Egebjerg Kommune. Socialudvalget Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Hanne Staff, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Orla Hansen, Torben Frost

2 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Indholdsfortegnelse 50. Kurser, møder, konferencer og lign TEMA: Opfølgning af sygedagpenge Ansøgning om tillægsbevilling pr , år 2002 vedr. det Sociale område Tandsundheden hos børn og unge i Egebjerg Kommune i år Indsatsområde Det rummelige arbejdsmarked Foreningen Kontakt og Livsglæde Kvartalsopgørelse pr Gensidig orientering Bilagsliste...i

3 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side Kurser, møder, konferencer og lign. J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag 1. Socialpolitisk Forening fremsender indbydelse til 2- dages international konference om udlicitering og privatisering i europædisk belysning. For lidt eller for meget den 3. og 4. juni 2002 i Gl. Dok, København. Konferencegebyr kr. for medlemmer kr. for ikke-medlemmer. Excl. opholdsudgifter. Ingen ønsker at deltage.

4 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side TEMA: Opfølgning af sygedagpenge. J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Socialudvalget godkendte på sit møde den 14. januar 2002, at der skulle afholdes en række temamæder i første halvdel af Nu er den aftalte rækkefølge komme til sygedagpengeområdet, herunder opfølgning af sygedagpengesager, arbejdsfastholdelse, revalideringsmuligheder, etablering af fleksjob. Sagsbehandlingen skal indeholde alle disse elementer inden spørgsmålet om evt. tilkendelse af førtidspension bliver aktuelt. I mødet deltager socialrådgiver Anne Findsen og socialrådgiver Ene Hougaard. Orienteringen taget til efterretning.

5 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side Ansøgning om tillægsbevilling pr , år 2002 vedr. det Sociale område J.nr.: S03 Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Økonomiafdelingen har i samarbejde med de respektive fagchefer for henholdsvis Social- og arbejdsmarked, Hjemmeplejen, og handicap og psykiatri gennemgået budgetrapporten pr i forhold til forbrug i januar kvartal Gennemgangen har givet anledning til ansøgning om følgende tillægsbevillinger: Social- og arbejdsmarked kr. Hjemmeplejen kr. Handicap og psykiatri kr. Der er udarbejdet skemaer i forhold til ansøgning om tillægsbevillinger. Disse skemaer sendes via normal post til udvalgsmedlemmerne. Der er ligeledes udarbejdet notater på områderne vedr. social og arbejdsmarked og hjemmeplejen. Disse notater sendes ligeledes direkte til udvalgsmedlemmerne. Økonomiafdelingen den Bente Rosager Flg. bilag ligger i sagen: - Bemærkninger til kvartalsrapport pr (54610) /Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen. - Hjemmeplejens opgørelse efter 1. kvartal (55330) - Regnskabsrapport Socialudvalget s beslutning den Fraværende: Hanne Staff Det sociale udvalg søger om følgende tillægsbevillinger: 1. Social- og Arbejdsmarkedsområdet på kr. kommunal andel. 2. Hjemmeplejen på kr. kommunal andel. Socialudvalget har gennemgået samtlige områder og vurderet, at der ikke er mulighed for at gennemføre besparelser uden serviceforringelser. Handicap- og Psykiatriområdet vurderes på ny pr Direktionens indstilling:

6 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side 57 Det indstilles, at ansøgning om tillægsbevillinger tilbagesendes til Socialudvalget med anmodning om en fornyet gennemgang. Den forestående analyse (færdig ) samt serviceforringelser indgår i udvalgets overvejelser. Økonomiudvalgets beslutning den Indstillingen godkendes med tilføjelse af, at kvartalsrapport pr (2. kvartal) også indgår i overvejelserne. Efter fornyet drøftelse i Socialudvalget tilbagesendes sagen til Økonomiudvalget med indstilling om at tillægsbevillingen på kr. på Hjemmeplejen gives. Tillægsbevillingen er nødvendig for at opretholde det serviceniveau som Kommunalbestyrelsen godkendte ved budgetlægningen i oktober måned På Social- og Arbejdsmarkedsområdet vurderes spørgsmålet om tillægsbevilling påny ved kvartalsrapporten pr

7 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side Tandsundheden hos børn og unge i Egebjerg Kommune i år 2001 J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Egebjerg Kommunes tandlægekonsulent har udarbejdet rapport om Tandsundheden hos børn og unge i Egebjerg Kommune i år Rapporten bygger på data fra OCR-blanketterne. Ud af 488 børn omfattet af indberetningspligten, er de 330 blevet OCR-registreret i år 2001, hvilket svarer til 67,6 %. Rapporten viser bl.a.: sammenligning med lands- og amtstal vedr. 5 årige, 7 årige, 12 årige og 15 årige sammenligning med kommuner, som har profylakseprogram udviklingen i Egebjerg over tid virker tandplejeordningen behovsorienteret? Konklusioner: Tandsundheden er god i Egebjerg Kommune, når der sammenlignes med resten af landet og med Fyns amt som helhed. På grund af kommunens ret lille børnetal kan enkelte børn med meget dårlige tænder påvirke statistikken meget. Set over tid er tandsundheden ikke længere i bedring. Der bliver blandt de yngre årgange stadig flere med meget dårlige tænder og lidt færre cariesfri, mens de 15 årige har en modsat og dermed bedre tendens. Ved at indføre et generelt profylakseprogram med tandsundhedsundervisning på skoler og i daginstitutioner ville man nok kunne forvente en bedring i tandsundheden på 30-40% (skønnet ud fra en sammenligning med tre andre fynske kommuner, som har et sådan program). Bilag: Tandsundheden hos børn og unge i Egebjerg Kommune i 2001 (56231) Rapporten godkendt.

8 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side Indsatsområde Det rummelige arbejdsmarked J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 19. december 2001 følgende Handleplan for 2002 med følgende 5 indsatsområder: 1. Erhvervsudvikling. 2. Truede børn og unge, herunder effekten af forebyggende indsats. 3. Pasningsgaranti inden for kommunen under ét. 4. Det rummelige arbejdsmarked, herunder vurdering af den ekstraordinær indsats og effekt heraf. 5. Skolernes udbygning, herunder vurdering af kulturcenteret i Stenstrup. Efterfølgende er det planlagt, at kommunalbestyrelsen behandler indsatsområdet Det rummelige arbejdsmarked på et temamøde onsdag den 13. februar Følgende emner er valgt som grundlag for drøftelsen i 5 grupper: 1. Den fremtidige aktiveringsindsats skal indsatsen målrettes i forhold til den bedst fungerende del af de borgere som modtager kontanthjælp/aktivering.? skal aktiveringsprojekterne flyttes ud i marken? 2. Tidlig og forebyggende indsats f.eks. på børn og ungeområdet, kontanthjælp og aktiveringsområdet. hvilken tidlig og forebyggende indsats skal der tilbydes de borgere som er i en risikogruppe? hvordan sikre vi, at så få personer som muligt bliver afhængig af udbetaling af offentlige ydelser/overførselsindkomster? 3. Flygtningepolitikken hvordan tilrettelægges og prioriteres den fremtidige indsats på flygtningeområdet vedr. integration af flygtninge på arbejdsmarkedet? 4. Samarbejde med erhvervslivet ideer til fremtidigt samarbejde! virksomhederne og det rummelige arbejdsmarked, f. eks. partnerskabsaftaler, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob?

9 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side Egebjerg Kommune som model for andre arbejdsgivere i forhold til det rummelige arbejdsmarked. forebyggende sygdomspolitik arbejdsfastholdelse etablering af fleksjob på kommunale arbejdspladser hvor mange? målrettet politik? integration af personer med anden etnisk baggrund på kommunale arbejdspladser målrettet politik? Kommunalbestyrelsen "Temamøde"s beslutning den Resultater fra arbejdsgrupperne: Gruppe 1: Prioritere indsatsen i forhold til den bedste del af gruppen Aktivering i marken Sanering af boligmassen. Gruppe 2: Børn skal have flere sociale kompetencer Erhvervslivet i tættere samarbejde med skolerne hvad forventer de af børnene? Foranstaltninger for børn, der dropper ud af skolerne efterskoler o.s.v. Tværgående initiativer for de mindre, svage børn á la Egebjerggården. Gruppe 3: Et rummeligt socialt liv og samvær med dansk kultur og deres egen som omdrejningspunkt. Virksomhedsadoption af en flygtning kædet sammen med uddannelse af arbejdsgiver til at tage en sådan. Et styrket, langsigtet samarbejde med skolerne om integration af børn. Gruppe 4: AF er for tung. Egebjerg samarbejder bedre. Begrænsede arbejdsområder lette opgaver. Kommunen skaber jobbene i samarbejde med privat firma 1. mål en arbejdsprøvning. Der skal udarbejdes præcis jobbeskrivelse og præcis handleplan. Tæt kontakt med flyvende projektleder Løn udbetales af den private arbejdsgiver. Ansættelsen får karakter af et rigtigt job. Mål 2 midler til konkrete naturturismeprojekter kommunens andel kan være arbejdsmarkedsmidler så udviklingspuljen ikke alene skal finansiere projekterne. Gruppe 5: Hurtig kontakt evt. ved besigtigelse af nærmeste leder eller tillidsmand. Fleksibilitet på institutionerne ved evt. omstrukturering af arbejdsopgaverne, så der er plads til medarbejdere med midlertidig nedsat funktionsevne. Ved ændring af kontrakter og personalepolitik skal der gøres plads til flexjobbene inden for kommunens institutioner.

10 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side 61 Bilag: Notat vedr. det rummeligearbejdsmarked (48241) Notet vedr. indsatsen på kontanthjælp, og aktiveringsområdet (48269) Notat vedr. arbejdsgrupper. (48247) Status over kontanthjælp-, aktivering-, revalidering-, flygtninge-, arbejdsmarkeds- og sygedagpengeområdet. (49905) Socialudvalget s beslutning den Socialudvalget godkendte: at prioteriere indsatsen i forhold til den bedste del af gruppen at aktivering gennemføres på virksomheder Sagen tages op til yderligere drøftelse på næste Socialudvalgsmøde. Notat: Ovennævnte bilag er tidligere udsendt. Udsættes.

11 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side Foreningen Kontakt og Livsglæde J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Foreningen Kontakt og Livsglæde oplyser ved skrivelse af 13. april 2002, at det på en ekstraordinær generalforsamling den har besluttet at opløse foreningen. Af brevet fremgår det bl.a., at ifølge vedtægterne kan bestyrelsen beslutte hvad evt. overskydende midler skal bruges til dog skal de gå til sociale formål i Egebjerg Kommune. Bestyrelsen har besluttet at midlerne overgår til Nørklerne som fortsætter under ledelse af to tidligere bestyrelsesmedlemmer. Samtidig anmoder den afgående bestyrelse om, at det beløb på kr. som Egebjerg Kommune i henhold til Servicelovens 115 har bevilget for 2002 overføres til Nørklernes videre arbejde. Bilag: Brev vedr. opløsning af Forening Kontakt og Livsglæde (56226) Taget til efterretning. Ansøgninger som er fremsendt til Socialudvalget siden januar 2002 vedr. Servicelovens 115 behandles på møde i juni måned 2002.

12 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side Kvartalsopgørelse pr J.nr.: 16.P05 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Kvartalsopgørelse for 2001 sagsid Til Socialudvalgets orientering fremsendes kvartalsopgørelse pr. 31. marts 2002 vedr. : 1. Kontanthjælp/revalidering 2. Kontanthjælp/revalidering aldersfordeling 3. Aktiverende kontanthjælpsmodtagere 4. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere aldersfordeling 5. Integrationsydelse 6. Flygtninge aldersfordeling 7. Sygedagpenge 8. Fleks- og skånejob 9. Nye førtidspensioner 10. Boligstøtte 11. Sociale pensioner 12. Hjemmeplejen hjemmehjælp 13. Hjemmeplejen venteliste til plejehjem Bilag: Kvartalsopgørelse pr (56951) Taget til efterretning.

13 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side Gensidig orientering J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Gensidig orientering om aktuelle emner inden for Socialudvalgets ansvarsområde: 1. Modtaget 11 ansøgninger vedr. områdelederstilling i Syd. 2. Besparelser på Hjemmeplejeområdet. Udtalelse fra MED-udvalg udleveres. 3. Børn og Unge Tandplejen. Forslag til brev til samtlige tandlæger. Mødet slut kl. 19,15.

14 Socialudvalget , mandag den 13-maj-2002 Side i Bilagsliste 52. Ansøgning om tillægsbevilling pr , år 2002 vedr. det Sociale område 1. Bemærkninger til kvartalsrapport pr Hjemmeplejens opgørelse efter 1. kvartal 54. Indsatsområde Det rummelige arbejdsmarked 1. Notat vedr. det rummeligearbejdsmarked 2. Notet vedr. indsatsen på kontanthjælp, og aktiveringsområdet 3. Notat vedr. arbejdsgrupper. 55. Foreningen Kontakt og Livsglæde 1. Brev vedr. opløsning af Forening Kontakt og Livsglæde

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere