Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013

2

3

4

5 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ANP 2014:742

6 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ISBN ISBN (EPUB) ANP 2014:742 Nordisk Ministerråd 2014 Layout: Hanne Lebech Omslagsfoto: ScanPrint Denne rapport er udgivet med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Indholdet i rapporten afspejler dog ikke nødvendigvis Nordisk Ministerråds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger. Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K Telefon (+45)

7 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Revisionspåtegning... 9 Den uafhængige revisors påtegning Ledelsens beretning og -påtegning Økonomi Prioriteringsbudgeten Hållbar utveckling Nordic Nutrition Recommendations Nabosamarbejdet Grænsehindringer Forskningsområdet Uddannelsesområdet Børn og unge Nordisk Råds budgetrekommandationer Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Generelt Opstilling af årsregnskabet Resultatopgørelsen Aktiver og passiver Pengestrømsanalyse Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Noter Bidrag fra de nordiske lande Renteindtægter og øvrige indtægter Midler beskåret efter 20 % reglen Projektmidler Programlignende aktiviteter Institutioner Organisationsbidrag Tilbageførte midler (ej forældede) Ministerrådets kontorer i Rusland og Baltikum Ministerrådets sekretariat Ministerrådets publikationsafdeling Ministerrådets kommunikationsafdeling Overførte midler (sekretariat, publikation, kommunikation) Ikke disponerede midler Årets resultat Likvide midler Forudbetalt løn Øvrige fordringer EU projekter Egenkapital Skyldige omkostninger Projektgæld NMR projekter Yderligere oplysninger... 46

8 8. BILAG 1: Ikke disponerede midler BILAG 2: Institutionernes økonomi BILAG 3: Revision af årsregnskabet for Indledning Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for Kommentarer til årsregnskabet Den udførte revision Nordisk Ministerråds kontorer Revision af Nordisk Ministerråds institutioner, enkeltprojekter mv Andre oplysninger mv

9 Forord Årsrapporten for Nordisk Ministerråd for 2013 aflægges i to dele. Årsregnskabet indeholder Nordisk Ministerråds årsregnskab og udvalgte hoved- og nøgletal. Endvidere indeholder årsregnskabet Rigsrevisionens beretning og påtegning. Herudover indeholder årsrapporten ledelsens beretning, som følger op på de større prioriterede temaer i Nordisk Ministerråds budget I 2012 afsluttedes Globaliseringsinitiativet, som havde præget det nordiske samarbejde i årene tilbage til blev starten på en moderniseringsproces i det nordiske samarbejde. Som noget nyt blev der i budget 2013 indført et prioriteringsbudget, som blev besluttet af samarbejdsministrene. Formålet med prioriteringsbudgettet er at indbygge en fleksibilitet i det samlede nordiske budget til at igangsætte nye og større politiske satsninger. Prioriteringsbudgettet er opdelt i en formandskabsdel (20 MDKK i 2013) og en øvrig del (60 MDKK i 2013), som anvendes til et eller flere politisk prioriterede områder. I beretningsdelen kan der læses mere om prioriteringsbudgettets satsninger. Erfaringerne fra 2013 er positive. Prioriteringsbudgettet muliggør fællesnordiske indsatser og programmer af en sådan størrelse, at der opnås gennemslagskraft og synlighed. Samtidig opnås en større dynamik i anvendelsen af det nordiske budget, idet det er lettere hurtigt at igangsætte nye initiativer indenfor politisk prioriterede områder. Ligeledes viser de hidtidige erfaringer, at formandskabsdelen skaber større og bredere engagement i formandskabslandet blev også året, hvor de nordiske samarbejdsministre initierede et visionsarbejde, der skal sætte retningen for det nordiske samarbejde i de kommende år. Processen afsluttedes i 2014 med en visionsdeklaration under overskriften Norden sammen er vi stærkere.

10 I forlængelse af visionsarbejdet igangsattes en mere omfattende del af moderniseringen det nordiske samarbejde, det såkaldte moderniseringsopdrag, som i 2014 vil resultere i en række konkrete anbefalinger til forbedring af det nordiske samarbejde. I forhold til den økonomiske styring af virksomheden vil der blive fokuseret på styrket mål- og resultatstyring i budgettet, styrkelse af den interne styring af økonomien samt øget fokus på styring af institutionerne. Endelig viser ledelsens beretning håndteringen af Nordisk Råds budgetrekommandationer. København, den 1. juli 2014 Dagfinn Høybråten Generalsekretær Nordisk Ministerråd 8 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013

11 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning Til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Vi har revideret årsregnskabet for Nordisk Ministerråd for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Nordisk Ministerråds Økonomireglement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter. Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsregnskabet for 2013 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet ved denne påtegning, bliver vurderet på ny. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds Økonomireglement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisorernes ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med det internordiske revisionsreglement og god offentlig revisionsskik, jf. lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Dette indebærer, at det ved revisionen er efterprøvet, om årsregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhæn-

12 ger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Nordisk Ministerråds udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Nordisk Ministerråds interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Ministerråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Nordisk Ministerråds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds Økonomireglement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med betingelserne i love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om budgettal i årsregnskabet Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet oplistede budgettal. København, den 3. juli 2014 Rigsrevisionen Lone Strøm Rigsrevisor Tina Möllerup Laigaard Kontorchef 10 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013

13 1. Ledelsens beretning og - påtegning 1.1 Økonomi Resultatopgørelse Det samlede budget for Nordisk Ministerråd udgjorde i 2013 i alt 987 MDKK (2012: 961 MDKK). Budgettet finansieres primært af indbetalinger fra landene, der i 2013 udgjorde 975 MDKK. Hertil kommer indtægter fra afgift på lønudbetalinger, renteindtægter, midlerne beskåret efter reglerne i økonomireglementets 20 og øvrige indtægter. Disse udgjorde i 2013 i alt 20,7 MDKK (budget 2013: 12,2 MDKK). Forskellen imellem disse to beløb udgør årets resultat for Nordisk Ministerråd: et overskud på i alt 8,5 MDKK (2012: overskud på 16,1 MDKK), der kan tilbagebetales til landene. I henhold til Nordisk Ministerråds økonomireglement kan årets overskud tilbagebetales til landene, såfremt MR-SAM i forbindelse med regnskabets endelige vedtagelse tager beslutning herom. En eventuel indbetaling sker ud fra den samme fordelingsnøgle, der blev anvendt ved fastlæggelsen af landenes bidrag for budgetåret Af Nordisk Ministerråds økonomireglement fremgår ligeledes, at ikke disponerede midler større end 20 % af årets bevilling skal tilbagebetales til landene. For budgetposter under 1 MDKK gælder dog, at der altid kan overføres 200 TDKK til det kommende år. Tilbagebetalingen til landene skal ske indtil Nordisk Ministerråd har tilbagebetalt den rammeudvidelse på 35 MDKK, der skete i 2008 for at finansiere de nye globaliseringsinitiativer. Når de ikke disponerede midler i henhold til ovenstående er tilbagebetalt for 2013 udgør den samlede tilbagebetaling i alt 19,0 MDKK. Nordisk Ministerråds udgifter til projekter, programlignende aktiviteter, institutioner og organisationsbidrag udgjorde i 2013 i alt 931 MDKK (2012: 902 MDKK). Derudover anvendte Nordisk Ministerråd 75 MDKK (2012: 73 MDKK) til drift af sekretariatet samt publikations- og kommunikationsafdelingen. Af de samlede forbrugte midler anvendte Nordisk Ministerråd 17 % på projekter (2012: 19 %), 40 % til programlignende aktiviteter (2012: 40 %), 32 % til udbetaling til institutioner (2012: 31 %) og 2 % (2012: 2 %) til ministerrådets kontorer i Rusland og Baltikum. De resterende 7 % (2012: 7 %) blev anvendt til driften af Nordisk Ministerråds sekretariat samt publikations- og kommunikationsafdelingen.

14 De samlede udgifter (ekskl. renter) udgjorde i 2012 i alt 987 MDKK (2012: 961 MDKK). Balance De likvide midler udgjorde pr i alt 205 MDKK (2012: 200 MDKK). Samarbejdsministrene besluttede i 2007 at reducere likviditeten med 70 MDKK igennem en reduktion af indbetalingerne i For at reducere Nordisk Ministerråds likviditet yderligere har MR-SAM besluttet at rykke landenes indbetalinger med to måneder, således at raterne fra og med 2011 skulle indbetales henholdsvis 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Nordisk Ministerråds egenkapital udgjorde pr i alt -112 MDKK, der er opstået primært som følge af ovennævnte reduktion af indbetalingerne fra landene samt et tidligere afskrevet krav på landene, dog reguleret for årets resultat. Den negative egenkapital vil i henhold til økonomireglementet for Nordisk Ministerråd blive udlignet gennem indbetalinger fra landene, når likviditeten betinger dette. Nordisk Ministerråd indgik i 2006 kontrakter til en værdi af 66 MDKK med EU vedrørende drift af eksiluniversitetet European Humanities University (EHU) i Vilnius, hvoraf der ved udgangen af 2013 er anvendt i alt 62 MDKK. I 2008 etableredes EHU Trust Fund, der administreres af Nordisk Ministerråd, men som aflægger selvstændigt regnskab. I 2012 indgik Nordisk Ministerråd to kontrakter til en samlet værdi af 42 MDKK med EU og i 2013 indgik man yderligere et kontrakt til en værdi af 59 MDKK. Projekternes formål er primært at yde støtte til civilsamfundet og unge hviderussiske studerende. Ikke disponerede midler udgør ved udgangen af 2013 i alt 33 MDKK og er reduceret med i alt 2,5 MDKK siden En oversigt over ikke disponerede midler på budgetpostniveau findes i bilag 1. De ikke disponerede midler indgår i finansieringen af aktiviteterne i Prioriteringsbudgeten Syftet med prioriteringsbudgeten, som infördes 2013, är att skapa utrymme för nya politiska satsningar. En del av prioriteringsbudgeten är öronmärkt för ordförandeskapet medan den andra delen används för att finansiera andra strategiska insatser. Prioriteringsbudgeten omfattade i 2013 cirka 80 MDKK fördelat på 20 MDKK till det svenska ordförandeskapet och 60 MDKK till övriga politiska initiativ. Ordförandeskapsbudgeten Sverige var 2013 det första ordförandeskapet som initierade satsningar under prioriteringsbudgeten. Förhoppningarna om att en prioriteringsbudget skulle medföra dynamik och intressanta initiativ har befästs under 2013 i och med de svenska insatserna. 12 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013

15 Fler unga i arbete i Norden I maj stod Sverige värd för ett nordiskt arbetsmarknadsmöte som fokuserade på de ungdomar som har svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden, samt på åtgärder som motverkar långvarigt utanförskap, t.ex utbildning och myndighetssamverkan. Förutom de nordiska statsministrarna och arbetsmarknadsministrarna deltog även andra politiker, representanter för arbetsmarknadens parter, näringslivsföreträdare, ungdomar m.fl. Under mötet genomfördes också ett jobbforum där goda exempel på hur verksamheter, politik och projekt har underlättat ungas etablering på arbetsmarknaden presenterades. Bättre praktik på yrkesutbildningar För att trygga lärling- och praktikplatser för personer som går en yrkesutbildning, och öka kvaliteten i den arbetsplatsförlagda undervisningen, tog Sverige initiativ till att arrangerakompetensutvecklande mötesplatser runt om i Norden för deltagare från olika branscher, skolor, myndigheter och organisationer. Insatsen är treårig och avslutas Nordiskt samarbete om gruvnäring I maj lanserades NordMin ett nordiskt expert- och forskningsnätverk för alla som bidrar till eller berörs av gruv- och mineralnäringen. Satsningen ska stärka den nordiska konkurrenskraften inom gruvnäringen. Utmaningen är att hitta bästa tillgängliga teknik, minska miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle. NordMin är ett initiativ som pågår till Fokus på luftföroreningar i Norden Inom ramen för miljöområdet initierade Sverige en insats kring förbättrade emissionsinventeringar av så kallade kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. Insatsen ska öka kunskapen om de faktiska utsläppen från källor i Norden, och identifiera åtgärder för att minska utsläppen i de nordiska länderna. Framförallt utsläpp från sot studeras. Insatsen stöttar också de nordiska förhandlarna om ett sot-avtal inom ramen för Arktiska rådet. Insatsen är treårig och avslutas Nordic Cool 2013 Den stora kulturfestivalen, Nordic Cool 2013 genomfördes på The Kennedy Center i Washington DC 19 februari 17 mars 2013 i samarbete med Nordiska ministerrådet, de nordiska ambassaderna i Washington och de nordiska ländernas kulturdepartement och kulturmyndigheter. Nordic Cool involverade flera av ministerrådets sektorer med primära bidrag från samarbets- och kulturministrarna. Festivalens program innehöll cirka 100 evenemang och involverade mer än 750 artister från de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland. Det överordnade målet var exponering av Norden, de nordiska länderna och deras konst och kultur, samt att utforska samspelet mellan centrala teman som är viktiga för medborgarna i Norden; omsorg Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport

16 om naturen, teknologisk innovation, miljömässig hållbarhet, entreprenörskap, barn- och ungdomskultur och jämställdhet. Festivalen hade närmare besökare. Över personer deltog även i föreläsningar och debatter, som fördjupade bilden av Norden. Det massmediala genomslaget för festivalen var stort, såväl i Norden som i USA. Med festivalen lyckades man nå ett stort antal personer, skapa nya kontakter i Washingtons kulturvärld och stärka olika politiska kontakter, vilket gagnar och kan förstärka det fortsatta profileringsarbetet. Nordic Cool skapade en insikt om fördelarna med att arbeta gemensamt i de nordiska länderna och har skapat förutsättningar för framtida samarbeten i andra delar av världen. Hållbar nordisk välfärd Hållbar nordisk välfärd är ett program för nya välfärdslösningar till människor i Norden. Inom programmet fanns 17 projekt vid utgången av 2013, indelade i tre insatsområden: utbildning och arbete för välfärd, forskning för välfärd och infrastruktur för välfärd. De flesta av projekten startade under 2013 och resultat förväntas först under 2014 och Insatsområdet utbildning och arbete för välfärd fokuserar på att Norden ska vara en attraktiv region med stort arbetsdeltagande och hög kompetensnivå, där alla har möjlighet för att realisera sin kapacitet. Under 2013 etablerades en nordisk kunskapsbank om avhopp etablerats med syfte att samla goda exempel på vad som gör att unga slutför en utbildning. Genom rapporten Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner i Norden har kunskapen ökat kunskapen om vilka skillnader som finns mellan ländernas hälso- och omsorgsutbildningar och om vilka gränshinder som finns för en ökad mobilitet på arbetsmarknaden. Insatsområdet forskning för välfärd fokuserar på om hur människor lever sina liv och hur olika faktorer kan förklara människors levnadsförhållanden. Ministerrådet beslutade att öka forskningssamarbetet om socioekonomiska skillnader i hälsa och välfärd. NordForsk gör en utlysning av forskningsprogrammet De nordiska hälso- och socialministrarna, tog tillsammans med generalsekreteraren, initiativ till en utredning om hur det nordiska hälsosamarbetet kan stärkas de kommande fem till tio åren. Utredningen har lagt fram 14 konkreta förslag som ska behandlas Insatsområdet infrastruktur för välfärd ska bidra till att skapa förutsättningar för en högkvalitativ, patientsäker och kostnadseffektiv vård. 14 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013

17 Fyra pilotprojekt startade inom Högspecialiserad behandling: Nordiskt kvalitetsregister för ryggmärgsskador, Nordiskt kvalitetsregister for ledproteser i handleder och ankelleder, Samarbete inom barnkirurgi med fokus på medfödda mage-tarm-sjukdomar samt Gemensam utbildning av specialister inom fosterdiagnostik med fokus på behandling av foster i livmodern. Grön tillväxt De nordiska statsministrarna gav i november 2011 Nordiska ministerrådet i uppdrag att lansera ett nytt tvärsektoriellt initiativ för grön tillväxt. Statsministrarnas uppdrag tog sin utgångspunkt i rapporten Norden ledande i grön tillväxt. Fackministerråden konkretiserade arbetsgruppens åtta rekommendationer till projektaktiviteter och det beviljades totalt 24 MDKK för arbetet i I 2013 slutfördes första fasen i projektet Främja integrationen av miljö och klimat i utvecklingssamarbetet med en intervjuundersökning. Undersökningen resulterade i rapporten Reform of fossil-fuel subsidies och ger förslag till framtida samarbetsmöjligheter för de nordiska länderna. Undersökningen beskriver det existerande nordiska samarbetet inom bland annat energi och klimatförändringar och den föreslår potentiella samarbetsländer och möjliga samarbetsaktiviteter. Resultaten från rapporten har redan lett till ett konkret transportprojekt inom Nordic Development Fund i Asien. Ett delprojekt under Gröna tekniska normer och standarder kommit fram till hur man kan utveckla ett beslutsverktyg för att identifiera vilka byggnader som bör renoveras ur ett hållbarhetsperspektiv. Projektgruppen har sammanställt parametrar som används i olika klassifikationssystem för värdering av nya byggnader och indikatorer som används i de europeiska standarderna, och processen med att definiera gemensamma nordiska indikatorer för hållbar renovering har påbörjats. Inom området gröna tekniska normer och standarder har energiministrarna initierat ett projekt om ekodesign och energieffektivisering, Nordsyn. Projektet syftar till att skapa et starkt nordisk samarbete inom ekodesing och energieffektivisering. För att stärka marknadskontrollen har projektet har genomfört en gemensam dokumentkontroll i de nordiska länderna som lett till att flera riktlinjer och faktablad har tagits fram för viktiga produktgrupper. Ministerrådet har lanserat webbmagasinet Green Growth the Nordic Way, som genom featureartiklar publicerar fördjupad information om aktiviteter inom grön tillväxt och hållbar utveckling (www.nordicway.org). Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport

18 1.3 Hållbar utveckling De nordiska samarbetsministrarna har beslutat att allt arbete som görs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska ha ett integrerat hållbarhetsperspektiv. Den Nordiska strategin för hållbar utveckling Ett gott liv i ett hållbart Norden trädde i kraft i januari Nordic Sustainable Development Indicators 2013 som visar generella utvecklingstrender inom strategins fokusområden publicerades. Som uppföljning av strategin, beslutades ett så kallat verktygsprojekt för att hjälpa sektorerna att bättre integrera hållbar utveckling i sin verksamhet. Två projekt som beviljades medel från hållbarhetsbudgeten 2012 avslutades 2013: Utveckling av de nordiska högskolenätverken för hållbar utveckling och gröna campus har etablerat nätverket Nordic Sustainable Campus Network (NSCN) som består av 34 nordiska högskolor och universitet. Nätverket bidrar till kunskapsutbyte och ökad förankring av hållbarhetsarbetetoch förväntas bland annat leda till rekommendationer för implementerandet av hållbarhetsperspektivet i de nordiska högskolorna, samt ett ökat antal medlemmar i nätverket. Perspektivanalyse på videreudvikling af bæredygtig akvakultur i Norden resulterade i rapporten Perspectives for sustainable development of Nordic aquaculture. Dessa policyrekommendationer har betydelse för det framtida fiskerisamarbetet initierades två andra tvärsektoriella projekt som en uppföljning på FN:s konferens för hållbar utveckling Rio+20: Ad hoc-arbetsgrupp för kompletterande välfärdsmått ska bidra tvärsektoriellt till det nordiska och globala arbetet kring kompletterande välfärdsmått i linje med slutdokumentet från Rio+20. Deltid, kön och ekonomisk fördelning i Norden undersöker varför det är vanligare med deltidsarbete bland kvinnor, samt vilka samfundsmässiga konsekvenser det har. 1.4 Nordic Nutrition Recommendations De nordiske næringsstofanbefalinger (NNR) har igennem årene været en af de mest søgte publikationer på norden.org og anvendes bredt af studerende, ernæringsforskere og den offentlige forvaltning. Den lange tradition for nordisk samarbejde om NNR giver bedre mulighed for at træffe de rigtige beslutninger indenfor kost- og sundhedsområdet, hvilket medvirker til at forbedre befolkningens sundhedstilstand og sikre velfærden i Norden. Udover den store videnskabelige ballast, som det nordiske samarbejde giver, er der også en stor økonomiske gevinst for det enkelte land ved at samarbejde om denne revision. 16 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013

19 Ved den 5. revision af NNR har der været særlig fokus på processen i udarbejdelsen af anbefalingerne. Der har dels været en mere systematisk tilgang til det videnskabelige arbejde, og processen har været åben med en offentlig høring, hvor alle har kunnet bidrage med bemærkninger eller spørgsmål. Interessen for vores kost er stor fra både videnskabsmænd og for mange forbrugere. Dels har udgivelsen også denne gang været anderledes, da anbefalingerne udover at udkomme i bogform, har været spydspids for den nye satsning af Open Access i Nordisk Ministerråd, dvs. tilgængelig som PDF, e-bog mv. Kostrådene i de enkelte nordiske lande er grundlagt ud fra NNR. Som opfølgning på lanceringen af NNR, vil de nordiske lande derfor også se på de muligheder, der er for kommunikation af kostrådene. Eksempelvis i relation til det nordiske ernæringsmærke, Nøglehullet, der i 2014 kan fejre 5 års jubilæum. Den nye revision fokuserer i højere grad end tidligere på hele kosten og kvaliteten af de forskellige kilder, og ikke alene på mængden af eksempelvis fedt og kulhydrater. En anden stor fælles nordisk udfordring er arbejdet med næringsstofanbefalingerne, bl.a. med det lave D-vitaminindtag og det høje saltindtag i Norden. 1.5 Nabosamarbejdet EU s Østersøstrategi Siden EU-Kommissionen for omkring seks år siden indledte sit arbejde med EU s Østersøstrategi (EUSBSR) har Nordisk Ministerråd arbejdet aktivt på at sikre et nordisk aftryk og engagement. Dette er sket især inden for områderne fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug, herunder bioøkonomi men også på kultur og ligestillingsområdet. Nordisk Ministerråd har med sine unikke netværk i Østersøregionen bidraget til gennemførelsen af strategiens handlingsplan ved at tage ansvar for en horisontal aktion om bioøkonomi og for flagskibsprojekter, blandt andet inden for bæredygtigt skovbrug, veterinært beredskab, miljøberedskab mod oliespild samt kultur og kreative industrier. Østersøstrategien har i forhold til bioøkonomi givet Nordisk Ministerråd en solid mulighed for aktivt at tage ansvar og lederskab for den samfundsmæssige transformation væk fra et overvejende fossilt baseret samfund i retning af et samfund, som i langt højere grad er baseret på bæredygtig anvendelse af biologiske ressourcer fra land, skov og vand til mad, energi, miljø, materialer, kemikalier og meget andet. Nordisk Ministerråds sekretariat har igangsat en proces under overskriften Ten steps to realize the bioeconomy in the Baltic Sea Region med fokus på at initiere processer, workshops og kommunikation, og facilitere etableringen af nye netværk. Eksempelvis er der etableret et netværk bestående af forskere, innovatører og erhverv, som skal se på, hvordan man i Nordeuropa i højere grad selv kan producere foder, som den animalske Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport

20 produktion er afhængig af gennem nye produkter og udnyttelse af restprodukter, som i dag betragtes som affald. Nye retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med naboerne i Østersøregionen Nordisk Ministerråd ønsker at bidrage til vækst og stabilitet i Nordens nærområde i Østersøregionen, og har siden begyndelsen af 1990 erne haft samarbejde med de baltiske lande og Nordvestrusland. Den politiske ramme for Nordisk Ministerråds samarbejde med naboerne i Østersøregionen er såkaldte retningslinjer. Både retningslinjerne for samarbejdet med de baltiske lande, Nordvestrusland og Nordisk Ministerråds Hvideruslandsaktiviteter blev fornyet i 2013 med virkning fra 2014 efter godkendelse af Nordisk Råds session De nye retningslinjer har særligt fokus på samarbejde om problemstillinger af grænseoverskridende karakter såsom organiseret kriminalitet, menneskehandel, smitsomme sygdomme og miljøproblemer. I forhold til samarbejdet med Nordvestrusland har Ministerrådet fokus på styrkelse af demokratiudviklingen og respekt for menneskerettigheder og civilsamfund, mens man i samarbejdet med de baltiske lande fokuserer på styrkelse af den sociale og økonomiske udvikling, herunder fx demografi. Retningslinjerne for Hvideruslandsaktiviteter blev i 2013 opdateret hovedsageligt med fokus på støtte til uddannelse af unge hviderussere samt støtte til civilsamfundet. 1.6 Grænsehindringer Nordisk Ministerråd har gennem en årrække arbejdet for at fjerne grænsehindringer og gøre det enklere at bevæge sig over landegrænserne. Til og med 2013 har arbejdet taget afsæt i Grænsehindringsforum, som har været meget målrettet og ambitiøst. I 2013 blev 10 konkrete hindringer som drejede sig om bl.a. problemstillinger i forhold til uddannelsessektoren, social sikring og arbejdsmarkedet løst. Andre nordiske statsborgere kan nu åbne bankkonto i Sverige og modtage danske børn- og ungeydelser uden karenstid. Adgangen til uddannelser i Finland uden sprogtest er også blevet enklere. De nordiske statsministre udsendte i oktober 2013 en erklæring om at arbejdet mod grænsehindringer er en af de vigtigste udfordringer i det nordiske samarbejde. Samarbejdsministrene besluttede derfor i 2013, at der med virkning fra 1. januar 2014 skulle oprettes et Grænsehindringsråd. I lighed med tidligere skal arbejdet fokusere på tre hovedformål informationsindsatser, løsning af konkrete hindringer samt forebyggende arbejde. 18 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2009 ANP 2010:761 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2009 ANP 2010:761 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2134-1

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur CVR nr. 30 03 07 53 Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde, den 19. maj

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent CK Kronborg CVR-nr. 32 11 76 51 Årsregnskab for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk Årsregnskab for Hove Vandværk IS ifølge foreningens vedtægter 1. januar - 31. december 2012 CVR: 15407751 www.hovevand.dk Virksomhedsoplysninger: Hove Vandværk blev stiftet i 1911 og er hjemhørende i Egedal

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere