app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere"

Transkript

1 NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or væn T rdøn r L LØ ÆS? Å Løn-tabu gavnr kun n chf Drømmjob NS FÅ DEt ULtMatvE tmar I DETTE NUMMER KAN DU LÆSE OM NETVÆRK TYPO3 VS. WORDPRESS ta r Et te S St K FASHION-FONTE sptmbr 2011 Kom1T HK/Prvat 1

2 LDr ØnfsT & LØNFaLD gnnmsntsønnn for HK/Prvats mmmr r stgt 2,4 procnt øbt af 2010, og v har rm opvt t fa raønnn m n uvkng prsrn på 2,6 procnt. Er r a st kk nogn postv ta ønstatstsk sammnhæng? Jo, absout bar kk for amng ønmotagr: Sn krsårt 2008 r ugftrn t afønnng af rktørrn ants 16 størst børsnotr vrksomhr stgt m 23 procnt, sås at rktørrn har t væsntgt br m rs raøn n før krsn Drktørrn har jo hr kk ggt på n a s. For nyg vst n mång fra Epnon, at hvrt fjr mm af HK/Prvat var bvt fyrt nn for sst to år. Hvr fjr! Dt btyr, at krsn har såt hårt og brutat n mang famr og m, r r bvt tbag på arbjspasn, har mang tfæ fåt n hårr og mr strssn hvrag. Og for at fun bt: D mgt små ønstgnngr, som r gvt, tgosr særg gra mænn, t vors ugøn HK/Prvat sst år r stgt fra 12 t 13 procnt øbt af Du kan æs mgt mr om årts ønstatstk på s og på branchsktonssrn mtn af bat. Mn pontn r sværr kar: raønnn r fat, og ugønnn mm mæn og kvnr voksr. Dt må få g op af ston. For samtg voksr ovrskun nog vrksomhr r t t ggantsk størrsr, og mang tfæ må jg smpthn konkur: Krsn r sut. På m vantn! Dt cntra ønsystm har jo n for, at t tagr hnsyn t oka forho n nkt vrksomh. Man kan rfor kk skær a ovr én kam, og t r rfor, at v så tajrt uarbjr ønstatstkkn og skrvr så tajrt om n. Dn ska så kombnrs m forho, r øvrgt gær på n arbjspas. Du ska atså tjkk n gn øn og u ska gør brug af n ovrnskomstmæssg rt t at få vurrt ønnn n gang om årt mnst! Snak m n tsrpræsntant om sagn. Og mang, mang tfæ v u m snsro kunn sg: Lønnn ska op! Samtg må v HK/Prvat forstærk vors arbj for krav t n ænrt gønsovgvnng, hvor rgrngn sværr har sørgt for at ægg mgt stor stn på vjn mo g bhanng af mæn og kvnr. karn rtvg Forman for HK/Prvat 2 Kom1T HK/Prvat sptmbr 2011 Sn krsårt 2008 r ugftrn t aflønnng af rktørrn ants 16 størst børsnotr vrksomhr stgt m 23 procnt.

3 Kom1T MEDLEMSBLaD HK/Prvat InhoNR. 09 SEPTEMBER LDr af Karn rtvg, forman for HK Prvat 4 nu DAgS Dt Sarkastsk tgnsr 7 voxpop anaog r gta? 10 ntværkt r vgtgt Grafsk tmønn har ht unkk mughr 14 DYSt PÅ DÉr Grafsk vr t kamp for Børncancrfonn 17 DBAt Er run hjørnr t hottst g nu, r r på vj u? 22 Dn LØn r mndr værd Læs ønstatstkkn og s om u får n rgtg øn 25 typo3 vs. WorDPrSS Læs om for og umpr 26 FACBook Er u vn m n chf? 28 trvsl Dr r marr ga marbjr 31 FASHon-Font v sr nærmr på hvk typr r bvr brugt mo-ayouts 34 APPLkAtonr Ny jobmughr nnfor sgn og konng 36 UDDAnnLS Praktk uant gvr bonus på cv t 44 nyt & nyttgt Læs om nyst tnnsr og s hvoran u kan ntgrr m t arbj Ugvr HK/Prvatbat ugvs af HK/Prvat v. sktorforman Karn Rtvg samarbj m HK/Danmark Wkampsga Købnhavn C tfon: tfax: ma: Ansvarshavn raktør Aag Lungaar (DJ) tfon: ma: Raktonsskrtær Dorth Nrvng (DJ) tfon: ma: Journastr Annmtt Schou Rfsgaar (DJ) tfon: ma: Jspr Prsn (DJ) tfon: ma: Mortn Munkhom (DJ) tfon: ma: Ru Skov Damkjær (DJ) tfon: ma: Amnstraton Antta Wnthr Mkksn tfon: ma: Susann Thomsn tfon: ma: HK/Danmarks rakton Krstn Mar Ju Jnsn (DJ) tfon: ma: Ns Mør Masn (DJ) tfon: ma: Grafsk trttægnng Jakob H. Dnsn tfon: ma: Fotos Coourbox Rpro og Tryk SP3 og Coorprnt opag ISSN sptmbr 2011 Kom1T HK/Prvat 3

4 4 Kom1T HK/Prvat sptmbr 2011

5 Dsgn apps for avor Apps t ny smartphons r kommt for at bv. Mn hvoran sgnr man gntg n go app, som på mgt pas vrr massr af nformaton? Og som samtg r pæn at s på og t at btjn m n tommfngr? Læs hr om n bag anvng apps. Og få basa rå t uformnngn. Af Tmm Bsgaar Munk sptmbr 2011 Kom1T HK/Prvat 5

6 Dt bgynt m -han ga otcom-ag. Eftr t ramatsk sammnbru fortsatt t m soca mr og n hystrsk hyp, som sutt for t havt år sn, a n mormor og rstn af Danmark kom på Facbook. Så var t kk smart ængr. vnstrs pnagtg prsspg sukk ngt Facbook-fbrn m sn tsvnngsopatrngr. Så g nu r ung på vj væk fra Facbook og kggr mobn ftr n værg aføsr. Fornmmsn Scon vay r, at mobn r n ny ngang t nttt. Baggrunn r, at mobtfonr, r kan mr, js af fr. kk mnst for app og Goog m rs Phons, Pas og anros har skabt t massmark for appkatonr, som bot voksr og voksr ag for ag. tchtrn-tsskrftt Wrs raktør, Chrs anrson, har gfrm rkært nttt for øt og snargt rstattt af mob appkatonr. Hva raktørn mnr, r, at ntrnttt som frt og åbnt ntværk aføss af n ukkt vrn af mob appkatonr, r kan købs og sægs m t nkt tryk på tfonn og træk på t krtkort. Mn hvoran sgnr man gntg n go mob-appkaton, som fok gr trykk på? Hvorfor r t så svært? Uvkngn af n go app krævr, at u for avor fattr, hvor umugt t r at sgn n. Du må ns, at konkurrncn r ufattg stor, og at kunrn r uopmærksomm og krævn. Og u må forstå, at skærmn at for, og hastghn mgt angsommr, n u knr t fra n sktop. Et tryk apps-butkkn, og appkatonn r købt. Lt, mn n kan også stts m t nkt tryk, r gmms. Unrsøgsr vsr, at t ftr to månr kun r hvr fjr app, r ovrhovt bvr brugt. Ovr t r t atså mgt få apps, som kan fastho brugrns ntrss. D fst bvr kun brugt 20 gang, hvorftr bvr smt u. Et smvæk-ta, som r mang gang højr for popuær spøg og skæmt-apps, r kan prutt r rkk ø. Un tvv har n ntns konkurrnc sn af ansvart. For hvr go fns r mnst t apps, r ar øsr opgavn, og mang af m r ovn købt grats. For fst apps r ét ovrhovt at bv ownoa rfor n sjæn og stor ær; mns angt fst apps forsvnr app-butkkns ung ubu som hngmt hyvarr. Dss umug btngsr str krav t n é, n tbut brugropvs og t sgn. Krav, som kun bvr størr af, at mobn r t muttaskngm, som bvr brugt t fr tng på én gang. Dn apps tjkks, mns brugrn spsr morgnma, gvr børnn tøj på r r byn. Du har kk brugrns fu opmærksomh, og t btyr, at u ska vær kstra pæagogsk og arg kræv for mgt såsom 6 Kom1T HK/Prvat sptmbr 2011

7 Fyv Lan nogt så krævn som at tast tkst n m stor kums fngr. t n rågh har u n attrgt skærm, hvkt krævr, at u bgrænsr sgn og nformatonr t t absout nøvng. Dt hanr om at vær bhovsffktv, rgonomsk bhagg og mnmat kogntvt bastn på ægt app-manér. Mang af rån t brugrvngh gær uanst patform. rån r og spct vgtg og afgørn for appkatonr, for btngsrn r så mgt skrappr. Dsgn rgonomsk ftr tommfingrrgn appkatonr btjns ht hångrbgt v tryk m ntn pgfngrn r tommtottn. Dt har nog rgonomsk konskvnsr og sættr krav t t sgn. Fngrn r mr upræcs n n musp. a knappr ska rfor vær ratvt stor og trykføsomm nok t at bv ramt fra forskg vnk m n t kost hån. tfonn r ntn vnstr hån, mns man brugr højr pgfngr, r højr hån, hvor man så kun brugr tommfngrn. Dt btyr, at toppn af skærmn r stt, som brugrn umbart sr, og som rfor bør nho vgtgst nformatonr. Når appkatonr bvr hot én hån, som oft gør, far tommfngrn naturgt n på mtn af skærmn. runt om tt naturg nfaspunkt r områt, hvor tommfngrn m mnst bsvær kan trykk. Hr bør a vgtgst tryk og funktonr gg. Mosat bør knappr, som u sjænt ønskr brugrn ska trykk på, gg un for tt områ. Dt kan ustrrs m føgn tgnng af tommfngraftryk fra bogn tappworthy. Dsgn t mnma kogntv bastnng Man ska arg a brugrn tænk for mgt. Dt hanr om at bgræns kogntv rsursr, atså hjrnkapacttn, som brugrn ska brug t at øs sn opgavr og tfrsst sn bhov. En nysn, tryg og ystfyt brugropvs frmmr føsn af at vær kontro og kunn, hva man v. Dt r hmmghn bag apps ss s mor-f osof. Omrjnngspunktt r, at form r unrornt funkton, og arg æsttk for æsttkkns sky. Succsfu appkatonr r rfor kk fnrt v at kunn gør, hva r r mugt, mn gør, hva r r nøvngt. Prncppt kunn også kas mr nho for mnr form. Dt kan utrykks sgngurun Ewars tufts brømt ata/graf k-rato, hvor måt r, at man ska sp mnst mug pas på sgn og gv mst mug pas t nformatonrn, atså nhot. Matmatsk utrykt som så stor n mæng ata som mugt pr. nh graf k. Føgr u ss smp tommfngrrgr, r u got på vj t at sgn apps for avor. bho Hvs man v flyv r an t fly, kan man bygg n kompks flysmuator. Mn man kan også bar trykk på knappn»flyv«r»an«. Prncppt om nkh kan ovrførs t a apps. v: s. pr s a v. rk. og v opga g k s t v æ s n t r k a r a p mrrn k s so c r r ug n, kom on. t s B ø a m 1 r so c tf s rn v r sk s mob rbn r ug o B f r 2 g f, hva rn v u a u omkrn r ug B n f t g n 3 rn v r ug r k utur B 4 t c ftr n g D s sptmbr 2011 Kom1T HK/Prvat 7

8 DEBat Dn Øn Er MNDrE værd Af Dorth Nrvng Hvs u før, u har fåt færr png mm hænrn på t snst, har u ht rt. Lønnn stg 2,4 procnt, mns prsrn bv 2,6 procnt højr. For først gang mang år r r crt årgt nyt n årg ønstatstk for HK/Prvats mmmr: raønsngang. nfatonn r nmg 0,2 procntpont størr n ønstgnngrn. Gnnmsntsønnn for HK/Prvats mmmr r stgt 2,4 procnt fra sptmbr 2009 t sptmbr samm pro krav prsrn 2,6 procnt vjrt. Fagg chf HK/Prvat Caro Sønrgaar kommntrr:»sv om v unr ovrnskomstforhanngrn 2010 ov hnann at skr raønnn, må man konstatr, at t kk har vært nok t at ho trt m prsstgnngrn. Dr r kk nogt at råb hurra for. Mmmrn to branchsktonr unr HK/Prvat har og fåt 3,0 procnt ønforhøjs. Dt rjr sg om branchsktonrn Prvat Srvc og 8 Kom1T HK/Prvat sptmbr 2011 Sunh & vvær. Prvat Srvc arbjr fok rågvnngsrhvrvn, for ksmp hos avokatr, rvsorr og bankr. Sunh & vvær r mmmrn typsk bskæftgt hos ægr, tanægr, fysotraputr og ftnssbranchn. Dt kommr kk bag på HK/Prvats fagg chf, at ønmotagrn ntop ss rhvrv har fåt t mr n rstn. krstr r r nnu mr brug for avokatr og rvsorr. Og fok ska jo stag t tanægn og n sags. Så t r vst t smpt spørgsmå om ftrspørgs,«forkarr Caro Sønrgaar. Lønnn for t mm af HK/Prvat ggr gnnmsntgt st på kronr om månn. Hvs arbjsgvrn på n vrksomh også har ont v at fn fr ønkronr frm, opforrr Caro Sønrgaar t, at u har atrnatvr m v ønforhanngn. Han forsår ksmpvs: Eftruanns. at suprvgtgt, og sær tr m stgn gh. Mr frh. En nkt frag svarr t 0,43 procnt af n øn. Btat frokostpaus. Løngabt voksr»skrækkgt og katastrofat.«såan bskrvr HK/Prvats forman, Karn rtvg, t faktum, at øngabt mm mæn og kvnr r vokst

9 Lønnn for t mm af HK/Prvat ggr gnnmsntgt st på kronr om månn. gn ftr fr års nsnævrng af forskn mm kønnns øn. Sn 2006 r kvng mmmrs øn rs procntut stgt m nog cmar mr n rs mang fagfærs. Dt har gjort, at forskn for t år sn var nåt n på 12 procnt, mn m tan fra n snst ønstatstk, nsamt ftrårt 2010, r forskn nu gn nåt op på 13 procnt. Kvnrns øn stg gnnmsnt 2,5 procnt sst år, mns mænns mång ntægt stg 2,1 procnt.»dt r n mgt uhg uvkng, som v ska gør at for at brms. V har haft n go uvkng nog år, mn nu r v bvt såt tbag t D mgt av ønstgnngr har gjort, at r kk har vært pas t at arbj m gøn mn t r vgtgt, at v får gang ønarbjt u på arbjspasrn gn,«sgr forman for HK/Prvat, Karn Rtvg. Dt r HK/Prvats opfatts, at ugøn sær ska bkæmps gnnm faggt arbj og ovrnskomstrn. V ovrnskomstforhanngrn 2010 bv r opnåt ngh om at nsætt t gønsnævn, r sættr fokus på gøn t fagg arbj.»lgønsnævnt kan got vær m t at sætt gøn på agsornn u på arbjspasrn, mn for at t vrkg ska rykk v ugønnn, ska ovgvnngn også trækk n rgtg rtnng. Dt ska kk kun vær arbjsgvr, som har mnst 35 ansatt og 10 af hvrt køn, r avr præcs t samm, r ska uarbj n årg kønsopt ønstatstk. Dt r svært at få sagrn frm yst un n orntg ønstatstk,«sgr Karn Rtvg. Lønforskn varr vt u. For kvnr får også mnr pnson, for bragt brgns af n procnt af ønnn.et kvngt mm af HK/Prvat får gnnmsnt sat kronr n på sn pnsonsornng af arbjsgvrn hvr mån, mns t mangt mm får kronr pr. mån t sn trj ar. Branchskton* Dt tjnr kvnr og mæn Anta nbrtnngr Gnnmsntg månsøn Gnnmsntg pnson** Kvnr Organsatonr IT, M & Kommunkaton Prvat Srvc HK Luftfart Proukton Transport & Tursm Sunh & Vvær I gnnmsnt Mæn Organsatonr Prvat Srvc IT, M & Kommunkaton HK Luftfart Proukton Transport & Tursm Sunh & Vvær I gnnmsnt * HK/Prvats mmmr thørr også n branchskton, at ftr hva avr. ** Gnnmsntgt pnsonsbrag, nbtat af arbjsgvrn. Dr ngår ønopysnngr fra mmmr tabn. 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 4,8% 4,1% 4,9% 4,7% 4,9% 4,2% 3,5% 2,6% Kvnr Mæn 2,5% ,1% Forbr ønforhanngn på mthk.k Fm års ønstgnngr for mang og kvng mmmr af HK/Prvat. sptmbr 2011 Kom1T HK/Prvat 9

10 Dyst på Af Ua Nygaar Grafsk vr t kamp for Børncancrfonn r Fstsan på Tknsk Sko for grafsk fag Købnhavn r omannt t t ggantsk arbjsoka for 60 grafsk vr. D ystr 24 tmr om at skab n bst kampagn for Børncancrfonn årts Roan Chang. Nog af 30 vr fra Aaborg har vært opp sn kokkn fm morgn for at nå fyt t Købnhavn. D r frmm på Tknsk Sko Juus Thomsns Ga Købnhavn v ntn for at tag n konkurrnc, som også har tags af 30 vr fra grafsk tknkruannsn og mgrafkruannsn Købnhavn. Eftr konkurrncn v r gå yrgr fm tmr m prnt og bømms, før når t præmovrrækks og fragsbarn næst ftrmag. Dt r trj gang, at Roan str prntr t rågh for konkurrncn Roan Chang bant vr fra to grafsk fagg uannsr. Ønskt om at tag har vært så stort, at r har vært uskssøb bant 60 vr Købnhavn for at fn 30 t ystn mo 30 vr fra Aaborg. Opgavn afsørs k Dtagrn arbjr gruppr a tr, og r annt t n tgr oka opgav på hvr af skorn. D knr kk opgavn på forhån. D v kun, at har 24 tmr t rs rågh, at ærrstabn v hjæp m tknsk unrvjs, samt 10 Kom1T HK/Prvat sptmbr 2011

11 at ærrn prntr opgavrn u på masknr, som Roan har sat op t formåt kantnn. Dt v forgå aftn, nat og morgn. V startn k mør Marann Nsn fra Børncancrfonn. Hun str opgavn, som r n kampagn, r ska bran fonn gnrt. Kampagnn ska sætt fokus på fonns sag på n må, så n kk ruknr mængn af anr go sagr. Fonn vægr at fokusr på v, håb, gæ og optmsm og ønskr kk at skræmm fok t at støtt. Først an k Før tagrn kastr sg ovr kampagnmatrarn på USB-nøgr, hvor fnr ogor, skabonr og fotos, får t par or m på vjn fra kampagnrågvr Js Vttng fra frmat Oprat og Jspr Jørgnsn, Roan DG. Marann Nsn, Js Vttng og Jspr Jørgnsn ugør også ommrpant sammn m fagærr Lna Rønnng Robrt. Dn først bunn opgav bstår af to stramr t højr og vnstr s af n bus, 200 x 45 cntmtr. Dn ska afvrs k t prnt. Mns ærr prntr, arbjr tagrn vr m n ann bunn opgav, r har an k Dt r n usmyknng t ørn på n Suzuk Swft. Trj bunn opgav har an k og r usmyknng t n bærbar computr. 60 grafsk vr yst 24 tmr. Nummr to bv også nummr ét»er r nogn, r v hav kaff?«spørgsmåt r t to anr gruppn, for vrn r kk størr, mns r arbjs. Støjn fra 19 anr gruppr hørs kk. Kun n skngr ærrstmm, r kan bry ymurn, når r ska gvs t got ff r rtts msforståsr. Svføgg tagr man m t to anr, når r hnts forsynngr kantnn. Er hos HK Ungom, som r på bsøg m n stan m frugt og sk, nmssbankttr og faggt nyt fra HK. Kamho Young, Ln Borr Chrstnsn og Aam Mathas Chrstnsn ugør grupp 13. D tagr også forsynngr m t hnann og arbjr got sammn. Så got, at gruppn får n kstra præm på kronr fra HK for got samarbj. Afngsforman HK t, m & nustr Hovstan Smon Tøgrn afvrr chckn og rosr vrns samarbj. Gruppns ng kampagnforsag opnår n annpas konkurrncn for n nk, kar og tyg kampagn m go tknsk mntr og opfnsomm tajr. sptmbr 2011 Kom1T HK/Prvat 11

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus.

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus. Det forventer vi... Det er de centrale spørgsmål, som I alle sammen er blevet stillet. I har besvaret spørgsmålene på hver jeres måde. Nogle forventer mere lyse lokaler, andre mere tværfagligt samarbejde,

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere