Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem"

Transkript

1 Kontrakt om Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1 mellem Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K (Herefter Udenrigsministeriet) og [ ] (Herefter Leverandøren)

2 Indhold 1 BAGGRUND, FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR DEFINITIONER LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER GENERELT GARANTIER BEMANDING SAMARBEJDE OVERSIGT OVER UDFØRTE YDELSER LEVERANDØRENS VEDERLAG MV VEDERLAG Generelle vilkår Afregning pr. sag FAKTURERING OG BETALING AUDIT PRISREGULERING MISLIGHOLDELSE GENERELT MANGLER VED LEVERANDØRENS YDELSE FORSINKELSE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER GENERELT UDENRIGSMINISTERIETS MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER Afhjælpning Tilbageholdelse af vederlag Bod - generelt Bod ved manglende overholdelse af arbejdsklausul og CSR-krav Leverandørens erstatningspligt Ophævelse af Kontrakten Reklamation LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER Krav om rente Udenrigsministeriets erstatningspligt FORSIKRINGER FORCE MAJEURE ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER Kontrakt Selvforsikringsordning Side 2 af 18

3 10 SOLIDARISK HÆFTELSE OG FÆLLES BEFULDMÆGTIGET, NÅR LEVERANDØREN ER EN SAMMENSLUTNING AF VIRKSOMHEDER (F.EKS. ET KONSORTIUM) ÆNDRINGER ÆNDRINGER I FORSIKRINGSBETINGELSERNE ÆNDRINGER I KONTRAKTEN GENERELLE BESTEMMELSER MYNDIGHEDSKRAV OG SIKKERHEDSGODKENDELSE Ændringer i myndighedskrav Forpligtelser vedrørende arbejdsklausul og CSR mv TAVSHEDSPLIGT MV RETTIGHEDER OG OVERDRAGELSE Tredjemands rettigheder Overdragelse VARIGHED, OPSIGELSE MV LØBETID OPSIGELSE Annullation Uden virkning Lovstridigt tilbud BISTAND I FORBINDELSE MED OPHØR FORTOLKNING TVISTER KONFLIKTLØSNING LOVVALG OG VÆRNETING UNDERSKRIFTER Bilagsfortegnelse Kontrakt Selvforsikringsordning Side 3 af 18

4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 : Forsikringsbetingelser : Kravspecifikation : Leverandørens tilbud [UDFYLDES AF TILBUDSGIVER] : Prisbilag [UDFYLDES AF TILBUDSGIVER] : CSR-bilag : Spørgsmål og svar Kontrakt Selvforsikringsordning Side 4 af 18

5 1 BAGGRUND, FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR Efter afholdelse af et i EU-Tidende offentliggjort EU udbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S , har Parterne indgået denne Kontrakt om administration af Udenrigsministeriets selvforsikringsordning. Kontrakten fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser. Denne Kontrakts formål er at sikre Udenrigsministeriet kvantitative og kvalitative leverancer ud fra de krav, som fremgår af Kontrakten. Leverandøren skal som led heri sikre, at det leverede har en kvalitet, der svarer til det aftalte, dog mindst almindelig god kvalitet inden for branchen, ligesom de leverede Ydelser skal være egnede til formålet. Spørgsmål om indhold og kvalitet af Leverandørens Ydelser skal fortolkes i overensstemmelse med Kontraktens bestemmelser herom. Leverandøren er forpligtet til at levere de af Kontrakten omfattede Ydelser på de anførte vilkår. Leverandøren er således uberettiget til at nægte levering af de af Kontrakten omfattede Ydelser på de anførte vilkår. Leverandøren er endvidere forpligtet til at samarbejde med Udenrigsministeriet, dennes øvrige aftaleparter, og eventuelle tredjemænd med henblik på opfyldelse af denne Kontrakt. Ydelserne under denne Kontrakt består af administration af Udenrigsministeriets selvforsikringsordning. De nærmere krav til disse Ydelser er beskrevet i kravspecifikationen fra den gennemførte udbudsproces, der er bilagt nærværende aftale som Bilag 2, samt Leverandørens tilbud i Bilag 3. Leverandøren garanteres ikke nogen mindsteomsætning på Kontrakten i form af et minimumsaftag på Kontrakten. Kontraktsproget er dansk. 2 DEFINITIONER Ved Bilag forstås de til denne Kontrakt vedlagte bilag 1-6. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Part forstås Udenrigsministeriet eller Leverandøren. Ved Parterne forstås Udenrigsministeriet og Leverandøren. Ved Kontrakt forstås nærværende rammeaftale med Bilag og evt. senere ændringer og allonger. Ved Underleverandører forstås de eventuelle virksomheder, som bistår Leverandøren ved den faktiske udførelse af ydelser under Kontrakten. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 5 af 18

6 Ved Ydelser forstås alle de tjenesteydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til Kontrakten. 3 LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 3.1 Generelt Leverandøren skal levere de Ydelser, som er aftalt med Udenrigsministeriet, og som fremgår af nærværende Kontrakt, herunder i henhold til de tidsfrister, samt med den kvalitet, der fremgår af Bilag 2 og 3. Leverandøren skal i øvrigt overholde samtlige forpligtelser, der følger af Kontrakten. Det af Leverandøren anførte i Leverandørens tilbud kan ikke indebære, at opgaven bliver begrænset, eller at specifikationer og beskrivelser i Kravspecifikationen, jf. Bilag 2, eller i Kontrakten i øvrigt, ikke vil blive opfyldt. Ydelserne skal herudover præsteres under overholdelse af de til enhver tid gældende regler og branchestandarder på området. Udenrigsministeriet kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller på anden måde over for Udenrigsministeriet redegør for, at de leverede Ydelser opfylder de nævnte krav og beskrivelser, herunder lovkrav for udførelse af de leverede ydelser. 3.2 Garantier Leverandøren garanterer, at der stilles tilstrækkelige og - i relation til de tilknyttede Ydelser - kvalificerede medarbejdere til rådighed for udførelsen af de konkrete Ydelser, der skal leveres til Udenrigsministeriet. Leverandøren indestår for, at den til enhver tid gældende lovgivning for medarbejderne, herunder lovgivning om opholdstilladelse, ansættelsesbeviser og skat, er overholdt for samtlige medarbejdere beskæftiget med udførelse af Ydelser efter Kontrakten. Leverandøren indestår endvidere for, at alle Ydelser omfattet af Kontrakten i øvrigt opfylder alle relevante myndighedskrav og love, herunder regler til arbejdsmiljø, således som disse foreligger ved denne Kontrakts underskrivelse og senere. 3.3 Bemanding Leverandøren forpligter sig til at opretholde den til gennemførelse af Kontrakten fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere som minimum svarende til det, som Leverandøren har angivet i sit tilbud. Den af Leverandøren udpegede kontaktperson, jf. punkt 3.4, skal være dansktalende. Leverandørens øvrige medarbejdere skal kunne forstå og kommunikere på dansk på et niveau, der sikrer en kvalitets- og sikkerhedsmæssig forsvarlig varetagelse af ydelserne. Såfremt Udenrigsministeriet skønner, at samarbejdet mellem Udenrigsministeriet og Leverandøren ikke fungerer, eller kvaliteten af Leverandørens Ydelser ikke er som aftalt, og dette skyldes en bestemt medarbejder hos Leverandøren, har Udenrigsministeriet, efter skriftligt og begrundet påkrav, ret til at få den pågældende medarbejder udskiftet. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 6 af 18

7 Udenrigsministeriet kan evt. sideløbende gøre sine almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende. 3.4 Samarbejde Leverandøren har initiativpligten og ansvaret for, at alle Ydelser i henhold til Kontrakten behandles behørigt i overensstemmelse med denne Kontrakt. Udenrigsministeriet og Leverandøren skal loyalt understøtte og fremme opfyldelsen af Kontrakten ved bl.a. at udveksle viden og information i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for opfyldelse af Kontrakten, samt i det hele taget samarbejde konstruktivt. Leverandøren udpeger en kontaktperson, som skal varetage kontakten til Udenrigsministeriet, ligesom Udenrigsministeriet udpeger en kontaktperson, der skal varetage kontakten til Leverandøren. Som kontaktperson for Udenrigsministeriet er udpeget følgende person: Navn: Tlf.nr.: Som kontaktperson for Leverandøren er udpeget følgende person: Navn: [ ] Tlf.nr.: [ ] [ ] Kontaktpersonerne kan, hvor der ikke er angivet andet i denne Kontrakt, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra en Part, bindende disponere på vegne af Parterne. Parterne kan uden varsel udpege en ny kontaktperson ved skriftligt at meddele dette overfor den anden Part. Parterne forpligter til sig hver især at sikre, at kontaktpersonerne står til rådighed i nødvendigt omfang. Der skal hvert halve år afholdes statusmøder mellem Leverandøren og Udenrigsministeriet vedrørende Kontraktens udførelse. Leverandøren har initiativpligten og indkalder til disse møder. 3.5 Oversigt over udførte Ydelser Leverandøren skal føre regnskab over antal sager i forhold til hver enkelt kategori, jf. bilag 4, så Udenrigsministeriet til enhver tid på forespørgsel kan få oplyst, hvilket forbrug pr. kategori der har været forbundet med udførelsen af en konkret sag. Leverandøren skal hvert halve år sende Udenrigsministeriet en oversigt, hvoraf det fremgår antallet af sager og udgifter (honorar og refunderbare udgifter) i forhold til de enkelte sagskategorier, der er blevet udført i det forgangne halvår, og de afholdte skadesudgifter. I det omfang Udenrigsministeriet beder om, skal Leverandøren oplyse de forventede skadesudgifter, der fortsat udestår for sager. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 7 af 18

8 Oversigten skal kunne leveres elektronisk med henblik på bearbejdning i gængse elektroniske systemer. 4 LEVERANDØRENS VEDERLAG MV. 4.1 Vederlag Generelle vilkår Alle angivne priser i danske kroner (DKK). I priserne er inkluderet alle på tidspunktet for indgåelse af Kontrakten gældende afgifter bortset fra moms. De i Bilag 4 angivne priser, dækker alle de med ydelserne forbundne udgifter og omkostninger, herunder udgifter og omkostninger til levering, forsikringer, administration, uddannelse mv. Prisen dækker dog ikke de refunderbare udgifter som angivet i bilag Afregning pr. sag For udførelse af sager er Leverandøren berettiget til fast vederlag pr. sag, eventuelt med tillæg, som er aftalt mellem Parterne i overensstemmelse Bilag Fakturering og betaling Fakturering skal ske til Udenrigsministeriet under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Udenrigsministeriet udbetaler pr. halve år et forskudsbeløb til dækning af de refunderbare skadesomkostninger/-udgifter, jf. Bilag 4. Dette beløb udgør DKK 5 mio. Til sikkerhed herfor skal Leverandøren stille en uigenkaldelig og ubetinget anfordringsgaranti som anført i Bilag 2. Leverandøren indsender pr. halve år en opgørelse af afholdte refunderbare kadesomkostninger/-udgifter. Første gang pr Leverandøren fakturerer for honoraret efter samme interval. Fakturaer skal fremsendes på dansk og som udgangspunkt indeholde følgende oplysninger, medmindre andet aftales konkret med Udenrigsministeriets kontaktperson, jf. punkt 3.4: Navn og adresse på kontaktperson hos Udenrigsministeriet, jf. punkt 3.4. Leverede Ydelser, herunder antal sager og pris pr. kategori, og udbetalte skadesomkostninger. Udspecificeret fakturabeløb i DKK. Udenrigsministeriets EAN-nummer: / Fakturanr., -dato, -forfaldsdato, betalingsbetingelser. De elektroniske fakturaer skal sendes til EAN-nr eller Leverandøren kan ikke som følge af den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 8 af 18

9 4.3 Audit Udenrigsministeriet har ret til at lade tredjemand gennemføre audit på Leverandørens skadesudbetalinger og sagsregnskab. Udenrigsministeriet varsler Leverandøren herom med minimum 14 dage. Udenrigsministeriet afholder samtlige omkostninger til tredjemand (auditor). Leverandøren er forpligtet til uden særskilt vederlag at yde auditor den bistand, der er nødvendig til gennemførelsen af audit, herunder oplysninger, dokumentation m.v. 4.4 Prisregulering Leverandørens priser, jf. Bilag 4, indeksreguleres hvert år pr. 1. januar ud fra udviklingen i procentpoint i nettoprisindekset pr. 1. januar i reguleringsåret set i forhold til nettoprisindekset 1. januar, året forinden, dog maksimalt med 2 %. Første regulering foretages 1. januar Regulering kan kun ske fremadrettet og ikke før anmodning er modtaget og godkendt af kontaktpersonen i Udenrigsministeriet, jf. punkt MISLIGHOLDELSE 5.1 Generelt Såfremt en Part misligholder Kontrakten, påhviler det Parten straks skriftligt at give den anden Part meddelelse herom med oplysning om årsagen til misligholdelsen samt med angivelse af, hvornår årsagen til misligholdelsen kan forventes at ophøre. Det påhviler den misligholdende Part at afværge eller, hvis dette ikke er muligt, at mindske følgerne af misligholdelsen mest muligt. 5.2 Mangler ved Leverandørens ydelse Der foreligger en mangel, hvis Ydelserne ikke opfylder kravene og/eller garantierne i Kontrakten, hvis Ydelsen ikke er leveret i overensstemmelse med gældende regler og branchestandarder på området, samt hvis ydelserne ikke i øvrigt svarer til det, som Udenrigsministeriet med føje kan forvente. Såfremt der gentagne gange har været mangler af ikke bagatelagtig karakter ved leverede Ydelser, skal Leverandøren på Udenrigsministeriets anmodning udarbejde en redegørelse til Udenrigsministeriet med en beskrivelse af karakteren og omfanget af konstaterede mangler samt en beskrivelse af, hvilke tiltag Leverandøren vil foretage for at undgå lignende mangler fremover. Redegørelsen skal være Udenrigsministeriet i hænde senest 14 Dage efter Udenrigsministeriets anmodning om redegørelsen. 5.3 Forsinkelse Der foreligger forsinkelse, såfremt en Ydelse ikke leveres inden for den aftalte frist, og dette ikke skyldes forhold, der kan henregnes til force majeure, jf. punkt 8. Det påhviler Leverandøren at give skriftlig og begrundet meddelelse straks, når Leverandøren må forudse, at der vil indtræde risiko for forsinkelse. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 9 af 18

10 Leverandøren er i sådanne tilfælde forpligtet til at påtage sig en ekstraordinær indsats for at indhente en sådan forsinkelse. 6 MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER 6.1 Generelt Hvor andet ikke følger udtrykkeligt af bestemmelserne i nærværende Kontrakt, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en Parts misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag. 6.2 Udenrigsministeriets misligholdelsesbeføjelser Afhjælpning Såfremt der konstateres mangler ved Leverandørens Ydelser, er Udenrigsministeriet berettiget til at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Udenrigsministeriet fastsat passende kort frist Tilbageholdelse af vederlag Såfremt en Ydelse er behæftet med mangler og/eller er forsinket, er Udenrigsministeriet berettiget til at tilbageholde betaling af vederlag. Udenrigsministeriets tilbageholdelse kan ske, indtil behørig levering er sket Bod - generelt Leverandørens pligt til at betale bod er i alle tilfælde uafhængig af, om Udenrigsministeriet kan udvise et tab. Udenrigsministeriet er berettiget til umiddelbart at modregne boden i enhver betaling, som Udenrigsministeriet skal erlægge til Leverandøren Bod ved manglende overholdelse af arbejdsklausul og CSR-krav Såfremt de i Bilag 5 fastsatte krav til arbejdsforhold med videre ikke overholdes, betaler Leverandøren bod i overensstemmelse med det i Bilag 5 anførte Leverandørens erstatningspligt Leverandøren er erstatningspligtig over for Udenrigsministeriet efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens samlede erstatningsansvar over for Udenrigsministeriet i forbindelse med denne Kontrakt, ud over betalt bod i henhold til punkt , kan maksimalt udgøre DKK pr. forsikringsår. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, Udenrigsministeriet dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos Leverandøren. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 10 af 18

11 6.2.6 Ophævelse af Kontrakten Udenrigsministeriet kan med virkning for fremtiden straks ophæve Kontrakten, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af Kontrakten. Ved ophævelse af Kontrakten ophæves samtidigt alle igangværende sager, medmindre Udenrigsministeriet beslutter, at sagerne skal færdiggøres, uanset at Kontrakten er ophævet. I så fald skal Kontrakten fortsat gælde for sådanne sager, indtil disse er afsluttet. Følgende ikke udtømmende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Udenrigsministeriet til at ophæve Kontrakten: Såfremt der gentagne gange konstateres væsentlige mangler ved leverede Ydelser. Ved gentagne forsinkelser og/eller udeblevne levering af Ydelser og sådan forsinkelse fortsat konstateres ved efterfølgende leveringer efter Udenrigsministeriets skriftlige påbud om rettidig levering. Såfremt der gentagne gange konstateres tilfælde af den samme type misligholdelse, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, men betragtet samlet set udgør en væsentlig misligholdelse, og såfremt Leverandøren ikke retter op herpå efter modtagelse af skriftligt påbud herom fra Udenrigsministeriet. Leverandørens konkurs, såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare, i det omfang konkursloven gør dette muligt. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. Såfremt Leverandøren ikke straks efter Udenrigsministeriets fremsættelse af påkrav herom afhjælper en mangel og/eller fuldt ud genopretter den skade, som er forvoldt ved opfyldelsen af Kontrakten, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning, jf. punkt 2.8 i Bilag 5, som følge af, at Leverandøren har leveret i strid med grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, jf. punkt og Bilag 5. Såfremt Leverandøren får en endelig retskraftig dom for korruption i kontraktperioden, jf. Bilag 5, punkt 2.5 og punkt 2.8. Såfremt Leverandøren eller eventuelle Underleverandører groft og/eller gentagne gange tilsidesætter arbejdsklausulen, jf. punkt og Bilag 5. Såfremt Leverandøren og dennes personale, eller eventuelle Underleverandører og disses personale, ikke overholder deres tavshedspligt, jf. punkt Reklamation Parterne forpligter sig til at foretage skriftlig reklamation i forbindelse med opståede fejl, mangler eller forsinkelser. Reklamation skal ske uden ugrundet ophold efter konstatering af fejl, mangler eller forsinkelser. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 11 af 18

12 6.3 Leverandørens misligholdelsesbeføjelser Krav om rente Såfremt Udenrigsministeriet misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende Kontrakt, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler Udenrigsministeriets erstatningspligt Udenrigsministeriets samlede erstatningsansvar over for Leverandøren kan maksimalt udgøre DKK Foranstående begrænsning gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos Udenrigsministeriet. 7 FORSIKRINGER Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens erstatningsansvar inklusiv professionelt ansvar ifølge denne Kontrakt, og i øvrigt tegne lovpligtige forsikringer. Ved sin underskrift på Kontrakten garanterer Leverandøren, at sådanne forsikringer er tegnet og i kraft. Ansvarsforsikringen inkl. professionelt ansvar skal have en minimumsdækning på DKK pr. skade og DKK pr. forsikringsår. Leverandøren skal på Udenrigsministeriets anmodning dokumentere, at de krævede forsikringer er tegnet. Er Leverandøren en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), eller anvender Leverandøren Underleverandører, skal Leverandøren bære et ansvar for samtlige deltagende virksomheder, som om disse udgjorde én juridisk enhed. 8 FORCE MAJEURE Hverken Leverandøren eller Udenrigsministeriet skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlig over for den anden Part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parterne ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, som f.eks. generalstrejke, lockout og naturkatastrofer. Forhold hos Leverandøren, som denne ved et sædvanligt og rimeligt beredskab kunne have undgået, er ikke at betragte som force majeure, herunder f.eks. ved sygdom og intern strejke. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal Dage, som force majeure-situationen varer. Såfremt en force majeure-begivenhed hindrer Leverandøren i at levere sine ydelser, bortfalder de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende, uden at Leverandøren har krav på renter. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part uden ugrundet ophold, efter at force majeure er indtrådt. Der skal samtidig gives en orientering om den forventede varighed af force majeure-situationen. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 12 af 18

13 9 ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER Anvendelse af Underleverandør forudsætter, at Underleverandøren opfylder de samme krav til opgavens udførelse som Leverandøren. Det er en betingelse for anvendelse af Underleverandører, at Leverandøren indestår for, at disse kan overholde Kontraktens krav til udførelse af opgaven. Leverandørens anvendelse af Underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i denne Kontrakt. Leverandøren hæfter for Underleverandørens ydelser efter denne Kontrakt på ganske samme måde som for sine egne forhold. Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten i den udstrækning, at anvendelse eller udskiftning ikke strider imod de til enhver tid gældende udbudsregler. Leverandøren straks orientere Udenrigsministeriet ved udskiftningen af Underleverandører. 10 SOLIDARISK HÆFTELSE OG FÆLLES BEFULD- MÆGTIGET, NÅR LEVERANDØREN ER EN SAMMEN- SLUTNING AF VIRKSOMHEDER (F.EKS. ET KONSORTIUM) Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), hæfter de i sammenslutningen deltagende virksomheder solidarisk for opfyldelsen af Kontrakten. Leverandøren har udpeget navn på fælles befuldmægtigede indsættes i forbindelse med kontraktindgåelse som fælles befuldmægtiget for de i sammenslutningen deltagende virksomheder. Den fælles befuldmægtigede er bemyndiget til at træffe beslutninger på vegne af de deltagende virksomheder om ethvert forhold i relation til Kontrakten, og Udenrigsministeriet er berettiget til at rette henvendelse til den fælles befuldmægtigede herom. 11 ÆNDRINGER 11.1 Ændringer i forsikringsbetingelserne Udenrigsministeriet kan på ethvert tidspunkt foretage ændringer i Udenrigsministeriets interne forsikringsbetingelser i Bilag 1. Såfremt de af Udenrigsministeriet krævede ændringer medfører forøgelse af Leverandørens vederlag eller udskydelse af leveringsfristen, skal Leverandøren meddele Udenrigsministeriet dette, forinden ændringen iværksættes. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 13 af 18

14 11.2 Ændringer i Kontrakten Ændringer kan kun foretages i det omfang dette er foreneligt med udbudsretlige regler, herunder udbudsloven Såfremt de af Udenrigsministeriet krævede ændringer medfører forøgelse af Leverandørens vederlag eller udskydelse af leveringsfristen, skal Leverandøren meddele Udenrigsministeriet dette, forinden ændringen iværksættes. Ændringer af Kontrakten skal dokumenteres ved tilføjelse af en allonge. 12 GENERELLE BESTEMMELSER 12.1 Myndighedskrav og sikkerhedsgodkendelse Ændringer i myndighedskrav Såfremt der sker ændringer i relevante myndighedskrav eller love, der medfører en uundgåelig forøgelse af omkostningerne forbundet med Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser efter denne Kontrakt, reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. Leverandøren har bevisbyrden for, at en ændring i relevante myndighedskrav eller love har medført en uundgåelig forøgelse af omkostningerne forbundet med Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser efter denne Kontrakt Forpligtelser vedrørende arbejdsklausul og CSR mv. Leverandøren skal levere Ydelserne i overensstemmelse med de af Udenrigsministeriet formulerede krav til arbejdsklausul og CSR, jf. Bilag Tavshedspligt mv. Leverandøren og dennes personale, samt eventuelle Underleverandører og disses personale, skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Udenrigsministeriets og andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne Kontrakt. Den ubetingede tavshedspligt omfatter dog ikke oplysninger som Leverandøren, dennes personale og evt. underleverandører modtager med henblik på at opfylde formålet med nærværende kontrakt. Leverandøren må ikke uden Udenrigsministeriets forudgående skriftlige samtykke bruge Udenrigsministeriet som reference. Dog er Leverandøren berettiget til at medtage Udenrigsministeriet på en simpel referenceliste. Leverandøren må ikke uden Udenrigsministeriets forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne Kontrakt eller offentliggøre noget om Kontraktens indhold. For Udenrigsministeriet gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Leverandøren og dennes personale, samt eventuelle Underleverandører og disses personale, er omfattet af straffelovens bestemmelser om tavshedspligt, jf. straffelovens 152 a. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 14 af 18

15 12.3 Rettigheder og Overdragelse Tredjemands rettigheder Leverandøren garanterer, at Leverandørens Ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Udenrigsministeriet kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation eller på anden måde over for Udenrigsministeriet redegør for oprindelsen af Ydelser omfattet af Kontrakten. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren forpligtet til for egen regning at skaffe Udenrigsministeriet retten til fortsat at udnytte Leverandørens Ydelser som anført i denne Kontrakt eller at bringe krænkelsen til ophør, således at Leverandøren opfylder kravene efter denne Kontrakt. Hvis tredjemand rejser erstatningskrav mod Udenrigsministeriet som følge af forhold, der skyldes Leverandørens fejl, eller forhold, som Leverandøren efter Kontrakten bærer ansvaret for, skal Leverandøren friholde Udenrigsministeriet for sådanne krav og alle i den forbindelse afholdte udgifter, herunder advokatomkostninger, jf. dog maksimalbeløbet i punkt og punkt 8. Parterne skal straks efter kendskab om et erstatningskrav fra tredjemand gensidigt orientere hinanden, samt samarbejde loyalt om håndtering af sagen Overdragelse Udenrigsministeriet har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt helt eller delvist til en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren kan ikke uden Udenrigsministeriets forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge denne Kontrakt til tredjemand. 13 VARIGHED, OPSIGELSE MV Løbetid Denne Kontrakt træder i kraft den 1. september 2017 og udløber uden varsel den 31. august 2021, medmindre den inden udløb er blevet forlænget. Kontrakten kan forlænges af Udenrigsministeriet ved 3 måneders forudgående skriftligt varsel herom til Leverandøren som følger: Forlængelse med 1 år pr. 1. september 2021, hvorefter den udløber uden varsel den 31. august 2022, medmindre den forinden er blevet forlænget. Forlængelse med 1 år pr. 1. september 2022, hvorefter den udløber uden varsel den 31. august Ydelser der er indgået til Leverandøren inden Kontraktens ophør, skal dog desuagtet opfyldes af Leverandøren under overholdelse af Kontraktens bestemmelser, også efter Kontraktens ophør. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 15 af 18

16 13.2 Opsigelse Kontrakten kan ikke opsiges af Leverandøren. Kontrakten kan ved Udenrigsministeriets skriftlige meddelelse herom til Leverandøren opsiges med et varsel på 6 måneder til udgangen af en måned, dog kan Kontrakten tidligst ophøre ét år efter Kontraktens ikrafttræden. Udenrigsministeriet kan på hvilket som helst tidspunkt, under forudsætning af tilladelse fra Finansministeriet, tegne forsikringer inden for de områder Kontrakten dækker, f.eks. lokale sundhedsforsikringer, med den følge, at Leverandørens opgave, inden for det pågældende område forsikringen dækker, bortfalder. Udenrigsministeriets skal skriftligt meddele Leverandøren om bortfald af en opgave med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Igangværende sager kan ved Udenrigsministeriets skriftlige meddelelse herom til Leverandøren stoppes med et varsel på 1 Arbejdsdag. I det omfang Leverandøren på opsigelsestidspunktet har leveret en del af den pågældende ydelse uden mangler, er Leverandøren berettiget til en forholdsmæssig betaling Annullation Udenrigsministeriet kan desuden opsige Kontrakten med én måneds varsel, såfremt Udenrigsministeriets beslutning om at tildele Kontrakten til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. I tilfælde af Udenrigsministeriets opsigelse som følge af en annullation af beslutningen om at tildele Kontrakten til Leverandøren, skal Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse, som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at Udenrigsministeriets eventuelle erstatningsansvar ikke omfatter indirekte tab. Endvidere skal Kontraktens bestemmelse ovenfor, om opsigelsesadgang i forhold til eventuel udmåling af erstatning, tages i betragtning ved opgørelsen af Leverandørens eventuelle tab. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for aftalens indgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Udenrigsministeriets beslutning om at tildele Kontrakten til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene, kan Leverandøren ikke over for Udenrigsministeriet rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse i den forbindelse Uden virkning I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. kan Klagenævnet for Udbud og domstolene i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået aftale for uden virkning, og påbyde den kontraherende myndighed at bringe aftalen til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist. Udenrigsministeriet er berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt eller delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Udenrigsministeriet berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Kontrakt Selvforsikringsordning Side 16 af 18

17 Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at Kontrakten erklæres for uden virkning, eller at Udenrigsministeriet påbydes at bringe Kontrakten til ophør, herunder eksempelvis for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Udenrigsministeriet har videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har parterne aftalt, at Udenrigsministeriets eventuelle erstatningsansvar ikke omfatter indirekte tab. Endvidere skal Kontraktens bestemmelse ovenfor om opsigelsesadgang i forhold til eventuel udmåling af erstatning tages i betragtning ved opgørelsen af Leverandørens eventuelle tab. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for aftalens indgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Kontrakten erklæres for uden virkning, eller at Udenrigsministeriet påbydes at bringe Kontrakten til ophør, kan Leverandøren ikke over for Udenrigsministeriet rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse i den forbindelse, herunder eksempelvis for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Udenrigsministeriet har videreført i opsigelsen Lovstridigt tilbud Udenrigsministeriet kan endvidere opsige Kontrakten med én måneds varsel, såfremt det ved endelig afgørelse eller dom konstateres, at Leverandøren har fået tildelt Kontrakten ved afgivelse af et tilbud, hvis indhold strider mod lovgivningen, forudsat at det lovstridige indhold har haft betydning for tildelingen af Kontrakten Bistand i forbindelse med ophør Leverandøren er i forbindelse med Kontraktens ophør - uanset ophørsgrunden - forpligtet til vederlagsfrit og i et rimeligt omfang at bistå Udenrigsministeriet i relation til tilvejebringelse af det fornødne grundlag for gennemførelse af fornyet udbud af de Ydelser, som Kontrakten omfatter. Leverandøren er desuden forpligtet til, som en overgangsordning i en begrænset periode, at levere de af Kontrakten omfattede Ydelser til de aftalte priser, jf. punkt 5.1, ud over Kontraktens løbetid, indtil ny Kontrakt er indfaset. 14 FORTOLKNING De til denne Kontrakt hørende Bilag anses for en integreret del af Kontrakten. Henvisning til denne Kontrakt eller til en bestemmelse deri omfatter også de til Kontrakten hørende Bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem Kontraktens ordlyd og ordlyden af Kontraktens Bilag, har selve Kontrakten forrang frem for Bilagene. Kontrakt Selvforsikringsordning Side 17 af 18

18 15 TVISTER 15.1 Konfliktløsning Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med nærværende Kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i Parternes organisationer. Såfremt det ovenfor beskrevne ikke har ført til enighed, er hver af Aftaleparterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved de almindelige domstole, jf. nedenfor, under punkt Lovvalg og værneting Kontrakten er undergivet dansk ret. Retssag, der måtte opstå som følge af Kontrakten, skal altid anlægges ved Københavns Byret. Denne værnetingsbestemmelse er gældende uanset retsplejelovens almindelige værnetingsbestemmelser. 16 UNDERSKRIFTER Kontrakten underskrives i to originale eksemplarer. Dato 20[xx] Dato 20[xx] For Udenrigsministeriet For Leverandøren Kontrakt Selvforsikringsordning Side 18 af 18

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17 Indhold 1. Aftalens parter... 5 2. Baggrund og formål... 5 3. Definitioner... 5 4. Rammeaftalens rækkevidde... 6 5. Opgaven...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) Rammeaftale om Trykning, pakning og distribution af Min grundlov mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) og [ ] [ ] [ ] CVR.nr. [ ] (herefter benævnt Leverandøren

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller.

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller. Rammeaftale om økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: 5798000432864 (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak mellem [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr.

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere