XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004"

Transkript

1 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 5 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 9 Mikrobiologirekvisition fra sygehusafdelinger til klinisk mikrobiologiske laboratorier og mellem mikrobiologiske laboratorier Formål Informationsindhold, præsentation, koder, obligatoriske oplysninger Afsnit B: XML Facitliste XML Facitliste XML Kvalifikatorliste Testeksempel Afsnit C: Vejledning Afsnit D: Stregkoder

4 4

5 Baggrund Alle danske klinisk mikrobiologiske laboratorier sender i dag alle deres svar til EDI modtagere i primærsektoren i form af EDIFACT, og nogle få laboratorier er begyndt at modtage elektroniske rekvisitioner ligeledes i EDIFACT med anvendelse af MEDREQ standarden version Q0230M. Erfaringerne har hidtil været gode og det er disse erfaringer der danner grundlaget for udviklingen af en XML version til brug i MedComs sygehusprojekter. Standarden er tilpasset til intern brug på sygehuse så den kan understøtte de rekvirerings/svar moduler der forventes taget i brug på sygehusområdet i de kommende år i MedComs XML-EPJ projekter. MedComs XML EPJ kommunikations projekt har til formål at tilpasse og genbruge MedComs kommunikationsstander for primærsektoren til kommunikation af de tilsvarende meddelelser internt på sygehuset og mellem sygehuse, det vil sige til kommunikation af henvisninger, epikriser, laboratorieresultater, laboratorierekvisitioner m.v. Standarderne der skal anvendes til sygehusområdet skal fremover være baseret på XML syntaksen, hvor de hidtidige standarder var baseret på UN EDIFACT syntaks og standard. Kommunikation mellem sygehusafdelinger er mere omfattende og kompleks end den der er mellem sygehuse og primærsektoren, hvorfor MedComs kommunikationsstandarder er blevet gennemgået og tilpasset sygehusmiljøet. Tilpasningen er sket gennem en sundhedsfaglig gennemgang af indholdet i de enkelte meddelelser under hensyntagen til den aktuelle og fremtidige brug af meddelelserne, herunder tilpasning til de journaler der fremover vil blive baseret på G-EPJ modellen. Der er således indført en række nye elementer i alle XML dokumenterne så der kan vedhæftes G-EPJ elementer til eksisterende XML dokumenter og således sikre en gradvis overgang til G-EPJ baserede journalsystemer. Der er desuden tilføjet en række nye faciliteter så der kan overføres billeder og andre binære elementer samt mulighed for at udnytte Internet teknologien med henvisninger Links til URL Internet sider. Mens G-EPJ forudsætter udvikling og indførelse af en ny type EPJsystemer, bygger "XML-EPJ Kommunikationsprojektet" på eksisterende IT-systemer og tager udgangspunkt i kommunikation mellem de IT-systemer, der benyttes i sundhedssektoren i dag, men justeret til de forventede behov der vil være på sygehusområdet. Nærværende XML mikrobiologirekvisition, der skal anvendes til XML-EPJ projektet, er i efteråret 2003 gennemgået af en Sundhedsfaglig gruppe bestående af: Overlæge Jens K. Møller, Dansk selskab for klinisk mikrobiologi Overlæge Tove Højbjerg, KMA, Aalborg Sygehus Afdelingslæge Thøger G. Jensen, KMA, Odense Universitetshospital Afdelingslæge Dennis Hansen, KMA, Hillerød Sygehus Overlæge Britta Bruun, KMA, Hillerød Sygehus Overlæge Jens Jørgen Christensen, SSI Afdelingslæge Jørgen Schøler Kristensen, DADL Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom Konsulent Ib Johansen, MedCom Projektmedarbejder, Gitte Henriksen, MedCom Resultatet af gruppens anbefalinger er indarbejdet i denne XML mikrobiologi standard, som også kan ses på MedComs hjemmeside: under fanen XML De gode XML-breve. 5

6 Det er målsætningen, at XML-EPJ projektet inden udgangen af 2005 resulterer i storskala landsdækkende benyttelse af alle relevante MedCom meddelelser til kommunikation internt på sygehuse og mellem sygehuse - i samme omfang som det kendes fra primærsektoren. Udarbejdelsen af XML mikrobiologirekvisitionen er i vidt omfang baseret på det indhold der i dag findes i mikrobiologirekvisitionen til praktiserende læger og speciallæger, suppleret med nødvendige informationer til anvendelsen internt på sygehusene, og det er ved udarbejdelsen af XML versionen sikret at der fremover automatisk kan konverteres til en mikrobiologirekvisition der er baseret på gældende EDIFACT standard og version. Denne konvertering kan testes på MedComs hjemmeside: Den samlede dokumentation af de gode XML breve består af: Afsnit A Indeholder sundhedsfaglige anbefalinger og en kort gennemgang af formålet med den pågældende kommunikation samt vist et eksempel på et typisk papirbrev af den pågældende type. Hensigten med disse to beskrivelser er at give udenforstående (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis. Dernæst er der anbefalinger og krav til det informationsindhold, der skal sendes og vises for brugeren. anbefalinger og krav til præsentation af dette informationsindhold i journalsystemet. anbefalinger og krav til journalsystemet om medsendte oplysninger i form af koder, kodebetydning, referenceintervaller og kommentarer. Afsnit B Indeholder den tekniske dokumentation af nærværende XML standard og består af: Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs XML standarder er udarbejdet en Facitliste for benyttelsen af nærværende XML standard. Facitlisten skal sikre en ensartet benyttelse af standarden, således at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. Definitionerne for de enkelte dataelementer er ligeledes opført i facitlisten. Kvalifikatorliste Indeholder de i den aktuelle meddelelse anvendte kvalifikatorer og de tilhørende værdier. Testeksempel Et fuldt XML eksempel på de i afsnit A viste papirbreve er vist her. Supplerende testeksempler kan altid findes på MedComs hjemmeside. Afsnit C Vejledning i udformning og anvendelse af tabeller til mikrobiologirekvirering Vejledningen beskriver formatet for de forskellige tabeller der skal bruges for at foretage mikrobiologirekvirering via XREQ02 og XREQ04 fra journalsystemer og mellem mikrobiologisystemer. 6

7 Afsnit D Vejledning i udarbejdelsen af rekvisitionsnumre og etiketter Indeholder beskrivelse af den til klinisk mikrobiologi anvendte stregkode for mærkning af prøveglas og beholdere med tilhørende beskrivelse af det anvendte moduluscheck. 7

8 8

9 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for XML mikrobiologirekvisitionen XREQ02 9

10 10

11 Mikrobiologirekvisition fra sygehusafdelinger til klinisk mikrobiologiske laboratorier og mellem mikrobiologiske laboratorier. 1. Formål Undersøgelse af biologisk materiale fra patienter i forbindelse med sygdomsudredning, behandling og behandlingskontrol udføres på landets laboratorier. Traditionelt er laboratorierne delt op efter det undersøgelsesområde man beskæftiger sig med, og en række lægelige specialer dækker hvert sit område, herunder: Klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, patologi og cytologi samt en række nyere områder som klinisk genetik og klinisk fysiologi. Bestilling af undersøgelser på disse laboratorier kaldes for en rekvisition. Hidtil har langt de fleste rekvisitioner til de klinisk mikrobiologiske laboratorier sket på papir, men i de seneste år er der i mindre omfang blevet rekvireret undersøgelser til klinisk mikrobiologi fra primærsektoren ved hjælp af EDIFACT. Næsten alle lægesystemer der anvendes i primærsektoren har udviklet rekvisitionsmoduler til mikrobiologi baseret på et udviklingsarbejde der var igangsat i 1999 i MedCom regi. Dette arbejde danner grundlaget for nærværende anbefalinger til XML baseret mikrobiologirekvisition. Her er der aftalt anvendelse af MDS kodesystemet til elektronisk rekvisition af klinisk mikrobiologiske analyser og anvendelse af landsdækkende nummereringssystem og mærkningssystem til mærkning af de enkelte prøver der fremsendes til mikrobiologisk undersøgelse. Ved bestilling af klinisk mikrobiologiske undersøgelser, er der ofte behov for at rekvirenten besvarer en række spørgsmål og giver kliniske oplysninger for at laboratoriet kan udføre relevante undersøgelser på prøven. Nogle af disse spørgsmål vises obligatorisk for rekvirenten i det anvendte edb system, medens andre kan medtages i såkaldte Promptspørgsmål. For at kunne have overblik over hvilke analyser den enkelte mikrobiologiske afdeling tilbyder er det nødvendigt at den enkelte rekvirent har adgang til det pågældende laboratoriums analyseliste også kaldet repertoire. Dette repertoire som indeholder oplysninger om den enkelte analyse der udføres herunder eventuelle promptspørgsmål. Selve repertoiret er bygget op omkring MDS kodesystemet som Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) står bag. Repertoiret der i dag er opbygget som en kommasepareret fil, udsendes til den enkelte rekvirent som herefter kan rekvirere netop de analyser der er tilgængelige på det aktuelle laboratorium. Repertoiret vil senere også kunne findes i opdateringsformatet XPRODAT. Der er to typer klinisk mikrobiologiske rekvisitioner: XREQ02 hvor der kun kan bestilles en undersøgelse på en prøve og dermed et rekvisitionsnummer, og XREQ04 hvor der kan bestilles en undersøgelse, men på flere prøveglas/materialer (ex. bloddyrkninger) Beskrivelse af mærkningssystemet med opbygning af stregkodeformatet og MDS kodesystemet findes i særskilte afsnit. 11

12 , C , kl 1752 Nancy Ann Berggren Der er givet Ampicillin efter prøvetagning X Febrilia gennem 2 uger efter ophold i Somalia.\:Opkast efter våd d julefrokost. Tidligere undersøgt for en uge siden - uden positivt result X X Urethra Chlamydia Eksempel på papirrekvisitionsblanket som modsvarer eksemplet i XML en. 2. Informationsindhold, præsentation, koder, obligatoriske oplysninger Sundhedsfaglige partnere Rekvirenten er principielt svarmodtager, men det skal være muligt på rekvisitionen at angive en modtager af kopisvar. Herudover skal rekvisitionen indeholde oplysninger om betaler. Dette anvendes ex. på rekvisitioner til Statens Serum Institut. På den enkelte afdeling med flere læger skal der være mulighed for i rekvisitionen, at specificere hvilken læge der er rekvirent. Generelle rekvisitionsoplysninger Rekvisitionsnummeret = prøvenummeret er det nummer, der med stregkodeetiket sættes på prøve-glasset fra den nummerserie, som anvendes til mikrobiologi og patologi (beskrivelse i afsnit D). Det anførte rekvisitionsnummer returneres med svaret fra laboratoriet. I XREQ02 kan der kun rekvireres en undersøgelse pr. rekvisition. Der kan dog suppleres med en yderligere subundersøgelse der ikke kan ledsages af promptspørgsmål. Det kan f.eks. være, at materialet også bedes undersøgt for svampe. For bloddyrkninger anvendes særskilt mikrobiologirekvisition XREQ04. Hvis der skal udføres mere end en undersøgelse på en prøve, forsynes prøven med en etiket for hver undersøgelse, og der sendes et tilsvarende antal rekvisitioner med de pågældende numre. Journalsystemet skal sikre, at en rekvisition ikke kan afsendes uden indlæst prøvenummer, og at et prøvenummer kun kan bruges en gang. Desuden skal sikres at en rekvisition kun kan sendes en gang. Det anbefales at systemet ved forsøg på genafsendelse af en rekvisition, giver en meddelelse om, at rekvisitionen er sendt tidligere, gerne med dato og klokkeslæt for afsendelsen. Ønskes der tilføjet yderligere oplysninger til en afsendt rekvisition eller den ønskes rettet, må der ikke sendes en ny rekvisition på samme nummer. Rettelser kan kun ske ved at kontakte laboratoriet. Hvis patienten nægter samtykke til videregivelse af oplysninger, skal dette markeres i rekvisitionen, ellers oplyses dette ikke. Prøven Det er obligatorisk at mærke prøverne med et stregkodenummer i XREQ02 og XREQ04. Prøvenummeret er altid lig med rekvisitionsnummeret. For prøver taget på sengeafdelingen skal der anføres prøvetagningstidspunkt, gerne automatisk fra edb systemet. For 12

13 prøver der udtages senere end udarbejdelse af rekvisitionen skal prøvetagningstidspunktet også kunne anføres tilligemed initialer på prøvetageren. Udtager patienten selv prøven og afleverer den på mikrobiologisk afdeling, kan prøveglasset / beholderen der udleveres til patienten mærkes med en stregkode og rekvisitionen behandles som ovenstående med senere prøvetagning. Nye elementer Desuden kan den enkelte prøve suppleres med yderligere oplysninger i form af: Reference til et binært element, ex. billeder, som fremsendes separat i et XMEDBIN dokument. URL link til relevante web sider. SUP angivelse af, at der findes supplerende oplysninger i SUP database. Undersøgelsen Mikrobiologiske undersøgelser er identificeret af en 15-cifret MDS kode, som beskriver undersøgelsestypen, materialet og lokalisation. MDS kodesystemet er beskrevet i "Afsnit C". MDS koderne kan findes på MedComs hjemmeside på under tabeller. Alternativt kan undersøgelser være identificeret med NPU koder fra IUPAC/IFCC når disse er færdigudviklede. De undersøgelser, der kan rekvireres på en mikrobiologisk afdeling, fremgår af et repertoireregister, som distribueres af den pågældende mikrobiologiske afdeling, se Afsnit C. Distributionen kan ex. ske via diskette eller en XPRODAT-meddelelse, som journalsystemet skal kunne håndtere på en måde, så analyserepertoiret automatisk opdateres, når der modtages en ny XPRODAT. Ved udvælgelse af den ønskede analyse skal journalsystemet udarbejde en hensigtsmæssig udvælgelsesprocedure der baseres på de tre MDS kodetabeller. For de hyppigste analyser bør der opbygges en hitliste med hurtigvalg af analyserne direkte. Analyseregisteret indeholder udover nummer og navn på de enkelte undersøgelser også spørgsmål om supplerende oplysninger om patienten, de såkaldte prompt spørgsmål, som rekvirenten skal besvare, Afsnit C. Der skal altid fast vises tre spørgsmål: 1. Indikation 2. Antibiotika før og 3. Antibiotika efter som alle kan udfyldes af rekvirenten, men udfyldning er ikke obligatorisk. Øvrige promptspørgsmål kan vises som pop-up vinduer/felter. Rekvisitionssystemet skal, på basis af analyseregisterets spørgsmål om supplerende oplysninger, prompte rekvirenten for svar på spørgsmålene, og systemet skal kontrollere, at spørgsmål er besvaret og give en fejlmelding, hvis det ikke er tilfældet. For antibiotika som patienten behandles med anbefales det at der i særskilt felt kan angives den tilhørende ATC kode. Relevante kliniske oplysninger bør altid medsendes. Logistik Der er principielt to måder at rekvirere på: En hvor afdelingen rekvirerer undersøgelsen og foretager prøvetagningen, hvorefter prøven sendes til mikrobiologisk laboratorium af sengeafdelingen. En hvor afdelingen rekvirerer undersøgelsen, men hvor prøvetagningen foretages senere af anden afdelings personale. Typisk ved bloddyrkninger bestilles prøven af den kliniske afdeling, men prøvetagningen foretages senere af biokemisk laboratoriums personale hvorefter prøvematerialet fremsendes til klinisk mikrobiologisk afdeling. 13

14 I sidstnævnte tilfælde skal rekvisitionen kunne påføres både bestillingstidspunkt og prøvetagningstidspunkt, samt prøvetagerens ID. Ved bestilling af prøvetagningen skal prøvetagningspersonalet kunne adviseres om at der foreligger en bestilling som efter prøvetagning automatisk skal kunne aktiveres/videresendes til mikrobiologisk afdelings edb system. 14

15 Afsnit B XML Facitliste XML Mikrobiologirekvisition XREQ02 15

16 XML Facitliste Den gode XML mikrobiologirekvisition, XREQ02, VersionCode XQ0230M MedComs XML meddelelser er opdelt i tre dele: Del A indeholder logistikdata (Tekniske data, afsender, modtager, patient og pårørende). Del B indeholder MedCom meddelelsens kliniske data. Del C kan indeholde G-EPJ XML elementer. XML-Facitlisten består af følgende objekter: Del A: Emessage (Kuvert) o Envelope (KuvertData)! Sent (Dato) o MicrobiologyRequest (Mikrobiologirekvisition)! Letter (BrevData) Authorisation (Dato)! Sender (Afsender) Physician (Rekvirerende læge)! Receiver (Modtager)! CCReceiver (KopiModtager)! Payer (Betaler)! Collector (Prøvetager) Physician (Prøvetagers ID)! Patient (Patient) Consent (Samtykke) Del B:! RequisitionInformation (Rekvisitionsinformation) RequisitionDateTime (Dato) SamplingDateTime (Dato) Sample o Reference (Reference) max. x 10 (Valg)! BIN! Requests (Undersøgelse) RequestedAnalysis o Analysis o AnalysisMDSName Prompt max. x 10 o Question (Promptspørgsmål) o Answer (Svar på promptspørgsmål) Del C : GEPJ_Elements Objekterne er kun vist én gang men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: max. x 10 Facitlisten består af følgende kolonner: XML Facitliste, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttes i Facitlisten. Feltdef, som angiver antallet af karakterer som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA). M = Mandatory (obligatorisk), der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender. M kan forstås på 2 måder. a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nestede elementer skal sendes. For de nestede elementer gælder det dog kun hvis disse også er angivet som Mandatory. 16

17 b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget skal de nestede elementer med et M ud for altid sendes. EDIFACT TAG, som viser det tidligere EDIFACT datanavn. XML TAG, som viser XML element navnet. XML DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering. 17

18 XML Facitliste XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <?xml version="1.0" encoding="iso "?> Format M Skal medsendes som en kopi af den viste XML deklaration <!--MedCom_De_gode_XMLbreve_ !> Format Anbefales medsendt <Emessage> M <Emessage> <Envelope> M <Envelope> <Sent> M <Sent> <Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date> Date M KuvSendtDato <Date></Date> Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD. <Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time> Time M KuvSendtKl <Time></Time> Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00" </Sent> M </Sent> <Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier> an..14 M KuvertNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. <AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmodn KVA M KUVKVIT <AcknowledgementCode> ing</acknowledgementcode> </AcknowledgementCode> AcknowledgementCode er en kvalifikator, der angiver om positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængig af værdien af AcknowledgementCode. </Envelope> M </Envelope> <MicrobiologyRequest> M <MicrobiologyRequest> <Letter> M <Letter> <Identifier>Brevets_nummer</Identifier> an..14 M BrevNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender. <VersionCode>Brevets_version</VersionCode> KVA M VERSION <VersionCode></VersionC ode> VersionCode SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype. 18

19 XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</Statistica lcode> an..8 M BrvStat <StatisticalCode></Statistic alcode> StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS01, XRPT02). StatisticalCode er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer. <Authorisation> M <Authorisation> <Date>Brevets_godkendelsesdato</Date> Date M BrevDannetTid <Date></Date> Date er dato hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. <Time>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Time> Time M BrevDannetTid <Time></Time> Time er det tidspunkt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Time angives på formatet HH:MM sættes til "00:00" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. </Authorisation> M </Authorisation> <TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode> KVA M BRVTYPE <TypeCode></TypeCode> TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste. </Letter> M </Letter> <Sender> M <Sender> <EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANId entifier> an..35 M AfsLok <EANIdentifier></EANIdent ifier> EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. <Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier> an..17 M AfsID <Identifier></Identifier> Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis numrene ændres. <IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</Ident ifiercode> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifier Code> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. 19

20 XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <OrganisationName>Afsenders_organisation</Organi an..35 M AfsOrg <OrganisationName></Org sationname> anisationname> <DepartmentName>Afsenders_afdeling_el_socialomr aade</departmentname> <UnitName>Afsenders_afdeling_el_socialdistrikt</Uni tname> an..35 AfsAfdTitel <DepartmentName></Dep artmentname> OrganisationName er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fysioterapiklinikken o.l. altid udfyldes i OrganisationName - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i OrganisationName, f.eks. "Fyns Amt, OUH". DepartmentName er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, navnet på hjemmepleje distriktet hvis afsender er en kommune, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved fysioterapeutklinikker. an..35 AfsAfsnitNavn <UnitName></UnitName> UnitName er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person i et lægehus, hjemmeplejegruppe hvis kommune. <StreetName>Afsenders_adresse</StreetName> an..35 AfsAdr <StreetName></StreetNam StreetName er afsenders vejnavn og vejnummer. e> <SuburbName>Afsenders_bostednavn</SuburbNam e> an..35 AfsStedNavn <SuburbName></SuburbN ame> SuburbName er et evt. stednavn på afsenders primære adresse for eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. <DistrictName>Afsenders_by</DistrictName> an..35 AfsBy <DistrictName></DistrictNa DistrictName er afsenders bynavn på primære adresse. me> <PostCodeIdentifier>Afsenders_postnummer</PostC n4 AfsPost <PostCodeIdentifier></Post PostCodeIdentifier er afsenders postnummer på odeidentifier> CodeIdentifier> primære adresse. <TelephoneSubscriberIdentifier>Afsenders_telefon</ an..25 AfsTlf <TelephoneSubscriberIden TelephoneSubscriberIdentifier er afsenders TelephoneSubscriberIdentifier> tifier></telephonesubscrib eridentifier> telefonnummer. <MedicalSpecialityCode>Afsenders_medicinske_spe ciale</medicalspecialitycode> KVA M AFSSPEC <MedicalSpecialityCode></ MedicalSpecialityCode> <Physician> <Physician> <PersonInitials>Afsenders_kontakt_persons_initialer< /PersonInitials> </Physician> </Physician> </Sender> M </Sender> <Receiver> M <Receiver> MedicalSpecialityCode er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Skal udfyldes, men er medicinsk speciale ikke kendt /ikke relevant benyttes kvalifikatoren "ikkeklassificeret". Se kvalifikatorliste. an..17 M LaegeIDModt <PersonInitials></PersonIni PersonInitials er initialer, nummer eller lign. anvendt af tials> afsenderen til at identificere den enkelte læge i en flermandspraksis eller til at identificere underafdelinger eller f.eks. overlæger på sygehusafdelinger. 20

21 XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <EANIdentifier>Modtagers_lokationsnummer</EANId an..35 M ModtLok <EANIdentifier></EANIdent EANIdentifier er kuvertmodtagers lokationsnummer. entifier> ifier> <Identifier>Modtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M ModtID <Identifier></Identifier> Identifier er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt. <IdentifierCode>Modtagers_ID_nummer_type</Identi KVA M KODE <IdentifierCode></Identifier IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. fiercode> Code> klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis modtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. <OrganisationName>Modtagers_organisation</Organ an..35 ModtOrg <OrganisationName></Org isationname> anisationname> <DepartmentName>Modtagers_afdeling</Departmen tname> an..35 ModtAfdTitel <DepartmentName></Dep artmentname> OrganisationName er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for SenderOrganisationName. DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. <UnitName>Modtagers_afsnit</UnitName> an..35 ModtAfsNavn <UnitName></UnitName> UnitName er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. </Receiver> M </Receiver> <CCReceiver> <CCReceiver> <Identifier>Kopimodtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M KopiModtID <Identifier></Identifier> Identifier er kopimodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt <IdentifierCode>Kopimodtagers_ID_nummers_type</ IdentifierCode> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifier Code> <OrganisationName>Kopimodtagers_organisation</O an..35 KopiModtOrg <OrganisationName></Org rganisationname> anisationname> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis kopimodtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på kopimodtagende sygehus, kommune eller lægehus. Udfyldes som for SenderOrganisationName. 21

22 XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <DepartmentName>Kopimodtagers_afdeling</Depart mentname> an..35 KopiModtAfdTit el <UnitName>Kopimodtagers_afsnit</UnitName> an..35 KopiModtAfsNa vn <DepartmentName></Dep artmentname> </CCReceiver> </CCReceiver> <Payer> <Payer> <PayersTypeCode>Betaler_kode</PayersTypeCode > KVA M BETKOD <PayersTypeCode></Paye rstypecode> DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis kopimodtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. <UnitName></UnitName> UnitName er kopimodtagende sygehusafdeling eller forog efternavn (hvis kopimodtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. PayersTypeCode er kode for betaler som sygesikring_gruppe_1 eller sygesikring_gruppe_2 eller anden. Se kvalifikatorliste. <Identifier>Betaler_patients_amtskode</Identifier> an..17 BetID <Identifier></Identifier> Identifier er amtskoden for patientens bopælsamt. Er obligatorisk hvis sygesikring er betaler. Hvis anden betaler angives intet. Amtskoder findes under under tabeller. <IdentifierCode>Betaler_kodetabel</IdentifierCode> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifier IdentifierCode er altid amt. Se kvalifikatorlisten Code> <OrganisationName>Betaler_navn</OrganisationNa me> an..35 M BetNavn <OrganisationName></Org anisationname> OrganisationName er navnet på betaler i fri tekst. Hvis Amt kan navnet findes på under tabeller. Ved andre angives blot navnet i fri tekst ex. Baltica. </Payer> </Payer> <Collector> <Collector> <Identifier>Proevetagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M Findes ikke <Identifier></Identifier> Identifier er prøvetagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt <IdentifierCode>Proevetagers_ID_nummers_type</Id entifiercode> KVA M Findes ikke <IdentifierCode></Identifier Code> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis prøvetager er en sygehusafdeling eller et laboratorium. <OrganisationName>Proevetagers_organisation</Or an..35 M Findes ikke <OrganisationName></Org OrganisationName er navnet i tekst på prøvetagende ganisationname> anisationname> sygehus. Udfyldes som for SenderOrganisationName. <DepartmentName>Proevetagers_afdeling</Departm an..35 Findes ikke <DepartmentName></Dep DepartmentName er navnet på entname> artmentname> sygehusafdeling/laboratorium. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. 22

23 XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <UnitName>Proevetagers_afsnit</UnitName> an..35 Findes ikke <UnitName></UnitName> UnitName er prøvetagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis prøvemodtager er en person). Se beskrivelse under SenderUnitName. <Physician> <Physician> <PersonInitials>Proevetager_persons_initialer</Pers oninitials> </Physician> </Physician> </Collector> </Collector> <Patient> M <Patient> Vælg mellem ( Vælg mellem ( <CivilRegistrationNumber>Patientens_CPR_nummer </CivilRegistrationNumber> eller eller <AlternativeIdentifier>Patientens_erstatnings_CPR_n ummer</alternativeidentifier> an..17 M Findes ikke <PersonInitials></PersonIni PersonInitials er personid i form af initialer, nummer eller tials> lign. som anvendes til at identificere den enkelte prøvetager på laboratoriet eller på en sygehusafdeling. n10 M PatCPR <CivilRegistrationNumber> CivilRegistrationNumber er patientens valide CPRnummer og dette eller et erstatningsnummer skal altid </CivilRegistrationNumber> medsendes. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes sendes et erstatningsnummer i AlternativeIdentifier på præcis 10 tegn. an10 M PatErstatCPR <AlternativeIdentifier></Alt ernativeidentifier> AlternativeIdentifier er et erstatnings CPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. Udfyldes hvis der ikke er angivet et validt CPR-nummer i CivilRegistrationNumber. ) ) <PersonSurnameName>Patientens_efternavn</Pers an..70 M PatEnavn <PersonSurnameName></ PersonSurnameName er patientens efternavn. onsurnamename> PersonSurnameName> <PersonGivenName>Patientens_fornavne</PersonGi an..70 PatFnavn <PersonGivenName></Per PersonGivenName er patientens fornavn(e). Fornavn venname> songivenname> bør altid medsendes. <StreetName>Patientens_adresse</StreetName> an..35 PatAdr <StreetName></StreetNam StreetName er patientens primære vejnavn og nummer. e> <SuburbName>Patientens_bostednavn</SuburbNam an..35 PatStedNavn <SuburbName></SuburbN SuburbName er et evt. stednavn på patientens primære e> ame> adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. <DistrictName>Patientens_bynavn</DistrictName> an..35 PatBy <DistrictName></DistrictNa DistrictName er bynavn på den primære adresse. me> <PostCodeIdentifier>Patientens_postnummer</PostC n4 PatPost <PostCodeIdentifier></Post PostCodeIdentifier er postnummeret på den primære odeidentifier> CodeIdentifier> adresse. <Consent> <Consent> 23

24 XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Given>Patient_samtykke_kode</Given> BOOLEA M SAMTYKKENA <Given></Given> Given angiver om samtykke er nægtet. Hvis samtykke N EGT gives sendes der ikke noget. </Consent> </Consent> </Patient> M </Patient> <RequisitionInformation> M <RequisitionInformation> <RequisitionDateTime> M <RequisitionDateTime> <Date>Rekvisitions_dato</Date> Date M RekvTid <Date></Date> Date er den dato hvor rekvisitionen er udstedt. Altid samme dato som i AuthorisationDate. Er lig med prøvetagningsdato når prøven tages af rekvirenten. <Time>Rekvisitions_klokkeslet</Time> Time M RekvTid <Time></Time> Time er det tidspunkt hvor rekvisitionen er udstedt. Angives på formen HH:MM. Altid samme tidspunkt som AuthorisationTime. </RequisitionDateTime> M </RequisitionDateTime> <SamplingLocationCode>Proeve_tagnings_kode</Sa KVA M SPC+ATT/PRK <SamplingLocationCode>< SamplingLocationCode er her angivelse af at prøven er mplinglocationcode> ODE /SamplingLocationCode> udtaget samtidig med / i forbindelse med rekvireringen. Se kvalifikatorlisten, er tilrettet klinisk kemi rekvisition. <SamplingDateTimeType>Proeve_tagning_faktisk_o ensket<samplingdatetimetype> KVA M Findes ikke <SamplingDateTimeType> SamplingDateTimeType er angivelse af om </SamplingDateTimeType> prøvetagningstidspunkt (SamplingDateTime) er faktiske eller det der oenskes. Se kvalifikatorliste. <SamplingDateTime> M <SamplingDateTime> <Date>Proeve_tagning_tidspunkt</Date> Date M Findes ikke <Date></Date> Date er den dato hvor prøven er taget. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. <Time>Proeve_tagning_klokkeslet</Time> Time M Findes ikke <Time></Time> Time er det tidspunkt hvor prøven er taget. Angives på formen HH:MM. </SamplingDateTime> M </SamplingDateTime> <Sample> M <Sample> <RequesterSampleIdentifier>Proeve_ID_angivet_af_ afsender</requestersampleidentifier> an..15 M AproevenrRekvi r <RequesterSampleIdentifie r></requestersampleidenti fier> Vælg mellem max. 10 ialt ( Vælg mellem max. 10 ialt ( <Reference> <Reference> <RefDescription>Typebeskrivelse_af_tekst, ex. SUP, an..70 M <RefDescription></RefDes BIN, URL</RefDescription> cription> RequesterSampleIdentifier er det af rekvirenten tildelte rekvisitionsnummer som for indsendte prøver altid er det nummer som prøverne er mærket med. RefDescription er beskrivelse af typen af efterfølgende tekstelement, ex. SUP, BIN eller URL. <URL>Weblink</URL> an..350 M <URL></URL> URL angiver den fulde webadresse til et relevant link. </Reference> </Reference> 24

25 XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition eller eller <Reference> <Reference> <RefDescription>Typebeskrivelse_af_tekst, ex. SUP, an..70 M <RefDescription></RefDes RefDescription er beskrivelse af typen af efterfølgende BIN, URL</RefDescription> cription> tekstelement, ex. SUP, BIN eller URL. <SUP>true</SUP> BOOLEA M <SUP></SUP> SUP angiver med ja/nej om der findes tilhørende eller N supplerende information i en SUP database </Reference> </Reference> eller eller <Reference> <Reference> <RefDescription>Typebeskrivelse_af_tekst, ex. SUP, an..70 M Objektfilnavn <RefDescription></RefDes RefDescription er beskrivelse af typen af efterfølgende BIN, URL</RefDescription> cription> tekstelement, ex. SUP, BIN eller URL. <BIN> <BIN> <ObjectIdentifier>Objektets_IDnummer</ObjectIdentif ier> an..35 M Objektrefnr <ObjectIdentifier></ObjectI dentifier> <ObjectCode>Objektets_type</ObjectCode> KVA M OBJEKTTYPE <ObjectCode></ObjectCod e> <ObjectExtensionCode>Filekstension_for_objektet</ KVA M OBJEKTEXTEN <ObjectExtensionCode></ ObjectExtensionCode> SION ObjectExtensionCode> <OriginalObjectSize>Objektstoerrelse</OriginalObjec n..18 M Objektstoerrelse <OriginalObjectSize></Orig tsize> inalobjectsize> </BIN> </BIN> </Reference> </Reference> ) ) </Sample> M </Sample> <NumberOfTestTubes>Rekvisition_antal_glas</Num beroftesttubes> <ClinicalInformation>Rekvisition_klinisk_information</ ClinicalInformation> ObjectIdentifier er objektets ID nummer, genereret af afsendersystemet. Samme ID som i tilhørende XMEDBIN. ObjectCode er objektets type, f.eks. billede, tekst, program eller biosignal ObjectExtensionCode er fil ekstension for objektet, f.eks. jpg, doc, exe eller waw. OriginalObjectSize er objektets størrelse i antal bytes. n5 M AntalGlas <NumberOfTestTubes></N NumberOfTestTubes er antallet af glas i denne umberoftesttubes> rekvisition. tx KlinInform <ClinicalInformation></Clini calinformation> ClinicalInformation er kliniske oplysninger om patienten, generelle forhold omkring grunden til prøvetagningen. Eks. udlandsophold osv. <Comments>Rekvisitions_kommentar</Comments> tx..350 RekvKomm <Comments></Comments> Comments anvendes til at angive generelle forhold omkring prøvetagningen. Ikke kliniske oplysninger. </RequisitionInformation> M </RequisitionInformation > <Requests> M <Requests> <RequestedAnalysis> M <RequestedAnalysis> 25

26 XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Analysis> M <Analysis> <MICAnalysisCode>Undersoegelse_kode</MICAnaly an..17 M LabKode <MICAnalysisCode></MIC MICAnalysisCode er analysekoden for den ønskede siscode> AnalysisCode> undersøgelse. <AnalysisCodeType>Undersoegelse kode_tabel</a KVA M KODETABEL <AnalysisCodeType></Ana AnalysisCodeType er iupac for IUPAC-IFCC kodeskema nalysiscodetype> lysiscodetype> og lokal for lokale koder også MDS. Se kvalifikatorliste. <AnalysisCodeResponsible>Undersoegelse_kode_ta bel_ansvarlig</analysiscoderesponsible> an..3 M LabOrg <AnalysisCodeResponsible AnalysisCodeResponsible er SST hvis IUPAC-IFCC ></AnalysisCodeResponsib kodeskema anvendes. Ved lokale koder er det le> laboratoriets kortnavn, eks. VIB. Anvendes MDS koderne er det blot MDS. Laboratoriernes kortnavne findes på <AnalysisMDSName> M <AnalysisMDSName> <Examination>Undersoegelses_navn</Examination> an..70 M Undersoegelses <Examination></Examinati navn on> Examination er navnet på den udførte mikrobiologiske undersøgelse. Bruges MDS koder er det navnet fra MDSU. Hele AnalysisMDSName elementet udgør det komplette navn på den udførte undersøgelse og skal ses som en total kombination af de 3 subelementer. Alle elementerne angives i præsentationen som en lang tekst, gerne adskilt af kommaer. Anvendes IUPAC koder skal navnet angives her. Skal altid medsendes og kunne vises. Der må gerne anvendes "lav" pitch for at have plads til analysenavnet. Findes der et navn i AnalysisShortName kan det anvendes automatisk. <Material>Undersoegelse_materiale</Material> an..70 M Materiale <Material></Material> Material er materialet der er undersøgt. Kommer fra MDSM. Anvendes ikke ved IUPAC navne. <Location>Undersoegelse_lokalisation</Location> an..70 M Lokalisation <Location></Location> Location angiver materialets "oprindelsessted" ofte en anatomisk lokalisation, angives kun hvor det er relevant. Flere undersøgelser har ikke nogen lokalisation, fås fra MDSL. Anvendes ikke hvis IUPAC anvendes </AnalysisMDSName> M </AnalysisMDSName> </Analysis> M </Analysis> <SupplementaryLocation>Undersoegelse_lokalisatio an..70 Lokdetail <SupplementaryLocation>< SupplementaryLocation. Her kan angives evt. ekstra n_detaljer</supplementarylocation> /SupplementaryLocation> præcisering af lokalisationen, ex. højre/venstre lillefinger <SupplementaryAnalysis>Undersoegelse_ekstra</Su pplementaryanalysis> an..70 Ekstraus <SupplementaryAnalysis>< /SupplementaryAnalysis> </RequestedAnalysis> M </RequestedAnalysis> SupplementaryAnalysis. Her kan angives evt. yderligere undersøgelse der ønskes på samme glas, men kun i fri tekst. 26

27 XML Facitliste XREQ02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Prompt> <Prompt> <Question> M <Question> <Code>Undersoegelse_prompt_kode</Code> an..17 M SupKod <Code></Code> Code er koden for prompt. Koden fremgår af promptanalyseregistret. <CodeType>Undersoegelse_prompt_kodetabel</Cod KVA M KODETABEL <CodeType></CodeType> CodeType er kvalifikator for den anvendte kodetabel. Se etype> kvalifikatorliste. <CodeResponsible>Undersoegelse_prompt_kode_an svarlig</coderesponsible> an..3 M LabOrg <CodeResponsible></Cod eresponsible> CodeResponsible er kode for tabellens oprindelse, ex. det laboratorium der har ansvaret for promptspørgsmålet. Kan også være landsdækkende prompttabel. <CodeText>Undersoegelse_prompt_tekst</CodeText an..35 M SupNavn <CodeText></CodeText> CodeText er ordlyden af prompt som den fremgår af > promptspørgsmålet fra det pågældende laboratorium. </Question> M </Question> <Answer> M <Answer> <Text>Undersoegelse_prompt_svar</Text> an..70 M SupVaerdi <Text></Text> Text er svar på prompt. Kan være tekst, tal med enhed, ja/nej osv. </Answer> M </Answer> </Prompt> </Prompt> </Requests> M </Requests> </MicrobiologyRequest> M </MicrobiologyRequest> </Emessage> M </Emessage> 27

28 XML Kvalifikatorliste Den gode XML mikrobiologirekvisition, XREQ02, VersionCode XQ0230M I Kvalifikatorlisten er angivet XML KvalifikatorNavn/Type her er angivet koden for kvalifikatortypen og de er sorteret alfabetisk. Gyldige XML vaerdier, kvalifikatorværdier angivet med sigende navn. EDIFACT KvalifikatorNavn, således som dette fremgår af Facitlisten i EDIFACT. Gyldige EDIFACT kvalifikatorvaerdier for hver enkelt kvalifikator i henhold til EDIFACT standarden. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og skal behandles som om der var tale om default kvalifikator. XML KvalifikatorDefinition der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikatorværdi i XML. 28

29 XML Kvalifikatorliste XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition AcknowledgementCodeType minuspositivkvitt Default KUVKVIT 0 Angiver at der ikke ønskes POSITIV XCONTRL kvittering på kuverten. Negativ XCONTRL sendes altid ved "mislykket modtagelse" AcknowledgementCodeType pluspositivkvitt KUVKVIT 1 Angiver at der ønskes POSITIV XCONTRL kvittering ("brevet er modtaget") på applikationsniveau på kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV XCONTRL. AnalysisCodeType iupac KODETABEL CQU Angiver at det er en IUPAC-IFCC kodetabel der anvendes. Findes på AnalysisCodeType lokal KODETABEL 91 Angiver at det er en lokal kodetabel der bruges til at specificere den pågældende analyse eller komponent. Tabellerne findes på under koder. CodeType lokal KODETABEL 91 Angiver at det er en MDS tabel IdentifierCodeType amt KODE AMT Bruges hvis det er et amt der skal angives som organisation. IdentifierCodeType sygehusafdelingsnummer Default KODE SKS Sygehusafdelingsnummer i officiel SKS-kode. IdentifierCodeType ydernummer KODE YNR Ydernummer for praktiserende ydere. IdentifierCodeType lokationsnummer KODE EAN EAN-lokationsnummer. IdentifierCodeType kommunenummer KODE KOM Kommunenummer MedicalSpecialityCodeType ikkeklassificeret Default AFSSPEC "99 "99-Ikke klassificeret". Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale, f.eks. for kommuner. MedicalSpecialityCodeType intern_medicin_sygehus AFSSPEC 1 Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType geriatri AFSSPEC 2 Geriatri (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType hepatologi AFSSPEC 3 Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType haematologi AFSSPEC 4 Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType infektionsmedicin AFSSPEC 5 Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType kardiologi AFSSPEC 6 Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType med_allergologi AFSSPEC 7 Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType med_endokrinologi AFSSPEC 8 Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale). 29

30 XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition MedicalSpecialityCodeType med_gastroenterologi AFSSPEC 9 Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType med.lungesygdomme AFSSPEC 10 Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType nefrologi AFSSPEC 11 Nefrologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType reumatologi AFSSPEC 12 Reumatologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType dermato_venerologi_sygehus AFSSPEC 18 Dermato-venerologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType neurologi AFSSPEC 20 Neurologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType onkologi AFSSPEC 22 Onkologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType kirurgi_sygehus AFSSPEC 30 Kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType karkirurgi AFSSPEC 31 Karkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType kir_gastroenterologi AFSSPEC 32 Kir. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType plastikkirurgi AFSSPEC 33 Plastikkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType thoraxkirurgi AFSSPEC 34 Thoraxkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType urologi AFSSPEC 35 Urologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType gynaekologi_obstetrik_sygehus AFSSPEC 38 Gynækologi og obstetrik (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType neurokirurgi AFSSPEC 40 Neurokirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType ortopaedisk_kirurgi_sygehus AFSSPEC 42 Ortopædisk kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType oftalmologi AFSSPEC 44 Oftalmologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType oto_rhino_laryngologi AFSSPEC 46 Oto-, rhino-, laryngologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType hospitalsodontologi AFSSPEC 48 Hospitalsodontologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType psykiatri_sygehus AFSSPEC 50 Psykiatri (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType boerne_ungdomspsykiatri AFSSPEC 52 Børne- og ungdomspsykiatri (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType klin_biokemi AFSSPEC 60 Klin. biokemi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType klin_fys_nuklearmedicin AFSSPEC 61 Klin fys og nuklearmedicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType klin_immunologi AFSSPEC 62 Klin. immunologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType klin_mikrobiologi AFSSPEC 63 Klin. mikrobiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType klin_neurofysiologi AFSSPEC 64 Klin. neurofysiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType patologisk_anatomi AFSSPEC 65 Patologisk anatomi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType diagnostisk_radiologi AFSSPEC 66 Diagnostisk radiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType klin_farmakologi AFSSPEC 67 Klin. farmakologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType klin_genetik AFSSPEC 68 Klin. genetik (Afsenders sygehusspeciale). 30

31 XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition MedicalSpecialityCodeType anaestesiologi_sygehus AFSSPEC 84 Anæstesiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType arbejdsmedicin AFSSPEC 86 Arbejdsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType almen_medicin AFSSPEC 90 Almen medicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType samfundsmedicin AFSSPEC 91 Samfundsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType almenlaege_laegevagt AFSSPEC 580 Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType oejenlaege AFSSPEC 1519 Øjenlæge (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType oere_naese_halslaege AFSSPEC 2021 Øre, Næse halslæge (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType anaestesiologi_praksis AFSSPEC 2501 Anæstesiologi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType roentgen_kbh AFSSPEC 2503 Røntgen (København) (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType dermato_venerologi_praksis AFSSPEC 2504 Dermatologi-venerologi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType roentgen AFSSPEC 2505 Røntgen. (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType reumatologi_fysiurgi AFSSPEC 2506 Reumatologi (Fysiurgi) (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType gynaekologi_obstetrik_praksis AFSSPEC 2507 Gynækologi/obstetrik (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType intern_medicin_praksis AFSSPEC 2508 Intern Medicin (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType kirurgi_praksis AFSSPEC 2509 Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType klinisk_kemi AFSSPEC 2511 Klinisk kemi. (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType neuromedicin AFSSPEC 2518 Neuromedicin (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType ortopaedisk_kirurgi_praksis AFSSPEC 2520 Ortopædisk Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType patologi AFSSPEC 2522 Patologi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType plastkirurgi AFSSPEC 2523 Plastkirurgi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType psykiatri_praksis AFSSPEC 2524 Psykiatri (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType paediatri AFSSPEC 2525 Pædiatri (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType boernepsykiatri AFSSPEC 2526 Børnepsykiatri (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType tropemedicin AFSSPEC 2528 Tropemedicin (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType tandlaege AFSSPEC 4050 Tandlæge (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType fysioterapi AFSSPEC 4551 Fysioterapi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType kiropraktor AFSSPEC 5053 Kiropraktor (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType briller AFSSPEC 5552 Briller (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType fodterapi AFSSPEC 6054 Fodterapi (Afsenders praksisspeciale). MedicalSpecialityCodeType fodbehandling AFSSPEC 6055 Fodbehandling (Afsenders praksisspeciale). 31

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT01 Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport 13.01.2015 Revideret 03.08.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML årlig fodstatus for diabetikere VersionCode: XR0130F

Læs mere

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT04 Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport 01.01.2004 Revideret 01.01.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML patologisvar VersionCode: XR0430P TypeCode: XRPT04 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1633C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 XRPT01 Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML biokemi og immunologisvar VersionCode: XR0130K

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011 XRPT05 Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML nye mikrobiologisvar VersionCode: XR0531M TypeCode: XRPT05 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF07 Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R TypeCode: XREF07 Namespace: http://rep.oio.dk/sundcom.dk/medcom.dk/xml/schemas/2007/02/01/

Læs mere

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT07 Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport 16.01.2015 Revideret 29.04.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Genetiksvar VersionCode: XR0730G TypeCode: XRPT07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for EQ03 en gode ML Patologirekvisition Pathologyequest 01.01.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og ML acitliste for ML patologirekvisition VersionCode: Q0330P ypecode: EQ03 1 2 Indholdsfortegnelse: Baggrund:...

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik revideret 04-12-2010 1 Introduktion Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil kunne modtage elektroniske rekvisitioner

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 X00 XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 5 MedComs XML-sygehusbreve... 6 XML syntaksregler... 9 OIO Offentlig Information Online...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Den gode notifikation

Den gode notifikation Den gode notifikation Reminder-styring for projekt tilbagesvar. Dokumentation for de webservices der skal anvendes ved opfølgning på prøvetagning og prøvesvar i primærsektoren. Version 1.1 d. 15.08.2016

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS91 Den gode XML korrespondance ClinicalEmail 01.11.2006 Revideret 30.09.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Korrespondancebrev VersionCode: XD9134L TypeCode: XDIS91 Namespace:

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 12.03.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 3. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering:

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG - DEL II SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: ENQUETEN 2011 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Spørgsmål til enqueten 2011...3 Bilag 2. Svarnøgle til sektion 1 i enqueten...21 Bilag 3.

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere