CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl i Beboerhuset, Dronningensgade 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn ( ) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar ( ) 5. Integrationspolitik - høringssvar ( ) 6. Cykelrute og multihal - henvendelse ( ) 7. Metro til Malmø via Holmen - henvendelse ( ) 8. Evaluering af Christianshavnerdagen ( ) 9. Evaluering af spørgeskemaer fra Christianshavnerdagen ( ) 10. Christianshavnermødet i november ( ) 11. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 12. Mødeplaner for 2011 ( ) 13. Status på økonomien ( ) 14. Revideret Budget 2010 for puljemidlerne ( ) 15. Puljeansøgning, september 2010 ( ) 16. Meddelelser ( ) 17. Eventuelt ( )

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER 2010 En borger spurgte til lokaludvalgets holdning til Borgerrepræsentationens planer om at lægge Miljøpunkternes virke under lokaludvalgene. Poul Cohrt oplyste, at lokaludvalget endnu ikke har en holdning til det, men at man vil drøfte sagen under dagsordenens punkt 3. Endvidere, at han skal til møde den 4. oktober med Økonomiforvaltningen og de øvrige lokaludvalgsformænd om, hvordan beslutningen skal udmøntes. Der er lagt op til et udvalgsarbejde, som skal føre til en revision af lokaludvalgenes kommissorium samt til en udvidelse af lokaludvalgenes mandatområde. Endvidere skal der iværksættes en proces, som skal føre til et nyt koncept for bydelsplanlægningen. 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for mødet PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal formelt godkende dagsordenen. LØSNING Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - 1

3 VIDERE PROCES - BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER 2010 Godkendt. 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte budgetaftalens betydning for Christianshavn og beslutte at nedsætte en følgegruppe vedrørende multihal-projektet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter budgetaftalen for at Christianshavns Lokaludvalg nedsætter en følgegruppe vedrørende multihalprojektet PROBLEMSTILLING Der er indgået forlig om kommunens budget for Budgettet skal vedtages af Borgerrepræsentationen den 7. oktober I budgetaftalen er der afsat midler til anlæg og drift af en multihal på Arsenaløen. LØSNING Drøftelse af budgetaftalen Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter budgetaftalen. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i de vedlagte faktaark samt i følgende stikord, der er plukket fra budgetaftalen: - Grøn vækst i København / Grøn mobilitet og ren luft - Omlægning af havnebusser / Cykelpakke IV - Sund vækst / ny sundhedspolitik / sundhed i nærmiljøet - Plant træer lokalt i gader og parker / storbyhaver og grønne partnerskaber 2

4 - Tryghed og socialt ansvar - Ny hal på Arsenaløen / trafikdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade - Den blå rute - Frivillighedsdag - Borgerservice på bibliotekerne - Udvikling af nyt koncept for bydelsplanlægningen - Sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter - Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler - Et samlet ældreråd Følgegruppe vedr. multihal på Arsenaløen Formanden foreslår, at der nedsættes en følgegruppe vedr. projektet for anlæg af en ny multihal på Arsenaløen. Det vil være følgegruppens opgave, at holde sig orienteret om projektets fremdrift og briefe lokaludvalget herom. Endvidere kan følgegruppen via lokaludvalgets formand komme med indstillinger til lokaludvalget. Formanden foreslår, at der vælges 5 personer til følgegruppen. Mindst et af følgegruppens medlemmer skal være medlem af lokaludvalget. Følgegruppen er ikke som arbejdsgrupperne en åben gruppe. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Følgegruppen vedr. multihal på Arsenaløen briefer med jævne mellemrum lokaludvalget om projektets fremdrift. BILAG 1. Aftalen om Budget 2011 (tidligere udsendt med mail) 2. Faktaark vedr. aftalen om Budget

5 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER Lokaludvalget drøftede følgende elementer i budgetaftalen for 2011: - multihal - lokaludvalgenes overtagelse af miljøpunkternes virke - nyt koncept for bydelsplanlægningen - trafikdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade - havnebusserne - den blå kajakrute 2. Et flertal tilkendegav, at de ønskede en følgegruppe vedrørende multihal-projektet bestående af 5 personer. Følgende blev udpeget til at sidde i følgegruppen: Dan Sørensen, Ulla Bo Skovvart, Bent Christoffersen, Michael Lerche og Julius Lund. Julius Lund blev udpeget til at være tovholder for følgegruppen. Følgegruppen refererer til Forretningsudvalget. Det vil være følgegruppens opgave, at holde sig orienteret om projektets fremdrift og briefe lokaludvalget herom. Endvidere kan følgegruppen via lokaludvalgets formand komme med indstillinger til lokaludvalget. 3. Poul Cohrt skriver til Kultur- og Fritidsforvaltningen om følgegruppen. 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende et høringssvar vedrørende forslaget til kommuneplanstrategi samt udpege deltagere til et debatmøde om kommuneplanstrategien. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet 2. Christianshavns Lokaludvalg udpeger 5 medlemmer til at repræsentere lokaludvalget på et debatmøde den 13. oktober 2010 om kommuneplanstrategiens indhold 4

6 PROBLEMSTILLING Økonomiforvaltningen har den 16. august 2010 sendt forslag til kommuneplanstrategi 2010 i offentlig høring med svarfrist den 18. oktober Oplægget fra Økonomiforvaltningen er: København oplever i disse år en markant tilflytning. I 2025 er vi formentlig flere københavnere end i dag, og det stiller krav til de kommende års byudvikling. Vi skal bl.a. bygge flere skoler, institutioner og boliger. Og vi skal løse de trafikale udfordringer med flere biler og dermed mere trængsel på vejene. Vi skal også sikre den kulturelle og sociale sammenhængskraft i byen samt styrke byens konkurrenceevne, som i disse år desværre er lavere end i de internationale storbyer, vi normalt sammenligner os med. Borgerrepræsentationen har netop vedtaget et forslag til en kommuneplanstrategi, der giver et bud på, hvordan København kan skabe grøn vækst og livskvalitet. Her på portalen (www.blivhoert.kk.dk) kan du komme med din mening om kommuneplanstrategien, og fx give forslag til: Hvordan København sikrer grøn vækst? Hvordan København styrker konkurrenceevnen? Hvordan København bliver en sikker by? Hvordan København sikrer livskvalitet for borgerne? Økonomiforvaltningen har endvidere inviteret til borgermøde den 13. oktober 2010 om kommuneplanstrategien. LØSNING I lokaludvalgets møde den 25. august 2010 blev det aftalt, at arbejdsgrupperne skulle sende bidrag til høringssvar til formanden og sekretariatet senest den 20. september Arbejdsgruppen Teknik og Miljø og Arbejdsgruppen vedr. Sociale forhold, Sundhed og Omsorg har sendt bidrag. Udkastet til høringssvar er baseret på de to bidrag. Udkast til høringssvar Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 29. september 2010 vedtaget dette høringssvar: Christianshavns Lokaludvalg anerkender kommuneplanstrategiens ambitiøse mål for byens udvikling indenfor de beskrevne udfordringer; ikke mindst de miljømæssige og trafikpolitiske mål med kun en tredjedel af al trafik som biltrafik. 5

7 Vi har imidlertid valgt at understrege nogle temaer for byplanarbejdet, som lokaludvalget sammen Indre By Lokaludvalg netop har taget fat på, som vi i Christianshavns Lokaludvalg gerne vil understrege, og som i en vis udstrækning mangler en belysning i den forelagte kommuneplanstrategi. Konkretisering af de trafik- og miljømæssige ambitioner ønskes En række begreber er ikke nærmere defineret. Det betyder for det trafikpolitiske område, at spørgsmålene om den tunge trafik, de store turistbussers adgangsforhold, stillegader men også håndtering af cykelstier i områder med andre former for intensiv let trafik (Christiania) ikke nævnes. Disse forhold har interesse i vores nærområde. På det miljømæssige område mangler der tilsvarende en række præciseringer af de opstillede miljømål. Vi vil gerne have en præcisering af udviklingen af havne- og kanalvandene hvad angår renhed, bedre vandgennemstrømning ved hjælp af åbninger af dæmninger m.v. som kan stimulere fritidslivet på vandet, og hvor der i vores nærområde kunne udvikles flere steder til glæde for vandkvaliteten og fritidslivet. Et andet eksempel er spørgsmålet om håndteringen af byens "natur" som den f.eks. viser sig på voldene ved Christiania. Her frygter Christianshavns Lokaludvalg en hårdhændet tilbagevenden til det udseende, som voldene havde den gang de tjente rent militære formål. Vi ønsker ikke, at Christiania skal se ud som voldene omkring Kastellet. Social og kulturel mangfoldighed som en selvstændig værdi Vi ønsker også at understrege betydningen af social og kulturel mangfoldighed som en selvstændig værdi for udviklingen af København. Det gælder både i forhold til at tiltrække turister (Christiania og den omgivende by er et stort turistmål) og i forhold til at fastholde de borgere i bydelen og byen, som lægger vægt på mangfoldighed i deres nærmiljø. I Kommuneplanstrategien gøres der meget ud af den fokuserede byudvikling, og med vores kendskab til befolkningssammensætningen i de nye bydele bliver det så meget desto vigtigere at fastholde målsætninger omkring kulturel og social mangfoldighed i de eksisterende byområder, ikke mindst Christianshavn. København skal fortsat være et godt sted at komme for folk fra den store verden. Nærhed og tilgængelighed som nøgleord til livskvalitet Det er christianshavnernes erfaring, at nærhed er væsentligt for borgerne. Det giver tryghed og god livskvalitet. Nærhed bør derfor indgå i kommuneplanstrategien. Det er ikke mindst vigtigt, at der tænkes på nærhed omkring borgertilgange til offentlige instanser, læger, biblioteker, posthuse og fritidsfaciliteter. Tilgængelighed kan ses som et aspekt af nærhed, hvorfor tilgængelighed til veje, fortove, bygninger og befordring også bør være en del af kommuneplanstrategien.. 6

8 Med nærhed tænkes på placering i lokalområderne, og i det omfang det ikke kan lade sig gøre, så på steder med mulighed for at benytte offentlige transportmidler. Med hensyn til mulighed for fysisk træning, herunder både forebyggende og vedligeholdende træning samt almindelige fritidsaktiviteter er det vigtigt at det kan foregå i lokalområdet, og gerne til overkommelige priser for især pensionister også uden visitation. Vi har her med glæde bemærket os, at Christianshavn langt om længe vil få anstændige idrætsfaciliteter. Konkretisering af ambitioner for livskvalitet og tryghed ønskes Nedenfor har vi oplistet en række forhold, som naturligt bør overvejes i forhold til en kommuneplanstrategi og kommuneplan, der har livskvalitet, tryghed og velfærd som omdrejningspunkt: I den offentlige transport er det vigtigt, at der tages hensyn til ældre, gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne m.m., således at det er muligt på betryggende vis at komme til f.eks. læge, offentlige instanser, bibliotek og rundt i byen i almindelighed. Her bør udtænkes alternativer til det almindelige bussystem, hvor der normalt ikke er muligt at tage hensyn til, at det for nogen af disse borgergrupper tager længere tid at komme ind og ud af f.eks. en bus. I nyere byggeri er det ikke usædvanligt, at der er elevator, men problemet er ofte, at der er et par trin op til elevatoren, således at det er nødvendigt at der etableres rampe eller lift op til elevatoren. Her skal derfor meget kraftigt opfordres til tænkning i niveaufrie adgangsforhold. Ved etablering af fortove er det vigtigt, at der er ramper, så det er muligt at komme op og ned fra fortovet ligesom det er at foretrække, at der f.eks. ikke er for mange ujævnheder. En målsætning i kommuneplanstrategien om at tilgængelighed tænkes ind i bygge- og anlægsprojekter fra starten, så der ikke efterfølgende skal kompenseres for dette, ligger lige for. Strategi for tilgængelighed på sundhedsområdet i kommuneplanstrategien Det vil især være på sin plads at stille krav om tilgængelighed på steder, hvor den offentlige sektor helt eller delvis støtter et projekt eller betaler for serviceydelsen. Således er der utroligt mange læger, speciallæger, tandlæger, røntgenklinikker mm., der er utilgængelige for kørestolsbrugere, gangbesværede og forældre med barnevogne, og der er ofte ingen instanser, der har overblik over, hvilke læger m.m. der er tilgængelige. Det er opfattelsen, at kun ca. 1/3 af disse har tilstrækkelig tilgængelighed. Ved placering af sundhedshuse med offentlige og private sundhedstilbud opfordres til, at disse placeres centralt i de forskellige distrikter, således at de kan nås på betryggende vis med offentlige transportmidler. Alternativt at der etableres satellitter i nærområder, således at de svageste brugere ikke falder fra. 7

9 Sundhedshuse og alle borgerindgange i øvrigt, herunder f.eks. borgerservice, ældrekontorer, pensions- og omsorgskontorer skal være tilgængelige for alle, således at der er niveaufrie adgangsforhold, elevatorer m.v. Indtil da skal kommunen kunne oplyse, hvilke steder der er fuldt tilgængelige og inden for en overskuelig årrække skal alle steder være gjort tilgængelige. Hensyn til individuelle behov og livsstil giver bedre livskvalitet Også på sundheds- og ældreområderne er der et stigende behov for at indtænke social og kulturel mangfoldighed. Grundlæggende skal der sikres værdige forhold for ældre og handicappede både for de, der forbliver i eget hjem og for de borgere, der vælger andre boligformer. Det handler om boligens størrelse og indretning, hjælpemidler og at der er tilstrækkelig og kvalificeret hjemme- og sygepleje. Og ud over den forebyggende og vedligeholdende træning, skal borgeren have mulighed for at udøve og dyrke sine interesser og fællesskab med andre og danne netværk. Der skal i det hele taget tages hensyn til borgernes individuelle behov og livsstil, så der sikres bedst mulig livskvalitet. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand Borgermøde om kommuneplanstratagien I forbindelse med kommuneplanstrategi 2010inviterer Økonomiforvaltningen til debatmøde om strategiplanens indhold. Debatmødet finder sted onsdag den 13. oktober 2010 på Ørestad Gymnasium, Ørestad Boulevard 75, 2300 København S fra kl Da der er begrænset plads til borgermødet, har Økonomiforvaltningen på forhånd reserveret 5 pladser til hvert lokaludvalg. Se bilag 2. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til Økonomiforvaltningen. Sekretariatet tilmelder de 5 udpegede lokaludvalgsmedlemmer til debatmøde den 13. oktober om kommuneplanstrategien. BILAG: 8

10 1. Forslag til Kommuneplanstrategi (er tidligere blevet udsendt til lokaludvalgsmedlemmerne) Se endvidere 2. Invitation til debatmøde om kommuneplanstrategien CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER Høringssvaret blev godkendt, idet der på forslag fra Jane Lytthans tilføjes følgende til afsnittet Social og kulturel mangfoldighed som en selvstændig værdi : Christianshavns Lokaludvalg ønsker at udvikle et byliv med muligheder både for det organiserede og det spontane liv uden, at de kommercielle interesser begrænser det væsentligt. Her tænker vi især på livet langs kanalerne. Det godkendte høringssvar fremgår af bilag 1 til dette referat. 2. Lokaludvalget udpegede Michael Madsen til at repræsentere lokaludvalget på et debatmøde den 13. oktober 2010 om kommuneplanstrategiens indhold 9

11 5. Integrationspolitik - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar vedrørende et udkast til en ny integrationspolitik for Københavns Kommune. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns lokaludvalg godkender høringssvaret, der fremgår af løsningsafsnittet PROBLEMSTILLING I mødet den 25. august 2010 orienterede beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondam om et udkast til en ny integrationspolitik for Københavns Kommune for Lokaludvalget besluttede, at Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid skulle udarbejde et udkast til høringssvar, som lokaludvalget kunne behandle i sit møde den 29. september fristen for høringssvar er den 11. oktober LØSNING Idet ingen arbejdsgrupper har udarbejdet et udkast til høringssvar og da det vurderes, at integrationspolitikken i mindre grad end i de øvrige bydele i kommunen er aktuel for Christianshavn, foreslår formanden følgende høringssvar: Christianshavns Lokaludvalg takker for orienteringen om udkastet til integrationspolitik, som borgmester Klaus Bondam gav lokaludvalget den 25. august. Umiddelbart ser lokaludvalget positivt på udspillet, men det er samtidig vurderingen, at Christianshavn qua befolkningssammensætningen i bydelen ikke oplever de store udfordringer på integrationsområdet. Lokaludvalget kan derfor ikke bidrage med kvalificerede input til en ny integrationspolitik. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand 10

12 ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet høringssvaret, sender sekretariatet det til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. BILAG Brev af fra borgmester Klaus Bondam samt handleplaner for integrationspolitikken og hæftet Bland dig i byen (Er tidligere udsendt til lokaludvalgets medlemmer) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER 2010 Lokaludvalget bemyndigede Poul Cohrt til at svare, at lokaludvalget ikke har undersøgt problematikken tilstrækkeligt til at kunne afgive et fydelstgørende svar, men at man er opmærksom på de stigende integrationsproblemer i bydelens almene boligområder. 6. Cykelrute og multihal - henvendelse ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om placeringen af cykelruten over Christianshavn i lyset af budgetaftalen, der indeholder midler til anlæg af en multihal på Arsenaløen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Det fremgår af aftalen for Budget 2011, at der afsættes midler til anlæg og drift af en multihal på Arsenaløen. Der er således behov for at revurdere placeringen af den planlagte cykelrute over Christianshavn. 11

13 LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget sender følgende henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget: I forbindelse med høringen af planerne for en cykelrute over Christianshavn gjorde Christianshavns Lokaludvalg i sin indsigelse mod projektet opmærksom på, at på Arsenaløen er ruten lagt, hvor en kommende multihal er planlagt opført. I aftalen for budget 2011 er der afsat penge til multihalprojektet på Arsenaløen, hvilket glæder os meget. Men derfor er det nødvendigt med en revurdering af cykelrutens placering. Der, hvor multihallen skal ligge, har Dansk Raftingforbund og Dansk Kajakpolo Klub i dag containere på plænen, ligesom roerne krydser stien, der er udset til at indgå i cykelruten, og benytter skrænten og kanalen til ombordstigning og transport af kajakker og gummibåde. En ny hal kan med fordel inddrage beliggenheden ved vandet med en forskudt etage til disse aktiviteter. Det vil også være naturligt at etablere et opholdsareal/cafe ud mod vandet. I det scenario er cykelruten malplaceret. Lokaludvalget deltager gerne i det videre arbejde med at finde en anden placering til cykelruten. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet henvendelsen, sender sekretariatet den til Teknik- og Miljøudvalget. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER Nils H. Groth orienterede om status for planerne om en cykelsupersti gennem bydelen samt om status for Christianshavnerruten. 12

14 2. Henvendelsen, som fremgår af løsningsafsnittet, blev godkendt, idet den på forslag fra Poul Cohrt stiles til Teknik- og Miljøforvaltningens borgmester med en anmodning om, at sagen kommer på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden. 7. Metro til Malmø via Holmen - henvendelse ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Økonomiudvalget om behovet for en bro over Inderhavnen set i lyset af visionen om en metro til Malmø. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg sender henvendelsen, der fremgår af løsningsafsnittet, til Økonomiudvalget PROBLEMSTILLING Berlingske Tidende bragte den 1. september 2010 en artikel om, at overborgmesteren og borgmesteren i Malmø vil forbinde København og Malmø med en metrolinie. Se bilag 1. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget sender følgende henvendelse til Økonomiudvalget: Christianshavns Lokaludvalg har med interesse læst, at overborgmesteren og borgmesteren i Malmø har en vision om en metrolinie mellem Østerport i København og Posthuspladsen i Malmø, og at ideen bakkes op af de øvrige borgmestre på Københavns Rådhus (Berlingske Tidende 1. september 2010.) Christianshavns Lokaludvalg finder det naturligt, at en sådan metrolinie får en station ved Operaen/Holmen, hvilket helt vil fjerne behovet for en bro over Inderhavnen og Christianshavns Kanal. Christianshavns Lokaludvalg foreslår derfor 1. at Borgerrepræsentationen retter henvendelse til staten om, at der er behov for en metrolinie mellem Østerport og Malmø via Holmen 2. at Borgerrepræsentationen sætter projektet om en bro over Inderhavnen og Christianshavns Kanal i bero indtil videre. Med venlig hilsen Poul Cohrt, 13

15 Formand ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet henvendelsen, sender sekretariatet den til Økonomiudvalget. BILAG 1. Artikel i Berlingske Tidende 1. september 2010 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER Lokaludvalget godkendte henvendelsen, der fremgår af løsningsafsnittet, idet Østerport ændres til København 2. Poul Cohrt udsender en pressemeddelelse om sagen, som - ud over de danske medier - også sendes til Malmøs overborgmester og til Sydsvenska Dagbladet. 8. Evaluering af Christianshavnerdagen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal evaluere Christianshavnerdagen, der blev holdt den 4. september INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter Info-gruppens evaluering af Christianshavnerdagen, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Lokaludvalgets Christianshavnerdag den 4. september 2010 skal evalueres. LØSNING 14

16 Formanden foreslår, at lokaludvalgets drøftelse tager udgangspunkt i evalueringerne fra hhv. Infogruppen og Arrangørgruppen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES De forskellige synspunkter tages med i overvejelserne om, hvordan Christianshavnerdagen 2011 skal tilrettelægges. BILAG 1. Info-gruppens evaluering af Christianshavnerdagen 2. Arrangørgruppens evaluering af Christianshavnerdagen CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER Lokaludvalget drøftede erfaringerne fra Christianshavnerdagen 2010, som kan bruges fremadrettet: - Dagen havde været en pæn succes - Næste gang bør alle lokaludvalgsmedlemmer stille op. Dagen giver god mulighed for at tale med borgerne. - Det var godt at de, der stod for arrangementet, afsluttede dagen med fællesspisning. - Det lokale erhvervsliv bør inddrages tidligere og inviteres til at have stande. F.x. vil det være godt med et økologisk marked.. - Brug allerede nu de lokale medier til at informere om næste Christianshavnerdag. - Andre end arrangør- og Infogruppen samt lokaludvalget bør inviteres til at evaluere dagen og komme med gode ideer til næste års Christianshavnerdag. - Dagen viste, at lokaludvalget kan lave græsrodsarbejde og at arbejdsmodellen kan bruges i andre sammenhænge. - Sundhedsteltet var velbesøgt, men bør næste gang placeres tættere på de øvrige aktiviteter. - Kendte, der bor på Christianshavn, bør inviteres til at spille fodbold mod gymnasiet og Christiania. - Arbejdsdelingen mellem Arrangørgruppen og Infogruppen skal være tydeligere. - Hold fast i, at Christianshavnerdagen ligger den 1. lørdag i september. - Det bør snart afklares, om lokaludvalget til næste Christianshavnerdag vil hyre og honorere kunstnere til at optræde - Man kunne bede det lokale erhvervsliv om at sponsere kunstneres optræden 15

17 - Sekretariatet være med i planlægningen af næste Christianshavnerdag. - Det bør udformes en detaljeret drejebog for næste Christianshavnerdag. - Det vil være godt med en sammenligning af udgifterne til Christianshavnerdagen og udgifterne til Valby Kulturdage. - Der bør være en højtaler til næste Christianshavnerdag, som annoncerer, hvad er sker 2. Poul Cohrt oplyste, at han til lokaludvalgets oktober-møde vil komme med en indstilling om planlægningen af Christianshavnerdagen Poul Cohrt vil med et brev takke sponsorerne 4. Det foreløbige regnskab for Christianshavnerdagen 2010 blev taget til efterretning. 9. Evaluering af spørgeskemaer fra Christianshavnerdagen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage besvarelserne af spørgeskemaet, der blev udleveret til borgerne på Christianshavnerdagen den 4. september 2010, til efterretning og bruge dem i det videre arbejde med en bydelsplan. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager opsummeringen af besvarelserne til efterretning 2. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger bydelsplansgruppen til at gennemgå besvarelserne med henblik på at tage ideerne med i bydelsplansprocessen 3. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger bydelsplansgruppen til at kontakte de borgere, der ved deres underskrift har angivet, at de gerne vil vide mere om bydelsplanarbejdet og/eller selv deltage i det PROBLEMSTILLING Der blev udfyldt 102 spørgeskemaer 41 af besvarelserne var underskrevne. Se bilag 1. 16

18 INFO-gruppen havde bevidst udformet spørgsmålene lidt provokerende og ikke helt 100% politisk korrekte og realiserbare. Alligevel blev resultatet mange seriøse og positive besvarelser.. LØSNING INFO-gruppen anbefaler, at bydelsplangruppen gennemgår besvarelserne og tager de fingerpeg, de giver, seriøst i arbejdet med bydelsplanen. En oversigt over de personer, der underskrev besvarelserne, er givet til Forretningsudvalget. Personerne har ved deres underskrift angivet, at de gerne vil vide mere om bydelsplanarbejdet og/eller selv deltage i det. INFO-gruppen anbefaler bydelsplangruppen at henvende sig til de mennesker. ØKONOMI - VIDERE PROCES Besvarelserne indgår i det videre arbejde med bydelsplanen. Bydelsplangruppen inviterer de borgere, som ønsker at vide mere om bydelsplanarbejdet og/eller selv deltage i det, til Christianshavnermødet den 6. oktober, der har bydelsplanen som tema. BILAG 1. Opsummering af besvarelserne CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER Lokaludvalget tog opsummeringen af besvarelserne til efterretning 2. Lokaludvalget bemyndigede bydelsplansgruppen til at gennemgå besvarelserne med henblik på at tage ideerne med i bydelsplansprocessen 3. Lokaludvalget bemyndigede sekretariatet til med mail at orientere de borgere, der ved deres underskrift har angivet, at de gerne vil vide mere om bydelsplanarbejdet og/eller selv deltage i det, om Christianshavnermøde den 6. oktober, som drejer sig om bydelsplanen. 17

19 10. Christianshavnermødet i november ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte temaet for Christianshavnermødet den 3. november 2010 INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter temaet for Christianshavnermødet den 3. november at Christianshavns Lokaludvalg udpeger en arbejdsgruppe eller et lokaludvalgsmedlem som tovholder for Christianshavnermødet den 3. november 2010 PROBLEMSTILLING I mødet den 25. august 2010 besluttede lokaludvalget, at Christianshavnermødet den 3. november 2010 skulle have sagen mellem staten og Christiania om brugsretten til Christiania som området. Arbejdsgruppen Christianshavn-Christiania, som skulle planlægge mødet, indstiller, at Christiania ikke bliver emnet for borgermødet i november. LØSNING Formanden er enig i indstillingen og foreslår, at lokaludvalget beslutter et andet tema for Christianshavnermødet den 3. november Endvidere, at lokaludvalget tilslutter sig arbejdsgruppens ønske om at Christianshavnermøde om Christiania afholdes efter afsigelse af dommen i Højesteret, dvs. i marts eller april ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet et tema og udpeget en tovholder, går tovholderen i samarbejde med sekretariatet i gang med at arrangere Christianshavnermødet. BILAG Intet 18

20 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 29. SEPTEMBER Christianshavnermødet i november ikke skal have sagen mellem staten og Christiania om brugsretten til Christiania som tema. 2. Christianshavnermødet i november skal have den foreslåede Blå Kajakrute som det bærende tema og at man i mødet også kommer ind på vandkvaliteten i Stadsgraven. Mødet forankres i arbejdsgruppen vedr. Kultur, Skole og Fritid med Erik Mortensen som tovholder, og Christianias Søgruppe inviteres til at deltage i forberedelsen. Senest den 10. oktober 2010 kommer arbejdsgruppen vedr. Kultur, Skole og Fritid med en tekst, der kan bruges til plakaten for mødet. 3. Julius Lund kommer til lokaludvalgets oktober-møde med et oplæg til, hvordan et Christianshavnermøde i december om sagen mellem staten og Christiania om brugsretten til Christiania kan gribes an. 11. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager arbejdsgruppernes orientering om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget til efterretning. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget drøfter aktuelle sager på baggrund af en orientering fra arbejdsgrupperne. LØSNING Arbejdsgrupperne orienterer om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget. Arbejdsgruppen for Teknik, Miljø og Havnen - Aktuelt, herunder en status på planerne for cykelsuperstier Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid 19

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere