3.9 Bogføring og afstemning af løn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.9 Bogføring og afstemning af løn"

Transkript

1 Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning 2. Bogføring i praksis 3. Afstemning mellem lønsystem og SKAT 4. Problemer med afstemning af løn til eindkomst 5. Eksempel på afstemning mellem lønsystem og økonomisystem 1. Lovgivning Lovgivningen indeholder nogle krav til bogføring og regnskab for A-skat og AM-bidrag samt afstemning heraf. Arbejdsgiver har ansvar for angivelse og betaling af A-skat og AM-bidrag og skal bogføre ydelse og godskrivning af A-indkomst og AM-bidragspligtig indkomst samt det, der er indeholdt på grundlag af skattekort mv. jf. kildeskattelovens bekendtgørelse 27, stk. 1, 1. pkt. Den indeholdelsespligtige har ansvaret for, at bogførings- og regnskabspligterne bliver opfyldt, selv om lønudbetaling og indeholdelse foretages af tredjemand, fx et lønbureau. Bogføringsloven er gældende omkring krav til grundbilag, kontrolspor og transaktionsspor for bogføring og regnskab for A-skat og AM-bidrag. Registreringerne og de tilhørende grundbilag skal indeholde de nødvendige oplysninger til dokumentation af registreringernes rigtighed (kontrolsporet). Samtidig skal alle registreringer kunne følges til årsregnskabet og omvendt (transaktionssporet). Der er i kildeskattelovens bekendtgørelse 27, stk. 3 krav til, at virksomhedens regnskab for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag føres på særskilte konti. Denne regel betyder, at regnskabet som minimum skal indeholde en række konti, herunder særlige konti og hjælpekonti. Dette sker i praksis dels ved, at man i lønsystemet opretter en række lønarter, der håndterer de enkelte løndele. Dernæst sker det ved, at man i sit økonomisystem ligeledes opretter en række konti til bogføring af disse lønarter. Visse lønarter kan bogføres på samme finanskonti, og andre lønarter bør holdes adskilt i finansbogføringen for at gøre afstemning til SKAT mulig. Denne gennemgang er ikke udtømmende, men giver forslag til opdeling på konti i finansbogføringen. Kapitel 3.9. Side 1/10. September 2014

2 I forhold til virksomhedens skatteregnskab er der i Mindstekravsbekendtgørelsen for både mindre virksomheder, bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006, og større virksomheder, bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 hhv. 24 og 30, krav til, at virksomheden skal oplyse størrelsen af lønninger og honorarer mv., der indgår i regnskabet, og vise en afstemning med de lønninger og honorarer mv., der er indberettet til SKAT efter lovens 7 og 7 A jf. bekendtgørelsen om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven. Virksomheder, der er af omfattet mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder, skal særskilt oplyse udbetalinger af skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser i det skattemæssige årsregnskab, hvorimod de mindre virksomheder er undtaget fra dette specifikationskrav. 2. Bogføring i praksis I lønsystemet anvendes en række lønarter, der kan være begrænset af lønsystemets størrelse. Mindre lønsystemer har ikke de samme muligheder for oprettelse af lønarter, som de større lønsystemer har. Ligeledes vil visse mindre lønsystemer typisk generere et bogføringsbilag, som man selv skal påføre egne kontonumre, mens større lønsystemer kan opsættes med finanskonti pr. lønart og dermed generere et bogføringsbilag eller en bogføringsfil, der automatisk kan indlæses i økonomisystemet. I økonomisystemet bør konti relateret til lønninger holdes i en gruppe for sig og indeholde et antal forskellige konti, der gør en afstemning mulig. Helt generelt gælder, at man ikke bør blande bogføring fra lønsystemet med andre posteringer på kontiene. Hensættelser til løn, bonus, feriepenge osv. bør derfor have særskilte konti. Nedenfor ses et forslag til opdeling af konti i kontoplanen under resultatopgørelsen: Kontonavn Kontonr. til finans Lønart fra lønsystem eindkomst (felt nr. [ ] SKAT) Lønninger funktionærer 13 Lønninger timelønnede 13 Løn hensat I/A I/A Bonus (udbetalt) 13 Bonus hensat I/A I/A Tillæg (udbetalt) 13 Tillæg hensat I/A I/A Værdi af fri bil 19 Værdi af fri bil, miljøtillæg 19 Værdi af fri telefon 20 Skattepligtig sunhedsforsikring 26 Kapitel 3.9. Side 2/10. September 2014

3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse 69 B-indkomst (honorarer)* 36 Pensioner I/A Bestyrelseshonorar 13 Feriepenge timelønnede 13 Feriepenge fratrådte medarbejdere 13 Feriepenge hensat I/A I/A Skattefri diæter 48 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 48 Kørselsgodtgørelse dagesregel G-dage 14 ATP, arbejdsgiver 46 (samlet bidrag) Sociale udgifter I/A I/A Barselsordning I/A I/A Skattepligtige personalegoder 55 (over bagatelgrænsen) 56 (under bagatelgrænsen) Personalegoder modkonto Refusioner I/A I/A (I/A = ikke aktuelt) *Honorarer, dvs. vederlag for udført arbejde til personer, som hverken kan anses som lønmodtagere eller som selvstændige erhvervsdrivende. Det er en god ide at udarbejde en sådan oversigt, der viser forbindelse fra kontoplan i økonomisystemet til lønart i lønsystemet og videre til feltnummer hos SKAT. Bogføring af AM-grundlag i økonomisystemet I eksemplet ovenfor vil det typisk være finanskontiene Lønninger funktionærer og Lønninger timelønnede, Feriepenge fratrådte medarbejdere, Bonus og Tillæg, der indgår i AM-grundlaget. Det er vigtigt, at kontoplanen i økonomisystemet er opdelt hensigtsmæssigt. Det vil sige, at i en virksomhed, hvor det er vigtigt at måle på forskellige lønparametre, kan man med fordel opdele kontoplanen i fx basislønninger, bonus, overtid, tillæg samt adskille feriepenge til fratrådte medarbejdere fra basislønningerne (dvs. bogføre feriepenge til fratrådte medarbejdere på en særskilt konto i stedet for at bogføre sammen med de normale lønninger). Kapitel 3.9. Side 3/10. September 2014

4 Man skal således gøre sig overvejelser omkring, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at kunne følge op til budget. Typisk ønskes basislønninger budgetteret for sig og bonus, tillæg, overtid osv. for sig. Alle disse konti indgår i AM-grundlaget og skal derfor lægges sammen i forbindelse med afstemning jf. nedenfor. Det er endvidere vigtigt, at konti, der vedrører beløb udbetalt til medarbejderne, holdes adskilt fra konti, hvor der føres hensættelser. 3. Afstemning mellem lønsystem og SKAT En lønafstemning består af to dele: 1. Afstemning mellem lønsystem og SKAT 2. Afstemning mellem lønsystem og økonomisystem. Afstemning mellem lønsystem og SKAT bør foretages månedligt og dokumentation for afstemningen gemmes. Bagest i dette afsnit ses et eksempel på en skabelon til denne afstemning. Saldi fra lønsystemet fås fx fra en rapport, der udviser total pr. lønart. Hvis lønsystemet er for lille og ikke har denne facilitet, kan saldiene typisk findes på bogføringsbilaget eller lignende. Saldi fra SKAT fås på SKATs hjemmeside under punktet Forespørge på indberetninger : Der kan forespørges på udtræk for hele virksomhedens ansatte, pr. CPR-nummer, for en enkelt måned, for flere perioder osv. Udtræk kan printes eller bestilles som fil. Ved print skal man være opmærksom på at få alle relevante felter med på sit print. Eksempel herpå ses på næste side. Ved denne model afstemmer man på samme tid alle de forskellige feltnumre, der er indberettet til hos SKAT. Dette er en god ide at gøre løbende, således at man er sikker på, at der er overensstemmelse for alle feltnumre. Kapitel 3.9. Side 4/10. September 2014

5 Månedlig afstemning år til dato af eindkomst mod lønsystemets lønarter Periode: Lønart Tekst Lønsystem SKAT rubrik nr. SKAT/ eindkomst Difference Bemærkninger 5670 AM-indkomst ,13 Felt , A-indkomst ej AM-bidrag 0,00 Felt 14 0, A-skat ,00 Felt , AM-bidrag ,00 Felt , Værdi af fri bil 0,00 Felt 19 0, Værdi af fri telefon mv ,19 Felt , Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring 5.807,40 Felt , B-indkomst, der betales AM-bidrag af ,00 Felt , B-indkomst, der IKKE betales AMbidrag af 0,00 Felt 38 0, ATP ,00 Felt ,00 - Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse ,50 Felt , Fri bolig 0,00 Felt 50 0, Værdi af andre personalegoder over bundgrænse 0,00 Felt 55 0, Ansattes årlige andel vedr. pcordning 0,00 Felt 66 0, Jubilæum/fratrædelsesgodtgørelse 0,00 Felt 69 0, Pensionsordning, af felt 69 0,00 Felt 70 0, Tingsgaver, af felt 69 0,00 Felt 71 0, Bruttoindkomst_enheder 9.285,19 Felt 200_enheder 9.285, Bruttoindkomst_beløb ,79 Felt 200_beløb , Bruttoferieindkomst ,01 Felt , Nettoferiepenge feriekonto ,01 Felt , Feriedage feriekonto 149,76 Felt , Opsparing til SH-betaling 0,00 Felt Type6102 Nettoferiepenge, funktionærer 0,00 Felt ,00 - Felt6102 Feriedage - alle år/funktionærer 0,00 Felt ,00 - Kapitel 3.9. Side 5/10. September 2014

6 I ovenstående model er AM-indkomst (felt 13) vist som et beløb fra lønsystemet, nemlig ved i dette tilfælde lønart 5670 AM-indkomst. Lønsystemet har en lønart, der selv opsummerer alle de underliggende lønarter, der indgår i AM-indkomst. I stedet for dette kan man opsummere alle de lønarter, der tilsammen giver det samlede AM-indkomstgrundlag. Et eksempel herpå er vist i næste afsnit under afstemning mellem lønsystem og økonomisystem. 4. Problemer med afstemning af løn til eindkomst Ved afstemning mellem lønsystem og eindkomst hos SKAT bør der ikke fremkomme differencer. Afstemningen skal både ske for måneden og for år til dato. Hvis der alligevel er differencer, kan det skyldes følgende: Problem At man ikke har medtaget alle relevante lønarter fra lønsystemet ved afstemningen At der har været korrektioner i lønsystemet, der ikke er sendt til SKAT At der har været lavet manuelle korrektioner hos SKAT, der ikke er registreret i lønsystemet Løsning Første gang man foretager lønafstemningen, skal man være opmærksom på, hvilke lønarter der indgår i AMgrundlaget (det er typisk denne afstemning, der volder problemer). Det kan anbefales at tage udgangspunkt i en liste fra lønsystemet med lønartstotaler og kigge denne igennem for at se, om man har glemt at medtage nogle lønarter i forbindelse med sin afstemning. Visse lønsystemer arbejder offline, hvilket vil sige, at man arbejder i sit lønsystem og først sender informationer til SKAT m.fl. ved at foretage en aktiv handling i lønsystemet. Det er derfor muligt at lave rettelser i lønsystemet, der ikke sendes til SKAT. Såfremt man i perioden har lavet rettelser, ekstra lønkørsler eller lignende, bør man tjekke, om det er disse poster, der giver anledning til differencer. Det er muligt at lave korrektioner hos SKAT manuelt. Hvis man har mistanke om, at en difference vedrører en bestemt medarbejder, kan man lave et udtræk for den eller disse medarbejdere fra SKAT, således at man kan stemme de enkelte rubrikker af for denne medarbejder. Disse tal kan stemmes af til både lønseddel og listen lønartstotaler for den enkelte medarbejder (der sættes filter på rapporten, så den kun trækkes for den udvalgte medarbejder) Kapitel 3.9. Side 6/10. September 2014

7 At lønsystemet ikke er sat korrekt op i forhold til indberetning hos SKAT Nye medarbejdere i lønsystemet er ikke registreret korrekt hos SKAT (fra lønsystemet) Når der oprettes nye lønarter i lønsystemet, skal man sikre, at der er korrekt reference over til SKATs feltnumre. Når der oprettes nye medarbejdere i lønsystemet, skal informationer til SKAT sendes via en fil fra lønsystemet, eller de skal oprettes manuelt hos SKAT (sker via eindkomst/indberette forespørge på eindkomst/letløn/personstamdata). Afstemning mellem lønsystem og bogføring i økonomisystem Afstemning mellem lønsystem og økonomisystem bør ligeledes foretages månedligt og som minimum kvartalsvis. Som gennemgået i afsnittet ovenfor afhænger afstemningen af opbygningen i kontoplanen i økonomisystemet. Har man adskilt kontiene, således at der er en direkte sammenhæng mellem finanskonto og lønart, vil afstemningen være let og til at foretage direkte. Den vil kunne opbygges på samme måde som afstemningen af eindkomst med en kolonne til saldi fra økonomisystemet og en kolonne til saldi fra lønsystemet. Afstemning kan enten tage udgangspunkt i den samlede bogførte lønsum og derefter korrigere for alle de poster, der ikke indgår i AM-grundlaget. En sådan afstemning vil typisk blive anvendt i forbindelse med dokumentation til virksomhedens selvangivelse. Denne afstemning tager som sagt udgangspunkt i afstemning i AM-grundlaget. Den løbende lønafstemning bør afstemme både AM-grundlaget (felt 13), men også de andre typer indberettede lønforhold. Afstemningen af AM-grundlaget afhænger naturligvis af antallet af konti, der er oprettet i økonomisystemet. Derfor skal afstemningen tilpasses den enkelte virksomheds kontoplan. Kapitel 3.9. Side 7/10. September 2014

8 5. Eksempel på afstemning mellem lønsystem og økonomisystem Bogføring i økonomisystemet Januar Februar Finanskt. Lessor-lønart Basislønninger , , Feriepenge fratrådte medarbejdere , , Feriepenge studentermedhjælpere Commission , , Bonus ,50 - Reguleringer: Løn - hensættelse tilbageført , , Hensat commission Hensat bonus Skattemæssig værdi af gaver , Skattemæssig værdi af gaver ,00 Korrigeret grundlag , ,63 Skattemæssige poster 1500 G-dage , Værdi fri bil - lav rate 7.424, , Værdi fri bil - høj rate 6.250, , Fri bil - miljøtillæg 345,48 345, Fri Telefon 5.850, , Fri Telefon Pension , , Sundhedsforsikring -984, , Sundhedsforsikring Pensionsbeløb medarb Pensionsbeløb medarb , , Medarbejder ATP , , Medarbejder ATP regulering 4918 Medarbejder ATP 48 Beregnet AM-indkomst fra økonomisystemet , ,82 Lessor-lønart 6000 AM-indkomst , , AM-indkomst, feriepenge fratrådte medarb , , AM-indkomst, AM-indkomst feriepenge dette år , , AM-indkomst feriepenge forrige år , , AM-indkomst feriepenge tidligere år - - AM-indkomst (felt 13) from Lessor , ,82 Difference 0,00 0,00 AM-indkomst (felt 13) fra eindkomst , ,82 Difference 0,00 0,00 I det viste eksempel har virksomheden ikke valgt at oprette bogføringskonti til værdi af fri bil, telefon osv. Derfor er der ikke anført finanskontonummer. I modsat fald er det blot at notere de bogførte beløb. Ligeledes er afstemning over til felt 13 i eindkomst medtaget i afstemningen, og der er gjort plads til at afstemme måned for måned i samme skabelon. Hvis man afstemmer måned for måned, bør man periodevis - fx kvartalsvis - kontrollere, at år til dato-saldi stemmer til det afstemte (der kan være reguleringer i økonomisystemet efter afstemning, og der kan være sket manuelle indberetninger til eindkomst). Kapitel 3.9. Side 8/10. September 2014

9 På samme måde kan de øvrige feltnumre afstemmes til bogføringen i det omfang, at de er bogført som en udgift for virksomheden. Visse feltnumre kræver, at virksomheden har valgt at bogføre ved at oprette skyggekonti (fx værdi af fri bil, telefon osv.). Afstemning lønsystem og økonomisystem problemer Ved afstemning mellem lønsystem og økonomisystemet bør der ikke fremkomme differencer. Afstemningen skal både ske for måneden og for år til dato. Hvis der alligevel er differencer, kan det skyldes følgende: Problem At lønarter i lønsystemer ikke har korrekt opsat finanskontering At alle lønkørsler ikke er bogført korrekt i økonomisystemet At man ikke har medtaget alle relevante lønarter fra lønsystemet ved afstemningen Løsning Ved oprettelse af en lønart i lønsystemet skal man forholde sig til, hvilken type løn der er tale om. Dette har indflydelse på, hvilket felt hos SKAT der indberettes til, og dernæst skal man også opsætte korrekt finanskontering i økonomisystemet. Ved differencer er det derfor en god ide at kontrollere, hvis man har oprettet nye lønarter i perioden. Når der laves udtræk fra lønsystemet på perioden, er det vigtigt at undersøge, om der har været mere end den/de ordinære kørsler i måneden. Hvis man har lavet ekstra kørsler, ført en kørsel tilbage eller lignende, kan det ske, at den ikke er gået igennem hos SKAT. Udtrækket fra lønsystemet skal vise en total pr. lønart. Det kan være en fordel at notere lønartstotalen, hvor lønarten konteres i økonomisystemet og dermed også, hvilke lønarter der indgår i AMgrundlaget (det er typisk denne afstemning, der kan volde problemer). Man kan med fordel markere alle lønarter, der tæller sammen til AMgrundlaget, på lønartstotallisten fra lønsystemet og kontrollere, at en sammentælling heraf stemmer med AMgrundlaget på samme liste. Herefter er man sikker på, at man har fået markeret alle lønarter, der indgår i AM-grundlaget (felt 13). Kapitel 3.9. Side 9/10. September 2014

10 At man ikke har medtaget alle relevante finanskonti i afstemningen At der er manuelle posteringer på finanskontiene At forskellige lønarter (feltnumre hos SKAT) bogføres på samme konti Det samme gør sig gældende for de andre felter, men her indgår typisk ikke så mange lønarter som under AMgrundlaget. Man skal sikre sig, at man har medtaget alle relevante finanskonti fra økonomisystemet i forbindelse med sin afstemning. Igen er det her en fordel at tage rapporten fra lønsystemet med lønartstotaler og markere, hvilke lønarter der indgår i afstemningen, og hvor de peger hen i kontoplanen i økonomisystemet. Igen skal man ved oprettelse af nye lønarter sikre, hvor de peger hen i økonomisystemet. Som beskrevet under afsnit 3.8 bør man ikke blande poster fra lønsystemet med øvrige finansposteringer såsom hensættelser og lignende. Hvis man blander denne type posteringer på samme konti som posteringer fra lønsystemet, skal der reguleres for disse i forbindelse med afstemningen. Sker det i finansbogføringen, at man bogfører lønposter, der indgår hos SKAT under forskellige feltnumre, vil dette også give en difference ved afstemningen. Typisk kan der være tale om bogføring af fratrædelsesgodtgørelse, ledighedsdage (G-dage) mv. Disse beløb bør bogføres på særskilte finanskonti, således at de er lige til at afstemme til SKAT. Visse af ovenstående punkter forudsætter, at man arbejder i et lønsystem, hvor man selv kan rette i lønarter, finanskontering osv. Hvis man anvender et lille lønsystem, hvor der kun kan anvendes faste lønarter, vil de fleste problemer dreje sig om selv bogføringen i økonomisystemet samt kontrol af, at bogføringsbilaget er læst og konteret korrekt. Kapitel 3.9. Side 10/10. September 2014

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER M I C R O S O F T D Y N A M I C S N AV Indholdsfortegnelse Reglerne vedrørende gaver... 3 Tingsgave i stedet for løn eller udbetaling af kontanter/gavekort... 3 Jubilæumsgratiale eller gave gives som en

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne Teknisk Notat Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne I år 2014 bogfører vi lønafstemningen per ressource i følgende entydigt definerede komponenter: Komponent Allokeringsdifference

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet.

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2011. Side 1 SKIFT TIL ÅR 2012. Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. SKIFT TIL ÅR 2012 Nedenstående må kun udføres af vedkommende, der er Høvding i lønsystemet. Inden du går videre, bør du genstarte din PC, altså genstart Windows. Kontroller, at der er taget backup af lønserveren.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - D A F Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års brancheerfaring

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere