Bogføringslovens krav til virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogføringslovens krav til virksomheden"

Transkript

1 Bogføringslovens krav til virksomheden

2 Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne rapport eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtaler.

3 Forord Bogføringsloven opstiller et sæt generelle regler om bogføring for erhvervsdrivende virksomheder, omfattende bogføringskrav, beskrivelse af bogføringssystem, registreringer og dokumentation samt opbevaring af regnskabs materiale. BDO ønsker med denne vejledning på en nem og overskuelig måde at give et overblik over de mange krav og pligter, bogføringsloven stiller til virksomheder. Vejledningen kan læses fra begyndelsen til enden, eller der kan startes med checklisten i bilag A, der med referencer til vejledningens tekstdel giver mulighed for at springe til de afsnit, virksomheden har brug for at få uddybet nærmere. Virksomheden vil ofte opleve en række positive følgevirkninger i processen med udarbejdelse og ajourføring af beskrivelsen af bogføringssystemet. Alle forretningsgange vil bl.a. blive belyst, hvorved eventuelle uhensigtsmæssige og svage kontroller vil blive afsløret - måske kunne noget gøres hurtigere, bedre, mere sikkert og effektivt. Endvidere vil virksomheden få sat fokus på systemsikkerhed, herunder anvendelse af it. Resultatet af omtalte proces er, at virksomheden vil være i besiddelse af et fortrinligt værktøj til fremtidigt brug på såvel leder- som medarbejderniveau. Ledelsen vil have et værktøj til beslutningsstøtte ved fremtidige strategiske ændringer og udvidelser på mange områder, og specielt på it-området. På medarbejderniveau vil man have et værktøj til støtte ved bl.a. nyansættelser og ændringer i organisationen. Den enkelte medarbejder vil bl.a. klart få defineret sit ansvarsområde. Såfremt virksomheden skal kunne anvende beskrivelsen af bogføringssystemet på en konstruktiv måde, skal denne løbende ajourføres. BDO håber, at vejledningen kan tjene til inspiration og støtte for virksomheden. Vi står gerne til rådighed med yderligere information og professionel rådgivning. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Oktober 2011

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Bogføringspligt Generelle krav til bogføring God bogføringsskik Virksomhedens art og omfang Bogføringsmiljø Bogføring Beskrivelse af bogføringssystemet Indledning Beskrivelsens formål og omfang Beskrivelsens nærmere indhold Beskrivelse af registreringen af transaktioner Automatisk genererede posteringer Konteringsinstruks It-systembeskrivelse Beskrivelse af regnskabsmaterialets opbevaring Registreringer og dokumentation Indledning Registrering Dokumentation Kontrolsporet Bilag Elektronisk overførte data Opbevaring af regnskabsmateriale Indledning Regnskabsmateriale Opbevaringsperiode Opbevaringsmåde Opbevaring i udlandet Opbevaring ved ledelsesskift og ophør Offentlige myndigheders adgang til regnskabsmaterialet Straffebestemmelser Andre bestemmelser...21 Bilag A. Checkliste vedrørende bogføringsloven Side

6 1. Bogføringspligt Alle danske erhvervsdrivende virksomheder, uanset ejer- eller hæftelsesforhold, har pligt til at bogføre og opbevare regnskabsmateriale efter bogføringsloven. En virksomhed er erhvervsdrivende, når den udøver erhvervsaktivitet eller anses at være erhvervsdrivende i henhold til lov. Aktie- og anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er eksempler herpå. Udenlandske virksomheder, der har erhvervsaktivitet i Danmark, er også omfattet af bogføringspligten, ligesom ikke-erhvervsdrivende virksomheder (organisationer og sammenslutninger mv.), der enten er afgifts- eller skattepligtige eller modtager visse offentlige tilskud, vil være bogføringspligtige. Foreninger, der udelukkende har et socialt, kulturelt, politisk eller humanitært formål, og ikke tjener penge hertil ved erhvervsdrift, er dog ikke omfattet af bogføringspligten. At have pligt til at bogføre medfører nødvendigvis ikke en stor byrde for virksomheden, da bogføringen generelt skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens art og omfang. Der stilles således langt fra de samme krav til den mindre håndværkseller udlejningsvirksomhed som til den store produktions- eller handelsvirksomhed, jf. nærmere herom i afsnit 2.2. Ansvaret for, at virksomhedens bogføring tilrettelægges i overensstemmelse med bogføringsloven, påhviler ledelsen i virksomheden, eksempelvis bestyrelse og direktion i et aktie- eller anpartsselskab, eller indehaveren i en enkeltmandsvirksomhed. Der henvises i øvrigt til afsnit 7. 6

7 2. Generelle krav til bogføring 2.1 God bogføringsskik Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik, dvs. hvad der til enhver tid anses som god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Bestemmelserne i bogføringsloven er et udtryk for, hvad der i det mindste er god bogføringsskik. Kravene til virksomhedens bogføring kan derved skærpes over tid uden lovændring. I god bogføringsskik indgår en række specifikke kriterier, bl.a. krav om, at der skal foreligge en beskrivelse af bogføringssystemet for virksomheder, der ikke anvender et standard økonomistyringssystem (afsnit 3) alle transaktioner skal registreres nøjagtigt og så hurtigt som muligt (afsnit 4.2) registreringerne skal foretages i korrekt rækkefølge og henvise til bilag mv. (afsnit 4.2) afstemning af beholdninger og øvrige løbende bogholderiafstemninger skal foretages (afsnit 4.2) transaktionssporet skal være opfyldt, dvs. sammenhæng mellem de enkelte registreringer og årsregnskab mv. (afsnit 4.2) kontrolsporet skal være opfyldt, dvs. oplysninger, der dokumenterer registreringens rigtighed, eksempelvis bilag (afsnit 4.3) opbevaring af regnskabsmateriale skal ske på betryggende vis og i en vis periode (afsnit 5) I de efterfølgende afsnit uddybes de nævnte krav. 2.2 Virksomhedens art og omfang Ved tilrettelæggelsen og udførelsen af bogføringen skal der tages hensyn til virksomhedens art og omfang. Kravene til virksomheden afhænger af dens størrelse og kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Andre forhold kan dog også have betydning, fx virksomhedens branche og it-anvendelse. Meget små virksomheder, eksempelvis mindre landbrug, udlejnings- og håndværksvirksomheder med få eller ingen ansatte, er ud fra bestemmelsen om art og omfang ikke forpligtet til at tilrettelægge deres bogføring på helt samme systematiske måde som større virksomheder. De interne kontroller og afstemninger behøver nødvendigvis ikke at have samme omfang, og en eventuel beskrivelse af bogføringssystemet kan holdes på et absolut minimum. Ofte kræves der ikke mere end, hvad der er nødvendigt for at kunne opstille og dokumentere skatteopgørelsen og momsregnskabet. Omvendt er større og mere komplekse virksomheder forpligtet til at indføre en række interne kontroller og beskrive bogføringens tilrettelæggelse, opbygning og system ganske detaljeret. En person udefra med en rimelig viden om regnskab, bogføring og it skal kunne følge, hvorledes bogføringssystemet fungerer, jf. afsnit Bogføringsmiljø Virksomheden skal etablere et sikkert bogføringsmiljø, der indeholder kontroller til sikring mod regnskabsmaterialets ødelæggelse, bortskaffelse eller forvanskelse. Retningslinjer, for elektronisk opbevaring af og fysisk adgangskontrol til regnskabsmaterialet, er eksempler på sådanne interne kontroller. Regnskabsmaterialet skal tillige sikres mod fejl og misbrug. Afhængig af den enkelte virksomhed og dens system kan dette eksempelvis gøres ved at indføre fysiske eller elektroniske adgangskontroller til bogholderi, systemer og data. Ved rettelse i regnskabsmaterialet, herunder rettelse af registreringer, og i beskrivelsen af bogføringssystemet, skal såvel det oprindelige indhold som indhol- 7

8 det af ændringen tydeligt fremgå. Rettelserne skal dokumenteres ved et internt bilag, der som minimum henviser til den oprindelige fejl med angivelse af fejlårsag og type. 2.4 Bogføring Bogføringen kan indrettes på flere måder. Valg af fremgangsmåde og bogføringssystem afhænger af virksomhedens art, omfang, behov og muligheder. Kravene til god bogføringsskik skal blot altid være opfyldte. Virksomhedens bogføring vil dog ofte være bygget op om et it-system, hvor økonomistyringssystemet (ERP-systemet), der som minimum omfatter et finansregnskab, er langt den vigtigste funktion. En række andre systemer kan være integreret heri, fx debitor-, fakturerings-, kreditor- eller anlægssystem. Virksomheden kan enten have sit eget system eller leje dette. Såvel de it-mæssige som de manuelle systemer skal være opsat og tilpasset virksomheden på en sådan måde, at alle lovgivningsmæssige krav er opfyldte, herunder bogførings loven. Mindre virksomheder vil typisk foretage bogføringen af de daglige bevægelser i en manuel kasserapport, der sammen med bilag og øvrige opgørelser indsendes til it-mæssig behandling hos eksempelvis virksomhedens revisor eller en erhvervsservicevirksomhed. 8

9 3. Beskrivelse af bogføringssystemet 3.1 Indledning Anvender virksomheden et specialudviklet økonomistyringssystem eller et standard økonomistyringssystem med væsentlige tilretninger, skal der foreligge en beskrivelse af bogføringssystemet i henhold til afsnit Anvender virksomheden et standard økonomistyringssystem uden væsentlige tilretninger, behøver der ikke at foreligge en beskrivelse af bogføringssystemet. Dette forudsætter dog, at it-leverandøren har udarbejdet en systembeskrivelse, som gør det muligt at følge registreringerne samt fremfinde og udskrive det tilhørende regnskabsmateriale, og at denne systembeskrivelse opbevares i virksomheden. En beskrivelse af økonomistyringssystemets muligheder er ikke tilstrækkelig. Et standard økonomistyringssystem defineres som et system, der kan anvendes af flere virksomheder uden andre individuelle tilretninger end de, der kræves for at kunne afvikle økonomistyringssystemet på virksomhedens it-system. Virksomhedens mulighed for i mindre omfang selv at tilrette økonomistyringssystemet til eget brug og foretage konvertering til nyere versioner hører under uvæsentlige tilretninger. 3.2 Beskrivelsens formål og omfang Formålet med en beskrivelse af bogføringssystemet er, at en udefra kommende person med en rimelig viden om regnskab, bogføring og den anvendte teknologi skal kunne følge, hvorledes registreringerne foretages, og hvorledes regnskabsmaterialet fremfindes og udskrives i klarskrift. Med beskrivelsen tilgodeser virksomheden ikke blot de offentlige myndigheder, men også den selv og dennes revisor. Eksempelvis kan beskrivelsen give ledelsen overblik og gøre organisationsændringer, herunder ansættelse af nye medarbejdere, nemmere. Endvidere vil revisors gennemgang af forretningsgange mv. gøres lettere. Beskrivelsen skal omfatte den løbende bogføring (registrering af transaktioner), og hvorledes registreringer fremfindes og udskrives i klarskrift (opbevaring af regnskabsmateriale). Manuelle forretningsgange, interne kontroller og it-systemer skal tillige beskrives. I takt med ændringer i bogføringssystemet skal beskrivelsen ajourføres, således at denne altid afspejler det aktuelle system. Det er væsentligt, at beskrivelsen udformes så systematisk, præcis og overskuelig som muligt og med anvendelse af almindeligt sprogbrug og sædvanlige fagudtryk. Beskrivelsen kan alene affattes på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Beskrivelsen skal udarbejdes og afpasses efter virksomhedens art og omfang, herunder virksomhedens størrelse, branche og kompleksitet, jf. afsnit Beskrivelsens nærmere indhold Beskrivelsen af bogføringssystemet kan naturligt inddeles i følgende bestanddele: Organisationsplan En beskrivelse af bogholderifunktionens placering i den samlede virksomhed samt en oversigt over medarbejdernes placering og ansvarsområde. Forretningsgangsbeskrivelser En beskrivelse af registreringen af transaktioner, der omfatter virksomhedens manuelle forretningsgange, arbejdsrutiner og it-systemer samt disse systemers interne kontroller, herunder eksempelvis bogholderiets ind- og uddata, anvendelse af EDI (Electronic Data Interchange), konteringsinstruks og automatisk genererede registreringer. Der henvises nærmere til afsnit 3.4. Bilagsarkiver En beskrivelse af regnskabsmaterialets opbeva- 9

10 ring, herunder fysisk placering samt hvorledes dette fremfindes og udskrives. Der henvises nærmere til afsnit 3.4. Beskrivelsen kan udarbejdes enten verbalt, ved hjælp af oversigtsdiagrammer, eller som en kombination af disse metoder. 3.4 Beskrivelse af registreringen af transaktioner Beskrivelse af registreringen af transaktioner kan tage udgangspunkt i virksomhedens områder, eksempelvis salg, produktion, varekøb, løn, investeringer, finansieringer og ind- og udbetalinger. For hvert af disse områder skal beskrivelsen indeholde hele transaktionssporet (afsnit 4.2) og kontrolsporet (afsnit 4.3) for hver type registrering og dokumentation, herunder de aftaler og kontrakter, som har betydning for registreringerne. Beskrivelsen skal således bl.a. nærmere belyse: hvorledes de enkelte oplysninger indsamles eller dannes, herunder automatisk genererede posteringer (afsnit 3.4.1) hvorledes disse behandles, herunder konteringsinstruks (afsnit 3.4.2) hvilke personer, der udfører de enkelte opgaver hvorledes oplysningerne kan følges fra de opstår til de rapporteres og omvendt hvilke procedurer, der anvendes ved årsafslutningen hvilke generelle kontrol- og sikkerhedsprocedurer mv., der forefindes i forbindelse med anvendelse af it (afsnit 3.4.3) Såfremt virksomheden anvender elektronisk udveksling af data, eksempelvis EDI via et netværk eller internettet, skal aftalen og de tekniske beskrivelser indgå i beskrivelsen, herunder opbygning og sammenhænge samt oplysning om software, kommunikation og netværk. EDI er nærmere omtalt under afsnit Beskrivelsen skal som tidligere omtalt afpasses efter virksomhedens art og omfang. For en mindre virksomhed vil en overordnet itsystembeskrivelse og en kort beskrivelse af udførte kontroller mv. således ofte være tilstrækkelig. For større virksomheder eller store og komplekse systemer skal beskrivelsen derimod omfatte alle elementer. Virksomheder, som anvender et standard økonomistyringssystem med væsentlige tilretninger, behøver kun at beskrive de tilrettede ændringer til standardsystemet som supplement til it-leverandørens beskrivelser. Dette forudsætter dog, at it-leverandørens beskrivelser opbevares i virksomheden og gør det muligt at følge registreringerne samt fremfinde og udskrive det tilhørende regnskabsmateriale Automatisk genererede registreringer Et it-baseret bogføringssystem genererer ofte automatiske posteringer, eksempelvis bogføring af moms, rabatter eller renter. For sådanne automatisk genererede registreringer skal der forefindes en oversigt over: hvilke konti der anvendes hvilke beregningsmetoder (beregningsgrundlag og formler) der benyttes hvorledes registreringerne foretages, og hvordan registreringerne opbevares Oplysninger til brug for udarbejdelse af oversigten kan ofte fremskaffes fra it-systemleverandøren. Oversigten skal blandt andet anvendes til en efterfølgende kontrol af beregningerne og registreringerne Konteringsinstruks For at sikre, at transaktioner af samme type og karakter registreres på samme konto, skal der udarbejdes en konteringsinstruks. Konteringsinstruksen skal indeholde en oversigt 10

11 over de konti, virksomheden anvender (kontoplan). Kontoplanen skal være struktureret på hovedområder med tilhørende nødvendige konti samt have klare og dækkende navne herfor. Afhængig af virksomhedens forhold skal konteringsinstruksen tillige indeholde en verbal beskrivelse af principperne for kontoplanopbygning, kontering af registreringerne, registreringernes datering og øvrige indhold. Som de øvrige beskrivelser skal konteringsinstruksen afpasses efter virksomhedens forhold. For den mindre virksomhed vil en kontoplan med eventuelle supplerende bemærkninger typisk være tilstrækkelig. For den store virksomhed eller virksomheden med komplekse systemer, hvor der bl.a. indgår flere regnskaber og konti med flere dimensioner, vil kravene til konteringsinstruksen være større. Også her er det afgørende kriterium, at den daglige eller eksterne bruger umiddelbart skal kunne få overblik over, hvorledes der bogføres i virksomheden It-systembeskrivelse Når en virksomhed anvender edb ved bogføringen, skal der foreligge en beskrivelse af de benyttede edb-systemer (it-systembeskrivelse), der bl.a. har til formål at sikre. at it-systemet klart er defineret og dokumenteret brugerne kan anvende it-systemet korrekt, og it-systemet kan vedligeholdes pålideligt En it-systembeskrivelse giver virksomheden og dens ledelse, revisorer og offentlige myndigheder mv. et overblik over, hvilke opgaver systemet løser og dets sammenhæng med øvrige systemer og manuelle forretningsgange. En god beskrivelse af it-systemet vil have mange fordele for virksomheden fx i forbindelse med strategiovervejelser, it-investeringer samt fratræden og tiltræden af medarbejdere. Omfanget af it-systembeskrivelsen afhænger helt af virksomhedstype og hvilke systemer, der benyttes. It- systembeskrivelsen skal også her afpasses efter virksomhedens forhold, men skal dog altid være af en sådan beskaffenhed, at en person med rimelig it- og regnskabsviden kan følge systemets funktioner. Beskrivelsen er jo en del af den samlede beskrivelse af bogføringssystemet og skal ses i sammenhæng hermed. Virksomheden indgår ofte en aftale med it-leverandøren om udfærdigelse af en it-systembeskrivelse, fx ved væsentlige tilretninger til et standard økonomistyringssystem. Uanset en sådan aftale er det altid virksomhedens ansvar, at de fornødne beskrivelser foreligger. Indholdet af it-systembeskrivelsen kan naturligt opdeles i: It-organisationen Beskrivelsen skal indeholde en omtale af bl.a. organisationsstrukturen og ansvarsfordelingen inden for it-området. Ansvarsfordelingen i virksomheden bør i videst muligt omfang tilrettelægges således, at der sikres en klar adskillelse mellem på den ene side driftsafviklingen og på den anden side udvikling og vedligeholdelse af brugersystemer samt brugernes kontrol hermed. Overordnet it-systembeskrivelse En verbal beskrivelse af systemets formål og overordnede funktioner samt oversigtsdiagrammer over opgaveløsninger og systemmoduler, herunder nærmere om systemejer, dataejer, hardware, opkoblingsystemer mv., er vigtige dele af it-systembeskrivelsen. Brugervejledninger Brugervejledninger, der har til formål at sikre brugernes korrekte anvendelse af it-systemer, bør bl.a. omfatte start- og stopprocedurer, oversigt over skærmbilleder og rapporter samt en oversigt over maskinelle og manuelle kontroller. 11

12 Systemvejledninger Systemvejledninger, der har til formål at sikre muligheden for fortsat udvikling, bør bl.a. omfatte en oversigt og beskrivelse af programmel og af sammenhængen mellem data og programmer. Endvidere bør systemvejledningen omfatte en beskrivelse af autorisationssystem og sikkerhedskrav mv., herunder eksempelvis en oversigt over, hvilke personer der har adgang til hvilke it-systemer samt en beskrivelse af, hvordan adgangen styres (password). Driftsvejledninger Driftsvejledninger, der har til formål at sikre korrekt driftsafvikling af det enkelte it-system, bør bl.a. omfatte en oversigt over maskinel, kontroller, logs og procedurer ved genstart mv. En driftsvejledning bør endvidere indeholde procedurer for back-up (sikkerhedskopiering), således at registre, transaktioner og programmer kan genskabes i tilfælde af systemnedbrud. Nødplan, indeholdende en beskrivelse af procedure for genanskaffelse af udstyr og retablering af data samt manuelle procedurer indtil da, bør tillige omtales i driftsvejledningen. 3.5 Beskrivelse af regnskabsmaterialets opbevaring Beskrivelsen af opbevaringen af regnskabsmateriale skal indeholde tilstrækkelige oplysninger om de metoder, der benyttes ved arkivering og opbevaring, og hvorledes regnskabsmaterialet fremfindes og udskrives i klarskrift. Opbevares regnskabsmaterialet på andet medie end papir, skal beskrivelsen også omtale, hvorledes regnskabsmaterialet fremfindes og udskrives i klarskrift, herunder hvilke medier der er anvendt hvor og hvordan medierne opbevares, og hvilke hjælpemidler der skal anvendes for at genfinde materialet Anvendes der i forbindelse med den elektroniske opbevaring adgangskoder og/eller sikring af data ved kryptering eller elektronisk signatur, skal beskrivelsen tillige indeholde oplysning om, hvor adgangskoder og dekrypteringsnøgle er opbevaret, og efter hvilke regler disse kan udleveres. For beskyttelse mod uautoriseret adgang bør adgangskoder og dekrypteringsnøgler opbevares i forseglet kuvert og kun anvendes med særlig tilladelse. Netop beskrivelsen af systemer til at fremfinde og udskrive regnskabsmaterialet i klarskrift skal altid opbevares i klarskrift, dvs. på papir eller mikrofilm. Skifter virksomheden system i opbevaringsperioden, eksempelvis i forbindelse med indførelse af ny teknologi, skal der udarbejdes en beskrivelse af, hvorledes data fra tidligere anvendt system kan fremfindes, fx procedure for konvertering og efterfølgende kontrol, eller retningslinjer for overførsel til andet medie. Det kan herved dokumenteres, at al regnskabsmateriale for de berørte år forefindes. De nærmere betingelser for opbevaring af regnskabsmateriale fremgår af afsnit 5. Såfremt virksomheden bogfører i fremmed valuta, skal der tillige foreligge en beskrivelse af, hvorledes registreringerne omregnes til danske kroner. 12

13 4. Registreringer og dokumentation 4.1 Indledning Bogføringsloven omtaler de nærmere bestemmelser for registreringer i bogholderiet og dokumentationen for disse registreringer. De overordnede krav er, at en transaktion skal registreres nøjagtigt, hurtigt og korrekt samt give mulighed for afstemning. Endvidere skal registreringen kunne følges fra fødsel til rapportering og omvendt (transaktionssporet). Der henvises nærmere til afsnit 4.2. enhver registrering skal kunne dokumenteres ved bilag, herunder bl.a. krav om identifikation af kontrolspor og sammenhæng mellem bogføring og dokumentation. Der henvises nærmere til afsnit Registrering Alle transaktioner skal registreres under hensyn til virksomhedens art og omfang, jf. afsnit 2.2. Ved en transaktion forstås en hændelse eller et forhold af økonomisk betydning for virksomheden, eksempelvis salg, køb, løn, likvide bevægelser, optagelse og indfrielse af lån samt regnskabsmæssige dispositioner. Ikke erhvervsmæssige handlinger i form af indskud i eller udtræk af virksomheden er tillige eksempler på en transaktion. Hver enkelt transaktion skal registreres. Flere ensartede transaktioner kan dog sammenlægges og registreres som et beløb, såfremt de har reference til og kan dokumenteres ved andet bilag, fx en kassestrimmel i en detailvirksomhed. Endvidere kan visse typer af virksomheder, som ikke har mulighed for at registrere køb eller salg (mindre torvesalgspladser, detailsalg fra vogn mv.), nøjes med at foretage registrering på grundlag af daglige kasseopgørelser. Registreringen skal være nøjagtig med hensyn til korrekt kontering, dato, kontotekst og beløb, ligesom denne skal foretages snarest muligt efter, at de forhold, der er grund til registreringerne, foreligger. Endvidere skal registreringen foretages i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i, med angivelse af registreringsdato og tilhørende bilag (kronologisk rækkefølge). I virksomheder, hvor der er kort tid mellem køb og udbetaling eller salg og indbetaling kan købs- eller salgstransaktionen dog registreres på betalingstidspunktet. Vælges denne metode, skal den benyttes konsekvent, således det sikres, at alle transaktioner af samme art registreres efter samme mønster. Virksomheden skal løbende foretage afstemning af beholdninger. Beholdninger omfatter ikke blot kassebeholdning og andre likvide beholdninger, men også lagerbeholdninger. Virksomheden sikrer derved, at bogføringen er aktuel, og at der ikke foreligger transaktioner, som endnu ikke er registreret. Hyppigheden i beholdningsafstemningerne vil afhænge af virksomhedens art og omfang, herunder beholdningernes karakter mv. samt virksomhedens forretningsgange og de interne kontroller for området. For en mindre virksomhed kan afstemning af likvide beholdninger ofte være tilstrækkelig et par gange om ugen, hvorimod den større virksomhed med mange daglige transaktioner klart bør foretage daglige afstemninger. Afstemning af mindre likvide beholdninger og lagerbeholdninger foretages efter behov og oftest månedligt eller halvårligt, men altid mindst i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskab. Registreringen skal foretages i danske kroner, men kan efter særlige regler også foretages i euro eller anden relevant fremmed valuta. I de sidstnævnte tilfælde skal regnskabsmaterialet indeholde oplysninger om trans aktionsdagens kurs, således det til enhver tid er muligt at omregne til danske kroner. Alle registreringer skal kunne følges fra fødsel til årsregnskab eller anden regnskabsopstilling i henhold 13

14 til lovgivning. Ligeledes skal registreringer også kunne følges i omvendt rækkefølge. Transaktionssporet skal sikre, at der altid er mulighed for kontrol af, om alle registreringer er medtaget i årsregnskabet, og hvilke registreringer årsregnskabets poster er sammensat af. Virksomheden skal således nøje kunne dokumentere, hvorledes de enkelte konti i bogføringen samles i årsregnskabet, herunder de efterposteringer som foretages i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. For virksomheder med store datamængder kan it-anvendelsen medføre særlige problemstillinger i relation til at bevare transaktionssporet intakt. Undlader virksomheden eksempelvis at udskrive specifikationer af sumkonti, skal kapaciteten på it-systemet være af en sådan størrelse, at disse kan udskrives i klarskrift i hele opbevaringsperioden, der er 5 år. Alternativt kan specifikationerne opbevares på et elektronisk medie. Et andet eksempel, der kan medføre problemer, er, hvor virksomheden foretager komprimering af data ofte på grund af kapacitetsproblemer på it-systemet. Forinden komprimering skal virksomheden udskrive samtlige registreringer eller overføre disse til elektroniske medier, der skal være til stede i hele opbevaringsperioden. Transaktionssporet er en væsentlig del af dokumentationen, jf. afsnit Dokumentation Kontrolsporet Kontrolsporet er de oplysninger, som dokumenterer registreringernes rigtighed og således sikrer, at det altid er muligt at verificere grundlaget for de enkelte registreringer. Kravene til kontrolsporet er, at registreringen skal indeholde oplysninger, der gør det muligt at identificere og fremfinde grundlaget for denne, dvs. bilag, eventuelle underbilag samt andet relevant og nødvendigt materiale, og bilags- og dokumentationsmaterialet er forsynet med samme tydelige og entydige identifikation af kontrolsporet, som fremgår af registreringen, eksempelvis bilagsnummer, kontonummer, dato, attestationer, supplerende tekster mv. Afgrænsning af kontrolsporet kan være vanskelig, men bør altid tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds forhold. En vurdering af virksomhedens årsregnskab og/eller skatte- og momsregnskab samt de data mv., der indgår heri, kan være en god indgangsvinkel til at få klarlagt en ramme for kontrolsporet. I kontrolsporet indgår dog typisk følgende som dokumentation for oprettelse, kontrol og ændring af transaktioner samt ændring af stamdata og udført databehandling: Eksterne og interne bilag med kontering, attestation eller anden kontrolforanstaltning Afstemninger af regnskabsposter mv., eksempelvis likvide beholdninger Kontoplan og journal for ændringer heri Posteringslister og bogføringsjournaler, der viser, hvilke bilag der er bogført, og hvorledes disse er posteret Stamoplysninger og ændringer heri, herunder angivelse af, hvem der har foretaget ændringerne, hvad disse indeholder og hvornår Rutiner og interne kontroller samt eventuelle systembeskrivelser Mødenotater, telefoniske notater mv. Aftaler mellem virksomheden og leverandører/ kunder Al materiale, der indgår i kontrolsporet, skal være til stede i hele opbevaringsperioden på 5 år. 14

15 4.3.2 Bilag Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Ved bilag forstås enhver nødvendig dokumentation for de transaktioner, der registreres i bogføringen. Dokumentationen skal bl.a. sikre, at såvel virksomheden som offentlige myndigheder og revisorer kan foretage kontrol af registreringerne, herunder om disse er entydige og korrekte og i overensstemmelse med konteringsinstruksen. Et bilag kan være såvel eksternt som internt. Ved eksterne bilag forstås et bilag, der baseres på dokumentation fra andre end virksomheden, hvorimod et internt bilag alene indeholder oplysninger fra virksomheden selv. Et eksternt bilag anses generelt for et bedre bevis end et internt, og skal så vidt muligt benyttes. Som eksempel på eksterne bilag kan anføres fakturaer, følgesedler, aftaler, kontrakter, ind- og udbetalingsbilag og lignende. Efterposteringer ved en årsafslutning mv., omposteringer, arbejdssedler, lageropgørelser og lign ende er interne bilag, ligesom dokumentation for automatisk genererede posteringer. Dokumentationen herfor kan dog foreligge i form af en systembeskrivelse. Et bilag skal indeholde alle tilstrækkelige oplysninger til identifikation af før omtalte kontrolspor, herunder tydeligt angive transaktionsdato og beløb. Fra anden lovgivning kan der stilles krav om yderligere indhold, eksempelvis skal virksomhedens CVR-nr. i henhold til momsloven være anført på salgsfakturaer. Interne omposteringsbilag skal indeholde en henvisning til den oprindelig foretagne registrering, en forklaring af omposteringen og godkendelse heraf Elektronisk overførte data Elektronisk overførte data eller EDI kan tillige danne grundlag for registrering af transaktioner. En ordreafgivelse eller en faktura, der afsendes i et standardformat, aftalt mellem parterne, herunder e-fakturaer, er eksempler herpå. På baggrund af dataoverførslen dannes et bogføringsbilag, der kan opbevares i papirform eller elektronisk. Som dokumentation af de enkelte elektronisk overførte data skal disse altid opbevares i original form, dvs. i præcis den form, som de blev modtaget, ligesom disse skal kunne udskrives i klarskrift eventuelt via en dekrypteringsnøgle. Bogføringsbilaget skal via referencer kunne føres tilbage hertil. Endvidere skal den enkelte overførsels tidsmæssige placering kunne dokumenteres i form af en log over modtagne data og en kronologisk log. Endelig indgår udvekslingsaftalen mellem virksomheden og dens kunder og/ eller leverandører i dokumentationen. Med andre ord skal der være etableret såvel et transaktions- som et kontrolspor. De generelle opbevaringsregler gælder også for elektronisk overførte data, hvilket bl.a. betyder, at de enkelte overførsler skal opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, jf. afsnit 5. For at kunne anvende EDI skal virksomheden have etableret en tilstrækkelig system- og datasikkerhed, herunder digital signatur og kryptering, bl.a. til sikring af, at uvedkommende ikke kan tilføre data og foretage registreringer, og at overførslen når frem i korrekt form. Opbevaring af bilag kan ske på hvilket som helst medie, dvs. papir, mikrofilm eller elektronisk. 15

16 5. Opbevaring af regnskabsmateriale 5.1 Indledning Bestemmelserne i bogføringsloven om opbevaring af regnskabsmateriale har ikke alene en funktion i forhold til skatteansættelse, myndighedskontrol og revision, men også en forretningsmæssig interesse hos virksomheden selv for dokumentation og bevis for de foretagne transaktioner mv. Regnskabsmaterialet, der er nærmere omtalt i afsnit 5.2, skal opbevares i en nærmere fastsat periode (afsnit 5.3) og på betryggende vis, således at intet går tabt eller forvanskes ved tyveri, brand og anden tilsigtet eller utilsigtet ødelæggelse eller bortskaffelse. I hele opbevaringsperioden skal regnskabsmaterialet kunne fremfindes entydigt og selvstændigt, uanset opbevaringsmåde, jf. afsnit 5.4. Regnskabsmaterialet skal opbevares i Danmark. Efter visse særlige regler kan en virksomhed dog opbevare regnskabsmaterialet i udlandet, jf. afsnit 5.5. Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for opbevaringen i hele perioden, ligesom ledelsen løbende skal kontrollere, at opbevaringen fortsat er forsvarlig, og at regnskabsmaterialet kan fremskaffes indenfor rimelig tid. Der gælder særlige opbevaringsregler ved ledelsesskift og ophør af virksomhed, jf. afsnit Regnskabsmateriale Som regnskabsmateriale anses: 1) registreringer, herunder transaktionssporet (afsnit 4.2) 2) eventuelle beskrivelser af bogføringssystemet, herunder registreringen af transaktioner og opbevaringen af regnskabsmateriale. Aftaler om elektronisk dataudveksling, indgået mellem virksomheden og dens kunder og/eller leverandører, er også omfattet heraf (afsnit 3). 3) såvel eksterne som interne bilag og anden dokumentation for de transaktioner, der registreres i bogføringen (afsnit 4.3) 4) oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet (afsnit 4.3) 5) regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, herunder årsberetning 6) eventuelle revisionsprotokoller 5.3 Opbevaringsperiode Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, dvs. at regnskabsmaterialet eksempelvis for regnskabsår 0 skal opbevares til og med år 5. Regnskabsmaterialet for et forskudt regnskabsår 1. juli år juni år 1 skal opbevares til og med den 30. juni år 6. Detailhandelsvirksomheder kan dog nøjes med at opbevare kassestrimler og tilsvarende interne bilag vedrørende varesalgsregisteringer i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet, dvs. den dato, virksomhedens ledelse har underskrevet årsregnskabet. Anden lovgivning kan dog kræve opbevaring i længere tid, fx stiller skattemyndighederne i medfør af momsloven krav om opbevaring i 5 år, medmindre der er indhentet særskilt tilladelse til opbevaring i 1 år. I andre love kan der stilles krav om opbevaring af regnskabsmaterialet eller dele heraf i en længere periode end de 5 år, bogføringsloven foreskriver. Fx vil der ofte være behov for at gemme bilag vedrørende ejendomsinvesteringer i op til 10 år med henblik på at kunne opgøre momsreguleringsforpligtelsen ved et eventuelt salg af ejendommen. 5.4 Opbevaringsmåde Bogføringsloven stiller intet krav om, på hvilket medie regnskabsmaterialet skal opbevares. Regnskabsmaterialet skal blot altid opbevares på betryggende vis. Dette stiller naturligvis visse kvalitetskrav til såvel det fysiske opbevaringssted som til selve regnskabsmaterialet. Ek- 16

17 sempelvis er opbevaring i en fugtig kælder ikke hensigtsmæssig, ligesom bilag på lysfølsomt papir (termopapir) ikke er acceptabelt, da informationerne forsvinder. Virksomheden kan frit vælge at opbevare regnskabsmaterialet på papir, mikrofilm eller edb-medier i form af harddisk, tape, cd-rom mv. Beskrivelsen af regnskabsmaterialets opbevaring skal dog altid være i klarskrift (papir eller mikrofilm), jf. afsnit 3.5. Vælger virksomheden elektronisk opbevaring af regnskabsmaterialet, skal der i overensstemmelse med god bogføringsskik foretages visse interne kontrolforanstaltninger til sikring af, at alle oplysninger, der fremgår af det originale regnskabsmateriale, overføres til mediet, inden det originale materiale makuleres mediet kontrolleres for læsbarhed, fejl eller mangler, inden det originale materiale makuleres mediet opbevares på betryggende måde, således at læsbarheden sikres indtil udløbet af opbevaringsperioden, og der i fornødent omfang udarbejdes sikkerhedskopier, og at disse er anbragt således, at de ikke ødelægges, stjæles mv. sammen med det originale materiale Når virksomheden afskaffer eller ændrer det udstyr, der er nødvendigt for at kunne genskabe regnskabsmaterialet i sin oprindelige form, skal regnskabsmaterialet enten overføres til det nye system, overføres til andet elektronisk medie eller udskrives på papir. Proceduren skal sikre, at regnskabsmateriale fra tidligere anvendt system altid kan fremfindes. Ved elektronisk opbevaring skal virksomheden endvidere sikre, at regnskabsmaterialet inden for en rimelig frist og uden bearbejdning, beregning eller tilpasning kan udskrives i klarskrift i et læsbart format. Dette krav forhindrer ikke opbevaring af regnskabsmateriale i krypteret form eller brug af relationsdatabasesystem, når blot data fastlåses i den form, de har på registreringstidspunktet. Eksempelvis vil en genudskrivning af en fakturakopi med opdateret kundeadresse være tilladt, hvorimod mængde, beløb og rabat mv. skal være identiske med den oprindelige faktura Opbevaring i udlandet Regnskabsmateriale kan opbevares i Finland, Island, Norge eller Sverige, når virksomheden sørger for: at regnskabsmaterialet opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven, at regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes, og at eventuelle beskrivelser af benyttede systemer mv. og eventuelle nødvendige adgangskoder mv. opbevares i Danmark, således at offentlige myndigheder til enhver tid er i stand til at skaffe sig adgang til materialet, jf. afsnit 6. Opbevaring af regnskabsmateriale i det øvrige udland kan kun ske for indeværende og forrige måned og kun, når de lige nævnte betingelser om opbevaring og fremskaffelse er opfyldte. Opbevaring af regnskabsmateriale ud over indeværende og forrige måned eller dispensation for betingelserne kræver særskilt tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tilladelse gives kun i ganske særlige situationer. Interne og eksterne bilag for virksomhedens aktiviteter i udlandet kan opbevares i det pågældende udland i hele opbevaringsperioden, jf. afsnit 5.3. Øvrigt regnskabsmateriale kan opbevares i det pågældende udland for indeværende og de foregående tre måneder. De nævnte betingelser om opbevaring og fremskaffelse af regnskabsmateriale skal også her være opfyldte. 5.6 Opbevaring ved ledelsesskift og ophør Når et aktie- eller anpartsselskab mv. opløses, skal den senest faktisk fungerende ledelse (direktion og/ 17

18 eller bestyrelse) drage omsorg for, at regnskabsmaterialet fortsat opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven. Såfremt ledelsen i et aktie- eller anpartsselskab mv. fratræder, har den fratrædende ledelse ansvaret for opbevaring af regnskabsmaterialet frem til fratrædelsestidspunktet, ligesom denne skal videregive regnskabsmaterialet til den nye ledelse. Der stilles ingen krav om formen eller dokumentationen for overdragelsen, men det må anbefales, at denne er skriftlig. For så vidt angår enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, der enten sælges eller ophører, har indehaveren/interessenterne pligt til at opbevare regnskabsmaterialet for de frasolgte eller ophørte aktiviteter i overensstemmelse med bogføringsloven. Ved dødsfald vil enten skifteretten eller de privatskiftende arvinger overtage opbevaringspligten. 18

19 6. Offentlige myndigheders adgang til regnskabsmaterialet Bogføringsloven giver ikke de offentlige myndigheder en selvstændig ret til at få adgang til regnskabsmaterialet. Adgangsretten skal have hjemmel i anden lovgivning eller retskendelse, eksempelvis skatte- og afgiftslovene, og må kun udnyttes efter forvaltningslovens nærmere bestemmelser, herunder begrundelse, lovhenvisning etc. Virksomheden har pligt til vederlagsfrit og hurtigst muligt at hjælpe myndighederne. Virksomheden skal således stille alt, hvad der er nødvendigt til fremfinding og læsning af regnskabsmaterialet, til disposition, fx en terminal med on-line opkobling, dokumentation og bilag på mikrofilm og lignende. Eventuelle krypteringsnøgler og programmel samt særlige adgangskoder skal ligeledes stilles til myndighedernes disposition. Myndighederne har krav på at få udleveret det nødvendige regnskabsmateriale i klarskrift, dvs. på papir eller mikrofilm. Myndighederne og virksomheden kan imidlertid indgå en aftale om udlevering af regnskabsmaterialet i elektronisk kopi, men myndighederne kan ikke stille krav herom. Såfremt regnskabsmaterialet er i fremmed valuta eller på andre sprog end et af de skandinaviske sprog eller på engelsk, kan myndighederne stille krav om, henholdsvis at alle registreringer omregnes til danske kroner, og at regnskabsmaterialet oversættes til dansk. Sidstnævnte gælder dog ikke eksterne bilag. 19

20 7. Straffebestemmelser Virksomhedens ledelse (indehaveren eller et selskabs direktion og bestyrelse mv.) er ansvarlig for opfyldelse af bogføringsloven. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i aktie- og anpartsselskaber mv. vil som følge af disses status kunne ifalde ansvar på lige fod med den øvrige ledelse. Bestyrelsesmedlemmerne må dog forvente, at revisionen har gjort opmærksom på eventuelle overtrædelser i revisionspåtegningen og revisionsprotokollatet. Ansatte er ikke direkte ansvarlige efter bogføringsloven, men den, der fysisk står for bogføringen, er naturligvis ansvarlig for, at bogføringslovens regler overholdes, og at der bogføres i overensstemmelse med kontoplan og konteringsinstruks mv. hæfte eller fængsel indtil 1 år. For grov uagtsomhed er straffen bøde eller hæfte. I forlængelse heraf kan der blive tale om et erstatningsansvar, såfremt den urigtige bogføring medfører, at andre lider et tab, fx hvor långivere disponerer på grundlag af et misvisende regnskab. Dette er ikke reguleret i bogføringsloven, men følger af de almindelige erstatningsregler. Erstatningen vil udgøre det tab, der er lidt. Følgende forhold straffes med bøde: Overtrædelse af god bogføringsskik og derved sikring af, at alle transaktioner registreres, herunder transaktions- og kontrolspor, og at regnskabsmaterialet opbevares i henhold til kvalitetskravene Overtrædelse af reglerne om opbevaringssted Overtrædelse af opbevaringspligten ved ledelsesskift eller ophør Overtrædelse af pligten til at udarbejde systembeskrivelse Overtrædelse af pligten til at være de offentlige myndigheder behjælpelig Forældelsesfristen for strafansvar efter bogføringsloven er 5 år. Ved flere strafbare handlinger begynder fristen typisk at løbe fra tidspunktet for den sidste strafbare handling. Andre alvorligere overtrædelser med hensyn til bogføring og regnskabsaflæggelse, fx hvor overtrædelsen er et forsøg på at skjule økonomiske forbrydelser, straffes i henhold til straffeloven. Strafferammen for forsætlige handlinger er bøde, 20

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden FORORD Bogføringsloven opstiller et sæt generelle regler om bogføring for erhvervsdrivende virksomheder, omfattende bogføringskrav, beskrivelse af bogføringssystem,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 624. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bføringslov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

DATASIKRING OG E-DISCOVERY

DATASIKRING OG E-DISCOVERY DATASIKRING OG E-DISCOVERY Værktøjer til sikring og intelligent udsøgning af elektroniske informationer DATASIKRING Sikring af data er en klar forudsætning for valid udsøgning og analyse af økonomidata

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Beskrivelse af Økonomisystemet

Beskrivelse af Økonomisystemet Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. for større virksomheder... 35

Indholdsfortegnelse. for større virksomheder... 35 Forord......................................... 5 Indholdsfortegnelse................................ 7 Oversigt over benyttede forkortelser................... 21 Bekendtgørelse af bogføringslov......................

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Revisionsprotokollat

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere