Årsberetning for Lægevagten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Lægevagten 2011"

Transkript

1 Region Hovedstaden Koncern Praksis Årsberetning for Lægevagten 2011 Koncern Praksis Region Hovedstaden

2 Årsberetning for Lægevagten 2011 Udgivet af Region Hovedstaden, Koncern Praksis, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Maj 2012 Sagsnr

3 1. Lægevagten i Region Hovedstaden 5 2. Servicemål for lægevagtsordningen Omgangsform mellem vagtlæge og patient Afvisning af patientens ønske om behandling Ventetid 9 3. Lægevagtsinstruks Lægevagtens organisering Vagtlokaler Åbningstider IT i lægevagten Samarbejdsaftaler mellem Lægevagten og akutmodtagelserne Nyt telefonnummer Planer for den akutte betjening af borgerne i Region Hovedstaden Lægevagtens serviceniveau Elektronisk registrerede ventetider Klagesager Udvikling i antal ydelser og økonomi Retningslinjer Samlet udgift Udvikling Konklusion Datagrundlag Ydere i lægevagten 39 2

4 1. Lægevagten i Region Hovedstaden Reglerne om Lægevagten er fastsat i Landsoverenskomst om almen lægegerning indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation. Tilrettelæggelsen af lægevagten fremgår af 43, hvori blandt andet står, at regionen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af lægebetjeningen uden for de alment praktiserende lægers dagarbejdstid, samt at lægevagten skal tilrettelægges således, at det sikres, at patienter, der har behov for almen lægehjælp i vagttiden, på rimelig måde kan få adgang til denne lægehjælp. Af 44 fremgår, at til varetagelse af lægebetjeningen uden for dagtiden etablerer de alment praktiserende læger vagtordninger. Den endelige tilrettelæggelse sker ved aftale mellem regionen og de omfattede læger. Endvidere fremgår reglerne om visitationen af 45. Ved regionens start blev der indgået Aftale vedrørende lægevagtsordningen i Hovedstadsregionen. Aftalen omhandler vagtordningens grundlag, formål, organisering, servicemål, økonomi samt nedsættelse af lægevagtsudvalg. Samarbejdsudvalget for almen lægehjælp har nedsat et regionalt lægevagtsudvalg, bestående af 3 lægepolitikere og 3 embedsmænd fra regionen. Udvalget sekretariatsbetjenes af regionen. Derudover deltager 2 lægevagtsdirektører og 1 lægepolitiker som observatører. 3

5 2. Servicemål for lægevagtsordningen Samarbejdsudvalget har fastlagt følgende servicemål for lægevagten: Lægevagten er en telefonvisiteret vagtordning, som skal sikre borgerne adgang til kvalificeret lægefaglig rådgivning ved nyopståede, uopsættelige helbredsproblemer eller sygdomsforværring uden for egen læges normale konsultationstid. Den telefonvisiterende læge træffer på baggrund af de telefonisk indhentede oplysninger beslutning om, hvilken ydelse patienten skal tilbydes: Telefonisk rådgivning evt. med udstedelse af recept, Opfordring til at henvende sig til egen læge næste dag eller henvise til akutmodtagelse/akutklinik, Omgående rekvirering af ambulance eller anden direkte indlæggelse, eller Om patienten skal ses af en vagtlæge. I de tilfælde, hvor patienten ud fra en lægefaglig vurdering skal ses af en vagtlæge, finder dette som hovedregel sted i en af vagtkonsultationerne. Sygebesøg tilbydes i de tilfælde, hvor sygdommens karakter ud fra en lægefaglig vurdering afgiver indikation for dette, eller hvor borgeren kun med betydelig helbredsmæssig gene kan bringes til, eller ved egen hjælp komme i vagtkonsultationerne, herunder aflæggelse af uopsættelige besøg i forbindelse med dødsfald. Henvendelser med henblik på almindelig receptfornyelse henvises til egen læge, med mindre det drejer sig om akut mangel på livsvigtig medicin. Ordination af afhængighedsskabende medicin må ikke foretages af visitatorer i telefonvisitationen. Såfremt der er behov for udstedelse af disse lægemidler, kræves det, at borgeren undersøges af en læge, hvilket kun er muligt ved, at patienten kommer til vagtkonsultationen eller ved sygebesøg. 2.1 Omgangsform mellem vagtlæge og patient Vagtlæger bør udvise en høflig og korrekt optræden over for patienterne og deres pårørende. Patienterne skal oplyses om baggrund for valget af råd eller behandling med henblik på at sikre forståelse og accept. Vagtlægen har i denne sammenhæng som den professionelle part i forholdet et særligt ansvar for at opretholde en korrekt form, også når patienten bryder formen. Vagtlægerne i telefonvisitationen skal præsentere sig ved navn, og konsultationslæger og besøgslæger skal bære navneskilt og præsentere sig. 4

6 2.2 Afvisning af patientens ønske om behandling Det er lægen, der ud fra en lægefaglig vurdering på grundlag af patientens oplysninger og egne observationer afgør, hvilken behandling patienten bør tilbydes. Patienten skal informeres om lægens grundlag for ikke at efterkomme et behandlingsønske. 2.3 Ventetid Det tilstræbes, at patienterne har kortest mulig ventetid, og at de oplyses om, hvilket nummer de er i ventekøen i telefonen. Bemandingen af visitationen tilpasses kendte spidsbelastninger med henblik på at undgå meget lange ventetider på telefonkontakt. Når patienter henvises til konsultation skal lægevagten, såfremt patienten ønsker det oplyst, oplyse hvor mange patienter, der er henvist til den ønskede vagtkonsultation. Det tilstræbes, at ventetiden er under 1 time efter patientens fremmøde i vagtkonsultationen. Ved henvisning til sygebesøg oplyses estimeret ventetid, som tilstræbes at være under 3 timer. 3. Lægevagtsinstruks Lægevagten har udarbejdet en lægevagtsinstruks til brug for vagtarbejdet. Instruksen er godkendt af Det regionale Lægevagtsudvalg og Samarbejdsudvalget for almen praksis. Vagtinstruksen er opdelt i en administrativ og en lægefaglig del. Den administrative del tilsigter at give de i lægevagten deltagende læger indsigt i en lang række praktiske forhold og sikre en fælles indgangsvinkel til vagtarbejdet. Den lægefaglige del omhandler en række af lægevagtens faglige forhold gennemgået med henblik på et højt fagligt niveau, der dog respekterer den enkelte vagtlæges individuelle skøn. Der er etableret elektroniske links til lægevagtinstruksen både fra lægevagtens edb system og fra lægevagtens og PLO-Hovedstadens hjemmesider. Vagtinstruksen vil blive revideret løbende og ændringer forelagt Det regionale Lægevagtsudvalg, der løbende vil vurdere om ændringerne har en sådan karakter, at de skal forelægges Samarbejdsudvalget for almen praksis. 5

7 4. Lægevagtens organisering 4.1 Vagtlokaler I lægevagtsaftalen er der indgået aftale om krav til lokalerne. Overordnet skal både visitationerne og vagtkonsultationerne indrettes i lyse og venlige lokaler, konsultationslokalerne skal minimum være 15 m 2. Konsultationerne skal være indrettet med det nødvendige udstyr f undersøgelsesleje og de for vagtarbejdet nødvendige utensilier. Der skal være parkeringsfaciliteter for patienterne tæt på vagtkonsultationerne, som skal have handicapvenlig adgang. Venteområdet skal være forsynet med tilstrækkelige siddepladser til at klare en spidsbelastning. Der skal forefindes adgang til drikkevand og tilstrækkelige toiletfaciliteter for patienterne, herunder handicapvenligt toilet og pusleplads for småbørn. Der skal være infostander/kortlæser med opkobling til visitationerne. Disse krav skal ifølge aftalen implementeres ved flytning eller renovering af nuværende vagtlokaler. Lægevagtens lokaler består af 10 konsultationer og 4 visitationer: Lokalerne er beliggende følgende steder: Helsingør Hospital Hillerød Hospital (konsultation og visitation) Frederikssund Hospital Herlev Hospital (konsultation og visitation) Gentofte Hospital Glostrup Hospital Hvidovre Hospital Bispebjerg Hospital (konsultation og visitation) Amager Hospital Bornholms Hospital (konsultation og visitation) Der er i løbet af året foretaget følgende: Lægevagtskonsultationen på Hillerød Hospital er flyttet til Kirurgisk Afdeling Ambulatorium. Lægevagtskonsultationen på Amager Hospital er flyttet til lokaler, der ligger i forlængelse af akutklinikken. 6

8 4.2 Åbningstider Lægevagten har åbent på hverdage mellem kl og i weekenden er der åbent hele døgnet. Konsultationerne har følgende åbningstider: Tabel Oversigt over lægevagtskonsultationer i Region Hovedstaden Konsultationer Hverdage Lørdage, søndage og helligdage Helsingør Hospital Kl Kl Hillerød Hospital Kl Kl Frederikssund Hospital Kl Kl Herlev Hospital Kl Hele døgnet Gentofte Hospital Kl Kl Glostrup Hospital Kl Kl Hvidovre Hospital Kl Kl Bispebjerg Hospital Kl Kl Amager Hospital Kl Kl Bornholms Hospital Kl Hele døgnet I åbningstiden er der hele tiden kørende lægevagter. I hverdagene er der 9 kørende lægevagter og på lørdage, søndage og helligdage er der 10 kørende lægevagter. Kørslen bliver efter udbud varetaget af TaiNord. Regionen afholder alle udgifterne. Da lægevagtskørslen er behovsbestemt er der indgået aftale om, at der i travle perioder med kort varsel skal kunne indsættes ekstravogne ud over de skemalagte. De skemalagte vogne har fast starttidspunkt, men sluttidspunktet er afhængig af antallet af besøg, da der skal køres til de sidste besøg er afsluttede. Selskabet har ansvaret for, at der er det antal vogne, der er behov for, og at de er indrettet til formålet. Chaufførerne skal have gennemgået kursus vedrørende lægevagtskørsel. 4.3 IT i lægevagten I lægevagtsaftalen er der krav om, at IT-udstyr, netværk samt opkobling til netværket til enhver tid skal opfylde de krav, der stilles af EG Data Inform for at kunne gennemføre en hurtig og sikker afvikling af VagtMedwin programmet. Regionen afholder alle udgifter. Der er i aftalen krav til udstyret både til de stationære, til de mobile arbejdspladser samt til service på udstyret. I aftalen fremgår det, at alt udstyr skal være on-site serviceret inden for 2 hverdage. Hvis fejlen ikke kan udbedres on-site, skal der stilles tilsvarende udstyr til rådighed i reparationsperioden. Endvidere fremgår det af aftalen, at der skal være 24-7

9 timers telefonisk support samt IT og telefoni backup med maksimum 1 times responstid på udbedring af fejl på alle datalinjer. Vagtmedwin edb-programmet er blevet opgraderet i 2008, så der i princippet er én enhed og én visitation. Regionen har indgået en supportaftale med NNIT. Aftalen indebærer, at fejl kan indmeldes til servicdesk hele døgnet. Derudover er det aftalt, at NNIT hver fredag samt sidste hverdag før en helligdag aflægger besøg i de 3 lægevagtsvisitationer med henblik på servicering af udstyr, herunder de bærbare pc er. Evt. fejl søges så vidt muligt udbedret on-site. Hvis dette ikke kan gennemføres, vil udstyret blive erstattet af tilsvarende udstyr i reparationsperioden. Der er opsat kortlæsere i lægevagtskonsultationerne. Ved ankomst til vagtkonsultationen kører patienten sit sundhedskort igennem kortlæseren eller indtaster sit cpr.nr. ved defekt sundhedskort, hvorefter både konsultationslægen og lægerne i visitationerne kan se, at patienten er mødt frem. 5. Samarbejdsaftaler mellem Lægevagten og akutmodtagelserne For at optimere samarbejdet er der indgået eller er ved at blive indgået samarbejdsaftaler mellem akutmodtagelserne og Lægevagten på de hospitaler, hvor der er lægevagtsklinikker. Samarbejdsaftalerne tager udgangspunkt i, at der er tale om 2 selvstændige enheder, men at et tæt samarbejde er til alles fordel. I akutmodtagelserne er der ophængt direkte telefon til den først ledige visitator i Lægevagten. Telefonen kan bruges af de patienter, der efter akutmodtagelsens skøn var bedre hjulpet i Lægevagten. Det er endvidere aftalt, hvordan patienter i Lægevagten, når behovet er der, smidigt kan henvises til akutmodtagelsen. Samarbejdsaftalerne beskriver endvidere, hvordan man fra hospitalets side kan assistere, hvis der er hjertestop eller patienter med svær akut sygdom i Lægevagten. 8

10 6. Nyt telefonnummer Siden regionsdannelsen har lægevagten haft 4 forskellige telefonnumre, således at borgere fra det gamle Frederiksborg Amt skulle ringe til ét nummer, borgere fra Københavns Amt skulle ringe til et andet nummer og så videre. Et nyt fælles telefonnummer har afventet, at Central Visitation blev indført i regionen. Den 15. juni 2011 fik Lægevagten nyt fælles telefonnummer: I et år efter at det nye nummer er indført, vil man automatisk blive viderestillet til det nye nummer, hvis man ved en fejl kommer til at ringe til ét af de gamle numre. Når patienten ringer op til Lægevagten, får man først oplyst på både dansk, tysk og engelsk, om lægevagten er åben eller lukket, og hvordan man forholder sig i sidstnævnte situation. Hvis alle læger er optaget, bliver man informeret på det valgte sprog om, hvilket nummer i køen man er, og alternativer hvis tilstanden er for alvorlig til at afvente kontakt med lægevagten. Hvis patienten opholder sig på Bornholm og har brug for Lægevagten, bliver man når man har ringet til Lægevagten bedt om at taste 3 for at komme i kontakt med den lokale lægevagt på Bornholm, som er orienteret om lokale forhold. 7. Planer for den akutte betjening af borgerne i Region Hovedstaden Den akutte indsats på de somatiske hospitaler sker på 3 niveauer, alt efter hvilket behov den enkelte patient har: traumecenter, fælles akutmodtagelse og akutmodtagelse. Det er en sundhedspolitisk hensigtserklæring i Region Hovedstaden, at borgerne skal have let adgang til en kompetent døgndækkende akutbetjening og relevant præhospital behandling, og det er målet, at det akutte beredskab skal være enstrenget. Det indgår i Hospitals- og Psykiatriplan 2020, at akutbetjeningen moderniseres i overensstemmelse med de nye muligheder, som sammenlægning af specialer og den teknologiske udvikling giver. Det er 9

11 målet, at lægevagten integreres med henholdsvis akutmodtagelse og fælles akutmodtagelse. I Hospitals- og Psykiatriplanen indgår også, at der skal etableres akutklinikker i Helsingør og Frederikssund, inden hospitalerne nedlægges. Regionen skal etablere akutklinikkerne i samarbejde med de to kommuner. Akutklinikkerne skal kobles til sundhedshuse med kommunale tilbud, og placeres i fysisk sammenhæng med lægevagtskonsultationer. Hospitals- og Psykiatriplanen fastlægger endvidere rammerne for Akuttelefonen, Akuttelefonen er et døgnåbent tilbud til borgerne om rådgivning om akut sygdom og skader samt vejledning i forhold til egenomsorg, kontakt til praktiserende læge, akutmodtagelse eller fælles akutmodtagelse. Disse regionale planer skal ses i sammenhæng med den ny overenskomst om almen praksis 1, som beskriver, at PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn er enige om, at anbefalingerne fra Udvalg om det Præhospitale Akutberedskab 2 skal søges indfriet ved samarbejde mellem de praktiserende læger og de enkelte regioner. PLO har tilkendegivet, at dette dog ikke gælder anbefalingen vedrørende fælles regional ledelse af lægevagten. Anbefalingerne fra udvalget om det præhospitale akutberedskab omfatter bl.a.: At fremtidens lægevagt er fleksibel og differentieret og i højere grad målrettes lokale behov. 1 Regionernes Lønnings- og Takstnævn: Overenskomst om almen praksis, april Bilag 3. Protokollat om lægevagten Indenrigs- og sundhedsministeriet, november 2011: Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs arbejde - sammenfatning, Afsnit 5 Fremtidens vagtlægeordning. 10

12 8. Lægevagtens serviceniveau I Aftale om lægevagten i Region Hovedstaden er der opstillet bestemmelser vedrørende servicemål, oplistet i tabel 1. Tabel 8.1. Oversigt over servicemål for lægevagten i Region Hovedstaden Objekt Mål Ventetid på telefonvisitation - Kortest mulig ventetid - Oplysninger om hvilket nummer patienten er i Køen Ventetid i vagtkonsultationen Tilstræbt ventetid under 1 time Ventetid på sygebesøg Andet Tilstræbt ventetid under 3 timer Målsætninger vedr. epikriser samt kriterier for at tilbyde sygebesøg, receptfornyelse og omgangsform i lægevagten I hvilken grad servicemålene er blevet opfyldt, evalueres gennem to metoder. For det første har lægevagten elektronisk registreret ventetider. Gennem disse opnås præcise data, men desværre er der ikke registreret data for samtlige servicemål. En anden metode er at se på klagesager, der har været behandlet i Samarbejdsudvalget for almen praksis. Det giver ikke et samlet billede men fremstiller nogle eksempler på forhold, der ikke har levet op til borgernes forventninger. 8.1 Elektronisk registrerede ventetider For at evaluere på ventetid til telefonvisitation fra tidspunkt, hvor opkaldet er foretaget, benyttes data fra lægevagtens elektroniske registrering. Fra 15. juni overgik lægevagten til et fælles telefonnummer. Oversigten er opdelt i før og efter d. 15. juni. Derudover er statistikken for første halvår yderligere opdelt på de to visitationer i hhv. København og Nordsjælland. Tabel 8.1. Ventetid i forhold til henvendelser, 2011, fordelt på vagtlægeområde, 1 min. interval Antal opkald Opkald besvaret indenfor: besvaret 1 min. 2 min. 3 min. 4 min. Bornholm 1/1-31/ ,2% 64,4% 72,1% 77,9% Nord/omegn 1/1-15/ ,8% 59,9% 67,8% 74,0% København 1/1-15/ ,0% 55,3% 62,9% 68,8% Nord/omegn/Kbh.1/1-15/ ,2% 57,9% 65,7% 71,8% Nord/omegn/Kbh. 15/6-31/ ,2% 87,0% 91,2% 93,7% Total ,0% 62,9% 73,1% 79,0% 83,2% Kilde: Lægevagten. 11

13 Af tabellen ovenfor ses, at omlægningen for de sjællandske visitationer har medført, at en markant større andel af opkaldene besvares inden for 4 min. Tabel 8.2. Ventetid i forhold til henvendelser, 2011, fordelt på vagtlægeområde, 4 min. interval Antal opkald Opkald besvaret indenfor: besvaret 4 min. 8 min. 12 min. 16 min. Bornholm 1/1-31/ ,9% 92,1% 95,9% 97,8% Nord/omegn 1/1-15/ ,0% 89,0% 95,3% 98,0% København 1/1-15/ ,8% 83,7% 91,8% 95,5% Nord/omegn/Kbh.1/1-15/ ,8% 86,7% 93,8% 96,9% Nord/omegn/Kbh.15/6-31/ ,7% 97,6% 98,9% 99,5% Total ,0% 83,2% 92,4% 96,5% 98,3% Kilde: Lægevagten. Til disse oplysninger kan tilføjes data vedrørende ventetid for, hvor mange opkald der er blevet afbrudt, før lægevagten har besvaret. Tabel 8.3. Afbrudte henvendelser i forhold til ventetid, 2011, fordelt på vagtlægeområde, 1 min. interval Antal Opkald afbrudt indenfor: afbrudte opkald 1 min. 2 min. 3 min. 4 min. Bornholm 1/1-31/ ,3% 53,3% 61,9% 68,0% Nord/omegn 1/1-15/ ,6% 73,2% 80,4% 85,1% København 1/1-15/ ,9% 73,8% 80,0% 83,9% Nord/omegn/Kbh. 1/1-15/ ,7% 73,5% 80,2% 84,5% Nord/omegn/Kbh. 15/6-31/ ,5% 87,3% 91,5% 93,6% Total ,0% 67,1% 77,2% 83,1% 86,8% Kilde: Lægevagten. Tabel 8.4. Afbrudte henvendelser i forhold til ventetid, 2011, fordelt på vagtlægeområde, 4 min. interval Antal afbrudte Opkald afbrudt indenfor: opkald 4 min. 8 min. 12 min. 16 min. Bornholm 1/1-31/ ,0% 86,1% 93,4% 96,5% Nord/omegn 1/1-15/ ,1% 95,7% 98,7% 99,5% København 1/1-15/ ,9% 92,3% 96,0% 97,7% Nord/omegn/Kbh.1/1-15/ ,5% 94,1% 97,3% 98,6% Nord/omegn/Kbh. 15/6-31/ ,6% 97,7% 99,0% 99,5% Total ,0% 86,8% 94,9% 97,7% 98,8% Kilde: Lægevagten. Det ses, at ⅔ af de afbrudte opkald sker inden for det første minut. Den mest sandsynlige forklaring herpå er den information, som borgere modtager via 12

14 den automatiske telefonsvarer ved telefonisk henvendelse. I denne informeres der blandt andet om hvilke henvendelser, der skal rettes til borgerens egen praktiserende læge i dagtid, og hvilke henvendelser lægevagten tager sig af. En anden forklaring kan være, at disse opkald er forbundet med enten fejleller genopkald. En tredje forklaring kunne være den automatiske oplysning om placering i køen, idet henvenderen fejlagtigt kan tro, at ventetiden er længere, end den reelt er. 8.2 Klagesager I 2011 behandlede samarbejdsudvalget i alt 16 serviceklager vedrørende lægevagten. Se bilag 1. Den enkelte klage kan indeholde flere forskellige klagepunkter. I alle 16 klager klages der over dårlig tone og dårlig kommunikation fra vagtlægen. 11 klager har klagepunkter om visitators adfærd i telefonen. 2 klager har klagepunkter om vagtlægens kommunikation med patient og pårørende i vagtkonsultationen. 4 klager har klagepunkter om besøgende vagtlægers adfærd. 1 klage omhandler, at visitator afviser at udskrive recept. 9 klager omhandler, at visitator afviser at tilbyde behandling, eller at klager føler sig afvist af visitator. 3 klager omhandler visitators visitation til henholdsvis besøg af vagtlæge visitation til fremmøde i vagtkonsultation. 4 klager omhandler, at klageren ikke accepterer visitators besked om, at behandling skulle søges hos egen læge eller i akutmodtagelse, idet der er en defineret arbejdsdeling mellem lægevagt, egen læge og akutmodtagelse. Samarbejdsudvalget behandlede i 2011 ingen klager over ventetid på besøg af vagtlæge, og dermed ingen klager i relation til lægevagtens serviceniveau i forhold til ventetid. 13

15 9. Udvikling i antal ydelser og økonomi 9.1 Retningslinjer Lægevagten i Region Hovedstaden fungerede fra regionens dannelse som 4 delvis adskilte vagtordninger. Fra 1. juli 2008 blev sammenlægningen af de 4 vagtordninger påbegyndt med etablering af fælles it-system og mulighed for fælles telefonbetjening. Der har fra 1. januar 2008 været fælles visitationsretningslinjer i regionen. Disse regler er fortsat gældende. Se faktaboks for resumé af visitationsretningslinjerne. Ændringerne i lægevagten skal sikre, at borgere i hele regionen kan få den nødvendige lægehjælp uden for dagtid, og at adgangen til lægehjælp bliver mere ensartet. Det har medført, at der bliver aflagt færre sygebesøg i områder, hvor der hidtil har været tradition for en meget lempelig adgang til sygebesøg. Faktaboks Grundlaget for visitationsretningslinjerne er: At egen læge, som kender patienten, har et langt bedre grundlag for at vurdere og behandle patienten, end en vagtlæge har. Vagtlægerne skal derfor kun tage sig af problemer, som ikke kan vente til egen læge kan kontaktes, dvs. akut opstået sygdom eller forværring af en kendt lidelse. At vagtlægen arbejder bedst i konsultationerne, hvor det nødvendige udstyr er til rådighed. Sygebesøg skal derfor reserveres til patienter, som ikke eller kun med betydelig helbredsmæssig ulempe kan transporteres til konsultationen. At receptfornyelse ikke er en vagtlægeopgave. Ønsker om receptfornyelse henvises derfor til egen læge. Vagtlægen kan dog i nødvendigt omfang udstede recept på mindste pakningsstørrelse af livsvigtig medicin. Region Hovedstaden Reglerne er delvist afstedkommet af, at der i regionen har kunnet observeres, at der er meget forskel på hvilke ydelser, som henvendelser har udløst. Der har således traditionelt i København været væsentligt flere sygebesøg pr. borger end i resten af regionen. I 2007 modtog sikrede i København ca. 50 % flere besøg end i resten af regionen, hvor det tilsvarende tal i 2011 er ca. 25 %. Antallet af sygebesøg er samlet for hele regionen faldet med ca. 1/3 i samme periode. 14

16 9.2 Samlet udgift Regionens udgifter til lægevagten i 2011 var samlet 157,3 mio. kr. Tabel 9.1: Udgifter til lægevagten Ydelseshonorarer Driftsudgifter Samlet Kilde: Region Hovedstadens årsregnskab 2010 og Honoreringen af vagtlæger udgjorde hhv. 88 % og 89 % af de samlede udgifter i 2010 og Det betyder, at hovedparten af udgifterne i forbindelse med lægevagten er til behandling af patienter. Tabel 9.2: Udgifter til administration Lokaler Kørsel Forbindsstoffer IT og telefoni Administration Inventar Samlet Kilde: Region Hovedstadens årsregnskab 2010 og Kørsel udgør næsten 66 % af de samlede driftsudgifter, mens IT og telefoni som den næststørste post udgør 17 %. I 2010 blev lægevagten på Frederiksberg flyttet til Hvidovre Hospital, som medførte en række udgifter til bl.a. inventar, hvilke forklarer faldet i Den lavere udgift til lokaler skyldes manglende fakturering fra to hospitaler, hvor lægevagten lejer lokaler. For at se udgiften i forhold til indbyggertallet i Region Hovedstaden, opstilles en tabel, der viser udgift pr. borger. Oversigten viser udgiften i løbende og faste priser for de sidste 3 år. Tabel 9.3: Udgift pr. borger Løbende priser Faste priser, 2011-niveau ,12 101, ,96 92, ,59 92,59 Udgiften pr. borger faldt markant fra 2009 til I 2011 er udgiften nogenlunde på niveau med 2010 med et fald på 0,4 % i faste priser i forhold til året før. 15

17 9.3 Udvikling Udviklingen i samlet udgift og antal ydelser i perioden fra 2009 til 2011 er givet i tabel 4 og 5 nedenfor. Tabellerne viser ydelser leveret af lægevagten i Region Hovedstaden, uanset patientens hjemregion (produktionsdata). Tabel 9.4. Samlet udgift for lægevagtsydelser pr. kvartal, produktion Millioner Udgift kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt.2011 Kvartal Kilde: CSC. Tabel 9.5. Samlet antal ydelser for lægevagten pr. kvartal Tusinde Ydelser kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt.2011 Kvartal Kilde: CSC. Lægevagtsydelser og udgifter har traditionelt været præget af sæsonudsving, hvor 1. og 2. kvartal har haft den største efterspørgsel på lægevagtsydelser, mens 3. kvartal har ligget meget lavt. I 2009 og 2010 har der været en udfladning af kurven, mens ydelsesfordeling i 2011 ligner fordelingen fra før 16

18 2009. I 2009 var kvartalsudsvinget i forhold til gennemsnittet på op til 4,8 %, mens det i 2010 var op til 8,3 % og i 2011 op til 12,7 %. Tabel 9.6. Samlet antal ydelser i almen praksis, Region Hovedstaden, fordelt på kvartal. Produktionsdata. Tusinde Ydelser kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt.2011 Kvartal Kilde: CSC. Tabellen viser, at ydelser i almen praksis følger en sæsonbaseret trend. I 2011 følges ydelsesmønsteret i dagtid og vagttid, hvor det i 2009 og 2010 har været afvigende. Afvigelse i lægevagten skyldes sandsynligvis ikke en ændring i den generelle helbredstilstand, men snarere måden hvorpå lægevagten er organiseret. Nedenstående opstilles et diagram over lægevagtens hovedydelser: 0101 Konsultation 0471 Besøg Tlf.kons. uden besøg/konsultation Tlf.kons.med besøg/konsultation 17

19 Tabel 9.7. Udvikling i hovedydelser pr. kvartal, , produktion. Tusinde Ydelser kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt.2011 Kvartal Kilde: CSC. Tabel 7 viser, at der ikke er den store afvigelse mellem ændringer i forbrug af de enkelte hovedydelser hovedydelserne følger samme mønster. 9.4 Konklusion Det ses overordnet, at lægevagtsydelser traditionelt har høj produktion i 1. og 2. kvartal. Hvor der tidligere generelt har været en tendens til stigende lægevagtsudgifter og ydelser, har der i været et fald. I 2011 er der igen stigende udgifter og ydelser, hvorved forbruget er på niveau med Forbrugsudviklingen i skyldtes færre visiterede henvendelser til lægevagten. Forklaringen på det faldende antal visiterede patienter kan være præcisering af visitationsretningslinjerne for lægevagten, som blev indført primo Det er blevet indskærpet, at lægevagten udelukkende skal behandle akut opstået sygdom, således at den alment praktiserende læge behandler patienten i ikke-akutte tilfælde. Stigningen i 2011 kan skyldes, at de nye retningslinjer er fuldt implementeret, og at stigningen nu følger den normale udvikling i praksissektoren. 9.5 Datagrundlag Data fra sygesikringssystemet er baseret på afregning foretaget direkte med vagtlægerne. I denne rapport er de opstillede tabeller baseret på de ydelser, vagtlægerne producerer uanset hvor borgerne kommer fra (produktionsdata). Data fra Danmarks Statistiks Databank er baseret på data ud fra beboerens bopæl, dvs. den økonomiske belastning for regionen (forbrugsdata). Da borgere fra Region Hovedstaden kan benytte en vagtlæge i en anden region, 18

20 er tallene ikke sammenlignelige mellem de ydelser regionens vagtlæger yder, og de ydelser regionens borgere modtager. Produktionsdata dækker over lægens omsætning, dvs. de ydelser lægen leverer uanset patientens bopæl. Forbrugsdata dækker over udgiften for behandling til borgere bosat i Region Hovedstaden. Hvis en borger fra Region Hovedstaden eksempelvis benytter et vagtlægetilbud i Jylland, vil denne indgå i Region Hovedstadens forbrugsdata, men ikke produktionsdata. Da fokus i rapporten er på selve lægevagten, benyttes data vedr. ydelser produceret i lægevagten, dvs. produktionsdata. 10. Ydere i lægevagten Lægevagtsydelser i Region Hovedstaden i 2011 blev produceret af 521 ydernumre. Disse var fordelt på 313 praksisydernumre og 208 vagtlægeydernumre dvs. ydere der ikke er alment praktiserende læger i regionen. Tabel 10.1: Ydernumre Alm. ydernumre Vagtlægeydernumre Samlet

21 Klager over vagtlæger behandlet i samarbejdsudvalget i 2011 Bilag 1 Serviceklage Dårlig tone / kommunikation Konsultation Visitation Visitation Besøgende vagtlæge Besøgende vagtlæge Visitation Visitation Ventet forgæves på konsultation i lægevagten Ventet forgæves på konsultation i lægevagten. Visiterendes tonefald. Venter efterfølgende længe på vagtlæge hjemme Ingen præsentation ved navn. Smækker røret på. Vil ikke udskrive recept. Ingen præsentation ved navn. Tonefald. Lytter ikke på patienten. Ingen præsentation ved navn. Indgår i skænderi med beboer. Vagtlægens spørgsmål virker afvisende Visiterendes tonefald. Vil ikke visitere til besøg Lægen afviser patienten Ingen accept af visitation til henholdsvis besøg af vagtlæge - fremmøde i konsultation Ingen accept af arbejdsdeling mellem lægevagt egen læge akutmodtagelse Ingen accept af lægevagtens regler for receptudskrivning X Visitation Visitation Vagtlægens tone og kommunikation Patienten oplever at vagtlægen griner af hendes problem 20

22 Visitator samt konsultation Visitator Kørende vagtlæge Visitator Visitator Kørende vagtlæge Visitator Serviceklage Patienten visiteres til Hvidovre i stedet for Riget. Vagtlægen er irriteret. Patienten klager over at vagtlægen skulle have kaldt ham narkoman Patienten klager over at vagtlægen skulle have kaldt ham narkoman Lægen vil ikke oplyse fornavn. Afvisende. Lægens udtalelser til patient med psykisk sygdom. Lægen mangler empati. Vil ikke indlægge patienten. Læge giver forkert information. Dårlig tone / kommunikation Lægen afviser patienten Ingen accept af visitation til henholdsvis besøg af vagtlæge - fremmøde i konsultation Ingen accept af arbejdsdeling mellem lægevagt egen læge akutmodtagelse Ingen accept af lægevagtens regler for receptudskrivning 21

Årsberetning for Lægevagten 2012

Årsberetning for Lægevagten 2012 Region Hovedstaden Koncern Praksis Årsberetning for Lægevagten 2012 Koncern Praksis Region Hovedstaden Årsberetning for Lægevagten 2012 Udgivet af Region Hovedstaden, Koncern Praksis, Kongens Vænge 2,

Læs mere

Årsberetning for Lægevagten 2013

Årsberetning for Lægevagten 2013 Region Hovedstaden Center for Sundhed Årsberetning for Lægevagten 2013 Center for Sundhed Region Hovedstaden Årsberetning for Lægevagten 2013 Udgivet af Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Kongens

Læs mere

Årsberetning for Lægevagten 2010

Årsberetning for Lægevagten 2010 Region Hovedstaden Koncern Praksis Årsberetning for Lægevagten 2010 Koncern Praksis Region Hovedstaden Årsberetning for Lægevagten 2010 Udgivet af Region Hovedstaden, Koncern Praksis, Kongens Vænge 2,

Læs mere

Årsberetning for Lægevagten 2009

Årsberetning for Lægevagten 2009 Region Hovedstaden Koncern Praksis Årsberetning for Lægevagten 2009 Koncern Praksis Region Hovedstaden Årsberetning for Lægevagten 2009 Udgivet af Region Hovedstaden, Koncern Praksis, Kongens Vænge 2,

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland 1. Vagtordningens formål Formålet med denne aftale er at sikre borgerne i Region Sjælland en god og sikker lægebetjening uden for de praktiserende

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Akutbetjening i almen praksis

Akutbetjening i almen praksis Akutbetjening i almen praksis Peter Magnussen Formand for PLO s Akutudvalg 1 Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende almen praksis 1. Et Landsdækkende telefonnummer til vagtlægeordningen. 2. Al henvendelse

Læs mere

Ventetid og service for skadepatienter

Ventetid og service for skadepatienter akutområdet Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Ventetid og service for skadepatienter Maj 2012 Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet

Læs mere

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar.

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 36666011 Mail planogudvikling@regionh.dk Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

2- aftale om lægevagten i Region Nordjylland

2- aftale om lægevagten i Region Nordjylland 2- aftale om lægevagten i Region Nordjylland 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Nordjylland og Region Nordjylland. 2 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Enstrenget og visiteret akutsystem

Enstrenget og visiteret akutsystem Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden August 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Enstrenget og visiteret akutsystem Retningslinjer og principper August 2013 Enstrenget og visiteret

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed

Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed Region Hovedstaden Koncern Praksis Rapport Rapport over spørgeskemaundersøgelse blandt alment praktiserende læger om tilgængelighed 2. maj 2012 Koncern Praksis Region Hovedstaden Koncern Praksis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014 Til: Forretningsudvalget Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14001617 Ref.: nbre/rsa

Læs mere

UDKAST. Aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt og visitation til skadestuer.

UDKAST. Aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt og visitation til skadestuer. J.nr. 14/27096 27. oktober 2014. UDKAST Aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt og visitation til skadestuer. 1. I henhold til overenskomstens 38

Læs mere

Kl til på Regionsgården, mødelokale H4

Kl til på Regionsgården, mødelokale H4 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 17.00 til 19.30 på Regionsgården, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

BILAG 2 6.august 2006 NOTAT

BILAG 2 6.august 2006 NOTAT BILAG 2 6.august 2006 NOTAT Oplæg til lægevagten i Region Syddanmark til brug for drøftelse i Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet den 17. august 2006. 1. Indledning. På embedsmandsplan

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned 1 bilag Amager Amager

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet?

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 15012469 Sagsbeh..: Thomas Pihl Dato: 20. oktober

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform...4 Datamateriale...4 Triagering...6 Tid fra ankomst til triagering...6 Ventetid fra triagering til behandling...7 Tid fra behandlingsstart til afslutning...1

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Kl til på Regionsgården, mødelokale H4

Kl til på Regionsgården, mødelokale H4 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 17.00 til 19.30 på Regionsgården, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Tfiidt regionmidtjylland

Tfiidt regionmidtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.reglonmicltjylland.dk Tfiidt regionmidtjylland Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Freddy Lippert, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed Peter Gjersøe, Enhedschef for Akuttelefonen 1813 DAGSORDEN 1. Velkommen

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Pernille Vang Sørensen, Louise Korsgaard og Max Mølgaard Miiller Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Sundhedsfagligt Råd for Præhospital

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge.

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge. Sekretariatet Sekretariat for formand og koncerndirektion POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Sagsbeh..: LJ/SEK Dato: 14. juni

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO)

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) OVERENSKOMST om almen lægegerning mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) og Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) Af 1. oktober 2006 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten 1. halvår 2013

Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten 1. halvår 2013 Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten Der er i første halvår af rapporteret 343 hændelser i almen praksis og 26 hændelser i Lægevagten. For hændelserne i almen praksis er der tale om et

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden August 2017 Enhed for Tværsektoriel Udvikling Region Hovedstaden Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Undersøgelse

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

VAGTINSTRUKS Lægevagten Region Syddanmark

VAGTINSTRUKS Lægevagten Region Syddanmark VAGTINSTRUKS Lægevagten Region Syddanmark UDKAST til godkendelse på medlemsmøde 29. oktober 2014 ændringer er markeret i rødt 1 VAGTENS ORGANISATION 1.1 LÆGEVAGTEN I REGION SYDDANMARK omfatter alle praktiserende

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Juni 2017 Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Indhold Samarbejdsaftalens hovedelementer... 2 Målgruppe... 2 Generelle forpligtelser...

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

I forlængelse af mine tidligere spørgsmål og administrationens besvarelse heraf skal jeg anmode om yderligere at få oplyst følgende:

I forlængelse af mine tidligere spørgsmål og administrationens besvarelse heraf skal jeg anmode om yderligere at få oplyst følgende: POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 211 Supplerende spørgsmål vedr. 1813 og EVA. Regionens administration har d. 20/10-2015 besvaret mine spørgsmål af 31/8-2015. I forlængelse af mine tidligere spørgsmål

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere