ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772"

Transkript

1 ISSN 9777 ÅRSBERETNING 998 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side 4 Topografi... 5 Folketallet, levendefødte og døde... 6 Fødselsstatistik... 7 Levendefødte... 7 Fødselsoverskud... 7 Dødfødte... 7 Dødfødselshyppighed... 7 Fødte udenfor ægteskab... 8 Sygehusfødsler... 8 Dødfødselshyppigheden Døde pr. lev.f. i. leveuge Perinatal dødelighed Spædbørnsdødelighed Abortindgreb... Sterilisationer Dødelighed... 7 Antal døde... 7 Spædbørnsdødelighed... 7 Forventet middellevetid Dødsårsager... 9 Retslægelige ligsyn... Dødsfald ved ulykkestilfælde... Færdselsulykker... Brug af sikkerhedssele... Nedstyrtning og fald... Forgiftning... Forfrysning... Selvmord... Drab... Ligsynslov m.v.... Udeladte retslægelige ligsyn... Anmeldelsespligtige sygdomme, epidemier m.v... 4 Syfilis... 4 Gonoré... 4 Chlamydia... 4 Meningococsygdom... 4 Hepatitis... 4 AIDS HIVtest Pertussis... 6 Ornithosis ("Nátasjúkan")... 6 Botulisme... 6 Levnedsmiddel og vandbårne sygdomme... 6 Infectiones cutis neonatorum... 7 Tuberkulose... 7 Vaccinationer mod gul feber... 7

3 Kirkegårde... 8 Institutioner for mindre børn... 8 Medicinalpersonale... 8 Sygehuslæger... 9 Kommunelæger... 9 Sundheds og hjemmesygeplejeordningen... 9 Tandlæger... 9 Jordemødre... Apotekervæsenet... Ikke indregistreret medicin... Særtilskud til medicin... Registreringsnævnet... Kvaksalveri og ulovlig medikamenthandel.. Klager over autoriseret sundhedspersonale... Sundhedsoplysning... Helbredsbedømmelser... Retslig virksomhed... Medicolegale ligsyn... Kørekortssager... Tvangsindlæggelser... Sager vedr. avlingstidspunkt... Ligpas... Undersøgelser af politiaspiranter... Seksuel kriminalitet... Resumé... 4 Summary... 5 Bilag I (Befolkningens bevægelser 998)... 6

4 LANDSLÆGEEMBEDET Landslægeembedet er en statslig institution under Sundhedsministeriet og hører i faglig henseende under Sundhedsstyrelsen. Anordning om ikrafttræden af den danske lov om embedslægeinstitutioner m.v. af 5. juni 97 er nu gældende for Færøerne. Ifølge anordningen benævnes den stedlige embedslæge Landslægen på Færøerne. Til embedet er der udover landslægen knyttet to deltidsansatte ikkelægelige assistenter (sekretærer), og disse har en ugentlig arbejdstid på tilsammen 8 timer. Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold. Landslægeembedet fører på sundhedsstyrelsens vegne tilsyn med den virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, jordemødre, apotekere, m. fl.). Landslægen yder bistand til rets og politimyndighederne i retsmedicinske og lignende sager. Dette er den nuværende landslæges. årsberetning. Landslægen er som følge af paragraf 9 i Anordning for Færøerne om forsikring mod følger af ulykkestilfælde nr. 89 af medlem af Færøernes Ulykkesforsikringsråd. De øvrige medlemmer er sorenskriveren og tre medlemmer, valgt af lagtinget. Rådet træffer afgørelser om tilkendelse af invalidepension jævnfør lov for Færøerne om invalidepension. Endvidere træffer rådet afgørelser i henhold til ulykkesforsikringsanordningen. I 998 afholdt Færøernes Ulykkesforsikringsråd 4 møder, ved hvilke der blev behandlet.8 sager (mod.79 i 997), heraf 77 sager vedrørende invalideforsikringslovgivningen,.68 vedrørende ulykkesforsikringsordningen og 7 sager vedrørende andre, især generelle spørgsmål. Herudover er landslægen bl.a. medlem af Færøernes sterilisationsnævn, Færøernes nævn for børneforsorg, Færøernes karantænekommission, det permanente medicintilskudsudvalg på Færøerne, registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter på Færøerne og deltager jævnligt i de årlige Nordiske Medicinaldirektørmøder. Landslægen var medlem af redaktionskomiteen for Helsestatistik for de nordiske lande (NOMESKO) og finder det vigtigt for det færøske sundhedsvæsen, at det gode samarbejde,

5 4 der de seneste 8 år efter flere års bestræbelser fra landslægeembedets side er blevet etableret med NOMESKO, ikke går tabt, men tværtimod styrkes, ligesom han overfor de færøske myndigheder har anbefalet, at et lignende samarbejde bliver etableret med NOSOSKO (Nordisk Socialstatistisk Komite). Disse to komiteer er for tiden efter embedets mening de eneste fora, Færøerne på en nem og naturlig måde kan samarbejde med i udarbejdelse af statistikker, der viser, hvorledes vi her på øerne er stillet sammenholdt med de øvrige nordiske lande i sundhedsmæssig og social henseende. Sådanne statistikker vil utvivlsomt blive et afgørende fundament under al fremtidig planlægning af social og sundhedsvæsenet. Den. juni 995 trådte lov nr. 6 af 7. maj 995 om sundhedsvæsenet på Færøerne i kraft. Efter denne lov fastsætter Færøernes hjemmestyre regler om sundhedsvæsenets opgaver, ydelser og administration. Landslægeembedet har i 998 fået forelagt 9 sager, hvor Færøernes Landsstyre har anmodet om udtalelser bl.a. vedr. nye love, cirkulærer m.v. med henblik på ikrafttræden for Færøerne. Landslægen har i 998 deltaget i bl. a. følgende møder, symposier m.v. udenfor Færøerne: Møde mellem administrerende embedslæger og Sundhedsstyrelsen, København 6. marts 998. Fagligt kontaktforum i Sundhedsstyrelsen vedr. tilsyn, København 8. juni 998. Nordisk Medicinaldirektørmøde, Reykjavík, 9.. august 998. Konferencen "Er HIV og AIDS stadig et problem i Danmark?", Domus Medica, København 4. september 998. Møde i fagligt kontaktudvalg om miljømedicin, Blommelyst kro, 9.. september 998. Møde mellem administrerende embedslæger og Sundhedsstyrelsen, København. oktober og 8. december 998. o o

6 5 TOPOGRAFI Færøerne landslægeembedets arbejdsområde består af 8 øer samt et større antal holme, strandpiller og skær. Det samlede areal er 99 km². Den største ø er Streymoy på 74 km². Øgruppen ligger i Nordatlanten mellem 6 4' og 6 6' nordlig bredde. Vestligste og østligste punkter ligger på henholdsvis 7 4' og 6 5' vestlig længde. Øerne er af vulkansk oprindelse og opbygget af plateaubasalter. Alderen af den vulkanske virksomhed ansættes til ældre tertiær, 56 millioner år. Øernes geologiske opbygning er enkel med vekslende lag af basalt (lava) og tuf (vulkansk aske). Efter at den vulkanske virksomhed var ophørt, satte de nedbrydende kræfter ind. Udsat for angreb af is Færøerne har haft deres egen lokale nedisning, luft, vind, regn og havets brænding fremkom de nuværende landskabsformer med karakteristiske fjorde, dale, fjelde, indsøer og stejle forbjerge. Den gennemsnitlige højde er m, og det højeste fjeld, Slættaratindur, er 88 m. Den totale kystlængde er km, og det er otte gange så langt som den teoretisk korteste, hvilket giver tydeligt indtryk af arealets stærke opdeling. Beliggenheden i Nordatlanten er isoleret, idet der er km til det nærmeste beboede område, Shetlandsøerne. Til Island er afstanden 45 km og til Norge 675 km, medens sejldistancen til København er ca. 5 km. Øernes placering betinger et klima af udpræget oceanisk natur med ringe forskel på koldeste og varmeste måned, godt 7 grader. På Færøerne er den længste dag 9½ og den korteste 5 timer.

7 6 Folketallet, levendefødte og døde Vedrørende folketallet ved årets begyndelse og afslutning m.v. for året 998 henvises til Bilag I. Folketallet pr Efter præsternes månedsberetninger var antallet af Levendefødte 64 Døde 6 Dødsfaldenes fordeling på årets måneder: (efter præsternes indberetning) januar 5 februar 6 marts april maj juni 9 juli 9 august 9 september 6 oktober november 44 december 8 Hele året 6

8 7 FØDSELSSTATISTIK Fødselsoverskuddet i 998 (levendefødte minus døde) var 79. Bevægelsen af dette tal har i de senere år været følgende: Efter fødselsanmeldelserne og sognepræsternes indberetning fødtes der i 998 på hele Færøerne 64 levende børn. Antallet af levendefødte børn har i de senere år været som følger: : gennemsnitlig pr. år : : : : : : 88 Antallet af dødfødte i 998 var 4 (to drenge og to piger). Med tallene 64 levendefødte og 4 dødfødte fås en dødsfødselshyppighed på 6, o/oo. Dødsfødselshyppigheden har gennem de senere år været: 998 6, o/oo 997, , 995 9, 994 4,5 99,6 99, 99 5,8 99, 989 5,4

9 8 Dødsårsagen for de fire dødfødte i 998 var jvf. dødsattesterne: navlesnor om halsen (), for tidlig løsning af moderkage () og sygdom i moderkage (). De skematiske uddrag af fødselsanmeldelserne viser, at jordemødrene i 998 betjente 69 fødende kvinder, der fødte 645 børn, hvoraf 64 var levendefødte og 4 dødfødte. 8 børn, dvs. 5,8%, er fødte uden for ægteskab i 998. Tallene for børn fødte uden for ægteskab har gennem de senere år været som følger: 998 5,8 % , , , ,6 99 4, 99 4, ,5 99 4, ,5 64, dvs. 99,7 % af samtlige fødsler har fundet sted på sygehuse i 998. Tallene gennem de senere år har i øvrigt været følgende: ,7 % , ,6 995, , , , , , ,5

10 Man har bl. a. med Yearbook of Nordic Statistics (NOMESCO) som udgangspunkt fremstillet følgende tabeller, hvor dødfødselshyppighed, døde pr.. levendefødte i første leveuge, perinatal dødelighed og spædbørnsdødelighed i perioden sammenlignes med de tilsvarende tal i de øvrige nordiske lande: 9 Dødfødselhyppigheden i de nordiske lande (pr. fødte). 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne,9 7,5,9 4,5 4,,5 6, Danmark 5,6 4,9 4,8 4,6 4,8 Grønland 7,4 6,4 9, 4, Island 5,6,8,,7,7 Norge 7, 5,8 4,7 4, 4,5 Sverige 4,9,9,8,4,5 Finland 4,8,9,,9,9 Åland 7,4 4,,,7,7 Døde pr. levendefødte på Færøerne i den første leveuge. 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne 5,5 5,9 6,7 6,,4, Danmark 5,,8,8,, Grønland,7 5,5,7 7,9 Island 4,5,,7,5,8 Norge 4,9,8,,7, Sverige 4,7,6,,4,8 Finland 5,,5,5,7, Åland 4,,9, Perinatal dødelighed (dødfødte plus døde i første leveuge) i de nordiske lande pr. fødsler. 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne 6,4,,6,6 5,8 4,4 6, Danmark,6 8,6 8,6 7, 8, Grønland 8,,8,8,9 Island, 6,8 6,8 5, 7,8 Norge, 9,5 7,9 7, 6,5 Sverige 9,7 7,5 6,9 5,8 5, Finland 9,9 7,5 6,4 5,7 5,7 Åland,8 9, 5, 4,9

11 Spædbørnsdødelighed i de nordiske lande (døde pr. levendefødte under år). 976/8 98/85 986/9 99/ Færøerne 9,7 9, 9, 6,,9 4,4 Danmark 9, 7,9 7,9 5, 5,6 Grønland 7,8,7 9,7 8,5 Island 8, 6, 6, 4,8,7 Norge 9, 8, 7,8 5, 4, Sverige 7,7 6,8 5,9 5, 4, Finland 8,4 6, 5,9 4,8 4, Åland 8,9 8,6 4,4,7 Vedrørende dødsfødsler og spædbørnsdødelighed på Færøerne 96 9 henvises iøvrigt til Bilag VI, side 567 i landslægens årsberetning for 9899, hvor der findes uddrag af foredrag over emnet holdt ved en konference i Island 99. ABORTINDGREB På Færøerne er anordning nr. 8 af. juni 959 om ikrafttræden på Færøerne af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab v.m. stadig gældende. Ifølge denne anordning kan bestemmelse om svangerskabsafbrydelse træffes af en sygehuslæge ansat på et af de færøske sygehuse, dersom afbrydelsen er nødvendig for at afværge alvorlig fare for kvindens liv eller helbred og såfremt tilfældet er begrundet i sygdom, og dette er konstateret på et af de i loven omhandlede sygehuse. Dersom en kvinde i andre tilfælde ønsker sit svangerskab afbrudt, må afgørelsen herom træffes efter samråd mellem den autoriserede læge, der foretager indgrebet, og en anden autoriseret læge. Svangerskabsafbrydelse må kun ske på sygehuse. Ifølge oplysninger fra sygehusene blev der på Landssjúkrahúsið's kirurgiske afdeling i 998 fremkaldt 8 aborter på lægelig eller anden legal indikation og på Klaksvíkar sjúkrahús ingen. Det er ikke lykkedes at fremskaffe oplysninger om antal fremkaldte aborter fra Suðuroyar Sjúkrahús.

12 Tallene for abortindgreb har gennem de senere år været: Landssjúkrahúsið Klaksvíkar Suðuroya I alt sjúkrahús sjúkrahús uopl Til sammenligning med aborthyppigheder i de øvrige nordiske lande bringes på de følgende to sider tabel og figur fra NOMESCOS årbog "Helsestatistik fra nordiske lande 996":

13 Antal fremkaldte aborter , tabel.

14 Abort i de nordiske lande

15 4 STERILISATIONER Vedrørende sterilisationer er anordning nr. 7 af 4. marts 968 om ikrafttræden for Færøerne af lov om sterilisation og kastration stadig gældende. Ifølge anordningen kan sterilisation af en kvinde foretages uden tilladelse, når forhold af udelukkende eller ganske overvejende lægelig karakter nødvendiggør forebyggelse af svangerskab for at afværge fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse af hendes helbred. Sterilisation må i andre tilfælde kun foretages efter tilladelse fra Sterilisationsnævnet. Færøernes sterilisationsnævn afholdt i møder. Nævnet imødekom sterilisationsansøgninger fra 6 kvinder og 6 mænd. Tallene for imødekomne ansøgninger på Færøerne har været følgende: Mænd Kvinder Ialt Til sammenligning med de øvrige nordiske lande bringes på de følgende to sider tabel og figur over udførte sterilisationsindgreb fra NOMESKOS "Helsestatistik for de nordiske lande 996": o o

16 5

17 6

18 7 DØDELIGHED Der døde ifølge sognepræsternes indberetning i alt på Færøerne i (7 mænd og 55 kvinder). Man er vidende om fem personer i 998, der døde under sådanne omstændigheder, at ligene ikke er fundet, men årsagen var efter alt at dømme drukning. Ifølge embedets opgørelse døde der i 998 børn under år på Færøerne. Spædbørnsdødeligheden for hele Færøerne i 998 var således,%. I de senere år har spædbørnsdødeligheden været følgende: 998, % 997,44 996,9 995, 994,6 99,79 99,6 99,69 99,64 989,9 Forventet middellevetid i de nordiske lande ved år i og 9995 fremgår af følgende tabel fra NOMESKO's "Helsestatistik for de nordiske lande 996":

19 8

20 9 Nedenfor bringes tabeller over dødsårsagerne på Færøerne udarbejdet i Sundhedsstyrelsen baseret på dødsattesterne for 994 og 995. (Færinger døde i Danmark er medregnet. Tabeller vedr. dødsårsagerne på Færøerne for 996 og 997 foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt.) 994. M K Ialt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... Tuberkulose... 4 Ondartet svulst i mundhule og spiserør... Ondartet svulst i mavesæk... 5 Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm... 6 Ondartet svulst i endetarm... Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger Ondartet svulst i knogler og hud... Ondartet svulst i brystkirtel Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv... 4 Godartede og uspecificerede svulster... Endokrine lidelser og mangelsygdomme... Sukkersyge... Sygdomme i blod og bloddannende organer Mentale lidelser... Hjernehindebetændelse... Sygdomme i nervesystem og sanseorganer Gigtfeber og følgetilstande... Blodtryksforhøjelse... Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme... Karsygdomme i hjerne Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer... Andre kredsløbssygdomme Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza... Lungebetændelse... 9 Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... 5 Sygdomme i lever og galdeveje... Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... 4 Nyrebetændelse... Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... Senilitet uden oplysning om sindsygdom... Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande... Motorkøretøjsulykker... 4 Andre ulykker... 4 Selvmord... Andre ydre årsager... TOTAL

21 995. M K Ialt Infektionssygdomme (excl. tuberkulose)... Tuberkulose... Ondartet svulst i mundhule og spiserør... Ondartet svulst i mavesæk Ondartet svulst i tarme, undtagen endetarm... Ondartet svulst i endetarm... 6 Ondartet svulst i strubehoved,luftrør,bronkier,lunger Ondartet svulst i knogler og hud Ondartet svulst i brystkirtel Ondartet svulst i livmoderhals... Ondartet svulst i andre dele af livmoder... Ondartet svulst i blærehalskirtel Ondartet svulst i andre og uspecif. lokalisationer Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv... Godartede og uspecificerede svulster Endokrine lidelser og mangelsygdomme... Sukkersyge... 4 Sygdomme i blod og bloddannende organer... Mentale lidelser Hjernehindebetændelse... Sygdomme i nervesystem og sanseorganer... 6 Gigtfeber og følgetilstande... 7 Blodtryksforhøjelse... 5 Iskæmiske hjertesygdomme Andre hjertesygdomme Karsygdomme i hjerne Sygdomme i arterier, arterioler og kapillærer... Andre kredsløbssygdomme... Akutte luftvejsinfektioner, incl. influenza... Lungebetændelse Bronkitis, udvidede lunger og astma Andre sygdomme i åndedrætsorganer... Sygdomme i mundhule, spiserør og mavesæk... Sygdomme i lever og galdeveje... 5 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer... Nyrebetændelse... Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer... Andre sygdomme i urin og kønsorganer samt brystkirtel Svangerskabs og fødselskomplikationer hos moderen.. Sygdomme i hud, knogler, bevægelsessyst. og bindevæv Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer.. Andre medfødte misdannelser... Sygdomme hos nyfødte... Senilitet uden oplysning om sindsygdom... Symptomer og mangelfuldt defineret tilstande Motorkøretøjsulykker... Andre ulykker... Selvmord Andre ydre årsager... TOTAL

22 Medens der for perioden 9769 noteredes et fald i forventet middellevetid for færøske mænd, er billedet nu vendt, idet der både for mænds og kvinders vedkommende er tale om en stigning fra 9869 til 9995 på henholdsvis, og, år ved alderen. Retslægelige ligsyn. Der forekom i dødsfald ved ulykkestilfælde blandt de retslægelige ligsyn det laveste antal de sidste år. Antagelig af samme årsag var antal retslægelige ligsyn det laveste pr. år i nyere tid. Antal retslægelige dødsfald ved ulykkestilfælde har de senere år været: Dødsfald ved Heraf motorkøre ulykkestilfælde tøjsulykker En opgørelse for perioden over brug af sikkerhedssele blandt førere eller passagerer, der døde ved motorkøretøjsulykker, viser følgende: Sikkerhedssele benyttet 5 Sikkerhedssele/styrthjelm ej benyttet 6 Uoplyst 7

23 Det skønnes, at omkring halvdelen af de 6 trafikdræbte, der ikke benyttede sikkerhedssele, ville være kommet fra ulykken med livet i behold, dersom selen var blevet anvendt. Over en årig periode ville selen således sandsynligvis kunne have reddet ca. 8 personer, fortrinsvis helt unge mennesker, dersom selen var blevet anvendt. Det må derfor stadig anses for at være påtrængende nødvendigt med en kraftig henstilling til såvel førere som passagerer i motorkøretøjer om, at de altid anvender sikkerhedssele, såvel i forbindelse med korte som lange køreture. To dødsfald i 998 skyldtes nedstyrtning/fald. To dødsfald skyldtes i 998 akut alkoholforgiftning. Ét dødsfald skyldtes en kombination af forfrysning og alkoholpåvirkethed. Der forekom to tilfælde af selvmord i 998. Antallet af selvmord har i de senere år været: Der forekom intet tilfælde af drab i 998. Det sidste drab på Færøerne fandt sted for over år siden i 988. I tilfælde blev dødsmåden i 998 efter retslægeligt ligsyn rubriceret som naturlig død. Der forekom intet tilfælde af ukendt dødsmåde i 998. I 998 blev der foretaget 8 retslægelige obduktioner. Blandt de ialt 8 retslægelige dødsfald forelå der oplysninger om alkoholisme/spiritusmisbrug i 6 tilfælde.

24 Antal tilfælde, hvor politiet efter stedfunden indberetning efter ligsynslovens paragraf, stk. meddelte, at indberetningen ikke gav anledning til retslægeligt ligsyn, udeladte retslægelige ligsyn, var 5 i 998. De sidste år er der ikke udstedt nogen dødsattest af ligsynsmand. Antallet af ligsynsmænd på Færøerne er fortsat 49 foruden 5 hjælpeligsynsmænd. Forsøg fra landslægens side til at få den nugældende ligsynslov moderniseret har hidtil været resultatløse. Loven har trængt til en revision de sidste år. o o

25 4 ANMELDELSESPLIGTIGE SYGDOMME, EPIDEMIER. Siden 997 har anmeldelse af syfilis og gonoré skullet foretages på blanket direkte til epidemiologisk afdeling, Statens Seruminstitut. Antal anmeldte tilfælde for disse sygdommes vedkommende vil af denne grund herefter ikke blive opgjort i denne årsberetning. Siden oktober 988 har man på laboratoriet, Landssjúkrahúsið, foretaget analyser af prøver for chlamydia trachomatis ved ELISA metoden. Antal analyser samt positive prøver siden 989 har været: Antal prøver positive % ,6 5, , , , , , , , ,5 Individuelt anmeldte tilfælde af smitsomme sygdomme (blanketanmeldelser) fordeler sig således i 998: Af encephalitis acuta anmeldtes tilfælde i 998 ( i 997). Der anmeldtes i 998 tilfælde af meningococsepsis og tilfælde af meningitis purulenta, årsag ukendt. Der anmeldtes intet tilfælde af hepatitis i 998. Intet tilfælde af AIDS anmeldtes i 998. Nyanmeldte AIDStilfælde fordeler sig således efter år:

26 5 Efter bekendtgørelse fra Færøernes Landsstyre etableredes i 99 et færøsk AIDSråd. Rådet har syv medlemmer. I 99 etablerede AIDSrådet en ordning med nøglepersoner i alt geografisk fordelt over hele Færøerne. Nøglepersonerne er enten sygeplejersker eller lærere. Antal udførte HIVtest ved de færøske sygehuslaboratorier fordeler sig således: Landssjúkrahúsið: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme Klaksvíkar Sjúkrahús: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme

27 6 Suðuroyar Sjúkrahús: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme Færøerne ialt 998: donorer andre us. andre us. Ialt ej anonyme anonyme Af tilfælde med pertussis (kighoste) i måneders alderen anmeldtes tilfælde i 998 ( i 997). Af ornithosis ("nátasjúka") blev der anmeldt tilfælde i 998. Antallet af ornithosistilfælde de senere år har været: Der anmeldtes tilfælde af botulisme i 998 ( tilfælde i 997, i perioden 9996, i 989). Af levnedsmiddel og vandbårne sygdomme anmeldtes tilfælde i 998 (5 i 997). Det drejede sig om p.g.a. salmonella ( senftenberg og enteriditis), 5 campylobacter, clostridium difficile og tilfælde med ukendt årsag.

28 7 Af infectiones cutis neonatorum anmeldtes tilfælde i 998. Der anmeldtes tre nye tilfælde af tuberkulose i 998. Antallet af nyanmeldte tilfælde har de senere år været følgende: I 998 anmeldtes der intet dødsfald på grund af tuberkulose (ét i 99, det eneste gennem de sidste år). I løbet af 998 undersøgtes på tuberkulosestationen 8 ikke tidligere undersøgte personer (mod 46 i 997), heri ikke medregnet Calmettevaccinationer og tuberkulinreaktioner. Antal konsultationer i 998 var 45 (i 997 7). Der BCGvaccineredes i 998 ved tuberkulosestationen 8 personer (5 i 997). Ved udgangen af 998 fandtes på Færøerne ifølge beretning fra Tuberkulosestationen ét kendt åbent tuberkulosetilfælde. Gennem de senere år har disse tal udgjort: Den medicinske afdeling på Landssjúkrahúsið behandler indlagte tuberkulosepatienter og varetager Tuberkulosestationens funktioner. Vaccination mod gul feber på Færøerne varetages af medicinsk afdeling, Landssjúkrahúsið, i Tórshavn. Der foretoges i 998 vaccinationer (i 997 8). o O o

29 8 KIRKEGÅRDE. Landslægen behandlede to sager om kirkegårde i 998 (fem i 997). o o INSTITUTIONER FOR MINDRE BØRN. I 998 fik landslægen forelagt sager vedrørende bygningsmæssige ændringer eller nybygninger i forbindelse med etablering af kommunale daginstitutioner for børn. o o

30 9 MEDICINALPERSONALE. Sygehuslæger Pr.. november 998 var antallet af sygehusansatte læger ialt 56, heraf på Landssjúkrahúsið 48, Klaksvíkar sjúkrahús 5 og Suðuroyar sjúkrahús. Ialt overlæger var ansat ved sygehusvæsenet, heraf 9 på Landssjúkrahúsið, på Klaksvíkar sjúkrahús og på Suðuroyar sjúkrahús. Antal reservelæger var 9 på Landssjúkrahúsið, 4 på Klaksvíkar sjúkrahús, medens der ikke var ansat nogen reservelæger på Suðuroya Sjúkrahús. Kommunelæger Ved udgangen af 998 var antallet af kommunelægerstillinger 6, heraf i Klaksvík, 6 i Eysturoy, 7 i Tórshavn, i Norðstreymoy, i Vágoy, i Sandoy og 4 i Suðuroy. Sundheds og hjemmesygeplejeordningen Ordningen beskæftiger dels hjemmesygeplejersker, der yder sundheds og sygepleje i hjemmene og dels sundhedsplejersker, der varetager forebyggende arbejde hos børn fra deres fødsel til de går ud af skolen. Ved udgangen af 998 var der ved ordningen fuldtidsansatte, hjemmesygeplejersker og 7,5 sundhedsplejersker. Tandlæger Ved udgangen af 998 arbejdede der ialt 8 uddannede tandlæger på Færøerne. I Tórshavn fandtes 7 private tandklinikker med ialt tandlæger, hvoraf den ene udelukkende arbejder som specialtandlæge i orthodonti. Der er en skoleklinik med 5 ansatte tandlæger. På Landssjúkrahúsið er der ansat en hospitalstandlæge. I Norðoyum fandtes private tandklinikker med tandlæger, samt en skoleklinik med tandlæger. I Eysturoy er der private klinikker, nemlig i Saltangará, Leirvík og Fuglafirði, samt en klinik, der dels er skoleklinik og dels privatklinik i Skála. I Fuglafirði er den kommunale tandpleje fra den. august 997 privatiseret som en forsøgsordning for tre år. I Leirvík er der en tandlæge, som delvis arbejder som kommunal tandlæge og iøvrigt har privatklinik. I Gøtu arbejder en tandlæge på den kommunale tandklinik.

31 I Norðstreymoy er der 4 tandklinikker, en i Vestmanna, som dels er skoleklinik og dels privat, og i Kollafirði, en privat og en skoleklinik og en privat i Hvalvik. Der arbejder tandlæger i Norðstreymoy. I Vágoy er der klinikker, en privat i Sandavági og en delvis privat og dels skoleklinik i Sørvági. Der arbejder ialt tandlæger i Vágoy. I Sandoy er tandklinik med en tandlæge, som delvis er privat og dels børnetandlæge. I Suðuroy arbejder 4 tandlæger, i Tvøroyri, den ene som kombineret tandlæge og en børnetandlæge og i Vágur, en som skoletandlæge og en som privatpraktiserende. Jordemødre I 998 var der 8,5 normerede jordemødrestillinger under det færøske sygehusvæsen. Apoteksvæsenet Ved udgangen af året 998 var der hos Landsapotekeren,88 ansatte. På Tjaldurs Apotekið, Tórshavn var der ansat 7,4 farmaceuter, 8, assistenter, assistentelever og 6,4 defektricer, på Suðuroyar apotek i Tvøroyri farmaceuter,,5 defektricer og apotekerassistenter, medens der på Norðoya apotek i Klaksvík var ansat farmaceut,, assistenter og,7 defektricer. I 998 meddelte landslægeembedet i 49 tilfælde læger tilladelse til udlevering af ikke indregistreret medicin gennem apoteker (6 i 997). Denne funktion varetages i Danmark af Lægemiddelstyrelsen, men da apotekervæsenet er overtaget af det færøske hjemmestyre, gælder den danske lægemiddellov ikke her. Landslægen behandler af samme årsag tillige ansøgninger om særtilskud til medicin. I 998 behandledes 88 sager ( i 997). Det permanente medicintilskudsudvalg har formanden for sygekassernes centralorganisation, landsapotekeren og landslægen som medlemmer.

32 Registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter har landsapotekeren, landslægen og landsdyrlægen som medlemmer. Nævnet afholdt to møder i 998. Kvaksalveri og ulovlig medikamenthandel. Der var to sager under behandling i 998, ingen i 997. Klager over autoriseret sundhedspersonale. I året 998 modtoges 4 klagesager vedrørende autoriserede sundhedspersoners faglige virksomhed, der blev videresendt til behandling i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klagesagernes antal de senere år har været: o o

33 SUNDHEDSOPLYSNING Embedet har i mange år overfor politiske og administrative myndigheder pointeret vigtigheden af en øget og koordineret sundhedspædagogisk indsats. Det er herfra blevet fremhævet, at dette bliver stadig mere påkrævende nødvendigt, og man har henvist til aktiviteterne i vore nabolande. En arbejdsgruppe med landslægen som formand blev nedsat i 986 med kommissoriet at gøre forberedelser til en færøsk lovgivning vedrørende koordineret forebyggende helsearbejde, og den tilendebragte sit arbejde i 987 med et forslag til lov om et forebyggelsesråd til landsstyret. Forslaget blev fremsat i lagtinget, men blev beklageligvis nedstemt. Landslægeembedet har foreslået landsstyret at genfremsætte lovforslaget eller på anden vis at lovgive således, at dette særdeles vigtige område indenfor sundhedsvæsenet bliver tilgodeset. Embedet anser det for vigtigt, at problemer såsom besættelse af læge og andre sundhedsfaglige stillinger eller en løsning af problemerne med sygehusenes organisation og drift løses på en optimal måde, men finder det dog endnu vigtigere med en kraftig opprioritering af den sundhedspædagogiske indsats. Her tænkes især på faktorer som rygning, manglende motion, alkoholmisbrug og ekstrem overvægt. HELBREDSBEDØMMELSER Landslægen fungerer som rådgiver for den færøske socialforvaltning og skoledirektion samt Færøernes Landsstyre vedrørende helbredsbedømmelser i tjenestemandssager. I 998 behandledes 8 sager, i o o

34 RETSLIG VIRKSOMHED Der foretoges i 998 af landslægen 6 medicolegale ligsyn ( blev foretaget af andre læger). Der henvises iøvrigt til siderne. Kørekortsagernes antal var 48 i 998. Tvangsindlæggelse på psykiatrisk afdeling: Af sager vedrørende tvangsindlæggelse på gule papirer behandledes en i 998. Der behandledes 9 sager vedrørende avlingstidsbestemmelse i 998. I 998 udfærdigedes tre ligpas. Der foretoges 5 helbredsundersøgelser af politiaspiranter i 998. Ingen personundersøgelser blev foretaget af landslægen i forbindelse med seksuel kriminalitet i 998 (ingen i perioden 99 97). Denne opgave er de senere år i praksis overgået til kommunelægerne eller lægerne ved sygehusvæsenet. o o

Sundheds- og hjemmesygeplejeordningen... - 25 Tandlæger... - 25-26 Jordemødre... - 26 Apotekervæsenet... - 26 Ikke indregistreret medicin...

Sundheds- og hjemmesygeplejeordningen... - 25 Tandlæger... - 25-26 Jordemødre... - 26 Apotekervæsenet... - 26 Ikke indregistreret medicin... INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side Topografi... 5 Folketallet, levendefødte og døde... 6 Fødselsstatistik... 7 Levendefødte... 7 Fødselsoverskud... 7 Dødfødte... 7 Dødfødselshyppighed... 7 Fødte

Læs mere

Medicinalberetning for Færøerne 2000 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen INDHOLDSFORTEGNELSE

Medicinalberetning for Færøerne 2000 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen INDHOLDSFORTEGNELSE Medicinalberetning for Færøerne 000 INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side 34 Topografi... 5 Folketallet, levendefødte og døde... 6 Fødselsstatistik... 7 Levendefødte... 7 Fødselsoverskud... 7 Dødfødte...

Læs mere

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2003

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2003 ISSN 090777 MEDICINALBERETNING for Færøerne 00 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 00 from the Chief Medical Officer in the Faroes INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet...

Læs mere

LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE

LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772 ÅRSBERETNING 1997 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet...

Læs mere

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 1999

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 1999 ISSN 9777 MEDICINALBERETNING for Færøerne 999 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 999 from the Chief Medical Officer in the Faroes INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet...

Læs mere

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2002

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2002 ISSN 9777 MEDICINALBERETNING for Færøerne Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report from the Chief Medical Officer in the Faroes INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet... side

Læs mere

ÅRSBERETNING 1994-1995 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE

ÅRSBERETNING 1994-1995 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772 ÅRSBERETNING 1994-1995 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side

Læs mere

ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE. Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes

ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE. Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes ISSN 0903-7772 ÅRSBERETNING 1993 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Landslægeembedet...3-4

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2012-2013 Heilsulýsing Landslæknans 2012-2013

Sundhedsberetning for Færøerne 2012-2013 Heilsulýsing Landslæknans 2012-2013 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2012-2013 Heilsulýsing Landslæknans 2012-2013 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2012-2013 from the Chief Medical Officer

Læs mere

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2004

MEDICINALBERETNING. for Færøerne 2004 ISSN 0903-7772 MEDICINALBERETNING for Færøerne 2004 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2004 from the Chief Medical Officer in the Faroes Føroyskt úrtak úr heilsulagslýsing

Læs mere

ÅRSBERETNING 1991 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE

ÅRSBERETNING 1991 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772 ÅRSBERETNING 1991 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes LANDSLÆGEEMBEDET... 4 METEOROLOGISKE

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 2012 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2011-2012 from the Chief Medical

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2008

Sundhedsberetning for Færøerne 2008 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2008 Heilsulýsing Landslæknans 2008 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2008 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Medicinalberetning for Færøerne 2005

Medicinalberetning for Færøerne 2005 ISSN 93-7772 Medicinalberetning for Færøerne 25 Heilsulýsing Landslæknans 25 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 25 from the Chief Medical Officer in the Faroes Medicinalberetning

Læs mere

Sundhedsforholdene på Færøerne

Sundhedsforholdene på Færøerne 1 Sundhedsforholdene på Færøerne (Foredrag holdt på konference 2. og 3. september 2004 på Hotel Tórshavn, Færøerne, vedrørende forskning indenfor social- sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden,

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2010 Heilsulýsing Landslæknans 2010

Sundhedsberetning for Færøerne 2010 Heilsulýsing Landslæknans 2010 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2010 Heilsulýsing Landslæknans 2010 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2010 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2009 Heilsulýsing Landslæknans 2009

Sundhedsberetning for Færøerne 2009 Heilsulýsing Landslæknans 2009 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2009 Heilsulýsing Landslæknans 2009 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2009 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2007

Sundhedsberetning for Færøerne 2007 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2007 Heilsulýsing Landslæknans 2007 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2007 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsagsregisteret 2000 2004:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 Heilsulýsing Landslæknans 2013-2014

Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 Heilsulýsing Landslæknans 2013-2014 Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2013-2014 Heilsulýsing Landslæknans 2013-2014 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1998

Dødsårsagsregisteret 1998 Dødsårsagsregisteret 1998 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 3348 7579 Datakoordinator Piero Torre, lokal 3348 7640 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1998 foreligger hermed. I 1998

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2006

Sundhedsberetning for Færøerne 2006 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2006 Heilsulýsing Landslæknans 2006 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2006 from the Chief Medical Officer in the Faroes

Læs mere

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. k_aldertim 0-71 Afdødes alder i timer 83-86 Afdødes alder i dage (83 = 3 dage, 84 = 4 dage, etc.) 91-93 Afdødes alder i uger (91 = 1 uge, 92 = 2

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1999

Dødsårsagsregisteret 1999 1 Dødsårsagsregisteret 1999 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7222 7601 Datakoordinator Piero Torre, lokal 7222 7843 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1999 foreligger hermed. I

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne Heilsulýsing Landslæknans

Sundhedsberetning for Færøerne Heilsulýsing Landslæknans ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2015-2016 Heilsulýsing Landslæknans 2015-2016 Medical Report 2015-2016 from the Chief Medical Officer in Faroe Islands 1 Sundhedsberetning for Færøerne 2015-2016

Læs mere

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1.

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1. Dødsfald Deaths 78 - Dødsfald Tabel 24. Dødeligheden 1931-1999 Mortality 1931-1999 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt År 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl.... 19 345

Læs mere

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012

Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 ISSN 0903-7772 Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012 Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report 2011-2012 from the Chief Medical Officer

Læs mere

Dødsfald. Deaths. ((Side 77))

Dødsfald. Deaths. ((Side 77)) Dødsfald Deaths ((Side 77)) 78 - Dødsfald Tabel 28. Dødeligheden 1931-1997 Mortality 1931-1997 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl....

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 2009

Dødsårsagsregisteret 2009 Dødsårsagsregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Kapitel. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inuit Kalaallit Nunaanni najugallit toqusunut uppernarsaataat takkuttut ingerlaavartumik nalunaarsortarpai eqqortumillu allassimanissaat

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Kapitel 10. DØDSÅRSAGER

Kapitel 10. DØDSÅRSAGER Kapitel 10. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser DØDSÅRSAGSREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

SKS-kodestruktur. antal kar.

SKS-kodestruktur. antal kar. SKS-kodestruktur felt antal kar. start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 recordart an Overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKS-kodenr. an inkl. foranstillet SKS-hovedgruppe 3 8 24 dato:gyldig

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2015 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal SKS-kodestruktur felt antal kar. start feltnavne pos. i SKS-db værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt AAA nøgle obligatorisk overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKSkode alfanumerisk nøgle obligatorisk

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME.

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME. Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME. Børnesygdomme Embedslægeinstitutionen har i 21 ikke modtaget anmeldelser vedrørende anmeldelsespligtige børnesygdomme. Meningitis/sepsis Der blev anmeldt 2 tilfælde af purulent

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Foredrag holdt ved Nordisk Medicinaldirektørmøde i Tórshavn 23. august 2005 Af Høgni Debes Joensen Jeg er blevet anmodet om at levere et kort indlæg om NOMESKO

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME

Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME Kapitel 5. SMITSOMME SYGDOMME Børnesygdomme Embedslægeinstitutionen har i 23 ikke modtaget anmeldelser vedrørende anmeldelsespligtige børnesygdomme. Meningitis/sepsis forårsaget af meningococcer Der blev

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FÆRØSKE BØRNS HELSE OG VELFÆRD

FÆRØSKE BØRNS HELSE OG VELFÆRD FÆRØSKE BØRNS HELSE OG VELFÆRD Foredrag holdt på seminaret Sundhed og velfærd hos børn i Reykjavik 2. juni 200 Af Høgni Debes Joensen Børns helse kan belyses på flere måder. Jeg har her valgt først at

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Discharges from somatic hospital departments by diagnoses A 5.13 Medicinalpersonalet Medical personnel 95

Discharges from somatic hospital departments by diagnoses A 5.13 Medicinalpersonalet Medical personnel 95 Sundhed - A.5 88 Sundhed Health Nr. (No.) Side (Page) Sundhed (tekst) Health (text) 89 Sygesikrede Health secured A 5.1 Sygesikringsydelser efter køn, alder og ydelsestype Contributions of health security,

Læs mere

Bolig Kommunen vil være behjælpelig med at finde passende bolig.

Bolig Kommunen vil være behjælpelig med at finde passende bolig. PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL PRAKTISERENDE LÆGER (KOMMUNELÆGER) Denne pjece er lavet med henblik på at give praktiske oplysninger, som kan være relevante at kende til, hvis De skal til Færøerne og arbejde

Læs mere

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre Dato: 31-08-2006 Sagsnr.: 316263 Dok.nr.: 1930856 Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre 1. Generelt om rapporten Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Sociale forhold og sundhed 1. Organisatoriske forhold på socialområdet Afsnittene Organisatoriske forhold og socialområdet, Det sociale sikkerhedsnet, Forbyggende og afhjælpende indsats,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1997-2001 2003:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor?

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor Lisa Bendroth-Asmussen 1 Introduktion Obduktion eller ej? Sundhedsloven Tilladelse til obduktion Udfyldelse af papirer

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Nr. 596 10. juni 2014 Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Kapitel 1 Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme Kapitel 2 Anmeldelse af gonoré og syfilis Kapitel 3

Læs mere

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Børnesygdomme Landslægeembedet modtog i 28 1 anmeldelse af kighoste. En oversigt over vaccinationsdækningen ses i kapitel 5. Meningitis/sepsis forårsaget af meningococcer.

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 2 Statistik 24 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 2003:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed i 211 1.2. Svangerskabsafbrydelse

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Perinatal mortalitet på Færøerne 1961-89 efter diagnose

Perinatal mortalitet på Færøerne 1961-89 efter diagnose Perinatal mortalitet på Færøerne 1961-89 efter diagnose Landslægeembedet på Færøerne tog i 1988 initiativet til afholdelse af en konference på Færøerne i fjor med islandsk deltagelse. Baggrunden for initiativet

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Revideret den 1. juli 21 Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed

Læs mere

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Marts 27 Statistik 2 Statistik over afgørelser om abort, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i Abortankenævnet Indhold De regionale

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

2013 statistik årbog. Sociale forhold og sundhed. Det sociale sikkerhedsnet. Forebyggende og afhjælpende indsats

2013 statistik årbog. Sociale forhold og sundhed. Det sociale sikkerhedsnet. Forebyggende og afhjælpende indsats 2013 statistik årbog Sociale forhold og sundhed Organisatoriske forhold på socialområdet Ansvaret for det sociale område er placeret hos Departementet for Familie og Justitsvæsen. Kommunerne har ansvaret

Læs mere

SYGDOMSMØNSTER I 1999

SYGDOMSMØNSTER I 1999 5. april 2002 Af Jens Asp - Direkte telefon: 33 55 77 27 Resumé: SYGDOMSMØNSTER I 1999 Dette notat analyserer, hvordan befolkningen over 15 år var i kontakt med den offentlige sygehussektor i 1999. Notatet

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Annual Report from the Chief Medical Officer in Greenland 2002. ÅRSBERETNING 2002. Embedslægeinstitutionen i Grønland

Annual Report from the Chief Medical Officer in Greenland 2002. ÅRSBERETNING 2002. Embedslægeinstitutionen i Grønland Annual Report from the Chief Medical Officer in Greenland 2002. ÅRSBERETNING 2002 Embedslægeinstitutionen i Grønland August 2003 1 Qaanaaq Upernavik Uummannaq Qeqertarsuaq Aasiaat Ilulissat Qasigiannguit

Læs mere

INNLENDISMÁLARÁÐIÐ. Ríkisumboðið Postboks 12 110 Tórshavn. Vegleiðandi fólkaatkvøða um kommunusamanlegging

INNLENDISMÁLARÁÐIÐ. Ríkisumboðið Postboks 12 110 Tórshavn. Vegleiðandi fólkaatkvøða um kommunusamanlegging Ríkisumboðið Postboks 12 110 Tórshavn 30. mars 2012 Mál: 11/00654-46 Málsviðgerð: HiH Vegleiðandi fólkaatkvøða um kommunusamanlegging Sambært kunngerð nr. 26 frá 23. mars 2012 um vegleiðandi fólkaatkvøðu

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere