Kommuneplantillæg Marts Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG"

Transkript

1 Kommuneplantillæg Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN

2 Forslag til kommuneplantillæg for Haderslev Kommune. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Offentliggjort d. 10. marts Tryk: Haderslev Kommune Kort: Copyright Haderslev Kommune - KMS - COWI Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til: Haderslev kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Tlf

3 INDHOLD INDLEDNING 4 REDEGØRELSE 5 Planområdets beliggenhed 5 Baggrund og formål 6 Eksisterende forhold 7 Afgrænsning, opdeling og zonestatus 8 Anvendelse 8 Vej- og stiforhold 8 Bebyggelse 8 Bevaring af bebyggelse 9 Ubebyggede arealer 9 Afskærmningsforanstaltninger 9 Forhold til anden planlægning 10 MILJØVURDERING 11 BILAG 1: Planområdets afgrænsning BILAG 2: Rammekort med rammeområder BILAG 3: Illustrationsplan RAMMEBESTEMMELSER Rammeområde BO Rammeområde BO Rammeområde BO Rammeområde OF Rammeområde OF Rammeområde EH Rammeområde RE Rammeområde RE Rammeområde RE RETSVIRKNINGER 27 VEDTAGELSESPÅTEGNING OG MINDRE- TALSSYNSPUNKTER 29 3

4 INDLEDNING Dette hæfte indeholder forslag til kommuneplantillæg for et planområde til blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens. Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelsen Indledes med en beskrivelse af planområdets beliggenhed, kommuneplantillæggets baggrund og formål samt planområdets eksisterende forhold. Herefter følger en redegørelse for hvilke anvendelser og konkrete tiltag, kommuneplantillægget åbner mulighed for. Kortbilag Kortbilag viser planområdets afgrænsning, områdets inddeling i forskellige rammeområder samt en illustrationsskitse af områdets disponering. Rammer Kommuneplantillægget fastlægger kommuneplanrammer for planområdets forskellige rammeområder Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg er offentliggjort den 10. marts 2010 og er i offentlig høring i 8 uger. Indsigelser, bemærkninger med videre skal være skriftlige og sendes til Haderslev Kommune senest den 5. maj 2010 på adressen: Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Eller som e-post til: 4

5 Kommuneplantillæg Redegørelse REDEGØRELSE Planområdets beliggenhed Planområdet ligger i den nordlige del af Vojens-øst (øst for jernbanen), og omfatter matriklerne 183, 208, 247, 250, 2034, 2429, og del af 2035 Vojens ejerlav, Vojens. Planområdet afgrænses af boligområdet Nørregade/Sjællandsgade og Stadion Alle mod syd, Ribevej mod nord, Jernbanen mod vest og kommende is-arena mod øst. Fig. 1. Luftfoto. Områdets beliggenhed vist på luftfoto. Områdets afgrænsning er vist med rød streg. 5

6 41 40, Baggrund og Formål Med lukningen af slagteriet Danish Crown i Vojens er der opstået byudviklingsmuligheder på den tidligere slagterigrund. I samarbejde med kommunen har lodsejere / investorer fået udarbejdet en helhedsplan for området. Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af inputs fra en foroffentlighedsfase samt inputs fra 2 afholdte workshopper. I helhedsplanen er skitseret en række anvendelsesmuligheder af bymæssig karakter, som f.eks. boliger, rekreative arealer til en bypark, idrætsanlæg - primært til skolen, område til en ny børnehave og et erhvervsområde til sundhedshus. Helhedsplanen danner grundlag for nærværende kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget har til formål at sikre det planmæssige grundlag for realiseringen af helhedsplanen, og for udarbejdelsen af lokalplaner. Det samlede planområde udlægges til forskellige anvendelser, hvorfor det er inddelt i en række rammeområder med forskellige anvendelser. 0, , , ,5 40,5 43,5 42, , ,5 9 39, , Fig. 2. Planområdets afgrænsning Områdets afgrænsning og terrænforhold. Områdets afgrænsning er vist med rød streg. 41,5 38, ,5 38, , , , ,5 39, , ,5 39, ,5 6

7 Kommuneplantillæg Redegørelse Kommuneplantillægget fastlægger rammer for to boligområder, udvidelse af et eksisterende område til bofællesskab for handicappede ved Stadion Alle, et område til sundhedshus for læger, tandlæger, kiropraktorer m.v., et område med en bevaringsværdig bygning (direktørboligen til det tidligere slagteri), et område til offentlige formål i form af en børneinstitution, tre områder til rekreative formål (overnatningsmuligheder for turister og sportsgæster, idrætsfaciliteter samt bypark). Planområdet er beliggende centralt i Vojens, og Ud fra et bæredygtighedsprincip er det fundet hensigtsmæssigt, at udnytte et eksisterende byzoneareal til byvækst, inden man påbegynder byggemodning af andre jomfruelige arealer, der er udlagt til byvækst. Realisering af planområdet vil givet vis have en aflastende effekt, på efterspørgslen på boligbyggegrunde i de jomfruelige arealudlæg i Vojensområdet. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er på ca. 9,7 hektar og ligger centralt i Vojens, med kort afstand til banegården og bymidten. Der resterer stort set ingen spor efter områdets tidligere anvendelse til erhvervsområde (slagteri), fordi samtlige bygninger - bortset fra en mindre administrationsbygning - er nedrevet og bortkørt. Området er plant. Den østlige del henligger som et åbent jordareal. Den midterste og sydligste del af området er bevokset med skov / beplantning. Der findes enkelte bevaringsværdige træer, mens den resterende del af beplantningen udgøres af kratlignende bevoksning. Herudover findes der i den nordlige del af skoven / beplantningen, et plantebælte som er bevaringsværdigt. I den østlige del af området ligger der beach-volley/håndboldbaner, et skateranlæg samt en form for multibane i asfalt til hockey, fodbold m.v. Midt i lokalplanområdet ligger det tidligere slagteris personaleparkeringsplads med ca. 200 p-pladser. 7

8 Områdets afgrænsning, opdeling og zonestatus Planområdets afgrænsning fremgår af fig. 2, side 6 og kortbilag 1. Området inddeles i 9 delområder. Se kortbilag 2. Området ligger i byzone og forbliver i byzone. Områdets anvendelse Planområdet er et blandet byområde, som må anvendes til forskellige bymæssige formål. Det er inddelt i flere rammeområder med forskellige anvendelser - se rammeområdeinddelingen på kortbilag 2. Der er således tale om et område der må anvendes til både boligformål, rekreative og idrætsmæssige aktiviteter, børnehave, sundhedshus, ferieboliger samt bofællesskab for handicappede. Samtlige rammeområders anvendelse er fastlagt i kommuneplantillæggets beskrivelse af de enkelte rammeområder side Vej- og stiforhold De rammeområder der forventes at modtage flest biler vejbetjenes fra Nørregade og Trekanten, da disse har en god kapacitet. Det er tilstræbt at begrænse Stadion Alles rolle til vejbetjening mest muligt. Stierne i planområdet skal indgå som en del af det samlede stisystem i Vojens, herunder Hærvejsstiforløbet. Der skal ligeledes sikres et godt stinet internt i planområdet. Bebyggelsens omfang, placering og udformning I rammeområdeområde BO.28 må der opføres tæt-lavt byggeri samt etageboliger i op til 3 etager. Det er valgt at give mulighed for etagebyggeri, for at sikre større fri- og opholdsarealer, samtidig med, at de øverste lejligheder kan få en god udsigt over de rekreative delområder. Der bliver således et sammenspil imellem dette rammeområdes bebyggelse og de rekreative rammeområder. I rammeområde BO.29 må der opføres tæt-lavt byggeri. I rammeområderne OF.07, OF.08, EH.10 og RE.06 kan opføres bebyggelse til de anvendelser der fremgår af rammebeskrivelserne side

9 Kommuneplantillæg Redegørelse Bevaring af bebyggelse Rammeområde BO.12 rummer en herskabelig villa i form af det tidligere slagteris direktørbolig. Villaen er bevaringsværdig. Bestemmelser for, hvilke hensyn der skal tages ved en evt. ombygning eller renovering af bygningen, fastlægges i lokalplanlægningen. Ubebyggede arealer Det samlede planområde rummer store ubebyggede arealer i form af forskellige rekreative områder, samt fri og opholdsarealer i sammenhæng med boligområderne. I planområdet findes markante træer og beplantning. Et plantebælte i områdets nordlige del er bevaringsværdigt, ligesom der i den sydlige del af området findes en del markante træer, som bør indtænkes i sammenhæng med tilvejebringelsen af en planteafskærmning mellem planområdet og boligområdet Nørregade / Sjællandsgade. Foretagelse af afskærmningsforanstaltninger Planområdet ligger tæt på både jernbane og landevej (Ribevej), og der skal etableres afskærmning for begge dele ved støjfølsom arealanvendelse. Jernbanen er ligeledes årsag til vibrationspåvirkninger af området, hvorfor der skal etableres vibrationsdæmpende foranstaltninger. Støjafskærmning langs Ribevej udføres mest effektivt via en afskærmning så tæt på vejen som muligt. Dette kræver dog Vejdirektoratets samarbejde og accept, som vil blive søgt når rammeområderne OF.08 og BO.29 skal bebygges. Såfremt Vejdirektoratet ikke er indstillet på en løsning langs vejen, skal støjafskærmningen placeres i selve planområdets nordligste del. 9

10 Forhold til anden planlægning Planområdet er omfattet af gældende kommuneplan Del af Planområdet er omfattet af kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål. Den østlige del af planområdet er omfattet af kommuneplanrammeområde RE.01, som er udlagt til rekreativt område. Nedenstående kort viser de omtalte kommuneplanrammeområder EH RE BO.12 10

11 Kommuneplantillæg Redegørelse MILJØVURDERING I henhold til 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillæg er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Tillægget er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat: Screeningsnotat - Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan 11-1, Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens, Screeningsrapport, 5. januar Screeningsresultat Det er i screeningsrapporten vurderet, at følgende forhold har særlig relevans for tillæggets indvirkning på miljøet: Trafik: Tillæggets fastlæggelse af lokalplanområdets anvendelse til blandet byområde vil medføre en forøgelse af trafikken til og fra planområdet. Planen sikrer at langt hovedparten af denne trafik færdes på Nørregade og Trekanten, som har den fornødne kapacitet. Sammenlagt vurderes det, at den øgede trafik ikke vil være af væsentlig betydning. Det er på den baggrund vurderet, at kommuneplantillægget ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg Beslutningen er offentliggjort den 10. marts

12 KORTBILAG 1 Planområdets afgrænsning Dato: 1. februar 2010 Målestok 1:2500

13 Bilag Kommuneplantillæg Signaturforklaring Planområdets afgrænsning a d a æ d af A

14 KORTBILAG 2 Rammekort med Rammeområder Dato: 1. februar 2010 Målestok 1:2500

15 Kommuneplantillæg Bilag BO OF RE RE EH BO RE BO OF.07 Signaturforklaring Rammeområder Boligområde Område til offentlige formål Erhvervsområde Rekreativt område

16 KORTBILAG 3 Illustrationsplan Dato: 1. februar 2010

17 Kommuneplantillæg Bilag RIBEVEJ Hærvejsstien TREKANTEN Støjvold 6,5 m Hærvejsstien Mulig udv. af parkering Børnehave Tæt-lav boliger Banesti til Haderslev Støjvold 4 m Bålplads Regnvandsbassin Eksisterende beplantning Grøn parkering/ festplads Tarzanbane Picnic Legeplads Idræt Atletikbaner Støjvold Sundhedshus Hytteby eller lign. Ankomstp Eksist.bygning Eks. bolig Hærvejsstien Beachhåndbo Udv. af institution Hærvejsstien ODINSPLADS NØRREGA

18 RAMMEOMRÅDE BO.12 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål. Plannavn Boligområde Sjællandsgade Plannummer BO.12 Fremtidig anvendelse Boligområde Blandet boligområde Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 50 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 2 Områdets anvendelse Boligområde med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner og lignende, mindre butikker, der alene betjener lokalområdet, samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsens omfang og udformning Åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent for åbenlav bebyggelse må ikke overstige 25 og for tæt-lav 50. Bebyggelsen skal udgøre en helhed. For ejendommen Nørregade 22 (matrikel 247, Vojens ejerlav, Vojens) gælder det, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 30. Opholds- og friarealer Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal. Trafikbetjening og parkering Der skal reserveres 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal, dog 1 parkeringsplads pr. 50 m2 kontorareal. Ved særlige forhold kan byrådet ændre kravet. Særlige bestemmelser Eksisterende grønne områder i boligområderne skal friholdes for bebyggelse. Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. 18

19 Kommuneplantillæg Rammer RAMMEOMRÅDE BO.28 Status pr. 1. maj 2009 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål. Plannavn Boligområde ved Nørregade/Sjællandsgade Plannummer BO.28 Fremtidig anvendelse Boligområde Blandet boligområde Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom. Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 3 Max bygningshøjde: 11 m Områdets anvendelse Boligområde Bebyggelsens omfang og udformning Tæt-lav bebyggelse og etage bebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en helhed Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal mindst svare til 50 % af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal udlægges mindst 1½ p-plads pr. bolig Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte mellem skel til boligbebyggelsen Nørregade/Sjællandsgade og bebyggelse i rammeområdet. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ 19

20 RAMMEOMRÅDE BO.29 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Boligområde Trekanten Plannummer BO.29 Fremtidig anvendelse Boligområde Boligområde, tæt-lav Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 2 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Boligområde Bebyggelsens omfang og udformning Tæt-lav bebyggelse Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal mindst svare til 50 % af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal udlægges mindst 1½ parkeringspladser pr. bolig Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej, eventuelt ved at der etableres støjafskærmning i rammeområdet. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Karakteristisk beplantning skal bevares 20

21 Kommuneplantillæg Rammer RAMMEOMRÅDE OF.07 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Område til offentlige formål Stadionallé Plannummer OF.07 Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål Sociale institutioner Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 1,5 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Anden social institution med tæt-lav boligbebyggelse, daginstitution, uddannelsesinstitution, administration Bebyggelsens omfang og udformning Tæt-lav bebyggelse. Der skal tilstræbes et vist helhedspræg i området og i forhold til den omkringliggende bebyggelse Opholds- og friarealer For boliger skal opholdsareal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal udlægges 1½ parkeringspladser pr. bolig og 1 pr. 50 m2 etageareal i øvrigt. Ved samlede bebyggelser kan byrådet ændre kravet Særlige bestemmelser Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte mellem skel til boligbebyggelsen Sjællandsgade og bebyggelse i rammeområdet. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ 21

22 RAMMEOMRÅDE OF.08 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Område til offentlige formål Trekanten Plannummer OF.08 Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål Område til offentlige formål Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 1,5 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Område til offentlige formål som daginstitution, uddannelsesinstitution og administration Bebyggelsens omfang og udformning Fritliggende bebyggelse. Der skal tilstræbes et vist helhedspræg i området og i forhold til den omkringliggende bebyggelse Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal være mindst 50% af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Der må i rammeområdet etableres støjafskærmning mod jernbanen. Der må i rammeområdet etableres støjafskærmning mod Ribevej. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ 22

23 Kommuneplantillæg Rammer RAMMEOMRÅDE EH.10 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Erhvervsområde Nørregade Plannummer EH.10 Fremtidig anvendelse Erhvervsområde Kontor og serviceerhverv Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 50 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 2 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Erhvervsområde til liberale erhverv, kontor, klinikker o.l. Bebyggelsens omfang og udformning Fritliggende bebyggelse. Der skal tilstræbes et vist helhedspræg i området og i forhold til den omkringliggende bebyggelse Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal mindst svare til 50 % af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Der må i rammeområdet etableres støjafskærmning mod jernbanen. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ 23

24 RAMMEOMRÅDE RE.04 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Rekreativt område Nørregade Plannummer RE.04 Fremtidig anvendelse Rekreativt område Rekreativt grønt område Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 10 % Beregnet for den enkelte ejendom. Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 1 Max bygningshøjde: 7,5 m Områdets anvendelse Rekreativt område til bypark, legeplads og rekreative aktiviteter. Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Der må kun opføres bebyggelse til områdets drift såsom redskabsskure m.v. Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Karakteristisk beplantning skal bevares 24

25 Kommuneplantillæg Rammer RAMMEOMRÅDE RE.05 Status pr. 1. februar 2010 Hovedparten af rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde RE.01, som er udlagt til rekreativt område. Rammeområdets vestligste del er del af eksisterende kommuneplanrammeområde EH.02, som er udlagt til erhvervs- og industriformål Plannavn Rekreativt område Trekanten Plannummer RE.05 Fremtidig anvendelse Rekreativt område Idrætsanlæg Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 10 % Beregnet for den enkelte ejendom. Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 1 Max bygningshøjde: 7,5 m Områdets anvendelse Rekreativt område til idrætsanlæg, boldbaner, atletikanlæg m.v. Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Der må kun opføres bebyggelse til områdets drift såsom redskabsskure m.v. Særlige bestemmelser Området skal sikres mod støj fra Ribevej. Karakteristisk beplantning skal bevares 25

26 RAMMEOMRÅDE RE.06 Status pr. 1. februar 2010 Rammeområdet er del af eksisterende kommuneplanrammeområde RE.01, som er udlagt til rekreativt område Plannavn Rekreativt område Stadionallé Plannummer RE.06 Fremtidig anvendelse Rekreativt område Rekreativt område Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 40 % Beregnet for den enkelte ejendom Etagehøjde og bygningshøjde Max etager: 2 Max bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse Rekreativt område til Feriehusbebyggelse, vandrehjem og lignende overnatningsmuligheder Bebyggelsens omfang og udformning Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Opholds- og friarealer Opholdsarealet skal være mindst 50% af etagearealet Trafikbetjening og parkering Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning Særlige bestemmelser Karakteristisk beplantning skal bevares 26

27 Kommuneplantillæg Rammer RETSVIRKNINGER Rammerne for lokalplanlægning er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Men da Byrådet i følge planlovens 12, stk. 1 skal virke for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner i overensstemmelse med rammebestemmelserne, har rammerne stor betydning for den enkelte ejer og bruger af en ejendom. Rammerne har desuden følgende retsvirkninger, som kan få betydning for ejere og brugere af ejendomme. I henhold til planlovens 12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbuddet kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommunplanen. I henhold til planlovens 12, stk. 3 kan Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 27

28 28

29 Kommuneplantillæg Rammer VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 2009 er vedtaget af Haderslev byråd den Pbv Jens Christian Gjesing Poul Erik Graversen Borgmester / Kommunaldirektør Forslaget er offentliggjort den MINDRETALSSYNSPUNKT Et mindretal i byrådet bestående af Holger Eskildsen (S) stemte imod planforslaget, da han ønsker en langt større del af det grønne område bevaret, herunder hegn og markante træer. 29

30 30

31 Kommuneplantillæg Rammer 31

32 Bevaringsværdigt plantebælte i planområdet.

33 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 11-1, blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens, samt beslutning om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering Haderslev byråd godkendte den 25. februar 2010 forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplanforslag 11-1, som hermed udsendes til offentlig høring i 8 uger. Et mindretal i byrådet bestående af Holger Eskildsen (S) stemte imod begge planforslag, da han ønsker en langt større del af det grønne område bevaret, herunder hegn og markante træer. Desuden blev det godkendt, at beslutningen om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, offentliggøres med en 4 ugers klagefrist samtidig med planforslagene. Område Planområdet omfatter et ca. 9,7 ha stort område beliggende centralt i Vojens, på den gamle Danish Crown slagterigrund. Området afgrænses af boligområdet Nørregade/Sjællandsgade og Stadion Alle mod syd, Trekanten mod Nord, jernbanen mod vest og kommende is-arena mod øst. Indhold Planforslagene åbner blandt andet mulighed for etablering af to boligområder med i alt ca. 145 boliger, udvidelse af eksisterende bofællesskab for handicappede ved Stadion Alle, etablering af et sundhedshus til læger, tandlæger, kiropraktorer m.v., bevaring af direktørboligen til det tidligere slagteri, etablering af en ny børnehave, indretning af overnatningsmuligheder for turister og sportsgæster, etablering af idrætsfaciliteter samt indretning af en bypark. Offentlighedsperiode Forslagene er fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 10. marts 2010 til den 5. maj Det kan fra den 10. marts 2010 ses på Haderslev kommunes biblioteker, samt i Teknik og Miljø, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens eller i Plan og Ejendomsudvikling, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev tlf , hvor det også udleveres. Forslaget kan fra denne dato desuden ses på Haderslev Kommunes hjemmeside samt på Deres mulighed Hvis De har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget skal de sendes til og være modtaget af Haderslev Kommune, Plan og Ejendomsudvikling, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev, adresse senest den 5. maj Retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af planforslagene, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af de endelige planers indhold. Forbudet gælder indtil de endeligt vedtagne planer er offentliggjort og højst ét år efter forslagenes offentliggørelse. MIJJØVURDERING I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer) skal der udarbejdes en miljøvurdering af planerne, hvis det forventes, at disse vil have væsentlig indvirkning på miljøet efter reglerne i lovens 3.

34 I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 11-1 har Haderslev Kommune foretaget en såkaldt screening, for at afdække behovet for udarbejdelse af en miljøvurdering og på baggrund af denne besluttet, at der ikke foreligger et sådant behov. Af planforslagene fremgår resultatet af screeningen. Planforslagene er vurderet i henhold til lovens 4, med henvisning til lovens 3 stk. 1 nr.3. Samlet set vurderes planforslagene ikke at udløse krav om udarbejdelse af miljøvurdering, da der for alle undersøgte emner konkluderes, at det er usandsynligt, at der er en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Den samlede konklusion på screeningen fremgår af planforslagenes afsnit "Miljøvurdering". Klagevejledning Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, jf. 16 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, kan Byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til Alle med retlig interesse samt visse foreninger og organisationer kan indgive klage. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Klage skal indgives skriftligt og være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentlig bekendtgjort, hvilket vil sige fra datoen for annoncens offentliggørelse. Hvis Byrådets beslutning ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annoncens offentliggørelse.

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere