Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter"

Transkript

1 Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget. Netto tilbageførsel af nedskrivninger i en indtægtsførsel på næsten 2 mia. kr. Store positive kursreguleringer. Gebyrindtægterne stiger fortsat, og den største del af gebyrindtægterne kommer fra værdipapirhandel og depoter. Fortsat en meget høj udlånsvækst i i stort set alle institutter og størst vækst på erhverv. Solvens- og kernekapitalprocenten er steget, både på institut- og koncernniveau. Stigningen kan især henføres til nytegning af aktiekapital i Danske Bank i forbindelse med købet af finske Sampo Bank. Pengeinstitutternes modstandskraft overfor fremtidige kredittab - målt på kapitaloverdækning - udgør 4,9 pct. af udlån og garantier. Udenlandske pengeinstitutters filialvirksomhed her i landet udgør 10 pct. af det danske bankmarked ultimo 2006, målt på samlede aktiver. Filialer og datterbanker af udenlandske pengeinstitutter udgør tilsammen 35 pct. af det danske bankmarked, målt på samlede aktiver. 2. Hovedtendenser i årsregnskaber Resultat før skat er samlet set for pengeinstitutter i gruppe steget med 7,3 mia. kr. (21 pct.) fra 35,1 mia. kr. i 2005 til 42,4 mia. kr. i 2006, hvilket er et rekordhøjt overskud. Se tabel 1 nedenfor. Også i relative termer, i form af egenkapitalforrentning før skat, er resultatet i 2006 steget, se udvalgte nøgletal i tabel 1. 1 Ved udgangen af 2006 var der 103 pengeinstitutter i gruppe 1-3, og de tegnede sig for ca. 99 pct. af den samlede balancesum i pengeinstitutter. Appendiks 1 viser fordelingen af de enkelte pengeinstitutter inden for de respektive grupper 1-3.

2 Tabel 1 Pengeinstitutternes årsregnskaber Gruppe 1-3 i alt Vækst p.a. Mio. kr Resultat poster (uddrag) --- pct. --- Netto renteindtægter ,5-2,4 Udbytte af aktier mv ,1 97,4 Netto gebyrindtægter ,7 10,4 Netto rente- og gebyrindtægter ,3 3,0 Kursreguleringer ,4 142,9 Udgifter til personale og administration ,5 10,2 Andre driftsudgifter ,9-17,5 Nedskrivninger på udlån m.v ,2 105,3 Resultat af kapitalandele ,0 17,0 Resultat før skat ,2 20,7 Skat ,3 9,5 Årets resultat ,2 24,2 Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,9 0,1 Udlån ,3 26,0 Obligationer ,3 16,2 Aktier m.v ,4 24,4 Gæld til kreditinstitutter ,3 28,6 Indlån ,3 9,4 Udstedte obligationer ,2 19,1 Egenkapital i alt ,1 25,1 Balance ,7 15,8 Garantier ,5 9,0 Øvrige forpligtelser ,1 25,4 Udvalgte nøgletal (institutniveau) Solvensprocent 13,53 14,00 13,47 13,22 13,77 Kernekapitalprocent 10,22 10,78 10,77 10,21 10,86 Egenkapitalforrentning før skat 16,67 20,69 21,61 21,24 21,74 Indtjening pr. omkostningskrone 1,57 1,73 1,85 1,99 2,12 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,23 2,25 1,82 1,00 0,66 Årets nedskrivningsprocent 0,33 0,36 0,10-0,03-0,07 Udvalgte nøgletal (koncernniveau) Solvensprocent 10,78 11,15 10,51 10,53 11,21 Kernekapitalprocent 7,92 8,28 8,10 7,93 8,74. Anm.: Tallene fra resultatopgørelse og balance er instituttal (ikke koncerntal). Posten Egenkapital indeholder årets indtjening efter skat. Et skift i regnskabsregler fra 1. januar 2005 betyder, at tallene ikke alle er helt sammenlignelige i alle årene. Det er især i forbindelse med værdiansættelse af udlån, at de nye regler efter 2005 adskiller sig fra de tidligere gældende regler, se også markedsudviklingsartikel for 2005, appendiks 1. Det skal videre bemærkes, at aktiver tilknyttet puljeordninger er udskilt i særskilt post efter de nye regnskabsregler. Det betyder f.eks., at værdipapirbeholdninger ikke er sammenlignelige i alle årene. Ved udgangen af 2006 var der puljeaktiver for i alt knap 100 mia. kr. Tallene er baseret på de institutter, der eksisterede i de enkelte år. Pengeinstitutternes resultatfremgang i 2006 kan især henføres til kursreguleringer, men også stigende gebyrindtægter samt fortsat faldende nedskrivninger på udlån. 2

3 Pengeinstitutterne har i 2006 netto tilbageført nedskrivninger på udlån for 1,9 mia. kr. mod en netto tilbageførsel på 0,9 mia. kr. året før. I afsnit 5 er årets netto nedskrivninger specificeret i de bagvedliggende bruttobevægelser, dvs. nye nedskrivninger og tilbageførte nedskrivninger fra tidligere år. Pr. 1. januar 2005 er nye regnskabsregler trådt i kraft, der bl.a. betyder, at værdinedskrivninger på udlån skal vurderes ud fra nye internationale målingsprincipper. 2 De nye regnskabsregler samt fortsatte gunstige økonomiske konditioner i 2006 er faktorer, der samlet set har reduceret pengeinstitutternes akkumulerede værdinedskrivninger på udlån. Pengeinstitutternes nettogebyrindtægter er steget med 1,8 mia. kr. i 2006 fra 17,6 mia. kr. i 2005 til 19,4 mia. kr. i I figur 1 herunder er vist fordelingen af gebyrindtægter på de forskellige forretningsområder. Figur 1 Fordelingen af gebyrindtægter, 2006 Øvrige gebyrer og provisioner 15,8% Garantiprovision 13,8% Værdipapirhandel og depoter 43,9% Lånesagsgebyrer 13,3% Betalingsformidling 13,4% Det ses, at gebyrindtægter fra værdipapirhandel og depoter udgør knap 44 pct. af de samlede gebyrindtægter i 2006 en stigning fra 39 pct. året før. Kursreguleringer er steget kraftigt i fra 5,2 mia. kr. i 2005 til 12,6 mia. kr. i 2006, og yder dermed det største bidrag til indtjeningsfremgangen i 2006, både i absolutte og relative termer. Kursreguleringer indeholder både værdiregulering af udlån og tilgodehavender, værdipapirbeholdninger, valuta, afledte 2 Det er især i forbindelse med nedskrivning af udlån som følge af værdiforringelse, at de nye regler adskiller sig fra de tidligere gældende regler. Efter de nye regler skal der ikke længere foretages nedskrivning af udlån på baggrund af en sandsynliggjort risiko for fremtidigt tab (efter et forsigtighedsprincip). I stedet vil der efter de nye regler kun skulle foretages nedskrivning af udlån, hvor en eller flere begivenheder er indtruffet, som har medført en værdiforringelse (nedskrivning efter et neutralitetsprincip). Der skal være objektiv indikation på værdiforringelse. 3

4 finansielle instrumenter og finansielle forpligtelser mv. Især kursregulering af aktier og finansielle instrumenter bidrager positivt. Kursregulering af kapitalinteresser, dvs. resultat af bank-, forsikrings- og realkreditdrift i datterselskabsform er steget i 2006, fra 7,6 mia. kr. i 2005 til 8,9 mia. kr. i Omkostninger til personale og administration er steget med 4 mia. kr. i 2006, svarende til over 10 pct. Det er især udgifter til personale, der er steget, og i mindre omfang øvrige administrationsomkostninger. Pengeinstitutternes udlån er steget kraftigt igen i pct. for sektoren som helhed, hvilket er stort set det samme som året før. Finansieringen af væksten er i stigende grad sket ved lån på penge- og kapitalmarkederne, hvilket betyder en større refinansieringsrisiko - se også afsnit 4. Udlånsvæksten og spredningen heri mv. gennemgås nærmere i afsnit 5. Kernekapitalprocenten er steget både på institutniveau og koncernniveau 3. Stigningen kan især henføres til en aktiekapitalforhøjelse i Danske Bank i forbindelse med købet af finske Sampo Bank. Spredningen bag sektortallene gennemgås nærmere nedenfor i afsnit 6. Hovedtendenser fordelt på grupper Resultatfremgangen er sket i alle grupperne, men størst relativ fremgang i gruppe 2 og 3, se tabel 2. Det bemærkes at en meget stor del af indtjeningsfremgangen skyldes kursreguleringer, og især i gruppe 1. Blandt andre tendenser som adskiller grupperne ses, at nettorente- og gebyrindtægter er faldet i gruppe 1. Nedskrivninger på udlån er faldet i alle grupper, og der er nu tillige sket en netto tilbageførsel i alle grupperne. Tabel 2 Udvalgte resultatposter fordelt på grupper, Mio. kr Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Ændring i % Ændring i % 2005 Resultat poster (uddrag) Netto rente- og gebyrindtægter ,0% ,6% ,7% Kursreguleringer ,2% ,3% ,9% Udgifter til personale og adm ,4% ,3% ,5% Nedskrivninger på udlån m.v ,8% ,7% ,5% Resultat af kapitalandele ,2% ,7% ,5% Resultat før skat ,1% ,4% ,1% Anm.: Baseret på sammenligningstal, jf. appendiks 2. I appendiks 2 bagest er vist en samlet fordeling af årsregnskaberne samt nøgletal på grupper Ændring i % 3 Opgørelsen på koncernniveau er baseret på tal fra de pengeinstitutter, der også indberetter som koncerner, dvs. en konsolideret opgørelse på grundlag af aktiviteter i både moderbank og datterselskaber. 4

5 3. Markedsbeskrivelse Regnskabstallene (på institutniveau) for danske pengeinstitutter, som opført i tabel 1, indeholder tal for de danske pengeinstitutters filialer i udlandet. I tallene indgår ikke udenlandske pengeinstitutters filialer her i landet. Udenlandske pengeinstitutters filialer her i landet er ikke under dansk tilsyn. 4 Da disse filialers virksomhed her i landet imidlertid kan betragtes som en del af det danske bankmarked, modsat danske pengeinstitutters filialer i udlandet, er der i tabel 3 herunder foretaget en statistisk korrektion herfor. Tabel 3 Udenlandske pengeinstitutters filialer i DK Mio. kr. Balance Pengeinstitutter i Danmark Udenlandske pengeinstitutters filialer i Danmark Danske pengeinstitutters filialer i udlandet Pengeinstitutter i Danmark korrigeret for filial-virksomhed Udenlandske filialers andel af det danske marked 9,1% 10,1% 10,9% 10,2% Anm.: Det skal bemærkes, at der rettelig ikke er korrigeret for grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed. Disse oplysninger er ikke tilgængelige. Ved udgangen af 2006 indberettede følgende 10 udenlandske pengeinstitutter deres filialvirksomhed her i landet til Finanstilsynet: Svenska Handelsbanken, Citibank, HSH Nordbank, SEB, ABN Amro Bank, Skandiabanken, Swedbank, Alfred Berg Bank, Fortis Bank samt Forex Bank. Det ses, at udenlandske pengeinstitutters filialer her i landet udgør 10,2 pct. af det danske bankmarked målt på balancen ved udgangen af 2006, imod 10,9 pct. året før. Ud over udenlandske pengeinstitutters filialvirksomhed her i landet er udenlandske pengeinstitutter også repræsenteret gennem datterbanker. Figur 2 herunder viser den samlede fordeling af det danske bankmarked - fordelt på henholdsvis filialer og datterbanker af udenlandske pengeinstitutter samt danske pengeinstitutters indenlandske virksomhed. 4 Filialerne er alene underlagt et tilsyn med likviditet og god skik samt andre lignende regler. 5

6 Figur 2 Udenlandske pengeinstitutter i DK, ultimo 2006 Udenlandske bankers filialer i DK 10,2% Samlede aktiver Udenlandske datterbanker i DK 24,7% Danske banker i DK 65,2% Anm.: I alt 9 udenlandske datterbanker i DK pr. ultimo 2005: Nordea Bank Danmark, FIH, SEB, E-Trade Bank, Carnegie Bank, EIK Bank, Gudme Raaschou Bank, DnB Nord og Dexia Bank. Det ses at udenlandske pengeinstitutters virksomhed her i landet samlet set, målt på samlede aktiver, udgør 35 pct. af det danske bankmarked. Vækst Udlånsvæksten hos pengeinstitutter har siden 2004 været meget høj. Nedenfor er udviklingen i pengeinstitutternes indenlandske udlånsvirksomhed vist i sammenligning med udviklingen i indenlandsk udlån fra realkreditinstitutter. 6

7 Figur 3 Indenlandsk udlån i pengeinstitutter vs. realkreditinstitutter Udlånsvækst år/år 2001-M M M M M M M M M M M M M M M M M12 Erhverv (pengeinstitutter) Erhverv (realkreditinstitutter) Kilde: Danmarks Nationalbank, Månedsbalancer Husholdning (pengeinstitutter) Husholdning (realkreditinstitutter) Det ses, at indenlandsk udlånsvækst i pengeinstitutter har ligget på et meget højt niveau i Udlånsvækst til husholdninger er fortsat høj, men det bemærkes, at pengeinstitutternes udlån til erhverv er steget kraftigt i 2006, især i 2. halvår 2006 og ligger nu også over væksten til husholdninger. Udviklingen er i god overensstemmelse med et konjunkturforløb i opsving drevet af først høj efterspørgsel og forbrug og siden hen bredere funderet med vækst i virksomhedernes produktion og investeringer. De senere års højere vækst i pengeinstitutternes udlån sammenholdt med udviklingen i realkreditinstitutter kan bl.a. henføres til introduktion af nye pantsikrede boligfinansieringsprodukter i konkurrence med realkreditinstitutternes realkreditlån til husholdninger. En udvikling som må forventes forstærket med introduktionen af SDO 5 baserede lån. Den forholdsvise fordeling af udlån på henholdsvis indland og udland er stort set uændret fra 2005, men den største andel af udlånene er nu ydet til indenlandske erhverv, for knap 487 mia. kr., jf. tabel 4. I tabel 4 herunder er vist fordelingen af udlån og udlånsvækst på henholdsvis indland og udland. Opgørelsen, der endvidere er fordelt på sektorer, er baseret på danske pengeinstitutters indenlandske såvel som udenlandske enheder (både filialer og datterbanker). 5 Særligt Dækkede Obligationer, jf. fremsat lovforslag i foråret

8 Tabel 4 Udlån fordelt på indland og udland, Ultimo december 2005 Udland Indland I alt Offentlig forvaltning og service Husholdninger Erhverv (ikke-finansielle selskaber) Total Ultimo december 2006 Udland Indland I alt Offentlig forvaltning og service Husholdninger Erhverv (ikke-finansielle selskaber) Total Udlånsvækst, Udland Indland I alt Offentlig forvaltning og service 40% 5% 24% Husholdninger 39% 20% 25% Erhverv (ikke-finansielle selskaber) 14% 23% 19% Total 24% 21% Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik. 22% Anm.: Opgørelsen inkluderer samtlige af pengeinstitutternes udenlandske enheder, dvs. både filialer og datterbanker samt filialer af udenlandske pengeinstitutter her i landet. Det skal videre bemærkes, at segmentafgrænsningen i statistikken er en anden end den af Finanstilsynet anvendte i indberetninger til Finanstilsynet. Det ses videre, at når man ser bort fra udlån til den offentlige sektor, der er steget fra et forholdsvis lavt niveau, så har udlånsvæksten i 2005 været størst på husholdninger i udlandet med en vækst på 39 pct. 8

9 Koncentration Som bemærket ovenfor er der forskellige mål og metoder for opgørelse af markedsandele og dermed også markedskoncentration. Herunder er foretaget en beregning af markedskoncentrationen på de største pengeinstitutter her i landet. Beregningen på de 5 største pengeinstitutters andel af markedet (også kaldet CR 5) er foretaget på både udlån og balance. Beregningerne viser, at koncentrationen på de største pengeinstitutter er forholdsvis høj, 78 pct. målt på udlånet og 82 pct. målt på balancen, se tabel 5 herunder. Såfremt markedet korrigeres for udenlandske filialer her i landet såvel som danske pengeinstitutters filialer i udlandet, på samme måde som i beregningen i tabel 3, bliver koncentrationen noget mindre, 68 pct. blandt de 5 største pengeinstitutter i DK. Tabel 5 Koncentrationen på de 5 største pengeinstitutter i DK, ultimo 2006 Koncentration målt på udlån Koncentration målt på balance Koncentration målt på balance korrigeret for udenlandske filialer Danske Bank 48,6% 53,8% 35,3% Nordea 16,0% 16,8% 20,0% Jyske Bank 5,0% 4,6% 5,3% Sydbank 4,3% 3,3% 3,7% FIH 4,0% Nykredit Bank 3,1% 3,6% CR 5 77,8% 81,6% 68,0% Det skal bemærkes, at de 5 største pengeinstitutter målt på udlån svarer til de samme pengeinstitutter, der indgår i gruppe 1, jf. Finanstilsynets gruppefordeling i appendiks 1. Koncentration målt på balancen forrykker denne fordeling blandt de 5 største, idet FIH ikke er blandt de 5 største målt på balancen. Det bemærkes videre, at udenlandske pengeinstitutters filialer her i landet, som vist i tabel 3, tilsammen har 10 pct. af markedet. De 2 største udenlandske filialer her i landet udgør hver især 4 pct. målt på balancen, ultimo 2006, og dvs. rettelig på størrelse med (en anelse større end) det 4. største danske pengeinstitut. 6 6 De 2 største filialer af udenlandske kreditinstitutter her i landet er henholdsvis HSH Nordbank og Skandinaviske Enskilda Banken (SEB). 9

10 4. Risici Kreditrisiko Set i et længere tidsperspektiv er udviklingen i nedskrivninger på udlån et ganske godt udtryk for udviklingen i indtjeningen i pengeinstitutsektoren samlet set. Siden seneste konjunktur- og bankkrise i starten af 1990'erne er indtjeningen i absolutte tal næsten blevet bedre hvert eneste år, se figur 4 herunder. Figur 4 Resultat før skat og nedskrivninger på udlån, Mia. kr. 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Resultat før skat Årets nedskrivninger på udlån mv. Resultat før skat i pct. af udlån og garantier (højre akse) Årets nedskrivninger på udlån mv. i pct. af udlån og garantier (højre akse) -3% Det ses ligeledes, at nedskrivninger på udlån i den samme periode, siden starten af 1990'erne, er faldet til et betydeligt lavere niveau - historisk lavt niveau. Herunder i figur 5 er udviklingen i nettoindtjening (resultat før skat), årets nedskrivninger samt tillige kapitaloverdækningen sat i procent af udlån og garantier - og alene i perioden en periode, der især sidst i denne er kendetegnet ved et stigende udlånsomfang. 10

11 Figur 5 Resultat før skat, nedskrivninger samt kapitaloverdækning i pct. af udlån og garantier, Procent Resultat før skat i pct. af udlån og garantier Årets nedskrivninger i pct. af udlån og garantier Kapitaloverdækning i pct. af udlån og garantier Pengeinstitutternes nedskrivninger målt i forhold til udlån og garantier set over en længere periode er faldet, hvor nettoindtjeningen i samme periode er steget og i 2006 udgør 1,83 pct. af udlån og garantier, jf. figur 5. Det kan dog konstateres, at nettoindtjeningen, der i absolutte termer er rekordhøj i 2006, sat i forhold til udlån og garantier i de senere år faktisk er faldet fra et stykke over 2 pct. Pengeinstitutterne skal således for sektoren som helhed alt andet lige tabe 1,83 pct. af udlån og garantier før indtjeningen i 2006 er tabt, hvilket ligger noget under kredittabet i 1992, hvor sektorens gennemsnitlige kredittab var højest. Pengeinstitutternes modstandskraft over for stigende kredittab skal imidlertid ikke alene relateres til indtjeningens størrelse, men også til kapitalens overdækning i forhold til lovkravet, jf. figur 5. Ved udgangen af 2006 kunne pengeinstitutterne - isoleret set 7 - tåle at tabe 4,9 pct. af udlån og garantier, før kapitaloverdækningen i forhold til lovkravet er tabt (i mod 4,4 pct. året før). 8,9 Udviklingen i pengeinstitutternes kernekapital og spredningen bag sektortallene gennemgås nærmere i afsnit 5. De årlige udgiftsførte nedskrivninger på udlån i resultatopgørelsen er et nettotal, hvor tilbageførte nedskrivninger fra tidligere år modregnes i årets nye nedskrivninger. Selvom pengeinstitutterne kan indtægtsføre en netto tilbageførsel i 2006, så har der været udlån i porteføljerne, som pengeinstitutterne har haft kredittab på. Figur 6 nedenfor viser de bagvedliggende bruttobevægelser i perioden Når der ikke tages hensyn til den aktuelle indtjening. 8 Såfremt der korrigeres for aktieudvidelsen i Danske Bank i forbindelse med købet af finske Sampo Bank falder kapitaloverdækningen til 4,3 pct. af udlån og garantier ultimo Rettelig kan der argumenteres for, at de akkumulerede nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier før implementeringen af nye regnskabsregler 1. januar 2005 også indeholder reservationer til fremtidige kredittab - som kan tillægges en opgørelse af pengeinstitutternes samlede modstandskraft før

12 Figur 6 Nedskrivninger på udlån, bruttobevægelser, Mia. kr Nye nedskrivninger Tilbageførte nedskrivninger Årets nedskrivninger (netto) Nye nedskrivninger er også faldet i fra 8,5 mia. kr. i 2005 til 7,6 mia. kr. i 2006, og nu på det laveste niveau i den målte periode, jf. figur 6. Tilbageførte nedskrivninger fra tidligere år er faldet fra 9,3 mia. kr. i 2005 til 9 mia. kr. i 2006, men dog fortsat på et højt niveau. Samlet set har pengeinstitutterne således i 2006 (ligesom i 2005) været i stand til at indtægtsføre en netto tilbageførsel af tidligere udgiftsførte nedskrivninger. Risiko på indtjening Pengeinstitutternes indtjeningsfremgang i 2006 er i høj grad påvirket af høj vækst og store positive kursreguleringer. Hertil kommer, at gebyrindtægter fra værdipapirhandel udgør den største del af gebyrindtjeningen. Pengeinstitutternes risiko på indtjeningen kan ligge deri, at indtjeningsbidraget fra ovennævnte ikke kan opretholdes på samme høje niveau (såfremt væksten og aktivitetsniveauet falder og kombineret med en ugunstig udvikling på værdipapirmarkederne). På sigt ledsaget af en eventuel stigning i kredittab på kunder, som er på et historisk lavt niveau. Likviditetsrisiko Pengeinstitutters udlånsvækst er kapitalkrævende og påvirker således både solvens (risikovægtede aktiver) og likviditet. Hvis man ser på pengeinstitutternes fundingside, kan det konstateres, at indlånsunderskuddet (målt som forskellen mellem udlån og indlån) er i kraftig stigning, se figur 7 nedenfor. Indlån er alt andet lige en mere stabil kilde til fremmedfinansiering end kortfristet gæld til kreditinstitutter og obligationsudstedelse, og den stigende finansiering af udlånsvækst med lån på penge- og kapitalmarkederne betyder en større refinansieringsrisiko for pengeinstitutterne. Med den forventede introduktion af SDO baseret funding kan man argumentere for, at fundingstrukturen bliver mere stabil derved, at fundingen i højere grad vil matche de boligudlån, som pengeinstitutterne yder. 12

13 Det ses at nettogæld til kreditinstitutter er mere end fordoblet i 2006 fra under 200 mia. kr. i 2005 til over 400 mia. kr. i Stigningen i nettogælden til kreditinstitutter er især finansieret hos udenlandske kreditinstitutter. Figur 7 Udlån, indlån, nettogæld, udstedte obligationer og risikovægtede aktiver, Mia. kr Risikovægtede aktiver Udlån Udstedte obligationer Indlån Nettogæld til kreditinstitutter Det større gab mellem udlån og indlån (indlånsunderskud) betyder også, at likviditetsoverdækningen i forhold til lovkravet er reduceret i et mærkbart omfang - målt på sektoren som helhed - fra en overdækning på 162 pct. ved udgangen af 2005 til en overdækning på 116 pct. ved udgangen af 2006, jf. tabel herunder. Tabel 6 Likviditetsoverdækning i forhold til lovkravet, Gruppe 1-3 i alt Institutniveau Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (pct.) 156,8 166,3 201,1 161,9 116,2 Likviditetsoverdækningen måles i forhold til kravet om at pengeinstituttets likviditet mindst skal udgøre 10 pct. af de samlede gælds- og garantiforpligtelser. En overdækning på 100 pct. svarer derfor til en likviditet på 20 pct. 13

14 5. Nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone Der er en ganske stor spredning i pengeinstitutternes indtjening pr. omkostningskrone, jf. figur 8. Sektorgennemsnittet, det vægtede gennemsnit 10, er steget i 2006 og ligger på sit højeste niveau set over hele perioden. Det samme gælder fraktilværdierne 11, som alle er steget, og dvs. at nøgletallet er forbedret både for institutter med høj indtjening (målt ved 90 pct.-fraktilen) og for institutter med lavere indtjening (målt ved 10 pct.-fraktilen). Figur 8 Indtjening pr. omkostningskrone - spredning belyst ved fraktiler, Indtjening pr. omkostningskrone 3,00 Omkostningsprocent 0,33 2,50 0,40 2,00 0,50 + 1,50 0,67 1,00 1,00 0,50 2, % 25% Median 75% 90% Gennemsnit på institutniveau (vægtet) Anm.: Højre akse viser omkostningsprocenten, som er brøken vendt om. Det er således de samme komponenter, der indgår i beregningen. Det vægtede gennemsnit fortæller noget om udviklingen på sektorniveau, dvs. sektoren samlet set, men hvor de store institutter jo vejer ganske tungt i beregningen. Fraktilerne fortæller noget om spredningen bag sektortallene. 10 Det vægtede gennemsnit er identisk med det officielle nøgletal for sektorgennemsnittet, jf. Finanstilsynets nøgletalsdatabase. Se også appendiks Fraktiler er observationer, der deler datasættet i 2 dele; de der er over, og de der er under den pågældende fraktil. F.eks. viser 90 pct.-fraktilen, at 90 pct. af observationerne (dvs. institutterne) ligger under værdien og at 10 pct. ligger over værdien. Institutterne vægter (vejer) lige meget. Se i øvrigt appendiks 4 for en videre uddybning af fraktilberegningen. 14

15 Når det vægtede gennemsnit for indtjening pr. omkostningskrone ligger så højt, tæt på 75 pct.-fraktilen, så skyldes det, at de store institutter (gruppe 1) samlet set har en højere indtjening pr. omkostningskrone end resten af sektoren. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at fraktilberegningen netop betyder, at der er observationer (institutter), der ligger over 90 pct.-fraktilen, og institutter, der ligger under 10 pct.-fraktilen. I tabel 7 herunder er vist udviklingen i antallet af institutter, der ligger yderst i spredningen. Tabel 7 Antal institutter med indtjening pr. omk. kr. større end 2 henholdsvis mindre end Antal institutter > Antal institutter < Det ses, at antallet af institutter med et nøgletal over 2 (svarende til en omkostningsprocent under 50) er steget i 2006, fra 22 til 40 institutter. Kun et enkelt institut har et nøgletal under 1 (omkostningsprocent over 100) Vægtet udgør de 40 institutter med høj indtjening pr. omkostningskrone 87 pct. af den samlede pengeinstitutsektor (målt i forhold til balancen), hvor 23 institutter med høj indtjening året før udgjorde knap 63 pct. af sektoren. 15

16 Årets nedskrivningsprocent I figur 9 herunder er vist spredningen i nøgletallet årets nedskrivninger i pct. af udlån og garantier. Figur 9 Årets nedskrivninger i pct. af udlån og garantier spredning belyst ved fraktiler, ,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, % 25% Median 75% 90% Gennemsnit på institutniveau (vægtet) Det ses, at niveauet i nedskrivninger - og spredningen ligeså - er betydeligt lavere end tidligere. Det ses videre, at nedskrivningsniveauet også i 2006 er faldet generelt, og både blandt institutter med de største nedskrivninger og blandt institutter med de laveste nedskrivninger, f.eks. er 10 pct. fraktilen faldet til -0,4 pct. af udlånet. Både 25 pct. fraktilen og medianen ligger nu under 0, hvilket betyder, at 50 pct. af institutterne netto ikke nedskriver på dårlige lån. For så vidt angår institutter med større nedskrivninger, er 90 pct. fraktilen faldet til 0,3 pct. af udlån og garantier i 2006, hvilket er det laveste niveau set over hele perioden Tabel 8 Antal institutter med udgiftsførte nedskrivninger større end 1 pct. af udlån og garantier Antal institutter med nedskrivninger > 1% Det fortsatte fald i nedskrivningsniveauet ses også derved, at antallet af institutter, der har udgiftsførte nedskrivninger for mere end 1 pct. af udlån og garantier, er faldet til 1 institut i 2006, jf. tabel 8 oven for. 16

17 Udlånsvækst I 2006 er der sket en kraftig stigning i udlånsvæksten i pengeinstitutterne. Bag sektortallene gemmer sig videre en ganske stor spredning. Figur 10 Udlånsvækst spredning belyst ved fraktiler, Procent % 25% Median 75% 90% Gennemsnit på institutniveau (vægtet) Det ses af figur 10 herover, at der således er pengeinstitutter, der har en meget kraftig udlånsvækst, f.eks. har 10 pct. af institutterne (90 pct.-fraktilen) en vækst på over 58 pct., hvilket er en stigning i 90 pct.-fraktilen fra 44 pct. året før. Generelt kan det konstateres, at niveauet blandt institutterne - set over hele fraktilfordelingen - ligger på sit klart højeste niveau i forhold til den viste periode. Den gennemsnitlige (vægtede) udlånsvækst er steget en anelse fra 25 pct. i 2005 til 26 pct. i Udviklingen i antallet af institutter med en udlånsvækst større end 15 pct. er angivet i tabel 9 herunder. Tabel 9 Antal institutter med en udlånsvækst større end 15 pct. Antal institutter med udlånsvækst > 15 pct Det ses, at der er flere institutter, der har en højere vækst end 15 pct. i forhold til året før, 96 institutter imod 69 året før Vægtet udgør de 96 pengeinstitutter 99,5 pct. af den samlede pengeinstitutsektor, hvor 69 institutter med høj udlånsvækst året før udgjorde 95 pct. af sektoren. 17

18 Kernekapitalprocent Kernekapitalprocenten er i 2006 steget for sektoren som helhed både på institutniveau og på koncernniveau. 14 I figur 11 er vist spredningen bag denne udvikling. Fraktilerne (på institutniveau) er sammenholdt med udviklingen i det vægtede gennemsnit på såvel institutniveau som på koncernniveau (jf. de stiplede kurver). Figur 11 Kernekapitalprocent spredning belyst ved fraktiler, Procent % 25% Median 75% Gennemsnit på institutniveau (vægtet) Gennemsnit på koncernniveau (vægtet) 90% Det ses, at kernekapitalprocenten er faldet en anelse for institutter med lav kapitaloverdækning 15 i forhold til lovkravet, målt ved 10 pct.-fraktilen. Det vægtede gennemsnit ligger forholdsvis lavt - tæt på 25 pct.- fraktilen på institutniveau - hvilket er et udtryk for, at de største institutter ligger tættest på minimumskapitalkravet. 16 Kernekapitalprocenten er steget svagt for institutter med høj kapitaloverdækning, målt ved 90 pct.-fraktilen Stigningen kan især henføres til en aktiekapitaludvidelse i Danske Bank i forbindelse med købet af finske Sampo Bank. 15 Ved "kapitaloverdækning" skal bemærkes, at en vurdering af kapitalens robusthed er en vurdering, der altid må relateres til instituttets individuelle risikoprofil. 16 Minimumskapitalkravet er 8 pct. af de risikovægtede aktiver. Som kapital kan medregnes kernekapital og supplerende lånekapital. Den supplerende lånekapital må ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapitalen efter fradag, Dvs. mindst halvdelen af kapitalkravet skal være kernekapital. 18

19 I tabel 10 nedenfor kan man se antallet af institutter henholdsvis koncerner med en kernekapitalprocent under 8. Antallet af institutter med kernekapitalprocent under 8 er steget fra 4 til 6 i På koncernniveau er antallet faldet fra 4 til 2 institutter i Tabel 10 Antal institutter og koncerner med en kernekapitalprocent mindre end Antal institutter < 8% Antal koncerner < 8% Vægtet udgør de 6 institutter med en kernekapitalprocent < 8 ultimo pct. af sektoren. Året før udgjorde 4 institutter med en kernekapitalprocent < 8 ca. 23 pct. af sektoren. Vægtet udgør pengeinstitutkoncerner med en kernekapitalprocent < 8 ultimo 2005 ca. 18 pct. af sektoren. 19

20 6. Om statistikken Markedsudviklingsartiklen er baseret på indberettede årsregnskaber mv. for pengeinstitutter i Danmark. Der er tale om instituttal medmindre andet er anført. Der er videre tale om foreløbige tal. I denne artikel er fokus på udviklingen i udvalgte regnskabsposter og nøgletal på sektorniveau og på den bagvedliggende udvikling i de enkelte pengeinstitutter. På et senere tidspunkt vil Finanstilsynet publicere "Statistisk materiale for pengeinstitutter". Denne publikation indeholder flere indberettede oplysninger fra pengeinstitutternes årsindberetning Endvidere følger en opdatering af nøgletal i femårsoversigt fordelt på grupper og de enkelte institutter i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside. Kun pengeinstitutter med en arbejdende kapital på over 250 mio. kr. indgår i statistikken og disse institutter er inddelt i 3 grupper efter størrelse, se også appendiks 1 som viser gruppefordelingen. Pengeinstitutter i gruppe 1-3 dækker ca. 99 pct. af den samlede balancesum. 20

21 Appendiks Appendiks 1 Størrelsesgruppering af gruppe 1-3 pengeinstitutterne pr. ultimo Reg.nr. Navn Reg.nr. Navn Gruppe 1 - Arb. kapital over 50 mia. kr. Gruppe 3 (fortsat) 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7570 Pen-Sam Bank A/S 3000 Danske Bank A/S 7650 Ringkjøbing Bank, Aktieselskabet 7858 Jyske Bank A/S 7670 Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab 8079 Sydbank A/S 7680 Bonusbanken A/S FIH Erhvervsbank A/S 7780 Skjern Bank, Aktieselskabet Vinderup Bank, A/S 7890 Salling Bank A/S Gruppe 2 - Arb. kapital over 10 mia. kr Kreditbanken A/S 725 Fionia Bank A/S 7990 Tønder Bank A/S 5201 Amagerbanken Aktieselskab 8099 Nordjyske Bank A/S 5301 Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab 8115 Gudme Raaschou Bank A/S 5470 Forstædernes Bank A/S 8229 Capinordic Bank A/S 6160 Roskilde Bank, Aktieselskab 8269 Carnegie Bank A/S 7681 Alm. Brand Bank A/S 9020 Sparekassen Hvetbo 7730 Vestjysk Bank A/S 9033 Løkken Sparekasse 8117 Nykredit Bank A/S 9044 Dronninglund Sparekasse 9260 Sparbank A/S 9070 Sparekassen Vendsyssel 9380 Spar Nord Bank A/S 9080 ebh bank a/s Thy, Sparekassen 9100 Morsø Sparekasse A/S Gruppe 3 - Arb. kapital over 250 mio. kr Sparekassen Limfjorden 400 Lån og Spar Bank A/S 9133 Frøslev-Mollerup Sparekasse 522 Sjælland, Sparekassen 9139 Sparekassen Spar Mors 537 Dragsholm Sparekasse 9144 Bank DnB Nord A/S 570 spartrelleborg, Sparekassen 9174 Farsø, Sparekassen 644 Fanefjord Sparekasse 9189 EIK Bank Danmark A/S 681 Lolland, Sparekassen 9201 Midtfjord, Sparekassen 755 Middelfart Sparekasse 9212 Hals Sparekasse 828 Faaborg A/S, Sparekassen 9217 Himmerland A/S, Sparekassen 844 Svendborg Sparekasse 9224 Ulsted Sparekasse 1149 Saxo Bank A/S 9261 Skals, Sparekassen i 1187 E*TRADE Bank Danmark A/S 9283 Langå Sparekasse 1671 Basisbank A/S 9307 Spar Salling Sparekasse 5140 Finansbanken A/S 9312 Balling Sparekasse 5999 Danske Andelskassers Bank A/S 9335 Kronjylland, Sparekassen 6060 DiBa Bank A/S 9351 Hobro, Sparekassen 6070 Max Bank A/S 9363 Gjerlev-Enslev Sparekasse 6100 Skandinaviska Enskilda Banken A/S 9388 Sparekassen Djursland 6140 Møns Bank, A/S 9486 Sparekassen Østjylland 6150 Skælskør Bank Aktieselskab 9551 Jelling Sparekasse 6220 Vordingborg Bank A/S 9682 Nr. Nebel og Omegn, Sparekassen for 6300 Lokalbanken i Nordsjælland a/s 9684 Fanø Sparekasse 6471 Grønlandsbanken, Aktieselskab 9686 Den Jyske Sparekasse 6482 BRFbank A/S 9690 Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse 6520 Lollands Bank, Aktieselskab 9695 Brørup Sparekasse 6771 Lægernes Pensionsbank A/S 9740 Frøs Herreds Sparekasse 6850 Vestfyns Bank A/S 9797 Broager Sparekasse 6860 Nordfyns Bank, Aktieselskabet 9824 Løgumkloster, Sparekassen 6880 Totalbanken A/S 9827 Bredebro, Sparekassen 7230 Østjydsk Bank A/S 9860 Folkesparekassen 7270 Hadsten Bank Aktieselskab Sammenslutningen Danske Andelskasser 7320 Djurslands Bank A/S Frørup Andelskasse 7380 Morsø Bank, Aktieselskabet Andelskassen Fælleskassen 7440 A/S Nørresundby Bank Merkur, Den Almennyttig 7500 Hvidbjerg Bank Aktieselskab 88 Kilde: Finanstilsynet Anm.: Den arbejdende kapital består af: Indlån, udstedte obligationer m.v., efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Ud over de 103 gruppe 1-3 pengeinstitutter var der 49 gruppe 4 pengeinstitutter pr. ultimo Samtlige 152 gruppe 1-4 pengeinstitutter fordelte sig på 56 banker, 77 sparekasser og 19 andelskasser. 21

22 Appendiks 2 Årsregnskaber fordelt på grupper, (foreløbige tal) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Mio. kr Ændring i % Ændring i % Ændring i % Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,8% ,0% ,6% Udbytte af aktier mv ,4% ,2% ,9% Netto gebyrindtægter ,4% ,6% ,4% Netto rente- og gebyrindtægter ,0% ,6% ,7% Kursreguleringer ,2% ,3% ,9% Udgifter til personale og administration ,4% ,3% ,5% Andre driftsudgifter ,7% ,7% ,5% Nedskrivninger på udlån m.v ,8% ,7% ,5% Resultat af kapitalandele ,2% ,7% ,5% Resultat før skat ,1% ,4% ,1% Skat ,1% ,7% ,9% Årets resultat ,1% ,1% ,3% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,1% ,7% ,6% Udlån ,9% ,6% ,2% Obligationer ,6% ,4% ,7% Aktier m.v ,2% ,4% ,4% Gæld til kreditinstitutter ,4% ,3% ,7% Indlån ,1% ,7% ,7% Udstedte obligationer ,4% ,9% ,6% Egenkapital i alt ,3% ,8% ,2% Balance ,2% ,1% ,8% Garantier ,7% ,2% ,6% Andre forpligtigelser ,3% ,5% ,2% Udvalgte Nøgletal (institutniveau) Solvensprocent 13,15 13,70 12,53 12,49 15,59 17,17 Kernekapitalprocent 9,51 10,35 11,25 10,77 14,08 15,10 Årets egenkapitalforrentning før skat 22,27 22,46 19,72 22,57 17,49 16,71 Indtjening pr. omkostningskrone 2,11 2,23 1,83 2,02 1,67 1,77 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,68 0,46 1,70 1,18 2,21 1,56 Årets nedskrivningsprocent -0,08-0,07 0,13-0,10 0,17-0,01 Anm.: Der er i sammenligningstallene for 2006 taget højde for fusionerer samt udviklinger i omfanget af arbejdende kapital, der bevirker, at et institut overgår fra én gruppe til en anden. Det vil med andre ord sige, at grupperne er låst med udgangspunkt i gruppefordelingen i

23 Appendiks 3 Pengeinstitutternes nøgletal, (foreløbige tal) Gruppe 1-3 I alt Institutniveau Solvensprocent 13,53 14,00 13,47 13,22 13,77 Kernekapitalprocent 10,22 10,78 10,77 10,21 10,86 Egenkapitalforrentning før skat 16,67 20,69 21,61 21,24 21,74 Egenkapitalforrentning efter skat 12,03 15,33 16,05 16,27 17,15 Indtjening pr. omkostningskrone 1,57 1,73 1,85 1,99 2,12 Renterisiko (% af kernekapital efter fradrag) 2,55 3,39 1,84 1,54 1,57 Valutaposition (% af kernekapital efter fradrag) 8,41 7,57 5,23 5,91 5,98 Valutarisiko (% af kernekapital efter fradrag) 0,13 0,11 0,14 0,27 0,22 Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån 109,09 103,31 105,63 115,29 132,08 Overdækning ifht. lovkrav om likviditet 153,48 190,09 180,75 140,05 123,59 Summen af store engagementer (% af ansvarlig kap.) 133,59 138,68 138,57 146,13 133,37 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,58 0,56 0,52 0,34 0,24 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,23 2,25 1,82 1,00 0,66 Årets nedskrivningsprocent 0,33 0,36 0,10-0,03-0,07 Årets udlånsvækst 1,47 4,66 14,13 24,70 25,46 Udlån ifht. egenkapital 6,85 6,72 7,32 7,64 7,88 Årets resultat pr. 100 kr. aktie 88,71 120,69 136,19 172,73 207,96 Indre værdi pr. 100 kr. aktie 730,72 789,04 836, , ,82 Udbytte pr. 100 kr. aktie 34,22 47,21 56,31 68,79 57,29 Børskurs/årets resultat pr. 100 kr, aktie (P/E) 8,01 7,38 11,58 11,82 12,20 Børskurs/indre værdi pr. 100 kr, aktie 0,79 1,18 1,59 1,92 2,14 Koncernniveau Solvensprocent 10,78 11,15 10,51 10,53 11,21 Kernekapitalprocent 7,92 8,28 8,10 7,93 8,74 Egenkapitalforrentning før skat 17,72 21,69 22,39 22,47 22,48 Egenkapitalforrentning efter skat 12,70 15,76 16,28 16,70 16,95 Indtjening pr. omkostningskrone 1,52 1,67 1,78 1,86 1,96 Renterisiko (% af kernekapital efter fradrag) 2,42 3,62 2,01 1,65 1,88 Valutaposition (% af kernekapital efter fradrag) 9,63 8,19 5,24 5,31 6,07 Valutarisiko (% af kernekapital efter fradrag) 0,14 0,11 0,16 0,27 0,24 Overdækning ifht. lovkrav om likviditet 153,40 181,09 165,55 167,03 140,77 Summen af store engagementer (% af ansvarlig kap.) 146,94 154,83 152,91 153,50 129,42 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,57 1,51 1,27 0,64 0,42 Årets nedskrivningsprocent 0,20 0,28 0,06-0,07-0,05 Årets udlånsvækst 4,36 3,80 10,73 22,67 18,77 Udlån ifht. egenkapital 13,77 13,55 15,02 15,00 13,98 Anm.: Nøgletallene er beregnet på baggrund af de institutter, der eksisterede i de enkelte år. 23

24 Appendiks 4 Supplerende forklaring af fraktilværdier Når der arbejdes med fraktilværdier, skal den samlede data mængde være grupperet, dvs. første observation har den laveste værdi, anden observation den næstlaveste,, og sidste observation den højeste værdi. Fraktil: En fraktil er den observation, der deler den samlede datamængde i 2 grupper, ud fra et givet kriterium, eksempel: 10 pct. fraktilen: Den observation, der deler den samlede datamængde i 2 grupper, således at 10 pct. af observationerne ligger under og 90 pct. ligger over den pågældende observation. 50 pct. fraktilen: Den observation, der deler den samlede datamængde i 2 lige store grupper, således at 50 pct. af observationerne ligger henholdsvis under og over den pågældende observation. Da 50 pct. fraktilen deler datamængden i 2 lige store grupper, kaldes denne også for medianen. Brugen af fraktilværdier kan fastlægge en datamængdes centrale placering, spredning og ekstremer. Til dette formål er 5-punkts opsummeringen nyttig. Denne består af 10 pct. fraktilen 25 pct. fraktilen Medianen 75 pct. fraktilen 90 pct. fraktilen - Medianen angiver datamængdens centrale position, dvs. en værdi der er centralt placeret. - De 2 kvartiler (25 pct. og 75 pct.) afgrænser datamængdens centrale del. Afstanden mellem de 2 kvartiler kan tolkes som et mål for datamængdens spredning - 10 pct. fraktilen, bestående af de laveste observationer, og 90 pct. fraktilen, bestående af de højeste observationer, betegnes henholdsvis datamængdens venstre- og højre hale. Afstanden fra halerne til datamængdens centrale del, kan således give et mål for "ekstremernes" størrelse. 18 Matematisk beregnes fraktilen ud fra følgende formel: i 0, 5 P i =, i = 1,..., n n Den i'te observation får således tilknyttet p i fraktilen. Grunden til, at der trækkes en halv fra i tælleren er, at observationen ved afrunding, vil have lige stor sandsynlighed for at være henholdsvis større eller mindre end den afrundede værdi. 18 Med "ekstrem" menes, at der er tale om en yderlig observation, i forhold til den centrale del. Hvorvidt observationen er ekstrem, begrundes ud fra mere subjektive overvejelser. 24

Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget. Netto tilbageførsel af nedskrivninger i 2005, bl.a. i lyset af nye regnskabsregler. Nettorente- og gebyrindtægter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 De danske pengeinstitutters halvårsresultater for 2009 viser et samlet underskud på 4,4 mia. kr. Det betyder, at udviklingen fra årsresultaterne for, som også

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Pengeinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007 - dog fra et rekordhøjt niveau året før. Nedskrivninger på udlån (kredittab) er steget

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2015 Halvårsartikel 2015 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 19,1 mia. kr.

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2016 Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Pengeinstitutterne får brug for en stærk kapitalbase i de kommende år for at være rustet til at modstå større tab og udløb af ansvarlig lånekapital.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 522 Sjælland, Sparekassen 1.1 Finansgarantier 3.533.160 1.2 Tabsgarantier for realkreditudlån 1.994.297 1.3 Tinglysnings- og konverteringsgarantier

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2013 Halvårsartikel 2013 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 10,5 mia. kr.

Læs mere

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Bilag 1 Finanstilsynets gruppe 1-4 Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr. 3000 Danske Bank A/S 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8079 Sydbank A/S

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2014 Halvårsartikel 2014 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 16,1 mia. kr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, j.nr. 020-83 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen)

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere