Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004"

Transkript

1 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt Kontakt og information Nyhedsbrev om IAS Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Den 19. februar 2004 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye International Financial Reporting Standard (IFRS) om regnskabsmæssig behandling af aktiebaseret aflønning (IFRS 2). Standarden betyder, at aktiebaseret aflønning skal indregnes som en omkostning i resultatet. Omkostningen skal måles til dagsværdi på tildelingstidspunktet, og indregnes i resultatet henover optjeningsperioden. Reglerne kan allerede nu få væsentlig indflydelse på virksomhedens resultat, idet overgangsreglerne i visse situationer kræver ændring af sammenligningstal, ligesom de kan påvirke udformningen af nuværende såvel som fremtidige ordninger. Standarden i hovedtræk Konsekvensen af den nye standard, IFRS 2, Share-based Payment, er at aktier, optioner, warrants og anden aktiebaseret aflønning, der ydes som vederlag til ledelse og medarbejdere, skal omkostningsføres i resultatet til dagsværdien af egenkapitalinstrumentet på tildelingstidspunktet. Hovedindholdet af IFRS 2 Omfang af ny standard? Indregning af omkostning? Tidspunkt for første måling? Medarbejdere, leverandører mv. der leverer varer eller ydelser Ja over eventuel optjeningsperiode Tildelingstidspunktet Måleattribut? Sondring mellem forskellige typer af ordninger? Dagsværdi med prisfastsættelsesmodeller for optioner Egenkapitalordning Gældsordning Mulighed for kontantafregning 1

2 Omfang Omfanget af aktiebaseret aflønning er bredere end aktieløn til ledelsen og medarbejdere. IFRS 2 omfatter også tildeling af aktier eller andre egenkapitalinstrumenter til leverandører mv. som betaling for varer eller tjenesteydelser. Der er ingen særlige undtagelser for generelle medarbejderordninger. IFRS 2 omfatter dog ikke andre egenkapitaltransaktioner, såsom køb og salg af egne aktier, som er omfattet IAS 32, Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation (ajourført 2003). Der sondres mellem tre typer af aktiebaseret aflønning: 1. Egenkapitalordninger - hvor medarbejdere alene kan vælge levering i egenkapitalinstrumenter, eksempelvis aktier eller aktieoptioner, 2. Gældsordninger - hvor medarbejdere alene kan vælge kontantafregning baseret på kursen på virksomhedens aktier eller andre egenkapitalinstrumenter, og 3. Ordninger med mulighed for levering af egenkapitalinstrumenter eller kontantafregning - hvor enten medarbejdere eller virksomheden kan vælge mellem levering af egenkapitalinstrumenter og kontantafregning. Denne klassifikation af virksomhedens ordninger er afgørende for, hvorvidt der skal ske genmåling i efterfølgende regnskabsår, og dermed har klassifikationen betydning for størrelsen (målingen) og fordelingen af omkostningerne i resultatet, eventuelt henover en optjeningsperiode (indregningen). Når værdien af egenkapitalordninger er målt til dagsværdi på tildelingstidspunktet, skal værdien af optioner og warrants mv. ikke måles igen på et senere tidspunkt. Dette er imidlertid ikke tilfældet for gældsordninger, hvor der kræves genmåling og opgørelse af dagsværdien indtil udnyttelsestidspunktet. Ændringerne i dagsværdien af gældsordninger skal indregnes i resultatet i perioden fra tildelingen til udnyttelsen. Overblik over typer af ordninger Egenkapitalordning Gældsordning Mulighed for kontantafregning Dagsværdi ved tildeling og stop måling herefter Dagsværdi ved tildeling og fortsæt måling til udnyttelse Dagsværdi efter opdeling i egenkapital og gæld Ingen værdiændringer efter tildeling Værdiændringer føres i resultatet indtil udnyttelse Værdiændringer følger opdeling i egenkapital og gæld Ja Fordeling over optjeningsperiode Indeholder ordningen ikkemarkedsbaserede betingelser? Nej Omkostningsførelse med det samme 2

3 Indregning Virksomheden skal indregne en omkostning som følge af en aktiebaseret aflønningsordning i takt med at ydelserne leveres fra ledelsen eller medarbejderne. Som hovedregel indregnes omkostningerne i resultatet, eventuelt henover en optjeningsperiode. Modposten indregnes som en egenkapitalpostering, hvis der er tale om en egenkapitalordning, og som en forpligtelse, hvis der er tale om en gældsordning. Der gælder særlige regler for ordninger med valgmuligheder (jævnfør nedenfor). 1. Egenkapitalordninger Egenkapitalordninger skal omkostningsføres i resultatet med det samme (på tildelingstidspunktet), såfremt der ikke stilles betingelser for retten til at opnå aktielønnen. Dette skyldes, at sådanne ordninger antages at være vederlag for allerede udført arbejde. Hvis der er indarbejdet betingelser (vesting conditions) i ordningerne, er det afgørende om der er tale om: Markedsbaserede, eller Ikke-markedsbaserede betingelser. Hvis der er tale om ikke-markedsbaserede betingelser (eksempelvis krav om ansættelse i optjeningsperioden, opfyldelse af regnskabsmæssige eller personlige mål), skal dagsværdien måles uden hensyntagen til disse betingelser på tildelingstidspunktet. Dette er nyt og meget centralt i forhold til udkastet til standarden (ED 2). Derimod skal markedsbaserede betingelser (eksempelvis en procentvis stigning i udnyttelseskursen) fortsat indregnes i dagsværdien på tildelingstidspunktet. Ikke-markedsbaserede betingelser skal i henhold til den endelige standard indarbejdes ved at ændre antallet af egenkapitalinstrumenter til virksomhedens bedste skøn over antallet af aktier eller optioner som forventes leveret. Hvis dette skøn ændrer sig i løbet af optjeningsperioden (eksempelvis hvis betingelserne ikke opfyldes), skal antallet af instrumenter reduceres eller annulleres. Dette betyder en lavere omkostning, idet virksomheden ikke skal indregne omkostninger, hvis instrumenterne ikke leveres. Princippet kaldes også truing-up og er konsistent med metoden i henhold til US-GAAP (FAS 123). Det følgende eksempel illustrerer behandlingen af en typisk egenkapitalordning med krav om ansættelse i optjeningsperioden: Eksempel: En virksomhed tildeler i alt 100 aktieoptioner til 10 medlemmer af direktionen (10 optioner hver) den 1. januar Direktørerne opnår kun ret til disse optioner, såfremt vedkommende er ansat efter 3 år (eller 36 mdr.) og udnyttelseskursen er lig med aktiekursen på tildelingstidspunktet. Virksomheden har opgjort en dagsværdi på tildelingstidspunktet af hver option på 15. Virksomheden forventer ved udarbejdelse af halvårsrapporten den 30. juni 2005, at alle 100 optioner leveres, i så fald skal følgende beløb bogføres: 30. juni 2005: Debet Omkostning til aktieløn 250 Kredit Egenkapital 250 [(100 optioner * 15) * 6 mdr./36 mdr.] 3

4 Samme posteringer foretages i bogføringen pr. 31. december 2005 og 30. juni 2006, idet det bedste skøn over antallet af optioner, der skal leveres, ikke har ændret sig. Hvis det nu viser sig, at en af direktørerne fratræder i løbet af andet halvår 2006, og derfor ikke opnår ret til sin andel af optionerne (10 optioner), skal følgende bogføring foretages: 31. december 2006: Debet Omkostning til aktieløn 150 Kredit Egenkapital 150 [((90 optioner * 15) * 24 mdr./36 mdr.) ( )] Forklaring: Det ændrede bedste skøn over antallet af optioner, der skal leveres (90) ganges med dagsværdien pr. option på tildelingstidspunktet (15), som herefter ganges med antallet af måneder, hvori der er leveret arbejdsydelser (24 måneder af den samlede optjeningsperiode på 36 måneder). Dette beløb svarer til den samlede omkostning, der skal resultatføres over optjeningsperioden. Derfor fratrækkes det tidligere omkostningsførte beløb i alt 750, som svarer til tre halve års omkostning (3*250), hvor det bedste skøn var, at alle 100 optioner ville blive leveret. 2. Gældsordninger Hvis virksomheden har tildelt optioner, der kun kan opfyldes ved kontantafregning baseret på virksomhedens aktiekursudvikling (eksempelvis en fantomaktieordning), skal dagsværdien opgøres på tildelingstidspunktet og fordeles over en eventuel optjeningsperiode. På enhver efterfølgende balancedag indtil udnyttelsestidspunktet skal dagsværdien af den enkelte option genmåles, og værdiændringerne skal føres i resultatet. Hvis der alene er markedsbaserede betingelser indarbejdet i gældsordningerne, skal dagsværdien opgjort på tildelingstidspunktet omkostningsføres med det samme. Hvis der derimod tillige er indarbejdet ikke-markedsbaserede betingelser i gældsordninger, skal gældsforpligtelsen bygges op henover optjeningsperioden, som angivet i ED 2. Behandlingen af disse betingelser er imidlertid gjort mere simpel og logisk i forhold til udkastet. Reelt set skal den samme metode anvendes for ikke-markedsmæssige betingelser i både gældsordninger og egenkapitalordninger. Dette betyder, at disse betingelser ikke skal ændre dagsværdien af gældsordningen (som foreslået i ED 2), men i stedet skal betingelserne indarbejdes i virksomhedens bedste skøn over antallet af instrumenter som forventes leveres, ligesom for egenkapitalordninger (jævnfør ovenfor). 3. Ordninger med mulighed for levering af egenkapitalinstrumenter eller kontantafregning Hvis aktielønnen enten kan opfyldes ved levering af egenkapitalinstrumenter eller ved kontantafregning, skal aktielønnen behandles som et sammensat finansielt instrument, som bestå af retten til kontantafregning (forpligtelsesdel) og retten til at kræve levering af egenkapitalinstrumenter (egenkapitaldel). På tildelingstidspunktet måles dagsværdien af forpligtelsesdelen først, og restbeløbet udgør herefter egenkapitalandelen. Forpligtelsesdelen behandles som gældsordninger, dvs. med genmåling indtil udnyttelsestidspunktet, mens egenkapitaldelen ikke genmåles. 4

5 Måling IASB har fastslået dagsværdi som det mest relevante målegrundlag. Dagsværdien er baseret på værdien af alle rettighederne som overdrages til ejeren af optionen. Dagværdien indeholder den indre værdi og tidsværdien. Den indre værdi er forskellen mellem den nuværende aktiekurs og udnyttelseskursen, hvis denne er positiv - ellers sættes den indre værdi til nul. Tidsværdien dækker over værdien af en mulig stigning i aktiekursen og udtrykker sandsynligheden for, at optionen kommer i pengene. Tidsværdien kan ikke blive negativ, da optionen kun vil blive udnyttet, hvis aktiekursen er højere end udnyttelseskursen. Det er ikke usædvanligt at langt den største del af dagsværdien vedrører tidsværdien. I de meget sjældne tilfælde, at dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, skal værdien måles til den indre værdi ved enhver balancedag indtil udnyttelsestidspunktet. Virksomheden skal måle dagsværdien af tildelte egenkapitalinstrumenter baseret på markedspriser, hvis de er tilgængelige, under hensyntagen til de betingelser og vilkår, der er angivet i ordningen. Dette gælder i princippet også for optioner og warrants, men i mange tilfælde handles sådanne instrumenter ikke. For eksempel er optioner og warrants til ledelsen eller medarbejderne i mange tilfælde karakteriseret ved, at de ikke kan overdrages og der er visse betingelser for at opnå ret til aktielønnen. I disse situationer opgøres dagsværdien udfra prisfastsættelsesmodeller for optioner eller warrants, eksempelvis udfra Black-Scholes modellen eller en binomial model med visse korrektioner. Måling af dagsværdi af optioner og warrants: Sammenfattende kan det konkluderes, at målingen af dagsværdi af optioner og warrants skal tage højde for alle følgende faktorer: udnyttelseskursen, den forventede gennemsnitlige løbetid, hvis instrumenterne ikke kan overdrages (ellers anvendes kontraktlig løbetid), den nuværende aktiekurs, den forventede volatilitet, den forventede udbyttepolitik og den risikofrie rente (dvs. typisk renten på en statsobligation med samme løbetid som instrumentet). Ændring eller erstatning af ordninger Ændres eller erstattes ordninger i optjeningsperioden (eksempelvis re-pricing som følge af væsentlige fald i aktiekursen), skal værdien af ændringen resultatføres over den resterende oprindelige optjeningsperiode. Afregning eller annullering af ordninger Afregnes eller annulleres ordninger i optjeningsperioden (eksempelvis med en fratrædende medarbejder), skal den resterende værdi af aktielønnen resultatføres med det samme. Afdækningsstrategier IFRS 2 omhandler ikke direkte regnskabsmæssig behandling af sikring eller afdækning af virksomhedens aktiekursudvikling som følge af aktiebaserede aflønningsordninger, men i stedet finder reglerne om sikring i IAS 39, Finansielle instrumenter: Indregning og måling (ajourført 2003), anvendelse. 5

6 Regnskabsmæssig behandling af sikring af aktieløn kan som udgangspunkt ikke foretages med egne aktier, da disse ikke må indregnes som aktiver i henhold til IAS 32. Køb og salg af egne aktier skal behandles som egenkapitalbevægelser. Sondringen mellem egenkapital- og gældsordninger er afgørende ved valg eller ændring af afdækningsstrategier for aktieløn i henhold til IAS 39 s regler om regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter og sikring. Ved at erhverve en afdækningsoption, der afspejler samme vilkår, betingelser og løbetid som ledelses- eller medarbejderoptionerne, kan risikoen for aktiekursstigninger reduceres eller helt afdækkes i praksis dog ikke uden visse omkostninger. Uanset om sikring vælges og hvilken afdækningsstrategi, der vælges, vil omkostningerne, der er relateret til modtagelsen af arbejde fra ledelsen og medarbejdere, altid blive indregnet i resultatopgørelsen til dagsværdien på tildelingstidspunktet over optjeningsperioden. Oplysningskrav Standarden stiller tillige omfattende oplysningskrav til virksomhedens aktiebaserede aflønningsordninger. Virksomheden skal blandt andet give detaljerede oplysninger, der sætter regnskabslæser i stand til at forstå: indholdet af ordningerne og omfanget heraf, hvordan dagsværdien er beregnet, og virkningen af ordningerne på resultatet og den finansielle stilling. Eksempler på oplysningskrav: en beskrivelse af enhver ordning, som har eksisteret i løbet af regnskabsperioden, antallet af aktieoptioner og deres gennemsnitlige udnyttelseskurs, en afstemningsnote (fra primo til ultimo), herunder tildelte, udnyttede, udløbet og udestående aktieoptioner, samt aktieoptioner, der kan udnyttes ultimo perioden, metoder til opgørelse af dagsværdi, og den samlede omkostning til aktiebaseret aflønning fordelt på egenkapitalordninger og gældsordninger. Overgangsbestemmelser Standardens overgangsbestemmelser har særlig interesse, idet de har betydning for sammenligningstallene, både for virksomheder, der allerede anvender IAS/IFRS samt ved førstegangsanvendelse af IAS/IFRS. Dette skyldes, at standarden indeholder en særlig overgangsbestemmelse, der foreskriver at egenkapitalordninger, der tildeles efter den 7. november 2002 er omfattet af kravet om omkostningsførelse, hvis ledelsen og medarbejderne ikke har opnået ret til aktierne på standardens ikrafttrædelsestidspunkt. Når en egenkapitalordning er omfattet af standarden, skal anvendt regnskabspraksis ændres med tilbagevirkende kraft via egenkapitalen med tilpasning af sammenligningstal. Der er ingen tilsvarende undtagelse for gældsordninger. Anvendt regnskabspraksis for gældsordninger skal ændres med tilbagevirkende kraft for forpligtelser, der eksisterer pr. standardens ikrafttrædelsestidspunktet, via egenkapitalen med tilpasning af sammenligningstal. 6

7 Ikrafttrædelsestidspunkt Standarden træder i kraft for IFRS årsregnskaber, der begynder pr. 1. januar 2005 eller senere. Tidligere anvendelse er dog tilladt. Kontakt og information Har du spørgsmål eller kommentarer til dette nyhedsbrev, så er du altid velkommen til at kontakte din daglige revisor eller ringe til Deloittes Faggruppe for Revision og Regnskab, REVREGN, på eller

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere