Denne interviewundersøgelse blev gennemført som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne interviewundersøgelse blev gennemført som"

Transkript

1 Osteoporotiske patienters oplevelse af en kombineret kæbekirurgiskprotetisk behandling Bente Gertz Denne kvalitative interviewundersøgelse beskriver forløb og udbytte af en kæbekirurgisk behandling, set fra osteoporotiske patienters synsvinkel. Behandlingsforløbet blev indledt med transplantation af knogle fra hoftekam til kæben som basis for indsættelse af dentale implantater og afsluttet 1 1 / 2 år senere med fremstilling af en færdig protetisk løsning. Indtil da måtte patienterne affinde sig med først tandløshed, siden foreløbige proteseløsninger. Der blev gennemført semistrukturerede interviews med fem færdigbehandlede patienter. Informanterne havde fundet behandlingen belastende, men værd at gennemføre. De syntes dog heller ikke at have haft andet valg. I mangel af egne tænder var en sufficient proteseløsning afgørende for at føle selvværd og undgå social isolation. Patienterne havde følt sig godt informeret om kæbekirurgien. Flere var dog uforberedte på visse følgevirkninger, men ytrede ikke af den grund utilfredshed med behandlingen. Informanterne nærede stor tillid til personalet og fremhævede især en meget direkte opmærksomhed omkring deres velbefindende i forbindelse med indlæggelse. Interviewmetoden gav indblik i forhold, som næppe ville være belyst gennem tilbagemelding fra patient til personale eller ved anvendelse af strukturerede spørgeskemaer. Denne interviewundersøgelse blev gennemført som del af et speciale ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet, forår Den har omfattet en gruppe personer med behov for stærkt specialiseret behandling pga. ekstremt atrofisk, tandløs maksil samt diagnosen osteoporose. Osteoporose medfører ikke alene øget risiko for knoglebrud, men antages også at kunne forstærke knoglesvind ved brug af aftagelig helprotese og tab af tandfæste ved parodontose (1,2). En normal tyggefunktion kan, ligesom aktiv brug af knoglerne i øvrigt, gavne knoglekvaliteten lokalt (3). En god løsning for tandløse, osteoporotiske patienter med total atrofi af processus alveolaris og evt. svind af underliggende kæbe kan derfor være en implantatforankret tanderstatning. Den protetiske del af behandlingen betales af patienten selv. Sygdommen osteoporose berettiger if. gældende lov ikke i sig selv til tandbehandling med offentlig støtte (4). Det er derfor nærliggende at underkaste en for disse patienter aktuel behandling en nøjere vurdering af deres oplevede indsats og udbytte. Indledende litteraturgennemgang Der er beskrevet gode kliniske resultater af at fastgøre tanderstatninger på titanimplantater i kæberne (3,5). Til belysning af patienternes egen vurdering blev der i denne opgave inddraget undersøgelser af patienternes tilfredshed med både denne og andre former for kæbekirurgi. En gruppe tandløse patienter udtrykte større grad af velvære og selvtillid efter behandling med implantatstøttede proteser end med deres tidligere konventionelle proteser, udtrykt ved VAS-værdier (6). Den udtrykte grad af tilfredshed stemte ikke nødvendigvis overens med den klinisk målte forbedring af tyggefunktionen. Allen et al. (7) fandt at resultatet afhang af patienternes forudgående ønsker om behandling med hhv. implantatstøttede og konventionelle proteser. Alt blev registreret på Likertskalaer. Resultaterne blev i begge undersøgelser bearbejdet statistisk. Hvad patienterne selv måtte finde mest væsentligt, blev ikke diskuteret. Hugo et al. (8) satte fokus på patienternes synsvinkel i forbindelse med kombinerede ortodontisk-kæbekirurgiske indgreb. Ud over tygge- og talefunktion blev også patienternes selvværd og sociale adfærd inddraget. De indsamlede data viste signifikant større patienttilfredshed efter end før indgrebet. Anvendelsen af strukturerede spørgeskemaer med lukkede spørgsmål blev her diskuteret, men bevaret med en standardiseret databehandling som begrundelse. Ronis et al. (9) arbejdede med at udvikle pålidelige mål for patienternes opfattelse af maksillofacial kirurgi. En række telefoninterviews med åbne spørgsmål dannede baggrund for udvikling 928

2 af et spørgeskema. I dette arbejde blev det diskuteret hvad de anvendte måleinstrumenter måtte lade upåagtet. Spørgsmålene var udelukkende formuleret ud fra behandlerens forestilling om mulige patientopfattelser. Locker (10) vurderede i et review 19 undersøgelser af patienters tilfredshed med implantatbehandling af tandløshed. Modsat de enkelte undersøgelseskonklusioner fandt han ikke tilstrækkelig dokumentation for at implantatstøttede tanderstatninger er en bedre løsning for patienterne end en veltilpasset, konventionel protese. Locker fandt mange af studierne metodemæssigt mangelfulde, mens de veldesignede vægtede de væsentligste sider af patientens oplevede udbytte for lidt. Han efterlyste brug af måleinstrumenter, tilpasset det snævert afgrænsede behandlingsområde, og påpegede det nytteløse i at påvise statistisk signifikante forskelle på detaljer uden klinisk relevans eller betydning for patienten. Sloan et al. (11) udviklede to enkle spørgeskemaer til måling af QOL (Quality of Life), relateret til kirurgisk behandling af hhv. kraniofaciale eller intraorale defekter. Forfatterne fandt skemaerne praktisk anvendelige til umiddelbar evaluering på klinikken og så muligheder som supplement til anerkendte måleinstrumenter for generel, sundhedsrelateret QOL. Disse undersøgelser belyste bl.a. den kirurgiske behandlings indflydelse på patientens livskvalitet. Ingen af dem beskrev hvad patienterne selv lagde mest vægt på. Der er ikke i forbindelse med denne opgave fundet eksempler på kvalitativ forskning der fokuserer på patientoplevelsen af selve det kæbekirurgiske indgreb. I forbindelse med denne opgaveløsning blev der ikke fundet undersøgelser omkring løsning af specielt osteoporotiske patienters tandplejeproblemer. Pinholt (12) har siden i forbindelse med en sammenligning af implantater beskrevet det her aktuelle behandlingsforløb. Af betydning for osteoporotiske patienter er en indledende stimulation af knogledannelsen gennem autotransplantation af knoglevæv før indsættelse af implantater. De kliniske erfaringer kan gennem denne undersøgelse suppleres med en patientgruppes egen vurdering af behandlingsbehov, -forløb og -resultat. Formål Undersøgelsen havde til formål at beskrive det samlede forløb af odontologisk implantatog protesebehandling og det personlige udbytte deraf, set fra osteoporotiske patienters synsvinkel, og at afprøve en semistruktureret interviewmetode som supplement til andre metoder der belyser patienters syn på behandling. Materiale og metode Metoden skulle tilgodese informanternes egen prioritering af temaer og kompensere for eventuelle problemer med at huske hele behandlingsforløbet. Der blev anvendt individuelle, semistrukturerede interview. Undersøgelsen blev godkendt af Datatilsynet og underlagt gældende generelle vilkår. Interviewpersonerne Tidsrammen tillod kun at inddrage en lille gruppe patienter, der allerede havde gennemført behandlingsforløbet. Af seks færdigbehandlede patienter med diagnosticeret osteoporose accepterede fire kvinder og én mand (46-74 år) at lade sig interviewe. Et begrænset antal informanter forhindrer ikke meningsfulde resultater af en deskriptiv, kvalitativ analyse (13-15). Behandlingen Den kirurgiske behandling var for alle patienter udført af overtandlæge Else Marie Pinholt (12), Kæbekirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus. I forbindelse med den protetiske behandling var patienterne fordelt på tre praktiserende tandlæger. Indgrebene på Kæbekirurgisk Afdeling omfattede: 1) transplantation af knoglevæv fra hoftekam til kæbe, 2) indsættelse af op til 8-10 implantater 4 1 / 2 måned efter og 3) abutment-operation ét år efter første besøg. I forbindelse med knogletransplantationen var patienterne indlagt i gennemsnitligt tre døgn. Mellem disse indgreb var der besøg hos praktiserende tandlæge og adskillige kontrolbesøg begge steder. Lige efter knogletransplantationen var patienten tandløs, siden med kun utilstrækkeligt fungerende tanderstatning. 1 1 / 2 år efter knogletransplantationen blev den permanente tanderstatning (fast forankret helbro eller implantatstøttet protese) fastgjort. Indtil da måtte kæberne kun gradvist belastes gennem acryltanderstatninger. Patientinformationen blev støttet af kliniske fotos, og der blev udleveret skriftligt materiale om nødvendige forholdsregler i behandlingsperioden. Forud valgte temaer Ud fra en beskrivelse af det kliniske forløb og temaer fra den indledende litteraturgennemgang blev der udarbejdet en interviewguide. Den inddrog deltagernes oprindelige forventninger, oplevelse af behandlingsperioden og vurdering af resultatet. Der blev fokuseret på både konkrete oplevelser, følgevirkninger i de mellemliggende perioder og samspil med andre. Informanternes opmærksomhed over for den diagnosticerede osteoporose blev inddraget. Praktisk betonede emner blev anvendt som indlednings- og hjælpespørgsmål. Nogle opsamlingspunkter til sidst åbnede for tilføjelser og muliggjorde erkendelse af eventuelle misforståelser. Inter- FAGLIGE ARTIKLER 929

3 Patienters oplevelse viewformen tillod nye temaer, fremkaldt af interviewpersonernes svar. Alt skulle belyses ud fra deltagernes synsvinkel. Kun informanternes alder og diagnosen osteoporose blev registreret fra patientjournalerne. Forløb Kæbekirurgisk Afdeling formidlede den indledende kontakt til informanterne og stillede et kontor til rådighed under de fem interviews. De blev gennemført af undertegnede og tog med meget lille variation omkring 45 min. Rækkefølge, omfang og afgrænsning af de enkelte temaer afhang i høj grad af informanternes respons. Bearbejdning og analyse af materialet Hvert interview blev optaget på bånd og suppleret med notater. Ud fra en direkte transskription af informanternes udtalelser blev teksterne sammenskrevet, yderligere reduceret og sorteret efter interviewguidens grundtemaer. Særligt vægtede emner blev identificeret og delt op efter fælles, centrale temaer. De oprindelige udskrifter sikrede fortsat adgang til mere individuelle betragtninger. Støttet af en sekundær litteratursøgning gav en stadig tilbagevenden til de forskellige udgaver af teksterne grundlag for analyse og tolkning af materialet. Resultater Deltagernes beretninger knyttede sig naturligt til de forvalgte temaer, men inddrog også nye emner. Tre centrale temaer blev i flere sammenhænge spontant berørt af informanterne og overlappede derfor nogle af guidens temaområder. I gennemgangen er direkte citater markeret med [» «] med til at markere udeladte passager. Interviewguidens temaer De indledende temaer var knyttet til dels rent praktiske forhold, dels baggrunden for behandlingsforløbet. De viste sig at åbne for et indhold af stort omfang. Deltagernes oprindelige forventninger til behandlingen udsprang af forløb som for nogle først førte til Kæbekirurgisk Afdeling mange år efter begyndelsen. Det kunne dreje sig om tidlige tandtraumer, fremskreden parodontose, mislykket implantatbehandling og for en enkelt sent diagnosticeret Sjögrens syndrom. Disse forhistorier havde indflydelse på oplevelsen af forløbet; bl.a. havde to deltagere allerede tidligere haft erfaring med odontologisk implantatbehandling. Da det begyndte De to tidligere implantatpatienter mente på forhånd at kunne overskue behandlingen, mens de øvrige tre havde savnet fornemmelse af behandlingsforløbet. To af dem skulle først have ekstraheret de naturlige tænder, og den begivenhed var let at genkalde sig. [»Ja, men jeg tudede i mange dage over det og når jeg tænker tilbage så kan jeg slet ikke forstå hvordan jeg er kommet igennem. Altså fordi det er jo et langt forløb at gå uden tænder«]. Alle har dog stolet på at behandlingen skulle lykkes. Det blev i højere grad udtrykt som tillid til behandlerens dømmekraft og færdigheder end som en personlig forventning om forløb og resultat. Begrundelserne for at gennemgå behandlingen varierede kun lidt. Det blev på forhånd opfattet som den eneste, tilbageværende mulighed for overhovedet at have en fungerende tanderstatning. Opbakning fra andre Alle havde fået støtte fra omgivelserne, men i forskellig grad. Deltagernes eget ønske om at modtage støtte havde i høj grad afgjort dens omfang. En enkelt havde behov for at involvere både familie, naboer og omgangskreds i øvrigt. Andre afstod fra anden opbakning end den de allernærmeste kunne give. Opbakning fra ægtefæller og børn blev i alle tilfælde godtaget og modtaget, fx i form af praktisk hjælp efter første indlæggelse, accept af den økonomiske belastning eller hjælp til at søge offentlig støtte. Den nødvendige proces Den samlede kirurgiske behandling blev beskrevet som»en drøj tørn«. Men indgrebene i mundhulen dominerede ikke beretningerne. Flere fortalte at de efterlod forbavsende få smerter. Udtagning af knogle fra hoften medførte derimod både smerter og forbigående gangbesvær efter udskrivelsen. Med undtagelse af en enkelt kom dette bag på informanterne. [»Nej nej, jeg har overhovedet ikke haft smerter. Det, det var værst ved det var hoften. Og det regnede jeg slet ikke med. Det var utroligt fordi jeg regnede jo med at det var munden jeg ville have ondt i men jeg gik jo da seks uger og humpede af sted med en krykke. Det havde jeg slet ikke forventet«]. Problemernes varighed og sværhedsgrad varierede. Hvad informanterne end havde oplevet som afvigelser omkring indlæggelsestid o.l. gav ingen anledning til utilfredshed. Nogle konstaterede lidt undrende hvor meget de havde måttet bære. [»Jeg var slet ikke klar over at det var så hårdt ved mig som det var altså psykisk der var det jo, altså utroligt hårdt«]. Alligevel var konklusionen at det var indsatsen værd. De protetiske behandlinger blev udført i privat praksis af tandlæger med stor erfaring på området. Patienterne havde følt tillid til deres protesetandlæges kompetence og evne til at vise hensyn; det var især væsentligt for én informant med tandlægeskræk og stærke brækreflekser. En tilbagetrukket tilværelse Ventetiden på det endelige behandlingsresultat var præget af begrænsninger, den væsentligste i kontakten til andre mennesker. Patienterne følte sig 930

4 ikke syge, men alligevel fysisk og socialt handicappede. Protesetandlægen var med til at hjælpe patienten gennem de lange måneder mellem de kirurgiske indgreb. [»Altså, jo, hun havde da lavet noget der kunne passe, for jeg kunne da ikke gå uden tænder «]. De midlertidige proteseløsningers utilstrækkelighed blev accepteret som det i den foreliggende situation bedst opnåelige. I andres varetægt Interviewpersonerne beskrev kontakten med Kæbekirurgisk Afdeling meget positivt. De følte sig godt oplyst, havde ikke haft betænkeligheder ved selv at stille spørgsmål og oplevede svarene som gode. Hver især havde oplevet interesse omkring egen person, og det blev bemærket og påskønnet. De beskrev afdelingen som travl og effektivt fungerende. Alle havde fornemmet et godt samarbejde mellem Kæbekirurgisk Afdeling og privat tandlægepraksis. At kunne smile Tændernes betydning kom til at overlappe andre emner og fremstod siden som centralt tema. Indstillingen til det at have eller mangle et tandsæt var næsten den samme for afgrænsede perioder som for det endelige behandlingsresultat: Det er dejligt at kunne spise al slags mad, men man kan til nød leve med begrænsninger. At møde omverdenen uden tænder er nærmest umuligt. Deltagerne beskrev en generende usikkerhed ved de midlertidige proteser, men foretrak den frem for helt at undvære tænder. De daglige krav afgjorde om en smule usikkerhed kunne accepteres. [»Det går nok også på forfængelighed men jeg var underviser, ikke, og så ville det være frygteligt at stå og være usikker på om det nu sad ordentligt og alt det«]. Fornemmelsen af at de kunstige tænder så ud som naturlige, betød også meget. Osteoporose Emnet osteoporose blev ikke spontant berørt af informanterne. Adspurgt mente kun tre at lide af knogleskørhed. To kunne se en mulig sammenhæng med svind af kæbeknogle, mens den tredje pegede på at knoglen trak sig efter tab af blivende tænder. Sygdommens generelle indflydelse på knoglerne fik størst opmærksomhed. Én informant huskede ikke at have fået foretaget scanning for sygdommen, mens en anden mente at resultatet lå inden for normalområdet. Centrale temaer De temaer deltagerne selv bragte frem, gik delvis på tværs af interviewguidens emnevalg. De mest fremtrædende kunne betegnes som Tænder og selvværd Velinformeret og dog uforberedt At blive taget vare på. Tænder og selvværd Ingen beskrevne genvordigheder overgik på noget tidspunkt informanternes erindring om at fungere med en ustabil tanderstatning eller leve helt uden tænder. Tænderne blev omtalt som en vigtig del af ansigtet. [»Jamen, jeg tror sgu da faktisk det er det første man lægger mærke til ved et andet menneske «]. Fire informanter knyttede tandløshed sammen med social isolation, fordi de følte det flovt. [»Jeg tror nok sådan at, om ikke ligefrem jeg gør en hemmelighed ud af det, så er det ikke noget jeg går og plaprer højt op om de få, forholdsvis korte perioder hvor jeg ikke har haft noget i munden, ikke, da har jeg sgu da sådan til dels undgået folk«]. Flere undlod endda overhovedet at omtale behandlingsforløbet for andre. Én deltager valgte at håndtere situationen ganske anderledes, selv om også hun oplevede den belastende. Hun omtalte den tilstundende behandling åbent over for venner og naboer og deltog efter deres tilskyndelse i de vante aktiviteter og det sædvanlige sociale liv. Forfængelighed blev nævnt, ligesom smilets funktion som kontaktvej til andre. Tænderne blev kædet sammen med selvværd [»Man mister jo egentlig noget af sig selv, ikke også «]. Endelig var der flere der efter at have sat ord på deres følelser måtte konstatere det uforklarlige ved dem. [»Jeg ved ikke hvorfor, men det vil jeg nok aldrig finde ud af jeg er normalt sådan et meget øh, sådan fornuftigt menneske og meget praktisk menneske, men lige på det område dér, der har jeg altså haft ja, én kunne nok få noget ud af det et eller andet sted, men sådan har det altid været«]. Udtrykket livskvalitet blev ikke brugt af en eneste informant. Ordentlige tænder/tanderstatninger blev snarere beskrevet som et spørgsmål om overhovedet at have et liv. Velinformeret og dog uforberedt God information og sundhedspersonalets store svarvilje blev fremhævet positivt. Eventuelle afvigelser blev accepteret, fordi informanterne fik en forklaring [» det gik langsommere end oprindeligt men jeg forstår godt hvorfor«]. Informationen blev ikke beskrevet særligt præcist. Patienterne fortalte, at»de havde fået noget at vide«,»havde fået god besked«,»altid kunne spørge«o.l. Alligevel havde især de uerfarne informanter haft svært ved at forestille sig den samlede behandling. Selv en af de deltagere der før havde fået sat implantater ind, blev ubehageligt overrasket over de umiddelbare konsekvenser af det første indgreb. [»Det er sådan noget underligt noget, fordi man bliver jo på en eller anden facon hospitaliseret altså det kom helt, helt bag på mig det der med øh knogletransplantation, det dér med, at jeg var afhængig af andre mennesker det havde jeg det frygteligt, frygteligt dårligt med.«]. Tilfredsstillende information om en forestående behandling var ikke ensbetydende med tilstrækkelig forberedelse. FAGLIGE ARTIKLER 931

5 Patienters oplevelse At blive taget vare på En venlig behandling under de mange undersøgelser og kontrolbesøg blev omtalt sammenfattende, fx gennem gentagne konstateringer af at»de er så flinke«uden nærmere konkretisering. Den særlige værdi af at føle sig i centrum for menneskelig opmærksomhed blev dog fremhævet i forbindelse med den egentlige indlæggelse. Flere omtalte at der efter knogletransplantationen blev aflagt besøg på sengeafdelingen for at høre til velbefindendet eller havde været ringet i samme ærinde. [»Så kom sygeplejersken altid ind og sagde:»emp har ringet, hun ville lige høre hvordan du havde det«altså, jeg følte ligesom at så ligger jeg ikke bare her«]. Diskussion Interviewmetoden gav indblik i forhold der næppe var blevet blotlagt gennem en mere struktureret spørgeteknik. Deltagerne fortalte frit om hændelser som de efter eget udsagn normalt ikke delte med andre end de nærmeste. Den tidsmæssige afstand syntes ikke i væsentlig grad at have sløret erindringen. Udtalelser om afdeling og personale optrådte spontant i så forskellige sammenhænge at de ikke kan have været tillempede. Guidens opsamlingspunkter og deltagernes prioritering tilsammen minimerede risikoen for bevidst påvirkning fra interviewer. Gyldigheden af den indsamlede viden er i kvalitativ forskning knyttet til analyseprocessen (16). Denne fase rummer i sig selv risiko for subjektiv indflydelse på resultaterne, især når interviewer- og forskerrolle som her er smeltet sammen. Det lod sig ikke praktisere anderledes i forbindelse med denne opgave. Samsvar og modstrid i teksternes indhold fremstod gradvist under tekstbearbejdningen, og nye litteratureksempler skærpede blikket for indholdet. Det har ført til resultater der må anses for at være gyldige. Spørgsmålet er så hvor vidt denne gyldighed rækker. De enkelte interviewdeltagere må gerne huskes under analysen. Det giver de fælles, centrale temaer vægt og betydning. Fundene kan udstrækkes til at have mening uden for den involverede informantgruppe og i den forstand almengøres. Det var uventet at sygdommen osteoporose spillede så lille en rolle i de samlede interviewfund. Det faldt ikke deltagerne naturligt at tænke i flere årsager til det voldsomme tab af kæbeknogle. Det kan skyldes at de interesserede forsvindende lidt i forhold til håndteringen af det omfattende behandlingsforløb. Tænder og ansigt Informanternes ønske var en i flere henseender stabil tanderstatning. Det væsentligste krav var at kunne møde andre uden at frygte tandløsheden afsløret. Det første skridt var et ikke for afvigende udseende, men det alene gav ikke fuld sikkerhed for at fungere socialt. Ønsker til kosmetisk tandpleje er blevet belyst videnskabeligt gennem respondenters vurdering af affotograferede smil, som så blev kategoriseret efter tændernes farve, form, mængde af synligt tandkød etc. (17). Det fremgår at man også uden at smile sender signaler, fx ved en fast tillukket mund. Den her aktuelle behandlingstype overstiger langt, hvad man kan betegne som kosmetisk tandpleje, men det udgør ikke desto mindre et element. Et lille hefte,»det vellykkede smilet«, blev af Bjelland (18) underkastet en analyse ud fra et socialantropologisk perspektiv. Teksten udfordrer if. forfatteren grænsen mellem natur og kultur ved at fremme en bestemt opfattelse af hvad»det kulturlige«er. Om»det naturlige«kan man næppe tale. Hun påpegede en forskydning fra at arbejde mod tandsundhed til at sigte direkte mod et godt udseende. Ansigtets rolle i almindelighed blev også omtalt af informanterne. Rashotte (19) gennemførte en undersøgelse hvor hun først fik en række non-verbale udtryk vurderet og siden undersøgte effekten af udvalgte udtryk i kombination med andre. Den valgte model EPA (evaluation, potency, activity) giver en karakteristik af non-verbal adfærd i tre dimensioner af de valgte udtryk. Ikke overraskende scorede smil og latter højt som grundlag for en positiv opfattelse af afsenderen latter med højere points i activity-dimensionen. Også måden man taler på, viste sig at påvirke. Non-verbal adfærd har stor indflydelse på tolkningen af ens øvrige opførsel. Det bliver gradvist kodet ind gennem samspillet med andre fra vores egen kultur. Hvor kulturens indflydelse begynder at dominere et naturgivent behov for at kunne sende non-verbale signaler, blev ikke diskuteret. Tilbage står at et smil er andet og mere end at tage sig godt ud. Cole (20) belyste gennem en række beretninger menneskers oplevelse af at være begrænsede af et misdannet og/eller udtryksløst ansigt eller afskåret fra at se og aflæse andres. Forfatteren pegede på at ansigtet i høj grad opfattes som udtryk for hvem vi er. Interviewpersonernes afvisning af frit at omgås andre under behandlingsforløbet rørte ved andet end påvirkning af non-verbale signaler og synlige tegn på tandløshed. Informanterne foretrak at ingen andre end de nærmeste kendte til behandlingsforløbets formål. I et kvalitativt studie med ustrukturerede interviews beskrev Fiske et al. (21) en række følelsesmæssige effekter af tandløshed. Forfatterne var overraskede over mængden og dybden af de beskrevne følelser: mindre selvtillid, tabuise- 932

6 ring, ønske om at undgå afsløring. Fornemmelsen af at miste noget af sig selv eksisterede, uanset om tandløsheden var skjult af en velsiddende protese. Deltagerne havde selv følt sig ringe forberedt på disse reaktioner. Det gav ikke mening at sammenholde informanternes forudgående forventninger eller deres oplevede indsats med udbyttet. De har stået over for et ultimativt valg mellem en belastende behandlingsproces og en uacceptabel situation. Indsatsen var hverken for stor eller for lille. Den var nødvendig. Spørgsmålet er derefter, hvordan forløbet kan gøres så lidt belastende som muligt. Forberedelse gennem information Litteraturen rummer en række undersøgelser som belyser effekten af patientinformation. Tilfredshed med den givne information følger ikke nødvendigvis et højt informationsniveau. O Neill et al. (22) undersøgte effekten af en pjece om fjernelse af visdomstænder, givet til forskellige patientgrupper. Der var en klar forøgelse i konkret viden, størst i en gruppe der både havde modtaget pjecen og tilskyndelse til at læse den. Der var derimod ikke klar sammenhæng mellem det målte informationsniveau og tilfredshed med den givne information. Informationsniveau og tilfredshed med informationen blev flere gange testet under behandlingsforløb på en dansk ortopædkirurgisk afdeling (23). Som i ovennævnte undersøgelse fandtes at informationsniveauet blev øget gennem indsatsen, igen uden sammenhæng med tilfredsheden. Mange velinformerede patienter ønskede yderligere information, især om prognose og genoptræning. Undersøgelsen muliggjorde registrering af uoverensstemmelser mellem lægernes og patienternes oplysninger om given information (hvilket forekom), men ikke om årsagerne dertil. Sullivan et al. (24) belyste i en survey-undersøgelse på et amerikansk hospital dagpatienters ønsker om information og personalets opfattelse af dem. Ønsket om detaljeret viden øgedes i takt med patienternes uddannelsesniveau. Personalet undervurderede patienternes ønske om detaljeret information. Forfatterne pegede på det dilemma sundhedspersonalet er i når det ønsker at forskåne patienter for ubehagelige detaljer. I den aktuelle undersøgelse var flere informanter uforberedte på nogle af behandlingsforløbets sideeffekter. Trods en erkendt risiko for at blive skræmt gennem grundig information foretrak flere alligevel at være godt forberedt. Nogle var som nævnt uforberedte på følger af hofteindgrebet. Om de har været mest opmærksomme på information om selve kæbekirurgien, eller om den samlede knogletransplantation har haft for lidt plads i informationen, kan undersøgelsen ikke give svar på. Den generelle tilfredshed med behandlingen giver måske slet ikke plads til hoftegenerne, der så bliver kategoriseret som andet. Det kan bringe logik i flere informanters konstatering af at behandlingen var langt mindre smertefuld end ventet men hoften gjorde meget ondt! Tilliden til personalet har formentlig erstattet det for nogle savnede overblik og blev bevaret forløbet igennem. Den direkte opmærksomhed over for hver enkelt under indlæggelsen har bidraget dertil og gjorde særligt indtryk. Det blev oplevet som vilje til at møde mennesket bag det midlertidigt skamferede ansigt. Konklusion Undersøgelsen har kun i nogen grad opfyldt sit mål. Den kan ikke siges specielt at beskrive osteoporotiske patienters oplevelse af et behandlingsforløb. Den refererer hvad der kan gælde for enhver der har gennemført det. Ikke desto mindre kan resultatet være af særlig interesse for netop osteoporotiske patienter. Den anden del af formålet, afprøvning af interviewmetoden, blev fuldt ud tilgodeset. Den valgte interviewform fungerede godt. Den vil kunne supplere og inspirere kvantitative metoder til udforskning af oralkirurgiske patienters behandlingsoplevelser. Perspektivering Undersøgelsen kan skærpe opmærksomheden over for behov som patienter sjældent eller aldrig omtaler, og rejse spørgsmålet om hvad god patientforberedelse bør omfatte. Centralt står spørgsmålet om hvordan man hjælper med at håndtere en meget privat og tabubelagt situation. Den beskrevne behandling stiller store krav til faglige, økonomiske og menneskelige ressourcer. Den er kun meget utilstrækkeligt beskrevet gennem kliniske resultater og prisoverslag alene. Den kunne belyses grundigere gennem en medicinsk teknologivurdering (MTV) (24); denne lille undersøgelse kan bidrage til belysning af patientaspektet. Gennemsnitspatienten findes ikke. Forhåbentlig kan dette projekt yde et bidrag til håndtering af de individuelle variationer i en patientgruppe. Tak til lektor, ph.d. Ingegerd Harder, Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, for god supervision under hele arbejdsforløbet mht. håndtering af kvalitativ forskningsmetode. Tak til overtandlæge, dr.odont. Else Marie Pinholt for åben interesse i opgaven og dens gennemførelse, for grundig faglig information og løbende kommentarer til arbejdet. Tak til personalet på Kæbekirurgisk Afdeling for venlig modtagelse og praktisk hjælp. Tak til tandlæge Lone Nyhuus for god orientering om den protetiske del af behandlingsforløbet. FAGLIGE ARTIKLER 933

7 Patienters oplevelse English summary Osteoporotic patients experience of a combined jaw surgical/prosthetic treatment The aim of this qualitative study was to explore osteoporotic, edentulous patients experiences of a treatment and its outcome. The patients were unable to wear conventional dentures, because the maxilla was extremely athrophic. The treatment consisted of: transplantation of iliac bonegrafts into the maxilla, insertion af titanium implants and provision of a prosthetic reconstruction. Because of the treatment, the patients had no or insufficient artificial teeth through several months. Five patients were interviewed. The interviews were semistructured, controlled only by an interview guide, contending essential themes. The informants characterised the treatment as very long and tough. Eating blended and liquid meals for a time posed only a little, practical problem, but having no teeth or wearing insufficient dentures was very handicapping in regard to the social contact with other people. The maxilla surgery was surprisingly easy to cope with, but discomforts when walking and pain from the hip was unespected. Unexpected, too, was the psychical effect. All informants were very satisfied with the oral surgery clinic and its staff. Though they said that they were very well informed about the treatment, they had not felt well prepared for the unexpected discomfort. Central themes were: Teeth and the self Having information, but not really being prepared To be cared for. The interviews showed som aspects of the patients experiences which usually are not exposed, neither by traditional feed-back from patients to staff nor by investigations using structured questionnaires. Litteratur 1. Osteoporose. Klaringsrapport nr. 10. Dansk Knoglemedicinsk Selskab; von Wovern N. General and oral aspects of osteoporosis: a review. Clin Oral Investig 2001; 5: von Wowern N, Harder F, Hjørting-Hansen E, Gotfredsen K. ITI implants with overdentures: A prevention of bone loss in edentulous mandibles? Int J Oral Maxillofac Implants 1990; 5: Bekendtgørelse af lov om tandpleje m.v. København: Sundhedsministeriet; Jacobs R, Van Steenberge D, Nys M, Naert I. Maxillary bone resorption in patients with mandibular implant-supported overdentures or fixed prostheses. J Prosthet Dent 1993; 70: Pera P, Bassi F, Schierano G, Appendino P. Implant anchored complete mandibular denture: evaluation of masticatory efficiency, oral function and degree of satisfaction. J Oral Rehabil 1998; 25: Allen PF, McMillan AS, Walshaw D. A patient-based assessment of implant stabilized and conventional complete dentures. J Prosthet Dent 2001; 85: Hugo B, Becker S, Witt W. Die Bewertung der kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Behandlung aus der Sicht der Patienten. J Orofac Orthop 1996; 57: Ronis DL, Callan MA, Vig KW, Vig PS, McNamara JA Jr. Developing measures of patient s perceptions of orthognatic surgery. Int J Adult Orthod Orthognath Surg 1994; 9: Locker D. Patientbased assessment of the outcomes of implant therapy: a review of the literature. Int J Prosthodont 1998; 11: Sloan JA, Tolman DE, Andersson JD, Sugar AW, Wolfaardt JF, Novotny P. Patients with reconstruction of craniofacial or intraoral defects: Development of instruments to measure quality of life. Int J Oral Maxillofac Implants 2001; 16: Pinholt EM. Brånemark and ITI dental implants in the human bonegrafted maxilla a comparative evaluation. Clin Oral Implants Res 2003 (in press). 13. Kvale S. InterView. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reizel; Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Oslo: Tano Aschehoug; Pope K, Mays N, editors. Qualitative research in health care. 2nd ed. London; BMJ Books; Jørgensen PS. Generalisering i kvalitativ forskning. I: Lunde IM, Ramshøj P, red. Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab. Kvalitative metoder. København; Akademisk Forlag; Dunn WJ, Murchison DF, Broome JC. Esthetics: patients perception af dental attractiveness. J Prosthodont 1996; 5: Bjelland A. Det vellykkede smilet. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: Rashotte LS. What does that smile mean? The meaning of nonverbal behaviors in social interaction. Soc Psychol Q 2002; 65: Cole J. Relations between the face and the self as revealed by neurological loss: The subjective experience of facial difference. Soc Res 2000; 67: Fiske J, Davis DM, Frances G, Gelbier S. The emotional effects of tooth loss in edentulous people. Br Dent J 1998; 184: O Neill P, Humpries GM, Field EA. The use of an information leaflet for patients undergoing wisdom tooth removal. Br J Oral Maxillofac Surg 1996; 34: Bæk-Jensen J, Keller JØ, Mainz J. Kommunikation med kræftpatienter i en ortopædkirurgisk afdeling. Ugeskr Læger 1999; 161: Sullivan R, Menapace LW, White RM. Truth-telling and patient diagnoses. J Med Ethics 2001; 27: Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. Kristensen FB, Hørder M, Poulsen PB, red. København: Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering; Forfatter Bente Gertz, projektmedarbejder, cand.scient.san. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet, og Amtstandklinikken, Vejle Sygehus Implantatbehandling Osteoporose Psyke 934

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet.

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Spørgeskema til voksne personer ( 15 år og ældre). Formålet med dette spørgeskema er på

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest Patientoplevet fejl Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest www.regionmidtjylland.dk Patientoplevet fejl-baggrunden for undersøgelsen Datamaterialet

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser.

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Hvornår har du sidst taget et bid af et sprødt æble? Gør det dig utilpas at tale offentligt, fordi dine proteser ikke passer ordentligt? Giver din protese dig

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Lone Jørgensen Klinisk Sygeplejespecialist, SD, cand.cur., ph.d. studerende Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Hvordan kan data forstås, tolkes og anvendes? Krav om forenklet formidling men kan man det?

Hvordan kan data forstås, tolkes og anvendes? Krav om forenklet formidling men kan man det? Morten Freil Direktør KVALITETSDATA Kan patienter og patientorganisationer bruge data til vurdering af kvalitet? Hvordan kan data forstås, tolkes og anvendes? Krav om forenklet formidling men kan man det?

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder.

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Undgår du at smile, fordi du mangler en eller flere tænder? Hvornår har du sidst taget en stor bid af et sprødt æble?

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet ifølge undersøgelsen At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

DET HAR GJORT INDTRYK

DET HAR GJORT INDTRYK STOF nr. 17, 2011 DET HAR GJORT INDTRYK To nystartede forskningsassistenter fortæller om deres oplevelser med at møde og interviewe stofmisbrugere i ambulant misbrugsbehandling. AF SIDSEL SCHRØDER & LIV

Læs mere

At være pårørende til en kræftpatient

At være pårørende til en kræftpatient Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens Grønvold, MD, Ph.D., DrMedSci Lone Ross Nylandsted, MD, Ph.D. Program Baggrund

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15 Hjerteforeningens Barometerundersøgelse Temadag d. 01.09.15 Formål Overblik over hvordan hjertepatienter oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet - Inputs til planlægning, strategisk ledelse

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Logopæd, Dorte Steen

Logopæd, Dorte Steen SCA Supported Conversation for Adults with Aphasia Samtalestøtte til voksne med afasi Udviklet på Aphasia Institute i Toronto, Canada Når vi taler, viser vi vores kompetencer Gennem samtale viser vi vores

Læs mere

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 Antal i husholdningen: 5 Alder: Lotte 46, Jesper 40, Christopher 18, Sofie 12, Malthe 8 Hals, Nordjylland Madbudget, hver måned Hvor meget tror du ca. I bruger?

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt HR Uddannelse Etnicitet er noget man er født med, men den får først betydning når man præsenteres for andre etniske grupper. (Plum,

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er Oplæg 12-12-2012. (Dias 1) (med præsentation) Jeg hedder Anne Lee, er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat. Jeg er ansat i CAST ved Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital

Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital Hospitalsenhed Midt Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra Neurorehabiliteringshospital Karen Jette Jensen, sygeplejerske, SD og Mette Nørtoft sygeplejerske, Master i sundhedspædagogik Præsentation

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

- Hvad, hvorfor og hvordan?

- Hvad, hvorfor og hvordan? Lis Puggaard, ph.d. og ekstern lektor, Syddansk Universitet Tina Holm, udviklingskonsulent Sus Enebo, sygeplejerske Ann Jeanett Boeng, fysioterapeut 11. april 2016 - Hvad, hvorfor og hvordan? V. Lis Puggaard

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere