Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser"

Transkript

1 Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012

2 Indhold 1 Indledning Formål Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser Hvad er en gældsforpligtelse? Hvad er hensat forpligtelse? Hvad er en eventualforpligtelse? Eventualforpligtelser i årsrapporten Garantiforpligtelser i statsregnskabet Opsummering af sondringer ml. forpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser 7 3 Bevillingsmæssige regler Generelle disponeringsregler 9 4 Regnskabsmæssige regler Indregning af hensatte forpligtelser Hvad skal der hensættes til? Hvad kan der hensættes til? Frekvensen for regulering af hensatte forpligtelser Måling af hensatte forpligtelser 12 5 Bogføringseksempler Bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler/retssager og reetablering af lejemål Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn og fratrædelsesordninger Indfrielse af hensat forpligtelse Tilbageførsel af hensat forpligtelse Regulering af hensat forpligtelse 17 Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

3 1 Indledning Nærværende vejledning omhandler forpligtelser, hvor institutioner er forpligtet til at hensætte beløb til et bestemt formål. Disse forpligtelser benævnes hensatte forpligtelser og er kun relevante indenfor det omkostningsbaserede område. 1.1 Formål Blandt de statslige institutioner er der konstateret en vis usikkerhed om den praktiske håndtering af hensatte forpligtelser i regnskabet, herunder om hvornår et beløb skal optages som hensat forpligtelse i regnskabet samt hvad institutioner skal hensætte til og hvor ofte hensatte forpligtelser skal reguleres. Nærværende vejledning afklarer disse problemer samt beskriver den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser. Vejledningen beskriver og tydeliggør, hvornår der er tale om en hensat forpligtelse, og hvordan en hensat forpligtelse adskiller sig fra gældsforpligtelser og eventualforpligtelser. Vejledningen indeholder ikke nye regler, men systematiserer og tydeliggør regler for hensatte forpligtelser, der allerede er beskrevet i den økonomiske administrative vejledning (ØAV), suppleret med konkrete bogføringseksempler. 1.2 Disposition Vejledning omfatter 4 kapitler. Kapitel 2 definerer og sondrer imellem hensatte forpligtelser, gældsforpligtelser og eventualforpligtelser. Kapitel 3 gennemgår de bevillingsmæssige bestemmelser, mens kapitel 4 beskriver de regnskabsmæssige regler, herunder kriterier for indregning og måling af hensatte forpligtelser. Kapitel 5 indeholder konkrete eksempler på, hvordan hensatte forpligtelser bogføres i institutionernes regnskaber. 3

4 2 Definitioner af forpligtelser Der findes flere former for forpligtelser i et institutions regnskab. Helt overordnet kan forpligtelser opdeles i tre grupper: Gældsforpligtelser Hensatte forpligtelser Eventualforpligtelser En forpligtelse er generelt defineret ved, at institutionen som udgangspunkt forpligter sig til at afvikle en udgift over for tredjepart som følge af en eller flere begivenheder forud for balancedagen 1. Nogle forpligtelser som institutionen påtager sig er sikre og bliver afviklet, mens andre er mere usikre med hensyn til afvikling af forpligtelsen. Dette kapitel beskriver karakteristika ved de tre former for forpligtelser samt fremhæver forskellene imellem en gældsforpligtelse, hensat forpligtelse og en eventualforpligtelse. 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? En gældsforpligtelse er en forpligtelse, som institutionen har påtaget sig og er ansvarlig for at afvikle. Forpligtelsen kan både være i form af penge, som de statslige institutioner skylder væk eller varer/tjenester som institutionen ikke har leveret men har fået betaling for (indtægten konteres i givet fald som en periodeafgrænsningspost). En gældsforpligtelse er kendetegnet ved, at både tidspunktet for betaling, beløbets størrelse og betalingsmodtageren er kendte på balancedagen. Indfrielsen af gældsforpligtelsen er derfor sikker. Er et eller flere af disse forhold uafklarede, skal den i stedet bogføres som hensat forpligtelse i regnskabet eller oplyses om i en note som eventualforpligtelse. Gældsforpligtelser kan både være kort- og langfristede. Kortfristede gældsforpligtelser omfatter fx gæld vedrørende køb af varer og tjenester til leverandører eller skyldig løn, feriepenge og overarbejdsbetaling til institutionens medarbejdere. Disse poster kommer til udbetaling typisk inden for 1 år. Langfristede gældsforpligtelser omfatter bl.a. prioritetsgæld og lån til finansiering af aktiver. Langfristede gældsposter har en løbetid på mere end 1 år. 1 dagen er defineret ved den dag, hvor institutionen lukker for bogføring og aflægger regnskabet. For de statslige institutioner er balancedagen xx. 4

5 2.2 Hvad er hensat forpligtelse? En hensat forpligtelse er en forpligtelse, når en institution afsætter midler til dækning af forhold, der med en stor sandsynlighed forventes at indtræde og dermed vil udløse en udgift for institutionen. Det kan fx være forventningen om at realisere et tab vedrørende fx en indgået kontraktaftale eller en retssag, som institutionen er involveret i og som den ikke kan frigøre sig fra (retlig forpligtelse). Et andet eksempel kan være en fastlagt omstruktureringsplan som medarbejderne senest på balancedagen er orienteret om, i sådant tilfælde skal institutionen hensætte et beløb i balancen til dækning af udgifter vedrørende fx fratrædelser af medarbejdere (faktisk forpligtelse). En hensat forpligtelse kan således enten være en retlig eller en faktisk forpligtelse. Det betyder, at hensatte forpligtelser er sandsynlige men er tvivlsomme med hensyn til tidspunktet for afviklingen eller den eksakte beløbsstørrelse. Boks 1. Definition af hensat forpligtelse En hensat forpligtelse er et beløb, der er afsat til dækning af sandsynlige forpligtelser som eksisterer på balancedagen men som er uvisse med hensyn til beløbsstørrelse og/eller afviklingstidspunktet. Definition i boks 1 indebærer, at der er afsat midler til dækning af udgifter forbundet med de forpligtende begivenheder, der er indtruffet forud for balancedagen. Med sandsynlig forpligtelse menes, at sandsynligheden for at forpligtelsen indfries, er større end sandsynligheden for, at forpligtelsen ikke indtræder, dvs. at sandsynligheden er større end 50 pct. Derfor skal forpligtelsen også medtages i institutionens regnskab, da det er forventeligt, at forpligtelsen på et senere tidspunkt vil udløse en udgift for institutionen. 2.3 Hvad er en eventualforpligtelse? En eventualforpligtelse er en forpligtelse hvis indfrielse er afhængig af en begivenhed, der endnu ikke er indtruffet. Det vil sige, at forpligtelsens eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder. Den regnskabsmæssige virkning kan derfor ikke umiddelbart opgøres og skal derfor ikke fremgå af regnskabet som en regnskabspost, men oplyses separat i noterne til årsrapporten. De eventualforpligtelser der indgår i årsrapporten vedrører kun de driftsbaserede bevillinger dvs. bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Eventualforpligtelser omfatter bl.a. også garantiforpligtelser. For så vidt angår garantiforpligtelser oplyses disse i statsregnskabet i en særskilt fortegnelse og vedrører hele staten, dvs. både det omkostnings- og udgiftsbaserede område. 5

6 2.3.1 Eventualforpligtelser i årsrapporten Der kan være tre tilfælde, hvor der kan være tale om eventualforpligtelser, som skal specificeres. De tre tilfælde er: 1) Hvis der eksisterer forhold på balancedagen som et resultat af tidligere begivenheder, der kan medføre en udgift for institutionen, men hvor forpligtelsens eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder. Som eksempel herpå kan nævnes et juridisk anliggende, hvor institutionen forventer at skulle betale men hvis endelige udfald afhænger af en eller flere usikre fremtidige hændelser, der endnu ikke er indtruffet. Det vil sige, at det er usikkert om der vil være tale om en egentlig forpligtelse. 2) Hvis der eksisterer en forpligtelse på balancedagen som et resultat af tidligere begivenheder, men hvor det er usandsynligt/ ringe sandsynlighed for (dvs. sandsynligheden er under 50%), at afviklingen vil medføre en udgift for institutionen. Som eksempel herpå kan nævnes en indgået kontraktaftale, hvor der er ringe sandsynlighed for, at kontrakten i utide ophøres og dermed kan medføre en udgift for institutionen. 3) Hvis der eksisterer en forpligtelse på balancedagen som et resultat af tidligere begivenheder og hvor det er sandsynligt, at afviklingen vil medføre en udgift for institutionen, men hvor forpligtelsen ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed. Som eksempel herpå kan nævnes reetableringsforpligtelser vedrørende fx nogle ejendomme opført på en lejet grund, hvor forpligtelsen vil medføre udgift for institutionen, men hvor beløbet ikke kan opgøres med rimelig sikkerhed Garantiforpligtelser i statsregnskabet I statsregnskabet indgår en samlet fortegnelse over de garantiforpligtelser og statsforskrivninger, som staten har indgået. Statslige garantiforpligtelser har til formål at dække uvisse fremtidige risici. Disse risici er ikke forventelige forpligtelser for staten, men snarere et udtryk for, at der foreligger en mulighed for, at der kan påhvile staten en eller flere udgifter i fremtiden. Statslige garantiforpligtelser dækker over garantier for lån og andre garantier, hvor staten enten kautionerer for låntager, eller hvor staten dækker de økonomiske risici i forhold til garantimodtageren. Eksempelvis kan staten garantere for de erstatninger, som Stormrådet udbetaler som følge af en naturkatastrofe såsom stormflod eller lignende, såfremt Stormrådet ikke har midler nok til at dække disse erstatninger. 6

7 Læs nærmere om garantier, statsforskrivninger mv. på ØAV På nedenstående link findes der nærmere information om: Garantiforpligtelser Statsforskrivninger 2.4 Opsummering af sondringer ml. forpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser Det helt afgørende for sondringen mellem de tre former forpligtelser er uvished med hensyn til beløbets størrelse og afviklingstidspunkt samt forventningen om et sandsynligt træk på institutionens økonomiske ressourcer. Forskelle mellem gældsforpligtelser, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser er fremhævet i tabel 1. Tabel 1. Forskelle mellem de forskellige former for forpligtelser samt kriterier for klassifikation af forpligtelser Retlig eller faktisk forpligtelse på balancedagen som resultat af tidligere begivenhed Gældsforpligtelse Hensat forpligtelse Ja Ja Nej, Eventualforpligtelse Træk på institutionens økonomiske ressourcer Ja Overvejende sandsynligt Ukendt Uvished om afviklingstidspunkt og beløbets størrelse Nej Ja Ja Måling (hvilken pris?) Kostpris Kostpris Kostpris Præsentation i regnskabet Standardkonti og standardkonti Regnskabskonti og standardkonto 22 Angives som note i regnskabet. Som det fremgår af tabel 1, vil der være tale om en gældsforpligtelse, hvis institutionen både kender forpligtelsens beløbsstørrelse og tidspunktet for afholdelse af udgiften. Hvis institutionen derimod ikke præcist kender forpligtelsens beløb og tidspunktet for afvikling af betalingen, vil forpligtelsen være en hensat forpligtelse. 7

8 Netop uvisheden om forpligtelsens beløbsstørrelse og afviklingstidspunkt er afgørende for skelnen mellem gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser. Hensatte forpligtelser præsenteres særskilt i balancen mellem egenkapital og gældsforpligtelser. For eventualforpligtelser gælder det, at indfrielsen er afhængig af en begivenhed, der endnu ikke er indtruffet. Vurderes det, at begivenheden vil indtræde og dermed medføre en udgift for institutionen, vil der være tale om en mulig forpligtelse, som skal omtales og specificeres i noterne til balancen. Beskrivelsen i noterne skal være kort og præcis og indeholde årsagen til eventualforpligtelsens opståen sammen med en vurdering af den økonomiske påvirkning, hvis den realiseres. 8

9 3 Bevillingsmæssige regler En hensat forpligtelse repræsenterer en udgift for institutionerne, og der skal derfor budgetteres med hensatte forpligtelser på finansloven på tilsvarende måde som der skal budgetteres med alle øvrige forhold, hvor der forventes afholdt udgifter. Hensatte forpligtelser er omfattet af de generelle disponeringsregler på bevillingsområdet. 3.1 Generelle disponeringsregler Det fremgår således af budgetvejledningen, at forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og tjenesteydelser, skal registreres som hensættelser eller som kortfristede gældsposter, jf. BV pkt På finansloven skal der derfor budgetteres med udgifter til hensatte forpligtelser på områder, hvor det er sandsynligt at forpligtelsen indtræder, og hvor forpligtelsen ud fra et væsentlighedskriterium må anses at have betydning for institutionens økonomiske drift. Budgettering og regnskabsføring af hensatte forpligtelser er kun relevant for omkostningsbaserede bevillinger, dvs. omkostningsbaserede driftsbevillinger og omkostningbaserede bevillinger af typen statsvirksomhed. Det er ikke noget krav, at der redegøres særskilt for afsatte midler til hensatte forpligtelser i anmærkningerne til finansloven. I den udstrækning der imidlertid afsættes ekstraordinære midler til hensatte forpligtelser i et særskilt år, kan der særskilt redegøres herfor i anmærkningerne til finansloven. Der er i kapitlet om regnskabsregler omtalt en række forhold, hvor der skal afsættes midler til hensatte forpligtelser, jf. afsnit

10 4 Regnskabsmæssige regler De regnskabsmæssige regler for hensatte forpligtelser fremgår af ØAV og omhandler henholdsvis, hvornår en institution skal afsætte midler til dækning af sandsynlige forpligtelser, jf. afsnit 4.1 og hvordan institutionen skal opgøre det beløb, der afsættes til dækning af et konkret formål, jf. afsnit Indregning af hensatte forpligtelser Der er en række krav, som skal være opfyldt før institutionen må hensætte et beløb i regnskabet. Som hovedregel skal institutionen indregne et beløb som hensat forpligtelse, når: a) Institutionen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, b) Det er sandsynligt, dvs. over 50%, at afviklingen af forpligtelsen vil udløse en udgift for institutionen, c) Der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen, d) Forpligtelsen ud fra et væsentlighedskriterium anses at have betydning for institutionens økonomiske drift. a) Første kriterium dækker over, at der forud for balancedagen skal være udløst en forpligtende begivenhed, som enten er afstedkommet af et juridisk anliggende eller hvor institutionen som led i institutionens drift har skabt en forventning hos tredjemand om, at den vil afholde udgiften. Det vil sige, at forpligtelser, der eksisterer på balancedagen indregnes, mens forpligtelser, der vedrører fremtidige aktiviteter, ikke indregnes. b) Anden betingelse for indregning af en hensat forpligtelse er, at sandsynligheden for at forpligtelsen vil udløse en udgift for institutionen er større end sandsynligheden for at forpligtelsen ikke vil udløse en udgift for institutionen. Vurderingen heraf må baseres på den foreliggende viden om området og det erfaringsgrundlag, institutionen har ud fra eventuelle tidligere lignende begivenheder. Ligger sandsynligheden for at forpligtelsen indtræder på under 50%, skal forpligtelsen i stedet omtales i noterne som en eventualforpligtelse. c) Det tredje kriterium for indregning af en hensat forpligtelse er, at institutionen ud fra det foreliggende oplysningsgrundlag skal vurdere, om forpligtelsens beløb kan opgøres med sikkerhed. Er det ikke muligt at foretage en beløbsmæssig pålidelig måling, skal forpligtelsen ikke indregnes men i stedet oplyses i noterne som en eventualforpligtelse. d) Den sidste betingelse er, at forpligtelsen ud fra et væsentlighedskriterium må anses at have betydning for institutionens økonomiske drift. Afgørelsen heraf afhænger i stor udstrækning af den vurderede økonomiske betydning af forpligtelsen. Kun når alle indregningskriterier er opfyldt, er det et krav, at forpligtelsen skal indregnes som en hensat forpligtelse i regnskabet. Indregningen af hensat forplig- 10

11 telse bør være dokumenteret i form af et notat, hvoraf beregningsgrundlaget herunder skøn over sandsynligheden for at udgiften udløses, fremgår Hvad skal der hensættes til? Nedenfor er nævnt eksempler på begivenheder, der som udgangspunkt skal udløse en hensættelse med mindre der er tale om beløb af ringe størrelse i forhold til den samlede økonomi: 1. En tabsgivende aftale/kontrakt eller retssag som institutionen er part i og som institutionen ikke kan frigøre sig fra, jf. bogføringseksempel Forpligtelser vedrørende fratrædelsesordninger eller ordninger hvor medarbejdere fritstilles, jf. bogføringseksempel Forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelser, som løbende optjenes og som med sikkerhed kommer til udbetaling. 4. Hensættelser til retablering af lejemål, når der i huslejekontrakten er krav herom. Lejemål indgået med Bygningsstyrelsen vil normalt ikke indeholde krav om hensættelse til reetablering. 5. Oprydningsforpligtelse på en miljøforurenet grund, når denne er anerkendt. Listen med eksempler på hensatte forpligtelser er ikke udtømmende Hvad kan der hensættes til? Der er poster, hvor indregning ikke er et krav, men hvor det kan overvejes. Det drejer sig om følgende: Over/-merarbejde Flekstidsarbejde Skyldig resultatløn, bonusordninger, engangsvederlag mv. Jubilæumsgratialer Da der ikke er noget krav om indregning, må relevansen af indregningen bero på en afvejning af de administrative byrder ved indregningen i forhold til væsentlighedskriterium og det retvisende billede. En vurdering af om en regnskabspost er væsentlig i forhold til den samlede drift skal foretages hvert år, da beløbsstørrelserne kan variere fra år til år. Ansvaret for disse vurderinger eller skøn er et ledelsesanliggende, hvori der fx kan indgå vurderinger om en forbedret økonomistyring. 11

12 Læs nærmere om hensatte forpligtelser på ØAV På nedenstående link findes der nærmere information om: Indregning af hensatte forpligtelser Hvad skal der hensættes til? Hvad kan der hensættes til? Frekvensen for regulering af hensatte forpligtelser Når den hensatte forpligtelse er indregnet i regnskabet, kan ændrede forhold eller ny viden medføre, at den hensatte forpligtelse skal reguleres. For at sikre en korrekt periodisering af hensatte forpligtelser, er det vigtigt at regulere det hensatte beløb i den periode, hvor institutionen får ny viden og erfarer, at det afsatte beløb enten er for stort eller utilstrækkeligt. Derfor skal institutionen som minimum med udgangen af hvert kvartal regulerer hensatte forpligtelser, der er medtaget i regnskabet. Såfremt hensatte forpligtelser realiseres/ ikke realiseres, skal de udgiftsføres henholdsvis indtægtsføres i driften i det aktuelle perioderegnskab. Regulering af en hensat forpligtelse Hensatte forpligtelser skal som minimum reguleres med udgangen af hvert kvartal. Bogføringseksempel 4 illustrerer, hvordan en regulering af en hensat forpligtelse bogføres. 4.2 Måling af hensatte forpligtelser Som hovedregel opgøres beløbet til hensatte forpligtelser ud fra det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen. Det hensatte beløb skønnes på baggrund af det erfarings- og oplysningsgrundlag, der foreligger om de omstændigheder, der er indtruffet forud for balancedagen og som har medført en sandsynlig forpligtelse for institutionen. Institutionen skal således ud fra den viden, den har om en konkret begivenhed, skønne over hvilke udgifter der er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Det hensatte beløb i balancen er et skønsmæssigt estimat og derfor kan det ændre sig, hvis der senere indtræder uforudsigelige hændelser eller forekommer ændringer i det eksisterende oplysningsgrundlag, jf. afsnit

13 Måling af en hensat forpligtelse: Som hovedregel måles hensatte forpligtelser til det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, dvs. det bedste skøn af kostpriser. Hensatte forpligtelser indregnes i balancen på standardkonto 76 i statens kontoplan for 2011 og udgifts- og indtægtsføres ved henholdsvis en afvikling og tilbageførsel i driften på regnskabskonto Hensættelser Andet, jf. bogføringseksemplet 3 i næste kapitel. Det hensatte beløb fremtræder særskilt på balancens passivside som hensat forpligtelse og har til formål at afdække bestemte tab, som kan henføres til samme eller tidligere regnskabsår. Når hensatte forpligtelser medtages i regnskabet, skal disse endvidere i årsrapporten specificeres i en note til balancen. Det skal bemærkes, at en hensat forpligtelse kun må anvendes til det formål, den ved indregning var tiltænkt at skulle dække. 13

14 5 Bogføringseksempler Dette kapitel gennemgår bogføringseksempler i relation til den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser. Følgende bogføringseksempler gennemgås: Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende tabsgivende aftaler/retssager, reetablering af lejemål Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn, engangsvederlag, fratrædelsesordninger, åremålstillæg Indfrielse af hensat forpligtelse Tilbageførsel af hensat forpligtelse Regulering af hensat forpligtelse 5.1 Bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler/retssager og reetablering af lejemål I forbindelse med bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler, retssager eller reetablering af lejemål anvendes regnskabskonto hensættelser, årets ændring og driftskonto hensættelser, andet i statens kontoplan for 2011, jf. ØAV. Konteringseksempel 1 Kontering af hensat forpligtelse på 20 mio. kr. Når indregningskriterier for hensatte forpligtelser er opfyldt, skal forpligtelser vedr. et anerkendt tab fra en retssag, tabsgivende aftale/kontrakt eller forpligtelser vedrørende reetablering af et lejemål krediteres på balancekonto og debiteres på driftskonto Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelser, årets ændring Ved optagelse af en hensat forpligtelse i regnskabet, flyttes i princippet penge fra finansieringskontoen FF7 (kreditpostering) til den uforrentede konto FF5 (debetpostering), indtil forpligtelsen indfries. Dette sker for at markere, at pengene er hensat til et bestemt formål og må derfor ikke stå og blive forrentet på FF7. NB: Overførslen fra FF7 finansieringskontoen til den uforrentede FF5 konto skal dog i praksis ikke foretages som en enkeltstående overførsel men indgår i forbindelse med den årlige afstemning af den uforrentede konto. SKB FF7 finansieringskonto SKB FF5, den uforrentede konto 14

15 5.2 Bogføring af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn og fratrædelsesordninger Bogføring af hensatte forpligtelser vedrørende resultatløn og fratrædelsesordninger sker på driftskonto resultatløn, frivillig fratræden mv. hensættelser og balancekonto hensættelse til resultatløn, jf. eksemplet nedenfor. Konteringseksempel 2 Kontering af hensat forpligtelse vedrørende resultatløn eller fratrædelsesordning på 10 mio. kr. Såfremt indregningskriterier er opfyldt og beløb vedr. resultatløn og fratrædelsesgodtgørelse dermed kan optages som hensat forpligtelse, krediteres forpligtelsen på balancekonto og debiteres på driftskonto Resultatopgørelse Resultatløn, frivillig fratræden mv. - hensættelser Hensættelser til resultatløn og frivillig fratræden I forhold til likviditetskontiene FF5 og FF7, medfører optagelse af hensat forpligtelse samme kontering som i eksempel 1. NB: Overførslen fra FF7 finansieringskontoen til den uforrentede FF5 konto skal dog i praksis ikke foretages som en enkeltstående overførsel men indgår i forbindelse med den årlige afstemning af den uforrentede konto. SKB FF7 finansieringskonto SKB FF5, den uforrentede konto 15

16 5.3 Indfrielse af hensat forpligtelse Når hensatte forpligtelser vedrørende tabsgivende aftaler/retssager eller resultatløn og fratrædelsesordninger realiseres, er bogføringspraksis den samme, dvs. forpligtelsen udlignes på de samme konti som ved optagelse af hensatte forpligtelser i regnskabet, jf. eksemplet nedenfor. Konteringseksempel 3 Indfrielse af hensat forpligtelse fx vedrørende resultatløn eller fratrædelsesordning på 10 mio. kr. Når den hensatte forpligtelse realiseres, dvs. kommer til udbetaling, skal de samme konti, hvorpå bogføring af den hensatte forpligtelse er foretaget, udlignes. Resultatopgørelse Resultatløn, frivillig fratræden mv. - hensættelser Hensættelser til resultatløn og frivillig fratræden En udbetaling medfører således en debetpostering på balancekonto og en kreditpostering på driftskonto På likviditetskonti flyttes pengene fra FF5 (kreditpostering) til FF7 (debetpostering). NB: Overførslen fra den uforrentede FF5 til finansieringskontoen FF7 skal dog i praksis ikke foretages som en enkeltstående overførsel men indgår i forbindelse med den årlige afstemning af den uforrentede konto. SKB FF7 finansieringskonto SKB FF5, den uforrentede konto Tilbageførsel af hensat forpligtelse Når grundlaget for indregning af hensat forpligtelse ikke længere er til stede, skal forpligtelsen tilbageføres. En tilbageføring føres over resultatopgørelsen. Kontering af tilbageførsel sker på samme måde og på de samme konti, som når udbetaling af en hensat forpligtelse realiseres, jf. konteringseksempel 3. 16

17 5.5 Regulering af hensat forpligtelse Såfremt der forekommer ændringer i beregningsgrundlaget for den hensatte forpligtelse, skal der foretages en regulering i regnskabet. Regulering af hensatte forpligtelser skal ske med udgangen af hvert kvartal, jf. eksemplet nedenfor. Konteringseksempel 4 Regulering på 5 mio. kr. Ændrede forhold i fx en retssag kan medføre ændring i det hensatte beløb. Såfremt dette sker, skal det hensatte beløb reguleres i den periode, hvor ændrede forhold er indtruffet, dvs. som minimum med udgangen af det pågældende kvartal. Regulering af hensættelsen sker på samme konto som den, hvor forpligtelsen er bogført. Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelser, årets ændring Når der sker en regulering i form af en forøget udgift for institutionen, krediteres den pågældende balancekonto, her mens driftskontoen, her debiteres. NB: På likviditetskonti flyttes yderligere 5 mio. kr. fra FF7 (kreditpostering) til FF5 (debetpostering) i forbindelse med den årlige afstemning. 1)Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelse årets ændring Betyder de ændrede forhold i en konkret retssag, at institutionen skal betale mindre, skal det hensatte beløb reduceres, dvs. balancekontoen, her debiteres mens driftskonto krediteres. NB: På likviditetskonti flyttes 5 mio. kr. fra FF5 (kreditpostering) til FF7 (debetpostering) i forbindelse med den årlige afstemning. 2)Resultatopgørelse Hensættelser, andet Hensættelse årets ændring

Den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser. December 2016

Den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser. December 2016 Den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser December 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 1.3 Ændringer 4 2. Definition af forpligtelser 5 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse?

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) CVR-nr. 29 32 17 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande CVR-nr. 28 29 36

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Revidata Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Erhvervsstyrelsen A. Saaby-Jensen & Søn ApS Olufsvej 6 B 2100 København Ø Årsrapport 1/1-31/12

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002 1 Indholdsfortegnelse: Side Interessentskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisors erklæring... 3 Ledelsesberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere