ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772"

Transkript

1 ISSN 9777 ÅRSBERETNING 998 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side 4 Topografi... 5 Folketallet, levendefødte og døde... 6 Fødselsstatistik... 7 Levendefødte... 7 Fødselsoverskud... 7 Dødfødte... 7 Dødfødselshyppighed... 7 Fødte udenfor ægteskab... 8 Sygehusfødsler... 8 Dødfødselshyppigheden Døde pr. lev.f. i. leveuge Perinatal dødelighed Spædbørnsdødelighed Abortindgreb... Sterilisationer Dødelighed... 7 Antal døde... 7 Spædbørnsdødelighed... 7 Forventet middellevetid Dødsårsager... 9 Retslægelige ligsyn... Dødsfald ved ulykkestilfælde... Færdselsulykker... Brug af sikkerhedssele... Nedstyrtning og fald... Forgiftning... Forfrysning... Selvmord... Drab... Ligsynslov m.v.... Udeladte retslægelige ligsyn... Anmeldelsespligtige sygdomme, epidemier m.v... 4 Syfilis... 4 Gonoré... 4 Chlamydia... 4 Meningococsygdom... 4 Hepatitis... 4 AIDS HIVtest Pertussis... 6 Ornithosis ("Nátasjúkan")... 6 Botulisme... 6 Levnedsmiddel og vandbårne sygdomme... 6 Infectiones cutis neonatorum... 7 Tuberkulose... 7 Vaccinationer mod gul feber... 7

3 Kirkegårde... 8 Institutioner for mindre børn... 8 Medicinalpersonale... 8 Sygehuslæger... 9 Kommunelæger... 9 Sundheds og hjemmesygeplejeordningen... 9 Tandlæger... 9 Jordemødre... Apotekervæsenet... Ikke indregistreret medicin... Særtilskud til medicin... Registreringsnævnet... Kvaksalveri og ulovlig medikamenthandel.. Klager over autoriseret sundhedspersonale... Sundhedsoplysning... Helbredsbedømmelser... Retslig virksomhed... Medicolegale ligsyn... Kørekortssager... Tvangsindlæggelser... Sager vedr. avlingstidspunkt... Ligpas... Undersøgelser af politiaspiranter... Seksuel kriminalitet... Resumé... 4 Summary... 5 Bilag I (Befolkningens bevægelser 998)... 6

4 LANDSLÆGEEMBEDET Landslægeembedet er en statslig institution under Sundhedsministeriet og hører i faglig henseende under Sundhedsstyrelsen. Anordning om ikrafttræden af den danske lov om embedslægeinstitutioner m.v. af 5. juni 97 er nu gældende for Færøerne. Ifølge anordningen benævnes den stedlige embedslæge Landslægen på Færøerne. Til embedet er der udover landslægen knyttet to deltidsansatte ikkelægelige assistenter (sekretærer), og disse har en ugentlig arbejdstid på tilsammen 8 timer. Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold. Landslægeembedet fører på sundhedsstyrelsens vegne tilsyn med den virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, jordemødre, apotekere, m. fl.). Landslægen yder bistand til rets og politimyndighederne i retsmedicinske og lignende sager. Dette er den nuværende landslæges. årsberetning. Landslægen er som følge af paragraf 9 i Anordning for Færøerne om forsikring mod følger af ulykkestilfælde nr. 89 af medlem af Færøernes Ulykkesforsikringsråd. De øvrige medlemmer er sorenskriveren og tre medlemmer, valgt af lagtinget. Rådet træffer afgørelser om tilkendelse af invalidepension jævnfør lov for Færøerne om invalidepension. Endvidere træffer rådet afgørelser i henhold til ulykkesforsikringsanordningen. I 998 afholdt Færøernes Ulykkesforsikringsråd 4 møder, ved hvilke der blev behandlet.8 sager (mod.79 i 997), heraf 77 sager vedrørende invalideforsikringslovgivningen,.68 vedrørende ulykkesforsikringsordningen og 7 sager vedrørende andre, især generelle spørgsmål. Herudover er landslægen bl.a. medlem af Færøernes sterilisationsnævn, Færøernes nævn for børneforsorg, Færøernes karantænekommission, det permanente medicintilskudsudvalg på Færøerne, registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter på Færøerne og deltager jævnligt i de årlige Nordiske Medicinaldirektørmøder. Landslægen var medlem af redaktionskomiteen for Helsestatistik for de nordiske lande (NOMESKO) og finder det vigtigt for det færøske sundhedsvæsen, at det gode samarbejde,

5 4 der de seneste 8 år efter flere års bestræbelser fra landslægeembedets side er blevet etableret med NOMESKO, ikke går tabt, men tværtimod styrkes, ligesom han overfor de færøske myndigheder har anbefalet, at et lignende samarbejde bliver etableret med NOSOSKO (Nordisk Socialstatistisk Komite). Disse to komiteer er for tiden efter embedets mening de eneste fora, Færøerne på en nem og naturlig måde kan samarbejde med i udarbejdelse af statistikker, der viser, hvorledes vi her på øerne er stillet sammenholdt med de øvrige nordiske lande i sundhedsmæssig og social henseende. Sådanne statistikker vil utvivlsomt blive et afgørende fundament under al fremtidig planlægning af social og sundhedsvæsenet. Den. juni 995 trådte lov nr. 6 af 7. maj 995 om sundhedsvæsenet på Færøerne i kraft. Efter denne lov fastsætter Færøernes hjemmestyre regler om sundhedsvæsenets opgaver, ydelser og administration. Landslægeembedet har i 998 fået forelagt 9 sager, hvor Færøernes Landsstyre har anmodet om udtalelser bl.a. vedr. nye love, cirkulærer m.v. med henblik på ikrafttræden for Færøerne. Landslægen har i 998 deltaget i bl. a. følgende møder, symposier m.v. udenfor Færøerne: Møde mellem administrerende embedslæger og Sundhedsstyrelsen, København 6. marts 998. Fagligt kontaktforum i Sundhedsstyrelsen vedr. tilsyn, København 8. juni 998. Nordisk Medicinaldirektørmøde, Reykjavík, 9.. august 998. Konferencen "Er HIV og AIDS stadig et problem i Danmark?", Domus Medica, København 4. september 998. Møde i fagligt kontaktudvalg om miljømedicin, Blommelyst kro, 9.. september 998. Møde mellem administrerende embedslæger og Sundhedsstyrelsen, København. oktober og 8. december 998. o o

6 5 TOPOGRAFI Færøerne landslægeembedets arbejdsområde består af 8 øer samt et større antal holme, strandpiller og skær. Det samlede areal er 99 km². Den største ø er Streymoy på 74 km². Øgruppen ligger i Nordatlanten mellem 6 4' og 6 6' nordlig bredde. Vestligste og østligste punkter ligger på henholdsvis 7 4' og 6 5' vestlig længde. Øerne er af vulkansk oprindelse og opbygget af plateaubasalter. Alderen af den vulkanske virksomhed ansættes til ældre tertiær, 56 millioner år. Øernes geologiske opbygning er enkel med vekslende lag af basalt (lava) og tuf (vulkansk aske). Efter at den vulkanske virksomhed var ophørt, satte de nedbrydende kræfter ind. Udsat for angreb af is Færøerne har haft deres egen lokale nedisning, luft, vind, regn og havets brænding fremkom de nuværende landskabsformer med karakteristiske fjorde, dale, fjelde, indsøer og stejle forbjerge. Den gennemsnitlige højde er m, og det højeste fjeld, Slættaratindur, er 88 m. Den totale kystlængde er km, og det er otte gange så langt som den teoretisk korteste, hvilket giver tydeligt indtryk af arealets stærke opdeling. Beliggenheden i Nordatlanten er isoleret, idet der er km til det nærmeste beboede område, Shetlandsøerne. Til Island er afstanden 45 km og til Norge 675 km, medens sejldistancen til København er ca. 5 km. Øernes placering betinger et klima af udpræget oceanisk natur med ringe forskel på koldeste og varmeste måned, godt 7 grader. På Færøerne er den længste dag 9½ og den korteste 5 timer.

7 6 Folketallet, levendefødte og døde Vedrørende folketallet ved årets begyndelse og afslutning m.v. for året 998 henvises til Bilag I. Folketallet pr Efter præsternes månedsberetninger var antallet af Levendefødte 64 Døde 6 Dødsfaldenes fordeling på årets måneder: (efter præsternes indberetning) januar 5 februar 6 marts april maj juni 9 juli 9 august 9 september 6 oktober november 44 december 8 Hele året 6

8 7 FØDSELSSTATISTIK Fødselsoverskuddet i 998 (levendefødte minus døde) var 79. Bevægelsen af dette tal har i de senere år været følgende: Efter fødselsanmeldelserne og sognepræsternes indberetning fødtes der i 998 på hele Færøerne 64 levende børn. Antallet af levendefødte børn har i de senere år været som følger: : gennemsnitlig pr. år : : : : : : 88 Antallet af dødfødte i 998 var 4 (to drenge og to piger). Med tallene 64 levendefødte og 4 dødfødte fås en dødsfødselshyppighed på 6, o/oo. Dødsfødselshyppigheden har gennem de senere år været: 998 6, o/oo 997, , 995 9, 994 4,5 99,6 99, 99 5,8 99, 989 5,4

9 8 Dødsårsagen for de fire dødfødte i 998 var jvf. dødsattesterne: navlesnor om halsen (), for tidlig løsning af moderkage () og sygdom i moderkage (). De skematiske uddrag af fødselsanmeldelserne viser, at jordemødrene i 998 betjente 69 fødende kvinder, der fødte 645 børn, hvoraf 64 var levendefødte og 4 dødfødte. 8 børn, dvs. 5,8%, er fødte uden for ægteskab i 998. Tallene for børn fødte uden for ægteskab har gennem de senere år været som følger: 998 5,8 % , , , ,6 99 4, 99 4, ,5 99 4, ,5 64, dvs. 99,7 % af samtlige fødsler har fundet sted på sygehuse i 998. Tallene gennem de senere år har i øvrigt været følgende: ,7 % , ,6 995, , , , , , ,5

10 Man har bl. a. med Yearbook of Nordic Statistics (NOMESCO) som udgangspunkt fremstillet følgende tabeller, hvor dødfødselshyppighed, døde pr.. levendefødte i første leveuge, perinatal dødelighed og spædbørnsdødelighed i perioden sammenlignes med de tilsvarende tal i de øvrige nordiske lande: 9 Dødfødselhyppigheden i de nordiske lande (pr. fødte). 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne,9 7,5,9 4,5 4,,5 6, Danmark 5,6 4,9 4,8 4,6 4,8 Grønland 7,4 6,4 9, 4, Island 5,6,8,,7,7 Norge 7, 5,8 4,7 4, 4,5 Sverige 4,9,9,8,4,5 Finland 4,8,9,,9,9 Åland 7,4 4,,,7,7 Døde pr. levendefødte på Færøerne i den første leveuge. 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne 5,5 5,9 6,7 6,,4, Danmark 5,,8,8,, Grønland,7 5,5,7 7,9 Island 4,5,,7,5,8 Norge 4,9,8,,7, Sverige 4,7,6,,4,8 Finland 5,,5,5,7, Åland 4,,9, Perinatal dødelighed (dødfødte plus døde i første leveuge) i de nordiske lande pr. fødsler. 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne 6,4,,6,6 5,8 4,4 6, Danmark,6 8,6 8,6 7, 8, Grønland 8,,8,8,9 Island, 6,8 6,8 5, 7,8 Norge, 9,5 7,9 7, 6,5 Sverige 9,7 7,5 6,9 5,8 5, Finland 9,9 7,5 6,4 5,7 5,7 Åland,8 9, 5, 4,9

11 Spædbørnsdødelighed i de nordiske lande (døde pr. levendefødte under år). 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne 9,7 9, 9, 6,,9 4,4 Danmark 9, 7,9 7,9 5, 5,6 Grønland 7,8,7 9,7 8,5 Island 8, 6, 6, 4,8,7 Norge 9, 8, 7,8 5, 4, Sverige 7,7 6,8 5,9 5, 4, Finland 8,4 6, 5,9 4,8 4, Åland 8,9 8,6 4,4,7 Vedrørende dødsfødsler og spædbørnsdødelighed på Færøerne 96 9 henvises iøvrigt til Bilag VI, side 567 i landslægens årsberetning for 9899, hvor der findes uddrag af foredrag over emnet holdt ved en konference i Island 99. ABORTINDGREB På Færøerne er anordning nr. 8 af. juni 959 om ikrafttræden på Færøerne af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab v.m. stadig gældende. Ifølge denne anordning kan bestemmelse om svangerskabsafbrydelse træffes af en sygehuslæge ansat på et af de færøske sygehuse, dersom afbrydelsen er nødvendig for at afværge alvorlig fare for kvindens liv eller helbred og såfremt tilfældet er begrundet i sygdom, og dette er konstateret på et af de i loven omhandlede sygehuse. Dersom en kvinde i andre tilfælde ønsker sit svangerskab afbrudt, må afgørelsen herom træffes efter samråd mellem den autoriserede læge, der foretager indgrebet, og en anden autoriseret læge. Svangerskabsafbrydelse må kun ske på sygehuse. Ifølge oplysninger fra sygehusene blev der på Landssjúkrahúsið's kirurgiske afdeling i 998 fremkaldt 8 aborter på lægelig eller anden legal indikation og på Klaksvíkar sjúkrahús ingen. Det er ikke lykkedes at fremskaffe oplysninger om antal fremkaldte aborter fra Suðuroyar Sjúkrahús.

12 Tallene for abortindgreb har gennem de senere år været: Landssjúkrahúsið Klaksvíkar Suðuroya I alt sjúkrahús sjúkrahús uopl Til sammenligning med aborthyppigheder i de øvrige nordiske lande bringes på de følgende to sider tabel og figur fra NOMESCOS årbog "Helsestatistik fra nordiske lande 996":

13 Antal fremkaldte aborter , tabel.

14 Abort i de nordiske lande

15 4 STERILISATIONER Vedrørende sterilisationer er anordning nr. 7 af 4. marts 968 om ikrafttræden for Færøerne af lov om sterilisation og kastration stadig gældende. Ifølge anordningen kan sterilisation af en kvinde foretages uden tilladelse, når forhold af udelukkende eller ganske overvejende lægelig karakter nødvendiggør forebyggelse af svangerskab for at afværge fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse af hendes helbred. Sterilisation må i andre tilfælde kun foretages efter tilladelse fra Sterilisationsnævnet. Færøernes sterilisationsnævn afholdt i møder. Nævnet imødekom sterilisationsansøgninger fra 6 kvinder og 6 mænd. Tallene for imødekomne ansøgninger på Færøerne har været følgende: Mænd Kvinder Ialt Til sammenligning med de øvrige nordiske lande bringes på de følgende to sider tabel og figur over udførte sterilisationsindgreb fra NOMESKOS "Helsestatistik for de nordiske lande 996": o o

16 5

17 6

18 7 DØDELIGHED Der døde ifølge sognepræsternes indberetning i alt på Færøerne i (7 mænd og 55 kvinder). Man er vidende om fem personer i 998, der døde under sådanne omstændigheder, at ligene ikke er fundet, men årsagen var efter alt at dømme drukning. Ifølge embedets opgørelse døde der i 998 børn under år på Færøerne. Spædbørnsdødeligheden for hele Færøerne i 998 var således,%. I de senere år har spædbørnsdødeligheden været følgende: 998, % 997,44 996,9 995, 994,6 99,79 99,6 99,69 99,64 989,9 Forventet middellevetid i de nordiske lande ved år i og 9995 fremgår af følgende tabel fra NOMESKO's "Helsestatistik for de nordiske lande 996":

19 8

20 9 Nedenfor bringes tabeller over dødsårsagerne på Færøerne udarbejdet i Sundhedsstyrelsen baseret på dødsattesterne for 994 og 995. (Færinger døde i Danmark er medregnet. Tabeller vedr. dødsårsagerne på Færøerne for 996 og 997 foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt.) 994. M K Ialt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... Tuberkulose... 4 Ondartet svulst i mundhule og spiserør... Ondartet svulst i mavesæk... 5 Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm... 6 Ondartet svulst i endetarm... Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger Ondartet svulst i knogler og hud... Ondartet svulst i brystkirtel Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv... 4 Godartede og uspecificerede svulster... Endokrine lidelser og mangelsygdomme... Sukkersyge... Sygdomme i blod og bloddannende organer Mentale lidelser... Hjernehindebetændelse... Sygdomme i nervesystem og sanseorganer Gigtfeber og følgetilstande... Blodtryksforhøjelse... Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme... Karsygdomme i hjerne Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer... Andre kredsløbssygdomme Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza... Lungebetændelse... 9 Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... 5 Sygdomme i lever og galdeveje... Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... 4 Nyrebetændelse... Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... Senilitet uden oplysning om sindsygdom... Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande... Motorkøretøjsulykker... 4 Andre ulykker... 4 Selvmord... Andre ydre årsager... TOTAL

21 995. M K Ialt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... Tuberkulose... Ondartet svulst i mundhule og spiserør... Ondartet svulst i mavesæk Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm... Ondartet svulst i endetarm... 6 Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger Ondartet svulst i knogler og hud Ondartet svulst i brystkirtel Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv... Godartede og uspecificerede svulster Endokrine lidelser og mangelsygdomme... Sukkersyge... 4 Sygdomme i blod og bloddannende organer... Mentale lidelser Hjernehindebetændelse... Sygdomme i nervesystem og sanseorganer... 6 Gigtfeber og følgetilstande... 7 Blodtryksforhøjelse... 5 Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme Karsygdomme i hjerne Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer... Andre kredsløbssygdomme... Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza... Lungebetændelse Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... Sygdomme i lever og galdeveje... 5 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... Nyrebetændelse... Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... Senilitet uden oplysning om sindsygdom... Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande Motorkøretøjsulykker... Andre ulykker... Selvmord Andre ydre årsager... TOTAL

22 Medens der for perioden 9769 noteredes et fald i forventet middellevetid for færøske mænd, er billedet nu vendt, idet der både for mænds og kvinders vedkommende er tale om en stigning fra 9869 til 9995 på henholdsvis, og, år ved alderen. Retslægelige ligsyn. Der forekom i dødsfald ved ulykkestilfælde blandt de retslægelige ligsyn det laveste antal de sidste år. Antagelig af samme årsag var antal retslægelige ligsyn det laveste pr. år i nyere tid. Antal retslægelige dødsfald ved ulykkestilfælde har de senere år været: Dødsfald ved Heraf motorkøre ulykkestilfælde tøjsulykker En opgørelse for perioden over brug af sikkerhedssele blandt førere eller passagerer, der døde ved motorkøretøjsulykker, viser følgende: Sikkerhedssele benyttet 5 Sikkerhedssele/styrthjelm ej benyttet 6 Uoplyst 7

23 Det skønnes, at omkring halvdelen af de 6 trafikdræbte, der ikke benyttede sikkerhedssele, ville være kommet fra ulykken med livet i behold, dersom selen var blevet anvendt. Over en årig periode ville selen således sandsynligvis kunne have reddet ca. 8 personer, fortrinsvis helt unge mennesker, dersom selen var blevet anvendt. Det må derfor stadig anses for at være påtrængende nødvendigt med en kraftig henstilling til såvel førere som passagerer i motorkøretøjer om, at de altid anvender sikkerhedssele, såvel i forbindelse med korte som lange køreture. To dødsfald i 998 skyldtes nedstyrtning/fald. To dødsfald skyldtes i 998 akut alkoholforgiftning. Ét dødsfald skyldtes en kombination af forfrysning og alkoholpåvirkethed. Der forekom to tilfælde af selvmord i 998. Antallet af selvmord har i de senere år været: Der forekom intet tilfælde af drab i 998. Det sidste drab på Færøerne fandt sted for over år siden i 988. I tilfælde blev dødsmåden i 998 efter retslægeligt ligsyn rubriceret som naturlig død. Der forekom intet tilfælde af ukendt dødsmåde i 998. I 998 blev der foretaget 8 retslægelige obduktioner. Blandt de ialt 8 retslægelige dødsfald forelå der oplysninger om alkoholisme/spiritusmisbrug i 6 tilfælde.

24 Antal tilfælde, hvor politiet efter stedfunden indberetning efter ligsynslovens paragraf, stk. meddelte, at indberetningen ikke gav anledning til retslægeligt ligsyn, udeladte retslægelige ligsyn, var 5 i 998. De sidste år er der ikke udstedt nogen dødsattest af ligsynsmand. Antallet af ligsynsmænd på Færøerne er fortsat 49 foruden 5 hjælpeligsynsmænd. Forsøg fra landslægens side til at få den nugældende ligsynslov moderniseret har hidtil været resultatløse. Loven har trængt til en revision de sidste år. o o

25 4 ANMELDELSESPLIGTIGE SYGDOMME, EPIDEMIER. Siden 997 har anmeldelse af syfilis og gonoré skullet foretages på blanket direkte til epidemiologisk afdeling, Statens Seruminstitut. Antal anmeldte tilfælde for disse sygdommes vedkommende vil af denne grund herefter ikke blive opgjort i denne årsberetning. Siden oktober 988 har man på laboratoriet, Landssjúkrahúsið, foretaget analyser af prøver for chlamydia trachomatis ved ELISA metoden. Antal analyser samt positive prøver siden 989 har været: Antal prøver positive % ,6 5, , , , , , , , ,5 Individuelt anmeldte tilfælde af smitsomme sygdomme (blanketanmeldelser) fordeler sig således i 998: Af encephalitis acuta anmeldtes tilfælde i 998 ( i 997). Der anmeldtes i 998 tilfælde af meningococsepsis og tilfælde af meningitis purulenta, årsag ukendt. Der anmeldtes intet tilfælde af hepatitis i 998. Intet tilfælde af AIDS anmeldtes i 998. Nyanmeldte AIDStilfælde fordeler sig således efter år:

26 5 Efter bekendtgørelse fra Færøernes Landsstyre etableredes i 99 et færøsk AIDSråd. Rådet har syv medlemmer. I 99 etablerede AIDSrådet en ordning med nøglepersoner i alt geografisk fordelt over hele Færøerne. Nøglepersonerne er enten sygeplejersker eller lærere. Antal udførte HIVtest ved de færøske sygehuslaboratorier fordeler sig således: Landssjúkrahúsið: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme Klaksvíkar Sjúkrahús: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme

27 6 Suðuroyar Sjúkrahús: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme Færøerne ialt 998: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme Af tilfælde med pertussis (kighoste) i måneders alderen anmeldtes tilfælde i 998 ( i 997). Af ornithosis ("nátasjúka") blev der anmeldt tilfælde i 998. Antallet af ornithosistilfælde de senere år har været: Der anmeldtes tilfælde af botulisme i 998 ( tilfælde i 997, i perioden 9996, i 989). Af levnedsmiddel og vandbårne sygdomme anmeldtes tilfælde i 998 (5 i 997). Det drejede sig om p.g.a. salmonella ( senftenberg og enteriditis), 5 campylobacter, clostridium difficile og tilfælde med ukendt årsag.

28 7 Af infectiones cutis neonatorum anmeldtes tilfælde i 998. Der anmeldtes tre nye tilfælde af tuberkulose i 998. Antallet af nyanmeldte tilfælde har de senere år været følgende: I 998 anmeldtes der intet dødsfald på grund af tuberkulose (ét i 99, det eneste gennem de sidste år). I løbet af 998 undersøgtes på tuberkulosestationen 8 ikke tidligere undersøgte personer (mod 46 i 997), heri ikke medregnet Calmettevaccinationer og tuberkulinreaktioner. Antal konsultationer i 998 var 45 (i 997 7). Der BCGvaccineredes i 998 ved tuberkulosestationen 8 personer (5 i 997). Ved udgangen af 998 fandtes på Færøerne ifølge beretning fra Tuberkulosestationen ét kendt åbent tuberkulosetilfælde. Gennem de senere år har disse tal udgjort: Den medicinske afdeling på Landssjúkrahúsið behandler indlagte tuberkulosepatienter og varetager Tuberkulosestationens funktioner. Vaccination mod gul feber på Færøerne varetages af medicinsk afdeling, Landssjúkrahúsið, i Tórshavn. Der foretoges i 998 vaccinationer (i 997 8). o O o

29 8 KIRKEGÅRDE. Landslægen behandlede to sager om kirkegårde i 998 (fem i 997). o o INSTITUTIONER FOR MINDRE BØRN. I 998 fik landslægen forelagt sager vedrørende bygningsmæssige ændringer eller nybygninger i forbindelse med etablering af kommunale daginstitutioner for børn. o o

30 9 MEDICINALPERSONALE. Sygehuslæger Pr.. november 998 var antallet af sygehusansatte læger ialt 56, heraf på Landssjúkrahúsið 48, Klaksvíkar sjúkrahús 5 og Suðuroyar sjúkrahús. Ialt overlæger var ansat ved sygehusvæsenet, heraf 9 på Landssjúkrahúsið, på Klaksvíkar sjúkrahús og på Suðuroyar sjúkrahús. Antal reservelæger var 9 på Landssjúkrahúsið, 4 på Klaksvíkar sjúkrahús, medens der ikke var ansat nogen reservelæger på Suðuroya Sjúkrahús. Kommunelæger Ved udgangen af 998 var antallet af kommunelægerstillinger 6, heraf i Klaksvík, 6 i Eysturoy, 7 i Tórshavn, i Norðstreymoy, i Vágoy, i Sandoy og 4 i Suðuroy. Sundheds og hjemmesygeplejeordningen Ordningen beskæftiger dels hjemmesygeplejersker, der yder sundheds og sygepleje i hjemmene og dels sundhedsplejersker, der varetager forebyggende arbejde hos børn fra deres fødsel til de går ud af skolen. Ved udgangen af 998 var der ved ordningen fuldtidsansatte, hjemmesygeplejersker og 7,5 sundhedsplejersker. Tandlæger Ved udgangen af 998 arbejdede der ialt 8 uddannede tandlæger på Færøerne. I Tórshavn fandtes 7 private tandklinikker med ialt tandlæger, hvoraf den ene udelukkende arbejder som specialtandlæge i orthodonti. Der er en skoleklinik med 5 ansatte tandlæger. På Landssjúkrahúsið er der ansat en hospitalstandlæge. I Norðoyum fandtes private tandklinikker med tandlæger, samt en skoleklinik med tandlæger. I Eysturoy er der private klinikker, nemlig i Saltangará, Leirvík og Fuglafirði, samt en klinik, der dels er skoleklinik og dels privatklinik i Skála. I Fuglafirði er den kommunale tandpleje fra den. august 997 privatiseret som en forsøgsordning for tre år. I Leirvík er der en tandlæge, som delvis arbejder som kommunal tandlæge og iøvrigt har privatklinik. I Gøtu arbejder en tandlæge på den kommunale tandklinik.

31 I Norðstreymoy er der 4 tandklinikker, en i Vestmanna, som dels er skoleklinik og dels privat, og i Kollafirði, en privat og en skoleklinik og en privat i Hvalvik. Der arbejder tandlæger i Norðstreymoy. I Vágoy er der klinikker, en privat i Sandavági og en delvis privat og dels skoleklinik i Sørvági. Der arbejder ialt tandlæger i Vágoy. I Sandoy er tandklinik med en tandlæge, som delvis er privat og dels børnetandlæge. I Suðuroy arbejder 4 tandlæger, i Tvøroyri, den ene som kombineret tandlæge og en børnetandlæge og i Vágur, en som skoletandlæge og en som privatpraktiserende. Jordemødre I 998 var der 8,5 normerede jordemødrestillinger under det færøske sygehusvæsen. Apoteksvæsenet Ved udgangen af året 998 var der hos Landsapotekeren,88 ansatte. På Tjaldurs Apotekið, Tórshavn var der ansat 7,4 farmaceuter, 8, assistenter, assistentelever og 6,4 defektricer, på Suðuroyar apotek i Tvøroyri farmaceuter,,5 defektricer og apotekerassistenter, medens der på Norðoya apotek i Klaksvík var ansat farmaceut,, assistenter og,7 defektricer. I 998 meddelte landslægeembedet i 49 tilfælde læger tilladelse til udlevering af ikke indregistreret medicin gennem apoteker (6 i 997). Denne funktion varetages i Danmark af Lægemiddelstyrelsen, men da apotekervæsenet er overtaget af det færøske hjemmestyre, gælder den danske lægemiddellov ikke her. Landslægen behandler af samme årsag tillige ansøgninger om særtilskud til medicin. I 998 behandledes 88 sager ( i 997). Det permanente medicintilskudsudvalg har formanden for sygekassernes centralorganisation, landsapotekeren og landslægen som medlemmer.

32 Registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter har landsapotekeren, landslægen og landsdyrlægen som medlemmer. Nævnet afholdt to møder i 998. Kvaksalveri og ulovlig medikamenthandel. Der var to sager under behandling i 998, ingen i 997. Klager over autoriseret sundhedspersonale. I året 998 modtoges 4 klagesager vedrørende autoriserede sundhedspersoners faglige virksomhed, der blev videresendt til behandling i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klagesagernes antal de senere år har været: o o

33 SUNDHEDSOPLYSNING Embedet har i mange år overfor politiske og administrative myndigheder pointeret vigtigheden af en øget og koordineret sundhedspædagogisk indsats. Det er herfra blevet fremhævet, at dette bliver stadig mere påkrævende nødvendigt, og man har henvist til aktiviteterne i vore nabolande. En arbejdsgruppe med landslægen som formand blev nedsat i 986 med kommissoriet at gøre forberedelser til en færøsk lovgivning vedrørende koordineret forebyggende helsearbejde, og den tilendebragte sit arbejde i 987 med et forslag til lov om et forebyggelsesråd til landsstyret. Forslaget blev fremsat i lagtinget, men blev beklageligvis nedstemt. Landslægeembedet har foreslået landsstyret at genfremsætte lovforslaget eller på anden vis at lovgive således, at dette særdeles vigtige område indenfor sundhedsvæsenet bliver tilgodeset. Embedet anser det for vigtigt, at problemer såsom besættelse af læge og andre sundhedsfaglige stillinger eller en løsning af problemerne med sygehusenes organisation og drift løses på en optimal måde, men finder det dog endnu vigtigere med en kraftig opprioritering af den sundhedspædagogiske indsats. Her tænkes især på faktorer som rygning, manglende motion, alkoholmisbrug og ekstrem overvægt. HELBREDSBEDØMMELSER Landslægen fungerer som rådgiver for den færøske socialforvaltning og skoledirektion samt Færøernes Landsstyre vedrørende helbredsbedømmelser i tjenestemandssager. I 998 behandledes 8 sager, i o o

34 RETSLIG VIRKSOMHED Der foretoges i 998 af landslægen 6 medicolegale ligsyn ( blev foretaget af andre læger). Der henvises iøvrigt til siderne. Kørekortsagernes antal var 48 i 998. Tvangsindlæggelse på psykiatrisk afdeling: Af sager vedrørende tvangsindlæggelse på gule papirer behandledes en i 998. Der behandledes 9 sager vedrørende avlingstidsbestemmelse i 998. I 998 udfærdigedes tre ligpas. Der foretoges 5 helbredsundersøgelser af politiaspiranter i 998. Ingen personundersøgelser blev foretaget af landslægen i forbindelse med seksuel kriminalitet i 998 (ingen i perioden 99 97). Denne opgave er de senere år i praksis overgået til kommunelægerne eller lægerne ved sygehusvæsenet. o o

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE BETÆNKNING AFGIVET AF UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN FOR DE I FORSORGSLOVENS KAPITLER XXIV-XXVII OMHANDLEDE PERSONER BETÆNKNING NR. 208 1958 Indholdsfortegnelse FORORD V A. Anvendelsen

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI BETÆNKNING OM ORAL HISTOPATOLOGI Afgivet af et af sundhedsstyrelsen nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 797 KØBENHAVN 1977 ISBN 87-503-2208-7 Statens trykningskontor In 02-480-bet. Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre.

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. Børn 3 n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. n Det gennemgående billede er, at piger trives bedre end drenge frem til kort før

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

F O R O R D. Redaktionen er afsluttet den 1. oktober 2005. Rigsombudsmanden på Færøerne. Søren Christensen

F O R O R D. Redaktionen er afsluttet den 1. oktober 2005. Rigsombudsmanden på Færøerne. Søren Christensen 1 F O R O R D I en årrække udgav Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne i fællesskab en årbog om Færøerne, der i tekst og tal indeholdt en beskrivelse af de færøske samfundsforhold i det

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Kviksølv og helbred. En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger

Kviksølv og helbred. En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger Kviksølv og helbred En registerundersøgelse blandt klinikassistenter og tandlæger Knud Juel Esben Meulengracht Flachs Kirsten Hanehøj Lau Caspar Thygesen Mia Sadowa Frederiksen Mette Kjøller KVIKSØLV OG

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

NÅR DER IKKE ER NOGET TREDJE VALG

NÅR DER IKKE ER NOGET TREDJE VALG NÅR DER IKKE ER NOGET TREDJE VALG Vibeke Rasch, Lisbeth B. Knudsen og Tine Gammeltoft Social sårbarhed og valget af abort 2005 Titel: Når der ikke er noget tredje valg - Social sårbarhed og valget af abort

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere