BETÆNKNING. grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING. grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse"

Transkript

1 BETÆNKNING om grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse afgivet af det af indenrigsministeren den 22. november 1974 nedsatte udvalg

2 ISBN

3 Betænkningens hovedinddeling Side Forord 5 Del I 7 I. Baggrunden for nedsættelsen af prioriteringsudvalget 11 II. Tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde 13 III. Beskrivelse af det nuværende sundhedsvæsen og hovedtendenser i den hidtidige udvikling 14 IV. Udvalgets overvejelser om grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse 26 V. Sammenfatning af udvalgets hovedsynspunkter 51 Del II 53 Kapitel I. Det nuværende sundhedsvæsen 63 Kapitel II. Hovedtendenser i udviklingen af sundhedsvæsenet og sygdomsbilledet Kapitel III. Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. forebyggelse 261 Kapitel IV. Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. det politisk/administrative styringssystem 295 Kapitel V. Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. sundhedsvæsenets, specielt sygehusvæsenets ressourceforbrug 331 Kapitel VI. Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. informationssystemet 392

4

5 Forord 1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Prioriteringsudvalget vedr. sundhedsvæsenet blev nedsat af indenrigsministeren den 22. november Udvalget fik til opgave at tilvejebringe et grundlag for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse med det sigte at udnytte de begrænsede ressourcer mest muligt. Udvalget skulle på baggrund af PP II-s (Perspektiv-redegørelse ) redegørelse for ressourceproblemerne i det nævnte område redegøre for de indbyrdes sammenhænge mellem funktionerne i sygehusvassenet, i den primære sundhedstjeneste (lajgepraksis, hjemmesygepleje, jordemødre o. 1.) og i de tilgrænsende sociale områder (plejehjem m. v.). I forbindelse hermed skulle udvalget på det foreliggende grundlag så vidt muligt søge at vurdere de ressourcemæssige konsekvenser af ændringer i den eksisterende funktionsopdeling mellem de pågældende områder inden for social- og sundhedsvæsenet og skulle herunder vurdere modeller til ændrede og intensiverede samarbejdsformer mellem sygehusvæsenet og den primære sundhedstjeneste. Udvalget skulle samtidig undersøge, hvilket statistisk, økonomisk og andet materiale der vil være behov for ved en fremtidig kontinuerlig vurdering af ressourceforbruget inden for sundhedsvæsenets forskellige områder. Udvalget skulle endvidere vurdere sammenhængen mellem den sygdomsforebyggende indsats og sygdomsbehandlingen samt de ressourcemæssige konsekvenser af en eventuel øget sygdomsforebyggende indsats. Endelig skulle udvalget undersøge og vurdere, hvorvidt statens og kommunernes styringsmidler må anses for hensigtsmæssige og tilstrækkelige til at realisere en langsigtet planlægning inden for det omhandlede område og i benægtende fald fremkomme med forslag til de hertil fornødne ændringer af de gældende regler. Det forudsattes, at udvalgsarbejdet søgtes afsluttet inden for 2 år. 2. Udvalgets sammensætning Til formand for udvalget udpegedes: Departementschef i indenrigsministeriet, J. H. Zeuthen. Udvalget fik i øvrigt følgende sammensætning: Afdelingschef i indenrigsministeriet, G. A. Lustrup. Udpeget af de i folketinget repræsenterede udvalgsberettigede politiske partier: Kirsten Sparre Andersen (Venstre) Steffen Bandier (Fremskridtspartiet) Mogens Camre (Socialdemokratiet) 1b Christensen (Danmarks Retsforbund) Birgit Fjelde (Centrumdemokraterne) Inge Krogh (Kristeligt Folkeparti) Edele Kruchow (Det Radikale Venstre) Palle Simonsen (Det Konservative Folkeparti) Ebba Strange (Socialistisk Folkeparti). Udpeget efter indstilling fra de kommunale organisationer: Amtsborgmester Erling Tiedemann (Amtsrådsforeningen i Danmark) Viceamtsborgmester Peter Gorrsen (Amtsrådsforeningen i Danmark) 5

6 Socialudvalgsformand Knud Hansen (Kommunernes Landsforening) Udpeget efter indstilling fra Københavns og Frederiksberg kommuner: Stadslæge, dr. med. H. E. Knipschildt Udpeget efter indstilling fra Den alm. danske Lægeforening: Professor, dr. med. Francis Zachariae Læge Leif Theander Udpeget efter indstilling fra finansministeriet: Planlægningskonsulent Inge Thygesen Udpeget efter indstilling fra sundhedsstyrelsen: Medicinaldirektør Søren K. Sørensen Overlæge Jørgen Fog Forstanderinde Elna Krogh Nielsen Udpeget efter indstilling fra socialministeriet: Kontorchef Ole Asmussen Udpeget efter indstilling fra sikringsstyrelsen: Styrelseschef, nu departementschef i socialministeriet, P. Loft Udpeget efter indstilling fra socialstyrelsen: Afdelingschef Ole Høeg Udvalget er efter sin nedsættelse blevet udvidet med følgende medlemmer: Direktør Henning Poulsen, Dansk Sygehus Institut. Udpeget efter indstilling fra Fællesrådet for danske tjenestemands- og funktionærorganisationer: Formand for Dansk Sygeplejeråd, Kirsten Stallknecht. Forbundssekretær Inge Gyde-Petersen, Forbundet for offentligt ansatte. Endvidere er formanden for Sammenslutningen af sociale udvalg, Britta Schall Holberg efter indstilling fra Kommunernes Landsforening indtrådt i udvalget i stedet for socialudvalgsformand Knud Hansen. Udvalgets sekretariatsforretninger er varetaget af indenrigsministeriet med bistand bl. a. fra sundhedsstyrelsen og socialministeriet. 3. Betænkningens opbygning Betænkningen er opdelt i 2 dele. Del I indeholder udvalgets overvejelser og rekommandationer vedr. grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse. Endvidere er som baggrund herfor givet en beskrivelse af baggrunden for udvalgets nedsættelse samt en beskrivelse i hovedtræk af det nuværende sundhedsvæsen og en redegørelse for udviklingstendenserne i sundhedsvæsenet og sygdomsbilledet. Endelig er redegjort for tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde. Del II indeholder en bredere beskrivelse af det nuværende sundhedsvæsen og af hovedtendenser i udviklingen af sundhedsvæsenet og sygdomsbilledet samt 4 redegørelser, udarbejdet af arbejdsgrupper nedsat af udvalget, vedr. henholdsvis forebyggelse, det politisk/administrative styringssystem, ressourceudnyttelse samt informationsgrundlaget. Beskrivelserne i kapitel I og II i del II, hvis redaktion er afsluttet i oktober 1976, er udarbejdet af sekretariatet. Redegørelserne fra de 4 arbejdsgrupper er afgivet til udvalget i september/oktober Udpeget efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark: København, den 17. februar På udvalgets vegne J. H. Zeuthen (formand) /. Tørning 6

7 DEL I

8

9 Indholdsfortegnelse for Del I Side I. Baggrunden for nedsættelsen af prioriteringsudvalget 11 II. Tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde 13 III. Beskrivelse af det nuværende sundhedsvæsen og hovedtendenser i den hidtidige udvikling Resumé om de enkelte sundhedsordninger Problemer i forbindelse med samarbejdet i sundhedsvæsenet Forebyggelse Sundhedsvæsenets styring Sundhedsvæsenets informationssystemer Resumé af udviklingen frem til det nuværende sundhedsvæsen 22 IV. Udvalgets overvejelser om grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse Indledende bemærkninger Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Indledning Overvejelser og forslag Den forebyggende indsats bør opprioriteres Oprettelse af et forebyggelsesråd Forstærket sundhedspædagogisk indsats Udvalgte andre indsatsområder Finansiering af en øget forebyggende indsats Den politisk/administrative organisation og kompetence Indledning Overvejelser og forslag om fordelingen af den offentlige kompetence vedr. sundhedsvæsenet Det centraladministrative plan Det amtskommunale og kommunale plan Finansieringssystemerne Overvejelser og forslag om en øget offentlig medindflydelse vedr. de privatpraktiserende lægers erhvervsudøvelse Indledende bemærkninger Specielt vedr. almen lægepraksis Specielt vedr. speciallægepraksis 38 9

10 Side 4. Effektiv ressourceudnyttelse Indledning Arbejdsgruppens hovedsynspunkter Afbalanceret opgavefordeling inden for sundhedsvæsenet og den tilgrænsende socialsektor Koordination og evt. funktionsforskydning imellem sygehusvæsenet og praksissektoren Sundhedsvæsenets planlægningssystemer Effektivisering inden for sygehusvæsenet Indledende bemærkninger Øget omkostningsbevidsthed i sygehusvæsenets løbende drift Sygehusplanlægningen Visitationssystemet De centrale myndigheders bistand til den lokale sundhedsplanlægning Udvalgets konkluderende synspunkter vedr. effektiv ressourceudnyttelse Informationsgrundlaget Indledning Arbejdsgruppens hovedsynspunkter Arbejdsgruppens forslag Undersøgelser af sygeligheden i befolkningen Børnehelbredsregister Sygdoms- og kontaktmønstre Ydelsesstatistik Ressourcestatistik Nye statistikmål Informationssystemets organisation og udnyttelse Udvalgets overvejelser vedr. informationsgrundlaget 49 V. Sammenfatning af udvalgets hovedsynspunkter 51 10

11 I. Baggrunden for nedsættelsen af prioriteringsudvalget Allerede i maj 1971 blev der i folketinget fremsat forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg til»undersøgejse af lægevæsenet m. v.«. Forslaget, der ikke nåede at blive udvalgsbehandlet i folketinget i den folketingssamling, hvori det blev fremsat, blev genfremsat i Forslagets behandling i folketinget endte med en folketingsbeslutning vedtaget den 6. juni 1973, hvori folketinget bl. a. opfordrer regeringen til at nedsætte et sagkyndigt udvalg til undersøgelse af den sygdomsforebygende Indsats m. v., herunder lægeuddannelsens og forskningens indhold af sygdomsforebyggende discipliner. Dette udvalg blev imidlertid ikke nedsat som følge af folketingsvalget i december Den 5. februar 1974 fremsattes følgende forslag til folketingsbeslutning om ændring af prioriteringen inden for sundhedssektoren*:»folketinget opfordrer regeringen til. at udarbejde en overordnet plan for udviklingen i den samlede sundhedssektor. Planen skal sigte mod en udbygning af den primære sundhedstjeneste, nemlig lægepraksis, hjemmesygepleje, plejehjem m. v., og en samtidig dæmpning inden for sygehussektoren«. Bag forslaget lå en generel bekymring for udviklingen inden for sundhedssektoren i en periode, hvor det blev stadig mere mærkbart, at de økonomiske og personelle ressourcer er begrænsede. Behovet for en koordineret, langsigtet planlægning for den samlede sundhedssektor var blevet åbenbart. Forslagsstillerne hæftede sig også ved, at væksten i sundhedsvæsenets ressourceforbrug gennem de seneste år har været koncentreret i sygehusvæsenet, mens den primære sundhedssektor stort set har stagneret, bortset fra tandlægeområdet. I den efterfølgende folketingsdebat** om forslaget skinnede det klart igennem ordførernes indlæg, at sundhedssektorens udvikling inden for de sidste år gav anledning til skærpet opmærksomhed. Denne udvikling såvel som de udviklingstendenser, der var beskrevet i»perspektivplanredegørelse «(PP II), gav baggrund for en vis tvivl om, hvorvidt den meget betydelige vækst i ressourceindsatsen i sundhedssektoren blev udnyttet på den rigtige måde. I forslaget til folketingsbeslutning gav forslagsstillerne udtryk for, at en overordnet plan for udviklingen inden for sundhedssektoren skulle sigte mod en udbygning af den primære sundhedstjeneste og en samtidig dæmpning inden for sygehussektoren. En sådan udviklingslinje ville være i overensstemmelse med PP 2-s synspunkt om, at det»ud fra et almindeligt økonomisk skøn, må være berettiget at antage, at sygdomsbehandling og -undersøgelse ambulant og på det mindst specialiserede niveau er billigere end på det institutionaliserede og/eller højere specialiserede niveau og derfor må foretrækkes i det omfang, den faglige kvalitet og service er fuldt tilfredsstillende for befolkningen«. PP II peger således på en oprustning af den primære sundhedstjeneste som en mulighed i en situation med knaphed på offentlige *) Folketingstidende spalte 1706 samt tillæg A, spalte **) Folketingstidende spalte 3285 (1. behandling), tillæg B, spalte 853 (socialudvalgets betænkning) samt folketingstidende spalte 7483 (2. behandling). 11

12 midler. Det understreges dog, at en udbygning af den primære sundhedstjeneste, især af praksissektoren, ikke under det nuværende styringssystem i sig selv er nogen garanti for, at ressourceforbruget ikke stiger såvel i praksissektoren som i sygehusvæsenet. I PP II-s afsnit om sundhedsvæsenet konkluderes, at»det derfor i høj grad er den politiske vilje til styring, der vil være afgørende for sundhedsvæsenets udvikling«. Under folketingets debat om forslaget til folketingsbeslutning udtrykte flere ordførere sympati for en oprustning af den primære sundhedstjeneste. Der blev dog fra forskellig side sat et spørgsmålstegn ved, om en omprioritering til fordel for den primære sundhedstjeneste nu også ville medføre de ønskede besparelser, idet det bl. a. blev anført at en oprustning af den primære sundhedstjeneste eventuelt kunne føre til et øget pres på sygehusvæsenet i form af flere henvisninger af patienter til sygehusbehandling og større træk fra praksissektoren på sygehusenes laboratoriefaciliteter m. v., ligesom en udbygning af lægehuse med specialapparatur kunne indebære en risiko for en samlet overkapacitet på apparaturområdet med deraf følgende dårligere samlet ressourceudnyttelse. I denne forbindelse blev der peget på, at det offentlige hidtil har haft meget begrænsede styringsmuligheder, ikke mindst inden for lægepraksis, der udøves som et liberalt erhverv. Bl. a. med baggrund i den usikkerhed, som var kommet til udtryk under folketingets første behandling af forslaget, opnåedes der enighed mellem den daværende indenrigs- og socialminister og folketingets socialudvalg om, at det videre arbejde med en prioritering inden for sundhedssektoren krævede et forberedende udvalgsarbejde. I overensstemmelse hermed vedtog folketinget følgende folketingsbeslutning*:»folketinget opfordrer regeringen til at nedsætte et udvalg med den opgave at tilvejebringe grundlaget for en prioritering inden for sundhedssektoren«. 12 *) Folketingstidende , tillæg C,spalte 355.

13 IL Tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde På udvalgets første møde besluttedes det at opdele arbejdet i tre faser, således at der i første fase skulle tilvejebringes en samlet beskrivelse af det nuværende sundhedsvæsen samt udviklingen i dette og i sygdomsbilledet, mens anden fase skulle benyttes til i et antal arbejdsgrupper nærmere at analysere forskellige delområder udvalgt på grundlag af det i første fase tilvejebragte materiale. I udvalgsarbejdets tredie fase skulle herefter foretages en samlet vurdering af de forhold, som er omfattet af udvalgets kommissorium. De udarbejdede beskrivelser af sundhedsvæsenet og af hovedtendenser i udviklingen af sundhedsvæsenet og sygdomsbilledet er optaget i betænkningens Del II (kapitel I og II) og har endvidere dannet grundlag for den nedenfor i afsnit III indeholdte redegørelse. På baggrund af de udarbejdede beskrivelser og under hensyn til, at udvalgets samlede arbejde ifølge dets kommissorium skulle søges tilendebragt inden for en toårs periode, har overvejelserne i anden fase været samlet om følgende hovedemner, der er behandlet i hver sin arbejdsgruppe: 1. Forebyggelse. 2. Det politisk/administrative styringssystem. 3. Sundhedsvæsenets ressourceforbrug. 4. Informationssystemet. Arbejdsgrupperne blev sammensat dels af medlemmer af prioriteringsudvalget, dels af udefrakommende sagkyndige, idet udvalget fandt, at sagkundskaben - bl. a. på grund af manglende statistik og dokumentation inden for relevante områder - var af særlig betydning i denne del af udvalgsarbejdet. Som grundlag for arbejdsgruppernes arbejde udarbejdede udvalget nogle ret omfattende vejledende kommissorier. Arbejdet i arbejdsgruppefasen har navnlig været koncentreret omkring en påvisning af mangler eller svagheder i det nuværende system samt formulering af synspunkter, ønsker og forslag til afhjælpning heraf, alt med henblik på at skabe et bedre grundlag for prioritering og styring inden for sundhedssektoren. Den begrænsede tid, der har været til rådighed for udvalgsarbejdet, har sat en grænse for, hvor dybtgående disse analyser af delområder har kunnet blive. Redegørelserne fra de fire arbejdsgrupper er optrykt i betænkningens Del II (kapitel III-VI). Det tilvejebragte materiale har herefter dannet grundlag for udvalgets overvejelser, således som de er refereret nedenfor i afsnit IV. 13

14 III. Beskrivelse af det nuværende sundhedsvæsen og hovedtendenser i den hidtige udvikling Som grundlag for udvalgets overvejelser er som nævnt udarbejdet en mere omfattende beskrivelse af det nuværende sundhedsvæsen samt i tilslutning hertil en redegørelse for hovedtendenser i den hidtidige udvikling af sundhedsvæsenet og sygdomsbilledet. Beskrivelsen og redegørelsen er optrykt som kapitel I og II i betænkningens Del II. I dette afsnit gives et resumé af fremstillingen i de to kapitler. I beskrivelsen af sundhedsvæsenet er lagt vægt på at belyse de i kommissoriet fremhævede forhold, som udvalget særligt skal overveje, nemlig de indbyrdes sammenhænge mellem funktionerne i de forskellige dele af sundhedsvæsenet og det tilgrænsede sociale område, sammenhængen mellem den sygdomsforebyggende indsats og sygdomsbehandlingen, den politisk/administrative organisation og kompetence og de til rådighed stående styringsmidler samt endelig den eksisterende medicinalstatistik og informationssystemet i øvrigt vedr. sundhedsvæsenet. Beskrivelsen er i overensstemmelse med prioriteringsudvalgets kommissorium begrænset alene til sundhedsvæsenet i snævrere forstand og visse tilgrænsede dele af det sociale område. Den således afgrænsede indsats, der dækker befolkningen fra fødsel til alderdom, omfatter dels en række offentlige, fortrinsvis kommunale, sundhedsordninger såsom svangerskabshygiejne og fødselshjælp, borneprofylakse (spædbørnssundhedspleje, forebyggende lægeundersøgelse af børn, børnevaccinationer, skolesundhedspleje og børnetandpleje) samt hjemmesygepleje, dels den i liberale erhverv udøvede indsats: almen lægepraksis, speciallægepraksis og tandlægepraksis, dels sygehusvæsenet, lægemiddelforsyningsområdet og endelig de under det tilgrænsende sociale område henhørende institutionsområder og foranstaltninger: plejehjem, daghjem og dagcentre, rådgivning og vejledning samt visse andre sociale foranstaltninger. 1. Resumé om de enkelte sundhedsordninger Beskrivelsen af disse forskellige former for indsats inden for sundhedsvæsenet giver et vist billede af funktionsfordelingen og de indbyrdes samarbejdslinjer mellem de forskellige foranstaltninger. Svangerskabshygiejne og fødselshjælp tager sigte på en omfattende betjening af gravide kvinder forud for, under og efter fødslen i et - amtskommunalt organiseret - nøje samvirke mellem praktiserende læger, jordemødre og sygehusvæsenet med stigende vægt lagt på sygehusbetjeningen. Børneprofylaksen omfatter et sammenhængende system af tilbud om sundhedsmæssig bistand med et udtalt forebyggende sigte, der dækker børnene op til udgangen af den undervisningspligtige alder. Denne virksomhed, der etableres af kommunerne, udøves i et vist indbyrdes samvirke mellem (småbørns) sundhedsplejersker, praktiserende læger, skolelæger, skolesundhedsplejersker og børnetandlæger. Hjemmesygepleje, der også udføres i kommunalt regi, udøves i overensstemmelse med den praktiserende læges ordination og i et vist samarbejde med sygehusvæsenet. Hjemmesygeplejerskerne har tillige nære samarbejdslinier til den i bistandsloven fastlagte kommunale hjemmehjælpsordning, der tager sigte på at yde huslig bistand i hjemmet 14

15 under sygdom, fødsel og rekonvalescens m. m. Den alment praktiserende læge udøver en central funktion i sundhedsvæsenet (og socialvæsenet). Han undersøger, behandler og udfører et profylaktisk arbejde i forhold til sine patienter. Han ordinerer medicin, fysioterapi og hjemmesygepleje samt indstiller til plejehjemsanbringelse. I det omfang hans viden eller tekniske muligheder ikke strækker til, henviser han patienterne videre til et mere specialiseret niveau inden for sundhedsvæsenet, såsom praktiserende speciallæge eller sygehus, enten alene med henblik på diagnostisk bistand eller til mere specialiseret behandling. Den praktiserende læge møder kort sagt befolkningens sygdomsreaktioner og administrerer dem bl. a. igennem sin visitationsret. Denne Visitationsfunktion tager direkte sigte på en rationel udnyttelse af de bestående muligheder for relevant behandling, som den differentierede specialisering og funktionsdeling inden for sundhedssektoren frembyder. Noget af baggrunden for denne centrale placering skyldes, at den praktiserende læge normalt virker som fast læge for den enkelte patient efter det såkaldte familielægeprincip. Dette princip, der sikrer bredest muligt kendskab til patienten, understøttes af den gældende sygesikringsordning, der for gruppe 1-sikrede normalt kun tillader lægeskifte én gang om året. Den alment praktiserende læge udøver sin funktion i solopraksis eller - i stigende grad - i flermandspraksis som et liberalt erhverv - dog i Københavnsområdet i et ansættelsesforhold. For den helt overvejende del af befolkningen er lægebistanden gratis, idet vederlæggelse af lægerne sker gennem den offentlige sygesikring på grundlag af overenskomstfastlagte honorarer. De praktiserende speciallæger yder - inden for deres speciale - ambulant speciallægehjælp til ikke-sygehusindlagte patienter i form af diagnostik og behandling. Denne form for speciallægevirksomhed kan anskues som et supplement (og bistand) til den alment praktiserende læges virksomhed og samtidig som en mulig aflastning af speciallægefunktionen i sygehusvæsenet. Den praktiserende speciallæge kan normalt (bortset fra gruppe 2-patienter) kun yde bistand til patienter efter særlig henvisning fra en alment praktiserende læge. Også den praktiserende speciallæge udøver sit virke som et liberalt erhverv og med hovedsagelig fuld honorering gennem den offentlige sygesikring. De praktiserende tandlæger varetager såvel behandling som forebyggende virksomhed. Som følge af den etablerede offentlige børnetandpleje er tandlægepraksis' virksomhed efterhånden især rettet mod den voksne del af befolkningen. Der gælder helt frit tandlægevalg for patienterne, og behandlingen må i vidt omfang betales af patienterne selv, idet der kun ydes begrænset tilskud fra sygesikringen. Kontakten til de øvrige dele af sundheds- og socialsektoren er begrænset. Sygehusvæsenet, såvel det somatiske som det psykiatriske, der i det alt væsentlige er amtskommunalt organiseret, repræsenterer en specialiseret indsats, spændende over hele spektret af legemlige og psykiske sygdomme og omfattende såvel diagnostik, behandling som pleje. Gennem en bygningsmæssig koncentration af denne aktivitet sikres mulighed for et nært samvirke mellem flere specialuddannede personalegrupper, adgang til specialudstyr og stationær behandling. I naturlig sammenhæng med den specialistprægede indsats danner sygehusvæsenet også rammerne såvel for en forskningsmæssig indsats af lægelig og teknologisk art som for omsætning af denne forsknings resultater i klinisk arbejde. Et indtryk af sygehusvæsnets specialisering giver de i 1971 udsendte vejledende retningslinier for planlægningen af sygehusvæsenets fremtidige udbygning, der forudsætter, at hvert amtskommunalt sygehusvæsen er i stand til at yde lægelig ekspertise til befolkningen inden for 20 nærmere angivne lægelige specialer (eksempelvis anæsthesiologi, diagnostisk radiologi (røntgenundersøgelser), intern medicin, obstetrik og gynækologi, parenkym-kirurgi og psykiatri). Herudover forudsættes yderligere indtil 25 specialer, grenspecialer og ekspertområder etableret på et enkelt eller nogle enkelte særligt specialiserede sygehuse (lands- og landsdelsspecialer). Udviklingen efter de ovennævnte i 1971 udsendte vejledende retningslinier har understreget, at der inden for sygehusvæsenet må findes forskellige grader af specialisering strækkende sig fra det mindre sygehus, der kun kan behandle en begrænset del af de forekommende sygdomstilfælde, til landsdelsspecialesygehuset, hvor patientunderlaget for de højt specialiserede funktioner - for at 15

16 sikre den bedst mulige patientbehandling - må være større end en enkelt amtskommune. Det er samtidig blevet stadig mere klart, at der må ske en samordning af indsatsen mellem de forskellige typer af sygehuse og indbyrdes mellem de specialiserede sygehuse. Sygehusvæsenets diagnostiske og behandlende indsats retter sig som hovedregel mod indlagte patienter, men i stigende grad udøves tillige ambulant virksomhed med henblik på en aflastning af sygehusenes sengekapacitet. Herudover dækker sygehusene i vidt omfang de alment praktiserende lægers behov for diagnostisk bistand gennem en udbygget laboratoriefunktion, herunder røntgendiagnostik. Blandt sygehusvæsenets funktioner inden for behandlingsområdet fremhæves særskilt sygehusenes vagtberedskab i form af akutte modtageafdelinger og skadestuer til behandling af akut opståede sygdomssituationer og skader. Dette beredskab, der stiller særlige krav til sygehusenes bemanding døgnet rundt og en vis reservekapacitet, har - også set fra den primære sundhedstjenestes synspunkt - en væsentlig funktion som et sikkerhedssystem til behandling af akutte skader og sygdomme. Endelig er sygehusvæsenet sundhedssektorens væsentligste kliniske uddannelsessted såvel for sygehusenes eget personale som for personalet i den primære sundhedstjeneste. Sygehusvæsenet er også inddraget i forskellige af de eksisterende profylaktiske foranstaltninger. Således indgår ydelser fra laboratoriefagene i kræftscreeninger, ligesom tuberkulosestationer, nu lungeklinikker er inddraget i helbredsundersøgelser af forebyggende karakter. Funktionerne på sygehusene udføres først og fremmest af læger og sygeplejersker. For begge disse personalegrupper er der imidlertid gennemført en vidtgrenet arbejdsdeling og specialisering, der har ført til, at deres oprindelige funktioner efterhånden er opdelt på en lang række specialer og faggrupper. Adgangen til sygehusbehandling, der i princippet er vederlagsfri, er normalt betinget af en henvisning fra en alment praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge. Sygehusvæsenets samarbejdslinier til de øvrige dele af sundhedsvæsenet er af væsentlig betydning, da sygehusvæsenet kun i et samarbejde med de øvrige dele af systemet kan udføre sine funktioner. En rationel udnyttelse af sygehusvæsenets højt specialiserede indsats forudsætter således en effektiv visitation såvel til sygehusene, mellem sygehusene som bort fra sygehusene, hvad enten det er til patientens hjem eller til plejeinstitution eller lignende. Hermed er også givet de primære kontaktflader mellem sygehusvæsenet og de øvrige dele af sundheds- og socialsektoren. Samarbejdet med praksissektorens læger vedrører både visitationen til sygehus og spørgsmålet omkring udskrivningen af de i sygehusvæsenet behandlede patienter. Herudover består der samarbejdslinier til hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere, revalidering og plejeinstitutioner m. v., især i forbindelse med udskrivning af patienter. Som følge af de enkelte sygehuses noget uensartede specialiseringsgrad og den i øvrigt stærkt opdelte funktion inden for sygehusvæsenet er det yderligere nødvendigt, at der sikres et tæt samarbejde mellem sygehuse og sygehusafdelinger om visitation af patienter inden for sygehusvæsenet til de for patientens behandling mest relevante behandlingssteder. Lægemiddelforsyningen sikrer befolkningen let og sikker adgang til gode lægemidler til rimelige priser. Detailforhandlingen af lægemidler m. v. er ifølge lægemiddelloven som udgangspunkt forbeholdt apotekerne. Virksomheden som apoteker udøves på grundlag af en bevilling meddelt af det offentlige. Gennem offentlig fastsættelse af apotekernes avancer samt gennem opkrævning af afgifter og udbetaling af tilskud tilstræbes dels at sikre apotekerne et vist gennemsnitsudbytte, dels at udjævne alt for store udsving i de enkelte apotekers udbytte. Lægemiddelforsyningen til sygehusene varetages dels af lokale apoteker, dels af særlige sygehusapoteker. Den alt overvejende del af lægemiddelomsætningen (1975 ca. 75 pct.) sker på grundlag af recepter udstedt af lægerne. Gennem sygesikringen ydes tilskud på henholdsvis 75 og 50 pct. til privates indkøb af visse særlig vigtige lægemidler. På det tilgrænsende sociale område findes en række ydelser, institutioner og foranstaltninger, der på flere forskellige måder hænger sammen med sundhedsvæsenet. De sociale ydelser tildeles som hovedregel af kommunernes sociale udvalg, mens kommunalbestyrelsen - i nogle tilfælde amtsrådet - har ansvaret for, at der er det nødvendige antal pladser på sociale institutioner. 16

17 Det er velkendt, at selvom den egentlige sygehusbehandling af en patient må siges at være afsluttet, kan muligheden for udskrivning afhænge af, at der kan tilbydes ham bistand i socialsektorens regie. Der kan således være behov for omsorgsforanstaltninger i forbindelse med udskrivningen, såsom plejehjem, men også daghjem, dagcenter eller praktisk bistand i hjemmet. I praksis er denne sammenhæng imidlertid ikke så enkel, at problemet kan af grænses til et valg mellem på den ene side sygehus og på den anden side én enkelt bistandsform (f. eks. plejehjem). Udskrivning kan meget vel forudsætte, at flere sociale og sundhedsmæssige virkemidler sættes ind samtidig. Bestanddelene i et sådant bistandsprogram kan findes blandt f. eks. tekniske hjælpemidler, rådgivning og vejledning, en form for revalidering, hjemmesygepleje, praktiserende læge osv. Endelig vil en rigtig udnyttelse af de forskellige foranstaltninger i socialvæsenet og den primære sundhedstjeneste kunne begrænse behovet for sygehusindlæggelse. 2. Problemer i forbindelse med samarbejdet i sundhedsvæsenet Beskrivelsen af sundhedsvæsenet afdækker i nogen grad de problemer, der er forbundet med - og de bestræbelser, der udfoldes med henblik på - at etablere et rationelt samvirke mellem de mange forskellige og forskelligt organiserede sundhedsordninger m. v. og herunder at udnytte mulighederne for rationelle funktionsforskydninger mellem alternative foranstaltninger. For så vidt angår samvirket mellem på den ene side de i de offentlige sundhedsordninger virkende medicinalpersoner, såsom jordemødre, sundhedsplejersker og hjemmesygeplejersker og på den anden side de praktiserende læger, vanskeliggøres samarbejdet af, at de offentligt ansatte medicinalpersoner som oftest arbejder inden for distriktsgrænser, der ikke er sammenfaldende med de praktiserende lægers patientkredse. Dette betyder, at såvel det antal sundhedsplejersker/hjemmesygeplejersker som det antal læger, der indbyrdes skal samarbejde, er meget stort. Specielt for hjemmesygeplejens vedkommende er spørgsmålet om samarbejde med lægerne - og i høj grad også sygehusene - af væsentlig betydning for udnyttelsen af hjemmesygeplejens muligheder for dels at aflaste/supplere den praktiserende læges besøgsvirksomhed i patienternes hjem, dels at udvikle hjemmesygeplejens aflastende og supplerende funktion i forhold til sygehusvæsenets plejevirksomhed - specielt for udskrevne hospitalspatienter. Der har derfor på forskellig vis været udfoldet bestræbelser for, at lægernes og sundhedsplejerskernes/hjemmesygeplejerskernes patientkredse bliver sammenfaldende, men der er vanskeligheder forbundet hermed. En tilsvarende problematik gør sig også i nogen grad gældende i samvirket mellem de kommunale socialforvaltningers personale (behandlergruppe) og de praktiserende læger. Inden for dette felt hersker der tillige en vis principiel usikkerhed om, hvorvidt kommunerne i det sociale arbejde alene skal bistås af klienternes egne praktiserende læger, eller om der herudover skal sikres de sociale forvaltninger en mere generel lægelig bistand i form af en særlig tilknyttet lægekonsulent. For så vidt angår samarbejdet mellem de praktiserende læger og sygehusvæsenet konkluderer en række fagligt betonede udvalgsarbejder, at der er et behov for et øget samarbejde om patienter både før, under og efter indlæggelsen. Der anbefales forskellige samarbejdsformer, således at det undgås, at sundhedstjenesten inden for og uden for hospitalerne bliver to skarpt adskilte områder, uanset at de undersøger og behandler samme patient. Vanskelighederne i samarbejdet tilskrives ofte manglende kommunikation mellem praksisområdets og sygehusvæsenets læger, og det påpeges, at med centraliseringen af sygehusvæsenet vil de uheldige virkninger af den svigtende kommunikation øges. Den praktiserende speciallæges funktionelle placering i sundhedsvæsenet er udtryk for en vis afbalancering af en række forskellige, til dels modstående hensyn. Ønsket om at styrke de praktiserende lægers virksomhed og dermed undgå hospitalsindlæggelse har motiveret til anerkendelse af, at speciallægehjælp kan ydes inden for sygesikringen. Omvendt har den voksende ambulante sygehusfunktion, der bl. a. er resultatet af et øget pres på hospitalssengene, betydet, at der nu eksisterer parallelle ambulante funktioner. Dette har givet anledning til overvejelser om, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere disse ambulante funktioner, og såfremt 17

Det sociale tryghedssystem

Det sociale tryghedssystem SOCIALREFORMKOMMISSIONENS 2. BETÆNKNING Det sociale tryghedssystem SERVICE OG BISTAND BETÆNKNING NR. 664 ISBN 87 503 1352 5 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning Kommissorium,

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Sundhedscentre i Frederiksborg Amt

Sundhedscentre i Frederiksborg Amt Konsulentrapport udarbejdet for Frederiksborg Amt Sidsel Vinge Stine Hovgaard Vested Anni Ankjær-Jensen Juni 2004 DSI Institut for Sundhedsvæsen INDHOLDSFORTEGNELSE Sundhedscentre i Frederiksborg Amt...

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE BETÆNKNING AFGIVET AF UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN FOR DE I FORSORGSLOVENS KAPITLER XXIV-XXVII OMHANDLEDE PERSONER BETÆNKNING NR. 208 1958 Indholdsfortegnelse FORORD V A. Anvendelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret BETÆNKNING 1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret MARTS 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI BETÆNKNING OM ORAL HISTOPATOLOGI Afgivet af et af sundhedsstyrelsen nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 797 KØBENHAVN 1977 ISBN 87-503-2208-7 Statens trykningskontor In 02-480-bet. Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

90 ernes aftaler og overenskomster

90 ernes aftaler og overenskomster 90 ernes aftaler og overenskomster Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem Betænkning 1150 Indholdsfortegnelse Kapitel 0. Udvalget om større fleksibilitet i det

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere