Kommuneplantillæg Marts Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG"

Transkript

1 Kommuneplantillæg Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN

2 Forslag til kommuneplantillæg for Haderslev Kommune. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Offentliggjort d. 10. marts Tryk: Haderslev Kommune Kort: Copyright Haderslev Kommune - KMS - COWI Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til: Haderslev kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Tlf

3 INDHOLD INDLEDNING 4 REDEGØRELSE 5 Planområdets beliggenhed 5 Baggrund og formål 6 Eksisterende forhold 7 Afgrænsning, opdeling og zonestatus 8 Anvendelse 8 Vej- og stiforhold 8 Bebyggelse 8 Bevaring af bebyggelse 9 Ubebyggede arealer 9 Afskærmningsforanstaltninger 9 Forhold til anden planlægning 10 MILJØVURDERING 11 BILAG 1: Planområdets afgrænsning BILAG 2: Rammekort med rammeområder BILAG 3: Illustrationsplan RAMMEBESTEMMELSER Rammeområde BO Rammeområde BO Rammeområde BO Rammeområde OF Rammeområde OF Rammeområde EH Rammeområde RE Rammeområde RE Rammeområde RE RETSVIRKNINGER 27 VEDTAGELSESPÅTEGNING OG MINDRE- TALSSYNSPUNKTER 29 3

4 INDLEDNING Dette hæfte indeholder forslag til kommuneplantillæg for et planområde til blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens. Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Indledes med en beskrivelse af planområdets beliggenhed, kommuneplantillæggets baggrund og formål samt planområdets eksisterende forhold. Herefter følger en redegørelse for hvilke anvendelser og konkrete tiltag, kommuneplantillægget åbner mulighed for. Kortbilag Kortbilag viser planområdets afgrænsning, områdets inddeling i forskellige rammeområder samt en illustrationsskitse af områdets disponering. Rammer Kommuneplantillægget fastlægger kommuneplanrammer for planområdets forskellige rammeområder Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg er offentliggjort den 10. marts 2010 og er i offentlig høring i 8 uger. Indsigelser, bemærkninger med videre skal være skriftlige og sendes til Haderslev Kommune senest den 5. maj 2010 på adressen: Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Eller som e-post til: 4

5 Kommuneplantillæg Redegørelse REDEGØRELSE Planområdets beliggenhed Planområdet ligger i den nordlige del af Vojens-øst (øst for jernbanen), og omfatter matriklerne 183, 208, 247, 250, 2034, 2429, og del af 2035 Vojens ejerlav, Vojens. Planområdet afgrænses af boligområdet Nørregade/Sjællandsgade og Stadion Alle mod syd, Ribevej mod nord, Jernbanen mod vest og kommende is-arena mod øst. Fig. 1. Luftfoto. Områdets beliggenhed vist på luftfoto. Områdets afgrænsning er vist med rød streg. 5

6 41 40, Baggrund og Formål Med lukningen af slagteriet Danish Crown i Vojens er der opstået byudviklingsmuligheder på den tidligere slagterigrund. I samarbejde med kommunen har lodsejere / investorer fået udarbejdet en helhedsplan for området. Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af inputs fra en foroffentlighedsfase samt inputs fra 2 afholdte workshopper. I helhedsplanen er skitseret en række anvendelsesmuligheder af bymæssig karakter, som f.eks. boliger, rekreative arealer til en bypark, idrætsanlæg - primært til skolen, område til en ny børnehave og et erhvervsområde til sundhedshus. Helhedsplanen danner grundlag for nærværende kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget har til formål at sikre det planmæssige grundlag for realiseringen af helhedsplanen, og for udarbejdelsen af lokalplaner. Det samlede planområde udlægges til forskellige anvendelser, hvorfor det er inddelt i en række rammeområder med forskellige anvendelser. 0, , , ,5 40,5 43,5 42, , ,5 9 39, , Fig. 2. Planområdets afgrænsning Områdets afgrænsning og terrænforhold. Områdets afgrænsning er vist med rød streg. 41,5 38, ,5 38, , , , ,5 39, , ,5 39, ,5 6

7 Kommuneplantillæg Redegørelse Kommuneplantillægget fastlægger rammer for to boligområder, udvidelse af et eksisterende område til bofællesskab for handicappede ved Stadion Alle, et område til sundhedshus for læger, tandlæger, kiropraktorer m.v., et område med en bevaringsværdig bygning (direktørboligen til det tidligere slagteri), et område til offentlige formål i form af en børneinstitution, tre områder til rekreative formål (overnatningsmuligheder for turister og sportsgæster, idrætsfaciliteter samt bypark). Planområdet er beliggende centralt i Vojens, og Ud fra et bæredygtighedsprincip er det fundet hensigtsmæssigt, at udnytte et eksisterende byzoneareal til byvækst, inden man påbegynder byggemodning af andre jomfruelige arealer, der er udlagt til byvækst. Realisering af planområdet vil givet vis have en aflastende effekt, på efterspørgslen på boligbyggegrunde i de jomfruelige arealudlæg i Vojensområdet. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er på ca. 9,7 hektar og ligger centralt i Vojens, med kort afstand til banegården og bymidten. Der resterer stort set ingen spor efter områdets tidligere anvendelse til erhvervsområde (slagteri), fordi samtlige bygninger - bortset fra en mindre administrationsbygning - er nedrevet og bortkørt. Området er plant. Den østlige del henligger som et åbent jordareal. Den midterste og sydligste del af området er bevokset med skov / beplantning. Der findes enkelte bevaringsværdige træer, mens den resterende del af beplantningen udgøres af kratlignende bevoksning. Herudover findes der i den nordlige del af skoven / beplantningen, et plantebælte som er bevaringsværdigt. I den østlige del af området ligger der beach-volley/håndboldbaner, et skateranlæg samt en form for multibane i asfalt til hockey, fodbold m.v. Midt i lokalplanområdet ligger det tidligere slagteris personaleparkeringsplads med ca. 200 p-pladser. 7

8 Områdets afgrænsning, opdeling og zonestatus Planområdets afgrænsning fremgår af fig. 2, side 6 og kortbilag 1. Området inddeles i 9 delområder. Se kortbilag 2. Området ligger i byzone og forbliver i byzone. Områdets anvendelse Planområdet er et blandet byområde, som må anvendes til forskellige bymæssige formål. Det er inddelt i flere rammeområder med forskellige anvendelser - se rammeområdeinddelingen på kortbilag 2. Der er således tale om et område der må anvendes til både boligformål, rekreative og idrætsmæssige aktiviteter, børnehave, sundhedshus, ferieboliger samt bofællesskab for handicappede. Samtlige rammeområders anvendelse er fastlagt i kommuneplantillæggets beskrivelse af de enkelte rammeområder side Vej- og stiforhold De rammeområder der forventes at modtage flest biler vejbetjenes fra Nørregade og Trekanten, da disse har en god kapacitet. Det er tilstræbt at begrænse Stadion Alles rolle til vejbetjening mest muligt. Stierne i planområdet skal indgå som en del af det samlede stisystem i Vojens, herunder Hærvejsstiforløbet. Der skal ligeledes sikres et godt stinet internt i planområdet. Bebyggelsens omfang, placering og udformning I rammeområdeområde BO.28 må der opføres tæt-lavt byggeri samt etageboliger i op til 3 etager. Det er valgt at give mulighed for etagebyggeri, for at sikre større fri- og opholdsarealer, samtidig med, at de øverste lejligheder kan få en god udsigt over de rekreative delområder. Der bliver således et sammenspil imellem dette rammeområdes bebyggelse og de rekreative rammeområder. I rammeområde BO.29 må der opføres tæt-lavt byggeri. I rammeområderne OF.07, OF.08, EH.10 og RE.06 kan opføres bebyggelse til de anvendelser der fremgår af rammebeskrivelserne side

9 Kommuneplantillæg Redegørelse Bevaring af bebyggelse Rammeområde BO.12 rummer en herskabelig villa i form af det tidligere slagteris direktørbolig. Villaen er bevaringsværdig. Bestemmelser for, hvilke hensyn der skal tages ved en evt. ombygning eller renovering af bygningen, fastlægges i lokalplanlægningen. Ubebyggede arealer Det samlede planområde rummer store ubebyggede arealer i form af forskellige rekreative områder, samt fri og opholdsarealer i sammenhæng med boligområderne. I planområdet findes markante træer og beplantning. Et plantebælte i områdets nordlige del er bevaringsværdigt, ligesom der i den sydlige del af området findes en del markante træer, som bør indtænkes i sammenhæng med tilvejebringelsen af en planteafskærmning mellem planområdet og boligområdet Nørregade / Sjællandsgade. Foretagelse af afskærmningsforanstaltninger Planområdet ligger tæt på både jernbane og landevej (Ribevej), og der skal etableres afskærmning for begge dele ved støjfølsom arealanvendelse. Jernbanen er ligeledes årsag til vibrationspåvirkninger af området, hvorfor der skal etableres vibrationsdæmpende foranstaltninger. Støjafskærmning langs Ribevej udføres mest effektivt via en afskærmning så tæt på vejen som muligt. Dette kræver dog Vejdirektoratets samarbejde og accept, som vil blive søgt når rammeområderne OF.08 og BO.29 skal bebygges. Såfremt Vejdirektoratet ikke er indstillet på en løsning langs vejen, skal støjafskærmningen placeres i selve planområdets nordligste del. 9

10 Forhold til anden planlægning Planområdet er omfattet af gældende kommuneplan Del af Planområdet er omfattet af kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål. Den østlige del af planområdet er omfattet af kommuneplanrammeområde RE.01, som er udlagt til rekreativt område. Nedenstående kort viser de omtalte kommuneplanrammeområder EH RE BO.12 10

11 Kommuneplantillæg Redegørelse MILJØVURDERING I henhold til 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillæg er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Tillægget er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat: Screeningsnotat - Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan 11-1, Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens, Screeningsrapport, 5. januar Screeningsresultat Det er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans for tillæggets indvirkning på miljøet: Trafik: Tillæggets fastlæggelse af lokalplanområdets anvendelse til blandet byområde vil medføre en forøgelse af trafikken til og fra planområdet. Planen sikrer at langt hovedparten af denne trafik færdes på Nørregade og Trekanten, som har den fornødne kapacitet. Sammenlagt vurderes det, at den øgede trafik ikke vil være af væsentlig betydning. Det er på den baggrund vurderet, at kommuneplantillægget ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg Beslutningen er offentliggjort den 10. marts

12 KORTBILAG 1 Planområdets afgrænsning Dato: 1. februar 2010 Målestok 1:2500

13 Bilag Kommuneplantillæg Signaturforklaring Planområdets afgrænsning a d a æ d af A

14 KORTBILAG 2 Rammekort med Rammeområder Dato: 1. februar 2010 Målestok 1:2500

15 Kommuneplantillæg Bilag BO OF RE RE EH BO RE BO OF.07 Signaturforklaring Rammeområder Boligområde Område til offentlige formål Erhvervsområde Rekreativt område

16 KORTBILAG 3 Illustrationsplan Dato: 1. februar 2010

17 Kommuneplantillæg Bilag RIBEVEJ Hærvejsstien TREKANTEN Støjvold 6,5 m Hærvejsstien Mulig udv. af parkering Børnehave Tæt-lav boliger Banesti til Haderslev Støjvold 4 m Bålplads Regnvandsbassin Eksisterende beplantning Grøn parkering/ festplads Tarzanbane Picnic Legeplads Idræt Atletikbaner Støjvold Sundhedshus Hytteby eller lign. Ankomstp Eksist.bygning Eks. bolig Hærvejsstien Beachhåndbo Udv. af institution Hærvejsstien ODINSPLADS NØRREGA

18 RAMMEOMRÅDE BO.12 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål. Plannavn Boligområde Sjællandsgade Plannummer BO.12 Fremtidig anvendelse Boligområde Blandet boligområde Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 50 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 2 Områdets anvendelse Boligområde med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner og lignende, mindre butikker, der alene betjener lokalområdet, samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsens omfang og udformning Åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent for åbenlav bebyggelse må ikke overstige 25 og for tæt-lav 50. Bebyggelsen skal udgøre en helhed. For ejendommen Nørregade 22 (matrikel 247, Vojens ejerlav, Vojens) gælder det, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 30. Opholds- og friarealer Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal. Trafikbetjening og parkering Der skal reserveres 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal, dog 1 parkeringsplads pr. 50 m2 kontorareal. Ved særlige forhold kan byrådet ændre kravet. Særlige bestemmelser Eksisterende grønne områder i boligområderne skal friholdes for bebyggelse. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. 18

19 Kommuneplantillæg Rammer RAMMEOMRÅDE BO.28 Status pr. 1. maj 2009 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål. Plannavn Boligområde ved Nørregade/Sjællandsgade Plannummer BO.28 Fremtidig anvendelse Boligområde Blandet boligområde Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom. Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 3 Max bygningshøjde: 11 m Områdets anvendelse Boligområde Bebyggelsens omfang og udformning Tæt-lav bebyggelse og etage bebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en helhed Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal mindst svare til 50 % af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal udlægges mindst 1½ p-plads pr. bolig Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte mellem skel til boligbebyggelsen Nørregade/Sjællandsgade og bebyggelse i rammeområdet. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ 19

20 RAMMEOMRÅDE BO.29 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Boligområde Trekanten Plannummer BO.29 Fremtidig anvendelse Boligområde Boligområde, tæt-lav Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 2 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Boligområde Bebyggelsens omfang og udformning Tæt-lav bebyggelse Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal mindst svare til 50 % af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal udlægges mindst 1½ parkeringspladser pr. bolig Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej, eventuelt ved at der etableres støjafskærmning i rammeområdet. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Karakteristisk beplantning skal bevares 20

21 Kommuneplantillæg Rammer RAMMEOMRÅDE OF.07 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Område til offentlige formål Stadionallé Plannummer OF.07 Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål Sociale institutioner Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 1,5 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Anden social institution med tæt-lav boligbebyggelse, daginstitution, uddannelsesinstitution, administration Bebyggelsens omfang og udformning Tæt-lav bebyggelse. Der skal tilstræbes et vist helhedspræg i området og i forhold til den omkringliggende bebyggelse Opholds- og friarealer For boliger skal opholdsareal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal udlægges 1½ parkeringspladser pr. bolig og 1 pr. 50 m2 etageareal i øvrigt. Ved samlede bebyggelser kan byrådet ændre kravet Særlige bestemmelser Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte mellem skel til boligbebyggelsen Sjællandsgade og bebyggelse i rammeområdet. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ 21

22 RAMMEOMRÅDE OF.08 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Område til offentlige formål Trekanten Plannummer OF.08 Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 1,5 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Område til offentlige formål som daginstitution, uddannelsesinstitution og administration Bebyggelsens omfang og udformning Fritliggende bebyggelse. Der skal tilstræbes et vist helhedspræg i området og i forhold til den omkringliggende bebyggelse Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal være mindst 50% af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Der må i rammeområdet etableres støjafskærmning mod jernbanen. Der må i rammeområdet etableres støjafskærmning mod Ribevej. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ 22

23 Kommuneplantillæg Rammer RAMMEOMRÅDE EH.10 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Erhvervsområde Nørregade Plannummer EH.10 Fremtidig anvendelse Erhvervsområde Kontor og serviceerhverv Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 50 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 2 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Erhvervsområde til liberale erhverv, kontor, klinikker o.l. Bebyggelsens omfang og udformning Fritliggende bebyggelse. Der skal tilstræbes et vist helhedspræg i området og i forhold til den omkringliggende bebyggelse Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal mindst svare til 50 % af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Der må i rammeområdet etableres støjafskærmning mod jernbanen. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ 23

24 RAMMEOMRÅDE RE.04 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Rekreativt område Nørregade Plannummer RE.04 Fremtidig anvendelse Rekreativt område Rekreativt grønt område Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 10 % Beregnet for den enkelte ejendom. Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 1 Max bygningshøjde: 7,5 m Områdets anvendelse Rekreativt område til bypark, legeplads og rekreative aktiviteter. Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Der må kun opføres bebyggelse til områdets drift såsom redskabsskure m.v. Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Karakteristisk beplantning skal bevares 24

25 Kommuneplantillæg Rammer RAMMEOMRÅDE RE.05 Status pr. 1. februar 2010 Hovedparten af rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde RE.01, som er udlagt til rekreativt område. Rammeområdets vestligste del er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Rekreativt område Trekanten Plannummer RE.05 Fremtidig anvendelse Rekreativt område Idrætsanlæg Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 10 % Beregnet for den enkelte ejendom. Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 1 Max bygningshøjde: 7,5 m Områdets anvendelse Rekreativt område til idrætsanlæg, boldbaner, atletikanlæg m.v. Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Der må kun opføres bebyggelse til områdets drift såsom redskabsskure m.v. Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj fra Ribevej. Karakteristisk beplantning skal bevares 25

26 RAMMEOMRÅDE RE.06 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde RE.01, som er udlagt til rekreativt område Plannavn Rekreativt område Stadionallé Plannummer RE.06 Fremtidig anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 2 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Rekreativt område til Feriehusbebyggelse, vandrehjem og lignende overnatningsmuligheder Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal være mindst 50% af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning Særlige bestemmelser Karakteristisk beplantning skal bevares 26

27 Kommuneplantillæg Rammer RETSVIRKNINGER Rammerne for lokalplanlægning er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Men da Byrådet i følge planlovens 12, stk. 1 skal virke for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner i overensstemmelse med rammebestemmelserne, har rammerne stor betydning for den enkelte ejer og bruger af en ejendom. Rammerne har desuden følgende retsvirkninger, som kan få betydning for ejere og brugere af ejendomme. I henhold til planlovens 12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbuddet kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommunplanen. I henhold til planlovens 12, stk. 3 kan Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 27

28 28

29 Kommuneplantillæg Rammer VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 2009 er vedtaget af Haderslev byråd den Pbv Jens Christian Gjesing Poul Erik Graversen Borgmester / Kommunaldirektør Forslaget er offentliggjort den MINDRETALSSYNSPUNKT Et mindretal i byrådet bestående af Holger Eskildsen (S) stemte imod planforslaget, da han ønsker en langt større del af det grønne område bevaret, herunder hegn og markante træer. 29

30 30

31 Kommuneplantillæg Rammer 31

32 Bevaringsværdigt plantebælte i planområdet.

33 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 11-1, blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens, samt beslutning om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering Haderslev byråd godkendte den 25. februar 2010 forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplanforslag 11-1, som hermed udsendes til offentlig høring i 8 uger. Et mindretal i byrådet bestående af Holger Eskildsen (S) stemte imod begge planforslag, da han ønsker en langt større del af det grønne område bevaret, herunder hegn og markante træer. Desuden blev det godkendt, at beslutningen om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, offentliggøres med en 4 ugers klagefrist samtidig med planforslagene. Område Planområdet omfatter et ca. 9,7 ha stort område beliggende centralt i Vojens, på den gamle Danish Crown slagterigrund. Området afgrænses af boligområdet Nørregade/Sjællandsgade og Stadion Alle mod syd, Trekanten mod Nord, jernbanen mod vest og kommende is-arena mod øst. Indhold Planforslagene åbner blandt andet mulighed for etablering af to boligområder med i alt ca. 145 boliger, udvidelse af eksisterende bofællesskab for handicappede ved Stadion Alle, etablering af et sundhedshus til læger, tandlæger, kiropraktorer m.v., bevaring af direktørboligen til det tidligere slagteri, etablering af en ny børnehave, indretning af overnatningsmuligheder for turister og sportsgæster, etablering af idrætsfaciliteter samt indretning af en bypark. Offentlighedsperiode Forslagene er fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 10. marts 2010 til den 5. maj Det kan fra den 10. marts 2010 ses på Haderslev kommunes biblioteker, samt i Teknik og Miljø, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens eller i Plan og Ejendomsudvikling, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev tlf , hvor det også udleveres. Forslaget kan fra denne dato desuden ses på Haderslev Kommunes hjemmeside samt på Deres mulighed Hvis De har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget skal de sendes til og være modtaget af Haderslev Kommune, Plan og Ejendomsudvikling, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev, adresse senest den 5. maj Retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af planforslagene, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af de endelige planers indhold. Forbudet gælder indtil de endeligt vedtagne planer er offentliggjort og højst ét år efter forslagenes offentliggørelse. MIJJØVURDERING I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer) skal der udarbejdes en miljøvurdering af planerne, hvis det forventes, at disse vil have væsentlig indvirkning på miljøet efter reglerne i lovens 3.

34 I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 11-1 har Haderslev Kommune foretaget en såkaldt screening, for at afdække behovet for udarbejdelse af en miljøvurdering og på baggrund af denne besluttet, at der ikke foreligger et sådant behov. Af planforslagene fremgår resultatet af screeningen. Planforslagene er vurderet i henhold til lovens 4, med henvisning til lovens 3 stk. 1 nr.3. Samlet set vurderes planforslagene ikke at udløse krav om udarbejdelse af miljøvurdering, da der for alle undersøgte emner konkluderes, at det er usandsynligt, at der er en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Den samlede konklusion på screeningen fremgår af planforslagenes afsnit "Miljøvurdering". Klagevejledning Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, jf. 16 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, kan Byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til Alle med retlig interesse samt visse foreninger og organisationer kan indgive klage. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Klage skal indgives skriftligt og være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentlig bekendtgjort, hvilket vil sige fra datoen for annoncens offentliggørelse. Hvis Byrådets beslutning ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annoncens offentliggørelse.

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen Aalborg

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere