Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer"

Transkript

1 Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85

2 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal København K Forfattere Jakob Klint, Lykke Leonardsen og Gertrud Jørgensen Studerende Camilla Nørholm Christiansen har indsamlet bearbejdet råmateriale fra en række cases Bedes citeret Jakob Klint, Lykke Leonardsen og Gertrud Jørgensen (2004): Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer. Socialministeriet. 84 pp. Fotos Partnere i ENTRUST, hvor intet andet er angivet Layout Inger Grønkjær Ulrich Tryk Prinfo Handelstrykkeriet Aalborg ISBN Pris 50 kr. incl. moms Bestilling Byggecentrums Boghandel Tlf Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. 2

3 Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Jakob Klint, Lykke Leonardsen og Gertrud Jørgensen 3

4 Indhold Indhold 4 Forord 5 Områdebaseret byudvikling 7 Eksempler fra europæiske byer Byrum og service Erhvervsudvikling og turisme Lokal identitet og handlekraft Miljø Strategisk planlægning Finansierings- og samarbejdsformer 75 4

5 Forord Denne eksempelsamling handler om den private sektors rolle i områdebaseret byudvikling, dvs. kvarterløft, helhedsorienteret byfornyelse og tilsvarende indsatser, som skal skabe mere hele og velfungerende byer. Den baserer sig på erfaringer med revitalisering af europæiske byområder, der har været inde i negativ udviklingsspiral, og som økonomisk, socialt og fysisk ikke er velfungerende. Disse erfaringer er indhentet gennem et fælles europæisk projekt, ENTRUST, hvori der deltog praktikere og forskere fra byudviklingsprojekter i otte byer fordelt over syv lande. Vi håber den vil inspirere og kvalificere til udviklingsorienteret samarbejde mellem den offentlige og den private sektor i områdebaseret byudvikling, både ved det gode eksempel, men også ved at belyse nogle af de faldgruber, der kan være. Den henvender sig derfor til personer, der i deres daglige arbejde eller deres politiske liv beskæftiger sig med byudvikling og byomdannelse. Rapporten er finansieret af Socialministeriet og udarbejdet i et samarbejde mellem Byfornyelse Danmark og Center for Skov, Landskab og Planlægning. Tak til EUs 5. rammeprogram og en særligt tak til kollegerne i ENTRUSTprojektet. København, maj Jakob Klint Lykke Leonardsen Gertrud Jørgensen 5

6 6

7 Vi er i øjeblikket vidne til en udvikling, hvor social segregation og ulige udvikling præger byerne. Samtidig med at der er vækst og udvikling i nogle dele af en by, oplever man stagnation og ophobning af problemer i andre dele af byen. Nogle områder mister næsten helt sammenhængen til den øvrige by, og oplever en social og økonomisk deroute. Over hele Europa ser vi, at denne type af problemer søges løst gennem områdebaseret byudvikling i de bydele, der forbigåes af udviklingen. Områdebaseret byudvikling er typisk helhedsorienterede projekter, der sigter på at forbedre områdets fysiske struktur, det lokale miljø, erhvervsmulighederne for lokalbefolkningen og herigennem også den sociale struktur i området. Sådanne helhelsorienterede indsatser fordrer brede samarbejder, både mellem en kommunes forskellige forvaltninger, og mellem det offentlige og de øvrige aktører i et lokalområde. Borgerene er vigtige parter i sådanne projekter, men der er også behov for, at det offentlige opbygger erfaringer med at samarbejde med den private sektor. Det kan både skabe økonomisk grundlag for realisering af byudviklingsprojekter og for økonomisk og erhvervsmæssig udvikling i området. Det sidste er særligt vigtigt i de områder, hvor der er behov for områdefornyelse, da det blandt andet er manglende investeringer og manglende økonomisk udvikling, som kendetegner disse områder, og som er medvirkende til deres problemer. Områdebaseret byudvikling 7

8 Europæiske trends I de otte casebyer i ENTRUST-projektet fandt vi en række lighedstegn og fælles udviklingstræk, som kort sammenfattes her. Fokus på området Over hele Europa både i gamle og nye medlemslande ses en klar tendens til at fokusere på lokalområdet og dets udvikling som en væsentlig del af bypolitikken. Alle byer synes at have en fælles erkendelse af, at der er byområder, som sakker agterud i den generelle økonomiske og sociale udvikling i byen, og at dét er en strategisk vigtig opgave at løse. Samspillet mellem det enkelte lokalområde og hele byens udvikling ses som meget central. Man kan stimulere udvikling i lokalområder gennem at styrke hele byens udvikling men man kan også gennem lokale indsatser være med til understøtte hele byens udvikling og konkurrenceevne. Det kan være svært at skabe denne sammenhæng ofte blot fordi det er forskellige dele af forvaltningen i den enkelte kommune, som har ansvaret for den overordnede planlægning og for de lokale indsatser. Nogle byer som f.eks. Dublin og København forsøger gennem kommuneplanarbejdet at få præciseret, hvilke funktioner de forskellige kvarterer/områder i byen har. 8

9 Økonomisk udvikling De europæiske byer synes at være meget opmærksomme på deres fremtidige konkurrenceevne. Det kan være lidt forskelligt, om man ser konkurrencen som primært national eller international. Det afhænger bl.a. af byens størrelse og geografiske placering. Man er bevidst om, at man i fremtiden skal konkurrere også om beskæftigelsen, og derfor er man meget opmærksom på den økonomiske udvikling og muligheden for at trække virksomheder og økonomiske aktiviteter til byerne. Det smitter af på lokalområderne også her har den økonomiske udvikling fået en meget stor betydning. Der er stadig byer især med et stærkt turistpotentiale hvor spørgsmålet om bevaring af byens historiske kvaliteter spiller en særlig rolle (f.eks. Lissabon og Valetta), fordi det har en økonomisk betydning for byen. Men i de fleste lokalområder handler det først og fremmest om at skabe almindelig økonomisk aktivitet, lokal beskæftigelse og en positiv erhvervsudvikling. I mange byer (f.eks. Hamburg, Dublin, Glasgow og København) er der tidligere industri- og havneområder, som man i løbet af de kommende år ønsker at omdanne til attraktive bolig- og erhvervsområder og her er der især fokus på at tiltrække nye befolkningsgrupper. De kreative erhverv og kulturudbuddet spiller i den forbindelse en stadig større rolle hvis byerne skal være attraktive i fremtiden, skal der også være et spændende byliv til de nye mennesker, som man satser på at tiltrække. Denne udvikling kan være mere eller mindre dramatisk. I store gamle industribyer som Glasgow har det været en lang og smertefuld proces at omlægge økonomien fra industri til service, fordi de gamle industrierhverv mere eller mindre kollapsede økonomisk, uden at nye erhverv var på plads. Andre byer som Hamburg og Berlin har haft mulighed for en mere gradvis proces, fordi man enten har kunne fastholde nogen industri (havnen i Hamburg) eller har fået tilført store nye funktioner (Berlin som hovedsæde for de tyske ministerier). Social udvikling Alle de lokale udviklingsprojekter har et socialt sigte, men særligt i Nordeuropa er der meget stærk fokus på at skabe en bæredygtig social udvikling i lokalområderne med fokus på også at hjælpe de mere udsatte grupper. Det er et gennemgående træk, at der sker en beboerudskiftning i områder, 9

10 der gennemgår en fornyelse. De socialt udsatte indbyggere i projektområderne bliver erstattet med bedre stillede befolkningsgrupper, efterhånden som kvarteret bliver mere tiltalende og boligpriserne stiger. I mange tilfælde er der tale om centralt beliggende områder, som har en høj potentiel værdi som boligområde, der netop frigøres gennem udviklingsprojekterne. Det er forskelligt, hvordan bystyrerne ser på udskiftning af beboerne. I nogle byer ser man positivt på, at økonomisk stærkere grupper kommer til. Dette kan bl.a. ses i byer som Lissabon og Vilnius, hvor meget fattige, men pittoreske kvarterer gradvist overtages af kreative erhverv og mere velstillede beboere. Det giver anledning til konflikter, fordi andre grupper føler sig presset ud af lokalområdet. ENTRUST netværket Denne publikation er hovedsagligt baseret på erfaringerne fra otte europæiske byer, der har deltaget i projektet ENTRUST et netværksbaseret samarbejds- og udviklingsprojekt mellem byerne Berlin, Dublin, Glasgow, Hamburg, København, Lissabon, Valletta og Vilnius. Projektet blev støttet af EU s 5. rammeprogram for forskning, og blev gennemført i Fra København deltog kvarterløftområderne Kgs. Enghave, Nordvest og Holmbladsgadekvarteret. Netværket samlede over 50 planlæggere, projektledere og forskere, der var beskæftigede med byomdannelse og områdefornyelse. De besøgte hinanens områder og udvekslede erfaringer, særligt om samarbejdet med den private sektor. Kombinationen af praktikere og forskere gjorde, at der blandt praktikerne blev diskuteret forudsætninger og metoder i større omfang end det almindeligvis sker, samtidigt med, at det blandt forskerne har inspireret til en problem- og løsningsorienteret tilgang. ENTRUST-projektet skulle samle erfaringer fra byerne om samarbejde med private partnere. På den baggrund blev der opstillet en række anbefalinger og guidelines om brug af parterskaber i områdebaseret byudvikling. Formålet med at bruge partnerskaber i de projekter der indgik, har typisk været at forbedre det fysiske miljø, at styrke lokal socio-økonomisk udvikling og at fremme investeringer i bredere forstand. Herigennem ønskede man at fremme integrationen af byområderne i den bymæssige helhed, samtidigt med at man styrkede lokalområdets egne ressourcer. Samfundsmæssigt blev det betragtet som betydningsfuldt, ikke blot for lokalområdet selv, men også for det samlede byområdes integration og internationale konkurrencedygtighed. Læs også: Regenerating neighbourhoods in partnership - learning from emerging practises. ENTRUST final report, Slutrapporten samt tematiske rapporter og casestudier kan downloades fra: entrust 10

11 Andre steder (fx Hamburg) giver lokale professionelle udtryk for at beboerudskiftning ikke anerkendes som et problem, selv om det tydeligvis er en realitet, der betyder at de socialt begrundede projekter reelt kommer nye indbyggere til gode. Det er dog en fælles erkendelse, at der er behov for at tiltrække nye grupper til områder med en skæv beboersammensætning for at skabe en bedre social balance. Inddragelse af lokale aktører Over hele Europa ser man områdefornyelsen som et kompliceret samspil mellem mange forskellige aktører, og alle steder ser man borgerne som den største og vigtigste gruppe blandt de lokale aktører. Men her stopper ligheden også. Der er nemlig stor forskel på, hvordan man opfatter borgerne og deres rolle i processen. Er de klienter, som har behov for at blive behandlet og informeret, eller er de reelle medaktører, som kan bidrage til udviklingen af lokalområdet? Dublin Glasgow København Hamborg Berlin Vilnius Lissabon Valetta 11

12 Der synes at være en gradvis udvikling fra opfattelsen af borgerne som klienter til opfattelsen af borgerne som aktører. De byer, især i Nordeuropa, som har arbejdet i længst tid med den helhedsorienterede indsats, har størst fokus på borgernes reelle medindflydelse. Inddragelse af den private sektor I de seneste år er interessen for at inddrage den private sektor i arbejdet vokset, men det er stadigvæk småt med konkrete eksempler på disse samarbejder, som i høj grad bærer præg af, at byerne stadig er i færd med at finde ud af, hvilken rolle den private sektor skal spille. Skal den være en økonomisk bidragyder, eller er den private sektor også en selvstændig aktør i processen, som er nødvendig for at skabe gode og varige resultater? I de danske kvarterløftprojekter er den private sektor primært blevet inddraget igennem netværk, som for eksempel erhvervsnetværket i Nordvestkvarteret i København. Men de inddrages også i selve styringen af projekterne f.eks. i partnerskaber om styregrupper en model, som vi særligt finder i Storbritannien og Irland. Her forsøger man også at inddrage den private sektor i arbejdet gennem økonomiske incitamenter, f.eks. særlige skattebegunstigelser. Partnerskaber som den nye trend Over hele Europa taler man om byudvikling og partnerskaber i stort set samme åndedrag. Der er en stigende interesse for at inddrage andre parter i arbejder med at forbedre lokalområder, bl.a. fordi det giver flere strenge at spille på. Men der er forskellige fortolkninger af partnerskabsbegrebet: Det kan være et konkret projekt, som handler om at opføre en bygning eller etablere en servicefunktion i et lokalområde Det kan være et strategisk partnerskab, som handler om at skabe udvikling i et lokalområde Endelig kan det være mere løse netværk i et lokalområde Alle modellerne tages i brug, men det er gennemgående vanskeligt at etablere de strategiske partnerskaber, så erfaringerne er beskedne, og der kræves en stærk offentlig indsats for overhovedet at få etableret dem. 12

13 Problemer med at tænke på tværs Alle landene har ambitioner om helhedsorienterede indsatser for de belastede områder, men alle steder er det lettere sagt end gjort. Man finder over hele linjen de samme problemer med at tænke og arbejde på tværs indenfor den kommunale forvaltning. Det typiske billede er en sektoropdelt kommunal forvaltning, hvor de forskellige sektorer selv udarbejder deres sektorpolitikker og -planer, og hvor det er svært at bygge bro mellem sektorerne. Det smitter af på de resultater, som man kan opnå. Af og til støder man endog på helt åbenlyst modsatrettede strategier i forskellige dele af den kommunale forvaltning. Forankring af indsatsen Byfornyelse handler om at skabe varige forandringer i lokalområder, og det er ikke altid let. Byfornyelse og kvarterløft har en tendens til at være en ekstraordinær aktivitet, som meget sjældent integreres med det øvrige arbejde og den almindelige drift i kommunen. Det betyder, at der ofte vil være problemer med at forankre og fremtidssikre indsatsen og man ser flere eksempler bl.a. i Skotland på, at byerne derfor er nødt til at lave flere enkeltstående tiltag efter hinanden. Politiske skift spiller også en stor rolle det kan have stor betydning for målene for indsatsen, noget som bl.a. skete i Måling af resultater Når man arbejder med kvarterløft og områdebaseret fornyelse, mødes man ofte af spørgsmålet: Hjælper det? Kan man se nogen resultater af indsatsen? Det kan være et problem at måle resultaterne af de bløde indsatser, som man ofte anvender i disse typer af projekter, hvor investeringer og ressourcer er meget begrænsede set i forhold til problemernes omfang. ENTRUST-projektet viser, at den type problemer går igen over hele Europa det er svært at måle resultater og fremskridt af de bløde indsatser som partnerskaber, borgerinddragelse og lignende. Samtidigt er der ofte uenighed om, hvad fremskridt er, alt efter hvem man spørger i henholdsvis lokalområdet og kommunen. 13

14 Partnerskaber hvad og hvorfor?»a Public Private Partnership (PPP) is a partnership between the public and private sector for the purpose of delivering a project or service, which was traditionally provided by the public sector. The PPP process recognises that both the public sector and the private sector have certain advantages relative to the other in the performance of specific tasks, and can enable public services and infrastructure to be provided in the most economically efficient manner by allowing each sector to do what it does best.«department of the Environment, Heritage and Local Government, Ireland Partnerskaber mellem den private og den offentlige sektor er en samarbejdsform, som har stor bevågenhed både nationalt i en række lande (fx Storbritannien, Irland, USA m.fl.), og i de store internationale organisationer (UN, OECD, EU), som alle har udarbejdet politikker eller guidelines for etablering og styring af partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor. I de fleste tilfælde ses PPP (Public Private Partnerships) primært som en måde at tilvejebringe og finansiere infrastruktur, mens man i fx. i England også beskriver udliciteringer af offentlig service med begrebet partnerskab. I EUs Grønbog om offentligt-private partnerskaber (se boks for henvisning) defineres et sådant som et samarbejdsforhold af forholdsvis lang varighed om forskellige aspekter af et bestemt projekt. Projektet finansieres af den private partner - dog ofte med en betydelig offentlig medfinansiering, og den økonomiske risiko deles således mellem parterne. Det offentlige koncentrerer sig primært om at stille rammer og mål op. Også i den danske»handlingsplan for offentligt-private partnerskaber«ses partnerskaber som»en form for udlicitering«, der skal sikre at offentlige opgaver løses mest hensigtsmæssigt. Områdebaseret byudvikling Kvarterløft og lignende områdebaserede programmer for byudvikling søger at forbedre levevilkårene i områderne gennem at kompensere for de problemer, der er skabt via markedskræfterne, og som de generelle offentlige politikker ikke alene er i stand til at kompensere for. Disse programmer ta- 14

15 ger ofte udgangspunkt i lokalt formulerede behov og implementeres gennem samarbejde i lokalområdet. Der etableres lokale sekretariater, som forsøger at få skabt en sammenhæng og samarbejde mellem mange forskellige Offentlige myndigheder og internationale organisationer om partnerskaber Irland Department of Finance:»Public Private Advisory Groups on PPPs. Framework for Public Private Partnerships.«2001. Department of Environment, Heritage and Local Government:»PPP Guidance Notes«- udaterede. Disse findes på Vælg Public Private Partnership / Documents and circulars. Irland har desuden en særlig hjemmeside om partnerskaber: Storbritannien Det engelske finansministerium, HM Treasury: Her findes under»public private partnerships«en række vejledninger vedr. finansiering i partnerskaber. USA The National Council for Public-Private Partnerships: Her findes henvisninger til en række generelle publikationer samt case-studier og gode råd, fx.»how partnerships work«. Danmark Økonomi- og Erhvervsministeriet:»Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)« Kan hentes på: United Nations United Nations Economic Commission for Europe: Governance in Public Private Partnerships for Infrastructure Development. United Nations Kan hentes på newdocuments.htm EU Kommissionen Grønbog om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner Kan findes på - skriv titlen i søgefeltet eller se også da/lrb/l22012.htm Dansk oversigtsartikel: Christina D. Tvarnø:»Offentlig-Private partnerskaber i Danmark og EU«. I: Julebog Juridisk Institut ved Handelshøjskolen i København. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 15

16 sektorer og forvaltninger, så de understøtter revitaliseringen af lokalområdet. Den lokale tilgang synliggør ofte, at der er modsætning mellem forskellige generelle politikker, og den viser behovet for ændringer og koordinering mellem politikkerne. I disse forsøg på at vende udviklingen og gøre brug af alle de kræfter, der kan bidrage til en lokal økonomisk og social positiv udvikling for området, er lokale partnerskaber udtryk for en ny tilgang til at løse problemerne og skabe grundlag for samarbejde om fælles mål. De kan bidrage til at få offentlige parter til arbejde bedre sammen, men også til at inddrage en langt bredere kreds i samarbejdet, end hvad der typisk har været tradition for i forbindelse med byudvikling. Partnerskaber kan forventes at få en voksende betydning, fordi der er behov for løsninger, der har et lokalt udgangspunkt, og som medvirker til en større grad af samarbejde. Partnerskaber kan medvirke til at bryde nogle af de barrierer, der er mellem forskellige sektorer, forvaltninger og politiske tiltag, og synliggøre mulige løsninger og strategier for en udvikling. Den private sektor er i den sammenhæng en vigtig part, som det offentlige ikke har tradition for at samarbejde med, men hvor et samarbejde har store perspektiver. 16

17 Partnerskaber i byudvikling Ønsket fra offentlig side om målrettet at bruge partnerskaber i byudvikling blev aktuelt i Danmark bl.a. som følge af færre offentlige midler til byomdannelse og byfornyelse. Partnerskaber blev set dels som en måde at dele investeringer på, dels som et element i at skabe grundlag for en positiv erhvervs- og beskæftigelsesudvikling. I partnerskaber om byudvikling er der imidlertid ikke (kun) tale om større infrastruktur-investeringer eller udlicitering af serviceopgaver, men om partnerskaber, som har en lokal forankring og som har et bredere sigte, f.eks. mod at private virksomheder i lokalområdet tager et bredere ansvar for områdets udvikling, og som inddrager andre parter, typisk frivillige organisationer og borgerne. Det er ikke kun økonomien der tæller, men også at de private virksomheder har kompetencer, som det offentlige kan drage nytte af. Samarbejdet med den private sektor ses som en mere bæredygtig måde at løse sociale og økonomiske problemer i svage byområder. Samtidig kan partnerskaber være med til at forankre forståelsen af problemerne og visionerne for områdets fremtid, og gøre løsningerne bredere, end hvis de blev udviklet i den offentlige sektor alene. Det er dermed et langt bredere partnerskabsbegreb end PPP (Private Public Partnerskip), som i høj grad fastholder arbejdsdelingen mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. De partnerskaber, vi behandler her, tenderer til at opløse grænsen mellem offentligt og privat regi og interesser. Dermed er det også et skridt hen imod en offentlig styring, der baseres på»governance«- netværksstyring - snarere end den traditionelle hierarkiske og administrativt baserede styring 1. I denne bog handler partnerskaber om, hvordan man får forskellige aktører i et lokalområde til at arbejde sammen mod fælles mål, og særligt hvordan man får den private sektor til at deltage aktivt i arbejdet for at forbedre lokalområderne. 1 Om netværksstyring, se.f.eks.: Sørensen, Eva (2002): Politikerne og netværksdemokratiet Fra suveræn politiker til netværksguvernør. Jurist- og Økonomforbundets forlag. Sehested, Karina (2002): Netværksstyring i byer. Hvad med planlægningen og demokratiet? Juristog Økonomforbundets Forlag. 17

18 De partnerskaber, som fandtes i ENTRUST-projektets eksempler, er af meget forskellige karakter. I alle byerne var der ønske om et stærkt samarbejde med den private sektor - det var jo netop temaet for projektet - men det var ganske vanskeligt at etablere samarbejde og partnerskaber i praksis, og det viste sig at kræve en ganske stor indsats fra det offentlige - enten organisatorisk eller økonomisk. Vi har derfor valgt at beskrive graden af samarbejde med den private sektor på tre niveauer. 1. Egentlige partnerskaber Det mest forpligtigende og omfattende samarbejde mellem den private og offentlige sektor er partnerskaber, hvor der er opstillet fælles mål for udviklingen eller omdannelsen af et byområde. Der er indgået skriftlige aftaler, og mål og midler er defineret. Aftalerne kan indebære, at man deler de fælles økonomiske risici og muligheder, der ligger i at udvikle området. Denne type partnerskaber kendes typisk fra de britiske øer. Det er en udvidet form af det, vi har betegnet PPP ovenfor, idet der er tale om samarbejde om mere end et enkelt projekt. Der er en række forhold, som det offentlige bør være opmærksom på, bl.a. graden af den offentlige myndigheds økonomiske involvering, demokratisk ansvar og krav om offentlighed i forvaltningen. 2. Formelle samarbejder med den private sektor En mindre vidtgående model er et formaliseret samarbejde mellem den private og den offentlige sektor omkring konkrete projekter i forbindelse med byudvikling, eller delmål i forbindelse med udviklingen af et byområde. Det kan f.eks. være inden for jobskabelse og beskæftigelse, renovering af bygninger, friarealforbedringer etc. Det er en type samarbejde, der er mere velkendt i Danmark, og som lægger sig tættest op ad det internationale PPP-begreb. 3. Ad hoc prægede og uformelle samarbejder med den private sektor Endelig er der ad hoc prægede og uformelle samarbejder mellem den offentlige og den private sektor, hvor man udveksler synspunkter og finder løsninger, der kan understøtte en ønsket udvikling. 18

19 Eksemplerne i bogen dækker alle tre typer af samarbejder. Vi har fundet flest af de formelle og uformelle samarbejder i de cases, der indgår, og de vejer derfor tungest i eksempelsamlingen. Det er vores vurdering, at disse samarbejdsformer kan pege frem mod fastere partnerskaber. De partnerskaber, som eksemplerne beskriver, har fokus på det offentliges samarbejde med den private sektor i betydningen»erhvervslivet«: virksomheder, institutioner, forretninger mv. der er kommercielle, og som kun kan fungere, hvis de har en indtjening. Borgerne i byområdet, private foreninger og private eller halvoffentlige organisationer, der arbejder og fungerer i og for området, er således ikke en del af den private sektor. Det betyder ikke, at borgerne og den tredje sektor ikke er vigtige samarbejdsparter i forbindelse med områdefornyelse. Men netop i samarbejdet med kommercielle virksomheder ligger der nogle nye potentialer i forbindelse med områdebaseret byudvikling. Men, må vi erkende, der ligger også store udfordringer. For de direkte erfaringer med partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor i områdebaseret byudvikling er endnu i sin spæde barndom, hvilket eksemplerne i denne bog også viser. 19

20 At starte et partnerskab ENTRUST-samarbejdet viste, at der er et stort ønske fra offentlig side om at involvere den private sektor yderligere i byomdannelse gennem partnerskaber eller andre former for samarbejde. Men projektet viste også, at der er relativt få erfaringer, og at der i den offentlige sektor er behov for udvikling af mål og metoder til samarbejde. Afsnittet her er et resultat af de praktiske erfaringer, som udspringer af projektet ikke blot positive, men også negative erfaringer, som de offentlige aktører er stødt på undervejs. Derfor er det ikke en kogebog, men snarere en række overvejelser, projektparterne har gjort sig om igangsætning af partnerskaber. Anbefalingerne retter sig mod de offentligt ansatte, som arbejder i lokalområder med kvarterløft eller lignende byudviklingsprojekter. Formålet med partnerskabet Start med at overveje, hvorfor samarbejde med den private sektor er vigtigt i det konkrete tilfælde. Hvilken rolle skal den spille? Hvad er målet med samarbejdet? Formål kunne være at: Anerkende og synliggøre den private sektor som en væsentlig aktør i byudvikling Forbedre den gensidige forståelse mellem offentlige myndigheder og erhvervsliv i området, så der skabes løsninger, der ikke bare er gode for områdets beboere, men også for dem, som arbejder der. Sikre en mere holdbar indsats gennem forankring, hvor alle aktører bidrager til - og også profiterer af - udviklingen. Udnytte erhvervslivets særlige viden, evner og ekspertise, f.eks. til at handle og investere. Aflaste de offentlige midler gennem privat medfinansiering. De forskellige formål kan supplere hinanden, men vægtning og prioritering 20

21 af dem bør have indflydelse på samarbejdsformen. Særligt det sidste mulige mål at supplere offentlige investeringer med private midler er et fristende og oplagt formål set fra offentlig side, men ikke nødvendigvis fra privat side. Derfor er det vigtigt at tænke andre mulige mål og midler igennem som en del af forberedelsen, når man vil invitere til et samarbejde. Derimod er en generel forbedring af rammerne for den økonomiske udvikling i bydelen et oplagt mål for samarbejde. Den traditionelle byfornyelsesindsats har primært sigtet på bedre boliger, men en helhedsorienteret indsats skal også forbedre områdets kvalitet for beboere, virksomheder og tilrejsende arbejdskraft, skabe beskæftigelse, forbedre beboernes kvalifikationer og øge virksomhedernes indtægter. Kunne man så forestille sig, at den offentlige sektor helt overlader arbejdet til den private sektor og få den til alene at stå for udviklingen i et lokalområde? Det er vigtigt at pointere, at den offentlige myndighed er demokratisk ansvarlig og har det overordnede ansvar for at sikre alle aktørers interesser. Den har dermed også forpligtelsen til at informere og inddrage beboerne. Derfor bør det fulde ansvar kun overlades til den private sektor i projekter, hvor rammerne i forvejen er klare og demokratisk bestemte, hvor der er få aktører, og det ikke er relevant at involvere allerede eksisterende Hvorfor involvere den private sektor? Den private sektor er en væsentligt aktør i ethvert lokalområde derfor også en naturlig part i et samarbejde. Den private sektor ønsker også et velfungerende lokalområde. Virksomheder har krav på at indsatsen også tilgodeser dem. Indsatsen bliver mere bæredygtig, hvis den private sektor bakker op. Virksomheder har viden om lokalområdet. Private virksomheder har indsigt på områder, hvor den offentlige indsigt er begrænset. Nogle virksomheder har ressourcer og muligheder for at medfinansiere projekter. Samarbejdet med den private sektor kan bidrage til økonomisk udvikling og beskæftigelse i byområdet. Fordomme og uvidenhed om den private sektor kan blive minimeret - ligesom det samme kan ske for den private sektors syn på den offentlige sektor. Samarbejdet kan sikre, at området også i fremtiden er attraktivt for den private sektor. 21

22 lokalsamfund i nævneværdig grad. Det kunne fx. være i omdannelsen af store, rene industriområder. At udvikle tillid og fælles visioner Partnerskaber trives i tillid og med fælles visioner. Men samarbejdet mellem offentlige og private aktører bliver ofte hæmmet af gensidige myter og fordomme. At skabe en forståelse som kan føre til rodfæstet tillid, er derfor en vigtig opgave. Et godt sted at starte er at ændre det traditionelle syn på den private sektor som alene drevet af profithensyn, og i stedet se den som udbyder af lokal service og jobs og som bidragyder til lokal kultur. Ligesom den offentlige sektor kan have flere motiver til at inddrage den private sektor, så er også den private sektor flertydig og virksomhederne kan have forskellige motiver til at deltage. En interessentanalyse kan give nyttig viden, der fremmer forståelse og tillid. Tal med private aktører og identificer deres behov og interesser. Det kan være gennem en ekstern analyse eller gennem egne interviews, som ofte giver gode personlige kontakter. En interessentanalyse af virksomheder i et byomdannelsesområde kunne typisk vise, at den private sektor ikke er homogen der er forskellige roller, interesser, grupper og kvalifikationer. Virksomhederne har typisk ikke selv noget behov for at blive en del af et mere strategisk orienteret partnerskab det er det offentlige, som gerne vil have dem med, og derfor bestemmer de selv, hvad de kan og vil bringe med ind i samarbejdet. I den private sektor opfattes offentlige processer ofte negativt for meget snak og for lidt handling. Derfor kan en satsning på små, hurtige succeser være en god begyndelsesstrategi, frem for at starte med de sværeste opgaver. Personlige kontakter skaber tillid og er i høj grad med til at bane vejen for det videre samarbejde. Tidlig involvering bidrager også til at skabe tillid. Tidlig involvering giver alle aktører mulighed for at formulere deres behov og ønsker og dermed være ligeværdige parter i samarbejdet. Den offentlige sektor nye redskaber Nye forvaltnings- og styreformer kræver ny organisation og kompetencer i den offentlige sektor. Samarbejde med den private sektor kan være en driv- 22

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

SBi 2011:02. Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar

SBi 2011:02. Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar SBi 2011:02 Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar Jacob Norvig Larsen Anne Clementsen Ellen Højgaard Jensen Jesper

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER

SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER SOCIAL INNOVATION OG SOCIALE ENTREPRENØRER I YDEROMRÅDER ET INSPIRATIONSKATALOG MED EKSEMPLER PÅ SOCIAL INNOVATION I DANSKE YDEROMRÅDER BYFORNYELSE MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere