Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Specielle bemærkninger. Bind 2"

Transkript

1 Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger Bind 2

2

3 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov 38 Kultur- og Fritidsudvalget 04. Fritid, idræt og kultur 56 Arbejdsmarkedsudvalget 05. Overførselsindkomster 70 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06. Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) 165 Erhvervskontaktudvalget 09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 198 Økonomi- og Planudvalget 10. Økonomi Borgerservice, administration og politisk organisation 235 Beredskabskommissionen 12. Redningsberedskab 267 Teknik- og Miljøudvalget 13. Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Forsyning 303 Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller 313

4

5 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder: Budget 2015 Fælles formål ( ) 17,5 mio. kr. Dagpleje ( ) 54,1 mio. kr. Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) ( ) 92,8 mio. kr. Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner ( ) 4,6 mio. kr. Lønpuljer ( ) 3,5 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 172,5 mio. kr. side 5

6 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover udgifter til tilskud til privat pasning, støttepædagogordningen, PA-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til Budgetændringer Budgettet er tilført kr. vedr. ophør af bogholder i Kongevejens Børnehus. Der er indarbejdet følgende reduktioner som følge af indkøbsbesparelser: - Måtteservice kr. - Lyskilder kr. - Kopipapir kr. - Kontorartikler kr. - Brandmateriel 1 - Legepladser kr. Indtægtsbudgettet vedr. pasning af børn fra andre kommuner er reduceret med kr., på grund af fald i antallet af børn. Den samlede forældrebetalingsindtægt på dagtilbudsområdet er reduceret med kr., som følge af faldende børnetal. Det medfører at budgettet til søskenderabatter og fripladser er reduceret med kr. Forventninger til budget og overslagsårene Der sker i løbet af 2015 en række forandringer på Dagtilbudsområdet, nogle af forandringerne er allerede startet op i 2014: Struktur Daginstitutionsområdet bliver omstruktureret for at opnå mere ensartede ledelsesformer, mere ensartede institutionsstørrelser, tydelige kommandoveje og en rationel og effektiv anvendelse af de tildelte ressourcer. side 6

7 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budgettildelingskriterer til lønkroner Der kommer nye budgettildelingskriterier, hvor hver institutions lønbudget bliver dannet af et beløb pr. fysisk enhed, et beløb vedr. institutionens ledelse samt et beløb pr. barn. Det afløser den tidligere normeringstildeling med et timetal pr. barn, der så blev regnet om til et kronebeløb. Den nye model bliver mere enkel, og tager højde for svingende børnetal. Pedelordning Der bliver ansat to pedeller, for at højne vedligeholdelsesstandarden på bygningsmassen på dagtilbudsområdet. Administrativ bistand Der bliver koblet centralt finansieret administrativ bistand op på alle daginstitutioner, i alt 1,7 fuldtidsstilling, der skal hjælpe institutionslederne med blandt andet medarbejderadministration, bogføring og økonomiopgaver. Sprogarbejde Fra august 2015 omlægges arbejdet i Sproggruppen, som har til huse i Vestbyens Børnehus. Sproggruppen vil fremover være et tilbud til de børn, som har ganske særlige sproglige udfordringer. I sproggruppen vil der være et tæt samarbejde og en fælles opgaveudførelse mellem talekonsulenter og sprogpædagoger. Derudover bliver der rettet et fokus på at alle daginstitutioner bliver opkvalificeret til at kunne understøtte indsatsen i forhold børns generelle sprogudvikling, samt den fokuserede indsats. Specialpædagogisk bistand Med baggrund i vision "Social inklusion" forventes de tre støttegrupper i Ejstrupholm, Brande og Ikast nedlagt med udgangen af juli Ressourcerne omprioriteres til brug indenfor det almene område. Samtidig ses der nærmere på samarbejdet og opgavefordelingen mellem daginstitutionerne og AKT/OBS/STØTTE. Budgetbemærkninger Der kan ske udsving i udgifterne til fripladser og søskenderabat ved oprettelse af nye pladser og omrokeringer indenfor de forskellige pasningstilbud. Derudover kan udgifterne ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau. Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber. Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Tosprogede børn i førskolealderen, der vurderes at have behov for ekstra stimulation af deres danske sprog, visiteres til Sproggruppen. Sproggruppen ligger i samme hus som den integrerede daginstitution Vestbyens Børnehus i Ikast. Tosprogede førskolebørn fra Brande og Nørre Snede området sprogstimuleres af 2 sprogpædagoger fra Sproggruppen, der er i Brande to gange om ugen. Der er hertil budgetteret med kr. i alt. Hovedparten, kr. er til løn, kr. er til undervisningsmaterialer, og 16 er til taxakørsel med børn. Derudover skal vi tilbyde et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2015 afsat kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser. Søskenderabat Der er budgetlagt med 4.80 til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til ca. 9 % af den samlede forældrebetaling. Tilskud til privat pasning Der er budgetlagt med kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 26,3 børn under 2 år og 9 måneder og 2 børn i børnehavealderen. side 7

8 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Tilskuddets størrelse i 2015: Fuldtidstilskud Deltidstilskud Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder. Støttepædagogordning Der er afsat kr. til støttepersonale. Børn med sociale adfærdsproblemer samt fysiske handicap kan blive visiteret til ekstra støtte herfra. Støttepædagogerne er ansat under familieområdet, og laver forskellige ydelser. Nogle er rettet mod det enkelte barn som for eksempel: Ressourcepædagogindsats, observationsforløb, vejledning af forældre, afholdelse af K-møder. De laver også forløb i stuer/grupper, supervision, ICDP-forløb og vejledning af personale, der mere ser på situationen omkring barnet, som en helhed. PA-elever Der er budgetlagt med 1.28 til PA-elever. Der er i 2015 ansat 28 årsværk. Udviklingspulje Der er afsat kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, ekstra vikardækning i grupper med særligt belastede børn og legepladstilsyn. Derudover bliver puljen brugt til at undgå at institutioner med særlige forhold uforskyldt bliver ramt hårdt økonomisk. Pasning på tværs af kommunegrænsen Der er budgetteret med en nettoindtægt på 23 vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud. Diverse mindre fællesudgifter Her er budgetlagt udgifter til: Fællestillidsmand Hytten i Skelhøje kr kr. side 8

9 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagpleje Dagpleje er for børn op til 2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der i de enkelte lokalområder skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til Budgetændringer Der er tilført kr. til lønbudgettet, som svarer til 8,65 % af lønsummen fra afgangsførte reglementsansatte. Ændringer som følge af demografisk udvikling se særskilt notat. Forventninger til budget og overslagsårene Dagplejelederen tiltrådte Dagplejens organisering, budget og faglige tiltag er derfor under udvikling. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt i 3 dele: Fælles udgifter og indtægter, Dagplejen og Dagplejen Engesvang. Der er budgetlagt med i alt 626 pladser, heraf -99 på demografipuljen. Fælles udgifter og indtægter Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til cirka 4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en dagplejeplads i 2015 er kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 606 børn, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Dobbeltpladser i dagplejen Der forventes forældrebetaling for 10 færre pladser end udgiftsbudgetteret, hvilket skyldes dobbeltpladser, hvor et barn udgiftsmæssig kræver 2 pladser, men der opkræves forældrebetaling for en plads. Der kan tildeles en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats. side 9

10 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagplejen Her er budgettet til Dagplejen i Ikast-Brande Kommune, bortset fra Dagplejen Engesvang, der har sit eget budget. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter. Rammebeløb Der er et rammebeløb på 1.63 som dagplejen bruger til blandt andet: Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser. Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v. Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse. Dagplejen Engesvang Dagplejen Engesvang er integreret med Engesvang Børnehuse. Her er der etableret et gæstehus, der fungerer som gæstedagpleje. Lederen af Engesvang Børnehuse er også leder af Dagplejen Engesvang. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, samt 16 i rammebeløb. side 10

11 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner er for børn i alderen op til skolestart. I daginstitutionerne er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig Der er i budget 2015 afsat midler til yderligere 10 vuggestuepladser i Vibereden, i alt kr. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2014: Kongevejens Børnehus har ikke længere udgift til bogholder, budgettet er reduceret med kr. Vestbyens Børnehus får ikke længere penge fra udligningsordningen, budget reduceret med kr. Der er tilført kr. til lønbudgettet, som svarer til 8,65 % af lønsummen fra afgangsførte reglementsansatte hos Frisenborg og Ejstrupholm Børnehave. Budgettet til el er reduceret med kr. Ændringer som følge af demografisk udvikling se særskilt notat. Der er tilført kr. da pasningsperioden i børnehaverne i 2015 forlænges med 3 måneder som følge af folkeskolereformen. Forventninger til budget og overslagsårene Se fælles formål Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på daginstitutionsområdet svarer historisk set til cirka 9,0 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. side 11

12 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Taksten for en vuggestueplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 137 vuggestuepladser og 1.545,9 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne. Normeringstildeling Budgettet indeholder beløb til børnehavepladser, 32 støtte- og specialpladser og 127 vuggestuepladser. Endvidere er der afsat budget til 76 børnehavebørn under konto (Landsbyordninger i Isenvad (40) og Blåhøj (36)). Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationer godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. I integrerede institutioner er det det samlede børnetal, som er udgangspunkt for tildelingen. For eksempel vil en institution med 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn blive tildelt timer ud fra en normering på 60 børn, altså 9,35 timer pr. vuggestuebarn og 4,76 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Tildeling af personaletimer sker ud fra følgende normeringsaftale: Normering vuggestuebørn børn 10,50 timer pr. barn pr. uge børn 9,92 timer pr. barn pr. uge 30 - børn 9,35 timer pr. barn pr. uge Normering børnehavebørn børn 6,31 timer pr. barn pr. uge børn 6,02 timer pr. barn pr. uge børn 5,63 timer pr. barn pr. uge børn 5,35 timer pr. barn pr. uge børn 5,05 timer pr. barn pr. uge 60 - børn 4,76 timer pr. barn pr. uge Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet %. Special- og støttegrupper Børnene i støttegrupperne i Ejstrupholm Børnehave, Vibereden og Børneby Øster får 14,48 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Rammebeløb Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet kr. For børn i special- og støttegrupper er rammebeløbet kr. side 12

13 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budget 2015 () Fællesudgifter og indtægter Friplads Demografipulje Pladser Specialpladser Lønbudget Driftsramme (øvrig drift*) Rammebudget (Børnetalsafhængig) Forældre- Betaling Børneby Øster Børnehuset Svaneparken Brande Børnehaver Børnehuset, Brande Børnehaven Uhrskoven Bording Børnehave Engesvang Børnehus Skovhuset Ejstrupholm Børnehave Børnehuset, Klovborg Børnehaven Hyldgaard Frisenborg Lægdsgaard Regnbuen Vestbyens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Vibereden - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Børnehuset Villavej 16 - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Kongevejens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Bhv. andel 85 DUF andel Demografipulje, forældrebetaling I alt *Øvrig drift består af ejendomsudgifter for eksempel rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse m.m. (Under DUF: Isenvad 40 børnehavepladser + Blåhøj 36 børnehavepladser) side 13

14 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner. Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til Budgetændringer Forventninger til budget og overslagsårene Budgetbemærkninger Budgettet indeholder beløb til puljeordningen Lystersminde i Brande og de private institutioner International School Ikast-Brande, Gludsted Børnehave og Naturbørnehaven v/ Friskolen i Thorlund samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. Der er budgetlagt med følgende: Bakkelandet: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 0,5 børnehaveplads Stengården: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 3 børnehavepladser ISIB: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 13 børnehavepladser Gludsted: Der er budgetlagt med 1.20 i tilskud til 20,5 børnehavepladser Eventyrhuset Grindsted (andre kommuner): Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 1 børnehaveplads Thorlund Friskole: Der er budgetlagt med 1.41 i tilskud til 24 børnehavepladser Lysterminde: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 3 pladser i vuggestue og 5 børnehavepladser side 14

15 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder: Budget 2015 Folkeskoler ( ) 293,7 mio. kr. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen ( ) 1,2 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning ( ) 0,2 mio. kr. Pædagogisk psykologisk rådgivning ( ) 8,3 mio. kr. Skolefritidsordninger og aftenklubber ( ) 17,9 mio. kr. Befordring af elever i grundskolen ( ) 4,1 mio. kr. Kommunale specialskoler ( ) 43,6 mio. kr. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen ( ) 0 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler ( ) 21,0 mio. kr. Efterskoler og ungdomskostskoler ( ) 12,3 mio. kr. Kulturel virksomhed ( ) 0,3 mio. kr. Ungdomsskolevirksomhed ( ) 8,4 mio. kr. Elevtilskud ( ) 0,2 mio. kr. Løn og barselspuljer ( ) 6,9 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 418 mio. kr. side 15

16 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Folkeskolen mm. Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v. Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne Folkeskoler og Skolefritidsordninger, og Kommunale specialskoler Folkeskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget a) Budgetforlig Der er indarbejdet følgende rettelser som følge af budgetforliget 2015: Nordre Skole udvikles til en idrætsprofilskole i samarbejde med foreninger m.fl. Dette indebærer at børnene i klasse tilbydes mere og anden idrætsundervisning end på andre skoler. Derudover etableres idrætstalentklasser i klasse. Det er hensigten at idrætsprofilskolen startes fra 1. august Der afsættes 1,7 mio. kr. over 2 år til idrætstalentklasser og profilskoler, idet der arbejdes for at idrætstalentklasserne er udgiftsneutrale på sigt. Det forventes at færre elever søger tilbud i andre kommuner, hvorved der spares ca kr. pr. elev som vil indgå i finansieringen heraf. Den nuværende udgift til elever i andre kommuners idrætstalentklasser er ca. 1,6 mio. kr. Det forventes at eksisterende budget til udvikling inden for folkeskoleområdet kan bidrage til finansieringen af udviklingen af idrætsprofilskolen. Der er afsat i 2014 og kr. i Udvidelsen af Naturcenter Harrild Hede sker over en 4 årig forsøgsperiode, hvorefter det vurderes om tilskuddet skal fastholdes. Det er yderligere en forudsætning, at midlerne anvendes til at søge Harrild Hede godkendt som Naturpark. Der er afsat kr. årligt. Der er indarbejdet følgende udgiftsreduktioner i 2015: A) Byrådet har besluttet at, der skal spares 15 mio. kr. på skole og SFO området. Besparelsen er udmøntet på følgende måde: Tilførsel skoleområdet Reduktion SFO Reduktion kollektiv trafik side 16

17 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Reduktion Taxa kørsel Ekstra pæd. Arbejde Tilførslen til skoleområdet på 21,7 mio. kr. er defineret som følger: 1) Indførelsen af skolereformens skal opgaver koster 14,1 mio. kr. til skal opgaver. Heri er det forudsat at den understøttende undervisning læses med 50% til lærerne og 50% til pædagogerne. 2) Herudover er der afsat 7,6 mio. kr. til holddannelse med pædagoger. Der er budgetlagt med 2 timer om ugen pr. 2 elever. Samtidig er der årligt afsat yderligere 1,5 mio. kr. til pædagogisk personale til styrkelse af læring i FællesSkolen. Beløbet udmøntes efter administrativt fastsatte kriterier. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i budget 2015: Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønsumsstyring (8,65% af lønsum) der er tilført kr. Elevtallet falder fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, så der forventes i alt 4 færre klasser. Der er indarbejdet en nedgang i stillinger på 5 i budget 2015 i alt kr. Der er indgået indkøbsaftaler, som betyder en reduktion af budgettet på kr. Ekstra midler til skolernes betaling for halleje er budgetlagt på folkeoplysning, men udgifter afholdes af skolebudgettet. Beløbet på kr. flyttes. Der er tilbageført tjenestemandspension, som er budgetlagt på konto 06. I alt kr. Forventninger til budget og overslagsårene Implementering af den nye folkeskolereform vil fortsat fylde meget i budget 2015 Budgetbemærkninger Oversigt over skolernes klassetrin inkl. bemærkninger: Skole Klassetrin Bemærkning Blåhøj skole 0-6. klasse Fællesledelse med Dalgasskolen Dalgasskolen 0-6. klasse Fællesledelse med Blåhøj skole 3-4 specialklasser Præstelundskolen 0-9. klasse 1 modtageklasse 2 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole Bording skole 0-9. klasse 1 specialklasse Engesvang skole Hyldgårdskolen 0-9. klasse 0-9. klasse Isenvad skole 0-6. klasse Fællesledelse med Vestre Skole Nordre skole 0-9. klasse 5 specialklasser (generelle indlæringsvanskeligheder) Vestre skole 0-9. klasse Fællesledelse med Isenvad skole Modtageklasse for 2-sprogede elever uden danskkundskaber Overbygningsskole for Isenvad skole Østre skole 0-9. klasse 3 specialklasser (2 ADHD og 1 læseklasse) side 17

18 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Nørre Snede skole 0-9. klasse 3 specialklasser Ejstrupholm skole 0-9. klasse 3 specialklasser 1 modtageklasse Specialhold i indskolingen og på mellemtrin 10. klasse skolen (IUC) 10. klasse Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen Fordelingen af børn fra Ikast-Brande Kommune på skoletyper Elevfordeling opgjort pr Skoletype Folkeskoler i egen kommune børn fra egen kommune Folkeskoler i egen kommune børn fra fremmede kommuner 46 Folkeskoler i anden kommune 83 Privatskoler 597 Efterskoler 377 Kommunal skole- behandlingshjem i anden kommune 33 Andre skoleformer ungdomsskoler husholdningsskoler - skoleudsatte 59 I alt Elevfordeling opgjort pr Bh Spec I alt Skole Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelund Bording skole Engesvang Hyldgårdssk Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede Ejstrupholm klasse I alt side 18

19 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Normerede stillinger pr Skole Normering i stillinger: Lærere og bh. kl. i alt Normering i stillinger: Pædagoger og bh. kl. i alt Ledere Adm. Adm. og service Service i alt Bording skole 34,58 5,00 2,0 0,93 1,50 2,43 Engesvang skole 32,39 3,63 1,8 0,93 1,50 2,43 Hyldgårdskolen 48,45 5,00 2,1 0,93 1,78 2,71 Isenvad skole 11,52 1,29 1,0 0,58 0,93 1,51 Nordre skole 41,35 8,53 2,1 0,93 1,50 2,43 Vestre skole 49,26 8,30 2,1 0,93 1,50 2,43 Østre skole 47,28 6,55 2,1 0,93 1,50 2,43 Blåhøj skole 11,74 1,19 0,5 0,30 0,73 1,03 Dalgasskolen 27,07 5,57 1,7 0,70 1,27 1,97 Præstelundskolen 47,60 7,45 2,2 0,93 2,00 2,93 Ejstrupholm skole 32,23 5,03 2,0 0,93 1,30 2,23 Nørre Snede skole 31,81 3,93 2,0 0,93 1,30 2,23 IUC (10. klasse) 13,11 0 1,1 0,93 0,50 1,43 I alt 428,39 61,47 22,7 10,88 17,31 28,19 Budget 2015 for skolerne (nettobeløb) () Ramme 4 Skole Lærerløn 1 Drift Besparelse Andet 5 I alt plus Lederløn 2 (TAB) 3 Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelundskolen Bording skole Engesvang skole Hyldgårdsskolen Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede skole Ejstrupholm skole klasse I alt ) Lærerløn: Løn til det pædagogiske personale skolelærere og pædagoger (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 2) Lederløn: Løn til ledelse (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 3) Drift(TAB): Løn til servicemedarbejdere og skolesekretærer 4) Ramme: Undervisningsmidler, elevaktiviteter, kontorhold og kurser. 5) Andet: Rengøring, vedligehold, varme, el mm., personale m/tilskud og vikarer Fællesudgifter: På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af: side 19

20 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen, mindske sårbarheden på mindre skoler og i årets løb bruges til f.eks. specialundervisning og vikarmidler. Kompetenceudvikling og udvikling generelt. Konsulentydelser. Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede. Tilskudsordninger. Udgifter til skolebibliotek, pædagogisk IT, tale-, sprog- og læsekonsulent. Løn til støttepersonale (OBS og AKT). Lokaleleje (herunder halleje). Transport af børn. Væsentlige ændringer af betydning for budgettet Klasse- og elevtal Med en elevtalsafhængig timetildelingsfaktor vil variationer i elevtallet medføre ændringer i budgettet. Store økonomiske udsving vil hovedsageligt fremkomme, når en eller flere skoler skal øge/formindske antallet af klasser. Her kan fastholdelse/variation af skoledistrikter få konsekvenser. Gennemsnitslærerløn Med 428,39 normerede lærerstillinger og børnehaveklasselederstillinger samt 61,47 normerede pædagogstillinger vil centralt aftalte lønstigninger have en betydning for udgifterne til lønninger. Ændringen i elevtal kan afspejle sig i en afledt stigning/fald i antal lærerstillinger på de enkelte skoler. Den gennemsnitlige lærerløn er fastsat til kr. for lærer og kr. for pædagoger. Timetildelingen til skolerne Skolerne tildeles timer til undervisning af normalklasser (ministeriets minimumstimetal plus et råderum) samt timer til specialklasser/hold, specialundervisning generelt, to-sprogsundervisning, vikartimer, minimums-åbningstid for skolebibliotek. Undervisning omfatter klasse- og holdundervisning, lejrskoler og andre aktiviteter sammen med eleverne. Skolerne tildeles yderligere timer til anden tid. Anden tid omfatter individuel tid (=forberedelse), pauser, fælles møder og planlægning, teammøder, kurser og videreuddannelse, tilsyn med elever og samlinger, samarbejde med daginstitutioner og andre uden for skolen, aldersreduktion, skole-hjem kontakt mm. Rammetildelingen til skolerne Til den løbende drift tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, prøver, efteruddannelse og indkøb af IT hver skole. Fordelingsnøglen er sammensat af dels et grundbeløb, dels af elevtalsafhængige faktorer. Der er tale om en rammebevilling. Fordelingen af rammen på den enkelte skole udmøntes i henhold til principper fastlagt af skolebestyrelsen. Sammensætningen af lærernes arbejdstid En fuldtidsstilling som lærer er defineret som timer årligt. Ekskl. ferie er der 1.672,4 arbejdstimer til undervisning og andre opgaver i år Undervisningstiden udgør i gennemsnit 750 timer af de 1.672,4 arbejdstimer. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 20

21 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Der er foretaget lønbudgettering med udgangspunkt i de godkendte normeringer. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig I forbindelse med budgetforliget blev der afsat en transportpulje til Entreprenørskabsskolen på kr. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2014 Budgetbemærkninger Budgettet fordeler sig med: Udgifter til livredder Halleje Brande Svømmehal Udgifter til bustransport skolesvømning Transport til Harrild Hede Transportpulje kr kr kr kr kr. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 21

22 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Syge- og hjemmeundervisning Kommunen er i henhold til Folkeskoleloven forpligtet til at sikre undervisning enten i hjemmet eller på sygehus for børn, der gennem længere tid ikke kan undervises i skolen på grund af sygdom. De kommuner, hvor der ligger et sygehus eller tilsvarende institutioner, er forpligtet til at sørge for et undervisningstilbud til 6-18 årige. Barnet bopælskommune betaler sygehusets hjemkommune for den modtagne undervisning. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Budgetbemærkninger Budgettet bruges til sygeundervisning for elever, der er indlagt på hospital i en længere periode. Udgiften er afhængig af det antal timer, der bevilges til den enkelte elev, og kan svinge meget mellem årene. Der er dog er stigende pres på området. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 22

23 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Området vedrører Folkeskoleloven 3 stk. 2, 4 og 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Budgetbemærkninger Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet. Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter. Samspil med andre områder Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige dagsinstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås. side 23

24 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Skolefritidsordninger Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er indarbejdet følgende udgiftsreduktioner i 2015: A) Byrådet har besluttet at, der skal spares 15 mio. kr. på skole og DUF området. Besparelsen er udmøntet på følgende måde: Tilførsel skoleområdet Reduktion DUF Reduktion kollektiv trafik Reduktion Taxa kørsel Ekstra pæd. Arbejde Budgettet til DUF er netto reduceret med 35,200 mio.kr: Reduktion som følge af mindre åbningstid samt nedsættelse af serviceniveauet: Mistet forældrebetaling: Besparelser på rammebeløbet pr. barn: Besparelser på søskenderabat og fripladser: I alt: -38,116 mio. kr. + 8,200 mio. kr. - 1,700 mio. kr. - 3,584 mio. kr. -35,200 mio. kr. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2015: Der er i budgetoplægget for 2015 indarbejdet en demografipulje på kr. på DUF området. Som følge af usikkerheden omkring den nye SFO struktur indarbejdes der ikke demografi i Puljen nulstilles derfor. Som konsekvens af den reducerede åbningstid i DUF er det ikke længere muligt at optage førskolebørn i maj, juni og juli måned. Budgettet er derfor reduceret med omkostningen til denne opgave kr. side 24

25 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for fratrådte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Der er indarbejdet kr. Budgetbemærkninger Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn Ledelsestid pr. institution: 12 timer (Beregningsfaktorerne i nedenstående skema er faktorerne, som er gældende for 2015) TIMETILDELING PR. BARN Tildeling pr. barn pr. uge Rammebeløb pr. barn i 52 uger. Pr. år Frivilligt skolemodul 1 DUF 1 - O-3. klasse 0, kr. Frivilligt skolemodul 2 DUF klasse 950 kr. Frivilligt skolemodul Specialpædagogisk pasningstilbud C grupper DUF Special C 2, kr. Frivilligt skolemodul Specialpædagogisk pasningstilbud D grupper DUF Special D Morgenmodul - alene 4, kr. Indeholdt i grundnormeringen*) Indeholdt i grundnormeringen**) Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur DUF DUF Specialgrupper C grupper 44 Specialgrupper D grupper 41 I alt Fællesudgifter: På DUF-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søskenderabat og fripladser. side 25

26 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Aftenklub for 6. og 7. årgang Der er under DUF etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord. Følgende principper er gældende for tilbuddet: 1. Det klublignende tilbud til klasse er et tilbud med pædagogisk sigte. 2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang. 3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet i perioden Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub. 5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse. 6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen. 7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne. Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 0,6 mio. kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger. Det samlede forventede antal indskrevne i skoledistrikterne i 6. og 7. årgang forventes at udgøre børn. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen. side 26

27 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Befordring af elever i grundskolen Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtigelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde). Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Udgifterne til transportudgifter er under stigende økonomisk pres på grund af stigningen i antallet af elever og prisen. Budgetbemærkninger Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport: Dækker befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v. samt syge- og tilskadekomne elever i folkeskolen. Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner). side 27

28 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Området vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser i Folkeskolelovens 20 stk.3. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Byrådet har besluttet at, der skal spares 15 mio. kr. på skole og SFO området. Besparelsen er udmøntet på følgende måde: Tilførsel skoleområdet Reduktion SFO Reduktion kollektiv trafik Reduktion Taxa kørsel Ekstra pæd. Arbejde Som følge heraf er udgifterne til Taxa kørsel til specialskoler i Herning Kommune reduceret med 2 mio. kr. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Der ses generelt en stigning i antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er en tendens der har gjort sig gældende både på landsplan, og i alle tre kommuner før sammenlægningen. Herudover bliver betaling for tilbuddene i stigende grad omlagt, og det betyder en større prisstigning for undervisningen end budgetforudsætningen. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt på følgende elementer: Udgifter til de enkeltintegrerede elever er på kr. til 42 årselever Udgifter til egne special SFO 6.61 til 64 årselever Udgifter til transport kr. til 90 årselever Udgifter til eksternt skolekøb kr. til 66 årselever Udgifter til eksternt SFO køb kr. til 45 årselever Herudover er der afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling på området, med henblik på etablerer tilbud i nærmiljøet. side 28

29 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud. side 29

30 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Budgetbemærkninger Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Som led i folkeskolereformen og Aftale om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen fordelt over årene Den kommunale andel af denne bevilling fordeles årligt til de enkelte kommuner på baggrund af antallet af elever i det senest opgjorte skoleår. På regeringens forslag til finanslov for 2015 er der fra 2015 afsat 129,6 mio. kr. årligt til fordeling mellem kommunerne. Vedtages finanslovforslaget med denne bevilling i 2015, vil tilskuddet til Ikast-Brande være kr. side 30

31 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Bidrag til statslige og private skoler Staten yder generelle driftstilskud pr. elev til de frie grundskoler, herunder private skoler. Kommunerne betaler i henhold til Friskoleloven bidrag til staten for de børn i den enkelte kommune, der er elev på en privat skole. Kommunernes bidrag frasættes på de årlige finanslove som en fast andel af det gennemsnitlige statslige driftstilskud pr. elev. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2014: Der forventes en stigning i antallet af elever på efterskoler og friskoler på 15 elever i forhold til 2014 Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser en mindre stigning henover årene. Budgetbemærkninger De frie grundskoler modtager et tilskud på 75% af den gennemsnit udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 85% af tilskuddet. Tilskudstype: Takst i 2014: Undervisning ved frie grundskoler kr. pr. elev SFO ved frie grundskoler kr. pr. elev (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2015 forventes at ligge på niveau med taksterne for 2014 Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 573 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 231 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet. Det endelige antal kendes pr. december side 31

32 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Antal børn i private skoler og tilhørende fritidstilbud Skoletilbud Fritidstilbud Skoleår 2014/15 (forventet) Skoleår 2013/ Skoleår 2012/ Skoleår 2011/ Skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Skoleår 2008/ Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt. side 32

33 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Efterskoler og ungdomsskoler Staten yder taxametertilskud til efterskoler og ungdomskostskoler. Elevernes bopælskommuner betaler bidrag til staten for hver undervisningspligtig elev, der modtager undervisning på en efterskole eller ungdomskostskole. Budget 2015 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget 2015-priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget ( 2015-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke indarbejdet tekniske rettelser til budget 2014 Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af elever, der benytter efterskoler viser en svag stigende tendens. Budgetbemærkninger Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 358 børn benytter et efterskole-tilbud. Det endelige antal kendes pr. december 2014 Antal børn på efterskoler Skoletilbud Skoleår 2014/ Skoleår 2013/ Skoleår 2012/ Skoleår 2011/ Skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Skoleår 2008/ Det kommunale bidrag for 2014 udgør kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2015 forventes at ligge på niveau med taksterne for (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem bidrag for efterskoler og bidrag for privatskoler i øvrigt samt sammenhæng med det almindelige folkeskoleområde. side 33

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 17 03. Familier og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02. Børn og unge 6-18 år 13 03. familier og

Læs mere

Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 16 03. Familier og

Læs mere

Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget Side 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02 Børn og unge 6-18 år 15 03 Familier

Læs mere

Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2017 - samt overslagsårene 2018-2020 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 15 03. Familier og

Læs mere

Materiale til Budget

Materiale til Budget Materiale til Budget 2013-2016 Basisbudget Foreløbige specielle bemærkninger Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 4. Budgetbog Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud 324.677 444.183-119.506 323.361 445.312-121.952 323.439 445.249-121.810 318.014 436.657-118.644

Læs mere