Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser"

Transkript

1 Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012

2 Indhold 1 Indledning Formål Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser Hvad er en gældsforpligtelse? Hvad er hensat forpligtelse? Hvad er en eventualforpligtelse? Eventualforpligtelser i årsrapporten Garantiforpligtelser i statsregnskabet Opsummering af sondringer ml. forpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser 7 3 Bevillingsmæssige regler Generelle disponeringsregler 9 4 Regnskabsmæssige regler Indregning af hensatte forpligtelser Hvad skal der hensættes til? Hvad kan der hensættes til? Frekvensen for regulering af hensatte forpligtelser Måling af hensatte forpligtelser 12 5 Bogføringseksempler Bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler/retssager og reetablering af lejemål Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn og fratrædelsesordninger Indfrielse af hensat forpligtelse Tilbageførsel af hensat forpligtelse Regulering af hensat forpligtelse 17 Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

3 1 Indledning Nærværende vejledning omhandler forpligtelser, hvor institutioner er forpligtet til at hensætte beløb til et bestemt formål. Disse forpligtelser benævnes hensatte forpligtelser og er kun relevante indenfor det omkostningsbaserede område. 1.1 Formål Blandt de statslige institutioner er der konstateret en vis usikkerhed om den praktiske håndtering af hensatte forpligtelser i regnskabet, herunder om hvornår et beløb skal optages som hensat forpligtelse i regnskabet samt hvad institutioner skal hensætte til og hvor ofte hensatte forpligtelser skal reguleres. Nærværende vejledning afklarer disse problemer samt beskriver den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser. Vejledningen beskriver og tydeliggør, hvornår der er tale om en hensat forpligtelse, og hvordan en hensat forpligtelse adskiller sig fra gældsforpligtelser og eventualforpligtelser. Vejledningen indeholder ikke nye regler, men systematiserer og tydeliggør regler for hensatte forpligtelser, der allerede er beskrevet i den økonomiske administrative vejledning (ØAV), suppleret med konkrete bogføringseksempler. 1.2 Disposition Vejledning omfatter 4 kapitler. Kapitel 2 definerer og sondrer imellem hensatte forpligtelser, gældsforpligtelser og eventualforpligtelser. Kapitel 3 gennemgår de bevillingsmæssige bestemmelser, mens kapitel 4 beskriver de regnskabsmæssige regler, herunder kriterier for indregning og måling af hensatte forpligtelser. Kapitel 5 indeholder konkrete eksempler på, hvordan hensatte forpligtelser bogføres i institutionernes regnskaber. 3

4 2 Definitioner af forpligtelser Der findes flere former for forpligtelser i et institutions regnskab. Helt overordnet kan forpligtelser opdeles i tre grupper: Gældsforpligtelser Hensatte forpligtelser Eventualforpligtelser En forpligtelse er generelt defineret ved, at institutionen som udgangspunkt forpligter sig til at afvikle en udgift over for tredjepart som følge af en eller flere begivenheder forud for balancedagen 1. Nogle forpligtelser som institutionen påtager sig er sikre og bliver afviklet, mens andre er mere usikre med hensyn til afvikling af forpligtelsen. Dette kapitel beskriver karakteristika ved de tre former for forpligtelser samt fremhæver forskellene imellem en gældsforpligtelse, hensat forpligtelse og en eventualforpligtelse. 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? En gældsforpligtelse er en forpligtelse, som institutionen har påtaget sig og er ansvarlig for at afvikle. Forpligtelsen kan både være i form af penge, som de statslige institutioner skylder væk eller varer/tjenester som institutionen ikke har leveret men har fået betaling for (indtægten konteres i givet fald som en periodeafgrænsningspost). En gældsforpligtelse er kendetegnet ved, at både tidspunktet for betaling, beløbets størrelse og betalingsmodtageren er kendte på balancedagen. Indfrielsen af gældsforpligtelsen er derfor sikker. Er et eller flere af disse forhold uafklarede, skal den i stedet bogføres som hensat forpligtelse i regnskabet eller oplyses om i en note som eventualforpligtelse. Gældsforpligtelser kan både være kort- og langfristede. Kortfristede gældsforpligtelser omfatter fx gæld vedrørende køb af varer og tjenester til leverandører eller skyldig løn, feriepenge og overarbejdsbetaling til institutionens medarbejdere. Disse poster kommer til udbetaling typisk inden for 1 år. Langfristede gældsforpligtelser omfatter bl.a. prioritetsgæld og lån til finansiering af aktiver. Langfristede gældsposter har en løbetid på mere end 1 år. 1 dagen er defineret ved den dag, hvor institutionen lukker for bogføring og aflægger regnskabet. For de statslige institutioner er balancedagen xx. 4

5 2.2 Hvad er hensat forpligtelse? En hensat forpligtelse er en forpligtelse, når en institution afsætter midler til dækning af forhold, der med en stor sandsynlighed forventes at indtræde og dermed vil udløse en udgift for institutionen. Det kan fx være forventningen om at realisere et tab vedrørende fx en indgået kontraktaftale eller en retssag, som institutionen er involveret i og som den ikke kan frigøre sig fra (retlig forpligtelse). Et andet eksempel kan være en fastlagt omstruktureringsplan som medarbejderne senest på balancedagen er orienteret om, i sådant tilfælde skal institutionen hensætte et beløb i balancen til dækning af udgifter vedrørende fx fratrædelser af medarbejdere (faktisk forpligtelse). En hensat forpligtelse kan således enten være en retlig eller en faktisk forpligtelse. Det betyder, at hensatte forpligtelser er sandsynlige men er tvivlsomme med hensyn til tidspunktet for afviklingen eller den eksakte beløbsstørrelse. Boks 1. Definition af hensat forpligtelse En hensat forpligtelse er et beløb, der er afsat til dækning af sandsynlige forpligtelser som eksisterer på balancedagen men som er uvisse med hensyn til beløbsstørrelse og/eller afviklingstidspunktet. Definition i boks 1 indebærer, at der er afsat midler til dækning af udgifter forbundet med de forpligtende begivenheder, der er indtruffet forud for balancedagen. Med sandsynlig forpligtelse menes, at sandsynligheden for at forpligtelsen indfries, er større end sandsynligheden for, at forpligtelsen ikke indtræder, dvs. at sandsynligheden er større end 50 pct. Derfor skal forpligtelsen også medtages i institutionens regnskab, da det er forventeligt, at forpligtelsen på et senere tidspunkt vil udløse en udgift for institutionen. 2.3 Hvad er en eventualforpligtelse? En eventualforpligtelse er en forpligtelse hvis indfrielse er afhængig af en begivenhed, der endnu ikke er indtruffet. Det vil sige, at forpligtelsens eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder. Den regnskabsmæssige virkning kan derfor ikke umiddelbart opgøres og skal derfor ikke fremgå af regnskabet som en regnskabspost, men oplyses separat i noterne til årsrapporten. De eventualforpligtelser der indgår i årsrapporten vedrører kun de driftsbaserede bevillinger dvs. bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Eventualforpligtelser omfatter bl.a. også garantiforpligtelser. For så vidt angår garantiforpligtelser oplyses disse i statsregnskabet i en særskilt fortegnelse og vedrører hele staten, dvs. både det omkostnings- og udgiftsbaserede område. 5

6 2.3.1 Eventualforpligtelser i årsrapporten Der kan være tre tilfælde, hvor der kan være tale om eventualforpligtelser, som skal specificeres. De tre tilfælde er: 1) Hvis der eksisterer forhold på balancedagen som et resultat af tidligere begivenheder, der kan medføre en udgift for institutionen, men hvor forpligtelsens eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder. Som eksempel herpå kan nævnes et juridisk anliggende, hvor institutionen forventer at skulle betale men hvis endelige udfald afhænger af en eller flere usikre fremtidige hændelser, der endnu ikke er indtruffet. Det vil sige, at det er usikkert om der vil være tale om en egentlig forpligtelse. 2) Hvis der eksisterer en forpligtelse på balancedagen som et resultat af tidligere begivenheder, men hvor det er usandsynligt/ ringe sandsynlighed for (dvs. sandsynligheden er under 50%), at afviklingen vil medføre en udgift for institutionen. Som eksempel herpå kan nævnes en indgået kontraktaftale, hvor der er ringe sandsynlighed for, at kontrakten i utide ophøres og dermed kan medføre en udgift for institutionen. 3) Hvis der eksisterer en forpligtelse på balancedagen som et resultat af tidligere begivenheder og hvor det er sandsynligt, at afviklingen vil medføre en udgift for institutionen, men hvor forpligtelsen ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed. Som eksempel herpå kan nævnes reetableringsforpligtelser vedrørende fx nogle ejendomme opført på en lejet grund, hvor forpligtelsen vil medføre udgift for institutionen, men hvor beløbet ikke kan opgøres med rimelig sikkerhed Garantiforpligtelser i statsregnskabet I statsregnskabet indgår en samlet fortegnelse over de garantiforpligtelser og statsforskrivninger, som staten har indgået. Statslige garantiforpligtelser har til formål at dække uvisse fremtidige risici. Disse risici er ikke forventelige forpligtelser for staten, men snarere et udtryk for, at der foreligger en mulighed for, at der kan påhvile staten en eller flere udgifter i fremtiden. Statslige garantiforpligtelser dækker over garantier for lån og andre garantier, hvor staten enten kautionerer for låntager, eller hvor staten dækker de økonomiske risici i forhold til garantimodtageren. Eksempelvis kan staten garantere for de erstatninger, som Stormrådet udbetaler som følge af en naturkatastrofe såsom stormflod eller lignende, såfremt Stormrådet ikke har midler nok til at dække disse erstatninger. 6

7 Læs nærmere om garantier, statsforskrivninger mv. på ØAV På nedenstående link findes der nærmere information om: Garantiforpligtelser Statsforskrivninger 2.4 Opsummering af sondringer ml. forpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser Det helt afgørende for sondringen mellem de tre former forpligtelser er uvished med hensyn til beløbets størrelse og afviklingstidspunkt samt forventningen om et sandsynligt træk på institutionens økonomiske ressourcer. Forskelle mellem gældsforpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser er fremhævet i tabel 1. Tabel 1. Forskelle mellem de forskellige former for forpligtelser samt kriterier for klassifikation af forpligtelser Retlig eller faktisk forpligtelse på balancedagen som resultat af tidligere begivenhed Gældsforpligtelse Hensat forpligtelse Ja Ja Nej, Eventualforpligtelse Træk på institutionens økonomiske ressourcer Ja Overvejende sandsynligt Ukendt Uvished om afviklingstidspunkt og beløbets størrelse Nej Ja Ja Måling (hvilken pris?) Kostpris Kostpris Kostpris Præsentation i regnskabet Standardkonti og standardkonti Regnskabskonti og standardkonto 22 Angives som note i regnskabet. Som det fremgår af tabel 1, vil der være tale om en gældsforpligtelse, hvis institutionen både kender forpligtelsens beløbsstørrelse og tidspunktet for afholdelse af udgiften. Hvis institutionen derimod ikke præcist kender forpligtelsens beløb og tidspunktet for afvikling af betalingen, vil forpligtelsen være en hensat forpligtelse. 7

8 Netop uvisheden om forpligtelsens beløbsstørrelse og afviklingstidspunkt er afgørende for skelnen mellem gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser. Hensatte forpligtelser præsenteres særskilt i balancen mellem egenkapital og gældsforpligtelser. For eventualforpligtelser gælder det, at indfrielsen er afhængig af en begivenhed, der endnu ikke er indtruffet. Vurderes det, at begivenheden vil indtræde og dermed medføre en udgift for institutionen, vil der være tale om en mulig forpligtelse, som skal omtales og specificeres i noterne til balancen. Beskrivelsen i noterne skal være kort og præcis og indeholde årsagen til eventualforpligtelsens opståen sammen med en vurdering af den økonomiske påvirkning, hvis den realiseres. 8

9 3 Bevillingsmæssige regler En hensat forpligtelse repræsenterer en udgift for institutionerne, og der skal derfor budgetteres med hensatte forpligtelser på finansloven på tilsvarende måde som der skal budgetteres med alle øvrige forhold, hvor der forventes afholdt udgifter. Hensatte forpligtelser er omfattet af de generelle disponeringsregler på bevillingsområdet. 3.1 Generelle disponeringsregler Det fremgår således af budgetvejledningen, at forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og tjenesteydelser, skal registreres som hensættelser eller som kortfristede gældsposter, jf. BV pkt På finansloven skal der derfor budgetteres med udgifter til hensatte forpligtelser på områder, hvor det er sandsynligt at forpligtelsen indtræder, og hvor forpligtelsen ud fra et væsentlighedskriterium må anses at have betydning for institutionens økonomiske drift. Budgettering og regnskabsføring af hensatte forpligtelser er kun relevant for omkostningsbaserede bevillinger, dvs. omkostningsbaserede driftsbevillinger og omkostningbaserede bevillinger af typen statsvirksomhed. Det er ikke noget krav, at der redegøres særskilt for afsatte midler til hensatte forpligtelser i anmærkningerne til finansloven. I den udstrækning der imidlertid afsættes ekstraordinære midler til hensatte forpligtelser i et særskilt år, kan der særskilt redegøres herfor i anmærkningerne til finansloven. Der er i kapitlet om regnskabsregler omtalt en række forhold, hvor der skal afsættes midler til hensatte forpligtelser, jf. afsnit

10 4 Regnskabsmæssige regler De regnskabsmæssige regler for hensatte forpligtelser fremgår af ØAV og omhandler henholdsvis, hvornår en institution skal afsætte midler til dækning af sandsynlige forpligtelser, jf. afsnit 4.1 og hvordan institutionen skal opgøre det beløb, der afsættes til dækning af et konkret formål, jf. afsnit Indregning af hensatte forpligtelser Der er en række krav, som skal være opfyldt før institutionen må hensætte et beløb i regnskabet. Som hovedregel skal institutionen indregne et beløb som hensat forpligtelse, når: a) Institutionen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, b) Det er sandsynligt, dvs. over 50%, at afviklingen af forpligtelsen vil udløse en udgift for institutionen, c) Der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen, d) Forpligtelsen ud fra et væsentlighedskriterium anses at have betydning for institutionens økonomiske drift. a) Første kriterium dækker over, at der forud for balancedagen skal være udløst en forpligtende begivenhed, som enten er afstedkommet af et juridisk anliggende eller hvor institutionen som led i institutionens drift har skabt en forventning hos tredjemand om, at den vil afholde udgiften. Det vil sige, at forpligtelser, der eksisterer på balancedagen indregnes, mens forpligtelser, der vedrører fremtidige aktiviteter, ikke indregnes. b) Anden betingelse for indregning af en hensat forpligtelse er, at sandsynligheden for at forpligtelsen vil udløse en udgift for institutionen er større end sandsynligheden for at forpligtelsen ikke vil udløse en udgift for institutionen. Vurderingen heraf må baseres på den foreliggende viden om området og det erfaringsgrundlag, institutionen har ud fra eventuelle tidligere lignende begivenheder. Ligger sandsynligheden for at forpligtelsen indtræder på under 50%, skal forpligtelsen i stedet omtales i noterne som en eventualforpligtelse. c) Det tredje kriterium for indregning af en hensat forpligtelse er, at institutionen ud fra det foreliggende oplysningsgrundlag skal vurdere, om forpligtelsens beløb kan opgøres med sikkerhed. Er det ikke muligt at foretage en beløbsmæssig pålidelig måling, skal forpligtelsen ikke indregnes men i stedet oplyses i noterne som en eventualforpligtelse. d) Den sidste betingelse er, at forpligtelsen ud fra et væsentlighedskriterium må anses at have betydning for institutionens økonomiske drift. Afgørelsen heraf afhænger i stor udstrækning af den vurderede økonomiske betydning af forpligtelsen. Kun når alle indregningskriterier er opfyldt, er det et krav, at forpligtelsen skal indregnes som en hensat forpligtelse i regnskabet. Indregningen af hensat forplig- 10

11 telse bør være dokumenteret i form af et notat, hvoraf beregningsgrundlaget herunder skøn over sandsynligheden for at udgiften udløses, fremgår Hvad skal der hensættes til? Nedenfor er nævnt eksempler på begivenheder, der som udgangspunkt skal udløse en hensættelse med mindre der er tale om beløb af ringe størrelse i forhold til den samlede økonomi: 1. En tabsgivende aftale/kontrakt eller retssag som institutionen er part i og som institutionen ikke kan frigøre sig fra, jf. bogføringseksempel Forpligtelser vedrørende fratrædelsesordninger eller ordninger hvor medarbejdere fritstilles, jf. bogføringseksempel Forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelser, som løbende optjenes og som med sikkerhed kommer til udbetaling. 4. Hensættelser til retablering af lejemål, når der i huslejekontrakten er krav herom. Lejemål indgået med Bygningsstyrelsen vil normalt ikke indeholde krav om hensættelse til reetablering. 5. Oprydningsforpligtelse på en miljøforurenet grund, når denne er anerkendt. Listen med eksempler på hensatte forpligtelser er ikke udtømmende Hvad kan der hensættes til? Der er poster, hvor indregning ikke er et krav, men hvor det kan overvejes. Det drejer sig om følgende: Over/-merarbejde Flekstidsarbejde Skyldig resultatløn, bonusordninger, engangsvederlag mv. Jubilæumsgratialer Da der ikke er noget krav om indregning, må relevansen af indregningen bero på en afvejning af de administrative byrder ved indregningen i forhold til væsentlighedskriterium og det retvisende billede. En vurdering af om en regnskabspost er væsentlig i forhold til den samlede drift skal foretages hvert år, da beløbsstørrelserne kan variere fra år til år. Ansvaret for disse vurderinger eller skøn er et ledelsesanliggende, hvori der fx kan indgå vurderinger om en forbedret økonomistyring. 11

12 Læs nærmere om hensatte forpligtelser på ØAV På nedenstående link findes der nærmere information om: Indregning af hensatte forpligtelser Hvad skal der hensættes til? Hvad kan der hensættes til? Frekvensen for regulering af hensatte forpligtelser Når den hensatte forpligtelse er indregnet i regnskabet, kan ændrede forhold eller ny viden medføre, at den hensatte forpligtelse skal reguleres. For at sikre en korrekt periodisering af hensatte forpligtelser, er det vigtigt at regulere det hensatte beløb i den periode, hvor institutionen får ny viden og erfarer, at det afsatte beløb enten er for stort eller utilstrækkeligt. Derfor skal institutionen som minimum med udgangen af hvert kvartal regulerer hensatte forpligtelser, der er medtaget i regnskabet. Såfremt hensatte forpligtelser realiseres/ ikke realiseres, skal de udgiftsføres henholdsvis indtægtsføres i driften i det aktuelle perioderegnskab. Regulering af en hensat forpligtelse Hensatte forpligtelser skal som minimum reguleres med udgangen af hvert kvartal. Bogføringseksempel 4 illustrerer, hvordan en regulering af en hensat forpligtelse bogføres. 4.2 Måling af hensatte forpligtelser Som hovedregel opgøres beløbet til hensatte forpligtelser ud fra det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen. Det hensatte beløb skønnes på baggrund af det erfarings- og oplysningsgrundlag, der foreligger om de omstændigheder, der er indtruffet forud for balancedagen og som har medført en sandsynlig forpligtelse for institutionen. Institutionen skal således ud fra den viden, den har om en konkret begivenhed, skønne over hvilke udgifter der er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Det hensatte beløb i balancen er et skønsmæssigt estimat og derfor kan det ændre sig, hvis der senere indtræder uforudsigelige hændelser eller forekommer ændringer i det eksisterende oplysningsgrundlag, jf. afsnit

13 Måling af en hensat forpligtelse: Som hovedregel måles hensatte forpligtelser til det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, dvs. det bedste skøn af kostpriser. Hensatte forpligtelser indregnes i balancen på standardkonto 76 i statens kontoplan for 2011 og udgifts- og indtægtsføres ved henholdsvis en afvikling og tilbageførsel i driften på regnskabskonto Hensættelser Andet, jf. bogføringseksemplet 3 i næste kapitel. Det hensatte beløb fremtræder særskilt på balancens passivside som hensat forpligtelse og har til formål at afdække bestemte tab, som kan henføres til samme eller tidligere regnskabsår. Når hensatte forpligtelser medtages i regnskabet, skal disse endvidere i årsrapporten specificeres i en note til balancen. Det skal bemærkes, at en hensat forpligtelse kun må anvendes til det formål, den ved indregning var tiltænkt at skulle dække. 13

14 5 Bogføringseksempler Dette kapitel gennemgår bogføringseksempler i relation til den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser. Følgende bogføringseksempler gennemgås: Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende tabsgivende aftaler/retssager, reetablering af lejemål Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn, engangsvederlag, fratrædelsesordninger, åremålstillæg Indfrielse af hensat forpligtelse Tilbageførsel af hensat forpligtelse Regulering af hensat forpligtelse 5.1 Bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler/retssager og reetablering af lejemål I forbindelse med bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler, retssager eller reetablering af lejemål anvendes regnskabskonto hensættelser, årets ændring og driftskonto hensættelser, andet i statens kontoplan for 2011, jf. ØAV. Konteringseksempel 1 Kontering af hensat forpligtelse på 20 mio. kr. Når indregningskriterier for hensatte forpligtelser er opfyldt, skal forpligtelser vedr. et anerkendt tab fra en retssag, tabsgivende aftale/kontrakt eller forpligtelser vedrørende reetablering af et lejemål krediteres på balancekonto og debiteres på driftskonto Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelser, årets ændring Ved optagelse af en hensat forpligtelse i regnskabet, flyttes i princippet penge fra finansieringskontoen FF7 (kreditpostering) til den uforrentede konto FF5 (debetpostering), indtil forpligtelsen indfries. Dette sker for at markere, at pengene er hensat til et bestemt formål og må derfor ikke stå og blive forrentet på FF7. NB: Overførslen fra FF7 finansieringskontoen til den uforrentede FF5 konto skal dog i praksis ikke foretages som en enkeltstående overførsel men indgår i forbindelse med den årlige afstemning af den uforrentede konto. SKB FF7 finansieringskonto SKB FF5, den uforrentede konto 14

15 5.2 Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn og fratrædelsesordninger Bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende resultatløn og fratrædelsesordninger sker på driftskonto resultatløn, frivillig fratræden mv. hensættelser og balancekonto hensættelse til resultatløn, jf. eksemplet nedenfor. Konteringseksempel 2 Kontering af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn eller fratrædelsesordning på 10 mio. kr. Såfremt indregningskriterier er opfyldt og beløb vedr. resultatløn og fratrædelsesgodtgørelse dermed kan optages som hensat forpligtelse, krediteres forpligtelsen på balancekonto og debiteres på driftskonto Resultatopgørelse Resultatløn, frivillig fratræden mv. - hensættelser Hensættelser til resultatløn og frivillig fratræden I forhold til likviditetskontiene FF5 og FF7, medfører optagelse af hensat forpligtelse samme kontering som i eksempel 1. NB: Overførslen fra FF7 finansieringskontoen til den uforrentede FF5 konto skal dog i praksis ikke foretages som en enkeltstående overførsel men indgår i forbindelse med den årlige afstemning af den uforrentede konto. SKB FF7 finansieringskonto SKB FF5, den uforrentede konto 15

16 5.3 Indfrielse af hensat forpligtelse Når hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler/retssager eller resultatløn og fratrædelsesordninger realiseres, er bogføringspraksis den samme, dvs. forpligtelsen udlignes på de samme konti som ved optagelse af hensatte forpligtelser i regnskabet, jf. eksemplet nedenfor. Konteringseksempel 3 Indfrielse af hensat forpligtelse fx vedrørende resultatløn eller fratrædelsesordning på 10 mio. kr. Når den hensatte forpligtelse realiseres, dvs. kommer til udbetaling, skal de samme konti, hvorpå bogføring af den hensatte forpligtelse er foretaget, udlignes. Resultatopgørelse Resultatløn, frivillig fratræden mv. - hensættelser Hensættelser til resultatløn og frivillig fratræden En udbetaling medfører således en debetpostering på balancekonto og en kreditpostering på driftskonto På likviditetskonti flyttes pengene fra FF5 (kreditpostering) til FF7 (debetpostering). NB: Overførslen fra den uforrentede FF5 til finansieringskontoen FF7 skal dog i praksis ikke foretages som en enkeltstående overførsel men indgår i forbindelse med den årlige afstemning af den uforrentede konto. SKB FF7 finansieringskonto SKB FF5, den uforrentede konto Tilbageførsel af hensat forpligtelse Når grundlaget for indregning af hensat forpligtelse ikke længere er til stede, skal forpligtelsen tilbageføres. En tilbageføring føres over resultatopgørelsen. Kontering af tilbageførsel sker på samme måde og på de samme konti, som når udbetaling af en hensat forpligtelse realiseres, jf. konteringseksempel 3. 16

17 5.5 Regulering af hensat forpligtelse Såfremt der forekommer ændringer i beregningsgrundlaget for den hensatte forpligtelse, skal der foretages en regulering i regnskabet. Regulering af hensatte forpligtelser skal ske med udgangen af hvert kvartal, jf. eksemplet nedenfor. Konteringseksempel 4 Regulering på 5 mio. kr. Ændrede forhold i fx en retssag kan medføre ændring i det hensatte beløb. Såfremt dette sker, skal det hensatte beløb reguleres i den periode, hvor ændrede forhold er indtruffet, dvs. som minimum med udgangen af det pågældende kvartal. Regulering af hensættelsen sker på samme konto som den, hvor forpligtelsen er bogført. Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelser, årets ændring Når der sker en regulering i form af en forøget udgift for institutionen, krediteres den pågældende balancekonto, her mens driftskontoen, her debiteres. NB: På likviditetskonti flyttes yderligere 5 mio. kr. fra FF7 (kreditpostering) til FF5 (debetpostering) i forbindelse med den årlige afstemning. 1)Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelse årets ændring Betyder de ændrede forhold i en konkret retssag, at institutionen skal betale mindre, skal det hensatte beløb reduceres, dvs. balancekontoen, her debiteres mens driftskonto krediteres. NB: På likviditetskonti flyttes 5 mio. kr. fra FF5 (kreditpostering) til FF7 (debetpostering) i forbindelse med den årlige afstemning. 2)Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelse årets ændring

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere