadeankenævnet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang Dækning af udgifter til advokatbistand Hjemmel og klageadgang 2010 Inden for den private forsikringsret har det længe været praksis, at nødvendige og rimelige advokatudgifter i personskadesager erstattes

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med de ændringer, der følger af 95 i lov

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere