ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772"

Transkript

1 ISSN 9777 ÅRSBERETNING 998 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side 4 Topografi... 5 Folketallet, levendefødte og døde... 6 Fødselsstatistik... 7 Levendefødte... 7 Fødselsoverskud... 7 Dødfødte... 7 Dødfødselshyppighed... 7 Fødte udenfor ægteskab... 8 Sygehusfødsler... 8 Dødfødselshyppigheden Døde pr. lev.f. i. leveuge Perinatal dødelighed Spædbørnsdødelighed Abortindgreb... Sterilisationer Dødelighed... 7 Antal døde... 7 Spædbørnsdødelighed... 7 Forventet middellevetid Dødsårsager... 9 Retslægelige ligsyn... Dødsfald ved ulykkestilfælde... Færdselsulykker... Brug af sikkerhedssele... Nedstyrtning og fald... Forgiftning... Forfrysning... Selvmord... Drab... Ligsynslov m.v.... Udeladte retslægelige ligsyn... Anmeldelsespligtige sygdomme, epidemier m.v... 4 Syfilis... 4 Gonoré... 4 Chlamydia... 4 Meningococsygdom... 4 Hepatitis... 4 AIDS HIVtest Pertussis... 6 Ornithosis ("Nátasjúkan")... 6 Botulisme... 6 Levnedsmiddel og vandbårne sygdomme... 6 Infectiones cutis neonatorum... 7 Tuberkulose... 7 Vaccinationer mod gul feber... 7

3 Kirkegårde... 8 Institutioner for mindre børn... 8 Medicinalpersonale... 8 Sygehuslæger... 9 Kommunelæger... 9 Sundheds og hjemmesygeplejeordningen... 9 Tandlæger... 9 Jordemødre... Apotekervæsenet... Ikke indregistreret medicin... Særtilskud til medicin... Registreringsnævnet... Kvaksalveri og ulovlig medikamenthandel.. Klager over autoriseret sundhedspersonale... Sundhedsoplysning... Helbredsbedømmelser... Retslig virksomhed... Medicolegale ligsyn... Kørekortssager... Tvangsindlæggelser... Sager vedr. avlingstidspunkt... Ligpas... Undersøgelser af politiaspiranter... Seksuel kriminalitet... Resumé... 4 Summary... 5 Bilag I (Befolkningens bevægelser 998)... 6

4 LANDSLÆGEEMBEDET Landslægeembedet er en statslig institution under Sundhedsministeriet og hører i faglig henseende under Sundhedsstyrelsen. Anordning om ikrafttræden af den danske lov om embedslægeinstitutioner m.v. af 5. juni 97 er nu gældende for Færøerne. Ifølge anordningen benævnes den stedlige embedslæge Landslægen på Færøerne. Til embedet er der udover landslægen knyttet to deltidsansatte ikkelægelige assistenter (sekretærer), og disse har en ugentlig arbejdstid på tilsammen 8 timer. Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold. Landslægeembedet fører på sundhedsstyrelsens vegne tilsyn med den virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, jordemødre, apotekere, m. fl.). Landslægen yder bistand til rets og politimyndighederne i retsmedicinske og lignende sager. Dette er den nuværende landslæges. årsberetning. Landslægen er som følge af paragraf 9 i Anordning for Færøerne om forsikring mod følger af ulykkestilfælde nr. 89 af medlem af Færøernes Ulykkesforsikringsråd. De øvrige medlemmer er sorenskriveren og tre medlemmer, valgt af lagtinget. Rådet træffer afgørelser om tilkendelse af invalidepension jævnfør lov for Færøerne om invalidepension. Endvidere træffer rådet afgørelser i henhold til ulykkesforsikringsanordningen. I 998 afholdt Færøernes Ulykkesforsikringsråd 4 møder, ved hvilke der blev behandlet.8 sager (mod.79 i 997), heraf 77 sager vedrørende invalideforsikringslovgivningen,.68 vedrørende ulykkesforsikringsordningen og 7 sager vedrørende andre, især generelle spørgsmål. Herudover er landslægen bl.a. medlem af Færøernes sterilisationsnævn, Færøernes nævn for børneforsorg, Færøernes karantænekommission, det permanente medicintilskudsudvalg på Færøerne, registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter på Færøerne og deltager jævnligt i de årlige Nordiske Medicinaldirektørmøder. Landslægen var medlem af redaktionskomiteen for Helsestatistik for de nordiske lande (NOMESKO) og finder det vigtigt for det færøske sundhedsvæsen, at det gode samarbejde,

5 4 der de seneste 8 år efter flere års bestræbelser fra landslægeembedets side er blevet etableret med NOMESKO, ikke går tabt, men tværtimod styrkes, ligesom han overfor de færøske myndigheder har anbefalet, at et lignende samarbejde bliver etableret med NOSOSKO (Nordisk Socialstatistisk Komite). Disse to komiteer er for tiden efter embedets mening de eneste fora, Færøerne på en nem og naturlig måde kan samarbejde med i udarbejdelse af statistikker, der viser, hvorledes vi her på øerne er stillet sammenholdt med de øvrige nordiske lande i sundhedsmæssig og social henseende. Sådanne statistikker vil utvivlsomt blive et afgørende fundament under al fremtidig planlægning af social og sundhedsvæsenet. Den. juni 995 trådte lov nr. 6 af 7. maj 995 om sundhedsvæsenet på Færøerne i kraft. Efter denne lov fastsætter Færøernes hjemmestyre regler om sundhedsvæsenets opgaver, ydelser og administration. Landslægeembedet har i 998 fået forelagt 9 sager, hvor Færøernes Landsstyre har anmodet om udtalelser bl.a. vedr. nye love, cirkulærer m.v. med henblik på ikrafttræden for Færøerne. Landslægen har i 998 deltaget i bl. a. følgende møder, symposier m.v. udenfor Færøerne: Møde mellem administrerende embedslæger og Sundhedsstyrelsen, København 6. marts 998. Fagligt kontaktforum i Sundhedsstyrelsen vedr. tilsyn, København 8. juni 998. Nordisk Medicinaldirektørmøde, Reykjavík, 9.. august 998. Konferencen "Er HIV og AIDS stadig et problem i Danmark?", Domus Medica, København 4. september 998. Møde i fagligt kontaktudvalg om miljømedicin, Blommelyst kro, 9.. september 998. Møde mellem administrerende embedslæger og Sundhedsstyrelsen, København. oktober og 8. december 998. o o

6 5 TOPOGRAFI Færøerne landslægeembedets arbejdsområde består af 8 øer samt et større antal holme, strandpiller og skær. Det samlede areal er 99 km². Den største ø er Streymoy på 74 km². Øgruppen ligger i Nordatlanten mellem 6 4' og 6 6' nordlig bredde. Vestligste og østligste punkter ligger på henholdsvis 7 4' og 6 5' vestlig længde. Øerne er af vulkansk oprindelse og opbygget af plateaubasalter. Alderen af den vulkanske virksomhed ansættes til ældre tertiær, 56 millioner år. Øernes geologiske opbygning er enkel med vekslende lag af basalt (lava) og tuf (vulkansk aske). Efter at den vulkanske virksomhed var ophørt, satte de nedbrydende kræfter ind. Udsat for angreb af is Færøerne har haft deres egen lokale nedisning, luft, vind, regn og havets brænding fremkom de nuværende landskabsformer med karakteristiske fjorde, dale, fjelde, indsøer og stejle forbjerge. Den gennemsnitlige højde er m, og det højeste fjeld, Slættaratindur, er 88 m. Den totale kystlængde er km, og det er otte gange så langt som den teoretisk korteste, hvilket giver tydeligt indtryk af arealets stærke opdeling. Beliggenheden i Nordatlanten er isoleret, idet der er km til det nærmeste beboede område, Shetlandsøerne. Til Island er afstanden 45 km og til Norge 675 km, medens sejldistancen til København er ca. 5 km. Øernes placering betinger et klima af udpræget oceanisk natur med ringe forskel på koldeste og varmeste måned, godt 7 grader. På Færøerne er den længste dag 9½ og den korteste 5 timer.

7 6 Folketallet, levendefødte og døde Vedrørende folketallet ved årets begyndelse og afslutning m.v. for året 998 henvises til Bilag I. Folketallet pr Efter præsternes månedsberetninger var antallet af Levendefødte 64 Døde 6 Dødsfaldenes fordeling på årets måneder: (efter præsternes indberetning) januar 5 februar 6 marts april maj juni 9 juli 9 august 9 september 6 oktober november 44 december 8 Hele året 6

8 7 FØDSELSSTATISTIK Fødselsoverskuddet i 998 (levendefødte minus døde) var 79. Bevægelsen af dette tal har i de senere år været følgende: Efter fødselsanmeldelserne og sognepræsternes indberetning fødtes der i 998 på hele Færøerne 64 levende børn. Antallet af levendefødte børn har i de senere år været som følger: : gennemsnitlig pr. år : : : : : : 88 Antallet af dødfødte i 998 var 4 (to drenge og to piger). Med tallene 64 levendefødte og 4 dødfødte fås en dødsfødselshyppighed på 6, o/oo. Dødsfødselshyppigheden har gennem de senere år været: 998 6, o/oo 997, , 995 9, 994 4,5 99,6 99, 99 5,8 99, 989 5,4

9 8 Dødsårsagen for de fire dødfødte i 998 var jvf. dødsattesterne: navlesnor om halsen (), for tidlig løsning af moderkage () og sygdom i moderkage (). De skematiske uddrag af fødselsanmeldelserne viser, at jordemødrene i 998 betjente 69 fødende kvinder, der fødte 645 børn, hvoraf 64 var levendefødte og 4 dødfødte. 8 børn, dvs. 5,8%, er fødte uden for ægteskab i 998. Tallene for børn fødte uden for ægteskab har gennem de senere år været som følger: 998 5,8 % , , , ,6 99 4, 99 4, ,5 99 4, ,5 64, dvs. 99,7 % af samtlige fødsler har fundet sted på sygehuse i 998. Tallene gennem de senere år har i øvrigt været følgende: ,7 % , ,6 995, , , , , , ,5

10 Man har bl. a. med Yearbook of Nordic Statistics (NOMESCO) som udgangspunkt fremstillet følgende tabeller, hvor dødfødselshyppighed, døde pr.. levendefødte i første leveuge, perinatal dødelighed og spædbørnsdødelighed i perioden sammenlignes med de tilsvarende tal i de øvrige nordiske lande: 9 Dødfødselhyppigheden i de nordiske lande (pr. fødte). 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne,9 7,5,9 4,5 4,,5 6, Danmark 5,6 4,9 4,8 4,6 4,8 Grønland 7,4 6,4 9, 4, Island 5,6,8,,7,7 Norge 7, 5,8 4,7 4, 4,5 Sverige 4,9,9,8,4,5 Finland 4,8,9,,9,9 Åland 7,4 4,,,7,7 Døde pr. levendefødte på Færøerne i den første leveuge. 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne 5,5 5,9 6,7 6,,4, Danmark 5,,8,8,, Grønland,7 5,5,7 7,9 Island 4,5,,7,5,8 Norge 4,9,8,,7, Sverige 4,7,6,,4,8 Finland 5,,5,5,7, Åland 4,,9, Perinatal dødelighed (dødfødte plus døde i første leveuge) i de nordiske lande pr. fødsler. 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne 6,4,,6,6 5,8 4,4 6, Danmark,6 8,6 8,6 7, 8, Grønland 8,,8,8,9 Island, 6,8 6,8 5, 7,8 Norge, 9,5 7,9 7, 6,5 Sverige 9,7 7,5 6,9 5,8 5, Finland 9,9 7,5 6,4 5,7 5,7 Åland,8 9, 5, 4,9

11 Spædbørnsdødelighed i de nordiske lande (døde pr. levendefødte under år). 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne 9,7 9, 9, 6,,9 4,4 Danmark 9, 7,9 7,9 5, 5,6 Grønland 7,8,7 9,7 8,5 Island 8, 6, 6, 4,8,7 Norge 9, 8, 7,8 5, 4, Sverige 7,7 6,8 5,9 5, 4, Finland 8,4 6, 5,9 4,8 4, Åland 8,9 8,6 4,4,7 Vedrørende dødsfødsler og spædbørnsdødelighed på Færøerne 96 9 henvises iøvrigt til Bilag VI, side 567 i landslægens årsberetning for 9899, hvor der findes uddrag af foredrag over emnet holdt ved en konference i Island 99. ABORTINDGREB På Færøerne er anordning nr. 8 af. juni 959 om ikrafttræden på Færøerne af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab v.m. stadig gældende. Ifølge denne anordning kan bestemmelse om svangerskabsafbrydelse træffes af en sygehuslæge ansat på et af de færøske sygehuse, dersom afbrydelsen er nødvendig for at afværge alvorlig fare for kvindens liv eller helbred og såfremt tilfældet er begrundet i sygdom, og dette er konstateret på et af de i loven omhandlede sygehuse. Dersom en kvinde i andre tilfælde ønsker sit svangerskab afbrudt, må afgørelsen herom træffes efter samråd mellem den autoriserede læge, der foretager indgrebet, og en anden autoriseret læge. Svangerskabsafbrydelse må kun ske på sygehuse. Ifølge oplysninger fra sygehusene blev der på Landssjúkrahúsið's kirurgiske afdeling i 998 fremkaldt 8 aborter på lægelig eller anden legal indikation og på Klaksvíkar sjúkrahús ingen. Det er ikke lykkedes at fremskaffe oplysninger om antal fremkaldte aborter fra Suðuroyar Sjúkrahús.

12 Tallene for abortindgreb har gennem de senere år været: Landssjúkrahúsið Klaksvíkar Suðuroya I alt sjúkrahús sjúkrahús uopl Til sammenligning med aborthyppigheder i de øvrige nordiske lande bringes på de følgende to sider tabel og figur fra NOMESCOS årbog "Helsestatistik fra nordiske lande 996":

13 Antal fremkaldte aborter , tabel.

14 Abort i de nordiske lande

15 4 STERILISATIONER Vedrørende sterilisationer er anordning nr. 7 af 4. marts 968 om ikrafttræden for Færøerne af lov om sterilisation og kastration stadig gældende. Ifølge anordningen kan sterilisation af en kvinde foretages uden tilladelse, når forhold af udelukkende eller ganske overvejende lægelig karakter nødvendiggør forebyggelse af svangerskab for at afværge fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse af hendes helbred. Sterilisation må i andre tilfælde kun foretages efter tilladelse fra Sterilisationsnævnet. Færøernes sterilisationsnævn afholdt i møder. Nævnet imødekom sterilisationsansøgninger fra 6 kvinder og 6 mænd. Tallene for imødekomne ansøgninger på Færøerne har været følgende: Mænd Kvinder Ialt Til sammenligning med de øvrige nordiske lande bringes på de følgende to sider tabel og figur over udførte sterilisationsindgreb fra NOMESKOS "Helsestatistik for de nordiske lande 996": o o

16 5

17 6

18 7 DØDELIGHED Der døde ifølge sognepræsternes indberetning i alt på Færøerne i (7 mænd og 55 kvinder). Man er vidende om fem personer i 998, der døde under sådanne omstændigheder, at ligene ikke er fundet, men årsagen var efter alt at dømme drukning. Ifølge embedets opgørelse døde der i 998 børn under år på Færøerne. Spædbørnsdødeligheden for hele Færøerne i 998 var således,%. I de senere år har spædbørnsdødeligheden været følgende: 998, % 997,44 996,9 995, 994,6 99,79 99,6 99,69 99,64 989,9 Forventet middellevetid i de nordiske lande ved år i og 9995 fremgår af følgende tabel fra NOMESKO's "Helsestatistik for de nordiske lande 996":

19 8

20 9 Nedenfor bringes tabeller over dødsårsagerne på Færøerne udarbejdet i Sundhedsstyrelsen baseret på dødsattesterne for 994 og 995. (Færinger døde i Danmark er medregnet. Tabeller vedr. dødsårsagerne på Færøerne for 996 og 997 foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt.) 994. M K Ialt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... Tuberkulose... 4 Ondartet svulst i mundhule og spiserør... Ondartet svulst i mavesæk... 5 Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm... 6 Ondartet svulst i endetarm... Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger Ondartet svulst i knogler og hud... Ondartet svulst i brystkirtel Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv... 4 Godartede og uspecificerede svulster... Endokrine lidelser og mangelsygdomme... Sukkersyge... Sygdomme i blod og bloddannende organer Mentale lidelser... Hjernehindebetændelse... Sygdomme i nervesystem og sanseorganer Gigtfeber og følgetilstande... Blodtryksforhøjelse... Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme... Karsygdomme i hjerne Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer... Andre kredsløbssygdomme Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza... Lungebetændelse... 9 Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... 5 Sygdomme i lever og galdeveje... Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... 4 Nyrebetændelse... Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... Senilitet uden oplysning om sindsygdom... Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande... Motorkøretøjsulykker... 4 Andre ulykker... 4 Selvmord... Andre ydre årsager... TOTAL

21 995. M K Ialt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... Tuberkulose... Ondartet svulst i mundhule og spiserør... Ondartet svulst i mavesæk Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm... Ondartet svulst i endetarm... 6 Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger Ondartet svulst i knogler og hud Ondartet svulst i brystkirtel Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv... Godartede og uspecificerede svulster Endokrine lidelser og mangelsygdomme... Sukkersyge... 4 Sygdomme i blod og bloddannende organer... Mentale lidelser Hjernehindebetændelse... Sygdomme i nervesystem og sanseorganer... 6 Gigtfeber og følgetilstande... 7 Blodtryksforhøjelse... 5 Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme Karsygdomme i hjerne Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer... Andre kredsløbssygdomme... Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza... Lungebetændelse Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... Sygdomme i lever og galdeveje... 5 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... Nyrebetændelse... Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... Senilitet uden oplysning om sindsygdom... Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande Motorkøretøjsulykker... Andre ulykker... Selvmord Andre ydre årsager... TOTAL

22 Medens der for perioden 9769 noteredes et fald i forventet middellevetid for færøske mænd, er billedet nu vendt, idet der både for mænds og kvinders vedkommende er tale om en stigning fra 9869 til 9995 på henholdsvis, og, år ved alderen. Retslægelige ligsyn. Der forekom i dødsfald ved ulykkestilfælde blandt de retslægelige ligsyn det laveste antal de sidste år. Antagelig af samme årsag var antal retslægelige ligsyn det laveste pr. år i nyere tid. Antal retslægelige dødsfald ved ulykkestilfælde har de senere år været: Dødsfald ved Heraf motorkøre ulykkestilfælde tøjsulykker En opgørelse for perioden over brug af sikkerhedssele blandt førere eller passagerer, der døde ved motorkøretøjsulykker, viser følgende: Sikkerhedssele benyttet 5 Sikkerhedssele/styrthjelm ej benyttet 6 Uoplyst 7

23 Det skønnes, at omkring halvdelen af de 6 trafikdræbte, der ikke benyttede sikkerhedssele, ville være kommet fra ulykken med livet i behold, dersom selen var blevet anvendt. Over en årig periode ville selen således sandsynligvis kunne have reddet ca. 8 personer, fortrinsvis helt unge mennesker, dersom selen var blevet anvendt. Det må derfor stadig anses for at være påtrængende nødvendigt med en kraftig henstilling til såvel førere som passagerer i motorkøretøjer om, at de altid anvender sikkerhedssele, såvel i forbindelse med korte som lange køreture. To dødsfald i 998 skyldtes nedstyrtning/fald. To dødsfald skyldtes i 998 akut alkoholforgiftning. Ét dødsfald skyldtes en kombination af forfrysning og alkoholpåvirkethed. Der forekom to tilfælde af selvmord i 998. Antallet af selvmord har i de senere år været: Der forekom intet tilfælde af drab i 998. Det sidste drab på Færøerne fandt sted for over år siden i 988. I tilfælde blev dødsmåden i 998 efter retslægeligt ligsyn rubriceret som naturlig død. Der forekom intet tilfælde af ukendt dødsmåde i 998. I 998 blev der foretaget 8 retslægelige obduktioner. Blandt de ialt 8 retslægelige dødsfald forelå der oplysninger om alkoholisme/spiritusmisbrug i 6 tilfælde.

24 Antal tilfælde, hvor politiet efter stedfunden indberetning efter ligsynslovens paragraf, stk. meddelte, at indberetningen ikke gav anledning til retslægeligt ligsyn, udeladte retslægelige ligsyn, var 5 i 998. De sidste år er der ikke udstedt nogen dødsattest af ligsynsmand. Antallet af ligsynsmænd på Færøerne er fortsat 49 foruden 5 hjælpeligsynsmænd. Forsøg fra landslægens side til at få den nugældende ligsynslov moderniseret har hidtil været resultatløse. Loven har trængt til en revision de sidste år. o o

25 4 ANMELDELSESPLIGTIGE SYGDOMME, EPIDEMIER. Siden 997 har anmeldelse af syfilis og gonoré skullet foretages på blanket direkte til epidemiologisk afdeling, Statens Seruminstitut. Antal anmeldte tilfælde for disse sygdommes vedkommende vil af denne grund herefter ikke blive opgjort i denne årsberetning. Siden oktober 988 har man på laboratoriet, Landssjúkrahúsið, foretaget analyser af prøver for chlamydia trachomatis ved ELISA metoden. Antal analyser samt positive prøver siden 989 har været: Antal prøver positive % ,6 5, , , , , , , , ,5 Individuelt anmeldte tilfælde af smitsomme sygdomme (blanketanmeldelser) fordeler sig således i 998: Af encephalitis acuta anmeldtes tilfælde i 998 ( i 997). Der anmeldtes i 998 tilfælde af meningococsepsis og tilfælde af meningitis purulenta, årsag ukendt. Der anmeldtes intet tilfælde af hepatitis i 998. Intet tilfælde af AIDS anmeldtes i 998. Nyanmeldte AIDStilfælde fordeler sig således efter år:

26 5 Efter bekendtgørelse fra Færøernes Landsstyre etableredes i 99 et færøsk AIDSråd. Rådet har syv medlemmer. I 99 etablerede AIDSrådet en ordning med nøglepersoner i alt geografisk fordelt over hele Færøerne. Nøglepersonerne er enten sygeplejersker eller lærere. Antal udførte HIVtest ved de færøske sygehuslaboratorier fordeler sig således: Landssjúkrahúsið: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme Klaksvíkar Sjúkrahús: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme

27 6 Suðuroyar Sjúkrahús: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme Færøerne ialt 998: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme Af tilfælde med pertussis (kighoste) i måneders alderen anmeldtes tilfælde i 998 ( i 997). Af ornithosis ("nátasjúka") blev der anmeldt tilfælde i 998. Antallet af ornithosistilfælde de senere år har været: Der anmeldtes tilfælde af botulisme i 998 ( tilfælde i 997, i perioden 9996, i 989). Af levnedsmiddel og vandbårne sygdomme anmeldtes tilfælde i 998 (5 i 997). Det drejede sig om p.g.a. salmonella ( senftenberg og enteriditis), 5 campylobacter, clostridium difficile og tilfælde med ukendt årsag.

28 7 Af infectiones cutis neonatorum anmeldtes tilfælde i 998. Der anmeldtes tre nye tilfælde af tuberkulose i 998. Antallet af nyanmeldte tilfælde har de senere år været følgende: I 998 anmeldtes der intet dødsfald på grund af tuberkulose (ét i 99, det eneste gennem de sidste år). I løbet af 998 undersøgtes på tuberkulosestationen 8 ikke tidligere undersøgte personer (mod 46 i 997), heri ikke medregnet Calmettevaccinationer og tuberkulinreaktioner. Antal konsultationer i 998 var 45 (i 997 7). Der BCGvaccineredes i 998 ved tuberkulosestationen 8 personer (5 i 997). Ved udgangen af 998 fandtes på Færøerne ifølge beretning fra Tuberkulosestationen ét kendt åbent tuberkulosetilfælde. Gennem de senere år har disse tal udgjort: Den medicinske afdeling på Landssjúkrahúsið behandler indlagte tuberkulosepatienter og varetager Tuberkulosestationens funktioner. Vaccination mod gul feber på Færøerne varetages af medicinsk afdeling, Landssjúkrahúsið, i Tórshavn. Der foretoges i 998 vaccinationer (i 997 8). o O o

29 8 KIRKEGÅRDE. Landslægen behandlede to sager om kirkegårde i 998 (fem i 997). o o INSTITUTIONER FOR MINDRE BØRN. I 998 fik landslægen forelagt sager vedrørende bygningsmæssige ændringer eller nybygninger i forbindelse med etablering af kommunale daginstitutioner for børn. o o

30 9 MEDICINALPERSONALE. Sygehuslæger Pr.. november 998 var antallet af sygehusansatte læger ialt 56, heraf på Landssjúkrahúsið 48, Klaksvíkar sjúkrahús 5 og Suðuroyar sjúkrahús. Ialt overlæger var ansat ved sygehusvæsenet, heraf 9 på Landssjúkrahúsið, på Klaksvíkar sjúkrahús og på Suðuroyar sjúkrahús. Antal reservelæger var 9 på Landssjúkrahúsið, 4 på Klaksvíkar sjúkrahús, medens der ikke var ansat nogen reservelæger på Suðuroya Sjúkrahús. Kommunelæger Ved udgangen af 998 var antallet af kommunelægerstillinger 6, heraf i Klaksvík, 6 i Eysturoy, 7 i Tórshavn, i Norðstreymoy, i Vágoy, i Sandoy og 4 i Suðuroy. Sundheds og hjemmesygeplejeordningen Ordningen beskæftiger dels hjemmesygeplejersker, der yder sundheds og sygepleje i hjemmene og dels sundhedsplejersker, der varetager forebyggende arbejde hos børn fra deres fødsel til de går ud af skolen. Ved udgangen af 998 var der ved ordningen fuldtidsansatte, hjemmesygeplejersker og 7,5 sundhedsplejersker. Tandlæger Ved udgangen af 998 arbejdede der ialt 8 uddannede tandlæger på Færøerne. I Tórshavn fandtes 7 private tandklinikker med ialt tandlæger, hvoraf den ene udelukkende arbejder som specialtandlæge i orthodonti. Der er en skoleklinik med 5 ansatte tandlæger. På Landssjúkrahúsið er der ansat en hospitalstandlæge. I Norðoyum fandtes private tandklinikker med tandlæger, samt en skoleklinik med tandlæger. I Eysturoy er der private klinikker, nemlig i Saltangará, Leirvík og Fuglafirði, samt en klinik, der dels er skoleklinik og dels privatklinik i Skála. I Fuglafirði er den kommunale tandpleje fra den. august 997 privatiseret som en forsøgsordning for tre år. I Leirvík er der en tandlæge, som delvis arbejder som kommunal tandlæge og iøvrigt har privatklinik. I Gøtu arbejder en tandlæge på den kommunale tandklinik.

31 I Norðstreymoy er der 4 tandklinikker, en i Vestmanna, som dels er skoleklinik og dels privat, og i Kollafirði, en privat og en skoleklinik og en privat i Hvalvik. Der arbejder tandlæger i Norðstreymoy. I Vágoy er der klinikker, en privat i Sandavági og en delvis privat og dels skoleklinik i Sørvági. Der arbejder ialt tandlæger i Vágoy. I Sandoy er tandklinik med en tandlæge, som delvis er privat og dels børnetandlæge. I Suðuroy arbejder 4 tandlæger, i Tvøroyri, den ene som kombineret tandlæge og en børnetandlæge og i Vágur, en som skoletandlæge og en som privatpraktiserende. Jordemødre I 998 var der 8,5 normerede jordemødrestillinger under det færøske sygehusvæsen. Apoteksvæsenet Ved udgangen af året 998 var der hos Landsapotekeren,88 ansatte. På Tjaldurs Apotekið, Tórshavn var der ansat 7,4 farmaceuter, 8, assistenter, assistentelever og 6,4 defektricer, på Suðuroyar apotek i Tvøroyri farmaceuter,,5 defektricer og apotekerassistenter, medens der på Norðoya apotek i Klaksvík var ansat farmaceut,, assistenter og,7 defektricer. I 998 meddelte landslægeembedet i 49 tilfælde læger tilladelse til udlevering af ikke indregistreret medicin gennem apoteker (6 i 997). Denne funktion varetages i Danmark af Lægemiddelstyrelsen, men da apotekervæsenet er overtaget af det færøske hjemmestyre, gælder den danske lægemiddellov ikke her. Landslægen behandler af samme årsag tillige ansøgninger om særtilskud til medicin. I 998 behandledes 88 sager ( i 997). Det permanente medicintilskudsudvalg har formanden for sygekassernes centralorganisation, landsapotekeren og landslægen som medlemmer.

32 Registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter har landsapotekeren, landslægen og landsdyrlægen som medlemmer. Nævnet afholdt to møder i 998. Kvaksalveri og ulovlig medikamenthandel. Der var to sager under behandling i 998, ingen i 997. Klager over autoriseret sundhedspersonale. I året 998 modtoges 4 klagesager vedrørende autoriserede sundhedspersoners faglige virksomhed, der blev videresendt til behandling i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klagesagernes antal de senere år har været: o o

33 SUNDHEDSOPLYSNING Embedet har i mange år overfor politiske og administrative myndigheder pointeret vigtigheden af en øget og koordineret sundhedspædagogisk indsats. Det er herfra blevet fremhævet, at dette bliver stadig mere påkrævende nødvendigt, og man har henvist til aktiviteterne i vore nabolande. En arbejdsgruppe med landslægen som formand blev nedsat i 986 med kommissoriet at gøre forberedelser til en færøsk lovgivning vedrørende koordineret forebyggende helsearbejde, og den tilendebragte sit arbejde i 987 med et forslag til lov om et forebyggelsesråd til landsstyret. Forslaget blev fremsat i lagtinget, men blev beklageligvis nedstemt. Landslægeembedet har foreslået landsstyret at genfremsætte lovforslaget eller på anden vis at lovgive således, at dette særdeles vigtige område indenfor sundhedsvæsenet bliver tilgodeset. Embedet anser det for vigtigt, at problemer såsom besættelse af læge og andre sundhedsfaglige stillinger eller en løsning af problemerne med sygehusenes organisation og drift løses på en optimal måde, men finder det dog endnu vigtigere med en kraftig opprioritering af den sundhedspædagogiske indsats. Her tænkes især på faktorer som rygning, manglende motion, alkoholmisbrug og ekstrem overvægt. HELBREDSBEDØMMELSER Landslægen fungerer som rådgiver for den færøske socialforvaltning og skoledirektion samt Færøernes Landsstyre vedrørende helbredsbedømmelser i tjenestemandssager. I 998 behandledes 8 sager, i o o

34 RETSLIG VIRKSOMHED Der foretoges i 998 af landslægen 6 medicolegale ligsyn ( blev foretaget af andre læger). Der henvises iøvrigt til siderne. Kørekortsagernes antal var 48 i 998. Tvangsindlæggelse på psykiatrisk afdeling: Af sager vedrørende tvangsindlæggelse på gule papirer behandledes en i 998. Der behandledes 9 sager vedrørende avlingstidsbestemmelse i 998. I 998 udfærdigedes tre ligpas. Der foretoges 5 helbredsundersøgelser af politiaspiranter i 998. Ingen personundersøgelser blev foretaget af landslægen i forbindelse med seksuel kriminalitet i 998 (ingen i perioden 99 97). Denne opgave er de senere år i praksis overgået til kommunelægerne eller lægerne ved sygehusvæsenet. o o

ÅRSBERETNING 1991 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE

ÅRSBERETNING 1991 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772 ÅRSBERETNING 1991 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes LANDSLÆGEEMBEDET... 4 METEOROLOGISKE

Læs mere

Sundhedsforholdene på Færøerne

Sundhedsforholdene på Færøerne 1 Sundhedsforholdene på Færøerne (Foredrag holdt på konference 2. og 3. september 2004 på Hotel Tórshavn, Færøerne, vedrørende forskning indenfor social- sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden,

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2010 Heilsulýsing Landslæknans 2010

Sundhedsberetning for Færøerne 2010 Heilsulýsing Landslæknans 2010 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2010 Heilsulýsing Landslæknans 2010 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2010 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Medicinalberetning for Færøerne 2005

Medicinalberetning for Færøerne 2005 ISSN 93-7772 Medicinalberetning for Færøerne 25 Heilsulýsing Landslæknans 25 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 25 from the Chief Medical Officer in the Faroes Medicinalberetning

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 Heilsulýsing Landslæknans 2013-2014

Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 Heilsulýsing Landslæknans 2013-2014 Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 Heilsulýsing Landslæknans 2013-2014 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2011-2012 from the Chief Medical Officer

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

FÆRØSKE BØRNS HELSE OG VELFÆRD

FÆRØSKE BØRNS HELSE OG VELFÆRD FÆRØSKE BØRNS HELSE OG VELFÆRD Foredrag holdt på seminaret Sundhed og velfærd hos børn i Reykjavik 2. juni 200 Af Høgni Debes Joensen Børns helse kan belyses på flere måder. Jeg har her valgt først at

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

INNLENDISMÁLARÁÐIÐ. Ríkisumboðið Postboks 12 110 Tórshavn. Vegleiðandi fólkaatkvøða um kommunusamanlegging

INNLENDISMÁLARÁÐIÐ. Ríkisumboðið Postboks 12 110 Tórshavn. Vegleiðandi fólkaatkvøða um kommunusamanlegging Ríkisumboðið Postboks 12 110 Tórshavn 30. mars 2012 Mál: 11/00654-46 Málsviðgerð: HiH Vegleiðandi fólkaatkvøða um kommunusamanlegging Sambært kunngerð nr. 26 frá 23. mars 2012 um vegleiðandi fólkaatkvøðu

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2004 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Kapitel 7. TILSYN OG KLAGESAGER

Kapitel 7. TILSYN OG KLAGESAGER Kapitel 7. TILSYN OG KLAGESAGER Tilsyn I henhold til 7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens (nu Landslægeembedets) virke fører Landslægeembedet tilsyn med

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning

Rættarhjálp Føroya. Årsberetning Rættarhjálp Føroya Årsberetning For perioden 1. januar - 31. december 2000 ÅRSBERETNING Rættarhjálp Føroya blev etableret den 13.09.1995 og havde første gang åbent den 25. juni 1996. Retshjælpens virksomhed

Læs mere

HELBRED SOM INDIKATOR FOR ARBEJDSMILJØ- PÅVIRKNINGER

HELBRED SOM INDIKATOR FOR ARBEJDSMILJØ- PÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØINDIKATORER HELBRED SOM INDIKATOR FOR ARBEJDSMILJØ- PÅVIRKNINGER Et bedre arbejdsliv arbejdsmiljøinstituttet NR. HELBRED SOM INDIKATOR FOR ARBEJDSMILJØPÅVIRKNINGER Tekst: HARALD HANNERZ FINN

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNES MARKEDSANDEL ER LAVEST I ÅREVIS

PRIVATHOSPITALERNES MARKEDSANDEL ER LAVEST I ÅREVIS Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 12. april 2013 Privathospitalerne er under pres. På få år er opgang vendt til nedtur, og privathospitalerne melder om ondt i økonomien.

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev

Arkivalier, flyttet fra Rovsinggade til Islev Journalsager: Årg. 93 SST 1993 94,5 Arkivkasser/folio Lokale 1, Rovsinggade Rovsinggade Kørerkort SST Sager oprettet efter fødselsår 1897-0,3 1912 Lokale 1, Rovsinggade Kørekort: henlagte SST 1984 1988

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 1-3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FÆRØERNE RYKKER. Oplev Færøernes forrygende scenerier. >Gå ombord i Sydafrikas dyreliv SIDE 19. >Dyrk Las Vegas overvældende væsen SIDE 14 SIDE 6

FÆRØERNE RYKKER. Oplev Færøernes forrygende scenerier. >Gå ombord i Sydafrikas dyreliv SIDE 19. >Dyrk Las Vegas overvældende væsen SIDE 14 SIDE 6 LØRDAG DEN 19. MAJ 2007 REJSER : OPLEVELSER : BREVKASSE : FRITID : TV/RADIO SIDE 6 RYKKER Oplev Færøernes forrygende scenerier >Gå ombord i Sydafrikas dyreliv SIDE 19 >Dyrk Las Vegas overvældende væsen

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996 Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugere i behandling Hermed foreligger resultatet af en ny landsdækkende

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Finn Breinholt Larsen

Social ulighed i sundhed. Finn Breinholt Larsen Social ulighed i sundhed Finn Breinholt Larsen 1. Social ulighed i kræft en dansk undersøgelse 2. Den samlede sygdomsbyrde 3. Sociale forskelle i bevægeapparatslidelser 4. Sociale forskelle i mentale lidelser

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere