Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser"

Transkript

1 Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012

2 Indhold 1 Indledning Formål Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser Hvad er en gældsforpligtelse? Hvad er hensat forpligtelse? Hvad er en eventualforpligtelse? Eventualforpligtelser i årsrapporten Garantiforpligtelser i statsregnskabet Opsummering af sondringer ml. forpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser 7 3 Bevillingsmæssige regler Generelle disponeringsregler 9 4 Regnskabsmæssige regler Indregning af hensatte forpligtelser Hvad skal der hensættes til? Hvad kan der hensættes til? Frekvensen for regulering af hensatte forpligtelser Måling af hensatte forpligtelser 12 5 Bogføringseksempler Bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler/retssager og reetablering af lejemål Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn og fratrædelsesordninger Indfrielse af hensat forpligtelse Tilbageførsel af hensat forpligtelse Regulering af hensat forpligtelse 17 Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

3 1 Indledning Nærværende vejledning omhandler forpligtelser, hvor institutioner er forpligtet til at hensætte beløb til et bestemt formål. Disse forpligtelser benævnes hensatte forpligtelser og er kun relevante indenfor det omkostningsbaserede område. 1.1 Formål Blandt de statslige institutioner er der konstateret en vis usikkerhed om den praktiske håndtering af hensatte forpligtelser i regnskabet, herunder om hvornår et beløb skal optages som hensat forpligtelse i regnskabet samt hvad institutioner skal hensætte til og hvor ofte hensatte forpligtelser skal reguleres. Nærværende vejledning afklarer disse problemer samt beskriver den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser. Vejledningen beskriver og tydeliggør, hvornår der er tale om en hensat forpligtelse, og hvordan en hensat forpligtelse adskiller sig fra gældsforpligtelser og eventualforpligtelser. Vejledningen indeholder ikke nye regler, men systematiserer og tydeliggør regler for hensatte forpligtelser, der allerede er beskrevet i den økonomiske administrative vejledning (ØAV), suppleret med konkrete bogføringseksempler. 1.2 Disposition Vejledning omfatter 4 kapitler. Kapitel 2 definerer og sondrer imellem hensatte forpligtelser, gældsforpligtelser og eventualforpligtelser. Kapitel 3 gennemgår de bevillingsmæssige bestemmelser, mens kapitel 4 beskriver de regnskabsmæssige regler, herunder kriterier for indregning og måling af hensatte forpligtelser. Kapitel 5 indeholder konkrete eksempler på, hvordan hensatte forpligtelser bogføres i institutionernes regnskaber. 3

4 2 Definitioner af forpligtelser Der findes flere former for forpligtelser i et institutions regnskab. Helt overordnet kan forpligtelser opdeles i tre grupper: Gældsforpligtelser Hensatte forpligtelser Eventualforpligtelser En forpligtelse er generelt defineret ved, at institutionen som udgangspunkt forpligter sig til at afvikle en udgift over for tredjepart som følge af en eller flere begivenheder forud for balancedagen 1. Nogle forpligtelser som institutionen påtager sig er sikre og bliver afviklet, mens andre er mere usikre med hensyn til afvikling af forpligtelsen. Dette kapitel beskriver karakteristika ved de tre former for forpligtelser samt fremhæver forskellene imellem en gældsforpligtelse, hensat forpligtelse og en eventualforpligtelse. 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? En gældsforpligtelse er en forpligtelse, som institutionen har påtaget sig og er ansvarlig for at afvikle. Forpligtelsen kan både være i form af penge, som de statslige institutioner skylder væk eller varer/tjenester som institutionen ikke har leveret men har fået betaling for (indtægten konteres i givet fald som en periodeafgrænsningspost). En gældsforpligtelse er kendetegnet ved, at både tidspunktet for betaling, beløbets størrelse og betalingsmodtageren er kendte på balancedagen. Indfrielsen af gældsforpligtelsen er derfor sikker. Er et eller flere af disse forhold uafklarede, skal den i stedet bogføres som hensat forpligtelse i regnskabet eller oplyses om i en note som eventualforpligtelse. Gældsforpligtelser kan både være kort- og langfristede. Kortfristede gældsforpligtelser omfatter fx gæld vedrørende køb af varer og tjenester til leverandører eller skyldig løn, feriepenge og overarbejdsbetaling til institutionens medarbejdere. Disse poster kommer til udbetaling typisk inden for 1 år. Langfristede gældsforpligtelser omfatter bl.a. prioritetsgæld og lån til finansiering af aktiver. Langfristede gældsposter har en løbetid på mere end 1 år. 1 dagen er defineret ved den dag, hvor institutionen lukker for bogføring og aflægger regnskabet. For de statslige institutioner er balancedagen xx. 4

5 2.2 Hvad er hensat forpligtelse? En hensat forpligtelse er en forpligtelse, når en institution afsætter midler til dækning af forhold, der med en stor sandsynlighed forventes at indtræde og dermed vil udløse en udgift for institutionen. Det kan fx være forventningen om at realisere et tab vedrørende fx en indgået kontraktaftale eller en retssag, som institutionen er involveret i og som den ikke kan frigøre sig fra (retlig forpligtelse). Et andet eksempel kan være en fastlagt omstruktureringsplan som medarbejderne senest på balancedagen er orienteret om, i sådant tilfælde skal institutionen hensætte et beløb i balancen til dækning af udgifter vedrørende fx fratrædelser af medarbejdere (faktisk forpligtelse). En hensat forpligtelse kan således enten være en retlig eller en faktisk forpligtelse. Det betyder, at hensatte forpligtelser er sandsynlige men er tvivlsomme med hensyn til tidspunktet for afviklingen eller den eksakte beløbsstørrelse. Boks 1. Definition af hensat forpligtelse En hensat forpligtelse er et beløb, der er afsat til dækning af sandsynlige forpligtelser som eksisterer på balancedagen men som er uvisse med hensyn til beløbsstørrelse og/eller afviklingstidspunktet. Definition i boks 1 indebærer, at der er afsat midler til dækning af udgifter forbundet med de forpligtende begivenheder, der er indtruffet forud for balancedagen. Med sandsynlig forpligtelse menes, at sandsynligheden for at forpligtelsen indfries, er større end sandsynligheden for, at forpligtelsen ikke indtræder, dvs. at sandsynligheden er større end 50 pct. Derfor skal forpligtelsen også medtages i institutionens regnskab, da det er forventeligt, at forpligtelsen på et senere tidspunkt vil udløse en udgift for institutionen. 2.3 Hvad er en eventualforpligtelse? En eventualforpligtelse er en forpligtelse hvis indfrielse er afhængig af en begivenhed, der endnu ikke er indtruffet. Det vil sige, at forpligtelsens eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder. Den regnskabsmæssige virkning kan derfor ikke umiddelbart opgøres og skal derfor ikke fremgå af regnskabet som en regnskabspost, men oplyses separat i noterne til årsrapporten. De eventualforpligtelser der indgår i årsrapporten vedrører kun de driftsbaserede bevillinger dvs. bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Eventualforpligtelser omfatter bl.a. også garantiforpligtelser. For så vidt angår garantiforpligtelser oplyses disse i statsregnskabet i en særskilt fortegnelse og vedrører hele staten, dvs. både det omkostnings- og udgiftsbaserede område. 5

6 2.3.1 Eventualforpligtelser i årsrapporten Der kan være tre tilfælde, hvor der kan være tale om eventualforpligtelser, som skal specificeres. De tre tilfælde er: 1) Hvis der eksisterer forhold på balancedagen som et resultat af tidligere begivenheder, der kan medføre en udgift for institutionen, men hvor forpligtelsens eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder. Som eksempel herpå kan nævnes et juridisk anliggende, hvor institutionen forventer at skulle betale men hvis endelige udfald afhænger af en eller flere usikre fremtidige hændelser, der endnu ikke er indtruffet. Det vil sige, at det er usikkert om der vil være tale om en egentlig forpligtelse. 2) Hvis der eksisterer en forpligtelse på balancedagen som et resultat af tidligere begivenheder, men hvor det er usandsynligt/ ringe sandsynlighed for (dvs. sandsynligheden er under 50%), at afviklingen vil medføre en udgift for institutionen. Som eksempel herpå kan nævnes en indgået kontraktaftale, hvor der er ringe sandsynlighed for, at kontrakten i utide ophøres og dermed kan medføre en udgift for institutionen. 3) Hvis der eksisterer en forpligtelse på balancedagen som et resultat af tidligere begivenheder og hvor det er sandsynligt, at afviklingen vil medføre en udgift for institutionen, men hvor forpligtelsen ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed. Som eksempel herpå kan nævnes reetableringsforpligtelser vedrørende fx nogle ejendomme opført på en lejet grund, hvor forpligtelsen vil medføre udgift for institutionen, men hvor beløbet ikke kan opgøres med rimelig sikkerhed Garantiforpligtelser i statsregnskabet I statsregnskabet indgår en samlet fortegnelse over de garantiforpligtelser og statsforskrivninger, som staten har indgået. Statslige garantiforpligtelser har til formål at dække uvisse fremtidige risici. Disse risici er ikke forventelige forpligtelser for staten, men snarere et udtryk for, at der foreligger en mulighed for, at der kan påhvile staten en eller flere udgifter i fremtiden. Statslige garantiforpligtelser dækker over garantier for lån og andre garantier, hvor staten enten kautionerer for låntager, eller hvor staten dækker de økonomiske risici i forhold til garantimodtageren. Eksempelvis kan staten garantere for de erstatninger, som Stormrådet udbetaler som følge af en naturkatastrofe såsom stormflod eller lignende, såfremt Stormrådet ikke har midler nok til at dække disse erstatninger. 6

7 Læs nærmere om garantier, statsforskrivninger mv. på ØAV På nedenstående link findes der nærmere information om: Garantiforpligtelser Statsforskrivninger 2.4 Opsummering af sondringer ml. forpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser Det helt afgørende for sondringen mellem de tre former forpligtelser er uvished med hensyn til beløbets størrelse og afviklingstidspunkt samt forventningen om et sandsynligt træk på institutionens økonomiske ressourcer. Forskelle mellem gældsforpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser er fremhævet i tabel 1. Tabel 1. Forskelle mellem de forskellige former for forpligtelser samt kriterier for klassifikation af forpligtelser Retlig eller faktisk forpligtelse på balancedagen som resultat af tidligere begivenhed Gældsforpligtelse Hensat forpligtelse Ja Ja Nej, Eventualforpligtelse Træk på institutionens økonomiske ressourcer Ja Overvejende sandsynligt Ukendt Uvished om afviklingstidspunkt og beløbets størrelse Nej Ja Ja Måling (hvilken pris?) Kostpris Kostpris Kostpris Præsentation i regnskabet Standardkonti og standardkonti Regnskabskonti og standardkonto 22 Angives som note i regnskabet. Som det fremgår af tabel 1, vil der være tale om en gældsforpligtelse, hvis institutionen både kender forpligtelsens beløbsstørrelse og tidspunktet for afholdelse af udgiften. Hvis institutionen derimod ikke præcist kender forpligtelsens beløb og tidspunktet for afvikling af betalingen, vil forpligtelsen være en hensat forpligtelse. 7

8 Netop uvisheden om forpligtelsens beløbsstørrelse og afviklingstidspunkt er afgørende for skelnen mellem gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser. Hensatte forpligtelser præsenteres særskilt i balancen mellem egenkapital og gældsforpligtelser. For eventualforpligtelser gælder det, at indfrielsen er afhængig af en begivenhed, der endnu ikke er indtruffet. Vurderes det, at begivenheden vil indtræde og dermed medføre en udgift for institutionen, vil der være tale om en mulig forpligtelse, som skal omtales og specificeres i noterne til balancen. Beskrivelsen i noterne skal være kort og præcis og indeholde årsagen til eventualforpligtelsens opståen sammen med en vurdering af den økonomiske påvirkning, hvis den realiseres. 8

9 3 Bevillingsmæssige regler En hensat forpligtelse repræsenterer en udgift for institutionerne, og der skal derfor budgetteres med hensatte forpligtelser på finansloven på tilsvarende måde som der skal budgetteres med alle øvrige forhold, hvor der forventes afholdt udgifter. Hensatte forpligtelser er omfattet af de generelle disponeringsregler på bevillingsområdet. 3.1 Generelle disponeringsregler Det fremgår således af budgetvejledningen, at forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og tjenesteydelser, skal registreres som hensættelser eller som kortfristede gældsposter, jf. BV pkt På finansloven skal der derfor budgetteres med udgifter til hensatte forpligtelser på områder, hvor det er sandsynligt at forpligtelsen indtræder, og hvor forpligtelsen ud fra et væsentlighedskriterium må anses at have betydning for institutionens økonomiske drift. Budgettering og regnskabsføring af hensatte forpligtelser er kun relevant for omkostningsbaserede bevillinger, dvs. omkostningsbaserede driftsbevillinger og omkostningbaserede bevillinger af typen statsvirksomhed. Det er ikke noget krav, at der redegøres særskilt for afsatte midler til hensatte forpligtelser i anmærkningerne til finansloven. I den udstrækning der imidlertid afsættes ekstraordinære midler til hensatte forpligtelser i et særskilt år, kan der særskilt redegøres herfor i anmærkningerne til finansloven. Der er i kapitlet om regnskabsregler omtalt en række forhold, hvor der skal afsættes midler til hensatte forpligtelser, jf. afsnit

10 4 Regnskabsmæssige regler De regnskabsmæssige regler for hensatte forpligtelser fremgår af ØAV og omhandler henholdsvis, hvornår en institution skal afsætte midler til dækning af sandsynlige forpligtelser, jf. afsnit 4.1 og hvordan institutionen skal opgøre det beløb, der afsættes til dækning af et konkret formål, jf. afsnit Indregning af hensatte forpligtelser Der er en række krav, som skal være opfyldt før institutionen må hensætte et beløb i regnskabet. Som hovedregel skal institutionen indregne et beløb som hensat forpligtelse, når: a) Institutionen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, b) Det er sandsynligt, dvs. over 50%, at afviklingen af forpligtelsen vil udløse en udgift for institutionen, c) Der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen, d) Forpligtelsen ud fra et væsentlighedskriterium anses at have betydning for institutionens økonomiske drift. a) Første kriterium dækker over, at der forud for balancedagen skal være udløst en forpligtende begivenhed, som enten er afstedkommet af et juridisk anliggende eller hvor institutionen som led i institutionens drift har skabt en forventning hos tredjemand om, at den vil afholde udgiften. Det vil sige, at forpligtelser, der eksisterer på balancedagen indregnes, mens forpligtelser, der vedrører fremtidige aktiviteter, ikke indregnes. b) Anden betingelse for indregning af en hensat forpligtelse er, at sandsynligheden for at forpligtelsen vil udløse en udgift for institutionen er større end sandsynligheden for at forpligtelsen ikke vil udløse en udgift for institutionen. Vurderingen heraf må baseres på den foreliggende viden om området og det erfaringsgrundlag, institutionen har ud fra eventuelle tidligere lignende begivenheder. Ligger sandsynligheden for at forpligtelsen indtræder på under 50%, skal forpligtelsen i stedet omtales i noterne som en eventualforpligtelse. c) Det tredje kriterium for indregning af en hensat forpligtelse er, at institutionen ud fra det foreliggende oplysningsgrundlag skal vurdere, om forpligtelsens beløb kan opgøres med sikkerhed. Er det ikke muligt at foretage en beløbsmæssig pålidelig måling, skal forpligtelsen ikke indregnes men i stedet oplyses i noterne som en eventualforpligtelse. d) Den sidste betingelse er, at forpligtelsen ud fra et væsentlighedskriterium må anses at have betydning for institutionens økonomiske drift. Afgørelsen heraf afhænger i stor udstrækning af den vurderede økonomiske betydning af forpligtelsen. Kun når alle indregningskriterier er opfyldt, er det et krav, at forpligtelsen skal indregnes som en hensat forpligtelse i regnskabet. Indregningen af hensat forplig- 10

11 telse bør være dokumenteret i form af et notat, hvoraf beregningsgrundlaget herunder skøn over sandsynligheden for at udgiften udløses, fremgår Hvad skal der hensættes til? Nedenfor er nævnt eksempler på begivenheder, der som udgangspunkt skal udløse en hensættelse med mindre der er tale om beløb af ringe størrelse i forhold til den samlede økonomi: 1. En tabsgivende aftale/kontrakt eller retssag som institutionen er part i og som institutionen ikke kan frigøre sig fra, jf. bogføringseksempel Forpligtelser vedrørende fratrædelsesordninger eller ordninger hvor medarbejdere fritstilles, jf. bogføringseksempel Forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelser, som løbende optjenes og som med sikkerhed kommer til udbetaling. 4. Hensættelser til retablering af lejemål, når der i huslejekontrakten er krav herom. Lejemål indgået med Bygningsstyrelsen vil normalt ikke indeholde krav om hensættelse til reetablering. 5. Oprydningsforpligtelse på en miljøforurenet grund, når denne er anerkendt. Listen med eksempler på hensatte forpligtelser er ikke udtømmende Hvad kan der hensættes til? Der er poster, hvor indregning ikke er et krav, men hvor det kan overvejes. Det drejer sig om følgende: Over/-merarbejde Flekstidsarbejde Skyldig resultatløn, bonusordninger, engangsvederlag mv. Jubilæumsgratialer Da der ikke er noget krav om indregning, må relevansen af indregningen bero på en afvejning af de administrative byrder ved indregningen i forhold til væsentlighedskriterium og det retvisende billede. En vurdering af om en regnskabspost er væsentlig i forhold til den samlede drift skal foretages hvert år, da beløbsstørrelserne kan variere fra år til år. Ansvaret for disse vurderinger eller skøn er et ledelsesanliggende, hvori der fx kan indgå vurderinger om en forbedret økonomistyring. 11

12 Læs nærmere om hensatte forpligtelser på ØAV På nedenstående link findes der nærmere information om: Indregning af hensatte forpligtelser Hvad skal der hensættes til? Hvad kan der hensættes til? Frekvensen for regulering af hensatte forpligtelser Når den hensatte forpligtelse er indregnet i regnskabet, kan ændrede forhold eller ny viden medføre, at den hensatte forpligtelse skal reguleres. For at sikre en korrekt periodisering af hensatte forpligtelser, er det vigtigt at regulere det hensatte beløb i den periode, hvor institutionen får ny viden og erfarer, at det afsatte beløb enten er for stort eller utilstrækkeligt. Derfor skal institutionen som minimum med udgangen af hvert kvartal regulerer hensatte forpligtelser, der er medtaget i regnskabet. Såfremt hensatte forpligtelser realiseres/ ikke realiseres, skal de udgiftsføres henholdsvis indtægtsføres i driften i det aktuelle perioderegnskab. Regulering af en hensat forpligtelse Hensatte forpligtelser skal som minimum reguleres med udgangen af hvert kvartal. Bogføringseksempel 4 illustrerer, hvordan en regulering af en hensat forpligtelse bogføres. 4.2 Måling af hensatte forpligtelser Som hovedregel opgøres beløbet til hensatte forpligtelser ud fra det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen. Det hensatte beløb skønnes på baggrund af det erfarings- og oplysningsgrundlag, der foreligger om de omstændigheder, der er indtruffet forud for balancedagen og som har medført en sandsynlig forpligtelse for institutionen. Institutionen skal således ud fra den viden, den har om en konkret begivenhed, skønne over hvilke udgifter der er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Det hensatte beløb i balancen er et skønsmæssigt estimat og derfor kan det ændre sig, hvis der senere indtræder uforudsigelige hændelser eller forekommer ændringer i det eksisterende oplysningsgrundlag, jf. afsnit

13 Måling af en hensat forpligtelse: Som hovedregel måles hensatte forpligtelser til det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, dvs. det bedste skøn af kostpriser. Hensatte forpligtelser indregnes i balancen på standardkonto 76 i statens kontoplan for 2011 og udgifts- og indtægtsføres ved henholdsvis en afvikling og tilbageførsel i driften på regnskabskonto Hensættelser Andet, jf. bogføringseksemplet 3 i næste kapitel. Det hensatte beløb fremtræder særskilt på balancens passivside som hensat forpligtelse og har til formål at afdække bestemte tab, som kan henføres til samme eller tidligere regnskabsår. Når hensatte forpligtelser medtages i regnskabet, skal disse endvidere i årsrapporten specificeres i en note til balancen. Det skal bemærkes, at en hensat forpligtelse kun må anvendes til det formål, den ved indregning var tiltænkt at skulle dække. 13

14 5 Bogføringseksempler Dette kapitel gennemgår bogføringseksempler i relation til den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser. Følgende bogføringseksempler gennemgås: Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende tabsgivende aftaler/retssager, reetablering af lejemål Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn, engangsvederlag, fratrædelsesordninger, åremålstillæg Indfrielse af hensat forpligtelse Tilbageførsel af hensat forpligtelse Regulering af hensat forpligtelse 5.1 Bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler/retssager og reetablering af lejemål I forbindelse med bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler, retssager eller reetablering af lejemål anvendes regnskabskonto hensættelser, årets ændring og driftskonto hensættelser, andet i statens kontoplan for 2011, jf. ØAV. Konteringseksempel 1 Kontering af hensat forpligtelse på 20 mio. kr. Når indregningskriterier for hensatte forpligtelser er opfyldt, skal forpligtelser vedr. et anerkendt tab fra en retssag, tabsgivende aftale/kontrakt eller forpligtelser vedrørende reetablering af et lejemål krediteres på balancekonto og debiteres på driftskonto Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelser, årets ændring Ved optagelse af en hensat forpligtelse i regnskabet, flyttes i princippet penge fra finansieringskontoen FF7 (kreditpostering) til den uforrentede konto FF5 (debetpostering), indtil forpligtelsen indfries. Dette sker for at markere, at pengene er hensat til et bestemt formål og må derfor ikke stå og blive forrentet på FF7. NB: Overførslen fra FF7 finansieringskontoen til den uforrentede FF5 konto skal dog i praksis ikke foretages som en enkeltstående overførsel men indgår i forbindelse med den årlige afstemning af den uforrentede konto. SKB FF7 finansieringskonto SKB FF5, den uforrentede konto 14

15 5.2 Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn og fratrædelsesordninger Bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende resultatløn og fratrædelsesordninger sker på driftskonto resultatløn, frivillig fratræden mv. hensættelser og balancekonto hensættelse til resultatløn, jf. eksemplet nedenfor. Konteringseksempel 2 Kontering af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn eller fratrædelsesordning på 10 mio. kr. Såfremt indregningskriterier er opfyldt og beløb vedr. resultatløn og fratrædelsesgodtgørelse dermed kan optages som hensat forpligtelse, krediteres forpligtelsen på balancekonto og debiteres på driftskonto Resultatopgørelse Resultatløn, frivillig fratræden mv. - hensættelser Hensættelser til resultatløn og frivillig fratræden I forhold til likviditetskontiene FF5 og FF7, medfører optagelse af hensat forpligtelse samme kontering som i eksempel 1. NB: Overførslen fra FF7 finansieringskontoen til den uforrentede FF5 konto skal dog i praksis ikke foretages som en enkeltstående overførsel men indgår i forbindelse med den årlige afstemning af den uforrentede konto. SKB FF7 finansieringskonto SKB FF5, den uforrentede konto 15

16 5.3 Indfrielse af hensat forpligtelse Når hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler/retssager eller resultatløn og fratrædelsesordninger realiseres, er bogføringspraksis den samme, dvs. forpligtelsen udlignes på de samme konti som ved optagelse af hensatte forpligtelser i regnskabet, jf. eksemplet nedenfor. Konteringseksempel 3 Indfrielse af hensat forpligtelse fx vedrørende resultatløn eller fratrædelsesordning på 10 mio. kr. Når den hensatte forpligtelse realiseres, dvs. kommer til udbetaling, skal de samme konti, hvorpå bogføring af den hensatte forpligtelse er foretaget, udlignes. Resultatopgørelse Resultatløn, frivillig fratræden mv. - hensættelser Hensættelser til resultatløn og frivillig fratræden En udbetaling medfører således en debetpostering på balancekonto og en kreditpostering på driftskonto På likviditetskonti flyttes pengene fra FF5 (kreditpostering) til FF7 (debetpostering). NB: Overførslen fra den uforrentede FF5 til finansieringskontoen FF7 skal dog i praksis ikke foretages som en enkeltstående overførsel men indgår i forbindelse med den årlige afstemning af den uforrentede konto. SKB FF7 finansieringskonto SKB FF5, den uforrentede konto Tilbageførsel af hensat forpligtelse Når grundlaget for indregning af hensat forpligtelse ikke længere er til stede, skal forpligtelsen tilbageføres. En tilbageføring føres over resultatopgørelsen. Kontering af tilbageførsel sker på samme måde og på de samme konti, som når udbetaling af en hensat forpligtelse realiseres, jf. konteringseksempel 3. 16

17 5.5 Regulering af hensat forpligtelse Såfremt der forekommer ændringer i beregningsgrundlaget for den hensatte forpligtelse, skal der foretages en regulering i regnskabet. Regulering af hensatte forpligtelser skal ske med udgangen af hvert kvartal, jf. eksemplet nedenfor. Konteringseksempel 4 Regulering på 5 mio. kr. Ændrede forhold i fx en retssag kan medføre ændring i det hensatte beløb. Såfremt dette sker, skal det hensatte beløb reguleres i den periode, hvor ændrede forhold er indtruffet, dvs. som minimum med udgangen af det pågældende kvartal. Regulering af hensættelsen sker på samme konto som den, hvor forpligtelsen er bogført. Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelser, årets ændring Når der sker en regulering i form af en forøget udgift for institutionen, krediteres den pågældende balancekonto, her mens driftskontoen, her debiteres. NB: På likviditetskonti flyttes yderligere 5 mio. kr. fra FF7 (kreditpostering) til FF5 (debetpostering) i forbindelse med den årlige afstemning. 1)Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelse årets ændring Betyder de ændrede forhold i en konkret retssag, at institutionen skal betale mindre, skal det hensatte beløb reduceres, dvs. balancekontoen, her debiteres mens driftskonto krediteres. NB: På likviditetskonti flyttes 5 mio. kr. fra FF5 (kreditpostering) til FF7 (debetpostering) i forbindelse med den årlige afstemning. 2)Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelse årets ændring

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) CVR-nr. 29 32 17 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande CVR-nr. 28 29 36

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002 1 Indholdsfortegnelse: Side Interessentskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisors erklæring... 3 Ledelsesberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Revidata Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Erhvervsstyrelsen A. Saaby-Jensen & Søn ApS Olufsvej 6 B 2100 København Ø Årsrapport 1/1-31/12

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver Budget- og regnskabssystem for regioner 8.1 - side 1 Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 8.1. Generelle regler for registrering af aktiver I aftalerne om kommunernes og amtskommunernes

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET 2 4300 HOLBÆK CVR nr. 30 62 72 45 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 3

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere