3.9 Bogføring og afstemning af løn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.9 Bogføring og afstemning af løn"

Transkript

1 Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning 2. Bogføring i praksis 3. Afstemning mellem lønsystem og SKAT 4. Problemer med afstemning af løn til eindkomst 5. Eksempel på afstemning mellem lønsystem og økonomisystem 1. Lovgivning Lovgivningen indeholder nogle krav til bogføring og regnskab for A-skat og AM-bidrag samt afstemning heraf. Arbejdsgiver har ansvar for angivelse og betaling af A-skat og AM-bidrag og skal bogføre ydelse og godskrivning af A-indkomst og AM-bidragspligtig indkomst samt det, der er indeholdt på grundlag af skattekort mv. jf. kildeskattelovens bekendtgørelse 27, stk. 1, 1. pkt. Den indeholdelsespligtige har ansvaret for, at bogførings- og regnskabspligterne bliver opfyldt, selv om lønudbetaling og indeholdelse foretages af tredjemand, fx et lønbureau. Bogføringsloven er gældende omkring krav til grundbilag, kontrolspor og transaktionsspor for bogføring og regnskab for A-skat og AM-bidrag. Registreringerne og de tilhørende grundbilag skal indeholde de nødvendige oplysninger til dokumentation af registreringernes rigtighed (kontrolsporet). Samtidig skal alle registreringer kunne følges til årsregnskabet og omvendt (transaktionssporet). Der er i kildeskattelovens bekendtgørelse 27, stk. 3 krav til, at virksomhedens regnskab for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag føres på særskilte konti. Denne regel betyder, at regnskabet som minimum skal indeholde en række konti, herunder særlige konti og hjælpekonti. Dette sker i praksis dels ved, at man i lønsystemet opretter en række lønarter, der håndterer de enkelte løndele. Dernæst sker det ved, at man i sit økonomisystem ligeledes opretter en række konti til bogføring af disse lønarter. Visse lønarter kan bogføres på samme finanskonti, og andre lønarter bør holdes adskilt i finansbogføringen for at gøre afstemning til SKAT mulig. Denne gennemgang er ikke udtømmende, men giver forslag til opdeling på konti i finansbogføringen. Kapitel 3.9. Side 1/10. September 2014

2 I forhold til virksomhedens skatteregnskab er der i Mindstekravsbekendtgørelsen for både mindre virksomheder, bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006, og større virksomheder, bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 hhv. 24 og 30, krav til, at virksomheden skal oplyse størrelsen af lønninger og honorarer mv., der indgår i regnskabet, og vise en afstemning med de lønninger og honorarer mv., der er indberettet til SKAT efter lovens 7 og 7 A jf. bekendtgørelsen om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven. Virksomheder, der er af omfattet mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder, skal særskilt oplyse udbetalinger af skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser i det skattemæssige årsregnskab, hvorimod de mindre virksomheder er undtaget fra dette specifikationskrav. 2. Bogføring i praksis I lønsystemet anvendes en række lønarter, der kan være begrænset af lønsystemets størrelse. Mindre lønsystemer har ikke de samme muligheder for oprettelse af lønarter, som de større lønsystemer har. Ligeledes vil visse mindre lønsystemer typisk generere et bogføringsbilag, som man selv skal påføre egne kontonumre, mens større lønsystemer kan opsættes med finanskonti pr. lønart og dermed generere et bogføringsbilag eller en bogføringsfil, der automatisk kan indlæses i økonomisystemet. I økonomisystemet bør konti relateret til lønninger holdes i en gruppe for sig og indeholde et antal forskellige konti, der gør en afstemning mulig. Helt generelt gælder, at man ikke bør blande bogføring fra lønsystemet med andre posteringer på kontiene. Hensættelser til løn, bonus, feriepenge osv. bør derfor have særskilte konti. Nedenfor ses et forslag til opdeling af konti i kontoplanen under resultatopgørelsen: Kontonavn Kontonr. til finans Lønart fra lønsystem eindkomst (felt nr. [ ] SKAT) Lønninger funktionærer 13 Lønninger timelønnede 13 Løn hensat I/A I/A Bonus (udbetalt) 13 Bonus hensat I/A I/A Tillæg (udbetalt) 13 Tillæg hensat I/A I/A Værdi af fri bil 19 Værdi af fri bil, miljøtillæg 19 Værdi af fri telefon 20 Skattepligtig sunhedsforsikring 26 Kapitel 3.9. Side 2/10. September 2014

3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse 69 B-indkomst (honorarer)* 36 Pensioner I/A Bestyrelseshonorar 13 Feriepenge timelønnede 13 Feriepenge fratrådte medarbejdere 13 Feriepenge hensat I/A I/A Skattefri diæter 48 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 48 Kørselsgodtgørelse dagesregel G-dage 14 ATP, arbejdsgiver 46 (samlet bidrag) Sociale udgifter I/A I/A Barselsordning I/A I/A Skattepligtige personalegoder 55 (over bagatelgrænsen) 56 (under bagatelgrænsen) Personalegoder modkonto Refusioner I/A I/A (I/A = ikke aktuelt) *Honorarer, dvs. vederlag for udført arbejde til personer, som hverken kan anses som lønmodtagere eller som selvstændige erhvervsdrivende. Det er en god ide at udarbejde en sådan oversigt, der viser forbindelse fra kontoplan i økonomisystemet til lønart i lønsystemet og videre til feltnummer hos SKAT. Bogføring af AM-grundlag i økonomisystemet I eksemplet ovenfor vil det typisk være finanskontiene Lønninger funktionærer og Lønninger timelønnede, Feriepenge fratrådte medarbejdere, Bonus og Tillæg, der indgår i AM-grundlaget. Det er vigtigt, at kontoplanen i økonomisystemet er opdelt hensigtsmæssigt. Det vil sige, at i en virksomhed, hvor det er vigtigt at måle på forskellige lønparametre, kan man med fordel opdele kontoplanen i fx basislønninger, bonus, overtid, tillæg samt adskille feriepenge til fratrådte medarbejdere fra basislønningerne (dvs. bogføre feriepenge til fratrådte medarbejdere på en særskilt konto i stedet for at bogføre sammen med de normale lønninger). Kapitel 3.9. Side 3/10. September 2014

4 Man skal således gøre sig overvejelser omkring, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at kunne følge op til budget. Typisk ønskes basislønninger budgetteret for sig og bonus, tillæg, overtid osv. for sig. Alle disse konti indgår i AM-grundlaget og skal derfor lægges sammen i forbindelse med afstemning jf. nedenfor. Det er endvidere vigtigt, at konti, der vedrører beløb udbetalt til medarbejderne, holdes adskilt fra konti, hvor der føres hensættelser. 3. Afstemning mellem lønsystem og SKAT En lønafstemning består af to dele: 1. Afstemning mellem lønsystem og SKAT 2. Afstemning mellem lønsystem og økonomisystem. Afstemning mellem lønsystem og SKAT bør foretages månedligt og dokumentation for afstemningen gemmes. Bagest i dette afsnit ses et eksempel på en skabelon til denne afstemning. Saldi fra lønsystemet fås fx fra en rapport, der udviser total pr. lønart. Hvis lønsystemet er for lille og ikke har denne facilitet, kan saldiene typisk findes på bogføringsbilaget eller lignende. Saldi fra SKAT fås på SKATs hjemmeside under punktet Forespørge på indberetninger : Der kan forespørges på udtræk for hele virksomhedens ansatte, pr. CPR-nummer, for en enkelt måned, for flere perioder osv. Udtræk kan printes eller bestilles som fil. Ved print skal man være opmærksom på at få alle relevante felter med på sit print. Eksempel herpå ses på næste side. Ved denne model afstemmer man på samme tid alle de forskellige feltnumre, der er indberettet til hos SKAT. Dette er en god ide at gøre løbende, således at man er sikker på, at der er overensstemmelse for alle feltnumre. Kapitel 3.9. Side 4/10. September 2014

5 Månedlig afstemning år til dato af eindkomst mod lønsystemets lønarter Periode: Lønart Tekst Lønsystem SKAT rubrik nr. SKAT/ eindkomst Difference Bemærkninger 5670 AM-indkomst ,13 Felt , A-indkomst ej AM-bidrag 0,00 Felt 14 0, A-skat ,00 Felt , AM-bidrag ,00 Felt , Værdi af fri bil 0,00 Felt 19 0, Værdi af fri telefon mv ,19 Felt , Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring 5.807,40 Felt , B-indkomst, der betales AM-bidrag af ,00 Felt , B-indkomst, der IKKE betales AMbidrag af 0,00 Felt 38 0, ATP ,00 Felt ,00 - Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse ,50 Felt , Fri bolig 0,00 Felt 50 0, Værdi af andre personalegoder over bundgrænse 0,00 Felt 55 0, Ansattes årlige andel vedr. pcordning 0,00 Felt 66 0, Jubilæum/fratrædelsesgodtgørelse 0,00 Felt 69 0, Pensionsordning, af felt 69 0,00 Felt 70 0, Tingsgaver, af felt 69 0,00 Felt 71 0, Bruttoindkomst_enheder 9.285,19 Felt 200_enheder 9.285, Bruttoindkomst_beløb ,79 Felt 200_beløb , Bruttoferieindkomst ,01 Felt , Nettoferiepenge feriekonto ,01 Felt , Feriedage feriekonto 149,76 Felt , Opsparing til SH-betaling 0,00 Felt Type6102 Nettoferiepenge, funktionærer 0,00 Felt ,00 - Felt6102 Feriedage - alle år/funktionærer 0,00 Felt ,00 - Kapitel 3.9. Side 5/10. September 2014

6 I ovenstående model er AM-indkomst (felt 13) vist som et beløb fra lønsystemet, nemlig ved i dette tilfælde lønart 5670 AM-indkomst. Lønsystemet har en lønart, der selv opsummerer alle de underliggende lønarter, der indgår i AM-indkomst. I stedet for dette kan man opsummere alle de lønarter, der tilsammen giver det samlede AM-indkomstgrundlag. Et eksempel herpå er vist i næste afsnit under afstemning mellem lønsystem og økonomisystem. 4. Problemer med afstemning af løn til eindkomst Ved afstemning mellem lønsystem og eindkomst hos SKAT bør der ikke fremkomme differencer. Afstemningen skal både ske for måneden og for år til dato. Hvis der alligevel er differencer, kan det skyldes følgende: Problem At man ikke har medtaget alle relevante lønarter fra lønsystemet ved afstemningen At der har været korrektioner i lønsystemet, der ikke er sendt til SKAT At der har været lavet manuelle korrektioner hos SKAT, der ikke er registreret i lønsystemet Løsning Første gang man foretager lønafstemningen, skal man være opmærksom på, hvilke lønarter der indgår i AMgrundlaget (det er typisk denne afstemning, der volder problemer). Det kan anbefales at tage udgangspunkt i en liste fra lønsystemet med lønartstotaler og kigge denne igennem for at se, om man har glemt at medtage nogle lønarter i forbindelse med sin afstemning. Visse lønsystemer arbejder offline, hvilket vil sige, at man arbejder i sit lønsystem og først sender informationer til SKAT m.fl. ved at foretage en aktiv handling i lønsystemet. Det er derfor muligt at lave rettelser i lønsystemet, der ikke sendes til SKAT. Såfremt man i perioden har lavet rettelser, ekstra lønkørsler eller lignende, bør man tjekke, om det er disse poster, der giver anledning til differencer. Det er muligt at lave korrektioner hos SKAT manuelt. Hvis man har mistanke om, at en difference vedrører en bestemt medarbejder, kan man lave et udtræk for den eller disse medarbejdere fra SKAT, således at man kan stemme de enkelte rubrikker af for denne medarbejder. Disse tal kan stemmes af til både lønseddel og listen lønartstotaler for den enkelte medarbejder (der sættes filter på rapporten, så den kun trækkes for den udvalgte medarbejder) Kapitel 3.9. Side 6/10. September 2014

7 At lønsystemet ikke er sat korrekt op i forhold til indberetning hos SKAT Nye medarbejdere i lønsystemet er ikke registreret korrekt hos SKAT (fra lønsystemet) Når der oprettes nye lønarter i lønsystemet, skal man sikre, at der er korrekt reference over til SKATs feltnumre. Når der oprettes nye medarbejdere i lønsystemet, skal informationer til SKAT sendes via en fil fra lønsystemet, eller de skal oprettes manuelt hos SKAT (sker via eindkomst/indberette forespørge på eindkomst/letløn/personstamdata). Afstemning mellem lønsystem og bogføring i økonomisystem Afstemning mellem lønsystem og økonomisystem bør ligeledes foretages månedligt og som minimum kvartalsvis. Som gennemgået i afsnittet ovenfor afhænger afstemningen af opbygningen i kontoplanen i økonomisystemet. Har man adskilt kontiene, således at der er en direkte sammenhæng mellem finanskonto og lønart, vil afstemningen være let og til at foretage direkte. Den vil kunne opbygges på samme måde som afstemningen af eindkomst med en kolonne til saldi fra økonomisystemet og en kolonne til saldi fra lønsystemet. Afstemning kan enten tage udgangspunkt i den samlede bogførte lønsum og derefter korrigere for alle de poster, der ikke indgår i AM-grundlaget. En sådan afstemning vil typisk blive anvendt i forbindelse med dokumentation til virksomhedens selvangivelse. Denne afstemning tager som sagt udgangspunkt i afstemning i AM-grundlaget. Den løbende lønafstemning bør afstemme både AM-grundlaget (felt 13), men også de andre typer indberettede lønforhold. Afstemningen af AM-grundlaget afhænger naturligvis af antallet af konti, der er oprettet i økonomisystemet. Derfor skal afstemningen tilpasses den enkelte virksomheds kontoplan. Kapitel 3.9. Side 7/10. September 2014

8 5. Eksempel på afstemning mellem lønsystem og økonomisystem Bogføring i økonomisystemet Januar Februar Finanskt. Lessor-lønart Basislønninger , , Feriepenge fratrådte medarbejdere , , Feriepenge studentermedhjælpere Commission , , Bonus ,50 - Reguleringer: Løn - hensættelse tilbageført , , Hensat commission Hensat bonus Skattemæssig værdi af gaver , Skattemæssig værdi af gaver ,00 Korrigeret grundlag , ,63 Skattemæssige poster 1500 G-dage , Værdi fri bil - lav rate 7.424, , Værdi fri bil - høj rate 6.250, , Fri bil - miljøtillæg 345,48 345, Fri Telefon 5.850, , Fri Telefon Pension , , Sundhedsforsikring -984, , Sundhedsforsikring Pensionsbeløb medarb Pensionsbeløb medarb , , Medarbejder ATP , , Medarbejder ATP regulering 4918 Medarbejder ATP 48 Beregnet AM-indkomst fra økonomisystemet , ,82 Lessor-lønart 6000 AM-indkomst , , AM-indkomst, feriepenge fratrådte medarb , , AM-indkomst, AM-indkomst feriepenge dette år , , AM-indkomst feriepenge forrige år , , AM-indkomst feriepenge tidligere år - - AM-indkomst (felt 13) from Lessor , ,82 Difference 0,00 0,00 AM-indkomst (felt 13) fra eindkomst , ,82 Difference 0,00 0,00 I det viste eksempel har virksomheden ikke valgt at oprette bogføringskonti til værdi af fri bil, telefon osv. Derfor er der ikke anført finanskontonummer. I modsat fald er det blot at notere de bogførte beløb. Ligeledes er afstemning over til felt 13 i eindkomst medtaget i afstemningen, og der er gjort plads til at afstemme måned for måned i samme skabelon. Hvis man afstemmer måned for måned, bør man periodevis - fx kvartalsvis - kontrollere, at år til dato-saldi stemmer til det afstemte (der kan være reguleringer i økonomisystemet efter afstemning, og der kan være sket manuelle indberetninger til eindkomst). Kapitel 3.9. Side 8/10. September 2014

9 På samme måde kan de øvrige feltnumre afstemmes til bogføringen i det omfang, at de er bogført som en udgift for virksomheden. Visse feltnumre kræver, at virksomheden har valgt at bogføre ved at oprette skyggekonti (fx værdi af fri bil, telefon osv.). Afstemning lønsystem og økonomisystem problemer Ved afstemning mellem lønsystem og økonomisystemet bør der ikke fremkomme differencer. Afstemningen skal både ske for måneden og for år til dato. Hvis der alligevel er differencer, kan det skyldes følgende: Problem At lønarter i lønsystemer ikke har korrekt opsat finanskontering At alle lønkørsler ikke er bogført korrekt i økonomisystemet At man ikke har medtaget alle relevante lønarter fra lønsystemet ved afstemningen Løsning Ved oprettelse af en lønart i lønsystemet skal man forholde sig til, hvilken type løn der er tale om. Dette har indflydelse på, hvilket felt hos SKAT der indberettes til, og dernæst skal man også opsætte korrekt finanskontering i økonomisystemet. Ved differencer er det derfor en god ide at kontrollere, hvis man har oprettet nye lønarter i perioden. Når der laves udtræk fra lønsystemet på perioden, er det vigtigt at undersøge, om der har været mere end den/de ordinære kørsler i måneden. Hvis man har lavet ekstra kørsler, ført en kørsel tilbage eller lignende, kan det ske, at den ikke er gået igennem hos SKAT. Udtrækket fra lønsystemet skal vise en total pr. lønart. Det kan være en fordel at notere lønartstotalen, hvor lønarten konteres i økonomisystemet og dermed også, hvilke lønarter der indgår i AMgrundlaget (det er typisk denne afstemning, der kan volde problemer). Man kan med fordel markere alle lønarter, der tæller sammen til AMgrundlaget, på lønartstotallisten fra lønsystemet og kontrollere, at en sammentælling heraf stemmer med AMgrundlaget på samme liste. Herefter er man sikker på, at man har fået markeret alle lønarter, der indgår i AM-grundlaget (felt 13). Kapitel 3.9. Side 9/10. September 2014

10 At man ikke har medtaget alle relevante finanskonti i afstemningen At der er manuelle posteringer på finanskontiene At forskellige lønarter (feltnumre hos SKAT) bogføres på samme konti Det samme gør sig gældende for de andre felter, men her indgår typisk ikke så mange lønarter som under AMgrundlaget. Man skal sikre sig, at man har medtaget alle relevante finanskonti fra økonomisystemet i forbindelse med sin afstemning. Igen er det her en fordel at tage rapporten fra lønsystemet med lønartstotaler og markere, hvilke lønarter der indgår i afstemningen, og hvor de peger hen i kontoplanen i økonomisystemet. Igen skal man ved oprettelse af nye lønarter sikre, hvor de peger hen i økonomisystemet. Som beskrevet under afsnit 3.8 bør man ikke blande poster fra lønsystemet med øvrige finansposteringer såsom hensættelser og lignende. Hvis man blander denne type posteringer på samme konti som posteringer fra lønsystemet, skal der reguleres for disse i forbindelse med afstemningen. Sker det i finansbogføringen, at man bogfører lønposter, der indgår hos SKAT under forskellige feltnumre, vil dette også give en difference ved afstemningen. Typisk kan der være tale om bogføring af fratrædelsesgodtgørelse, ledighedsdage (G-dage) mv. Disse beløb bør bogføres på særskilte finanskonti, således at de er lige til at afstemme til SKAT. Visse af ovenstående punkter forudsætter, at man arbejder i et lønsystem, hvor man selv kan rette i lønarter, finanskontering osv. Hvis man anvender et lille lønsystem, hvor der kun kan anvendes faste lønarter, vil de fleste problemer dreje sig om selv bogføringen i økonomisystemet samt kontrol af, at bogføringsbilaget er læst og konteret korrekt. Kapitel 3.9. Side 10/10. September 2014

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Lone Siger Pedersen og Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Bogen om løn og lønbogføring med DanLøn af Anette Sand og Lone Siger Pedersen Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn 1 Sidste nyt i Dataløn Se og hør, hvad de nyeste ændringer og muligheder i DataLøn betyder for dig og dit lønarbejde. Løndel 6G Fri telefon Afstemningslisten felt 200 Rettelse

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn af Anette Sand Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER M I C R O S O F T D Y N A M I C S N AV Indholdsfortegnelse Reglerne vedrørende gaver... 3 Tingsgave i stedet for løn eller udbetaling af kontanter/gavekort... 3 Jubilæumsgratiale eller gave gives som en

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne Teknisk Notat Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne I år 2014 bogfører vi lønafstemningen per ressource i følgende entydigt definerede komponenter: Komponent Allokeringsdifference

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Årstemamøde DataLøn 2013 Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Program Årsafslutning Genopfriskning Nyheder 2013 Forventninger 2014 Emne: Quickindberetning Særlige regler omkring ferie

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november 2016 1 Dagens agenda Nye Løndele SupportCenter og Chat Elektronisk lønbehandlingsoversigt Lidt om årsskiftet Webinar er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at

Læs mere

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport // Mamut Business Software Introduktion til Lønimport Indholdsfortegnelse Lønimport... 3 Fremgangsmåde... 3 Opsætning af lønimport... 4 Bogføringsregler... 6 Lønsystemer... 7 LønService fra Multidata...

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere