Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Spedition & shipping. (gældende fra 1. januar 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Spedition & shipping. (gældende fra 1. januar 2016)"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan Hovedforløb Spedition & shipping (gældende fra 1. januar 2016)

2 Praktiske oplysninger om hovedforløbet på Roskilde Handelsskole EUD/eux er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen har ansvaret for grundforløb og hovedforløb. Følgende specialer på hovedforløbet udbydes på Roskilde Handelsskole: Kontoruddannelse med speciale Offentlig administration Kontoruddannelse med speciale Spedition & shipping Kontoruddannelse med speciale Revision Kontoruddannelse med speciale Administration Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Kontoruddannelse med specialet Økonomi Detailhandelsuddannelse med speciale Blomsterdekoratør Afdelingens ledelse Afdelingens administration Ulla Sørensen Uddannelseschef Tom Andrés Uddannelsesleder Marie Ø. Pedersen Tlf.: Eva Riisgaard Olsen Tlf.: Eleverne er altid velkomne i administrationen, hvor vi kan hjælpe med en lang række praktiske forhold i forbindelse med skolegangen her på Roskilde Handelsskole. Administrationen er placeret i bygning 3, EUD/eux administrationen, lokale 323b. Skolens organisation, mission og visioner kan læses på skolens hjemmeside; Undervisningen Undervisningstiden er i tidsrummet Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning svarende til en arbejdsuge på 37 timer. Der undervises i gennemsnit i 30 lektioner om ugen på hovedforløbet. Den resterende tid er til hjemmearbejde, læsning til fagene, løsning af opgaver og projektarbejde. Det skal beregnes, at der i tilfælde af gruppearbejde, skal bruges tid på skolen ud over undervisningstiden. Ringetider: 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion Fravær - Ved mere end 20 % fravær skal skoleopholdet/modulet tages om. 2

3 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Undervisningen tilrettelægges således at eleven opnår de kompetencemål, som skal være opfyldt for at færdiggøre deres uddannelse. Eleverne arbejder med obligatoriske fag, specialefag, valgfrie fag samt eventuelt erhvervsrettede påbygningsfag. Roskilde Handelsskole påtager sig ansvaret for at ovennævnte fag sammensættes, så de giver logiske sammenhænge, kvalificerende valg og differentierede forløb, således at eleven og virksomheden oplever at de matcher deres behov bedst muligt i forhold til den enkeltes uddannelsesaftale. Det handler om at tilgodese den enkelte elevs forudsætninger, potentialer, behov og interesser, for at udnytte forskelligheder til at realisere såvel fælles som individuelle mål. Roskilde Handelsskole benytter sig i vid udstrækning af eksterne undervisere og samarbejdspartnere for at sikre os, at undervisningen bliver så virkelighedsnær som muligt, og at den læring og viden der er til rådighed, er så opdateret som muligt. Hvor det er muligt- og giver mening, så differentieres undervisningen både i forhold til den enkelte elev, men også i forhold til unge og voksne elever. Omvendt, så samlæses unge og voksne også på forskellige forløb, hvor det giver mening og synergi. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer I forbindelse med optag af eleven, og forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan, vurderes elevens kompetencer, i forhold til de gældende overgangsregler. Hvis der er behov for specialpædagogisk støtte eller lignende, så tages der hånd om det, via vores studievejledning på skolen. Godskrivning/merit Elever på en ungdomsuddannelse mv. har ret til godskrivning/merit i visse fag og uddannelser efter reglerne i hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelser nr. 1010, 59, hvis de har eksamensbeviser eller anden dokumentation for anden uddannelse eller eleven har andre kompetencer i øvrigt. Link til hovedbekendtgørelser findes her: Procedure på Roskilde Handelsskole: Elever der ønsker godskrivning/merit, skal rette henvendelse til vores praktikpladskontor, hvor der kan informeres om mulighed for at få merit. Elever som er 25 år eller derover (EUV) skal realkompetencevurderes, og det foregår i vores Center for Voksenuddannelse, som kan kontaktes via dette link: Undervisning på hovedforløbet Kontoruddannelsen med speciale i Spedition & Shipping er rettet mod såvel spedition- som shippingvirksomheder og dermed nationale og internationale transportopgaver. Specialet giver en bred indsigt i både spedition og shipping, men der sker en specialisering inden for enten spedition eller shipping. Specialet beskæftiger sig blandt andet med vejledning ud fra kundens ønsker og 3

4 forventninger, geografiske og kulturelle forhold, anvendelsen af retlige regler og aftaler. Og endelig lærer eleverne også om virksomhedens ansvarsforhold, interne procedurer og kvalitetskrav. Målet med uddannelsen Du skal arbejde med at arrangere transport af alt lige fra blomster til biler til vindmøller. Du udregner tilbud til kunder, sammensætter transporten af de forskellige transportformer (sø, luft, jernbane, vej) Du sørger for, at de juridiske aspekter i transporten er i orden, forsikringsforhold samt sørge for fortoldningen. Du skal trives med at arbejde hurtigt i et travlt (internationalt) miljø, hvor du ikke ved hvad morgendagen bringer. Typisk har du kontakt til rigtig mange forskellige kunder og leverandører, når du arrangerer transport, så du skal have lyst til at tale med mange forskellige mennesker fra forskellige lande/kulturer. En stor del af speditions- og shippingvirksomhederne arbejder med transport uden for Danmark, så du skal også kunne begå sig på et eller flere fremmedsprog. Samtidigt indgår transportjura, økonomi og salg som en del af det daglige arbejde. Du bruger it til stort set alle opgaver, så du skal have lyst til hele tiden at dygtiggøre dig. Adgangskrav Du skal have gennemført og bestået den studiekompetencegivende del af Eux, som er et 1-årigt forløb efter grundforløbet, og have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du kan starte på hovedforløbet. Særligt for studenter Har du en hhx-eksamen skal du have et 5 ugers indledende forløb med uddannelsesspecifikke fag, og du skal bestå en grundforløbsprøve, inden du kan starte på hovedforløbet. Hvis du har en stx-, hf- eller htx-eksamen skal du have et 10 ugers indledende forløb med de tre grundfag: Informationsteknologi, Afsætning og Erhvervsøkonomi og de uddannelsesspecifikke fag samt bestå en grundforløbsprøve inden du kan starte på hovedforløbet. Der skal endvidere være indgået en uddannelsesaftale med et praktiksted. Overgangskrav Overgangskravene fra grundforløbet skal opfyldes af alle elever, unge som voksne, for at komme videre. For elever, der allerede har en gymnasial uddannelse, giver overgangskravene neden for adgang til hovedforløbet, mens det for andre unge og voksne giver adgang til EUX året, der skal gennemføres forud for hovedforløbet. Grundfagskrav og prøver Unge og voksne Særligt for HHX er Særligt for Stx, HF og Htx Uddannelsesspecifikke fag for X X X kontor Grundforløbsprøve Bestået Bestået Bestået Grundfag Afsætning C X X Dansk C X Engelsk C X Erhvervsøkonomi C X X IT C X X Matematik C X Organisation C X Samfundsfag C X Bemærk: Voksne over 25 år starter med en realkompetencevurdering. Placeres den voksne i EUV1, skal den voksne starte direkte på EUX året. Der kan derfor være behov for supplerende undervisning forud for starten. Læs nærmere om EUV. 4

5 Information om skoleforløb Uddannelsen tilrettelægges som en vekseluddannelse hvor eleven efter grundforløbet starter enten i praktik eller på et skoleophold. Strukturen kan se således ud (2-årigt forløb): 2-4 måneder Praktik i virksomhed herunder prøvetid 1 uge Introduktion til Spedition & Shipping 2-4 måneder Praktik i virksomhed 2 uger Generel spedition / Salg og service 2-4 måneder Praktik i virksomhed 2 uger Linjefag vej/sø/fly 2-4 måneder Praktik i virksomhed 3-5 uger (u/25 år) 2 4 uger (o/25 år) Valgfagsuger 2-4 måneder Praktik i virksomhed 1 uge Fagprøveforløb herunder en uge med udarbejdelse af fagprøve og eksamen I forbindelse med de bundne specialefag er der yderligere placeret et antal valgfri specialefag, som også fremgår af skolens hjemmeside. Praktikvirksomhed og eleven modtager information fra skolen, så snart eleven er indplaceret på planlagte skoleforløb, med information om alle skoleperioderne. Dette sendes til begge via digital post. Eleven modtager, ca. 3-4 uger før et planlagt skoleforløb, en elektronisk indkaldelse til næstkommende skoleperiode. Placering af skoleforløb og udbudte valgfag kan læses på Roskilde Handelsskoles hjemmeside Undervisningsforløbet er tilrettelagt, så der skabes sammenhæng mellem aktiviteter i praktikdelen og aktiviteter på skolen, således at praktikvirksomheden skal forberede eleven til skoleperioden, og skolen inddrager relevante og aktuelle eksempler i undervisningen. Forløbene er struktureret efter: Stigende sværhedsgrad, fx inden for sprogfærdigheder Stigende kompleksitet, fx anvendelse af teoretiske modeller i forskellige situationer og dermed en øget transfer Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng og se forskelle i forskellige former for offentlige service og myndighedsudøvelse Stigende krav om selvstændighed i forhold til at udføre forskellige opgaver og om deltagelse i de planlagte aktiviteter 5

6 Følgende taksonomi er et vigtigt udgangspunkt for Roskilde Handelsskoles læringsaktiviteter: Redegørelse: Beskrivelse, dokumentation: HVORDAN er det? (Baggrundsmateriale/sekundær litteratur), altså at kende, eleven kan for eksempel gøre rede for virksomhedens praksis og have en overordnet forståelse for opgaverne og områdets betydning for brugergrupper, regler og lovgivning mv. Analyse: Forklaringer: HVILKE årsager er der? HVORFOR er det sådan? Eleven kan altså se opgaverne i den komplekse virkelighed der kan være, og dermed have et stærkt fundament for selvstændig opgaveløsning. Vurdering: Faglig/tværfaglig perspektivering: HVORFOR så det? Eleven kan som slutmål løse opgaver selvstændigt med en stadig mindre grad af supervision og vejledning, og kan der udover indgå i forpligtende partnerskaber og kan formidle sin viden og erfaring til andre. Generelle mål og rammer Fagligheden skal være høj med udgangspunkt i elevens forudsætninger Eleverne skal kunne tænke kreativt, og være ansvarlig i forhold til at indgå i fællesskaber og læringsaktiviteter Samarbejdsevner er centrale på tværs af sektorer, og med aktører fra praktikstedet Selvværd og forståelse for egne kompetencer skal udvikles Faglig og personlig udvikling Praksisnær undervisning og også en solid faglig platform baseret på en generel forståelse Brug af IKT teknologi, fx anvendelse af studie.rhs.dk altså skolens elevplatform og andre relevante redskaber Lærerteams der lægger vægt på samarbejde og fælles mål Undervisning 6 lektioner om dagen, men arbejdsugen er på 37 timer, der modsvarer en praktikuge. Resterende tid bruges til opgaver, læsning, refleksion og udvikling. Der arbejdes med: Undervisning i klasserummet Individuelt arbejde Gruppearbejde Projektarbejde IKT-understøttet læringsaktivitet Forståelse for metoder og teori, kritisk kildeanvendelse og generel refleksion over sammenhæng Indhold i specialefagene Uddannelsen er typisk et 2-årigt forløb som er struktureret som en vekseluddannelse, som betyder, at uddannelsen skiftevis foregår på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole. Eleven skal på skole i 7 11 uger inklusiv den afsluttende fagprøve. Den teoretiske del består af følgende elementer: Bundne specialefag 4 uger, som består af; Introduktion, Generel spedition og linjefag vej/sø/fly Valgfrie specialefag 3-5 uger hvis du er under 25 år, og 2-4 uger hvis du er over 25 år, som dækker området, alt efter hvilken linje du vælger vej/sø/fly. Fagprøve - 1 uge 6

7 Kompetencemål for spedition Vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt. Kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler. Anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver. Udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser. Udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav. Udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Varetage arbejdsfunktioner i forbindelse med en speditions- og/eller shippingvirksomheds nationale og internationale opgaver. Udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service og sagsbehandling i forbindelse med virksomhedens serviceydelser inden for transport. Vurdere og vejlede ud fra kundens ønsker og forventninger og under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold. Varetage opgaver under anvendelse af gældende regler, aftaler og dokumenter inden for transportydelser. De tre bundne speciale fag er følgende: Introduktion - vejledende uddannelsestid 1 uge Eleven opnår kendskab til erhvervets opbygning, udvikling og samfundsmæssige betydning, og at eleven opnår bred almen viden om forhold og vilkår for speditions og shippingbranchen. Forhold og vilkår for speditions- og shippingbranchen. Godstyper på import og eksport. Lettere regnskabsfunktioner og omkostningstyper. Forståelse for virksomheders organisation. Almindeligt forekommende kontortekniske funktioner i en virksomhed, bl.a. ved anvendelse af IT systemer og værktøjer inden for kommunikationsteknologi. Det civilretslige ansvar, der påhviler virksomheden i forhold til kunder, leverandører og offentlige myndigheder. Eleven skal opnå kendskab til erhvervets opbygning, udvikling og samfundsmæssige betydning. Eleven skal opnå kendskab til forhold og vilkår for speditions- og shippingbranchen. Eleven skal opnå kendskab til erhvervenes arbejdsbeskrivelser, herunder virksomhedernes organisation. Eleven skal opnå kendskab til IT, organisation og omkostningstyper. Eleven opnår kendskab til de forskellige transportformer/midlers karakteristika, som omfatter transporternes geografi og forløb, herunder distribution, og dokumentation, og til branchens samarbejdspartnere og til godstyper ved import og eksport inden for søtransport herunder liniesamt trampfart, vejtransport, flytransport og banetransport, konventionel og kombineret. Eleven skal kunne anvende viden om geografi og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandlen, heri indgår geografi, infrastruktur, grænseovergange, knudepunkter og flaskehalse, kulturforståelse/kulturforskelle, påvirkning af produktvalg/samhandel og påvirkning af transportafvikling. Eleven skal opnå kendskab til det civilretslige ansvar, der påhviler virksomheden i forhold til kunder, leverandører og offentlige myndigheder, herunder grundlæggende elementer i lov om aftaler - INCOTERMS 2010 og Forsikring. Generel spedition vejledende undervisningstid 1 uge Eleven opnår bredt kendskab til speditionsbranchens transportformer. Eleven skal kunne anvende viden om speditionsbranchens transportformer og godstyper. Eleven skal kunne anvende viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandlen. Eleven skal kunne anvende viden om markedsforhold, love og regler i forbindelse med told og afgifter. 7

8 Eleven skal kunne anvende viden om salg og service, salgsteknik og almindeligt forekommende kommunikationsformer i forbindelse med salg og kunderådgivning. Eleven skal kunne anvende viden om tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler Eleven skal opnå kendskab til logistikkens betydningen for danske handels-, produktions- og transportvirksomheder samt logistikfunktionens indhold. Eleven skal opnå kendskab til internationale betalinger. Eleven skal kunne anvende viden om områdets transportformer samt godstyper. Heri indgår tid, vægt, mål, vejtransport, søtransport (liniefart), flytransport, kombinerede transporter og mulighederne heraf, hvilket materiel til hvilke godstyper og distribution. Eleven skal kunne anvende viden om markedsforhold samt love og regler for told og afgifter, herunder anvende tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler. Heri indgår markedsordninger og international samhandel, toldunioner og frihandelsområder, forsendelsesordninger og dokumenter og toldtariffer. Eleven skal opnå kendskab til logistikkens betydning for danske handels- og produktions- og transportvirksomheder og opnå kendskab til logistikfunktionens indhold, herunder 3. parts logistik, outsourcing og omkostningsanalyser f.eks. TDC. Eleven skal opnå kendskab til internationale betalingsformer og deres indbyrdes forskelligheder. Heri indgår simpel betaling, inkassotyper, remburstyper og forud betaling. Eleven skal kunne anvende salgsteknik og almindeligt forekommende kommunikationsformer i forbindelse med salg og kundeservice/rådgivning, herunder behovsdækning, kunderådgivning, reklamationsbehandling, kundepleje og kommunikation. Liniefag, vej, fly og sø linietransport, Vej, - vejledende uddannelsestid 2 uger Eleven opnår et bredt alment kendskab til hvordan transportopgaver udføres ved vejtransport. Eleven skal beherske anvendelse af transportmidler, godstyper. Eleven skal beherske anvendelse af transportmidler og godstyper. Eleven skal beherske anvendelse af fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler. Eleven skal kunne anvende retsbestemmelser, konventioner og love. Eleven skal kunne anvende fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse. Eleven skal kunne anvende forsikring. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler. Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper. Eleven skal kunne anvende emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåden ved fragtaftalernes indgåelse, skal beherske anvendelse af tariffer samt kunne anvende hyppigst forekommende former for forsikring. Heri indgår marketing, markedets opbygning og markedets konkurrence, salg/økonomi, fragtaftalen, handelsklausuler contra transportklausuler, fragtberegning/tariffer, forsikring, det fysiske transportforløb og distribution. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende intermodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde, herunder multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner. Elevens skal beherske anvendelse af emneområdets dokumenter. Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner i relation til vejtransport, herunder CMR-loven, NSAB 2000 og INCOTERMS Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med transporten deraf. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed dvs. total transportlogistik. Fly - vejledende uddannelsestid 2 uger Eleven skal opnå bredt kendskab til, hvordan transportopgaver udføres ved flytransport. Eleven skal beherske anvendelse af transportmidler, godstyper. Eleven skal beherske anvendelse af fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler. 8

9 Eleven skal beherske anvendelse af analyse af valg af transportmiddel i konkrete begrænsede godstyper. Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner og love Eleven skal kunne anvende fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse. Eleven skal kunne anvende forsikring. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed. Eleven skal opnå hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler. Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper. Eleven skal kunne anvende emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåden ved fragtaftalernes indgåelse, beherske anvendelse af tariffer samt kunne anvende hyppigst forekommende former for forsikring. Heri indgår marketing, markedets opbygning og markedets konkurrence, salg/økonomi, fragtaftalen, handelsklausuler contra transportklausuler, fragtberegning/tariffer, forsikring, det fysiske transportforløb og distribution. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende multimodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde, herunder multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner. Eleven skal beherske anvendelse af fagområdets dokumenter. Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner i relation til flytransport, herunder Luftfartsloven, Warzawakonventionen, IATA, NSAB 2000 og INCOTERMS Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med transporten. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed dvs. total transportlogistik. Sø linietransport - vejledende uddannelsestid 2 uger Eleven opnår bredt alment kendskab til, hvordan transportopgaver udføres ved Sø og Linietransport. Eleven skal beherske anvendelse af transportmidler, godstyper. Eleven skal beherske anvendelse af fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtige andre hjælpemidler. Eleven skal beherske anvendelse af analyser og valg af transportmidler i konkrete begrænsede godstyper. Eleven skal kunne anvende retslige bestemmelser og konventioner og love. Eleven skal kunne anvende fragtaftaler/fragtaftalens indgåelse. Eleven skal kunne anvende forsikring. Eleven skal kunne opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed. Eleven skal kunne opnå kendskab til emneområdets hyppigst forekommende intermodale transporter, samt retsregler. Eleven skal beherske anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper for at kunne analysere valg af transportmiddel i forhold til konkrete komplicerede godstyper. Eleven skal beherske emneområdets fragtaftaler og fremgangsmåder ved fragtaftalernes indgåelse. Heri indgår marketing, markedets opbygning og markedets konkurrence, salg/økonomi, fragtaftalen, handelsklausuler contra transportklausuler, fragtberegning/tariffer, forsikring, det fysiske transportforløb og distribution. Eleven skal kunne anvende emneområdets hyppigst forekommende multimodale transporter og de retsregler, der knytter sig til det enkelte emneområde, herunder multimodal jura, retslige bestemmelser og konventioner. Eleven skal beherske anvendelse af fagområdets dokumenter. Eleven skal kunne beherske de retslige bestemmelser og konventioner i relation til Sø/liniefart, herunder sølovens afsnit og de internationale konventioner om konnossementer, NSAB 2000 og INCOTERMS Eleven skal kunne anvende viden om farligt gods, love og regler i forbindelse med transporten deraf. Eleven skal opnå kendskab til emneområdets placering i en logistisk helhed, dvs. total transportlogistik. De valgfrie speciale fag Efter de 4 obligatoriske uger skal eleven starte på de valgfagsuger, som er valgt i starten af uddannelsen. Der udbydes valgfag inden for: 9

10 Søtransport/linie Flyspeditør Vejspeditør Multi-modale transporter Søret I Farligt godt og miljø Logistik Lager- og terminalbehandling Transportret Told Logistik 2 Trampfart + skibsmægler (foregår i Århus) Sø transport/linie - 1 uge Eleven behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper. Eleven kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner. Eleven kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse. Eleven behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler. Eleven kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver. Flyspeditør - 1 uge Eleven behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper. Eleven kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner. Eleven kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse. Eleven behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler. Eleven kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver. Vejspeditør - 1 uge Eleven behersker anvendelse af emneområdets transportmidler og godstyper og gennemfører analyser og valg af transportmiddel i konkrete begrænsede komplicerede godstyper. Eleven kan anvende emneområdets retslige bestemmelser og konventioner. Eleven kan anvende emneområdets fragtaftaler samt fremgangsmåderne ved fragtaftalernes indgåelse. Eleven behersker anvendelse af emneområdets fagudtryk, tariffer, dokumenter og vigtigste andre hjælpemidler. Eleven kan anvende emneområdets hyppigst forekommende former for forsikring i forbindelse med konkrete transportopgaver. Multi-modale transporter - 1 uge Eleven kan anvende internationale transporter og typiske godsformer på vej-, bane-, sø- og flyområderne. Eleverne behersker anvendelse af de dertil hørende dokumenter. Eleven kan anvende love og konventioner på området. Eleven kan rådgive kunder i forbindelse med benyttelse af intermodale transporter. Søret I - 1 uge (Udlån til Århus) Eleven behersker anvendelse af den danske sølov og de konventioner, der knytter sig hertil i forbindelse med daglige begrænsede komplicerede transportopgaver. Eleven kender internationale retsregler og konventioner inden for søtransport. 10

11 Farligt godt og miljø - 1 uge Eleven kan anvende krav til transportdokumentation, klassifikation, ansvarsforhold, sammenlæsningsmuligheder, edb-styring, afmærkning af kolli, containere og køretøjer i forbindelse med farligt gods på områderne landtransport (ADR), søtransport (IMDG), jernbanetransport (RID) og flytransport (IATA/ICAO). Eleven kender miljøkrav og standarderne BS 7750, DS 14000, EMAS og SQAS samt krav til emballage-retursystemer. Logistik I - 1 uge Eleven skal kende til den økonomiske sammenhæng mellem indkøb, råvarelager, produktion, færdigvarelager og salgsfunktionen i virksomheden. Eleven skal kende materiale- og informationsstrømme fra råvareproducent til slutbruger. Eleven skal kende materialestrømmenes samfundsmæssige betydning set ud fra hensynet til både miljøet og virksomhedernes økonomiske interesse. Eleven skal kunne foretage logistisk planlægning. Eleven skal kunne anvende grundlæggende logistiske metoder og værktøjer i forbindelse med beskrivelse af en konkret virksomhed. Eleven skal kunne anvende de almindeligst forekommende lagerstyringsprincipper, som f.eks. Just In Time (JIT), Først Ind Først Ud (FIFU), og Sidst Ind Først Ud (SIFU) samt rullende lager og fjernlager. Lager- og terminalbehandling - 1 uge Eleven kan anvende viden om lagertyper og lagerterminaler med hovedvægten på transport- og speditionsområdet. Eleven behersker analyse af omkostninger og anvender kalkulation til prisfastsættelse af lager og terminalydelser samt lagerudnyttelsesgrad. Eleven kan anvende viden om ordre og til- og afgangsstyring. Eleven kan anvende principper for lagerlokalisering og -indretning og opbygning. Eleven kan anvende it og edi til styring og registrering på lager og terminalområdet, og kan anvende viden om lagertransportmidler og løfteudstyr. Transportret - 1 uge Eleven har generelt kendskab til juridiske rammer for transport af gods, herunder involverede parter og fragtkrav inden for forskellige transportformer, standarddokumenter, reklamationsbehandling og transport-/ansvarsforsikring Eleven behersker de grundlæggende regler for sikkerhed i gods, herunder tilbageholdsret, retentionsret, søpant, håndpant, virksomhedspant Eleven behersker de grundlæggende regler inden for international og national vejtransport, herunder lovgivnings og konventioners regulering af ansvar, erstatning, reklamation, råderet, værneting, voldgift, forældelse slettet Eleven behersker de grundlæggende regler inden for lufttransport, herunder national lovgivnings og konventioners regulering af, ansvar, erstatning, reklamation, værneting, voldgift, forældelse Eleven behersker de grundlæggende regler inden for banetransport, herunder konventioners regulering af ansvar, erstatning, reklamation, værneting, voldgift, forældelse Eleven behersker de overordnede regler for ansvarssystemer for multimodale transporter og regulering i transportaftaler Eleven kan anvende de grundlæggende regler for logistikaftaler Eleven kan anvende de grundlæggende regler for successive transporter Eleven kender reglerne for anvendelse af skibsmæglere, agenter og andre mellemmænd, herunder ansvarsfordeling Told - 1 uge Eleverne har kendskab til EU s toldlovgivning, dansk toldlovgivning og anden lovgivning, som finder anvendelse ved vares ind- og udførsel Eleverne behersker i forbindelse med import af varer regler for fortoldningsprocedurer, fortoldningsangivelse, tarifering (bestemmelse af varekode), varebestemmelser, toldværdi, antidumpingtold og udligningstold, toldpræference, toldsuspension, toldkontingent- og importloftordninger 11

12 Eleverne kan i forbindelse med import af varer anvende regler for toldlempelser (end-use), toldoplag, aktiv og passiv forædling, midlertidig indførsel, definitiv toldfrihed, returvarer og toldgodtgørelse Eleverne behersker i forbindelse med EU-forsendelse af varer reglerne for EU s forsendelsesprocedure, udfærdigelse af en forsendelsesangivelse, beregning af kautionsbeløb, afslutning af en midlertidig oplæggelse ved overgang til en forsendelse, konsekvenser ved uregelmæssigheder, rettelse eller sletning af en angivelse Eleverne kan i forbindelse med EU-forsendelse af varer anvende regler for kontroleksemplar T-5, TIR-ordningen og T2L-T2LF Eleverne behersker, i forbindelse med udførsel af varer, reglerne for udførselsprocedurer, udfærdigelse af en udførselsangivelse, afslutning af udførelsesangivelser fra andre EU medlemsstater, afslutning af midlertidig oplæggelse ved reeksport samt rettelse eller sletning af en angivelse Eleverne har kendskab til udførsel af restitutionsvarer i forbindelse med udførsel af varer Eleverne behersker reglerne for toldpræferenceoprindelse og ikke-præferenceoprindelse Eleverne har kendskab til toldkontrol, proviantering og rejsegods Eleverne har kendskab til straffebestemmelser i forbindelse med import og udførsel af varer Logistik II - 1 uge Eleven kender logistikkens betydning og formål for virksomhederne. Eleven kan anvende 3. partslogistik (outsourcing) muligheder og konsekvenser for både transportvirksomheden og dens kunder. Eleven kender muligheder og konsekvenser af partnerskabsaftaler. Eleven behersker anvendelse af logistikkens delelementer og arbejdsmetoder. Speditionsøkonomi 1 uge Eleven opnår bred almen viden om de aspekter, der er vigtige i forbindelse speditionsøkonomi, såvel i interne som eksterne sammenhænge, samt teknikker til at sikre en god og sund økonomi. Eleven skal kunne vurdere de økonomiske resultater, i firmaet samt på chartek niveau, samt udføre kalkulationsopgaver i relation til prisfastsættelse af såvel fragttariffer samt øvrige serviceydelser i relation til nationale og internationale transport- og speditionsopgaver. Eleven har kendskab til forskellige former for agentsamarbejde samt fordele og ulemper ved alternative afregningsmodeller i forhold til de internationale samarbejdspartnere. Eleven har kendskab til div. rapporteringsformer, herunder kvalitets- og miljøregnskaber. Eleven har på det operationelle niveau kendskab til en virksomheds regnskab og indsigt i de dele af regnskabet, som elevens arbejdsfunktion kan påvirke. Derudover har eleven kendskab til de forskellige omkostningsbegreber og typer samt deres anvendelse i relation til virksom- hedens regnskabsopgave, budgetopgave, kalkulationsopgave samt kontrolopgave, herunder at håndtere avance i forhold til DB og DG. Eleven kan anvende principper for valg mellem forskellige investeringsforslag og kan udarbejde forslag til valg af finansiering. Eleven behersker omkostningsbegreberne i relation til udarbejdelse af konkrete kalkulationsopgaver med anvendelse af alternative kalkulationsmodeller, og kan dermed udregne optimale kundepriser. Eleven behersker udfærdigelse af forkalkulation samt efterkalkulation. Eleven behersker anvendelse af tariffer, fragt, tillægsomkostninger i forbindelse med transportklausuler, i det fysiske transportforløb og distribution. Salg og service inden for spedition - 1 uge (obligatorisk valgfag) Eleven skal opnå kendskab til salgspsykologi, herunder kropssprog og stemmeføring (verbal og non-verbal) samt kunne forstå at tage udgangspunkt i egen personlighedsprofil og sætte den i forhold til kundens profil Eleven skal kunne anvende specifik viden omkring telefonsalg og forhandlingsteknikker og konflikthåndtering i forbindelse dermed Eleven skal kunne anvende viden om generel reklamationsbehandling Eleven skal kunne anvende salgsteknik og behovsafdækning, kundepleje og udvikling af relation til kunderne 12

13 Eleven skal kunne beherske metoder til at afdække hvad der skaber værdi for kunden, og dermed god service Eleven skal kunne beherske viden om salgsteknik og almindeligt forekommende kommunikationsformer i forbindelse med salg og kunderådgivning Påbygningsfag - Præsentationsteknik og personlig fremtræden - 1 uge Undervisningen er lagt i forlængelse af introduktion, generel og linjefag, således at undervisningstimerne pr. uge bliver forøget. Formålet med faget er, at eleven får trænet sin personlige fremtræden og får mulighed for at afprøve eller erfare forskellige præsentationsteknikker, således at eleven efterfølgende selvstændigt kan planlægge en præsentation eller instruktion af et givet emne for en given målgruppe. Eleven skal kende baggrunden for, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhængigt af målgruppe og mål med præsentationen. Eleven skal kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne. Eleven skal kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruktion. Pædagogisk tilrettelæggelse (herunder projekter mv.) På alle skoleperioder arbejdes med integration af IKT således at der skabes et virtuelt klasserum, der supplerer og støtter de klassebaserede processer og læringsaktiviteter. Der arbejdes for eksempel med princippet om Flipped Classroom, hvor der anvendes internetbaserede redskaber i forhold til indsamling af relevante data. Der arbejdes med elevforudsætninger så de enkelte opgaver har instruktioner, vejledninger og anden relevant didaktisk tilgang i forhold til de enkelte elevers forudsætninger. Stilladsering bliver derfor et vigtigt pædagogisk begreb, der understøtter elevernes forskellige læringsmønstre. Det betyder at der på den ene side er et område, hvor eleven selvstændigt udfører f.eks. opgaver, eller handlinger. På den anden side findes et område, hvor eleven kun kan udføre f.eks. opgaver, eller handlinger, hvis det sker under vejledning af en lærer, eller en mere vidende person. Zonen, der er mellem de to områder beskrives som den nærmeste udviklingszone. Når eleverne på hovedforløbet skal lære nyt, er det lærernes opgave, at definere udfordringer af passende sværhedsgrad for eleverne, så de gradvist bevæger sig igennem den nærmeste udviklingszone og i stadigt stigende grad bliver i stand til at varetage, eller udføre en ønsket eller tilsvarende opgave. Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik Vi indkalder alle EUD-elever til informationsmøde om skolepraktik, kort tid før den sidste eksamen, via e- mail. Eleverne skal deltage i dette informationsmøde, for at få mulighed for at komme i skolepraktik. For at blive optaget i skolepraktik, skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: Egnet, dvs. have bestået et adgangsgivende grundforløb eksempelvis HG, HGV, HGS eller EUD/eux - samt kunne begå sig på arbejdsmarkedet Mobil fagligt, dvs. være åben og fleksibel i sit uddannelsesvalg og søge inden for alle brancher Mobil geografisk, dvs. søge inden for et større geografisk område Aktivt søgende, dvs. eleven skal søge mange stillinger, også så de faglige og geografiske krav opfyldes EMMA-kriterierne vurderes ved en optagelsessamtale og løbende under hele skolepraktikken. Derudover skal eleven: Have en synlig profil på Registeret som aktiv søgende på 13

14 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Roskilde Handelsskole har lavet en samarbejdsaftale med Praktik Centret Køge (v/køge Handelsskole), Ørnevej 2, 4600 Køge. Der kommer de elever hen, som ønsker at komme i skolepraktik. Praktik Centret har udarbejdet et årshjul hvor der er beskrevet meget præcist hvad eleverne skal lave af arbejdsopgaver hver dag, uge, måned og år. Målpindene er koblet op på arbejdsopgaver, så der løbende kan måles/følges hvor langt den enkelte elev er nået. Der er lavet en opdeling i store afdelinger (er ikke firma opdelt), da praktikcentret køres ud fra en koncernstruktur. Der afholdes EMMA-samtaler hver 3. måned, som svarer til en rokade imellem afdelingerne, og her konkretiseres de arbejdsopgaver, som eleverne har været igennem de foregående 3 måneder, og ud fra disse tjekkes om eleverne har nået deres målepinde for perioden. På den måde bliver eleverne løbende bedømt. Bedømmelsesplan og eksamensregler Den løbende bedømmelse - foregår således, at der er en løbende dialog og coaching mellem elev og underviser, med udgangspunkt i, hvordan eleven kan udvikle og forbedre sig, og ved afslutning af et skoleophold, afgives der en standpunktskarakter i specialefagene efter 7 trins-skalaen. Denne karakter kan ses på Efter sidste skoleophold får eleven en afsluttende standpunktskarakter for specialefagene, der vil afspejle i hvor høj grad eleven har opnået kompetencemålene ud fra uddannelsens målpinde og uddannelsesordning. Fagprøve - I løbet af de sidste seks måneder af elevernes uddannelse skal de op til en afsluttende fagprøve. Det er et afsluttende projekt, der skal koble den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen sammen. I samarbejde med virksomheden finder eleven en opgave inden for et afgrænset område i virksomheden. Der udarbejdes en fagprøveaftale, der skal godkendes af virksomhed og skole. Derefter planlægger og gennemfører eleven projektet og udarbejder en rapport som dokumentation for opgaven. Endelig gennemfører eleven en mundtlig eksamen med udgangspunkt i sin rapport, og eksamineres af lærer og ekstern censor. Hele præsentationen bedømmes med karakterer efter 7-trins skalaen, og der kræves minimum 02 for at bestå. Som hjælp til fremstilling af opgaveformuleringen findes en fagprøvevejledning og et hjælpeskema. Fagprøvens indhold- og arbejdet med fagprøven består i: At gennemføre en praktisk aktivitet i virksomheden At dokumentere gennemførelsen af projektet i et relevant medie, som skal omfatte en høj grad af skriftlighed, og dokumentationen skal som udgangspunkt omfatte en skriftlig rapport At bruge denne dokumentation som udgangspunkt for den mundtlige præstation Det betyder at fagprøven skal: Evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer Vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave på praktikstedet Arbejdet med den praktiske problemstilling foregår i virksomheden. Der er afsat 5 arbejdsdage til udarbejdelsen af fagprøven, hvor der fragår 1 arbejdsdag til den mundtlige eksamination. Fagprøveprojektet er todelt: dels den skriftlige afrapportering og dels den mundtlige eksamination. 14

15 Som forberedelse til elevernes sidste skoleperiode skal de medbringe en idé. Emnet skal være: Konkret, relevant for deres praktiksted og selvfølgelig relevant i forhold til specialet. Eleverne aftaler med deres praktiksted hvornår der er skrivedage, og eleverne bestemmer selv om de vil arbejde hjemme, på praktikstedet eller på skolen. Hvis eleverne arbejder på skolen er de velkommen til at benytte pc, bibliotek, kopifaciliteter mv. som der er til rådighed. Vejledning - Alle elever tildeles en vejleder. Vejledningen sker på elevens foranledning. Det er altså eleven, der skal tage initiativet. Virksomheden har ligeledes pligt til at vejlede eleven. Denne vejledning består i at: give forslag til opgaveformulering, støtte eleven under fagprøveforløbet, give eleven den fornødne tid til forberedelse og gennemførelse af fagprøven samt give eleven information til brug i fagprøven. Aflevering - Rapporten sendes/afleveres til hovedforløbskontoret elektronisk - senest kl den sidste dag i skriveperioden (datoen oplyses i brev fra skolen). Denne sendes til mailadressen; Der gives en kvittering når fagprøven er afleveret. Bemærk: Hvis vi IKKE har modtaget projektet på afleveringsdagen, vil vi kontakte eleven eller arbejdsgiveren. Den mundtlige eksamen bliver normalt afholdt 2-4 uger efter at fagprøven er afleveret. Eksamen er offentlig, så andre kan overvære eksamen for eksempel en praktikvejleder - dog ikke votering og tilbagemelding og karaktergivning. Hvis eksamen er skrevet sammen med andre, må de øvrige gruppemedlemmer IKKE overvære eksaminationen. Bedømmelse Bedømmelsen består af en helhedsvurdering af de faglige, personlige og generelle kvalifikationer på grundlag af det udarbejdede fagprøveprojekt samt fremlæggelsen og den efterfølgende samtale ved den mundtlige eksamen. Hvis eleven ikke består, har denne mulighed for at gå til eksamen med det samme projekt, men efter supplerende vejledning. Ved eksamen deltager en ny censor. Hvis eksamen dumpes igen, kan der søges om dispensation til endnu en eksamen. Grupper/individ Det er ikke muligt at gå til eksamen i grupper. Hver elev går op individuelt. Hvis der er skrevet et projekt sammen, er det vigtigt at hver især vælger vinkel og planlægger eksamination og præsentation. Eksamen varer 30 minutter inkl. votering og tilbagemelding. Det typiske eksamensforløb ser således ud: Præsentation af eleven og opgaven (1 til 2 minutter) Eleven har ordet (ca. 10 minutter) Samtale som eksaminator styrer (12 til 15 minutter) Votering mellem eksaminator og censor (2 minutter) Karakter og tilbagemelding (2 minutter) Hvis eleven ønsker at klage over sin eksamination eller karakter, skal der sendes en skriftlig klage til Roskilde handelsskole med de ting der ønskes at klage over, og det skal ske inden for 2 uger. Skole- og uddannelsesbevis Straks efter endt eksamen, udstedes et skolebevis, hvor samtlige eksamens- og standpunktskarakterer fremgår. Kort tid inden uddannelsesaftalens ophør får virksomheden tilsendt en praktikerklæring, som underskrives og returneres til skolen, hvorefter uddannelsesbevis udstedes, og fremsendes til eleven. Evaluering Efter hver skoleperiode er der en evaluering af skoleperioden, hvor der samles op på: udbytte/erfaringer/ris og ros etc. 15

16 Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, og denne justeres løbende i forhold til ændringer i love, regler, udviklingen på arbejdsmarkedet etc. Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr På specialet for Spedition & shipping har Roskilde Handelsskole en kerne af undervisere, som udgøres af både interne og eksterne undervisere. De faste undervisere har en bred faglig baggrund inden for området, som er suppleret med pædagogisk uddannelse og efteruddannelse. Roskilde Handelsskole trækker også på en del eksterne undervisere, som kommer fra det private eller offentlige arbejdsmarked, og som har forskellig specialistviden inden for forskellige områder for eksempel inden for jura, revision og økonomi, transport, told med mere. På specialet er der ikke umiddelbart noget særligt udstyr eller ressourcetræk. Overgangsordninger ved ændring af den lokale undervisningsplan Overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august 2015: Ministeriet har i brev af 4. juni 2015 vejledt skolerne m.fl. om forståelsen af regler om overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august Det fremgår heraf bl.a., at elever, der har påbegyndt et grund- eller hovedforløb efter de gamle regler om uddannelserne, dvs. de regler, som gjaldt for uddannelserne før den 1. august 2015, har ret til at fortsætte deres forløb (både grund- og hovedforløb) efter disse regler. Disse elever har også mulighed for at skifte til den nye tilsvarende erhvervsuddannelse, hvis de selv og deres aktuelle praktikvirksomhed, ønsker det. Dog skal overgangs-/adgangskrav til uddannelsen være opfyldt. Skiftet kan ske efter den 1. august 2015, og behøver ikke at ske umiddelbart efter denne dato. 16

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Spedition Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Spedition Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb offentlig administration. (gældende fra 1. januar 2016)

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb offentlig administration. (gældende fra 1. januar 2016) Den lokale undervisningsplan Hovedforløb offentlig administration (gældende fra 1. januar 2016) Praktiske oplysninger om hovedforløbet på Roskilde Handelsskole EUD/eux er en ud af tre afdelinger på Roskilde

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016)

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016) Den lokale undervisningsplan Hovedforløb Økonomi (gældende fra 1. januar 2016) Praktiske oplysninger om hovedforløbet på Roskilde Handelsskole EUD/eux er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole,

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Valgfrie specialefag. Offentlig administration

Valgfrie specialefag. Offentlig administration Valgfrie specialefag for Offentlig administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 233 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 605 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.90T.541 Senere ændringer

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2

Indhold. Godt på vej! Tradium Rejseliv 2 Indhold Velkommen til Kontoruddannelsen med speciale i Rejseliv... 3 Tradium Rejseliv i praksis og struktur... 3 Antal skoleperioder og -uger... 3 Fag & undervisning... 4 Bundne specialefag... 4 Valgfri

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

Indhold Optagelse.dk... 2 UG.dk... 2 Fagretninger på grundforløb Optagelsesprocedure på Knord... 3 Elever med særlige forudsætninger...

Indhold Optagelse.dk... 2 UG.dk... 2 Fagretninger på grundforløb Optagelsesprocedure på Knord... 3 Elever med særlige forudsætninger... Indhold Optagelse.dk... 2 UG.dk... 2 Fagretninger på grundforløb 2... 2 Optagelsesprocedure på Knord... 3 Elever med særlige forudsætninger... 4 SU... 4 Ungdomskort... 5 Elevplads... 6 Skolepraktik...

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere