Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution"

Transkript

1 Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den af GJUK fastsatte kontoplan. Klubbens bogføring sker i bogføringsprogrammet PCPLUS FINANS, version 4.30 Attestation af indkøb sker ved, at den medarbejder, der har foretaget indkøbet eller foretaget bestillingen bekræfter det overfor klubbens kontorassistent, så det sikres de udgifter, der afholdes af klubben medgået til formål indenfor klubbens drift. Bogføring af klubbens indtægter og udgifter foretages mindst én gang ugentligt, men ofte dagligt. Institution Klubbens daglige drift og de dermed forbundne udgifter bogføres i institutionens regnskab. Disse udgifter og bevillingen hertil fremgår af Skanderborg Kommunes budget og relaterer til den kontrakt, som klubben årligt indgår med Skanderborg Kommunes direktion. Klubben modtager til afholdelse af de daglige driftsudgifter et aconto tilskud, der indsættes på en konto i klubbens pengeinstitut, p.t. Nordea Bank, Galten afdeling. Herfra betales klubbens regninger via overførsel fra klubbens konto til den pågældende leverandør. Klubbens overførsel finder altid sted på sidste dagen for det seneste betalingstidspunkt. Bar: Driften af klubbens bar bogføres på et særskilt regnskab barregnskabet. Denne del af klubbens daglige drift er uvedkommende i forhold til klubbens kontrakt med Skanderborg Kommune. Overskud ved barens drift indestår således på særskilt konto i Nordea Bank, men kan også placeres i andre aktiver, herunder f.eks. aktier eller andre værdipapirer. Baren er desuden en momsregistreret virksomhed, hvor der halvårligt afregnes moms til toldvæsenet. Ledelseskontrol af bilag Klubbens leder kontrollerer ved stikprøvevis gennemgang af klubbens bilag, kontering og endelig bogføring, at klubbens udgifter afholdes til de med klubbens virksomhed forbundne formål og at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med klubben regler, budget og i øvrigt indenfor de af kommunen og klubbens bestyrelse fastsatte regler. Formål Formålet med gennemgang af klubbens bilag og bogføring er desuden, at kontrollere at udgiften er bogført på den korrekte konto, at betalinger er tilgået rette vedkommende og at overførsler af beløb til klubbens kreditorer og leverandører er tilgået korrekt og til tiden. Antal Mindst 20 % af samtlige poster i klubbens regnskab skal gennemgås og kontrolleres. Kontrollen bekræftes ved lederens underskrift på det kontrollerede bilag og ved markering med flueben på bogføringsjournalen. Tidspunkt Bilagsgennemgangen og kontrollen finder sted umiddelbart efter, at bogføringen har fundet sted. Bilag og bogføringsjournal må ikke indsættes i bilagsmapperne før kontrollen er gennemført.

2 Hovedkasse Til afholdelse af daglige kontante transaktioner har klubben en hovedkasse. Denne kasse repræsenterer klubbens kontante beholdning. Det tilstræbes, at klubbens kontantbeholdning altid udgør et mindre beløb og ikke over kr , excl. eventuel fremmed valuta, med mindre det er umiddelbart forud for gennemførelsen af et større arrangement, tur eller rejse, hvortil der skal anvendes kontanter og f.eks. udbetales lommepenge. Adgang til hovedkassen har udelukkende klubbens leder(i dennes fravær souschefen) samt klubbens kontorassistent. Hovedkassen opgøres dagligt og de foretagne dispositioner bogføres, således at kassebeholdningen til enhver tid er i overensstemmelse med klubbens senest udskrevne bogføringsjournal. Bilag, der endnu ikke er bogført placeres i kassen, således det til enhver tid kan afstemmes. Udlægskasse Som en del af klubbens kontantbeholdning(en del af hovedkassen) placeres et udlæg på kr. 500,00. Dette kontante udlæg kan af medarbejdere anvendes til mindre kontante indkøb. Hæves der et beløb til indkøb, placeres en seddel med angivelse af hvilket beløb og til hvilket formål beløbet er hævet. Når indkøbet er foretaget, ombyttes sedlen med kvitteringen for det foretagne indkøb. Adgang til udlægskassen har alle medarbejdere. Nøglen til udlægskassen placeres i nøgle skabet på kontoret. På samme måde tjener udlægskassen også til indbetaling af for deltagelse i ture, beskæftigelsesmaterialer i værksteder m.v. Når der betales et beløb skrives der et indtægtsbilag, der placeres i kassen sammen med det indbetalte beløb. Ved større beløb gives endvidere en dags dato kvittering. Denne procedure gælder også, når indbetalingen/udbetalingen sker direkte fra hovedkassen. Modtagelse af deltagerbetaling Deltagerbetalingen indbetales til klubben og lægges i udlægskassen/hovedkassen. Der gives kvittering for det indbetalte beløb, hvis det overstiger kr. 200,00. Er deltagerbetalingen en indbetaling til senere brug, godskrives beløbet endvidere på det pågældende medlems medlemskonto, hvor der føres regnskab med alle indbetalingerne og hvor forbrug desuden noteres og fratækkes kontoens saldo. Det enkelte medlem skal til enhver tid kunne kontrollere sin saldo på vedkommendes medlemskonto. Kvittering/registrering Kontante transaktioner i udlægskassen/hovedkassen registreres i form af at skrive et bilag, der identificerer hvem indbetalingen gælder for og til hvilket formål. Der gives en kvittering, såfremt beløbet er kr. 200 eller mere. Ved beløb under kr. 200 registreres indbetalingen i form af at udfylde et indtægtsbilag. Efterfølgende drager kontorassistenten omsorg for, at beløbet konteres og bogføres i klubbens bogholderi. Barkassen Klubbens bar er en momsregistreret virksomhed, med eget regnskab, egen kasse og egne bankkonti m.v. Salget i baren registreres på barens kasseapparat og kassestrimler gemmes i barens bilagsmængde. Barens kassebeholdning er kr. 30,00, der til enhver tid er i kassen. Omsætningen opgøres efter behov (afhængig af størrelsen). Der foretages en z-tømning af

3 kasseapparatet og omsætningen iflg. Kassestrimlen afstemmes med den optalte kassebeholdning. Den opgjorde beholdning samles i en døgnbokspose og deponeres direkte i bankens døgnboks. Betaling af regninger Kontorassistenten drager omsorg for, at klubbens regninger betales og til det rigtige tidspunkt. Regninger og fakturaer betales elektronisk via Nordea Netbank. Adgang til netbank har klubbens leder og kontorassistenten. GJUK s konti i Nordea bank GJUK har 2 driftskonti i Nordea Bank. a) Institutionens driftskonto b) Barens driftskonto Fuldmagtshaver er klubbens leder og klubbens souschef. Adgang til at hæve på kontoen via Netbank har desuden kontorassistenten. Højrentekonto(bar) Klubbens opsparer det årlige overskud i baren og søger at anbringe formuen så godt forrentet og sikkert som muligt. P.t. har klubben således anbragt et større beløb på en såkaldt højrentekonto i Nordea, placeret med en binding på 1 år. Mastercard & Visa/Dankort Klubben har et visa- og mastercard med tilknytning til klubbens driftskonto Kortene lyder på navnet Tage Nielsen og anvendes til indkøb i diverse forretninger, ved rejse i udlandet, til betaling når der handles over Internettet m.v. Beløb, der er anvendt, trækkes på den pågældende konto primo hver måned via PBS. Inventarlister Klubben fører løbende lister over indkøbt/afskrevet inventar. Inventar, der på købstidspunktet koster kr. 500,00 eller mere og er en konkret genstand, registreres på klubbens inventarliste. Når en inventargenstand udskiftes eller kasseres, registreres dette på inventarlisten. Den medarbejder, der har ansvar for den konkrete disposition drager samtidig omsorg for at give kontoret besked, således at inventarlisten kan føres ajour. For at sikre at inventarlisten er så korrekt som muligt, foretages der én gang årligt i december en gennemgang af listen, sammenholdes med de genstande, der fysisk befinder sig i klubben. Medlemskonto Klubbens medlemmer oppebærer en individuel konto. Kontoen anvendes til at registrere indbetalinger og forbrug, foretaget af det enkelte medlem. Der kan indsættes beløb på medlemskontoen ved indbetaling kontant til klubbens kasse eller ved overførsel til klubbens bankkonto. Desuden godskriver klubben den 1. I hver måned (med undtagelse af juli) et beløb på kr. 75,00 til hvert medlem i mini- og juniorklubben på vedkommendes medlemskonto.

4 Medlemskontoens indestående kan anvendes til betaling for deltagelse i alle arrangementer, ture m.v., der arrangeres og gennemføres af klubben. De beløb, som klubben godskriver medlemskontiene med, kan anvendes indenfor det skoleår, hvor beløbet er godskrevet. Ikke forbrugte beløb pr overføres ikke til efterfølgende skoleår. Der sker desuden ikke udbetaling af restsaldo, når et medlem udmeldes af klubben. Derimod kan beløb, der er indbetalt af medlemmet selv overføres ubegrænset og ved udmeldelse vil eventuel saldo blive udbetalt. Medlemskontoen skelner således mellem beløb, der er indbetalt af det enkelte medlem og de beløb, der er godskrevet af klubben, således at et evt. tilgodehavende kan identificeres og opgøres, såfremt et medlem udmeldes af klubben. Da det er forholdsvis begrænset, hvor store tilgodehavender et medlem oparbejder ogsom klubben dermed skylder klubbens medlemmer, vil beløbene ikke blive opført i klubbens status som en gældspost. Budgetkontrol: Der holdes løbende øje med, at klubbens budgetter holdes. Til brug for klubbens løbende budgetopfølgning anvendes et konstrueret regneark, hvor klubbens budgetposter er opstillet og det aktuelle forbrug på klubbens forskellige poster kan sammenlignes løbende med budgettet, i form af restbeløb i beløb og i procent, ligesom den resterende andel af årets i procent angives. På den måde har klubben et løbende og godt overblik over budgettet og forbruget. Primo hver måned indsættes klubbens forbrug, jævnfør de bogførte udgifter i klubbens regnskab og jævnfør de bogførte lønudgifter, inkl. eventuelle refusioner, fra Skanderborg Kommunes bogføring, som er tilgængelig via KMD-programmet mål og midler. Klubbens samlede udgifter kan således ses i et enkelt regneark, hvilket skaber et let forståeligt og godt overblik over klubbens udgifter, indtægter og budgetmæssig stilling. I det pågældende regneark indsættes endvidere en oversigt over klubbens aktuelle antal indmeldt og det gennemsnitlige antal for hele året, sammenlignet med det budgetterede medlemstal. Denne metode medvirker til at skabe et godt overblik over om klubben skal hensætte midler til senere tilbagebetaling eller om der bliver tale om et tilgodehavende. På samme måde udarbejdes og gennemgås hver måned et perioderegnskab for baren, hvor der følges op omsætning, varekøb, overskud og bruttoavance. På den måde skabes der et overblik over, hvorvidt barens drift er fornuftig og at der ikke indikeres, at der er svind. Er der en dårlig intjening og brutteoavance iværksættes foranstaltninger til imødegåelse heraf og til at afdække årsagerne. På hvert bestyrelsesmøde i klubben forelægges den seneste budgetoversigt, ligesom personalet og ledelsesteamet løbende orienteres om og forholder sig til klubbens økonomiske situation. Det er Skanderborg kommunes løn afdeling der forestår klubbens lønudbetalinger. Det er kontorassistenten, der foretager indberetning direkte til lønsystemet om særydelser, særlige tillæg og eventuelt betaling for merarbejde. Klubbens leder gennemgår indberetningerne, således at der kontrolleres for eventuelle fejlindtastninger eller fejl i den arbejdsrapport den enkelte medarbejder udfylder. Til brug for klubbens kontrol af den udbetalte løn og den enkelte medarbejders korrekte indplacering m.v., anvendes KMD-programmet decentral lønsumsstyring. Her er der adgang

5 til de enkelte medarbejderes specifikke løndata. Disse gennemgås, således at eventuelle fejludbetalinger korrigeres og således, at det kontrolleres, at det til enhver tid er medarbejdere ansat i klubben, der får udbetalt løn via klubbens budget. Støttefondens bogholderi og økonomi: I klubben føres endnu et regnskab, der dog ikke har noget med klubbens drift at gøre. Det er regnskabet for GJUK s Støttefond, der er en alment velgørende fond, som klubben tog initiativ til at stifte i Fondens regnskab bliver ført af klubbens kontorassistent. Der findes ingen kontantkasse i fonden. Dens økonomiske dispositioner foregår via en Fondens konto i Nordea, Der er 100 % adskillelse mellem Fondens og klubbens økonomi, ligesom fonden har sin egen bestyrelse og sin egen revisor. Det er dog GJUK s bestyrelse der jfr. Fundatsen for fonden udpeger fondens bestyrelse. Galten, den 2. februar 2009 Tage Nielsen

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere